FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the PAR-WT40R-E wireless remote controller.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the PAR-WT40R-E wireless remote controller."

Transkript

1 ATW Wireless Remote Controller PAR-WT40R-E Operation Manual FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the PAR-WT40R-E wireless remote controller. Bedienungsanleitung FÜR NUTZER Lesen Sie sich zur sicheren und korrekten Verwendung diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie die drahtlose Fernbedienung PAR-WT40R-E verwenden. Mode d'emploi POUR LES UTILISATEURS Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser la télécommande sans fil PAR-WT40R-E. Handleiding VOOR DE GEBRUIKER Voor een veilig en juist gebruik moet u deze handleiding goed doorlezen alvorens de PAR-WT40R-E draadloze afstandsbediening in gebruik te nemen. Manual de instrucciones PARA EL USUARIO Para un uso correcto y seguro del control remoto inalámbrico PAR-WT40R-E, lea este manual de instrucciones antes de su utilización. Manuale di funzionamento PER L'UTENTE Manual de Funcionamento PARA O UTILIZADOR Per un uso corretto e sicuro del dispositivo, leggere attentamente il presente manuale di funzionamento prima di utilizzare il comando remoto senza fili PAR-WT40R-E. Para uma utilização segura e correcta, é favor ler cuidadosamente este manual de funcionamento antes de trabalhar com o controlador remoto sem fios PAR-WT40R-E. Brugsvejledning TIL BRUGER Användarmanual FÖR ANVÄNDAREN Læs venligst denne brugsvejledning grundigt inden betjening af den trådløse fjernbetjening PAR-WT40R-E af hensyn til sikker og korrekt brug. För säker och korrekt användning, var god läs denna användarmanual noggrant innan du använder PARWT40R-E-fjärrkontrollen. Bruksanvisning FOR BRUKEREN Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker PAR-WT40R-E-fjernkontrollen i bruk, for å sikre trygg og riktig bruk. Käyttöopas KÄYTTÄJÄLLE Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen langattoman PAR-WT40R-E-kaukosäätimen käyttöä. English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Dansk Svenska Norsk Suomi

2 Norsk Innhold 1. Sikkerhetsforanstaltninger Oversikt over produktegenskapene Navn på deler og funksjoner Før bruk Grunnfunksjoner Endre grensetemperatur Velge tvunget varmt vann Stille inn feriemodus Spesifikasjoner Spørsmål og svar Sikkerhetsforanstaltninger Les grundig gjennom følgende sikkerhetsforanstaltninger før bruk. Følgende fareklassifikasjon viser sannsynligheten og alvorlighetsgraden for farene hvis en person ikke følger anvisningene på følgende skilt. Advarsel Forsiktig Indikerer en faresituasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis ikke anvisningene følges. Indikerer en mulig faresituasjon som kan føre til personskade eller skade på gjenstander hvis ikke anvisningene følges. Oppbevar alltid denne bruksanvisningen lett tilgjengelig. Gi denne bruksanvisningen til teknikeren eller installatøren hvis enheten sendes eller skal repareres. Eller gi den til den neste eieren hvis eierskapet endres. Advarsel Kontroller installasjonen av enheten. Enheten må ikke endres eller repareres av brukeren. Slutt å bruke enheten når den ikke fungerer på riktig måte. Brukeren må ikke kaste enheten. Ikke kortslutt eller sett inn alkalibatterier med polariteten reversert. Ikke demonter, varm opp eller kast batteriene på åpen ild. Pass på å montere enheten på et solid og stabilt sted slik at den ikke faller. Endring eller feil reparasjon kan føre til elektrisk støt eller brann og lignende. Ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten fra angående reparasjon. Hvis enheten fortsatt brukes når den ikke fungerer ordentlig, kan den svikte, gi elektrisk støt, føre til brann eller lignende. Hvis noe unormalt oppstår, for eksempel brannlukt, må du umiddelbart slutte å bruke enheten, slå av strømmen og ta kontakt med forhandleren. Ta kontakt med forhandleren angående avhending. Kraftig alkalisk elektrolytt som lekker, kan sprute i øynene eller eksplodere eller danne varme. Dette kan føre til skade eller brannskade eller til at enheten slutter å virke. Hvis alkalisk elektrolytt kommer i kontakt med huden eller klærne, må elektrolytten skylles bort med rent vann. Hvis elektrolytt kommer i øynene, må du skylle med rent vann og umiddelbart oppsøke legehjelp.

3 Ikke la enheten falle. Ikke tørk av enheten med bensin, tynner eller kjemisk impregnert klut eller lignende. Ikke plasser farlige materialer rundt enheten. Ikke demonter enheten. Ikke bruk enheten i visse omgivelser. Ikke trykk inn knappene med spisse gjenstander. Ikke vask enheten med vann eller løsemiddel eller lignende. Ikke berør enheten med våte hender. Følg alltid kravene til driftstemperatur og fuktighet. Forsiktig Dette kan ødelegge huset eller skade enheten slik at den ikke fungerer. Dette kan føre til misfarge og skade på enheten. Hvis smuss er vanskelig å fjerne, kan den tørkes med en godt vridd ut klut som er fuktet med mild såpe, og tørkes med en tørr klut. Unngå å montere enheten på et sted der det kan oppstå lekkasje av brennbar gass.hvis oppbygging av lekket gass finner sted rundt enheten, kan det oppstå brann eller eksplosjon. Direkte kontakt med kontrollkortet på innsiden er farlig og kan føre til brann, svikt og redusert funksjon. Ikke bruk enheten i visse omgivelser der følgende stoffer finnes i store mengder: olje, damp, organisk løsemiddel, korrosiv gass (f.eks. ammoniakk, svovelforbindelser eller syre), eller på steder der syre eller alkalioppløsning eller visse typer spray brukes ofte. Dette kan redusere funksjonen eller danne korrosjon som kan føre til elektrisk støt, svikt, røykdannelse eller brann. (f.eks. rundt kjøkkenvasken, gasskomfyr, bad, vaskestativ eller lignende). Det kan føre til elektrisk støt eller svikt. Det kan føre til elektrisk støt eller svikt. Det kan føre til elektrisk støt eller svikt. Følg alltid kravene til driftstemperatur og fuktighet. Ellers kan enheten bli alvorlig skadet. For flere detaljer, se spesifikasjonstabellen i denne håndboken. Overhold følgende for å håndtere batteriene på riktig måte, ellers kan det oppstå eksplosjon, lekkasje av elektrolyttvæske eller varmedannelse. 1) Ikke lad batteriene. 2) Sett inn batteriene med riktig polaritet. 3) Ikke bland nye og gamle batterier eller batterier av forskjellig type. 4) Når batteriene er brukt opp, må de fjernes fra enheten umiddelbart. Avhending Dette symbolet er bare for EU-land. Dette symbolet er i henhold direktiv 2002/96/EC artikkel 10, Informasjon for brukere og tillegg IV, og/eller direktiv 2006/66/EC artikkel 20, Informasjon for sluttbrukere og tillegg II. Ditt MITSUBISHI ELECTRIC-produktet er konstruert og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og/eller gjenbrukes. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer skal avhendes atskilt fra husholdningsavfallet, ved deres levetidsslutt. Hvis et kjemisk symbol er preget under symbolet, betyr dette kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon. Dette indikeres som følger: Hg: kvikksølv (0,0005 %), Cd; kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %) I EU er det egne innsamlingssystemer for brukt elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer. Vennligst avhend dette utstyret, batteriene og akkumulatorene riktig på ditt lokale avfallsinnsamlings-/ resirkuleringssenter. Hjelp oss med å verne om miljøet vi lever i!

4 2 Oversikt over produktegenskapene Dette utstyret er et fjernkontrollsystem som overfører på frekvensen 868 MHz til innendørsenheten*. Fjernkontrollen lar deg justere følgende innstillinger uten å måtte forlate rommet: romtemperatur, tvunget varmt vann-modus og feriemodus. Dette er fjernkontrollens funksjoner: Kontroll av individuelle romtemperaturer med referanse til temperaturen som overvåkes i det angitte rommet. Opptil 8 fjernkontroller kan kobles til. Stille inn feriemodus for opptil 72 timer på timebasis. Stor bryter og LCD-skjerm som forenkler bruk og lesbarhet. Trådløs overføring mellom etasjene, for eksempel fra kjeller til første etasje. * Hver av fjernkontrollene må sammenpasses for å hindre feiloverføringer med ikkerelaterte trådløse enheter. Hvis ikke fjernkontrollen sammenpasses, vil ikke den trådløse overføringen mellom fjernkontrollen og trådløsmottakeren fungere. For mer informasjon om sammenpassing, ta kontakt med teknikeren eller installatøren. Medfølgende deler Følgende artikler følger med i esken. Delenavn Ant. Fjernkontroll 1 Stativ 1 Brakett 1 Flathodet skrue 4, Alkalibatteri, størrelse AA 2 Bruksanvisning 1 3

5 3 Navn på deler og funksjoner Knapper/skjermbilder på fjernkontrollen Følgende forklarer knappene og funksjonene. Nummer Navn Funksjon Tvunget varmt vannknapp Feriemodusknapp Opp-/ned-knapp Feriemodusindikator Varmt vann-indikator Grensetemperatur Batteriutskiftingsindikator Feilindikator Målromindikator Romtemperaturvisning *Alle punktene vises ovenfor, til forklaring. Setter innendørsenheten i tvunget varmt vann-modus. Setter innendørsenheten i feriemodus. Justerer romtemperaturen og angir varigheten i feriemodus. Viser at innendørsenheten er i feriemodus. Viser at innendørsenheten er i tvunget varmt vannmodus. Viser instillte romtemperatur. Viser når batteriene må skiftes. Viser en feil på innendørsenheten, for eksempel kommunikasjonsfeil. Den interne temperatursensoren i denne fjernkontrollen overvåker romtemperaturen, som det henvises til for å kontrollere individuelle romtemperaturer. Viser romtemperaturen som måles av fjernkontrollen. 4

6 4 Før bruk Ta av dekslet til batterihuset før fjernkontrollen plasseres, og legg inn to alkalibatterier av størrelse AA. * Når fjernkontrollen ikke er sammenpasset, må den gjennomgå en sammenpassingsprosess. For informasjon om sammenpassing, ta kontakt med teknikeren eller installatøren. Batterier Lyset i batteriindikatoren viser at batteriene er i ferd med å bli oppbrukt. Erstatt dem med to nye alkalibatterier i størrelse AA. Ikke bruk oppladbare Ni-Cd-batterier. AA-batteriene som brukes i fjernkontrollen, varer i ca. 1 år. Når fjernkontrollen ikke er i bruk i lengre tid, bør batteriene fjernes. Forsiktig Sett alltid batteriene inn med riktig polaritet som vist i batterihuset. Montering Fjernkontrollen kan monteres på to måter; med medfølgende brakett eller med stativ. << Bruke brakett >> Finn monteringsposisjonen for fjernkontrollen. Fest braketten med de medfølgende flathodeskruene. Fest fjernkontrollen på braketten. Merk) Ikke stram skruene for mye, da det kan ødelegge eller bøye braketten. For å øke stabiliteten, bør alle fire skruene brukes til å feste braketten. 5

7 << Bruke stativ >> Sett fjernkontrollen på stativet. Sett stativet på følgende steder. Steder for plassering av fjernkontrollen Overhold følgende når du bestemmer monteringssted. Ikke sett andre elektriske eller elektroniske apparater nærmere enn 1 m fra fjernkontrollen (f.eks. radio, fjernsyn, datamaskin, mobiltelefon eller lignende). Ikke sett fjernkontrollen på en metallhylle eller lignende. Ikke sett fjernkontrollen ved siden av en dør eller et vindu. Ikke sett fjernkontrollen nær varme eller kalde kilder, for eksempel en radiator. Ikke legg den trådløse fjernkontrollen i direkte sollys. Ikke utsett fjernkontrollen for en temperatur som ligger utenfor driftstemperaturområdet på 0 C til 40 C. Det sitter en romsensor i hver trådløse fjernkontroll. Hvis en fjernkontroll er innstilt for overvåking av romtemperaturen, og den plasseres på et uegnet sted, er det ikke sikkert at den ønskede temperaturen blir hentet. Vær derfor nøye med hvor du plasserer den trådløse fjernkontrollen. 6

8 5 Grunnfunksjoner Følgende forklarer grunnfunksjonene for bruk av fjernkontrollen. <Hovedsystem PÅ> <Hovedsystem AV> (1) Kommunikasjonsfeil Når feilindikatoren blinker mens fjernkontrollen brukes, indikerer dette en kommunikasjonsfeil. Gjenta samme prosedyre. (2) Feil på innendørsenheten, utendørsenheten eller trådløssystemet Når indikatoren lyser hele tiden, viser dette at det er en feil med innendørsenheten, utendørsenheten eller trådløssystemet. Ta kontakt med teknikeren eller installatøren Endre grensetemperatur Slik økes grensetemperaturen : Trykk på -knappen. Slik senkes grensetemperaturen : Trykk på -knappen. Hvert trykk på knappen justerer grensetemperaturen med 0.5 C. Omfanget for grensetemperaturen er 10 til 30 C. 7

9 * Når innendørsenheten kommer i en tilstand som deaktiverer temperaturinnstillingen, viser grensetemperaturskjermen " ". Da er ikke - og -knappene aktive, og grensetemperaturen kan ikke endres. Når -indikatoren lyser, viser dette at fjernkontrollen er valgt som i et målrom. <<Hva er et målrom?>> Innendørsenheten kontrollerer temperaturene med referanse til temperaturen i et målrom. Målrommet kan være fast eller kan forandres etter tidspunkt ved hjelp av en planleggingsfunksjon. Antall rom som kan angis som målrom, er alltid begrenset til ett. Bruk hovedkontrolleren til å angi målrom. Kjøkken Soverom Soverom Stue RC Adresse 2 RC Adresse 1 * Figuren over viser eksemplene når stua er valgt som målrom RC 1 (fjernkontroll 1), og når soverommet er valgt som målrom RC 2 (fjernkontroll 2). 8

10 5.2. Velge tvunget varmt vann Hold nede -knappen i 3 sekunder eller mer for å sette innendørsenheten i tvunget varmt vann-modus. Når tvunget varmt vann-modus avslutter, slukkes -indikatoren. Merk) Når -indikatoren blinker etter at knappen er holdt nede i 3 sekunder eller mer, viser dette at innendørsenheten du bruker ikke støtter denne funksjonen Stille inn feriemodus Feriemodusen setter innendørsenheten i feriemodus. Feriemodusen angir driftsvarigheten i opptil 72 timer eller ubegrenset drift (vises som " "). Varigheten justeres i enheter på 1 time. <<Stille inn>> Hold nede -knappen i 3 sekunder eller mer. -indikatoren blinker. Trykk på - eller -knappen for å justere varigheten, og trykk deretter på -knappen for å lagre innstillingen. Når den angitte varigheten viser " ", viser dette at ubegrenset drift er valgt. Når overføringen starter, blinker -indikatorene. -indikatoren slutter å blinke for å fullføre innstillingen. -, - og <<Annullere>> Hvis du vil annullere tilstanden, holder du nede knappen i 3 sekunder eller mer mens innendørsenheten er i feriemodus. 9

11 6 Spesifikasjoner Punkt Beskrivelse Strømkilde 3 V DC (alkalibatteri størrelse AA 2) Krav til driftstemperatur og fuktighet Nettovekt Mål (B H D) Justeringsenhet for feriemodus Skjerm Temperaturer: 0 til 40 C Fuktighet: 30 til 90% RH (ingen kondens) 0,20 kg (uten batterier) 140 mm 75 mm 18 mm 1 time Digital LCD-skjerm 7 Spørsmål og svar Feilsymptom Mulig årsak Løsning Skjermen viser ingenting. Batteriutskiftingsindikatoren lyser. Skjermen viser "OFF" (AV). Fjernkontrollen overfører ikke til innendørsenheten. Skjermen viser en feilindikasjon hele tiden. Ønsket romtemperatur oppnås ikke. Ingen batterier er satt inn. Batteriene er satt inn feil. Batteriene er nesten brukt opp. Batteriene er i ferd med å bli brukt opp og må skiftes ut. Hovedsystemet er av. Batteriene er nesten brukt opp. Signalet er svakt. Feil på innendørsenheten, utendørsenheten eller trådløssystemet. Feil på innendørsenheten, utendørsenheten eller trådløssystemet. Batteriene er nesten brukt opp. Fjernkontrollen er plassert på et uegnet sted. Fjernkontrollen er ikke stilt inn som for et målrom. Annet Kontroller at batteriene er i batterihuset og at ingen fremmedlegemer sitter mellom terminalene. Kontroller om batteriene er satt inn med riktig polaritet som vist i batterihuset. Skift med nye batterier. Skift med nye batterier. Slå på hovedsystemet igjen via hovedkontrolleren. Skift med nye batterier. Bruk fjernkontrollen mens du flytter litt på den. Ta kontakt med teknikeren eller installatøren. Ta kontakt med teknikeren eller installatøren. Skift med nye batterier. Se " Steder for plassering av fjernkontroller" i "4. Før bruk" i denne håndboken, og flytt fjernkontrollen. Ta kontakt med teknikeren eller installatøren. Ta kontakt med teknikeren eller installatøren. 10

12 This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment. The product at hand is based on the following EU regulations: R&TTE Directive 1999/5/EC Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer. HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO , JAPAN Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K. BH79R517H02

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. Cylinder Unit EHST20 series EHPT20 series Hydrobox EHSC series EHPX series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder

Detaljer

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING 7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING Les denne hurtigmonteringsveiledningen før du starter å bruke P-touch. Henvis til brukerveiledningen for mer detaljert informasjon. Brukerveiledningen finnes på CD-ROMMEN

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

Klimaanlegg. Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Samsung Smart Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. ARFSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE ARFSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNHOLD Før drift Sikkerhetstiltak...3 Navn på og funksjoner for delene...5 Forberedelser før bruk...9 Slik

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Split air conditioner system

Split air conditioner system NO BRUKERMANUAL KJØLE type AW726CL AW726CLF AW735CL AW735CLF AW752CL AW764CL VARMEPUMPE type AW720HL AW726HL AW726HLF AW735HL AW735HLF AW752HL AW764HL KJØLE type FC735CL FC752CL FC764CL KJØLE type AS71CL

Detaljer

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-673 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR Innledning Takk for at du kjøpte PJ-673 (heretter kalt "skriveren"). Denne mobile termiske svart/hvitt-skriveren

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

DATA PROJECTOR XJ-V1. Suomi. Norsk PL/FI/CS/NO/LT

DATA PROJECTOR XJ-V1. Suomi. Norsk PL/FI/CS/NO/LT PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-V1 Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internet-osoitteesta:

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer