S.nr AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av:"

Transkript

1 S.nr AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: april 2011

2 TILSTANDSVURDERING AS NYBYGG Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: AS Nybygg ligger på Majorstua i Oslo, og består av en hjørnebygård med en sammenhengende bakgårdsbygning. Bygningene er over 4 boligetasjer samt noe loftsutbygging. Dette er en klassisk murgård i pusset tegl, med etasjeskillere og takskonstruksjoner i tre. Det er totalt 40 leiligheter og 1 forretningslokaler i selskapet. Området består stort sett av bygårder oppført fra 1880 årene og frem til begynnelsen av 1920-årene. Byggeår for denne gården er oppgitt til å være i tidsrommet og er utført i tidens karakteristiske nybarokkstil. Selskapet gjennomførte en fasaderehabilitering på begynnelsen av 1990-tallet, hvor også en del vinduer ble byttet mot gatene. Bygningen står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Av bygningsmessige tiltak som boligselskapet bør prioritere kan nevnes: Utbedring/brannsikring av alle himlinger i kjeller inkl. forretningslokalet. Skifte dører mot kjeller, loft og leiligheter. Generelt fokus på bygningstekniske brannsikringstiltak. Utbedringer og overflatebehandling av vinduer og ytterdører. Utbedring av fasader. Vurdering av individuelt vedlikehold. Av VVS - tekniske tiltak som boligselskapet bør prioritere kan nevnes: Forprosjekt innvendig røranlegg og våtrom. Merke utvendig hovedstoppekran med skilt. Isolering av div. rør kjeller. Ventilasjonsrens. Rens av gårdskum Av el - tekniske tiltak som boligselskapet bør prioritere kan nevnes: Måling av jordingsanlegg samt etablere utjamning på soilrør. Oppgradering av hovedtavle. Oppgradering av underfordelinger i kjeller. Oppgradering av kursopplegg i fellesarealer. Oppgradering av belysningsutstyr i samtlige fellesarealer. Vurdere etablering av nødlysanlegg i fellesarealer. Vurdere etablering av brannvarslingsanlegg. Av HMS-tiltak som boligselskapet bør prioritere kan nevnes: Planlegge og legge fremdriftsplan for branntekniske sikringstiltak, høy prioritet. Oppfølging av Internkontrollen. Vurdere flytting av avfallskontainere. Rydding av loft. Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: Jostein Elgvin Thomas Johannesen Tron Høglund Prosjektnr:

3 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Økonomiske forhold Organisatoriske forhold Beboere og boområde Energivurderinger BYGNINGSDATA Grunn, fundamenter og kjellervegger Bæresystemet Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Balkonger VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Uteanlegg Andre forhold TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK Grunn, fundamenter og kjellervegger Bæresystemet Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Balkonger VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Uteanlegg Andre forhold TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG VIDERE FREMDRIFT Side VEDLEGG April 2011

4 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side INNLEDNING 1.1 FORMÅL AS NYBYGG fikk i 2002 utarbeidet en tilstandsvurdering trinn 1, denne rapporten er en ny oppdatering av denne tidligere rapporten. Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand, samt beskrive aktuelle tiltak for fellesarealer i kjeller, loft trappeoppganger og tak. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning, som for eksempel følgeskader på andre bygningsdeler. Rapporten angir eventuelle forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Boligselskapet: Styrets leder : Kari Hengebøl Styrets kont.person : Bjørn Stenvik (Befaring) Adresse : Neuberggata 6 A, 0367 Oslo Telefon : E-post : Forretningsfører: Firma : OBOS Eiendomsfovaltning AS Adresse : Hammersborg torg 1 Telefon : Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo E-post : Tilstandsvurderingen er utført av: Firma : OBOS Prosjekt AS Postadresse : Postboks 6666, St.Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : E-post : Hjemmeside : April 2011

5 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side EIENDOM OG BYGNINGER AS Nybygg har adresse Neuberggata 6 a,b,c,d,e,f og ligger på Majorstua i Oslo. Bygningen har g.nr. 215 / b.nr. 241 og består av 1 hjørnebygård over 4 boligetasjer. Det er også et loft hvor selskapet har solgt enkelte seksjoner som er bygget ut til 3 leiligheter. Bygningen har skrånende tak, saltak/valmtak, innslag av mansardtak samt flere karnapper og takoppløft. Området består stort sett av bygårder oppført fra 1880 årene og frem til begynnelsen av 1920-årene. Byggeår for denne gården er oppgitt til å være i tidsrommet Bygningen står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. AS Nybygg består av 40 leiligheter, samt 1 næringslokale. Selskapet har to bakgårder, hvorav en er en gruslagt gårdsplass, og en som ikke er opparbeidet. Selskapet er delt i to sammenhengende bygninger, hovedgården, samt en bakgårdsbygning. Selskapet disponerer ingen parkeringsplasser, parkering er i omkringliggende gater. April 2011

6 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringene, informasjon fra Plan- og bygningsetatens arkiv (PBE) og arkivet i Vann- og avløpsetaten (VAV), samt informasjon fra boligselskapets representant. Det ble avholdt befaring mandag 17. mars 2011 hvor følgende var tilstede: Bjørn Stenvik Styremedlem Boligselskapet Svein Tore Sagen VVS-konsulent OBOS Prosjekt AS Ragnar Englund Elektrokonsulent RE Consulting AS Jostein Elgvin Bygningsteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 1.5 ØKONOMISKE FORHOLD Boligselskapets driftsresultat før finansielle inntekter og kostnader var i 2010 kr ,-. Resultatet etter finansielle inntekter og kostnader var kr ,-. Nivået for felleskostnader ligger fra ca. kr.1800,- til ca. kr.6200,- pr. måned. Styret i boligselskapet kunne opplyse at det forelå planer om heving av felleskostnadene fra 1. april med 10 %. 1.6 ORGANISATORISKE FORHOLD Styret i boligselskapet består av styreleder og 3 styremedlemmer fordelt på 2 kvinner og 2 menn. Styremøter avholdes etter behov, og antallet antas å variere fra 3-4 pr. år. Boligselskapet har ingen vaktmesterordning og ingen kjente serviceavtaler. 1.7 BEBOERE OG BOOMRÅDE Beboerne i boligselskapet er i alle aldre. Beboermassen er preget av noen utskiftinger. Alle 40 stk leiligheter er eiet og hovedsaklig bebodd av eieren, noen leiligheter opplyses utleid. Det bor ingen funksjonshemmede i boligselskapet. Bygningen er heller ikke tilrettelagt for dette. Selskapet ligger i tettbebygd byområde, meget sentralt plassert på Majorstua rett ved Vestkanttorget. Nærmeste grøntområde er den meget kjente og flotte Frognerparken. April 2011

7 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side ENERGIVURDERINGER Dagens energipriser tilsier at styret bør være bevisst aktuelle energireduserende tiltak. Ved gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider, bør det derfor også foretas en energiteknisk vurdering. Det vil for eksempel ved en rehabilitering av fasadene, være naturlig å se på kost/nytte-effekten av en tilleggsisolering. Likeledes vil det være naturlig å vurdere energireduserende tiltak og alternative energikilder ved gjennomføring av arbeider på berederanlegg, fyranlegg og andre energikrevende installasjoner. Beboere og byggeiere i Oslo kommune er i en særstilling når det gjelder tilskudd til gjennomføring av energireduserende tiltak. Gjennom en periode på ca. 10 år fra 1982 til 1992, ble det innbetalt 1 øre pr. kwh til et eget fond som har til hensikt å fremme gjennomføringen av enøktiltak i Oslo. Pr. i dag er fondet på ca. 600 mill. kroner. Avkastningen av fondet benyttes til bistand til energirådgivning og tilskudd til gjennomføring av tiltak. Fondet har spesifikke kriterier for kvaliteten på det arbeidet som utføres, og Oslo kommune Enøketaten det stilles som krav at det utarbeides en enøkanalyse av godkjent enøk-konsulent. OBOS Prosjekt AS er ett av firmaene Enøketaten benytter som rådgivere. Et godt hjelpemiddel i energiarbeidet vi også være årlige tilbakemeldinger om energiforbruk gjennom et energiregnskap. Energiregnskapet gir oversikt over boligselskapets totale energiforbruk, hvordan fordelingen mellom de enkelte energibærere er, og hvordan fordelingen er mellom de forskjellige bruksformål er. AS Nybygg har i 2009 ferdigstilt konvertering fra oljefyring til fjernvarme levert av Hafslund Fjernvarme AS. Varmeanlegget er innregulert og det er montert termostatventiler på alle radiatorer. Leilighetene har også individuell energimåling med tilfallende fakturering. April 2011

8 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side BYGNINGSDATA Referansegrunnlag Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, nivå 1 med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Innvendig tilstandsvurdering omfatter en visuell befaring av fellesarealer i kjeller, trapperom og loft. Som vedlegg til rapporten følger: redegjørelse for definisjoner og referanser brukt i tilstandsvurderingen og i NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk aktuelle symptomlister. informasjon om vedlikehold av vinduer. informasjon om el-sikkerhet i boliger. vanlige VVS faguttrykk i trinn 1 rapporter. informasjon om avløpsrør og sluk. avløpsrør i plast. informasjon om ventilasjonsforhold i boliger. informasjon om helse- miljø og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). informasjon om tagging. informasjon om universell utforming. foto fra befaringen av bygningen. Tilstandsanalysen omfatter elektro-, VVS- og bygningstekniske installasjoner som omfattes av fellesanleggene i kjeller, loft, trapperom og tak. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER Grunnen i området består av fyllmasser. Dette betyr at løsmassene i området er enten fjernet, erstattet eller tildekket på en slik måte at de opprinnelige avsetningene er borte. Hovedbygning og bakgårdsbygning Bygningen er iht. saksdokumenter fra Plan- og Bygningsetaten fundamentert med grunnmur av betong/teglstein. Det er ikke spesifisert om grunnmur går til fjell. Det er støpt betonggulv i kjeller. Det antas opprinelig drenering. Bærende innervegger er bestående av pusset og malt teglstein BÆRESYSTEMET Hovedbygning Bæresystemet i bygningen er en typisk teglkonstruksjon. Byggets vegger varierer i tykkelse fra ca. 2 ½ - steins på bærevegger og ned til 1-steins tykkelse på innvendige leilighetsvegger. På befaringen ble det ikke observert tegn til sprekkdannelser eller registrert bevegelser i bygningen. Bakgårdsbygning Bæresystemet er også her en teglkonstruksjon. Etasjeskillere består av trebjelkelag med gulvbord. April 2011

9 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side YTTERVEGGER Hovedbygning Fasader Ytterveggene er utført i teglstein med noe variabel tykkelse, og har ca. 2 ½ -steins tykkelse i 1. etasje, og 1 ½ -steins i etasje. Ytterveggskonstruksjonene er trolig i massiv tegl. Fasadene er pusset og malt. Observerte vegger innvendig i leilighet består av bl.a. panel mens trapperommene er pusset. Fasadene mot gatene har flere karakteristiske elementer fra byggeperioden, bl.a. horisontale trekninger/graderinger av etasjene. På den tiden var det vanlig å skille ut en etasje som hovedetasje, dvs. den etasjen som var mest populær å bo i. På fasadene mot gaten kan det sees at hovedetasjen var 2. etasje. Dette vises på fasadene ved at etasjen har mer utsmykning rundt vinduene enn øvrige etasjer. Det er uttrekninger både over og under vinduene. Fasaden har også elementer av det som kalles kvadere (rektangulære felt med ½ steins uttrukket pusset teglstein). Fasader ble trolig pusset opp på begynnelsen av 1990 tallet, trolig i samme epoke som noen vinduer ble byttet. Fasaden i bakgården er pusset teglstein uten videre utsmykninger. Loftsutbygging gir mindre fasadefelt over takrenner. Fasadefelt består av pussete fasader lik resten av bygningen. Vinduer Vinduer er bestående av ramme og karm i tre. Vinduene er delt i 4 eller flere felt. Vinduer som er besiktiget mot gateplan er av mange forskjellige årganger. Flere av vinduene er dessverre byttet uten korrekte mål, løse sprosser er benyttet samt også feile inndelinger. Noen vinduer er av type H-vindu med spalteåpninger, men det er også flere eldre vinduer med 1-lags glass og innvendig varevindu. Vinduer mot bakgård er i hovedsak vesentlig eldre, med 1-lags glass og innvendig varevindu. Enkelte vinduer i bakgården er også byttet til nyere vinduer med 2-lags isolerglass. En fullstendig oversikt over utskiftinger er ikke satt opp. Trapperomsvinduer mot bakgård og mot gater er i hovedsak også vinduer med 1-lags glass. Det er usikkert når vinduer sist ble overflatebehandlet, men det ble opplyst fra styrets representant at det ble drevet individuelt vedlikehold av vinduene både når det gjaldt utskifting og overflatebehandling. Vinduer mot gater er bl.a. datert til 1991, 2010 m.fl. Forretningsvinduer i 1. etasje mot gatene er med fast karm. Portrom / Inngangspartier Selskapet har et portrom med en eldre dobbelt smijernsport. Portrommet gir den eneste adgang inn til bakgården. Gulv i portrom er et betonggulv. Portromsvegger består av pussede og overflatebehandlede teglsteinsvegger. Portromshimling og vegger er overflatebehandlet i lyse farger, men med en mørkere grå farge nederst for å skape et grunnmurspreg. Det er montert lysarmaturer på portromsvegger. Veggfelt over hver ende av portrom er formet som en halvsirkel, nærmest som et tønnehvelv. Inngangsdørene til trapperom består av massive tredører med vindusfelt. Postkasser er i trapperom. Avfallscontainere står i portrommet. Bakgårdsbygning Fasade Fasader på bakgårdsbygning består av pusset teglstein. Ingen utsmykninger på fasadefelt. April 2011

10 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.3 Vinduer Vinduer er med enkelt glass samt innvendige varevinduer. Enkelte vinduer er byttet til vinduer med 2-lags isolerglass. Portrom / Inngangspartier Gjennomgang til indre bakgård går via et mindre portrom i ene enden av bakgårdsbygning. Det er ikke portdører i dette portrommet. Vegger er pusset og overflatebehandlet som øvrige fasader. Det er et inngangsparti fra portrom, og fire fra langfasadene mot gate. Dører er massive tredører med vindusfelt. Gulvet i portrommet er av treplank INNERVEGGER Hovedbygning Kjeller Innervegger i kjeller består i hovedsak av murte og malte teglsteinsvegger og bodvegger er av tre. Kjellerhimling består av rabbitzpuss, og stubbloft i tre. Kjellerdører er tredører, dette gjelder både hoveddører fra trapperom til kjellere, samt sekundærdører i kjellerne. Noen dører har selvlukkemekanismer. Dør til fyrrom i kjeller er eldre stålbeslått tredør uten lukkemekanisme. Deler av bygningens kjeller er innredet som forretningslokale. Lokalet ble befart. Kjellervinduer er både med vanlig glass og trådglass. Generelt er det eldre kjellervinduer. Noen har også lemmer foran glassene. Trapperom Det er flere trapperom i gården, både med inngang fra bakgård og fra gateplan. Trappene fra gateplan er utført i betong. Det er ensidig håndløper av tre på sortmalt smijernsrekkverk. Vegger og himling er pusset og overflatebehandlet. Trapper fra bakgården er eldre tretrapper (muligens med innlagte ståldragere). Det er ensidig håndløper. Vegger og himling er pusset og overflatebehandlet. Entredører er stort sett opprinnelig og i hovedsak eldre dører med glassfelt i trådglass. Noen dører er skiftet i nyere tid, de som ble observert var da glatte hvite standard entredører og antas å være B-30 dører. Loft Loft som ikke er ombygget er såkalt råloft som er innredet med boder av trevirke. Dekket mot underliggende etasje og tak er også i tre. Det er flere luker i taket. Loftsrommene har mange teglsteinspiper som er både skorsteiner for fyring og ventilasjonspiper. Dører til kjellere og loft er eldre tredører, i all hovedsak uten brannklassifisering/brannmotstand. Bakgårdsbygning Stort sett likt som hovedbygning DEKKER Hovedbygning Etasjeskillere består av trebjelkelag. Det er mulig at den opprinnelige rabbitzpussen i enkelte av leilighetene er fjernet og erstattet eller skjult med nye gipsplater. Den vanlige konstruksjonen på slike bygninger er stubbloft med stampet leire og gulvbord i tre. Bakgårdsbygning Etasjeskillere består av trebjelkelag. Antas likt som hovedbygning for øvrig. April 2011

11 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side YTTERTAK Hovedbygning Takkonstruksjonen er en bratt saltakskontruksjon i treverk. Yttertaket består av rupanel og er tekket med underlagspapp, sløyfer, lekter og takstein av betong, type Zanda Gotikk. Deler av tekkingen på enkelte partier hvor det f.eks. er spesielt bratt eller det ikke egner seg med takstein, er det brukt korrugerte stålplater og/eller båndtekking av stål. Deler av takene, dvs. taket mot gatene er tekket om antageligvis under fasaderehabilitering i Resten av takene mot indre del og bakgård, ble tekket om totalt i Det er og foretatt en større reparasjon av takene mot gate i Utbygging på loftet har gitt taket 3 forhøyninger/takoppløft mot bakgården, og 4 mot gateplan. Oppbygg er beslått og tekket med beslag/papp. Det var ingen sikring på takene og takene er derfor kun befart fra bakkeplan. Resterende del av loftet er et kaldt loft med boder til beboere. Adgang til taket kan skje via luker av nyere dato eller eldre smijernsluker i taket. Renner og nedløp er i metall, trolig skiftet samtidig med fasaderehabiliteringen på begynnelsen av 1990-tallet og/eller senere. Styret melder om at det ble gjort en ganske omfattende takreparasjon mot gateplan i Pipene er opprinnelig i ubehandlet teglstein. Alle pipene ble rehabilitert utvendig og i øvre sjikt Fyrpipe ser ut til å ha vært pusset teglstein. Alle piper har kragebeslag og toppbeslag. Toppbeslaget er trolig sinkbeslag. Det er beslagsløsninger kalt gradrenner på den delen av taket hvor det er valmløsning. Beslag er eldre galvaniserte- eller overflatebehandlete beslag, deler av dette ble skiftet ut i Det er brannbeslag mot nabobygning. Bakgårdsbygning Takkonstruksjonen er en saltakskontruksjon i treverk. Yttertaket består av rupanel og er tekket med underlagspapp, sløyfer, lekter og takstein av tegl. I overgang mellom bakgårdsbygning og hovedbygning er det gradrenner. Loftet er et stort kaldt loft, med boder til andelseiere. Adgang til taket kan skje via luker i taket. Pipene er av ubehandlet og behandlet teglstein. Alle piper har kragebeslag og toppbeslag. Toppbeslaget er trolig sinkbeslag FAST INVENTAR Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler BALKONGER Det er to balkonger mot gateplan i 4. etasje. Balkongene ligger over to vinduskarnapper mot fasaden, og har brystninger av pusset teglstein med beslag på topp som håndløper. Vinduskarnappene går fra 2- til 3 etasje. Balkonger er for øvrig ikke besiktiget. Bygget har også nylig fått tilført flere lettbalkonger mot bakgård. Balkongene er bestående av spilerekkverk i sortmalt stålkonstruksjon, avrenningssystem og gulv av impregnert trevirke. April 2011

12 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side VVS Generelt Dersom ikke annet er angitt, gjelder denne delen av rapporten begge bygninger. Varmeanlegg Varme anlegget til AS Nybygg er i 2009 konvertert og tilknyttet Viken fjernvarme. Det vil si at de drar ut varmen av vannrørene fra et fjernvarmeanlegg via en veksler til varmerør som går lukket i A/S Nybygg. I forbindelse med at AS Nybygg koblet seg til fjernvarme ble det også satt inn nye reguleringsventiler, disse regulerer vannmengdene slik at det blir riktig vannmengde til hver radiator. Originalt er anlegget et to- rørs radiatoranlegg som er beregnet på høy temperatur på sekundærside. Denne høye temperaturen skyldes gamle radiatorer med forholdsvis liten heteflate, noe som krever tilsvarende høy temperatur ut for å dekke energibehovet. I nyere anlegg har man gått ned på temperatur ut på anlegget, og derved økt heteflate på radiatorer. Når det gjelder varmtvanns-produksjon er denne felles og blir også vekslet med fjernvarmen på samme måte som på varmen. Ventilasjon Kjelleren har stedvis friskluftventiler i yttervegg. I leilighetene er det stedvis spalter i vinduer som sørger for friskluft, ellers kun friskluft via åpne vinduer. Bygget har murte ventilasjonspiper i tegl. Det er naturlig oppdriftventilasjon i form av avtrekk på toalettrommet, badet og i gangen. Det vites ikke om alle leilighetstyper har samme antall avtrekk. Sanitæranlegg Stikkledninger, bunn- og kjellerstrekk. Bygget har 2 vanninnlegg, de er trolig utført i sterke kobberrør, (nr 12 ) med gjenger. Vanninnleggene er i følge tegninger fra Det ene innlegget er plassert innvendig i kjeller under det utleide forretningslokalet, dette ble ikke besiktiget. Innvendig hovedstoppekran er av type sluseventil, vannmåler er montert som har stoppekran også etter vannmåler. Begge innleggene er i følge tegninger lagt fra Neuberggata, men ved besiktigelse ble det bare observert 1 stk. innlegg. Dette andre innlegget har i følge tegninger både utvendig og innvendig hovedstoppekran. Rørsystemet i kjeller er omlagt i forskjellige tidsperioder og er av forskjellige typer materiell. De besiktigede rørtypene for vann består av gjenget kobber og kobber kapillarrør (nyere type). Rør i kjeller består i hovedsak av gamle kobberrør (gjenget type). Det er i senere tid blitt montert sirkulasjon på varmtvannet. Dette er gjort for at beboere raskere skal kunne få varmtvann. Denne ligger i kjeller og varmtvannet sirkulerer konstant og sørger for at ikke hele kjellerstrekket blir kaldt. Avløpsledningene i grunnen (bakken) er felles for overvann og spillvann. Overvann fra 2 kummer i bakgårdene er ført under bygget og inn på bunnledning. Spillvannet er ført ut i Neuberggaten. Bunnledninger (under kjellergulv) og uttrekk (rør mellom off. hovedledning og bygning) er av støpejern med støpte blyskjøter og er sannsynligvis fra Drenssystem med ledninger er inntegnet på samme tegning fra Drensrørene er ført innvendig rundt hele bygget. Det er også her 2 separate ledninger som besørger drenering av hver sin del av bygget. Ledningene er ført inn på spillvannsledning ved grunnmur via lagde rør vannlåser. Opplegg og nedløp. Vannrør i bygget er av type gjenget kobber. Kraner til oppleggene ble stedvis observert. Vannstamme (opplegg) gjennom etasjeskiller er både felles og separat for kjøkken og bad. Avløpsstammene (nedløp) er i forskjellige dimensjoner og materiell. Hovedsakelig er de opprinnelige støpejernsrørene med trolig støpte blyskjøter fortsatt i bruk, det er denne rørtypen som utgjør hoveddelen av avløpsrør i bygget. Stedvis har det blitt montert plastrør (PP), det antas at omfanget av April 2011

13 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.6 dette er lite. Også nyere støpejernsrør type MA ble observert på befaring, om denne er ført opp igjennom etasjene vites ikke da dette ikke ble ikke inspisert. I følge tegninger og besiktigelse er det 5 fellesstammer, helt ned til 2 ½ avløpsrør av støpejern fra kjøkken. Disse rørene er gamle, og det vites ikke når de ble installert. Stammene er i hovedsak ført sammen med vannrørene oppover i etasjene. Noen leiligheter antas å ha fellesstamme for avløp, mens andre har separate stammer for bad, toalett og kjøkken. Det har blitt gjort en del forandringer i gården gjennom tidene. Blant annet har 3 loftsleiligheter blitt bygget. Det vites ikke om disse arbeidene er behandlet i VAV og det finnes ingen tegninger på utførte arbeider. Leilighetene har egne stengeventiler på vann. Varmtvannsforsyning: Se varmeanlegg ELKRAFT Generelle el-anlegg Denne delen av rapporten er basert på befaring av fellesanlegg i kjeller, loft og trapperom. Dvs. hovedfordelingssentral, underfordelinger, kursopplegg for lys og stikk, belysnings og varmeutstyr. Bygget er forsynt med 230V IT anlegg, forsynt fra kabler gjennom grunnmur/gulv. Bygget er basert på sentralfyring, og har ingen andre større el installasjoner i fellesarealer, bortsett da fra hovedtavle, og et par underfordelinger i kjellerarealer. Det må sies at de elektriske anleggene i bygget er i svært varierende stand. Deler av anlegget er stedvis ok, mens det andre steder er fullstendig nedkjørt og klar for en snarlig utskifting. Jordingsanlegg Som jordelektroder er byggets hovedvannkran (vannrør) og soilrør benyttet. Disse er knyttet til jordskinner på hovedtavle som så fordeler seg ut gjennom jordledere eller kabelskjerm til underfordelinger eller installasjoner i bygget. Inntaks- og stigeledninger Bygget har 3 stk 3 x 185 mm² oljekabler av kobber som inntakskabler. (Slike kabler er ofte litt vanskelig å fastsette tverrsnittet på, men er etter all sannsynlighet 185mm²). Stigeledninger fra hovedtavle til el-kjele i fyrrommet består av 2 stk 3 x 240 mm² PFSP aluminiumskabler. Til oppgang A og E er det PFSP stigeledninger som er forlagt til underfordelinger under disse oppgangenes kjellere. Stigeledninger til de øvrige oppgangene fra hovedtavlen er 3 x 16 mm² PN kabler, med litt forskjellig arrangement for de forskjellige oppgangene. Disse stigeledningene er trukket i fleksible stålrør som er forlagt på vegg/tak og går siden oppover til fordeling-/sikringsskap utenfor leiligheter. Øvrige stigeledninger ble observert til 3 x 50mm². Hovedfordelinger Hovedtavlen står i kjeller og består av stålplateskap med tre doble dører, dvs. tre tavlefelt. Denne tavlen er satt mot vegg inn mot fyrrom/tankrom. Som felles overbelastningsvern var det benyttet 2 stk sammenkoblede sikringslast-skillebrytere på 3 x 500A og 3 x 400A. Dette betyr et samlet inntak på 900A. Hovedsikringer for el-kjele er 2 stk tilsvarende sikringslastskillebrytere på 3 x 300A. Dette betyr et samlet vern på 600A for denne. April 2011

14 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.7 Som stigeledningssikringer for oppgang A og E er det i tavla benyttet sikringslastskillebrytere på henholdsvis 315A og 160A. For leilighetene i de andre oppgangene er det i høyre ende av hovedtavlen satt opp hovedbrytere, hovedsikringer og måleranlegg for disse. Ellers er det montert en god del kurser m/brytere og måleranlegg for gårdslysanlegget i hovedtavlen. Inkludert i dette var også styring, brytere og kontaktorer for varmekabler i nedløpsrør/takrenner. Underfordelinger I fyrrom er det satt opp et par sikringsskap med kurser og styring av diverse automatikk/ pumper til fyringsanlegg. Disse skapene inneholdt skrusikringer, eldre brytere, tidsur og reléer. Under oppgang A og E er det satt opp underfordelingsskap som inneholder hovedbrytere, hovedsikringer og måleranlegg for leilighetene i disse oppgangene. Dette tilsvarer installasjonen i hovedtavle for de andre leilighetene. Underfordelingene til de enkelte boenheter (leilighetenes sikringsskap) er plassert innvendig i leilighetene. Hovedbryter, hovedsikring og måleranlegg for leilighetene er plassert enten i hovedtavlen eller i underfordelingsskap under oppgangen. Kursopplegg for lys og stikk I alle fellesarealer var det både skjult og åpent el-anlegg. En god del ledninger var trukket inn i utenpåliggende stålrør, både i kjeller og på loft. Det ble her også observert gammelt snelleanlegg, og en god del annet eldre installasjons materiell. Det var stor variasjon i type og alder på brytere, koblingsbokser, stikkontakter og ledningstype i hele bygget. Belysningsutstyr I oppganger var det benyttet porselensholdere, noen med og noen uten glasskuppel. Disse var montert på vegg, og var innsatt vanlige glødepærer. I kjeller var det stort sett benyttet pæresokler uten skjerm med innsatte glødepærer. Enkelte rom, bla fyrrom og et par steder på loft, var det montert lysrørsarmaturer i tak. Utelys bestod av armaturer på vegger diverse steder, og disse var styrt av lyssensor. Andre el-installasjoner Kabel-TV anlegg På en loftsvegg står det igjen tele/antenneanlegg som trolig ikke er i bruk grunnet installasjon av kabel-tv i bygget. Varmekabelanlegg: Det er montert varmekabelanlegg i takrenner og nedløp. Nødlysanlegg: Det er ikke montert nødlysanlegg i bygningen. Brannvarslingsanlegg: Det er ikke montert brannvarslingsanlegg i fellesarealer. Det ble observert batteridrevet røkvarsler i befart leilighet. Porttelefonanlegg: Det er montert porttelefonanlegg i bygningen. Ringetablåer er montert på vegg utenfor trapperom. Svarapparat er montert på innsiden av entredør i hver leilighet. April 2011

15 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side TELE OG AUTOMATISERING Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler ANDRE INSTALLASJONER Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler UTEANLEGG Den store bakgården er delvis opparbeidet med grus, men en mindre del består av gress/busker. Indre bakgård består av en ujevn gressplen, samt oppstillingsplass for sykler, sykkelskur/utebod. Det var snø på befaringsdagen så ovennevnte informasjon er hentet fra den forrige rapporten i ANDRE FORHOLD Boområde og bomiljø Det er ikke opplyst om noen miljømessige problemstillinger som oppfattes som problematiske. Parkering foregår i gaten med de utfordringer dette medfører i så vidt sentrumsnære boligområder. Funksjonelle og miljømessige forhold Utendørs: Det er kun parkering i gatene rundt omkring i strøket. Neubergata har forholdsvis mye trafikk. Innendørs: Det er ikke heis i bygningene, og boligene er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede eller som livsløpsboliger. Helse, miljø og sikkerhet Styreleder opplyser at boligselskapet har igangsatt sitt arbeid med å ivareta boligselskapets helse, miljø og sikkerhetsarbeid i tråd med «Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter». Det henvises videre til vedlegg som omhandler internkontrollforskriften. Se også eget avsnitt under kapittel 3.14 ANDRE FORHOLD. April 2011

16 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK 3.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER Tilstand Hovedbygning Det er saltutslag og avflassing flere steder på teglveggene i kjelleren. Dette skyldes fuktighet fra grunn og grunnmur. Utover kapillærsuget i teglvegger, er det ellers ikke registrert unormal høy fuktighet i kjelleren. Kjellervinduer bærer generelt tydelig preg av manglende overflatebehandling. Bakgårdsbygning Bygget har generelt samme tilstand som hovedbygning. Noe fukt ble også registrert på grunnmur mot innerste bakgård. Dette kan tyde på manglende drenering av bl.a. overflatevann via overvannskummer. Tiltak Hovedbygning og bakgårdsbygning Det anbefales i utgangspunktet ingen særskilte tiltak for fukt i kjeller utover å følge med på om det blir et større problem. Da må i så fall tiltak iverksettes. I tillegg bør det følges med på at kjelleren er maksimalt ventilert ut i fra dagens situasjon. Ev. er dette også et punkt det kan vurderes å gjøre noe med, enten ved å benytte avtrekk via eksisterende luftepiper, eller om det installeres veggventiler som ev. kan forsterkes med vifte. Dette må ev. vurderes ift. byggets generelle ventilasjonssystem. Det kan også i noen tilfeller være gunstig med noe oppvarming av kjelleren som sammen med ventilasjon vil gi en lav relativ fuktighet i inneluften. Når fuktproblemene er til stede slik at utbedringer må foretas, bør disse prinsipielt alltid løses på utvendig side ved oppgraving ned til drensnivå. Drensledning kontrolleres og ev. skiftes, samt at sprekker og sår i veggen utbedres før montering av varmeisolerende drensplater og etterfylling av drenerende masser. Men det er også slik at hvis huset ligger på flåter, vil disse råtne om man drenerer bort vannet. Skulle det være slik at huset ikke ligger på flåter, er det allikevel grunn til å være varsom. Nabobygningene kan ha en konstruksjon på flåter, og da kan en drenering få konsekvenser for disse bygningene. Så før man ev. starter en slik utbedring, må man være sikre på hvordan både dette huset og nabobygningene er fundamentert. Ev. løsning hvis oppgraving til full dybde ikke lar seg gjøre, er å grave ned til min. 1m dybde og montere grunnmursplate som brettes ut i bunnen for å lede vann bort fra veggen. Det kan også legges en påstøp på bakken i en 2-3 m bredde ut fra veggen for å redusere vanninntrengning ned langs kjellerveggen ytterligere. Det er tilnærmet umulig å få ny puss til å sitte over lengre tid på flater hvor det er saltutfelling og kapillærsug. Særlig dårlig resultat vil man få dersom det stadig blir tilført fuktighet i det aktuelle området. Av estetiske årsaker er oppussing av kjellervegger trolig ønskelig, men det må påregnes hyppig vedlikehold, kanskje så ofte som hvert 3-4 år. Selskapet bør derfor vurdere å kun utføre nødvendige reparasjoner på disse veggene. Ved indre bakgård er det nødvendig med kartlegging og rens av overvannskummer (hvis ikke dette er gjort de senere år), før ev. tiltak for drenering av grunnmurer vurderes. Er det behov for ny drenering, bør dette slås sammen med en generell oppgradering av utearealet. April 2011

17 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side BÆRESYSTEMET Tilstand Hovedbygning og bakgårdsbygning Det er ikke registrert symptomer som gjør det nødvendig med tiltak på bæresystemet verken i hovedbygning eller bakgårdsbygning. Tiltak Hovedbygning og bakgårdsbygning Det anbefales ingen tiltak utført ved bæresystemet YTTERVEGGER Tilstand Fasader hovedbygning og bakgårdsbygning Fasadene mot gatene er preget av mye smuss og støv, i tillegg er det en del rissdannelser i pussen spredt rundt på mindre områder. Fasadene er stedvis flekkreparert som gir tydelig fargeforskjeller. Fasadene på bakgårdsbygning er i relativt god tilstand. Det er synlig mindre rissdannelser i pussen. Skadeomfanget er ikke kommet langt, men vil trolig utvikle seg i løpet av årene som kommer. Vinduer begge bygninger Leilighetsvinduene og trapperomsvinduene mot gatene viser begynnende oppsprekking og uttørking (noe blass farge) i malingsfilmen, noen verre enn andre, dette indikerer at det er behov for overflatebehandling. Kjellervinduene har varierende tilstand. Bakgårdsvinduer er i betraktelig dårligere stand, da flere vinduer av eldre type har store avflassingsskader. Enkelte av vinduene har flere felter med bart treverk, og det er synlige og enkelte betydelige råteskader ved flere vinduer. To vannbrett/sålebenker tilhørende bakgårdsvinduer i 1. etasje hadde også løsnet helt/delvis. Det er enkelte beboere som har byttet vinduer til leilighetene, og noen steder mangler det smyglister samt fuge. Dette kan medføre at det kommer fuktighet inn i konstruksjonen som vil være skadelig for både vindu og yttervegg. Inngangspartier/portrom Inngangsdører til trapperom viser alle tegn til slitasje. Overflatebehandling på slike dører anbefales tatt hvert 3-4 år, hovedsaklig pga. at dører er utsatt for større mekanisk slitasje enn noen annen bygningsdel. Port til portrom er i god stand. Portrom har kun mindre slagskader og avflassingsskader på vegger. Tiltak Fasader begge bygninger Fasaden har flere mindre riss som bør holdes under oppsyn og ev. punktvis kan utbedres. Støv og smuss på fasadene kan vaskes bort, men det vil uansett bli fargeforskjeller. Vask av fasadene er heller ikke påkrevet, og er å anse som et estetisk tiltak. Totalt sett bør det vurderes en fasaderehabilitering dels pga. generelt vedlikehold, men også av estetiske årsaker. Vinduer begge bygninger Det anbefales sterkt å overflatebehandle og få reparert alle vinduer omgående. Overflatebehandling av alle kjellervinduer anbefales også. Vannbrett/sålebenker tilhørende bakgårdsvinduer i 1. etasje må festes omgående. Vinduer med ev. manglende smyglister anbefales fuget og montert på nye smyglister. Eldre dårlige vinduer med råteskader anbefales skiftet ut og/eller at de renoveres. Vinduer har behov for hyppigere overflatebehandling enn fasader, og bør derfor tas med ca. 5-6 års mellomrom. April 2011

18 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.3 Se også eget avsnitt under kapittel 3.14 ANDRE FORHOLD for utdypning rundt individuelt ytre vedlikehold. Inngangspartier/portrom Inngangsdører og port til portrom anbefales overflatebehandlet samtidig med vinduene. Himlingsflater kan trenge overflatebehandling, men dette er mer av estetiske årsaker. Det kan anbefales å flytte avfallskontainere vekk fra portrom pga. brannfare INNERVEGGER Tilstand Hovedbygning og bakgårdsbygning Kjeller Kjellerhimling består av stubbloft, med rabbitzpuss, noen steder plateslått. Det ble ikke registrert brannsikringer (brannmansjetter) ved gjennomføringer som bl.a. avløpsrør til leiligheter m.m. Grunnmur utvendig mot gate er preget av noe nedsmussing, noen mindre avskallinger, særlig mot hjørner og trapper. Kjellervinduer bærer tydelig preg av manglende overflatebehandling. Trapperom Trapperommene fra gatene anses å være i relativt god stand. Trapperom fra bakgårder var i varierende stand. Tretrapper var slitt, overflatebehandling flasset på vegger og dels på tak, vinduer manglet overflatebehandling på innvendig side. Dørene til leilighetene, loft og kjeller er generelt sett ikke oppgradert i henhold til dagens forskrifter. Enkelt dører er skiftet, men kvaliteten ift. branntetting etc. med tanke på innsetting er uviss. En ståldør som ble observert hadde også feil slagretning da den slår ut i trappen, ved brann vil den kunne blokkere trappeløp for andre som trenger å komme seg ut. Dagens forskrifter har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft på gamle dører, men på dører av nyere dato vil forskrift gjelde. Det vil nå også kunne komme pålegg om oppgraderinger og/eller utskiftinger av dører mot trapperom fra Brann- og redningsetaten. Det ble observert lagring av diverse på flere trapperepos i en baktrapp bl.a. dørblad og tomgods. Dette er trolig plassert der av en beboer. Alt løsøre må fjernes omgående da dette er rømningsveier og vil kunne være svart farlig ved en ev. brann. Loft Loftene er som sagt gamle kaldloft med boder og relativt stor åpne arealer. Det ble observert ett hull i en luftepipe av tegl, det ble også observert ett manglende lokk på en stålrørsforgrening inn på skorstein/røykpipe på samme sted/pipe. Dørene inn til loft er originale og har meget liten brannmotstand. De tilfredsstiller derav heller ikke dagens forskrifter. Tiltak Hovedbygning og bakgårdsbygning Kjeller Montering av brannmansjetter ved rørgjennomføringer er meget viktig. Dette kan også suppleres med brannherdende plater, for eksempel gips, i himlinger. Alle gjennomføringer med avløprør fra leilighetene bør/må derfor få montert brannmansjetter snarest. April 2011

19 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.4 Alle hull og skader i rabbitzpuss bør/må repareres, dette gjelder også himlinger i kjeller tilhørende forretningslokalet. Brannskille mellom kjeller og forretningslokalet må opprettes. Dette er en sterk anbefaling. Tiltaket bør utføres uansett, men kan sees i sammenheng med en ev. dørutskifting ifm. kjellere, loft og trapperom. Dette er også kommentert tilstrekkelig i rapporten fra 2002 samt og ikke minst brannteknisk tilstandsrapport av juli 2010 utført av Hjellnes Consult AS. OBOS Prosjekt kan bistå i utarbeidelse av tilbudsmateriale og ev. gjennomføring av nevnte tiltak. Trapperom Det anbefales å oppgradere trapperom med inngang fra bakgård med tanke på brannsikkerhet. Det henvises til nylig utarbeidet brannteknisk rapport hvor dette også er presisert. Boligselskapet bør bl.a. tilstrebe å skille kjeller fra trapperom med branntekniske tiltak som dører og brannhemmende maling m.m. Det samme gjelder også mot loft, skifte til forskriftsmessige dører vil være et godt tiltak. Dører mot baktrapp fra leiligheter bør skiftes ut til brannklassifiserte og korrekte dører. Det er viktig at slikt arbeid utføres korrekt, det anbefales uavhengig oppfølging av slike arbeider. (Dører mellom leilighet og rømningsvei skal tilfredsstille krav til brann og lyd EI30C/ db35). Loft Det ble på et befart loft avdekket ett hull i en luftepipe av tegl samt ett manglende lokk på en stålrørsforgrening tilhørende røykpipe. Begge deler må utbedres. Utskifte av originale dører til forskriftsmessige og brannsikre dører vil være et anbefalt og godt tiltak. (Krav til dører til loft og kjeller skal ha tilsvarende EI60C). Det anbefales at det følges opp strengt at loftsarealene ikke blir gjenstand for hensatt skrot og/eller egne løsninger som løse garderobeskap etc. Det er også mye gammelt skrot på deler av loft som burde vært ryddet og kastet DEKKER Tilstand Hovedbygning og bakgårdsbygning Det er ikke registrert generelle forhold som tilsier at det er nødvendig med tiltak på selve etasjeskillere. Men det ble avdekket en skade et sted som bør kontrolleres, dette var i et kryprom inne fra kjeller i forretningslokalet hvor det enten var en pågående eller gammel vannskade. Se bildevedlegg og ta ev. kontakt for forklaring hvor dette ble observert. Tiltak Hovedbygning og bakgårdsbygning Ingen tiltak er nødvendige verken ved hovedbygning eller bakgårdsbygning på selve etasjeskillere. Øvrige tiltak ifm. hull i rabbitzhimlinger etc. er angitt ovenfor under Kjeller. Kontrollere vannskade i kryprom i kjeller tilhørende butikklokale April 2011

20 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side YTTERTAK Tilstand Hovedbygning og bakgårdsbygning Takene er kun besiktiget fra bakkenivå. Taket på hovedbygning er tekket om antatt en gang på 90- tallet. Det ble meldt av styrets representant at det i 2010 ble utført relativt store takreparasjoner ifm. lekkasjer og råte. Resterende tak ble tekket om i Omtekket tak synes å være i god stand. Loftene har en god utlufting da det er meget høyt under takene, særlig på hovedbygningen. Det er enkelte synlige vannroser i undertaket ved gjennomføringer som piper, luker etc. Dette er imidlertid ganske vanlig på eldre tak og antas å være gamle skader. En stor andel av beslag ved gjennomføringer er byttet, og flere andre beslag er også byttet. Alle beslagsløsninger på takene som ikke er skiftet synes å være noe slitt. Deler av beslag på takflatene ble behandlet med arcanol overflatebehandling i Det er vanskelig å konstatere restlevetid på beslagsløsninger som ikke er skiftet. Pipene er ikke befart men sluttrapport fra 2002 beskriver at alle pipene ble rehabilitert utvendig og i øvre sjikt samme år. Boligselskapet har uansett fått pålegg fra Brann- og redningsetaten avd. Boligseksjonen om en rekke tiltak inkl. videokontroll av pipeløpene. Det er ved en slik kontroll man vil få en riktig oversikt over tilstand. De nevnte tiltak omhandler bl.a. feieluker på loft og sotluker i kjeller. Det er erfaringsmessig behov for å gjøre en del tiltak etter en videokontrollinspeksjon. Tiltak Det anbefales årlig kontroll av takene samtidig som renner og nedløp også blir kontrollert og renset Videokontroll av pipene som pålagt av Brann- og redningsetaten. Det henvises for øvrig til nevnte dokument for nødvendige utbedringer ifm feieluker på loft og sotluker i kjeller FAST INVENTAR Tilstand og eventuelle tiltak på aktuelle komponenter er medtatt under andre kapitler BALKONGER Tilstand Balkonger er ikke besiktiget annet enn fra gateplan/bakgård. Balkongene som ligger over to vinduskarnapper mot gate virket å være nylig pusset opp. Resterende balkonger mot bakgård er nye. Tiltak Ingen anbefalte tiltak. April 2011

21 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side VVS Tilstand Sanitæranlegg Sanitæranlegget har stedvis kraftige symptomer av aldringstegn og mangler. Stikkledninger, bunn- og kjellerstrekk. Utvendig hovedstoppekran samt merkeskilt for anvisning på vegg mangler. Det er påbudt at utvendig hovedstoppekran skal være funksjonell og merket med skilt. Hovedstoppekranen bør blottlegges og skiltes for anvisning umiddelbart. Kjellerstrekk for varmtvann er isolert. Ledninger for kaldtvann er ikke isolerte, det er tydelige spor av grønt irr på gulvene som indikerer betydelig kondens fra rørene. Disse rørene bør isoleres. Rørene som er i gjenget kobber har stedvis kraftige aldringstegn og er korrosjonsangrepet (irret). Det antas at disse vannrørene i kjelleren vil være funksjonelle i inntil 5-10 år til. Noe vannrør i kjeller har blitt skiftet ut gjennom årene, det er derfor noe kapillarrør (nyere type ) å finne. Røranlegget i kjelleren er uoversiktlig og rotete, det er vanskelig å skille rørtyper og anlegg. Det anbefales å skilte og merke alle rør for bedre anvisning. Opplegg og nedløp. Hovedandelen av avløpsrør i bygget er av støpejern. I kjeller bærer rørene kraftige tegn av korrosjon. Korrosjon av støpejernsrør er en form for selektiv korrosjon, dette opptrer i legeringer hvor den ene legeringsbestanddelen korroderer bort, mens det øvrige materialet ikke angripes. Jernet løses ut og igjen blir en rest av grafitt og jernoksid. Dette kalles grafitisering. Røret opprettholder samme form, men er betydelig svekket overfor ytre påkjenninger. Grafitiseringen fører til at røret står igjen med noe støpejern som ikke er korrodert bort, dekket av hardt fastsittende grå, svart grafitt, blandet med rust. Grad av grafitisering er vanskelig å si, men det antas at prosessen har kommet langt. Rørene er gamle, stedvis har rørene er klang som minner om papplyd. Disse har en antatt gjenværende levetid på maksimum 5 år. Noe av avløpene er av ABS plast, disse har noe lengre gjenværende levetid. Plastrør krever spesielle hensyn i forhold til brudd på brannceller. Godkjente brannmansjetter skal settes inn rundt rørene, hensikten er å hindre spredning ved en eventuell brann. Dette er ikke utført forskriftsmessig. Tettinger kontrolleres og eventuelt utbedres snarest. Vannoppleggene er i gjenget kobber, dersom disse rørene er av samme alder som rørene i kjeller, noe som antas å være tilfelle, gjøres dere oppmerksomme på at de ikke har lang gjenværende levetid. Gårdskum for overvann i bakgård har mest sannsynlig ikke blitt renset på mange år. Det er trolig betydelige mengder slam og grus i kummen som følge av avrenning fra bakken. Hvis dette er tilfelle anbefales det at kummen renses umiddelbart. Ved unnlatelse vil utløpet kunne tettes, vannet presses ut i grunnen og forårsake betydelig fuktbelastning mot yttervegg. Ventilasjon Naturlig oppdriftsventilasjon er generelt ofte dårlig i eldre bygårder. Luftveksling forutsetter både frisklufs tilførsel via ventiler/ vindu og at avtrekksventiler er åpne. Det er ikke tillatt å installere private avtrekksvifter. Det vites ikke om en totalrengjøring av kanaler og rør er gjennomført. En rengjøring av hele anlegget vil bidra til økt komfort og bedre ventilerte bad og leiligheter generelt. April 2011

22 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.7 Varmeanlegg, Fjernvarmesentral og varmeanlegget har lite problemer, alderen tatt i betraktning. Rør og varmelegemer er i visuell ok tilstand. Rørledninger og radiatorer antas å kunne være funksjonelle i de neste 5-10 årene. Tiltak Sanitæranlegg Sanitæranlegget har stedvis kraftige symptomer av aldringstegn og mangler. Med tanke på alder og tilstand på sanitæranlegget i AS Nybygg anbefales det et forprosjekt for utskifting av innvendige vann og avløpsrør. Dette vil si at man kommer og gjør en tilstandsvurdering og setter opp priser på løsninger for AS Nybygg i samarbeid med styret. Gårdskum for overvann bør renses for å få drenert vannet vekk fra bakgård. Styret bør skaffe seg oversikt over vanninnleggene i AS Nybygg og få merket hovedstoppekraner. Ventilasjon Det anbefales en ventilasjonsrens av hele anlegget for å bedre ventilasjonen og skape et bedre inne miljø. Dette gjøres ved å gå ned i ventilasjons sjaktene med børster og støvsuger, man kan da samtidig få støvsuget og renset alle kontrollventiler. Ved en slik rens vil vi også anbefale å fremskaffe en oversikt over eventuelt ulovlige tilkoblinger. Eks. vifter kjøkken og bad. Varmeanlegg Varmeanlegget i AS Nybygg med rør og radiatorer begynner å bli så gammelt at det viktig med regelmessige kontroller, man bør derfor ha en kontroll av varmeanlegget om 3-5 år. Dette for å fange opp eventuelle små lekkasjer på gamle radiatorer. Man bør også samtidig gå over rørene ELKRAFT Tilstand Generelle el-anlegg Det elektriske anlegget i bygningen er i en forfatning som krever en del inngrep i nær fremtid. I hovedsak gjelder dette hovedtavle, underfordelinger, kursopplegg for lys og stikk, innvendig belysningsutstyr, etablering av nødlysanlegg og brannvarslingsanlegg. Jordingsanlegg Det har den senere tid blitt mer og mer fokus på jordingsproblematikk og den sikkerhet et velfungerende jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. Jording er viktig med tanke på berøringsspenning og brann ved eventuelle jordfeil i anlegget. Ut fra visuelle observasjoner ser jordingsanlegget ut til å være i god stand. Det ble ikke observert synlige tegn på feil eller skade på jordkabler, jordklemmer eller jordingsutstyr i tavler, men det må nevnes at flere soilrør var uten jordforbindelse/utjamningsforbindelse. Inntaks- og stigeledninger Inntaks og stigeledninger ser ut til å være i god stand. Det var ingen synlige tegn på skade eller overbelastning på kablene. Hovedfordelinger Utstyr i hovedtavle ser ut til å være i god stand alder tatt i betraktning. Det var ingen synlige tegn på skade eller overbelastning på sikringsutstyr. Fordelingene er godt merket og har relativt gode avdekningsløsninger mot tilfeldig berøring. Hovedsikring, stigesikringer og målersikringer til fellesanlegg samt hovedsikringer til leiligheter tilfredsstiller ikke dagens forskriftskrav. Dagens April 2011

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel Murbyen Oslo - brannsikring André Korsaksel 26.10.2017 Bevaringsverdig i Oslo Gul liste Oversikt over registrerte kulturminner i Oslo Ca 14 400 eiendommer (per 01.01.2015) Bevaringsverdig 62% Spesialområde

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Hva er de største utfordringene? Hvordan velge riktige løsninger? Oppgradering av eksisterende bygg Brannsikringstiltak Aktive-/Tekn.

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Vedlikeholdsveileder for murgårder

Vedlikeholdsveileder for murgårder Vedlikeholdsveileder for murgårder Ragnhild Solgård Seksjon for bygningsforvaltning Trondheim rsfs@ Vedlikeholdsveileder for murgårder bakgrunn http://www./fou/rapporter ogutredninger/murgaarder/ Utarbeidet

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer