ANBUDSKONKURRANSE. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSKONKURRANSE. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016"

Transkript

1 _ ANBUDSKONKURRANSE Rutebåt til Østre Bolæren Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av

2 _ 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er Oppdragsgiver for denne anbudskonkurransen. Anbudskonkurransen gjennomføres på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune. Sammen med Nøtterøy kommune eier Vestfold fylkeskommune øya Østre Bolæren. Siden 2005 har fylkeskommunen finansiert et rutebåttilbud mellom Tønsberg og Østre Bolæren. 1.2 Østre Bolæren For informasjon om Østre Bolæren vises til 1.3 Regelverk Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7.april 2006, nr 402, del I og II. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen iht. Lov om offentlige anskaffelser. 1.4 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget besår av disse konkurransebetingelser, inkludert Vedlegg 1: Kontraktsbestemmelser Vedlegg 2: Passasjerstatistikk Vedlegg 3: Leirskolens transportbehov 2015 Vedlegg 4: Mal for HMS-erklæring Vedlegg 5: Mal for levering av tilbud Konkurransegrunnlaget og registreringsskjema blir lagt ut på Oppdragsgivers hjemmeside på adressen for nedlasting. 1.5 Registrering Tilbydere anbefales å registrere seg hos VKT i henhold til rutiner som er lagt ut på Oppdragsgivers hjemmeside, 2 Kontrakt 2.1 Kontraktsperiode Kontrakten gjelder sesongen 2015, for perioden 1.april oktober Kontrakten er uoppsigelig for begge parter, også i opsjonsperioden. 2.2 Opsjon Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med sesongen Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte opsjonen, skal dette varsles skriftlig senest 1.januar Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 _ 3 Generelle betingelser 3.1 Anskaffelsens omfang Transportoppdraget består av: Leirskoletransport Øvrig passasjertransport Sesongen deles inn i 5 perioder: Sesonginndeling Tidsrom Passasjerkategorier (hovedsakelig) Leirskolesesong vår Leirskole Skuldersesong vår Arrangementer med og uten overnatting alle ukedager. Dagsbesøkende. Høysesong Overnattingsgjester og dagsbesøkende. Skuldersesong høst Arrangementer med og uten overnatting alle ukedager. Dagsbesøkende. Leirskolesesong høst Leirskole Merk at leirskolesesong overlapper skuldersesong vår og høst. Leirskoletransport Vestfold Fylkeskommune har for 2015 avtale med KFUK/KFUM om drift av leirskole på Østre Bolæren. Avtalen løper ut etter 2015-sesongen, men med mulighet for prolongering. Transportbehovet i forbindelse med leirskoleprogrammet for 2015 fremgår av vedlegg 3. Tallene i Vedlegg 3 er basert på innmeldt behov fra KFUK/KFUM. Transportbehovet er foreløpig og endringer kan skje. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser av slike eventuelle endringer. Øvrig passasjertransport Øvrig passasjertransport omfatter to hovedtyper passasjerer: Overnattingsgjester Dagsbesøkende I vedlegg 2 er det gjengitt passasjertall fra tidligere år, frem til og med 2013 basert på innhentede opplysninger fra tidligere leverandører. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for eventuelle feil i statistikkene. Tall for 2014 er ikke tilgjengelige. Overnattingsgjestene er passasjerer med bestilt opphold på Østre Bolæren og de består for en stor del av grupper. Denne passasjerkategorien vil i noen grad ønske transport utenom den oppsatte ruteplan. Slike ønsker kan dekkes av Leverandøren eller av andre transportører. Leverandøren har ikke enerett på passasjertransporten til Østre Bolæren. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 _ 3.2 Verdi Kontrakten baseres på at Leverandøren får et samlet tilskudd for sesongen 2015 på NOK 1,0 mill. eks. mva. fra Oppdragsgiver. Ved en eventuell bruk av opsjon for sesongen 2016 vil tilskuddet reguleres med konsumprisindeksen (KPI), målt som endringen i KPI for kalenderåret Leverandøren vil i tillegg til mottatt tilskudd, beholde billettinntektene fra alle passasjerene. Leverandøren bærer risikoen for antall passasjerer og samlet inntekt fra billettinntektene. Maksimal billettpriser er angitt i kontraktsbestemmelsene og utgjør høyeste pris Leverandør kan kreve. 3.3 Fremdriftsplan Oppdragsgivers plan for gjennomføring av anbudskonkurransen er som følger: Kunngjøring av anbudskonkurransen Frist for innlevering av tilbud Valg av vinner Inngåelse av kontrakt Oppstart rutetransport 3.4 Rettelse, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen innleveringsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle som innen fristen har meldt seg på anbudskonkurransen. 3.5 Forbehold Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget eller til kontraktsbestemmelsene. Dersom det likevel er tatt forbehold har VKT rett til å avise tilbudet om VKT vurderer forbeholdet som vesentlig eller at konsekvensene av mindre vesentlige forbehold ikke kan beregnes eller prissettes i forbindelse med evaluering av tilbudet. 3.6 Innlevering av tilbud Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning til Vestviken Kollektivtrafikk AS Besøksadresse: Postadresse: Jens Müllersgate. 3, Tønsberg Postboks 8 - Sentrum N 3101 Tønsberg, Norge Tilbudet skal være merket Rutebåt Østre Bolæren Tilbud levert pr e-post aksepteres ikke. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 _ Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest: Tirsdag 3. mars 2015 kl. 12:00 For sent innleverte tilbud vil bli avvist. Tilbudet gis ved utfylling av oppdragsgivers tilbudsmal, gjengitt som vedlegg 5 til konkurransebetingelsene. Tilbudet skal være utformet på norsk, men annet underlagsmateriale kan leveres på engelsk, dansk eller svensk. All kommunikasjon skal foregå på norsk. Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som tilbudsmalen stiller krav om. Ufullstendige tilbud kan bli forkastet. 3.7 Offentlighet I henhold til offentleglova 23 (3) er anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er disse dokumentene i utgangspunktet offentlig tilgjengelige. Etter FOA 3-6 har oppdragsgiver likevel plikt til å sørge for at opplysninger i tilbudene som for eksempel er å anse som forretningshemmeligheter, ikke gjøres offentlig tilgjengelig, jf. forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er pålagt oppdragsgiver og det er derfor oppdragsgiver som til syvende og sist må vurdere hvilke opplysninger som omfattes av bestemmelsen i FOA 3-6. Ved denne vurderingen er oppdragsgiver avhengig av leverandørens synspunkt med hensyn til hva vedkommende selv oppfatter som forretnings-hemmeligheter i tilbudet. Dersom det er aktuelt å utlevere tilbudet, vil tilbyder bli kontaktet for avklaring av hva som er forretningshemmeligheter. 3.8 Vedståelsesfrist Leverandør må stå ved sitt tilbud fram til kl. 12: Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. De innkomne tilbud vil bli åpnet av to representanter fra Oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. Tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet Omkostninger for tilbyder Enhver kostnad ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet skal dekkes av tilbyder Kontraktstildeling og kontrakt Oppdragsgivers valg av Leverandør vil bli skriftlig meddelt alle deltakerne i anbudskonkurransen. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for tilbydere til å klage over beslutningen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud samt å avlyse anbudskonkurransen, dersom det foreligger saklig grunn. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 _ 3.12 Henvendelser til oppdragsgiver Spørsmål angående konkurransegrunnlaget skal gjøres skriftlig og oversendes pr e- post til Spørsmål i forbindelse med anbudskonkurransen må være fremsatt pr e-post senest 3 dager før tilbudsfristen. De spørsmål som medfører svar som kan ha betydning for andre tilbydere, vil bli anonymisert og likelydende svar vil bli sendt til alle som har registrert seg for anbudskonkurransen innen påmeldingsfristen. 4 Kvalifikasjonskrav til leverandør Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra følgende dokumentasjon (som skal vedlegges tilbudet): 4.1 Attest for betalt skatt og trygdeavgift (Lovpålagt) Tilbyder skal vedlegge skatteattest som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Skatteattest utstedes av skatteetaten. 4.2 Attest for betalt merverdiavgift (Lovpålagt) Tilbyder skal vedlegge attest for merverdiavgift som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Attest for merverdiavgift utstedes av skatteetaten. 4.3 HMS-erklæring (Lovpålagt) Tilbyder skal vedlegge HMS-erklæring i henhold til skjema i vedlegg Finansiell og økonomiske stilling Oppdragsgiver vil vurdere tilbyders finansielle og økonomiske stilling. Dette gjøres bl.a. ved at Oppdragsgiver henter inn opplysninger om leverandørens finansielle og økonomiske stilling gjennom informasjon på Det er ikke krav om fremlegging av årsregnskap med revisorrapport. Firma som ikke er innsendingspliktige må imidlertid legge ved årsregnskap med noter for siste 3 år. Dersom tilbyder har flere opplysninger som det bør tas hensyn til, må disse legges ved. Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 _ 5 Ønsker og krav til skyss- og rutetilbudet Nedenfor er det anført krav og ønsker om skyss- og rutetilbud i de fem periodene: leirskolesesong vår, skuldersesong vår, høysesong, skuldersesong høst og leirskolesesong høst. Leirskolesesong overlapper skuldersesong vår og høst. I leirskolesesongen er behovet primært transport av grupper med bestilt opphold på Østre Bolæren, mens det vurderes å være lite behov for transport av dagsbesøkende. I skuldersesongen er det behov for transport av grupper med bestilt opphold på Østre Bolæren og transport av dagsbesøkende. I høysesongen vil det være behov for transport av alle typer passasjerer ekskl. leirskoletransporter. På Østre Bolæren er det to mulige anløpssteder: Hovedbrygga og Kongshavnsund. Oppdragsgiver setter krav om å benytte Hovedbrygga som anløpssted, men tilbyder kan i tillegg også tilby løsninger med Kongshavnsund som anløpssted for å oppnå rasjonell løsning på ikke-ordinære transportbehov (f eks ved ekstraanløp). For leirskoletransporten skal Hovedbrygga alltid benyttes som anløpssted. Tilbyder kan også tilby anløp på naboøyene Vestre- og Mellom Bolæren og evt. integrere dette i skyss- og rutetilbudet. Anløp i Tønsberg skal skje i Tønsberg eller Tønsbergs nære omegn. Anløpsstedet bør ha tilgang til kollektivtransport og parkeringsmuligheter. Anløpsstedet må være godkjent av lokal myndighet. Det er satt krav om at Leverandørens fartøy skal ha en minimums kapasitet på 50 passasjerer med tilhørende plass for bagasje. Se kontraktsbestemmelser-vedlegg A, pkt Leirskoletransport, vår og høst iht. angitt ruteplan, er et krav. Transportbehov er nærmere beskrevet i Vedlegg 3, «Leirskolens transportbehov 2015». Evt. tilpasninger kan kun skje etter avtale med KFUK/KFUM. Transportbehovet er foreløpig og endringer kan skje. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser av slike eventuelle endringer. Ønsket rutetilbud for skuldersesong vår, høysesong og skuldersesong høst er utformet med ønskede avgangs- og ankomsttider. Tilbyder kan tilby alternative ruteplaner og andre rutetider innenfor de økonomiske betingelsene som er gitt. Om Oppdragsgiver vurderer at ingen tilbud oppfyller behov om et rutetilbud til Østre Bolæren i de perioder som er angitt gir dette grunnlag til totalforkastelse. Det er ønskelig at Leverandøren øker antall avganger og/eller setter inn supplerende båtmateriell, når dette er nødvendig av hensyn til pågangen av passasjerer til/fra Østre Bolæren. Leverandøren er ansvarlig for at passasjerer på dagstur til Østre Bolæren har et tilbud om returtransport samme dag. Dette kravet gjelder også evt. anløp til Mellom- og Vestre Bolæren. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 _ 5.1 Ruteplan for leirskoletransport I løpet av sesongen skal deltagere til leirskolen transporteres i samsvar med leirskolens transportbehov. Transportbehovet er spesifisert i Vedlegg 3 og er innmeldte behov fra KFUK/KFUM for sesongen Transportbehovet er foreløpig og endringer kan skje. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser av slike eventuelle endringer. Transporten skal gjennomføres etter følgende ruteplan: Mandag Fredag Fra Tønsberg (13.30) XX:XX Til Østre Bolæren XX:XX XX:XX Fra Østre Bolæren XX:XX 12: (14.00) Til Tønsberg XX:XX XX:XX I uker med bevegelige fridager vil leirskoletransporten kunne skje på andre ukedager enn mandag og fredag. Merk spesielt at turer 7. og 11. april (2015) er planlagt på hhv. tirsdag og lørdag. Avgangstider angitt i parentes gjelder om det av kapasitetshensyn er nødvendig å kjøre flere ekstraavganger. Transporten er i utgangspunktet reservert leirskolens deltakere. Andre passasjerer gis adgang hvis det er ledig kapasitet. 5.2 Ruteplan for ordinære reisende For skuldersesongen er ønsket minimumstilbud som følger: Skuldersesong ( og ) Mandag Torsdag Fredag Lørdag - Søndag Fra Tønsberg Ankomst Bolæren Fra Bolæren Ankomst Tønsberg Det er ønskelig at Leverandøren øker antall avganger og/eller sette inn supplerende båtmateriell, når dette er nødvendig av hensyn til pågangen av passasjerer til/fra Østre Bolæren. Leverandøren er ansvarlig for at passasjerer på dagstur til Østre Bolæren har et tilbud om returtransport samme dag. Dette kravet gjelder også evt. anløp til Mellom- og Vestre Bolæren. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 _ For høysesongen er ønsket minimumstilbud som følger: Høysesong ( ) Mandag Søndag Fra Tønsberg Ankomst Bolæren Fra Østre Bolæren Til Tønsberg Det er ønskelig at Leverandøren øker antall avganger og/eller sette inn supplerende båtmateriell, når dette er nødvendig av hensyn til pågangen av passasjerer til/fra Østre Bolæren. Leverandøren er ansvarlig for at passasjerer på dagstur til Østre Bolæren har et tilbud om returtransport samme dag. Dette kravet gjelder også evt. anløp til Mellom- og Vestre Bolæren. 6 Tildelingskriterier 6.1 Økonomiske forutsetninger Oppdragsgivers tilskudd er fastsatt til NOK 1,0 mill. eks. mva. for sesongen Tilskuddet vil ikke økes eller reduseres, uansett passasjerantall og uansett størrelsen på billettinntektene. Billettinntektene beholdes uavkortet av Leverandøren, uansett nivå. I denne anbudskonkurransen er således ikke prisen på tjenesten et tildelingskriterium. 6.2 Kriterier Blant de tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene i pkt. 4, vil oppdragsgivers utvelgelse baseres på hvordan tilbyderne scorer på kriteriene: Skyss- og rutetilbud (75 %) Gjennomføringsevne (25 %) 6.3 Skyss- og rutetilbud (75 %) Skyss- og rutetilbud vil bli vektet 75 %, der beste tilbud blir gitt 100 poeng og mindre gode tilbud lavere poeng basert på en totalvurdering. Sesongen 1.april til 31.oktober 2015 er inndelt i fem perioder: leirskolesesong vår, skuldersesong vår, høysesong, skuldersesong høst og leirskolesesong høst. Leirskoletransport, vår og høst iht. angitt ruteplan, er et krav. Tilbyder skal angi at fastsatte krav til leirskoletransport oppfylles. Evt. ledig kapasitet og posisjonskjøring i forbindelse med leirskoletransport i den perioden leirskoletransport overlapper skuldersesong vår og høst, kan tilbys som en del av skyss- og rutetilbudet for disse periodene. Innenfor fastsatte økonomiske kriterier konkurreres det på grad av oppfyllelse eller overoppfyllelse av ønsket skyss- og rutetilbud for skuldersesong vår, høysesong og skuldersesong høst. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

10 _ Leirskoletransport: Leirskolens transportbehov er nærmere beskrevet i Vedlegg 3, «Leirskolens transportbehov 2015». Transportene er fordelt på månedene april-juni og augustoktober, og med inntil 112 deltakere pr kontingent. Transportbehovet er foreløpig og endringer kan skje. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser av slike eventuelle endringer. Leirskolen har vanligvis uttransport på mandager og returtransport på fredager. Hele leirskolekontingenten skal i løpet av 120 minutter være transportert til/fra Østre Bolæren. Avgang Tønsberg skal være i tidsrommet kl. 12:00-13:30 med ankomst Østre Bolæren før kl. 14:00. Avgang Østre Bolæren skal være i tidsrommet kl. 12:30-14:00 med ankomst Tønsberg før kl. 14:30. Dersom transporten må fordeles på flere fartøyer og/eller flere avganger, konkurreres det om hvordan transporten da vil bli gjennomført. Øvrige passasjertransport: Tilbyder konkurrerer om best mulig skyss- og rutetilbud for øvrig passasjertransport, i forhold til det som er ønsket minimumstilbud. Tilbyder vil bli evaluert ut fra: Avganger i skuldersesong vår, på hverdager, lørdager og søndager med angitte avgangs- og ankomsttider. Avganger i høysesong på hverdager, lørdager og søndager med angitte avgangs- og ankomsttider. Avganger i skuldersesong høst, på hverdager, lørdager og søndager med angitte avgangs- og ankomsttider. Anløpssteder Evt. beredskap og forpliktelse til å ivareta økt pågang ved sprengt kapasitet. Evt. anløp på Vestre og Mellom Bolæren For rutetilbudet vil: Avganger lørdag og søndag vil blir honorert høyere enn avganger på hverdager Avganger i høysesongen vil bli honorert høyere enn i skuldersesong Avganger og avgangs- og ankomsttider Østre Bolæren honoreres høyere enn evt. anløp på Vestre og Mellom Bolæren Anløpssteder, evt. beredskap økt pågang og evt. anløp på Vestre og Mellom Bolæren rangeres i denne rekkefølge 6.4 Gjennomføringsevne (25%) Gjennomføringsevne vil bli vektet 25 %, der beste tilbud blir gitt 100 poeng og mindre gode tilbud lavere poeng basert på en totalvurdering. Følgende vil bli evaluert: Båtmateriell. Fartøyets beskaffenhet og egnethet. Krav til kapasitet i form av antall passasjerer er et minstekrav. Økt kapasitet utover minstekravet vil bli honorert. Erfaring med tilsvarende oppdrag Reservemateriell; beskaffenhet, egnethet og tilgjengelighet Elementene vektlegges i angitt rekkefølge. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av

Tilbud anbudskonkurranse. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 Med opsjon for sesongen 2016

Tilbud anbudskonkurranse. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 Med opsjon for sesongen 2016 Tilbud anbudskonkurranse Rutebåt til Østre Bolæren Sesongen 2015 Med opsjon for sesongen 2016 Bedriftsnavn: Organisasjonsnummer: Postadresse: Web-adresse Ansvarlig for tilbudet: Epost: Tlf: Mobil: Fax:

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om kunden... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG...

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER PROSEDYREREGLER Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Versjon 1.2 Dato: 30.08.2011 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 4 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

Rammeavtale på Idrettsutstyr

Rammeavtale på Idrettsutstyr Anskaffelsessak 2015-116 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Idrettsutstyr For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 129038 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer