Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. DR. HØSTS VEI GJETTUM Gnr. 86 Bnr. 98 BÆRUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. DR. HØSTS VEI 51 1346 GJETTUM Gnr. 86 Bnr. 98 BÆRUM KOMMUNE"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst DR. HØSTS VEI GJETTUM Gnr. 86 Bnr. 98 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Byggingsingeniør Oppdrag Bef.dato

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, 2 av 15

3 vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Fradrag for elde, bruksslitasje, værslitasje og utidsmessighet gjort i teknisk verdiberegning omfatter i tillegg til boligen også bygningens bygningsdeler som: Taktekking, fasader, drenering, felles røranlegg og el.anlegg, samt alle avvik i fra dagens konstruksjonsprinsipp (TEK 10), med nye krav til isolasjon, universell utforming mm. Alle bygningsdeler er vurdert utifra levetidsbetraktninger. Dette innebærer at en bygningsdel- eller komponent etter en viss tid "går ut på dato". Den er eldre en det som erfaringsmessig er normal / forventet levetid for komponenten. Det vises særlig til levetidsbetraktninger-/levetidstabeller utarbeidet fra Norges Byggforsknings Institutt. Det er store forskjeller i faktisk levetid, avhengig av den handverksmessige utførelse, vær vind, vedlikeholdsintervaller, forskriftenes krav på byggetiden, endret bruksmønster osv. osv. Levetidsbetraktninger-/levetidstabeller bør derfor brukes med forsiktighet og skjønn. 3 av 15

4 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Kjedet enebolig fra Rolig beliggenhet på Dønski. Gangavstand offentlig kommunikasjon. Kort vei til skoler, barnehaver og turområder. Populært boligområde, hovedsakelig bestående av småhusbebyggelse. barnevennlig område. Ligger i stille, lite trafikkert vei. Vestvendt skiferbelagt terrasse. (ca 12m2) Skrånet til meget skrånet tomt rundt bolig. Meget enkel og utidsmessigstandard på overflater, innredninger og utstyr. En god del bruksslitasje. Oppussings og oppgraderingsbehov. I følge rekvirent foreligger det ingen offentlige krav eller påbud. Konklusjon tilstand Tilstandsanalysen er utført i forbindelse med taksering for salg. Det er ikke fremlagt egenerklæring. Slitasje, utidsmessighet og feil som følge av normal bruksslitasje er ikke bemerket. Kjedet enebolig. Boligen har gjennomgående stort etterslep av vedlikehold på alle overflater, innredning og utstyr. Generelt trenger boligen vesentlig oppgradering og vedlikehold innvendig og utvedning. Ingen store synlige setningsskader. Utvendig mur, har en del malingsflass. Mur og trapp ned til kjeller har to sprekker. Ukjent om dette er svakhet i konstruksjon eller små setninger. Utvending panel mangler tildels store partier med maling og det er flere steder synlig ubehandlet panel. En del skader i panelene og fukt som har ført til forringing av tremateriale på tildels store områder. Takkonstruksjonen ser ut til å være i normalstand. Tekking av eldre dato, med normal værslitasje. Undersøkelser inne på loft viser godt med lufting og ett tørt miljø. Vindfanget har en del bruks- og værslitasje. Innvedning er boligen preget av manglede vedlikehold og utidsmessig standard. Det er gitt opplysninger om at det for ca 3 års tid siden har vært vannlekkasje etter rørbrudd i kjøkkenet i 1.etasje. Det er ukjent årsak. Ingen fukt er målt på befaring. Gulvbelegg er demontert og fjernet i deler av 1. etasje. Det er ikke kjøkken montert i 1. etasje. Originale tregulv er i normalt god stand alder tatt i betraktning. Resterende overflater har en god del etterslep av vedlikehold, oppgradering er nødvendig. Vinduer og rammer er i normal god stand alder tatt i betraktning. Det ble utført fuktmålinger i vegg- og gulv konstruksjon i kjeller. En del fukt er registrert i gulv og i vegg og i betong sålen spesielt forhøyede verdier i ransonen på vegger mot grunn. En del pusskader og flass generelt i kjeller. Bad i kjeller tilfredsstiller ikke dagens krav til bruk, tetthet eller funksjonalitet og bør oppgraderes. Sanering eller etter kontroll av forureningstilsynet av oljetank plassert i kjeller er påkrevet. På generelt grunnlag bør boligen totalrehabiliteres. Ved omsetning av boliger har både kjøper og selger selvstendig undersøkelses- og opplysningsplikt, jfr. Avhendingsloven av Boligsalgsrapport fritar ikke partene for disse pliktene. En tilstandsbeskrivelse har til hensikt å oppfordre bruker til å foreta en kritisk gjennomgang av de anmerkede punktene. Ytterligere undersøkelser anbefales: Det anbefales el. takst for det elektriske anlegget (Norsk El-Takst). Piper og ildsteder bør kontrolleres av feievesen, (kommunens brann/feiervesen). Det anbefales kontroll av bygningen stikkledning (tv-inspeksjon). 4 av 15

5 Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Bolig med bra beliggenhet, i boligområde med grei etterspørsel. Antas lett å leie ut. Antas greit omsettelig. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Oslo, Thomas B. Vogt Takstmann/ Bygningsgeniør Muremester 5 av 15

6 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Vestre Viken HF Besiktigelse, tilstede Dato: Thomas B. Vogt Kun takstmann med nøkkel. Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Rekvirent Opplysninger gitt av rekvirents (Kato Myhere) representant på befaringen. Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Boligen er ikke vært bebodd av rekvirent. Boligen har ikke vært bebod på minst 3-4 år. Derfor er ikke egenerklæring produsert. Generellere opplysninger er gitt av teknisk ansvarlig ved Vestre Viken på befaringsdagen. Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 86 Bnr. 98 Hjemmelshaver: COOP NORGE SA Tomt: Eiet tomt. Areal 919,1 m² Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig Vann: Offentlig Avløp: Offentlig Regulering: Regulert område. Kommuneplan: Ja. Offentl. avg. pr. år: Kr Ansatt Forsikringsforhold Kommentar: Forsikringsdokumenter ikke framvist. Bygninger på eiendommen Kjedet enebolig Byggeår: av 15

7 Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Kjedet enebolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Trapperom, bad, wc, vaskerom, boder/fyrrom 1. etasje Entré, trapperom, kjøkken, stue med utgang terrasse, 2 soverom 2. etasje Trapperom, gang med luke til loft, kjøkken, stue, 2 soverom, wc, kott Loft Sum bygning Kjedet enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Trapperom, bad, wc, vaskerom Boder/fyrrom 1. etasje Entré, trapperom, kjøkken, stue med utgang terrasse, 2 soverom 2. etasje Trapperom, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, wc Kott Kaldt loft med adkomst via luke. Ikke måleverdig areal etter NS 3940 Beskrivelser - Kjedet enebolig Bygning generelt Bygning, generelt Kjedetenebolig fra 1940 i betong og trekonstruksjon. Betongfundament, støp betongsåle på mark. Uisolert valmtak i trekonstruksjon. Papptekket. 7 av 15

8 Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Gulv på grunn Betongplate på mark. Isoleringsprinsipp fra byggeåret. Ukjent byggegrunn. Antar fjell og faste masser. Material/komponent: Grunnmur. Det ble ikke registrert setninger. En del fukt i randsonen, ned mot kjellergulv. TG: 2. Støpt gulv på grunn i kjeller. Det ble registrert en del fukt i gulvet fra veggen og inn mot midten av gulvet. Det antas at det ikke er anlagt fuktsperre mot grunn, da dette ikke var byggeskikk på byggetiden. Material/komponent: Gulv på grunn. Noe fukt i randsonen og stedvis i gulvet. Dette er fukt som bør holdes under jevnlig observasjon. Det kunne ikke konstanteres om det var anlagt fuktsperre mot grunn. TG: 2. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Grunnmur i støpt betong. Det ble registrert fukt i kjellergulv, dette er normalt byggeår og konstruksjonsprinsipp tatt i betraktning. Material/komponent: Grunnmur innvending. Det ble registrert noe fukt i randsonen, ned mot kjellergulv. Malingsflass og pusskader. TG: 2. Material/Komponent: Murte vegger. Det ble registrert noe skader på veggens konstruksjoner, malingsflass og tildels store pusskader. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Drenering og fuktsikring fra byggeåret, det foreligger ingen opplysninger om at det er utført tiltak i forbindelse med drenering eller fuktsikring. Det var ikke mulighet for visuell besiktigelse av drenssystemet. Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at dreneringen ikke fungerer etter hensikten. Material/komponent: Drenering. Med bakgrunn i dreneringens alder må man anta at den er noe gjenngrodd. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. 8 av 15

9 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Bindingsverk, ukjent isolasjon, antar isolasjonsprinsipp fra byggetiden, (ikke besiktiget). Utvendig panel. Material/komponent: Panel. Utvending panel har en god del værslitasje. En del bord har tegn til råte der malingen er helt fraværende. Material/komponent: Isolasjon og vindtetting. Isolasjons prinsipper er fra byggeåret. Det er ikke utført inspeksjon av denne, der det kreves inngrep i konstruksjonen. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. 1. etasje Vinduer Isolerglass fra -88 i trerammer. Vedlikehold ol: Vinduer fra 80 tallet har en U-verdi på rundt 2.7 W/m2K Material/komponent: Isolerglass. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. TG: 2 Ytterdører og porter Innvendige dører 2. etasje Inngangsdør i boligen trolig fra byggåret. Kotodører. Vedlikehold ol: Småskader og merker. Vinduer Isolerglass fra -88 i trerammer. Vedlikehold ol: Vinduer fra 80 tallet har en U-verdi på rundt 2.7 W/m2K Material/komponent: Isolerglass. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. TG: 2 9 av 15

10 Innvendige dører Gnr. 86 Bnr. 98 Kotodører. Vedlikehold ol: Småskader og merker. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Påkostninger: Valmtak med tresperrer. Etterisolert på loft med frittliggende løs mineralull. Vedlikehold ol: Det ble ikke registrert lekkasjer/spor etter lekkasjer, nedbøyning, eller råte. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Undertak og takpapp. Takrenner og nedløp i stål. Material/komponent: Takpapp. Takpapp med ukjent alder. Endel værslitasje. Noe mosegrodd. TG: 2 Material/komponent: Takrenner og nedløp Ikke registrert skader. Tilstansgrad med bakgrunn i alder. TG: 2 Levetider: Material/komponent: vindskie og vannbrett på vindfang. En del vindskier og vannbrett har en del værslitasje og noe råte. Tilstansgrad med bakgrunn i værslitasje. Material/komponent: Takskjegg Flere løse bord i takskjegget rund huset. Tilstansgrad med bakgrunn i svikt. Normal tid før omlegging av asfalttakbelegg er år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Balkonger, terrasser ol. Levetider: Terrasse i støpt betong på betong pilarer ca. 12 m2. Skiferheller. Utgang terreng. Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er år. 10 av 15

11 1. etasje Trapper og ramper Gnr. 86 Bnr. 98 Tretrapp mellom etasjene. Vedlikehold ol: Det er noe knirk i trapp mellom etasjene. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Det løper pipeløp igjennom boligen. Flere peisovner, parafinovner og oljefyrte ovner i boligen. Disse er ikke funksjonstestet, og det anbefales kontroll av brann - og feievesen ved gjenopptagelse av bruken av disse. Levetider: Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er år. Piper, plassbygde ildsteder m.v. 2. etasje Piper, plassbygde ildsteder m.v. Flere vedkaminer i boligen. Material/komponent: Vedkaminer. Det ble ikke registrert feil eller mangler som tydet på at ildstedet ikke var montert eller murt forskriftsmessig. De ble ikke prøvefyrt. Kontroll av brann -og feievesen er påkrevet. Tilstandsgrad med bakgrunn i manglende vedlikehold. Flere vedkaminer i boligen. Material/komponent: Vedkaminer. Det ble ikke registrert feil eller mangler som tydet på at ildstedet ikke var montert eller murt forskriftsmessig. De ble ikke prøvefyrt. Kontroll av brann -og feievesen er påkrevet. Tilstandsgrad med bakgrunn i manglende vedlikehold. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Trebjelkelag antatt isolert med leire (Ikke besiktiget). Levetider: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I- bjelker er år. Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 11 av 15

12 1. etasje Kjøkkeninnredning 2. etasje Kjøkkeninnredning Gnr. 86 Bnr. 98 Ikke montert. Eldre, plassbygget malt innredning, stål benkebeslag. Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Kjeller Himlinger inklusive taklister 1. etasje Pusset betong. Overflater på innvendige vegger Material/komponent: Betong. En god del malingsflass. Tilstansgrad ikke vurdert. Malt strie. Vedlikehold ol: En god del huller i vegg etter bilder og installasjoner. Dekker - gulv og overflate Overflater på innvendig himling 2. etasje Orginale lakkerte tregulv. Kjøkken og gang mangler overflater. Laminatgulv i gang og trapp. Material/komponent: Originale tregulv. Gulvene har stor slitasje, men kan trolig slipes og lakkes. Tilstansgrad med bakgrunn i manglede vedlikehold. TG: 2. Material/komponent: Laminatgulv. Noe slitt og uttidsmessig. Tilstansgrad med bakgrunn i alder. TG: 2 Material/komponent: Manglede overflater. TG: 3 Tak ess. Malte flater. Overflater på innvendige vegger Malt strie. Tapet. 12 av 15

13 Vedlikehold ol: En god del huller i vegg etter bilder og installasjoner. Dekker - gulv og overflate Orginale lakkerte tregulv. Laminatgulv i kjøkken. Material/komponent: Tregulv Gulvene har stor slitasje, tregulven kan trolig slipes og lakkes. Tilstansgrad med bakgrunn i manglede vedlikehold. TG: 2. Overflater på innvendig himling Material/komponent: Laminat Gulvene har stor slitasje. Tilstansgrad med bakgrunn i manglede vedlikehold. Tak ess. Malte flater. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. 1. etasje VVS-installasjoner, generelt Utstyr for sanitærinstallasjoner Varme, generelt Luftbehandling, generelt 2. etasje VVS-installasjoner, generelt Utstyr for sanitærinstallasjoner Bygningens røranlegg er hovedsakelig fra byggetiden. Bygningens røranlegg er hovedsakelig innebygget i bygningens konstruksjoner og har derfor ikke vært gjenstand for inspeksjon. 2. ETG: Separat wc med servant. Kjeller: Separat wc med servant. Kjeller: Dusjbad. Elektrisk. Vedkamin og oljefyr. Ventilasjon ved naturlig avtrekk gjennom yttervegg. Bygningens røranlegg er hovedsakelig innebygget i bygningens konstruksjoner og har derfor ikke vært gjenstand for inspeksjon. 2. ETG: Separat wc med servant. 13 av 15

14 Varme, generelt Luftbehandling, generelt Gnr. 86 Bnr. 98 Elektrisk. Vedkamin og oljefyr. Ventilasjon ved naturlig avtrekk gjennom yttervegg. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. 1. etasje Elkraft, generelt Alarm- og signalsystemer, generelt 2. etasje Eldre fordelingsnett i boligen. Porselen hovedsikringer. Hvis det er ønskelig med en gjennomgang av det elekriske anlegget anbefales det el. takst utført av fagmann autorisert på området. Anlegget er ikke vurdert da takstmannen ikke har den nødvendige kompetanse på området. Opplegg kabel-tv. Tlf. uttak i gang. Vedlikehold ol: Boligen mangler brannvarslere. Alarm- og signalsystemer, generelt Opplegg kabel-tv. Tlf. uttak i gang. Vedlikehold ol: Boligen mangler brannvarslere. Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Ansatt Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Kjedet enebolig Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: av 15

15 Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: av 15

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst TOMANNSBOLIG Nedre Goslia 9 1350 Gnr. 96 Bnr. 165 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Bygningsingeniør Oppdrag Bef.dato Vedlegg 3023

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Eggedal 3359 EGGEDAL Gnr. 162 Bnr. 1 Festenr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 2009020 23.10.2012 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 SERTIFISERT TAKSTMANN Bef.dato Vedlegg 09.05.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom "Jordbakken" Espesetvegen 4 3540 NESBYEN Gnr. 56 Bnr. 178 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Oppdrag Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig i Stølsvegen 25 B 0590 OSLO Gnr. 86 Bnr. 224 Seksjonsnr. 1 Eiendommen er under seksjonering. SERTIFISERT TAKSTMANN Sven P. Meyer

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Veumveien 59 1613 FREDRIKSTAD Gårdsnr. 209 Bruksnr. 292 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag Bef.dato Vedlegg

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst UTFØRT AV ABC-TAKST AS Fritidsbolig Skjelbredvatnet 7120 SERTIFISERT TAKSTMANN Inge Rygg Bef.dato Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Villa med dobbel garasje Seiersbjerget 9 5022 Bergen SERTIFISERT TAKSTMANN Olav Flagtvedt Bef.dato 06.04.2011 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Håvard Jensen Telefon: 958 78 091 E-post: post@byggmesterhaavard.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 893

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst "Haug Lærerjord" SERTIFISERT TAKSTMANN Tømrermester Takstmann Helge Jensen Telefon: 90033423 E-post: hj@takstsenteret.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Lille øvregaten 28 a, 5018 BERGEN Gnr 166: Bnr 339 (snr: 5) 1201 BERGEN KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Daniel Henne Telefon: 909 48 327 E-post: hennetakst@gmail.com

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer