OSTERØY KOMMUNE. Strategisk kompetanseplan for sektor Helse, omsorg og sosial

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSTERØY KOMMUNE. Strategisk kompetanseplan for sektor Helse, omsorg og sosial"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE Strategisk kompetanseplan for sektor Helse, omsorg og sosial

2 Innhald:. Føreord side Forankring og ambisjonar side Overordna mål og føringar side 6 4. Kva er kompetanse side Kompetanseanalyse side 9-6. Strategiar og tiltak side Økonomiske rammevilkår side 8 8. Evaluering og oppfølging side Referansar: side Vedlegg A: Kartlegging av noverande og ønska kompetanse sektor HOS side Vedlegg B: Plan for utdannings- og opplæringstiltak side Vedlegg C: Mål og tiltak for vidare kompetanse arbeid side Vedlegg D: Mandat for prosjekt strategisk kompetanseplan side 34 36

3 .Føreord Helse,- omsorgs- og sosialtenestene har vist seg stendig å auka i omfang. I dei seinare år har såleis nye reformer overført meir og større ansvar frå andre linja og over til det kommunale apparatet. Vekst i målgrupper som til dømes dei eldste eldre, yngre ressurskrevjande brukarar og brukarar med samansette diagnosar aktualiserer også behovet for ei meir tverrfagleg, koordinert og brukarmedverkande form for oppgåveløysing. Vidare lyfter styringsdokumenta fram satsingsområde som fremjing av folkehelse, utjamning av sosiale skilnader og ikkje minst det å førebyggja at sjukdom debuterer eller oppstår. Kuren mot dette ligg i tidleg intervensjon, kvardagsrehabilitering / habilitering, miljøterapeutisk metodikk og ved å utforska det supplement velferdsteknologien kan tilføra tenestene. Kort sagt: Helse i alt me gjer! Omgrepet innovasjon, det å tenkja nytt, «utanfor boksen», er også eit spanande felt å gje seg inn på. Ved å omforma gamle idear, bryta ut or begrensande tankebaner og våga ein og annan «Espen Askeladd», kan oppfinnsame faglege og organisatoriske tilnærmingsmåtar spira og gro samstundes som me tek vare på det som fungerer. Denne planen sitt hovudfokus er korleis me skal rusta dei tilsette til å møta alle dei nye oppgåvene. Hausten 203 vedtok difor leiinga i sektor Helse, omsorg og sosial (HOS) å setja ned ei prosjektgruppe som skulle følgja opp eit av tiltaka for å møta framtidige tenestebehov og utfordringar i Osterøy kommune. Tiltaket er omtala i kommunedelplan for helse, omsorg og sosial der det mellom anna står: «Ei stor utfordring dei neste 0-5 åra vil vera å sikra naudsynt kompetanse. Det må gjennomførast ei kompetansekartlegging som grunnlag for å utarbeida ein strategisk kompetanseplan. Kompetanseplanen skal vera retningsgjevande for kva kompetanse kommunen har behov for.» Til å arbeida ut eit planframlegg sette ein ned ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe.

4 Styringsgruppa er sett saman av: Mette Fauskanger, leiar sektor Helse, omsorg og sosial Inger Fossland, nestleiar sektor Helse, omsorg og sosial Prosjektgruppa er sett saman av: Anne Berit Jørgensen: hovudtillitsvald Norsk sjukepleiarforbund NSF; gruppeleiar gruppe 6 ved Osterøytunet Kjellaug Birkeland: personalrådgjevar i kommunen Astrid Ahmer Pedersen: fagleg leiar i Heimetenesta Borghild Øfsthus: vernepleiar i Heimetenesta /fagutviklar sektor HOS (prosjektleiar) Deltaking på seminar med nabokommune Lindås og hjelp frå KS sin rettleiar og planmal inspirerte til innsats, og har i lag med nasjonale og kommunale mål og retningsliner lagt føringar på planprosessen. Prosjektgruppa byrja arbeidet med å kartleggja dei tilsette sin kompetanse. Helst ville me gjort dette ved at kvar tilsett registrerte sin cv gjennom dataverktyet Visma Uniqe. Dette gjekk imidlertid for trått. Difor kartla me dei tilsette einingsvis ved at kvar leiar fekk tilsendt eit skjema der dei registrerte sine tilsette sin kompetanse. Dei sette samstundes også opp behov og ønskje for ny kompetanse. ( Vedlegg A) Gjennom møte med einingsleiarar og styringsgruppa med kontakt ut mot tillitsvalde og ressurspersonar har arbeidet vorte forankra og alle har medverka til å prioritera kompetansebehov i tiltaksplanen. Planen strekkjer seg frå 204 til 208, og ikkje alle får ønskja sine oppfylt i denne omgangen. Men regnar det på presten så dryp det på klokkaren: auka fokus på mobilisering av dugleik og ferdigheit kan gjera det lettare å opna skott mellom einingar og dela kompetanse når behov melder seg. Er me saman om gode tenester, er me også saman om å gjera kvarandre dyktige! Kompetansebehova er i stadig endring. Planen må difor rullerast årleg for å måla effekt og utkomme av tiltak og justerast i tråd med nye utfordringar. 2

5 Arbeidet med planen har også gjort oss meir medvitne om at dei tilsette i sektor Helse, omsorg og sosial utgjer ei skattkiste av viktig, brukande og topp aktuell kunnskap samstundes som me aldri vert ferdig utlærte og alltid har ein veg att å gå. Me ser også tydelegare kor og kva læring som skjer gjennom den daglege dont. Nytt og tytt er vel og bra men me skal også halda fast på dei mange gode opplæringstiltak som allereie fungerer i verksemda. Osterøy, mai 204 Prosjektgruppa for strategisk kompetanseplan 3

6 2. Forankring og ambisjonar Ambisjonen for planprosessen har vore å kartleggja den kompetansen som alt finst i sektoren, gjera opp status, og klårgjera dei kompetansebehov som trengst no, og dei ein trur melder seg i framtida. Osterøy kommune har fire retningsgjevande verdiar som skal gjennomsyra all tenestyting og samhandling. Dette er: respekt, omsorg, tydeleg, ærleg. Verdiane inngår i sektor Helse, omsorg og sosial sin visjon : Innbyggjarane i Osterøy kommune opplever å få gode helse-, omsorg og sosialtenester i alle livfasar. Å realisera ein slik visjon vil m.a. krevja planmessig og systematisk kompetansestyring for å tryggja differensiert kjernekompetanse gjennom eit budd og kunnig mannskap innan sektor helse, omsorg og sosial. Kompetanseplanen skal nyttast som ein aktiv reiskap i denne prosessen, ved å fokusera på ein medviten, målstyrt og breispektra læringskultur der det vert oppfordra til fagleg entreprenørskap. Planen skal medverka til å gjera kommunen til ein attraktiv, levande og utviklande arbeidsplass der dei tilsette har ein relevant og høg fagleg standard på helsetenestene sine. Sentrale aktørar i ei trygg forankring av planen er politikarar, tilsette og tenestemottakarar. Politikarar: Planen skal vera kart og kompass for tildeling og forvaltning av kompetanseressursen. Den bør som kommunedelplanen seier vera eit verkty for god omdømmebygging og skal rullerast årleg i samband med budsjett handsaming. Planen kan også vera eit utgangspunkt for vurdering av tenestenivå og utarbeiding av politisk vedtekne kvalitetsstandardar, som tenesteskildringane vert tufta på. Tilsette: Alle tilsette på ulike utdanningsnivå -skal ha høve til fagleg og personleg utvikling gjennom den lærande arbeidsplassen. Satsing på kompetanseleiing som fag, der evne og vilje for tilrettelegging, motivering og haldningsskapande innsats rundt læring og utvikling, vil stå sentralt. 4

7 Tenestemottakarar: Dei som har trong for helse-, omsorgs- og sosialtenester i Osterøy kommune, skal kjenna seg trygge på å ta i mot rett, effektiv og kompetent hjelp i sin livssituasjon ut i frå sine utfordringar. 5

8 3. Overordna mål og føringar Dei overordna måla for helse-, omsorgs- og sosialtenesta er at kommunen skal gje alle som har trong for det eit likeverdig tilbod av helse- og omsorgstenester uavhengig av diagnose, bustad, personleg økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn eller den livssituasjonen den einskilde er i. Vidare skal tenesta gje eit heilskapleg og samanhengande tilbod av god kvalitet, med høg pasienttryggleik, tilpassa den einskilde brukar. Helsetenesta skal utviklast vidare slik at ho gjev brukarane gode moglegheiter for livskvalitet og mestring. Under er det oppført sentrale dokument som legg føringar for planarbeidet. Stortingsmelding 25. Mestring, muligheter og mening Stortingsmelding 45: Frihet og likeverd 205 Kompetanseløftet 205 Stortingsmelding 29. Morgendagens omsorg Demensplan 205. Den gode dagen Helse- og omsorgstjenesteloven 202 Folkehelseloven 202 Helsepersonell loven 202 Pasientrettighetsloven 202 Forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien 20 Lov om sosiale tjenester 200 Diskriminering- og tilgjengelighetsloven 2008 Kvalitetsforskriften 2003 Likeverd og tilgjengelighet NOU 2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Rundskriv Forvaltningsloven 967 Innovasjon i omsorg NOU 20: Omsorgsplan 205 6

9 4. Kva er kompetanse? Helse-, sosial og omsorgsplan for Osterøy kommune har som eit av sine satsingsområde: «Rett teneste til rett tid, med rett kompetanse» Systematisk arbeid gjennom kompetanseplan vert eit viktig styringsverkty for å nå målet om effektive og kompetente pasientforløp. I Osterøy legg me følgjande definisjon til grunn for vår forståing av omgrepet kompetanse: «Den samla kunnskap, dugleikar, evner og haldningar som gjer det mogeleg å utføra aktuelle funksjonar og oppgåver i tråd med definerte krav og mål.» (Linda Lai 2004). Definisjonen legg seg dermed tett opp til omgrepet «fagleg forsvarlegheit», som set standard på tenestekvalitet ved å stilla bestemte kriterium for kompetent tenesteutøving. Kompetanseomgrepet er splitta opp i fleire komponentar, som inngår i tenesteutøvaren sin samla profesjonelle kompetanse. I boka «Gode fagfolk vokser» omtalar Greta M Skau idealet «den integrerte fagperson». Det er ein fagperson og medmenneske som har utvikla tre ulike sider ved sin kompetanse til ein balansert heilskap, som veit å bruka både hovud, hjarte og hender i møtet med brukarar og samarbeidspartnarar, og som kan utøva eit godt skjøn for når det er på sin plass å bruka kva. Ved å bruka metaforen hovud, hjarte og hender kan me forstå den integrerte fagpersonen sine tre former for kompetanse på denne måten: Kunnskap: Hovudet! Dette er den teoretiske kunnskapen som faget rommar og som er relevant for utøving av faget, formidla hovudsakleg gjennom formell utdanning. Det er også ein praktisk kunnskap som det å vita korleis og kvifor ein gjer ting. Samstundes inngår også den individuelt erfaringsbaserte kunnskapen, som delvis er «taus» og umedviten, og som mest kjem til syne i utføringa av arbeidsoppgåvene. 7

10 Dugleikar: Hendene! Dette er det yrkesspesifikke handverket, som vert utført gjennom eit sett av praktiske dugleikar, teknikkar, metodar og prosedyrar. Denne utøvande kunnskapsforma vert ofte tileigna gjennom modellæring i praksis gjennom trening og repetisjon for som ein seier det:» å få det inn i hendene». Haldningar og eigenskapar: Hjarta! Dette er den personlege bagasjen, den me framstår med som person; verdiar og menneskesyn i lag med eigenskapar som respekt, empati, engasjement, forståing og indre styrke. I arbeid der samspel mellom menneske er viktig, veg denne kompetanseforma tungt. Og ofte vil den vera avgjerande for kor langt ein kan nå med teoretisk kunnskap og yrkesspesifikke dugleikar. Dei ulike formene for kompetanse er såleis likeverdige, dei utfyller og er gjensidig avhengige av kvarandre. Den lærde teoretiske fagpersonen treng praktisk dugleik. Den dyktige praktikaren treng teoretisk innsikt. Og båe treng etisk gode og medvitne haldningar og eigenskapar i møtet med den hjelpetrengande og i samspelet med kollegaer og samarbeidspartnarar. 8

11 5. Kompetanseanalyse Kompetanseanalyse omfattar tre hovudaktivitetar:.definera kompetansekrav ut i frå arbeidsoppgåvene som er aktuelle i dag. 2.Registrera tilgjengeleg kompetanse 3.Identifisera kompetansebehov Desse omgrepa kan definerast slik : Kompetansekrav er den kompetansen som sektor Helse, omsorg og sosial treng for å nå måla sine og utføra definerte funksjonar og oppgåver på ønska måte og nivå. Tilgjengeleg kompetanse er den kompetansen som sektor Helse, omsorg og sosial og den einskilde medarbeidar til ei kvar tid har. Kompetansebehov er den kompetansen som sektor Helse, omsorg og sosial manglar eller må mobilisera i gapet mellom kompetansekrav og tilgjengeleg kompetanse. 9

12 KOMPETANSEKARTLEGGING: KVA HAR ME KVA TRENG ME. I prosjektarbeidet med strategisk kompetanseutviklingsplan er det gjennomført ei kartlegging som viser både samla tilgjengeleg kompetanse som organisasjonen disponerer i dag, og den kompetansen ein manglar og ser ein treng i laupet av dei neste fire åra. Når det gjeld høgskuleutdanna så viser kartlegginga at ein på gjennomførings- tidspunktet har bra dekking av sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, fagarbeidarar i helsefag, fysioterapeutar og legar, men at ein har for få vernepleiarar, og manglar personale med vidareutdanning innan fleire viktige fagfelt. Når det gjeld fordelinga mellom høgskuleutdanna / ikkje høgskuleutdanna viser kartlegginga at ein har for få i høgskulegruppa i høve til fagutdanna og assistentar. Mangelen på vernepleiarar er ei av årsakene til denne ubalansen. Fordelinga mellom med fagbrev / utan fagbrev viser at her er for få med fagbrev i høve til assistentar utan fagbrev. Forskjellen er større når ein ser på talet på personar enn på talet på årsverk, fordi assistentar utan fagbrev har gjennomsnittleg lågare stillingsprosent. KOMPETANSEKRAV Osterøy kommune sitt kompetansekrav tek utgangspunkt i dei tenester som kommunen skal yta, i tråd med overordna mål og føringar slik dei er gjort greie for i kap. 3 Avklaring av tenestebehov vil vera det fyrste steget når kommunen skal rekruttera nye medarbeidarar, tilby vidare/etterutdanning til tilsette, eller setja i gang nye tiltak for å auka kvaliteten på tenestene. I omgrepet kompetanseutvikling er det svært viktig å ikkje gløyma leiargruppa, men å syta for at dei er godt oppdaterte på sentralt og lokalt lov- og avtaleverk, slik at dei er trygge på og får god gjennomslagskraft på personalomsorg og kompetanseleiing. I behova for kompetanseutvikling har ein lagt inn ei auke for dei gruppene som ein har underdekning på, fyrst og fremst vernepleiarar men også på personar med fagbrev-kompetanse. ( Vedlegg A) Bakgrunnen er både å dekka inn manglande vernepleiarar i dag - opp til eit tilfredsstillande nivå, og for å styrkja bemanninga på fagbrev-nivå i høve til ufaglærde. 0

13 På grunn av større kompleksitet i pleiebehovet og raskare utskriving frå sjukehus vil det i framtida bli eit aukande behov for ein gjennomsnittleg høgare kompetanse både på høgskule-nivå og på fagbrev-nivå. På grunnlag av kartlegging og behov er det utarbeidd ein tiltaksplan for utdanning og vidareutdanning både på fagbrev nivå, høgskule-nivå og leiar-nivå, for å vedlikehalda og vidareutvikla den samla kompetansen i organisasjonen. (Vedlegg B)

14 6. Strategiar og tiltak Kompetansestyring handlar om å planleggja, gjennomføra og evaluera effekten av strategiar og tiltak. Kva er gode framgangsmåtar for å realisera våre mål, kva må prioriterast på kort sikt og på lengre sikt. I tiltaksplanen er det utarbeidd og prioritert naudsynte tiltak med målformulering, målgruppe, tidshorisont, ansvarsplassering og evaluering. Behova for kompetanse er i stadig endring dette må også reflekterast i planarbeidet. Mål for læring: For å definera gode tiltak må ein ta utgangspunkt i dei mål og oppgåver som tenesteområda krev at me skal innfri. I kommunedelplanen Helse, omsorg og sosial er det gjort greie for mål og satsingsområde. Dette er m.a. folkehelse tidleg intervensjon og førebygging av sjukdom styrking av rehabiliterings- og habiliteringstenester tenester til personar med demenssjukdom, autismespekter, rusog psykiatri og andre samansette sjukdomar koordinerte og heilskaplege pasientforløp rett kompetanse til rett tid. 2

15 Arbeidsplassen som læringsarena: For å løysa desse oppgåvene treng me metodikk og arenaer for å utvikla kompetanse på tilsvarande område. Som det er beskrive i tiltaksplanen, er auka medvit om kvar læring skjer og kva sektoren har av læringsarenaer eit viktig tiltak. For læring skjer ikkje berre i strukturerte og formaliserte tiltak. Forskning viser at ein større del av læringa skjer på arbeidsstaden i møte med dei daglege utfordringane. Gjennom dialog, samhandling med brukarar og kollegaer, spørsmål og refleksjon rundt eigen praksis er det eit betydeleg rom for fagleg og personleg utvikling. Ved å sjå, verdsetja og vidareformidla dugleik hjå kvarandre kan me byggja fagleg sjølvkjensle, godt arbeidsmiljø i tillegg til å utvikla sluttproduktet; betre helse- og omsorgstenester til brukarane. Ser ein over dei naturlege læringssituasjonar, arbeidsformer og rutiner samt den møtestrukturen som allereie finst, kan ein utnytta dette potensialet i større grad. Dette er også naudsynt for ei verksemd som arbeider i førstelinjetenesta, med ulike turnusordningar for brorparten av dei tilsette. Det er lita tvil om at tid og moglegheit til å frigjera seg frå drifta til kompetansehevande tiltak, utgjer ei av dei største utfordringane våre. I vår sektor vil me fokusera på følgjande møteplassar og ordningar der læring skjer: Brukaren som læremeistar: Samhandling og dialog med brukarane gjennom den daglege tenesteytinga Opplæring mellom tilsette: Kollega rettleiing modell læring fadderordningar for nytilsette Ulike rettleiingsordningar 3

16 Kursverksemd: Intern undervisning sektor HOS NAV sosial Eksterne fagkurs Interkommunalt samarbeid Nordhordland Nettverksamarbeid: Palliasjon Demens Prosjekt: Tverrfagleg palliasjon Etikkprosjektet (KS) Samstemming og rett legemiddelbruk i Heimetenesta Multidose i Heimetenesta 4 Møteverksemd: Personalmøte Leiarmøte Brukarmøte Legemøte Fagdagar fagmøte Legemiddelutvalg Farmasøytrevisjon- og undervisning Rettleiing frå Habiliteringstenesta for vaksne

17 e-læringskurs: pasient- og brukarrettlova kap.4 helse- og omsorgstenestelova kap. 9 kvalifiseringsprogrammet Nav sosial Fagsystem: Cosdoc PPS Iplos Lærlingeordningar: TAF elev: 4 år skule/praksis: får studiekompetanse og fagbrev Ordinært løp: 2 års lære etter VK2 gjev fagbrev Praksiskandidat: lengre tids relevant praksis og kompetansebevis gjev fagbrev Andre lære- ordningar: Studentar frå sjukepleie- vernepleie høgskule Elever frå vidaregåande skule Brukarundersøkingar: Psykiatri 20 Heimetenesta 202 Osterøytunet 203 Bu- ogavlastningstenestene 204 5

18 Støtte til tilsette som tek utdanning: Økonomisk støtte og tilrettelegging for bachelor sjukepleie og vernepleie Økonomisk støtte og tilrettelegging for relevante vidareutdanningar Intern kontroll og avviksregistrering (IKKS) Medarbeidarsamtalar Kompetansefora eit steg på vegen vidare etter planarbeid: Eit viktig strategisk tiltak for å etablera gode opplæringssystem kan vera å danna ei tverrfagleg arbeidsgruppe / forum, som skal føra vidare og skapa kontinuitet i kompetansearbeidet. Gruppa skal ha oversikt over alle lærings- og utviklingstiltak i sektoren ved å oppretta ein marknadsplass / kursportal via kommunen sine heimesider. Her kan ulike tilbod frå den lærande arbeidsplassen i lag med erfaringar og tilbakemeldingar leggjast inn (kunnskapsbank) og gjerast tilgjengeleg for alle tilsette. Gruppa kan også arbeida ut betre rutinar rundt flaskehalsen informasjon og organisering av opplæringstiltak, kunnskapsdeling og kompensasjon for deltaking utanfor arbeidstida. I lag med einingsleiarane kan gruppa sjå til at tiltaka vert evaluerte på både på individ- og systemnivå og sjå til at erfaringane vert nytta i vidare arbeid. I prosessen med registrering av tilsette sin kompetanse gjennom Visma Unique, er det naturleg at gruppa kan vera ein pådrivar. 6

19 Roller og ansvar i kompetansearbeidet: Me arbeidar i ei verksemd der ingen vert ferdig utlært. Stendig produksjon av ny kunnskap og teknologi krev omstilling og oppdatering for den tilsette. Me har alle eit medansvar både for å ta til oss og å og gje frå oss læring. Ser me vidare på roller i verksemda for leiarar og tilsette kan ein seia det slik: Leiaren har ansvar for: «Det er leiaren si oppgåve å sikra at arbeidstakarane er i stand til å handtera dei oppgåvene og situasjonane dei møter, og at dei får medverka med alt dei kan for å nå organisasjonen sine mål» (Nordhaug, Hildebrand og Brandi 2008) Oversikt over kompetansen til den einskilde og den samla personalgruppa Definera kunnskapsmål Motivera til læring, endring og innovasjon. Leggja til rette for at tilsette får frigjort tid og ressurs til å delta i opplæringstiltak Tilsette har ansvar for: Aktivt søkja kunnskap for å halda eigen dugleik oppdatert i forhold til arbeidsoppgåvene sine. Dela kunnskap og ferdigheiter med kollegaer, lærlingar og studentar. Formidla eigne lærebehov til leiar. 7

20 7.Økonomiske rammevilkår Nye og eksisterande kompetansetiltak må dekkast innan budsjettramma i den einskilde eining. Det er viktig at kvar eining tek høgde for dei behov som finst og som ein trur vil koma. Samstundes er det viktig at dette vert samkøyrt med budsjett og økonomiplan for andre einingar i sektoren. Sektorleiar og nestleiar må også sjå tiltaka i forhold til midlar som kan søkjast gjennom kompetanseløftet / fylkesmannen. Ein ny tilskotsportal skal gjera arbeidet med å finna økonomiske tilskot til faglege utviklingstiltak lettare. Midlar knytte til vedlikehald og utvikling av dugleik utgjer ein sårbar salderingspost i tronge kommunebudsjett. Då vert felles haldning og politisk vilje til å forstå at investering i den menneskelege kapital verksemdas viktigaste ressurs vert ein viktig føresetnad og er noko som løner seg. 8

21 8. Evaluering og oppfølging Evaluering vert her definert som «Det å avgjera tiltaket sin effektivitet» (Kirkpatrick 987). I eit fagleg og systematisk arbeid ligg den prosessorienterte modellen med kartlegging av behov, definerte mål, tiltak og evaluering til grunn. Fokus og innovasjon vil erfaringsmessig ofte liggja på organisasjonens behov, mål og tiltak, medan evalueringa har ein lei tendens til å koma i bakgrunnen. Sektor helse, omsorg og sosial investerer årleg store ressursar i kompetanseutviklande tiltak for sine tilsette. Føremålet med kompetanseutviklinga er todelt. Ved å dyktiggjera dei tilsette vil organisasjonen vera i stand til å yta betre helsetenester til publikum. Samstundes gjer det arbeidsplassen meir attraktiv ved å stimulera til og skapa rom for personleg vekst, større jobbtrivnad og tryggleik i arbeidsoppgåvene for den enkelte. I lys av «input- outcome» modellen vert det viktig å stilla seg spørsmålet: Får verksemda tilstrekkeleg att for investeringane sine? Det vil berre ei grundig evaluering gje eit godt nok svar på. «Uten systematisk evaluering har man ikke noe grunnlag for å vurdere hvilke effekter iverksatte tiltak har gitt i forhold til definerte mål og behov, om tiltak og prosesser kan forbedres, samt om investeringene i kompetansekapitalen har resultert i verdifull avkastning for medarbeider og virksomhet. Likevel er denne aktiviteten sterkt forsømt, og i mange tilfeller finner man overhode ingen forsøk på systematisk evaluering og oppfølging av aktiviteter og tiltakseffekter» (Linda Lai 2004 s.97) Evaluering kan lett verta «the missing link» i kompetanseplanlegginga. Kva resultat, effekt og nytte av innsatsen kva som kjem ut i andre enden - vert i liten grad følgd opp. Når denne informasjonen går tapt, står også nye initiativ i fare for å verta vilkårlege og mindre treffsikre. Mangelfull evaluering fører vidare til vanskar med å mobilisera og forvalta kompetansebehaldninga. Kunnskapen kan lett verta isolert hjå enkeltpersonar eller innan avgrensa skott, sårbart knytt til det personlege initiativ, i staden for til system som gjer den kjent, tilgjengeleg og tverrfagleg. Kompetanseplanen bør difor omhandla korleis me kan utvikla regelmessige og informative evalueringsverktøy, både på plan-, tiltaks- og strateginivå. 9

22 Evaluering og oppfølging av strategiar og tiltak Evaluering av strategiar og tiltak må leggjast til einingane der desse vert utarbeidde. Bruk av årshjul i kompetansearbeidet kan vera eit nyttig verktøy dersom dette vert innarbeidd i drifta. Tidspunkt Kva skal gjerast Ansvarleg Januar - juni Prosess i einingane Einingsleiar/ fagkoordinator August - september November Desember Budsjettarbeid prioritering av tiltak Rapport for kompetansearbeidet inneverande år Handlingsplan med søknadsskjema for komande år. Einingsleiar Einingsleiar / fagkoordinator/ kompetansefora Einingsleiar / fagkoordinator 20

23 For å setja evalueringsprosessar i system må fem tilhøve avklarast:. Tidfesting : når skal evalueringa skje. 2. Ansvarleggjering: kven skal syta for dette. 3. Val av evalueringsform: prosess resultat - pilot - interessentevaluering. 4. Kriteriar for måloppnåing: reaksjonar læring bruksverdi nytteverdi. 5. Avklaring av evalueringsnivå. På individnivå kan medarbeidarsamtalen vera eit godt verkty for å evaluera dugleik og framdrift hjå den einskilde. På systemnivå kan bruk av evalueringsskjema etter opplæringstiltak som intern opplæring og eksterne kurs vera eit verkty. 2

24 9. Referanser Gretha M Skau: Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse som utfordring Linda Lai: Strategisk kompetansestyring Chatrine Filstad: Organisasjonslæring Nordhaug, Hildebrand og Brandi: Håndbok i endringsledelse Kommunedelplan sektor Helse, omsorg og sosial

25 Vedlegg A: Kartlegging av noverande og ønska kompetanse i sektor Helse, omsorg og sosial Arbeidsstad Fag område Heimetenesta Høgskule Leiar Nestleiar Noverende kompetanse Sjukepleiar Vernepleiar Viderutd: Geriatri Rus Kreft Palliasjon ABC kurs Anna: Sakshandsamar Tal 0 Års verk Kompetansebehov/ønske rehabilitering velferdsteknologi psykogeriatri / åtferdshandtering / marte meo Aldring og helse diabetes sår opplæringsansvarleg digital kompetanse rus / psykisk helse Tal Fag arbeidar Hjelpepleiar Omsorgsarbeidar Helsefagarbeidar Geriatri 2 Psykiatri Rehabilitering ABC kurs rehabilitering psykiatri palliasjon tverrfagleg miljøarbeid 2 Anna: - merkantil 23

26 Bu- og avlastningstenesta sone : Solplassen: Svamyra: Rymleheia: Bu- og avlastningstenesta sone 2: Peraplassen bustad: Høgskule Fagarbeidar Høgskule Fagarbeidar Høgskule Fagarbeidar Høgskule Fagarbeidar Har søkt etter fagkoordinator Helsefagarbeidarar Assistentar Ergoterapeut/fagkoordinator Helsefagarbeidarar Assistentar Vernepleiar/fagkoordinator Vernepleiar/miljøterapeut Assistentar Vernepleiar/fagkoordinator Vernepleiar /miljøterapeut Assistentar Helsefagarbeidarar (ein i 50% har vidareutd. psykisk helse ,5 3,5,58 6,42 4,40,0 0,2,94 4,7 Samla kompetansebehov /ønskje i sone og 2: 6 vernepleiarar / miljøterapeutar 2 vpl med vidareutd. psykisk helse vpl m aldring og psyk. utvikl. hemming 3 helsefag med vidareutd. psykisk helse marte meo terapeut 2 høgskule med aggresjons problematikk 50% musikk terapeut 50 % aktivitør Terapeutisk mestring av vald, kurs Høg andel ufaglærte: stimulera til fagbrev og høgskuleutdanning i denne gruppa Peraplassen avlastning: Vernepleiar Sjukepleiarar/fagkoordinator Helsefagarbeidarar Assistentar Lærar 2,2,0,8,7 0,3 Høg andel høgskuleutdanna Peraplassen Prosjekt Høgskule Vernepleiar m veil.ped + psyk Sjukepleiar Assistentar 2,6,0 0,6 Rymleh. prosjekt Høgskule Vernepleiar/fagkoordinator Førskulelærar,0,0 24

27 Osterøytunet Høgskule Einingsleiar Rus- og psykiatri tenesta 25 Fag arbeidar Høgskule Vernepleiar/miljøterapeut Vidareutdanning innan miljøterapi, aggresjonsproblematikk /brann-ambulanse Helsefagarbeidarar Sjukepleiar Vernepleiar Sjukeheimslege Viderutd: Geriatri 3 Demens Kreft Palliasjon Psykiatri ABCkurs Hjelpepleiar dag Hjelpepleiar natt Nattpatrulje Assistentar/studentar Omsorgsarbeidar Helsefagarbeidar Geriatri 4 Psykiatri Rehabilitering ABC-demenskurs Anna: - Merkantil Sjukepleiar /vernepleiar med vidareutd. psyk. helse 2 Rus?, ,0 200 % 98 % 2900 % 523 % 86 % 620 % Rehabilitering Psykogeriatri Diabetes Geriatri/demens Rus Vernepleier Aldring og helse Demens Psykiatri Rehabilitering Musikkterapeut Aktivitør Ergoterapeut 00 % 3 Ønskjer at alle skal ha viderutdanning innan psykisk helse. Per i dag manglar ein sjukepleiar og fire helsefagarbeidarar dette. 2

28 Fag arbeidar Geriatri KID kurs for høgskuleutdanna Hjelpepleiar/ 6 Helsefagarbeidar med viderutd i rus/psykiatri 2 Musikkterapi Ergo/fysio avd Fysioterapeut - Aut.lymfeødemterapeut - Fysio-pilates instruktør - Dialog kurs Barnefysioterapi Rehabilitering Fallførebygging Aldring og helse Ergoterapeut/einingsleiar med vidareutdanning innan: - universell utforming - rehabilitering - ergoterapi og almennhelse Hjelpemiddel/servicemenn/ sjåfør Aktivitør 2,4 0,5 Barneergoterapi Rus/psykiatri Aldring og helse opplæring/oppdatering datakompetanse logistikk aktivisering habilitering/rehabilitering rus/psykisk helse Administrajon / leiing: Einings leiarar 9 9 med organisasjon og leiing Kompetanseleiing for alle Helsefaglærlingar Helsefaglærlingar 2 2 nye lærlingar startar opp kvart år NAV sosial Sosionom 3 4 rus og psykisk helse 26

29 Legetenesta Hjelpepleiar Sjukepleiar (vert tilsett vår 204) Vidareutdanning: - gjeldsrådgjeving ( ) - rettleiing ( ) - rus Har per i dag nok fastlegeheimlar: 2 med allmennlegespesialisering 2 er under utdanning i programmet Kjøkkenet Kokk Kjøkkensjef/ einingsleiar 00 % Kokk Kjøkken har høg kompetanse på ulike diettar Kokkelærling 00 % Assistent 75 % 2 50 % Digital kompetanse Hygienekurs Diett kurs Folkehelse koordinator: Oppretthalda funksjon og fokusområde også etter prosjektet er avslutta. 75 personar har gjennomført 2 årig tverrfagleg ABC demens kurs gjeldsrådgjeving Rettleiing i arbeids- og velferdsforvaltninga etterutdanning innan kvalifiseringsprogrammet Treng tid og rom for at dei to legane som no er i spesialiseringsprogrammet allmennlege får moglegheit til å gjera dette 27

30 Vedlegg B: PLAN FOR UTDANNINGS- OG OPPLÆRINGSTILTAK SEKTOR HOS MÅL TILTAK MÅLGRUPPE START SLUTT ANSVARLEG EVALUERING. Byggja opp rehabiliteringskompetanse ved Osterøytunet og i Heimetenesta 4 tilsette får tilbod om vidareutdanning innan rehabilitering og gjennomfører det innan fagarbeidarar 2 høgskuleutdanna Haust 204 Haust 205 Vår 205 Vår 206 Einingsleiar Osterøytunet og Heimetenesta 2a Auka talet på vernepleiarar 4 tilsette får tilbod om (primært desentralisert utdanning) høgskuleutdanning Tilsette med studiekompetanse Haust 204 (2) Haust 206 (2) Vår 208 Vår 2020 Einingsleiarar Buog avlastningtenester og Osterøytunet *Kriterium for å ta utdanning i sektor HOS vår 205 *Rutine for mobilisering av kompetanse * Rutine for evaluering *Rutine for kompetanseforum Vår 208 2b Auka kompetanse for fagarbeidarar i tverrfagleg miljøarbeid 3. Heva generelt kompetansenivå i miljøarbeid med utviklingshemma i Bu- og avlastningstenestene 2 tilsette får tilbod om vidareutdanning som går over år Undersøkja tema for utviklingshemma - kurs hos fylkesmann: Lov om kommunale helse- og omsorgstenester, kap. 9 - ABC kurs aktivitet 2 fagarbeidarar Haust 204 Haust 205 Ufaglærte og faglærte i Bu- og avlastningstenestene Haust 204 Vår205 Vår 206 Einingsleiarar Buog avlastningsteneter og Osterøytunet 208 Einingsleiarar buog avl. / fagkoordinatorar Haust 205 Haust

31 MÅL TILTAK MÅLGRUPPE START SLUTT ANSVARLEG EVALUERING 4. Innan 208 har me utdanna 8 nye helsefagarbeidarar gjennom ulik lærling ordningar To får tilbod kvart år om kontrakt Stimulera andre tilsette gjennom praksiskandidat ordninga. Søkjarar må ha gjennomført VG eller relevant teorikurs Assistentar og ufaglærte søkjarar utan tilsetjing: i år 2 TAF elevar og 2 ordinære lærling Haust Alle einingar og kompetanseforum Fagansvarleg for helsefagarbeidarar og leiargruppa 5. Spisskompetanse på samansett / utfordrande åtferd To får tilbod om vidareutdanning: eit av kriteria er å inngå i ambulerande team i tillegg til eigen stilling Høgskule utdanna ved Bu- og avlastning () Osterøytunet () Leiarar Kompetanseforu m 206 *Rutine for mobilisering av kompetanse *Rutine for ambulerande team 6. Omsorgsteknologi Ein får tilbod om vidareutdanning: eit av kriteria er å inngå i ambulerande team i tillegg til eigen stilling Høgskule Einingsleiar heimetenesta 207 *Rutine for mobilisering av kompetanse *Rutine for ambulerande team 7. Vedlikehalda og behalda sjukepleiarar I løpet av neste periode tilby utdanning til 4 tilsette. Alle 205 HT Osterøytunet

32 MÅL TILTAK MÅLGRUPPE START SLUTT ANSVARLEG EVALUERING 8. Palliasjon /lindrande behandling 2 tilsette får tilbod om vidareutdanning Fagarbeidarar Heimetenesta Haust 206 Haust Rus/ psykiatri 2 tilsette får tilbod om vidareutdanning Høgskule () Fagarbeidar () Heimetenesta Rus/psykiatri Leiing 2 får tilbod om vidareutdanning Einingsleiarar Haust 205 Sektorleiarar

33 Vedlegg C: MÅL OG TILTAK FOR VIDARE KOMPETANSE ARBEID MÅL TILTAK MÅLGRUPPE START SLUTT ANSVARLEG EVALUERING a Kontinuitet i arbeid med strategisk kompetansestyring Oppretta eit kompetanseforum i etterkant av planarbeid som skal: - samkøyra alle opplæringstiltak - syta for rettferdig fordeling, oppfølging og kunnskapsdeling - utarbeida årshjul og sjekkliste Skal tena alle einingar HOS Mai 204 Prosjekt- og styringsgruppa opprettar gruppa Årleg: tilbakemelding i årshjul for kompetansearbeid b Nytta årshjul for systematisk og tidfesta arbeid med kompetansetiltak 2a Betra mogelegheit for kunnskapsdeling evaluering Innføra verkty årshjul for å tryggja regelmessig aktivitetar som søknad om middel. Evaluering av gjennomførte tiltak og planlegging av nye. Oppretta ein kunnskapsportal på kommunen si heimeside. Her vert informasjon om og tilbakemelding frå kurs lagt inn. Alle tilsette Juni 204 Kompetanseforum Årleg: tilbakemelding i årshjul for kompetansearbeid 2b Utarbeida rutine for kunnskapsdeling etter kurs Alle Juni 204 Kompetanseforum Juni 205 3

34 MÅL TILTAK MÅLGRUPPE START SLUTT ANSVARLEG EVALUERING 2c Utarbeida rutine med kriterium for deling av kunnskap til tilsette som tek utdanning med støtte frå arbeidsgjevar For tilsette som får støtte og tilrettelegging av utdanning gjennom Haust 204 Styringsgruppe Einingsleiarar 3. Forankra fagutviklingsarbei d gjennom revidering og vedlikehald av eigne prosedyrar til IKKS 4. Ha eit ambulerande team som kan rettleia og utføra oppdrag med brukarar som krev spisskompetanse 5. Stimulera til auka bruk av opplæringstiltak Oppretta redaktørgruppe for prosedyrebank i internkontroll. Oppretta eit ambulant tverrfagleg team : *psykiatrisk sjukepleiar *vernepleiar *helsefagarbeidar med vidareutdanning rus/psykiatri *sosionom Utarbeida tydelege og felles retningsliner for kompensasjon av kurs for tilsette som må gå utanfor arbeidstid. arbeidsgjevar Fagkoordinatorar/ delegerte tilsette Skal stø alle einingar teamet får frigjort ein ressurs til å arbeida på tvers av einingar Tilsette i turnus Juni 204 Vår 205 Haust 204 Fagutviklar HOS har ansvar for å fordela prosedyrar og støtta redaktørgruppa Styringsgruppe og kompetanseforum Leiargruppa og kompetanseforum i Årleg i samband med redaktørmøte. Forslag om to gonger årleg. 206 Årleg i tråd med evalueringsrutinar som må utarbeidast og leggjast i årshjul 32

35 MÅL TILTAK MÅLGRUPPE START SLUTT ANSVARLEG EVALUERING 6. Auka medvit på eigen kompetanse -bruka kunnskap som ligg i organisasjonen Retningsliner for bruk og kompensasjon av interne kurshaldarar. Bruka ressurspersonar med spesiell kompetanse (til dømes kreft palliasjon rehabilitering rus psykiatri sosialt arbeidåtferdshandtering) Tilsette som tek opplæringsoppdra g i og på tvers av einingar Haust 204 Einingsleiarar Styringsgruppe utarbeidar rutine. Kompetanseforum formidlar ordninga Evaluering i årshjul 7. Gjera kvarandre gode! 8. Ha eit fagleg godt, inkluderande og gjennomførleg program for intern undervisning i sektor HOS 9. Ta i bruk relevante E-læringskurs Finna aktuelle læringsarenaer Undersøkja om tiltak rundt kollega rettleiing / fadder ordningar kan vidareutviklast. Me har tilsette med vidareutdanning innan rettleiing innspel frå dei. Utarbeida eit program frå april 204 til april 205 der alle einingar vert tilgodesett. NAV sosial har i tillegg sitt eige program. Fordeling av ansvar for undervisning Område for dette kan vera lovverk for bruk av tvang; Helse- og omsorgsteneste lova Pasient- og brukarrettslova Også PPS Iplos - etikk. Utarbeida eit registreringssystem for gjennomført e- læringskurs. Alle Alle Alle Haust 204 Mai 204 April 205 Haust 204 Kompetanseforum Evaluering i årshjul Einingsleiarmøte og kompetanseforum Einingsleiar Nav Einingsleiarar og tilsette Sjekkliste evaluering i årshjul Sjå rutine for evaluering NAV Sjekkliste / årshjul 33

36 Vedlegg D MANDAT FOR UTARBEIDING AV STRATEGISK KOMPETANSEPLAN, SEKTOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL Gjennom utarbeiding av kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial er det synleggjort ulike behov for tenesteyting i åra som kjem. Med utgangspunkt i planverk, statlege føringar og relevante styringsdokument vil prosjekt knytta til strategisk kompetanseplan vera tufta på dette. Overordna mål for strategisk kompetanseplan: At delplanen legg til grunn at sektor Hos til ei kvar tid innehar ein tenleg, forsvarleg og tilstrekkeleg kompetanse innan tenesteyting, administrasjon og forvaltning, for å vera i stand til å løysa etterspurte oppgåver frå tenestemottakar og samfunn. At planen har eit todelt perspektiv: Gjennom fokus på organisasjonens behov for kompetanse og den tilsette sitt behov for vidareutvikling medverka til at arbeidsplassen vert prega av ein positiv læringskultur, der systematisk kvalitetsforbetring av tenestene vert eit del av utkomma. 34

37 Delmål strategisk kompetanseplan skal i det vidare: Nyttast som ein aktivt reiskap til positiv omdømmebygging av eksisterande og ønska kompetanse, ved å fokusera på ein medviten, målstyrt og breispektra læringsskultur. Vurdera sektorens generelle og spesifikke oppgåver opp mot kompetansebehov på kort og lang sikt Kartleggja status på dei tilsette sin noverande formal- og realkompetanse. Leggja til rette for brukarmedverknad, m.a. ved å nytta aktuelle brukarundersøkingar som er gjennomført i sektoren den seinare tid. Leggja til rette for at alle tilsette uansett bakgrunn og utdanningsnivå skal ha høve til fagleg og personleg utvikling gjennom den lærande arbeidsplassen. Utgjera eit stimulerande tiltak for å rekruttera, behalda og foredla budde og kunnige tilsette. Fremja kunnskapsmobilisering på tvers av sektorens og kommunens einingar Foreslå ulike former for utviklings-, innovasjon og opplæringstiltak som fører til prioritert sprang i formal-, real-, vidare og etterutdanningskompetanse gjennom arbeidsplasstiltak. Vera oppfinnsam og nyorienterande rundt læringsstrategiar og rammer, som kan famna både tilsette i kontinuerleg døgndrift og dei i ordinære arbeidstidsordningar. Utarbeida evalueringssystem, som systematisk fangar opp effektar og erfaring frå investering rundt kompetanse, til å tufta vidare tiltak på. Integrera kompetanseplanens rutiner i kommunale driftsprosessar som ledd i eit kontinuerleg kvalitets- og kompetansestyringsfokus. Medverka til at strategisk kompetansestyring får status som ei verdifull og naudsynt investering uavhengig av kommunens økonomiske konjunkturar 35

38 Deltakarar i prosjekt strategisk kompetansestyringsplan: Styringsgruppe: Mette Fauskanger (sektorleiar HOS) Inger Fossland (nestleiarhos) Prosjektgruppe: Astrid A. Pedersen (fagleg leiar Heimetenesta) Kjellaug Birkeland (personalkontoret) Anne Berit S Jørgensen (Tillitsvald NSF/ gruppeleiar ved Osterøytunet) Borghild Øfsthus (Intern kontroll/ vernepleiar i Heimetenesta) Referansegruppe er einingsleiargruppa i sektor HOS Cecelie R. Erikesen (Heimetenesta) Astrid Ahmer (Rus- og psykiatritenesta) Merethe Mjeldstad (Bu- og avlastningstenestene sone ) May Britt Borge ( Bu- og avlastningstenestene sone 2) Anne- Sidsel Hoel (Ergo- fysioavdelinga) Vigleik Kalland (NAV sosial) Jartru Reigstad (Demensgrupper ved Osterøytunet) Rita Hellavang (Somatiske grupper ved Osterøytunet) Borghild Øfsthus

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 1 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Rådmannen sitt føreord... 5 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet...

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet.

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet. 1 Prosjektgruppa for utarbeiding av Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune har vært: Gooi de Vries Gunnar Clausen Heike Nykvist Ingolf Isaksen Otto Karlsen prosjektleder formann helse/sosial utvalget PRO

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Kompetanse for framtidas barnehage. Strategi for kompetanse i Fjell kommune 2015-2022

Kompetanse for framtidas barnehage. Strategi for kompetanse i Fjell kommune 2015-2022 Kompetanse for framtidas barnehage Strategi for kompetanse i Fjell kommune 2015-2022 2 Kompetansestrategihefte laget av: Monica Hovland, Informasjon Bilete: colourbox.dk og Monica Hovland Kompetanse FOR

Detaljer