Patent nr Int. Cl. G Ol n.23/08 Kl /51. Patentsøknad nr. 3015/68 Inngitt. Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Patent nr. 124285. Int. Cl. G Ol n.23/08 Kl. 42 1-9/51. Patentsøknad nr. 3015/68 Inngitt. Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra"

Transkript

1 Patent nr Int. Cl. G Ol n.23/08 Kl /51 Patentsøknad nr. 3015/68 Inngitt STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra Søknaden utlagt og utlegningsskrift utgitt Patent meddelt Prioritet hegjæ't fra: Institutt for Atomenergi, 2007 Kjeller. Oppfinnere: Hroar Piene, Roseveien 4 D, Kjeller og Andreas Sunde, Ammerudgrenda 29, Oslo. Fullmektig: Siv.ing_. Karst-en B. Halvorsen. Nukleær fukt ighe tsmåle r for bestemmeise av det relative fuktighetsinnhold i en materialmengde. Foreliggende oppflnnelse angår en nukleær fuktighetsmåler for bestemmelse av det relative fuktighetsinnhold i en materialmengde. Det er i praksis vanskelig å måle det relative "fuktighetsinntiold i en materialmengde uten ved -å drive ut fuktigheten og veie materialmengden for og et-ter utdrivingen. Denne måleprosess tar imidlertid forholdsvis lang tid og kan vanskelig utfores automatisk, og da den dessuten er destruktiv kan-den ikke gjentas på summe måle objekt. Ved mange industrielle prosesser er det imidlertid behov for rask og kontinuerlig overvåkning av det relative fuktlghetsinnholdet i

2 visse materialmengder, samt automatisk anvisning av f.eks» vektprosent fuktighet. Det er derfor et formål for oppfinnelsen å fremskaffe en måler som tilfredsstiller dette behov uten å påvirke. den parameter som -skal males. I henhold til oppfinnelsen oppnås détte ved hjelp av en nukleær fuktighetsmåler, hvis særtrekk består i at den i kombinasjon omfatter en kilde' for en stråling av hurtige noytroner gjennom materialmengden, således at den gjennornf allende strålingsintensitet detekteres av en detektor for termiske noytroner, samt en gammastrålingskilde for bestråling av materialmengden slik at en strålingsfraksj on s~om blir spredt av materialet detekteres av en gamirtadetektor avskjermet fra direkte bestråling fra gammastrålin-gskilden, hvorved noytrondetektoren og gammadetektoren avgir pulstog med pulsracer som henholdrsvis er avhengig av materialmengdehs hydrogeninnhold og dens tetthét, idet noytrondetektoren er tilsluttet en- forste teller innrettet for telling av tilforte pulser og lopende angivelse- av det oppnådde pul stall, og gammadetektoren er til sl ilt tet en annen teller innrettet for telling av de tilforte pulser opp til et forut innstilt pulstall og avgivelse av en stopp-puls over en utgang som er tilsluttet en styreinngang på den forste teller, når dette pulstall oppnås, slik at den forste teller da stoppes. Det oppnås på denne måte direkte avlesning av den onskede verdi ved at to informasjons bærende pulstog kombineres slik at de tilsammen bevirker den onskede anvisning. Denne kombinasjon utfore rent digitalt og på- en- enkel måte slik at forholdet mellom pulstogenes pulsrater, eller- verdier som er avledet av disse, fremkomme uten at egentlig en divisjon utfores. Det tall N.J.. som anvises av den forste teller når den stoppes, er proporsjonalt med forholdet mellom pulsratene for de respektive pulstog som tilfores henholdsvis den forste og den annen teller. At dette forholder seg slik kan lett innses ved fslgénde. resonement Den tid T, den annen teller bruker for å telle opp det forut innstilte antall pulser, N 2 når pulsraten for det tilforte pulstog

3 er rip, må være gitt ved ligningen: 2' (1) I samme tidsrom T har telleren telt opp et antall pulser, N^ som er gitt ved ligningen: N, = T n, = N 0 1 ^ n. (2) idet pulsraten for det pulstog som tilfores telleren betegnes med n^. Tallet som angis av den forste teller etter telleprosessen er altså ifolge ligning (2) proporsjonalt med det forhold som onskes anvist, og da proporsjonalitetsfaktoren utgjores av den verdi som innstilles på forhånd i den annen teller, kan dette fastlegges som en dekadisk enhet eller et annet onsket tall. En elektronisk anordning for utledning av onskede forhold blir i henhold til dette særlig enkel i sin utforelse når det foreligger direkte proporsjonalitet mellom de fysikalske storrelser som skal bestemmes og de pulsrater som avgis fra de tilsvarende detektorer. Kalibreringskurvene som angir avhengigheten mellom de målte parameterstorrelser og pulsratene kan imidlertid være nullpunktsforskjovne, slik at de ikke går gjennom origo, og/eller de kan ha vesentlig ulineariteter i de aktuelle måleområder. En nullpunktsforskyvning kan oppheves ved at det subtraheres en pulsrate n^q som tilsvarer vedkoramende kalibreringskurves skjæring med pulsrateaksen, fra pulsraten for det innkommende pulstog. I en anordning i henhold til oppfinnelsen oppnås dette ved at en nullpunktskorrektor som er innrettet for subtraksjon av et fast, forut bestemt pulstall pr. tidsenhet, er innkoblet i forbindelsen mellom minst en av detektorene og dens tilordnete teller.

4 En sådan nullpunktskorrektor kan fortrinnsvis være slik utfort at den omfatter en 0G-port,en bistabil multivibrator samt en pulsgenerator som avgir pulser i en takt som tilsvarer det pulstall pr. tidsenhet som skal subtraheres, idet det tilforte pulstog både tilfores den ene inngang for OG-porten og for multivibratoren,. og pulsgeneratoren med sin utgang er tilsluttet multivibratorens annen inngang, mens multivibratorens eneste utgang er tilsluttet OG-portens annen inngang, slik at multivibratoren innstilles til spenningsforende utgang for hver mottatt puls i pulstoget, og derved bevirker en åpning av OG-porten for de påfolgende pulser, og tilbakestilles til spenningslos utgang for hver mottatt puls fra pulsgeneratoren, og derved bevirker en stengning av OG-porten for en påfolgende puls i pulstoget. Omkoblingstidene for OG-porten og multivibratoren er avpasset slik at en tilfort puls ikke både kan innstille multivibratoren og passere OG-porten, For hver puls fra pulsgeneratoren går det altså med en tilfort puls for åpning av OG-porten. Pulstallet pr. tidsenhet som når frem til vedkommende teller blir derfor lik n^ - slik som tilsiktet, når pulsgeneratorens pulsrate er lik n^q. Oppfinnelsen omfatter forovrig også en anordning som gjor en tilnærmet korrigering av både ulineariteten og nullpunktsforskyvningen mulig for en kalibreringskurve for det pulstog som tilfores den annen teller. En sådan anordning består hovedsakelig av en tidsangiver som startes samtidig med den annen teller ved utledningsprosessens begynnelse, og er innrettet for avgivelse av et startsignal etter en forut innstilt tid over en utgang som er tilsluttet en inngang på telleren for start av denne. En riktig innstilling av tidsintervallet To mellom starten av henholdsvis den annen og den forste teller er her vesentlig for korrigerlngen, idet det nodvendigvis må tilsiktes at tellerens telletid T n, som i dette tilfelle er gitt ved uttrykket: N 2 T n = T-To = _ - To, (3) n 2

5 blir omvendt proporsjonal med den fysikalske parameter som det tilforte pulstog til den annen teller representerer. Tiden To bestemmes nå ut i fra rent geometriske forhold ved kalibreringskurven slik som vist på fig. 5a, idet der trekkes en tangent til kurven ved.en passende statistisk middelverdi J^m for den målte parameter, og den tilsvarende verdi for pulsraten n 2m sam^ P u l sra teverdien n^q for tangentens skjæringspunkt med pulsrateaksen legges til grunn for bestemmelsen, sammen med den innstilte telleverdi Ng i skaleren, ut i fra formelen: N 2 n 20 To (k) (n 2m )2 Det oppnås da en linearisering og en nullpunktskorreksjon over et visst område av den målte parameter. I tillegg til de tidligere angitte fordeler har oppfinnelsens fuktighetsmåler også den fordel at av målesyklens lengde (raåletidskonstanten) kan velges fritt, dvs. at det når forholdene tillater det, kan velges lang telletid og derfor oppnås god noyaktighet seiv med langsomme detektorer. Dette er av stor betydning for instrumentets pris. Puktighetsmålerens elektroniske anordning vil kretsmessig sett bestå hovedsakeli-g ~av multivibratorer, enkle pulsf ormere og elektroniske porter. Dette medforer -at den "kan bygges opp av -moderne '"integrerte" komponenter, som både er beskjedne i plass og pris-. For anskueliggjorelse av oppfinnelsen skal det nå, under henvisning til de vedfbyde tegninger, beskrives et måleinstrument for måling av relativ fuktighet i koks. På tegningen viser: Fig. 1 et blokkskjema av en fuktighetsmåler i henhold til oppfinnelsen,

6 Fig. 2 og 3 de foreliggende kalibreringskurver, Fig. V målerens nullpunktskorrektor i detalj, og Fig, 5 skjematisk hvorledes tidsintervallet, To utledes. I fig. 1 utsettes et måleobjekt 1 som utgjores av et fuktig stykke koks-, for en bestråling fra en kilde 2 for hurtige noytroner og en kilde 3 for gammastråler. De hurtige noytroner påvirkes hovedsakelig av de hydrogenatomer som de stoter på og bremses ned til betydelig lavere hastighet av disse, mens de ovrige atomer som finnes i måleobjektet ikke formår å endre noytronenes energi i vesentlig grad. Den gjennomfallende noytronstråling treffer en detektor I som bare er folsom for termiske (langsomme) noytroner og avgir et pulstog med en pulsrate som er avhengig av antall termiske noytroner som treffer detektoren pr. tidsenhet og således også av vannmengden i som er absorbert i koksstykket. De gamma-fotoner som trenger inn i måleobjektet, spredes av atomene som de stoter på, slik at spredningen stort sett oker med måleobjektets tetthet. En del av de spredte fotoner treffer gammadetektoren G, som er skjermet for direkte stråling fra utstrålingskilden 3 ve( 3 hjelp av skjermen U. Detektoren G avgir et pulstog, hvis pulsrate er et mål for foton-intensiteten i den spredte gammastråling og således også for måle objektets tetthet. Måleinstrumentets oppgave er å anvise vektprosenten av fuktighet i måleobjektet 1. Dette oppnås ved at pulsratene for de to pulstog kombineres i overensstemmelse med oppfinnelsen. Pulstoget fra noytrondetektoren N ledes til en korrektor K for en nullpunktkorreksjon og derfrå til en teller C for telling, mens pulstoget fra gamma-detektoren G overfores direkte til en annen teller S som er slik innrettet at den teller de mottatte pulser opp til en innstilt verdi N2, og da stopper, samtidig som den avgir en styrepuls over sin utgang Su.

7 ' For en samtidig tilnærmet nullpunkts- og linearitetskorreksjon, er der anordnet en tidsangiver U som angir tidsintervallet To mellom starten av henholdsvis telleren S og telleren C. Det tall som angis av telleren C ved slutten av en måleperiode representerer den onskede måleinformasjon, men denne kan overfores over en port P til en hukommelse II for lagring og anvisning til et nytt måleresultat foreligger ved avslutningen av en påfolgende måleperiode. Måleresultatet kan også overfores til analog form ved hjelp av en digital-analog omformer 0 som er tilsluttet hukommelsen H. Tre forsinkelsesnettverk, F1 - F3 er anordnet for å sikro at tilforselen av styrepulser til de forskjellige anordninger C, S, IJ, P, H skjer i den riktige rekkefolge og med riktige mellomrom. Måleprosessen forloper nå på folgende måte. Ved begynnelr;en av en måleperiode tilfores en startpuls samtidig til startinngangene Sb og Ub for henholdsvis telleren S og tidsangiveren U. Telleren S setter igang sin telleprosess som beskrevet ovenfor, mens nedtellingen av tidsintervallet To starter i tidsangiveren U, slik at den ved slutten av dette intervall avgir en styrepuls over sin utgang Uu til egen stoppinngang Us og en startinngang Cb på telleren C. Herved stopper tidsangiveren U, mens teller starter sin telleprosess. Når telleren S har nådd sin forut innstilte tellerverdi N 2, sender den ut en styrepuls over sin utgang Su til egen stoppinngang Ss samt tellerens stoppinngang Cs, hvilket utgjor slutten på måleprosessen, idet både telleren C og telleren S stopper. Den sistnevnte styrepuls tilfores imidlertid også alle tre forsinkelsesledd F1 - F3, som er koblet i kaskade. Etter passering av det forste ledd F1 tas pulsen ut over en grenledning 10 og tilfores porten P som åpnes, slik at den måleinformasjon som foreligger i telleren G, kan overfores til hukommelsen H og eventuelt omformes til en analog anvisning ved hjelp av omformeren 0.

8 Etter at den har passert det annet forsinkelsesledd F2, fores s tyropulscn over grenlodningen 11 til tilbakestillingsinngangene Cr, Sr, op; Ur for henholdsvis telleren C, telleren S og tidsangiveren U, hvorved disse anordninger tilbakestilles til sine utgangss tilllnger. Endelig, etter passering av det tredje forsinkelsesledd E3, fungerer så vedkommonde styrepuls som en startpuls for den påfolgende måleperiode, Idet den tilfores startinngangene for telleren S og, tidsangiveren U, hvilket utgjorde utgangspunktet for f unks j nns beskrivelsen ovenfor. Kor detektoronc foreligger kalibreringskurver av de typer som er vi;.;t _i fig. 2 ng l'ig. 3? idet fig. 2 angir pulsraten n^ fra noytrondetektoren som on funksjon av den tilstedeværende fuktighet v i målcobjoktet, lier uttrykt soin volumprosent 1^0, mens fig. 3 angir pulsraten n^ for gamma-detektoren som en funksjon av måleobjektets tetthet j\ Kurven på fig. 2 er stort sett lineær, men har en nullpunktsfeil, idot kurven skjærer pulsrateaksen i en avstand n 1 Q fra origo. I det foreliggende instrument korrigerer nullpunktskorrektoren K for denne feil, slik at telleren C mottar pulser med en pulsrate n^ - n^q, som er direkte proporsjonal med fuktigheten v. Nullpunktskorrelvtoren K, som er vist i detalj i fig. W, omfatter en OG-port en bistabil multivibrator 6 og en pulsgenerator 7» Pulstoget med pulsråte n^ fra noytrondetektoren tilfores samtidig både OG-portens og multivibratorens ene inngang, mens multivibratorens annen inngang er tilsluttet pulsgeneratoren 7 som angir pulser med en takt n^q som tilsvarer nullpunktsfeilen for kalibreringskurven. Multivibratorens eneste utgang, som er tilsluttet den annen inngang for OG-porten, er tatt ut fra den side av multivibratoren 6 som innstilles av pulsene fra noytrondetektoren 2, slik at den blir spenningsforende når multivibratoren mottar en sådan puls, og OG-porten åpnes da også for en direkte videreforing av de tilforte

9 pulser. Den samlede omkoblingstid for multivibratoren 6 op, OG-porten "5 er imidlertid gjort så lang i forhold til pulslengden, at den puls som bevirker omkoblingen av disse, ikke rekker å passere porten 5- Por hver gang multivibratoren må innstilles for portåpning tapes altså en puls for telleren C, og dette skjer en gang for hver puls som tilfores multivibratorens annen side fra pulsgeneratoren 7 bevirker en tilstandsforandring i multivibratoren 6. Det pulstall som tilfores telleren C pr. tidsenhet blir da n^ - n 1Q, slik som tilsiktet. Korrigeringen av ulineariteten og nullpunktsfeilen for kurven på fig. 3? utfores som tidligere nevnt approksimativt ved hjelp av tidsangiveren U, som er beskrevet ovenfor. Tidsintervallet To innstilles her i overensstemmelse med kalibreringskurvens form og en middelverdi ^m for tettheten i det aktuelle måloområde. Utledningen foregår stort sett grafisk, slik som antydet på fip. 5a og tidligere beskrevet. Det oppnås da en avbengighet som vist i fig. Jb mellom telletiden, T for telleren C og den inverse verdi -i av tettheten j\ Som det vil fremgå av figuren er der oppnådd cn ^ i god proporsjonalitet mellom disse storrelser i området 1 Det tall som telleren C anviser er da gitt ved folgende relasjonen 1 N 1 = (n.,-n 10 ) Tnocv ^ (5) innenfor det ovenfor angitte område, og N kan således lott kalibreres til å angi vektprosent fuktighet direkte. PATENTKRAV. 1. Nukleær fuktighetsmåler'for bestemmelse av det relative fuktighetsinnhold i en materialmengde, k a r a k t e r i s e r t ved at den i kombinasjon omfatter en kilde (2) for en stråling av hurtige noytroner gjennom materialmengden (1), således at den gjennomfallende strålingsintensitet detekteres av en detektor (N) for termiske noytroner, samt en gammastrålingskilde (3) for bestråling av materialmengden slik at en strålingsfraksjon som blir spredt av materialet detekteres av en gammadetektor (G) avskjermet (*+) fra direkte bestråling fra gammastrålingskilden,

10 hvorved noytrondetektoren og gammadetektoren avgir pulstog med pulsrater som henholdsvis er avhengig av materialmengdens hydrogeninnhold og dens tetthet, idet noytrondetektoren (N) er tilsluttet en forste teller (C) innrettet for telling av tilforte pulser og lopende angivelse av det oppnådde pulstall, og gammadetektoren (G) er tilsluttet en annen teller (S) innrettet for telling av de tilforte pulser opp til et forut innstilt pulstall og avgivelse av en stopp-puls over en utgang (Su), som er tilsluttet en styreinngang (Cs) på den forste teller, når dette pulstall oppnås, slik at den forste teller da stoppes. 2. Nukleær fuktighetsmåler som angitt i krav 1, k a r a k t e r i s e r t ved at en nullpunktskorrektor (K) for subtraksjon av et fast, forut bestemt pulstall pr. tidsenhet, er innkoblet i forbindelsen mellom minst en av detektorene (N,G) og dens tilordnete teller (C,S), idet nullpunktskorrektoren omfatter en OG-port (5), en bistabil multivibrator (6) samt en pulsgenerator (7) som avgir pulser i en takt (n^), som tilsvarer det pulstall pr. tidsenhet som skal subtraheres, og forovrie: er oppbygd slik at det mottatte pulstog fra detektoren både tilfores den ene inngang for OG-porten og multivibratorens ene inngang og pulsgeneratoren med sin utgang er tilsluttet multivibratorens annen inngang, mens multivibratorens eneste utgang er tilsluttet OG-portens annen inngang, hvorved multivibratoren innstilles til spenningsforende utgang for hver puls i nevnte mottatte pulstog, og derved bevirker en åpning av OG-porten for påfolgende pulser, samt tilbakestilles til spenningslos utgang for hver puls fra pulsgeneratoren, og derved bevirker en stengning av OG-porten for en påfolgende.puls i pulstoget. 3. Nukleær fuktighetsmåler som angitt i krav 1 og 2, k a r a k t e r i s e r t ved at den også omfatter en tidsangiver (U) som startes samtidig med den annen teller (S) ved måleprosessens begynnelse, og er innrettet for avgivelse av et startsignal etter.en forut innstilt tid (To) over en utgang (Uu) som er tilsluttet en armen styreinngang (Cb) på den forste teller (C) for start av denne. An forte publikasjoner: J. Millmann 9H. Taub: Puls, digital and switching Waveforms, New York 1965, p

11 124285

12 rw Fig. 2 Fig. 3 n,, Fig. 4

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 NORGE [NO] (51) ln» Cl.» G 08 C 19/16, G Ol V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr 3146/72 (22) Inngill 04.09.72 (23) Løpedag 04.09.72 (41)

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 NORGE [NO] (51) Int. Ci. 2 G Ol N 23/00, G 01 M 3/00, G 01 V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) lnngitl (23j Løpedag 763137 14.09.76

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308 NORGE [NO] [CJ (45) På TEITT MEDDELT 5.ÅU&. i98i (5i) in,- ci. 3 G 01 1/ 5/10 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

[B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT (i» NR. 153468

[B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT (i» NR. 153468 NORGE (iv) [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT (i» NR. 153468 (51) lm. Cl.' G 01 T 116 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Lopedag 820759 1Q.03.82 10.03.82 (86)

Detaljer

Int. Cl. G Ol s 3/50 Kl. 21a 4-48/01 G 21 j 5/00. Prioritet begjært fra: 3.10.1967 Storbritannia, nr. 45065/67

Int. Cl. G Ol s 3/50 Kl. 21a 4-48/01 G 21 j 5/00. Prioritet begjært fra: 3.10.1967 Storbritannia, nr. 45065/67 NORGE Utlegningsskrift nr. 126190 Int. Cl. G Ol s 3/50 Kl. 21a 4-48/01 G 21 j 5/00 Patentsøknad nr. 3916/68 Inngitt 3.10.1968 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig

Detaljer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer J NORGE (i?) [NO] [B] 02, UTLEGNINGSSKRIFT a» J& 163040 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (5i) mt. ci.' G 01 R 19/00, G 01 T 1/29 (83) (21) Patentsøknad nr. 880461 (86) Int. inngivelsesdag og Int.

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLIGNINGSSKRIIT M. 129928

NORGE [B] (11) UTLIGNINGSSKRIIT M. 129928 NORGE [B] () UTLIGNINGSSKRIIT M. 29928 Si?, (5) In». Cl. G 2 j 5/ (52) Kl. 2g-8/2 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (2) Patentsøknad nr. 4855/69 (22) Inngitt 9.2.969 (23) Løpedag 9.2.969 (4) Søknaden

Detaljer

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76 [B] (11) UTIEGNINGSSKRIFT JVr. 136429 NORGE [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14 (21) Patenlssknad nr. 760446 (22) Inngill 12.02.76 (23) Løpedag 12.02.76 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(ly UTLEGNINGSSKRIFT

(ly UTLEGNINGSSKRIFT (ly UTLEGNINGSSKRIFT cp) NO oi) 174606 03) B NORGE (so Int Cl 5 G 08 B 17/11, G 01 N 27/66 Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr 912325 (86) Int. inng. dag og (22) Inng. dag 17.06.91 søknadsnummer

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

[B] (.2) UTLEGNINGSSKRIFT on NR. 150537

[B] (.2) UTLEGNINGSSKRIFT on NR. 150537 NORGE d9) [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (.2) UTLEGNINGSSKRIFT on NR. 150537 io ØSSo (51) mt ci. J 6 21 C 17/10 (21) Patentsaknad nr. 820758 (22) InngivelseSdag 10.03.82 (24) Løpedag 10.03.82

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 IMORGE [NO] f Cl (45) PATENT MEDDELT 4.MMS 1981 (51) lnr Cl. 3 F 16 F 11/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 771740 (22) Inngitl (23) Løpedag

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Laboratorieøvelse 2 N 63 58 51 46 42 37 35 30 27 25

Laboratorieøvelse 2 N 63 58 51 46 42 37 35 30 27 25 Laboratorieøvelse Fys Ioniserende stråling Innledning I denne oppgaven skal du måle noen egenskaper ved ioniserende stråling ved hjelp av en Geiger Müller(GM) detektor. Du skal studere strålingens statistiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(86) Int. inng. dag og søknadsnummer (85) Videreføringsdag (30) Prioritet 10.01.89, US, 295619

(86) Int. inng. dag og søknadsnummer (85) Videreføringsdag (30) Prioritet 10.01.89, US, 295619 NO9800021 (12) PATENT NORGE (19) NO (ii) (51) IntCl 6 G01 V 5/10 Patentstyret (21)Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (45) Meddelt dato 900095 09.01.90 09.01.90 11.07.90 01.12.97 (86)

Detaljer

NORGE [B] (u) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 128868

NORGE [B] (u) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 128868 NORGE [B] (u) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 128868 (51) Int. Cl. C 02 c 5/02 (52) KL 85c-l STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag (41) Søknaden ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(51) Int. Cl. 2 G Ol D 5/20, G 21 C 17/12. (21) Patenlsøknad nr. 4887/71. (23) Løpedag 28.12.71

(51) Int. Cl. 2 G Ol D 5/20, G 21 C 17/12. (21) Patenlsøknad nr. 4887/71. (23) Løpedag 28.12.71 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT J& 131851 NORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G Ol D 5/20, G 21 C 17/12 STYRET (21) Patenlsøknad nr. 4887/71 FOR DET INDUSTRIELLE (22) Inngitt inngitt 28.12.7] 28.12.71 RETTSVERN (23)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI NORGE (i?) [NO] [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT a» JVr 165412 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag 850716 (86) Internasjonal

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

30-14 (12) PATENT. (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10. Patentstyret NO9900012. (19) NO (ii)304040 NORGE. (73) Patenthaver (72) Oppfinner

30-14 (12) PATENT. (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10. Patentstyret NO9900012. (19) NO (ii)304040 NORGE. (73) Patenthaver (72) Oppfinner (12) PATENT NO9900012 NORGE (19) NO (ii)304040 (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10 Patentstyret (21)Søknadsnr (22)lnng dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (45) Meddelt dato (73) Patenthaver (72) Oppfinner

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Int. Cl.G 21 c 7/32 Kl. 21g-21/31 G 21 c 1/08 2lg-21/20. Løpedag. Søknaden utlagt og utlegningsskrift utgitt 29.11.1971. Prioritet begjært fra:

Int. Cl.G 21 c 7/32 Kl. 21g-21/31 G 21 c 1/08 2lg-21/20. Løpedag. Søknaden utlagt og utlegningsskrift utgitt 29.11.1971. Prioritet begjært fra: MORGE Utlegningsskrift nr. 123496 Int. Cl.G 21 c 7/32 Kl. 21g-21/31 G 21 c 1/08 2lg-21/20 Patentsøknad nr. 1373/69 Inngitt 1.4.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

[B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054

[B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054 [B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054 [CJ (45)?åTEITT MEDDELT NORGE [NO] (51) lnr cl. 3 G 21 D 1/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN ( 21 ) Patentsøknad nr. 754254 (22) Inngitt 15.12.75 (23) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for måling av lagerstrøm i en elektrisk maskin

Fremgangsmåte og apparat for måling av lagerstrøm i en elektrisk maskin 1 Fremgangsmåte og apparat for måling av lagerstrøm i en elektrisk maskin Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte og et apparat eller anordning for måling av lagerstrømmer

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

Kapittel 8. Varmestråling

Kapittel 8. Varmestråling Kapittel 8 Varmestråling I dette kapitlet vil det bli beskrevet hvordan energi transporteres fra et objekt til et annet via varmestråling. I figur 8.1 er det vist hvordan varmestråling fra en brann kan

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

NORGE. [B] (1!) UTLEGNINGSSKRIFT «Nr. 147932 [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN. (51) lnr CL> G 01 V 5/10. ( 21 ) Patentsøknad nr.

NORGE. [B] (1!) UTLEGNINGSSKRIFT «Nr. 147932 [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN. (51) lnr CL> G 01 V 5/10. ( 21 ) Patentsøknad nr. [B] (!) UTLEGNINGSSKRIFT «Nr. 47932 NORGE [NO] (5) lnr CL> G 0 V 5/0 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN ( 2 ) Patentsøknad nr. 782084 (22) Inngi» 5.06.78 (24) Lsipedag 5.06.78 (4) Ålment tilgjengelig

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926. rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08. (21) Patentsøknad nr.

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926. rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08. (21) Patentsøknad nr. [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926 NORGE [NO] rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 771749 (22) Innsilt

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. A61M 15/00 (2006.01) A61M 11/00 (2006.01) A61M 11/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20054537 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 2004.03.04

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård Omhandler: «KLOKKEGENERATOR

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 12:02:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334005 Søknadsnummer 20120290 Inngitt 2012.03.12

Detaljer

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 27. November 2012 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 12:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Tunneler/Prosjektering og bygging/vann og frostsikring Fra Teknisk regelverk utgitt 27. august 2013 < Tunneler Prosjektering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

Tallfølger er noe av det første vi treffer i matematikken, for eksempel når vi lærer å telle.

Tallfølger er noe av det første vi treffer i matematikken, for eksempel når vi lærer å telle. Kapittel 1 Tallfølger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,... Det andre temaet i kurset MAT1001 er differenslikninger. I en differenslikning er den ukjente en tallfølge. I dette kapittelet skal vi legge grunnlaget

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. A63C 3/10 ( ) B24D 15/06 ( )

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. A63C 3/10 ( ) B24D 15/06 ( ) (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120855 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. A63C 3/10 (2006.01) B24D 15/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120855 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.07.31 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Protector Intellectual Property Consultants AS Oscarsgate 20 0352 OSLO Oslo, 2014.04.22 Deres referanse:p4415no00-kbb Svarfrist: 2014.10.24 Søknadsnr.: 20131233 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Aker Subsea

Detaljer

NORGE [Bj (11) UTLEGN1NGSSKRIFT Kt 181799

NORGE [Bj (11) UTLEGN1NGSSKRIFT Kt 181799 NORGE [Bj (11) UTLEGN1NGSSKRIFT Kt 181799 (51) 2 Int. Cl.' B Ol D 53/24 B Ol D 59/20 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 2172/71 (22) Inngift 08.06.71 (23) Løpedag (41) Søknaden

Detaljer

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner Reaksjonskinetikk. jodklokka Risiko fare Oltak Sikkerhetsrisiko:lav fare for øyeskade HMS ruoner Figur 1 :risikovurdering Innledning Hastigheten til en kjemisk reaksjon avhenger av flere faktorer: Reaksjonsmekanisme,

Detaljer