Bygningsrapport. Sandberg Gård ROA G.nr:96 B.nr:55 F.nr:0 S.nr:0 Leilighetsnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsrapport. Sandberg Gård 2740 - ROA G.nr:96 B.nr:55 F.nr:0 S.nr:0 Leilighetsnr:"

Transkript

1 Bygningsrapport Sandberg Gård ROA G.nr:96 B.nr:55 F.nr:0 S.nr:0 Leilighetsnr: Takstselskap: Engnestangen Åge Signatur: Org.nr Adresse: Smieveien 17 Postnr: 3514 Poststed: Hønefoss Tel: Fax: Hønefoss 1. november 2008 Rapporten utført av: Åge Engnestangen ID: 719 Rapportens id: Side 1 av 15

2 Rapporten Denne rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport etter Norsk Standard 3424, og har som formål å øke tryggheten for de impliserte parter ved boligskifte. Rapporten kan kun utføres av bygningsinspektører og takstmenn godkjent av Analysetakst Norge AS. Inspektørens oppgave er å foreta en objektiv faglig vurdering av eiendommens tilstand. Tilstandsrapporten er ikke ment til å være en uttømmende opplistning av alle feil og mangler ved eiendommen. Rapporten er derimot en presentasjon av de forhold som bygningsinspektøren ved besiktigelse av eiendommen har undersøkt og observert, og som etter hans objektive skjønn har vesentlig betydning for kjøpsbeslutningen. Bagatellmessige forhold, vanlig slitasje og forhold som er synlig for alle vil normalt ikke være omtalt. Rapporten er således ingen garanti for at eiendommen kun har de feil og skader som direkte er omtalt. Det understrekes at denne rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon fra selgers side, som har betydning for rapportens innhold, er følgelig ikke takstmannens ansvar. Selger plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feilopplysninger i rapporten før denne tas i bruk. Dette gjelder også i de tilfeller selger benytter en eiendomsmegler. Befaringen Norsk Standard 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er i hovedsak basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljnivå. I praksis betyr dette: Det utføres i utgangspunktet kun visuelle observasjoner på lett tilgjengelige flater. Yttertak inspiseres normalt utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen etter brann og feiervesenets regler. Takkonstruksjon inspiseres innvendig der det er mulig, fra loft eller evt. luke. Besiktigelsesinspektøren vil registrere vesentlige tilstandssvekkelser på bakgrunn av visuell besiktigelse av piper og ildsteder. For detaljert informasjon om tilstand og krav må lokalt brann- og feiervesen kontaktes. Uinnredet kjeller og loft, samt krypkjeller og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt, forutsatt at det er tilfredsstillende inspeksjonsmulighet. I risikokonstruksjoner, som f. eks rom under terreng, vil det normalt bli foretatt hulltakning for å kunne gjøre en grundigere vurdering av bygningskomponenten. Eier må godkjenne hulltakningen på forhånd. Dersom selger ikke tillater hulltaking bærer selger som hovedregel selv risikoen for evt. skjulte feil og mangler. Fuktsøk med fuktindikator foretas først og fremst på bad. Lignende søk kan også utføres på andre hensiktsmessige steder. Arealene måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger i Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Avgrensninger Det foretas ikke fysiske inngrep (f. eks. riving/åpning av konstruksjoner). Videre blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, vann og avløp osv. NB! En forutsetning for at Boligskifteforsikringen skal omfatte feil og mangler på det elektriske anlegget, er at det er foretatt en elsjekk av en eltakstmann/fagmann godkjent av Analysetakst AS. Se for øvrig nærmere om besiktigelsens omfang samt dens begrensninger i gjeldende besiktigelsesvilkår. Levetidsbetraktninger Side 2 av 15

3 I rapporten refereres det som regel til generelle levetidsbetraktninger som i all hovedsak er utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning. Levetidsbetraktninger angir gjennomsnittlig normal levetid for bygningselementer, dvs. den tid som elementet tilfredsstiller de funksjonskrav som opprinnelig var forutsatt. Betraktningene angir intervaller for lav og høy forventet teknisk levetid, og er ment som en pekepinn for når vedlikehold objektivt sett må anses påregnelig. Tilstandsgrader (TG) TG settes for de fleste elementer. TG skal formidle det konkrete elementets forventede tilstand. Faktorer som typisk er av betydning ved fastsettelse avtg er alder, påviste svekkelser, forhold som erfaringsmessig representerer stor risiko for fremtidige skader etc. Usikkerhet med hensyn til elementets alder eller andre forhold som ikke lar seg dokumentere kan også påvirke tilstandsgraden. Den gitte TG gjelder hele elementet som hovedoverskriften angir, dersom annet ikke er nevnt i detaljteksten. TG 0 tilsier at elementet er dokumentert helt uten slitasjer og skadesymptomer. Benyttes i hovedsak når et element er helt nytt. TG 1 benyttes når elementet er tatt i bruk og graden formidler normal slitasje uten nødvendige strakstiltak. TG 2 formidler at det er feil/slitasje/skade som bør utbedres innen rimelig tid.det er vanskelig å konkretisere hva som kan anses som rimelig tid. Graden er imidlertid satt ut fra en fagmanns objektive vurdering som et klart signal om en påregnet kostnad. TG 2 kan også benyttes på elementer som ikke har påviste svekkelser, men der elementet iht. levetidsbetraktninger befinner seg innenfor tidsintervallet hvor behov for utbedringer må anses påregnelig. TG 3 anvendes når det er påvist funksjonssvikt ved et element som nødvendiggjør utbedring umiddelbart eller innen kort tid. TG 3 kan også benyttes på elementer som ikke har påviste svekkelser, men der elementet iht. generelle levetidsbetraktninger anses utlevd. Kombinasjoner av TG grader som for eksempel TG 1-2, 2-3 eller 1-3 benyttes der det vanskelig lar seg gjøre å sette en klar TG grad på hele eller deler av elementet. I disse tilfeller er detaljteksten under den aktuelle hovedoverskriften særlig viktig for å tilegne seg kunnskap om elementet. Selgers egenoppgave Til denne rapporten er det utarbeidet en egenoppgave som skal fylles ut av selger og forevises besiktigelsesinspektøren før gjennomføring av befaringen. Egenoppgaven må utfylles korrekt etter beste skjønn og overbevisning. NB! Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør besiktigelsesinspektøren kontaktes for oppdatering samtevt. ny befaring og utarbeidelse av ny rapport. Side 3 av 15

4 Innholdsfortegnelse Befarings og eiendomsopplysninger Rapportsammendrag Grunn og fundamenter Drenering Veggkonstruksjon og utvendige fasader Vinduer og dører Takkonstruksjon Taktekking Renner, nedløp og beslag Pipe Etasjeskillere Bad Vaskerom Toalettrom Kjøkken Innvendige overflater Innvendige trapper VVS Elanlegg Terrengforhold Arealer og romfordeling Verdivurdering Befarings- og eiendomsopplysninger Befaring: Befaringsdato: Oppmåling av våningshus Rekvirent av rapporten: Oddvar Røysi Saksbehandler: Olav Hanna Hjemmelshaver/Selger: Oddvar Røysi Takstkonsulent: Åge Engnestangen Utetemperatur: - 1 C Nedbør: Nei Snødekte flater: Ja Eiendomsopplysninger: Adresse: Sandberg Gård Postnr/sted: 2740 ROA Gårdsnummer: 96 Bruksnummer: 55 Type bygning: Enebolig Byggeår: 1905 Tilbygget: Nei Låve med mye plass, Andre bygg: uthus med garasje og stall Rapportsammendrag Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt anbefalte ytteligere undersøkelser. Småbruk med god utnyttelse av arealer, med beliggenhet på Roa i Lunner kommune. Eiendommen ligger i landlige omgivelser med tilknytning til Riksvei 4 mellom Gran og Oslo. Det er idelle forhold med tanke på dagpendlig til Osloområdet. Eiendommen er bygget opp som hest/ridesenter, det er stallplass for 6 hester i stallbygg samt plass for 4 hester i låve. Det er opparbeidet plasser for ridning og område med beiteland. Eindommen ligger nære Riksvei mellom Jevnaker og Lunner, det er imidlertid bygget høyt støygjerde mot riksveien for å skjerme/redusere trafikkstøy. Side 4 av 15

5 Eiendommen består av våningshus, stabbur på tun, uthus med garasje/lager, stallbygg og stor låve. Våningshuset er bygget over 2 plan med kjeller, kjeller er som grovkjeller hvor det kan innredes vaskerom. Stikk/ vannledning til bolig er i galvanisert jern, en må forvente at denne må skiftes innen nær fremtid. Ellers har kjeller lagerplass for diverse. Etter forholdene og alder har boligen en god kjeller. Plan 1 har 2 ut/innganger, det er stue med åpning mellom spisestue og videre til stort kjøkken, ellers er det bad, gang/hall, 2 vf, kontor. Plan 2 rommer: gang, toalettrom, 5 soverom. Noen rom er under oppgradering og det gjenstår noe bygningsmessige arbeider, samt noe uferdig el-anlegg i rommene. Koselig stabbur på tun med plass over 2 plan. Kombinert uthus med garasje har skeive pilarer og dårlig fundamentering. Generelt noe mangelfult vedlikehold og bærer preg av det. Stall av nyere dato med fòrrom, samt rom for seletøy og stell. Stor låve over 3 plan med loft og lagrerom under kjørebro. Det er opparbeidet pent tun mellom bygninger, treningsbaner for hest/rytter samt beiteland. Beiteareal er inngjerdet med imp. gjerdestolper, det er 3 horisontale bord med strø/band over. Det er opparbeidet egen vei for adkomst stall/låve som ikke er til sjenanse for våningshus. Grunn og fundamenter Grunn og fundament Vurdering: Tg 2 er satt ut fra alder og tilstand. Fundament og grunnmur i spekket gråstein/granitt. Innvendig er det lite tegn til setninger eller andre skader, men utvendig vises det noe sprekkdannelse på grunnmur mot øst. Drenering Drenering Type kjeller: Grovkjeller Byggeår drenering: 1905 Grad av kontrollerbarhet: Middels. Innvendige flater og utvendig over terreng Drenerende masse ved grunnmur: Ukjent Materialvalg: Ukjent Påvist synlig fuktsikring på utvendig side av grunnmur: Nei Tegn til salt/kalkutslag: Ubetydlig Hvis ikke, på hvilken måte: Til terreng Side 5 av 15

6 Vurdering: Antatt normal levetid for drenering år Tg 2 er satt ut fra tilstand og manglende restlevetid iflg. levetidsbetraktninger. Kjeller har påregnelig fuktindikasjon i støpt gulv og nederst på grunnmur. Ukjent ang. type drensrør som ligger rundt boligens nedfylte fundamenter. Ingen tein på direkte svikt som tilsier umiddelbare tiltak. Veggkonstruksjon og utvendig fasade Utvendige fasader Generelt Vegg mot sør - Etablert år: Oppgradert år: Normalt vedlikehold - Materiale : Utlektet tømmer med beiset/malt klledning Vurdering: Antatt normal levetid for trepanel år Antatt normalt med reparasjon og vedlikehold fra år Tg 2 er satt ut fra antatt tilstand og manglende restlevetid iflg. levetidsbetraktninger. Bygningens yttervegger er i gammelt laftet tømmer, lektet ut og kledd utvendig. Innkledde tømmervegger er en lukket konstruksjon som det er vanskelig å bedømme tilstand på uten å utføre omfattende tiltak. Nedere sylstokker mot grunnmur er ofte utsatt for fukt og konstruksjon er ofte slik at innsyn/kontroll er vanskelig. I innvendig rom har åpene tømmervegger, med forholdsvis god standard. Ytterkledning er stedvis noe værslitt og har sprekkdannelser ned mot grunnmur. Bygningen er nybeieset/malt utvendig. Ingen synilg tegn på svikt som skulle tilsi uniddelbare tiltak. Vinduer og dører Vinduer Tilstandsgrad : 1-2 Alder (fra - til): Nyere plan 1 plan 2 gamle Materiale: Trevinduer Type sålbenkbeslag: Montert i front av bunnkarm Type vindu: Tofags. og med trefag samt 1 fags Type kobling: Forseglet dobbeltrute. og koblede Antall glasslag: 2-lags. og 3- lags Åpningstype: Åpningsvindu. og faste Har vinduet tettelister: Ja. og nei på de gamle Utvendig tetting mellom glass og ramme: Gummilist. og kitt på de gamle Antall vinduer som er kontrollert ved åpning: 1 Er innvendige rammer og karm overflatebehandlet med lakk eller maling: Nei Ventilasjonsspalte: Ja. på nyere vinduer Side 6 av 15

7 Vurdering: Antatt normal levetid for trevinduer år Antatt normalt med vedlikehold, kontroll og justering år Tg 1 settes på vinduer plan 1 ut fra alder. Tg 2 settes på vinduer plan 2 ut fra alder og tilstand. Vinduer på plan 1 er skiftet i senere tid, ved befaring ble det på disse vinduene ikke funnet punkterte glass. Men dette utelukker ikke at det allikevel kan finnes punkteringer, pga. at punkteringer er påregnelig ut fra alder og slitasje ved normalt bruk. Vinduer på plan 2 er av eldre dato og karmer er stedvis slitte og utidsmessige. Dører Tilstandsgrad : 1-2 Antall ytterdører: 2 stk Materiale i innerdører: Glatte tredører. finerte og malte fyllingsdører Materiale i ytterdører: 1 teakdør m/glass og 1 malt m/glass Har ytterdører balkongdører tettelister: Ja Utvendig tetning mellom glass og ramme: Gummilist Er ytterdører utadslående: Ja Er innvendige rammer og karm overflatebehandlet med lakk eller maling: Ja Er det påvist bruk av brannkvalifiserte dører: Nei Vurdering: Antatt normal levetid for innvendige tredører år Antatt normal levetid for utvendig tredører år Tg 1 settes på dører med lite slitasje Tg 2 settes på slitte dører ut fra tilstand og alder. Takkonstruksjon Takkonstruksjon Materiale: Treverk Konstruksjonsmetode: Lagret på yttervegger over knevegger Etableringsår: 1905 Oppgradert/fornyet år: Nei Grad av kontrollerbarhet: Middels Vurdering fra utvendig bakkenivå: Ja Vurdering innvendig på loft: Ja Takform: Salet Yttertaktekking: Teglstein Type undertakmateriale: Trekonstruksjon Snø på yttertaket: Nei Utetemperatur: -1 Tg 2 settes på loft ut fra tilstand. Rom plan 2 har skråhimlinger, disse er ikke luftet og faren for et kondensproblem er til stede. Spesielt ved fyring i den kalde årstiden. Det er merker etter gammel opptørket lekkasje ved pipe. Kloakklufting samt utlufting fra bad avsluttes på loft, disse kanalene skal til over tak. Taktekking Side 7 av 15

8 Taktekking Type materiale: Teglstein / taksteinspl. i stål på tilbygg mot nor Etableringsår: Antatt byggeår Oppgradert/fornyet år: Nei Snødekte flater: Nei Foretatt stikkprøvekontroll under yttertaktekking: Nei Er foretatt fra bakkenivå eller er stige benyttet: Fra bakkenivå Type undertak: Trekonstruksjoner Vurdering: Antatt normal levetid for teglstein. Full utskifting år. Tg 1 settes på taksteinsplater i stål over tilbygg mot nord. Tg 2 settes på tegltekking ut fra tilstand og grunnet manglende restlevetid iflg. levetidsbetraktninger. En må forvente at yttertak mangler tett undertak og ved å monterere tett undertak, må en også skifte sløyfer og lekter. Renner, nedløp og beslag Renner, nedløp og beslag Tilstandsgrad : 1 Materialtype på renner og nedløp: Lakkert stål Materialtype på beslag: Lakkert stål /sink Etableringsår: 1905 Oppgradert/fornyet år: Senere år Vurdering foretatt fra bakkenivå: Ja Nedløp ført med rør i grunnen: Til terreng Snø på taket: Nei Temperatur: -1 Nedbør: Nei Piper og ildsteder Piper Type pipe: Teglsteinspipe Antall piper: 1 stk Påvist sotluke innvendig: Ja. i kjeller Alder: 1905 Har pipa minst to synlige sider i hver etg.: Ja Ubrennbart materiale under sotluke: Ja. støpt kjellergulv Vurdering: Tg 2 settes på pipe ut fra alder og sprekt brannmur. Pipe i murt tegl med pussede utvendige flater, pipe er i senere år rehabilitert med nye innvendige røykrør. Pipe er tilkoblet peis på stue samt på kjøkken plan 1. Skade på brannmur plan 2 Ang. spørsmål som omhandler pipe/ildsteders tilstand/krav, bør disse rettes mot brann/feiervesen. Side 8 av 15

9 Etasjeskillere Etasjeskillere Tilstandsgrad : 1 Konstruksjonstype: Støpt dekke mot kjeller ellers trebelkelag Etableringsår: 1905 Oppgradert/fornyet år: Støpt dekke er nyere Synlige betydelige skjevheter: Nei. ikke ut over forventet Vurdering: Tg 1 er satt ut fra tilstand. Boligen har støpt dekke mot kjeller, trebejelkelag i øvrige etasjeskillere. Skjevheter ikke utover det som kan forventes av av en bygning bygget i Rom under terreng Kjeller Grad av kontrollerbarhet: God Gulv: Støpt. på grunn Tilfarergulv: Nei Type overflate: Støpt gulv på grunn Er det gjennkledde murflater? Nei Type overflate: Fritt eksponert mur Vurdering: Tg 2 er satt ut fra tilstand/alder. Kjeller er som grovkjeller, noe slitte dører mellom rom. Påregnelig noe indikasjon på fukt i kjellergulv og nederst på støpte/murte vegger. Adkomst via trapp fra plan 1 og dør til terreng Bad Bad Plan 1 Etableringsår: Nyere enn bolig Oppgradert/fornyet år: Nyere enn bolig Type overflatemateriale på gulv: Fliser Gulvkonstruksjon: Betong. med påstøp Type overflatemateriale på vegg: Fliser Veggkonstruksjon: Trevegg Ventilasjon over yttertak: Til loft Ventilasjon i yttervegg: Nei Type ventilasjon: Naturlig Fungerer: Ikke testet Tilluft i dørterskel: Nei Servant(er): Ja, en WC: Ja Bidé: Nei Type dusjplass: Åpen dusj. hjørneløsning med vegger Badekar: Nei Sluktype: Stålsluk Etableringsår: Ukjent Fall til sluk: Lite Varmtvannsbereder: Nei Side 9 av 15

10 Vurdering:Antatt normal levetid for fliser m/tettesjikt belastet med dusjvann år Tg 2 er satt ut fra tilstand og at en må beregne oppgradering. Romslig flislagt bad med plass for vaskemaskin, baderomsmøbler, wc. Åpen dusjløsning med vegger som danner hjørneløsning hvor gulv og veggfliser blir belastet med dusjvann, tilstøtende vegg til dusjsone ble hullboret og veggens hullrom ble fuktmålt. I veggens hullrom ved borehull ble det målt 50 % relativ fuktighet, resultatt er ikke grobunn for mugg og råte. Badet har sprekte fliser og flisleggingen bærer preg av lite fagmessig utførelse. Himlingsplate småskadet av fukt ved ventil. Vaskerom Vaskerom Vurdering: Plass for vaskemaskin på bad, ellers er det muligheter for å innrede vaskerom i kjeller. Toalettrom Tilstandsgrad : 1 Type gulvbelegg: Teppe Sanitærutstyr: Wc og vaskeservant med vask. Avtrekkstype: Naturlig Tilluftmulighet: Ja Toalettrom Vurdering: Antatt normal levetid for servant, klosett år Tg 1 er satt ut fra tilstand. Kjøkken Tilstandsgrad : 1 Kjøkken Etableringsår på innredning: Nyere dato Type overflatemateriale på gulv: Lakkert furugulv, skifer foran peis Ventilasjonstype over komfyr: Mekanisk. til yttervegg Viften starter ved enkel prøving: Ja Avtrekkstype: Naturlig. for øvrig i bolig Vurdering: Tg 1 er satt ut fra alder. Stort koselig kjøkken med god plass for spisebord. Innredning har godt med skap- og benkeplass, takhøye overskap og høyskap. Innredningen har Side 10 av 15

11 profilerte fronter, det er laminat benkeplater med stålbeslag og kummer. Kjøkkent har pusset og malt peis, med skifer som beskytter tregulv. Innvendige overflater Innvendige overflater Tilstandsgrad : 1-2 Vurdering: Tg 1 settes på de minst slitte og ferdige flater. Tg 2 settes på slitte flater og på uferdige rom. Himling har: Panel med malte bjelker, Tak-Ess, malt platehimling. Vegger har: Gammelt tømmer, panelplater, forblendet pipe og brannmur, pusset og malt pipe og brannmur, malt strie, fliser, panel, malt panel, tapet. Gulv har: Furuplank, eikeparkett, laminat, fliser, teppegulv. Innvendige trapper Tilstandsgrad : 1 Etableringsår: 1905 Oppgradert år: Noe vedlikehold gjennom årene Type trapp: Tretrapp. Støpt malt til kjeller Innvendige trapper Vurdering: Tg 1 settes på trapper Trapper er generelt noe slitte og trenger oppussing. Støpt trrapp mot kjeller. VVS Vannrør Tilstandsgrad : 1-3 Alder: Gammel og nyere Materialtype på synlige deler: Galvanisert jern. plast / kobber Materialtype på synlige deler av stikkledninig: Galvanisert jern. plast til stall/låve Enkeltprøving av vanntrykk foretatt tilfeldig ved å åpne 2 kraner samtidig: Ja - Vurdert tilfredsstillende: Ja Påvist stoppekran: Ja - ev hvor: Kjeller / bolig Type armaturer: Forskjellige Offentlig vanntilførsel: Ja Påkoblet private stikkledninger: Ja Vurdering: Antatt normal levetid for kobber/plastrør år Antatt normal levetid for galvanisert rør år Tg 1 settes på vannrør i kobber og plast grunnet alder. Tg 3 settes på vannrør bestående av galvanisert jern grunnet manglende restlevetid og at en må forvente utskiftinger av disse rørene innen nær fremtid eller helst umiddelbart. Utvendig hovedvannledning inn til boligen har galvanisert jerngør, utskiftning må forventes innen Side 11 av 15

12 nær fremtid Avløpsrør Tilstandsgrad : 1 Alder: Senere år Materialtype på synlige deler: Plast el.lign Enkeltprøving av avløp foretatt ved å åpne tilfeldig vannkrane: Ja Offentlig avløpstilkobling: Ja Påkoblet private stikkledninger: Ja Type materiale i sluk: Plast Hele eller deler av avløpsrører oppgradert eller skiftet: Ja Gjelder oppgraderingen: Innvendig rør Antatt materialtype på bunnledning: Plast Påvist stakeluke innvendig: Nei Bruk av septiktank: Nei Er kloakk luftet over tak: Nei. til loft Vurdering: Antatt normal levetid for avløpsledninger av plast år Tg 1 settes synlige avløpsrør i plast. Ukjent hvilke avløpsrør som er benyttet til stikk/bunnledninger. Skulle det her ligge sementrør må en forvente utskiftinger innen nær fremtid. Varmtvannsbeholder Fabrikkår: Ukjent Volum: 140 L Plassering (sted): Åpen plassering. i kjeller Påvist kontrollert avrenning fra ekspansjonskrane: Ja. til støpt kjellergulv. Vurdering: Tg 2 er satt ut fra antatt alder. Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk år Elektriske anlegg Elanlegg Vurdering: Antatt normal levetid for elanlegg år Tg 2 settes på anlegget ut fra tilstand og alder Elanlegg av noe eldre dato, deler har provisorisk anlegg i forbindelse med oppussing av rom. Det anbefales at det foretas en kontroll av anlegget og at denne utføres av en dertil godkjent person. Kontrolør skal kunne fremlegge skriftelig rapport/godkjennelse på anlegget. Terrengforhold Side 12 av 15

13 Terrengforhold Tilstandsgrad : 1 Hellningsgrad: Flat pen tomt, med noe trafikkstøy Beskaffenhet: Gressplen, blomster og frukttrær Avstand mellom terreng og treverk: Ok Er det riktig fall på terreng ut fra grunnmur? Stedvis Finnes forstøtningsmurer? Nei Er taknedløp, evt vannet ført kontrollert bort fra overflaten? Til terreng Flater skjult av snø eller annet? Nei Vurdering: Tg 1 er satt ut fra tilstand. Pent opparbeidet tomt med støyskjerm mot trafikkert riksvei. Arealer og romfordeling AREAL ROM Nr Etasje BTA BRA BRA Primære rom totalt totalt prim-ærdel Plan kjeller 107,0 Kjelleren har ikke primærareal. I bruksareal er 79,0 yttervegger trukket fra Plan 2 107,0 101,0 5 soverom, gang og toalettrom. 1 soverom tidfredstiller ikke kravet til rom for varig 101,0 opphold, grunnet for lite areal. I primærareal er Våningshus plan 1 124,0 116,0 yttervegger trukket fra. 2 oppholdsrom, 1 kjøkken, 1 bad med plass for vaskemaskin, tøketrommel og wc, 2 vf, 116,0 gang/hall og kontor. I primærareal er yttervegger trukket fra. Sum 338,0 217,0 296,0 Øvrige rom/kommentarer: Plan kjeller: Kjelleren innhoder stor grovkjeller, bryggerhus/vaskerom og kjellergang. Plan 2: I boligareal er yttervegger trukket fra Når det gjelder romfordelingen presiseres det at denne er angitt uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er målverdige etter NS Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette også gjelder i forhold til deler av boligens areal som anvendes som utleieenhet (som benyttes til utleie). Hvorvidt arealene er godkjent av bygningsmyndighetene fremgår av godkjente og stemplede tegninger med angitt rombeskrivelse som er sammenfallende med bruken. I de tilfeller godkjente og stemplede tegninger forelå ved utarbeidelse av rapporten, vil tegningene være vedlagt nærværende rapport eller øvrig salgsdokumentasjon. Verdivurdering Markedsverdi: Låneverdi: Teknisk verdi: Markedsvurdering: Normale byggekostnader våningshus: Uthus: Stabbur: Stall: Låve: Samlet Bygg: Fradrag for slitasje elde og utidsmessigheter: Tillegg for tomt: Teknisk verdi: Eierforhold og nøkkeltall: Byggeår:1905 Fullverdiforsikret hos:if Skadeforsikring Eierform: -selveier Side 13 av 15

14 Tomten: Areal: Området er under regulering Tomten kan fradeles: Vann, avløp og el-anlegg Offentlig vanntilførsel Offentlig kloakkanlegg 7625 m2 Nei Adkomst Offentlg vei Tomt normalpris: Type tomt: Eiet tomt Tilleggsbygg: Låve over 4 plan + arealer Stabbur 2 plan Stall 1 plan under kjørebro Bygningstype: Frittliggende Frittliggende Frittliggende Frittl/tilbygget: 1906 Nyere dato 1950 Byggeår: BTA=23 m2 pr. plan BTA=78m2 BTA- grunnflate 209 m2 og Bruksareal (bra): Treverk/tømmer Treverk 30m2 bodpl.under kjørebr Hovedbyggemateriale: Salet, stålplater uten Salet med Treverk Yttertak: takrenner A-Takplater Saltak med A-Takplater med Vedlikeholdstatus: Bra Bra spredte overlysplater Bra Vurderinger tilleggsbygg: LAFTET STABBUR: er plassert sentralt på tun, stabburet er bygget over 2 plan. Det er i dag lager på plan 1, på plan 2 er det fortsatt kornbinger. Stabburet er solid bygget, det har bjelkelag med plankegulv. Tretrapp mellom etasjer. Adkomst via låsbar labankdør. UTHUS: med 2 boder og garasjeplass, uthuset er bygget i bindingsverk med utvendig kledning. Salet yttertak tekket med bølgeblikk. Uthuset bærer preg av dårlig vedlikehold, det har dårlig/skjev fundamentering og labankdører. Areale uthus 40 m2 STALLBYGG: Det er i senere tid bygget stall med plass for 6 hester samt plass for seletøy og fòr. Stallen har støpt gulv på grunn, yttervegger i bindingsverk med utvendig beiset kledning. Bygningen har salet yttertak tekket med A-Takplater. Innvendige panelte flater, vinduer har innvendig gitter og det er vinduer over dører. Stallen har ventilasjonsmuligheter via vinduer og dører. Hestebokser er bygget opp av lakkerte stålprofiler med trefyllinger, stallen har innlagt varmt og kaldt vann. LÅVE: Det er et solid/stabilt byggverk, den har støpt underetg. og bygget i solid bindingsverk med utvendig beiset/malt kledning. Det går kjørebro opp til øverste etasje, under nedre del av kjørebro er det innredet 2 romslige boder. Låvens underetg. var tidligere benyttet til gjødselkjeller, den er i dag rengjort og blir benyttet til blant annet stall til flere hester. Totalt er låven bygget over 4 plan, det øverste har noe reduserte arealer grunnet skråtak og del som er åpent ned til planet under. Det er reduksjon i areal da det er rom som går over flere plan. Bygningen har støpt dekke over tidligere gjødselkjeller, ellers er det solide bjelkelag med plankegulv som etasjeskillere mellom etasjer. Stallplass i låve har samme innredning som stallbygg og det er også her innlagt vann via hovedbygning. Låven har innredet stort verkstedrom, støpte /murte innvendige overflater. Verkstedrommet har adkomst via store kjøreporter. Bygningen har innlagt strøm med iflg. eier god kapasitet. Med hensyn til el-opplegg har ikke undertegnede kompetanse og elanlegget må ikke anses som faglig vurdert. Det skal kunne fremlegges skriftelig godkjennelse på el-anlegg i samtlige bygninger. Låvebygningen har mye areal med stort potensiale. Låven har salet solid takkonstruksjon med oppløft der hvor kjørebro er ført inn på låvens øverste plan. Låven har flis/spon undertak, tekket med A-Takplater med innlagte overlysplater. Konsesjon/forkjøpsrett/utleie: Konsesjonsplikt: Borett: Forkjøpsrett: Privat forkjøpsrett: Utleieforhold: Nei Nei Nei Nei Nei Side 14 av 15

15 Side 15 av 15

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 860 23.10.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 162: Bnr 553 (snr: 2) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjørnsons gate 32, 5059 BERGEN Dato befaring: 11.05.2016 Utskriftsdato: 16.05.2016

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Høk 3632 UVDAL Gnr 5 Bnr 44 NORE OG UVDAL kommune Benevnelse Hytte BRA 79 m² Tomteareal 1 107 m² Markedsverdi Kr 2 700 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN - VERDI- OG LÅNETAKSERING - TILSTANDSKONTROLLER - KONSULENTVIRKSOMHET Statens Vegvesen Region Midt. Namsos 23.09.2013 Fylkeshuset. Ref. nr. 130517 6404

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT: Dato: 06.08.07 Rapportansv.: Lauritz Simonsen Gnr.: 33 B.nr.:30

TILSTANDSRAPPORT: Dato: 06.08.07 Rapportansv.: Lauritz Simonsen Gnr.: 33 B.nr.:30 TILSTANDSRAPPORT TAKSTFORUM TROMS DA Myrlandshaugen Barnehage, Gratangen kommune NAVN ADRESSE ADR.BYGG Myrlandshaugen Barnehage Myrlandshaugen, 9470 Gratangen Myrlandshaugen Gnr. 33 B.nr. 30 Kommune: Gratangen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

Våtromskontroll med arealmåling

Våtromskontroll med arealmåling Våtromskontroll med arealmåling Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Andel nr 29 21.03.2016 22.03.2016 20221 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 388 434 22.09.2016 26.09.2016 Våtromsrapport Adresse Elvenesvegen 12 B 5223 NESTTUN Matrikkel Gnr. 44 Bnr. 71 Anr. 41 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 1 650 000 KR. 1 480 000. Matrikkel: Gnr 201: Bnr 475 Kommune: 1504 ÅLESUND KOMMUNE Adresse: Nordigårdsgate 36, 6002 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 1 650 000 KR. 1 480 000. Matrikkel: Gnr 201: Bnr 475 Kommune: 1504 ÅLESUND KOMMUNE Adresse: Nordigårdsgate 36, 6002 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 201: Bnr 475 Kommune: 1504 ÅLESUND KOMMUNE Adresse: Nordigårdsgate 36, 6002 ÅLESUND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 650 000 LÅNEVERDI: KR. 1 480 000 BRUKSAREAL

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 347 578 01.09.2015 Våtromsrapport Adresse 4317 SANDNES Matrikkel Gnr. 69 Bnr. 1017 Anr. 106 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 375 728 Våtromsrapport Adresse 5238 RÅDAL Matrikkel Gnr. 48 Bnr. 291 Snr. 1 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 353 215 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4032 STAVANGER Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7

Våtromsrapport. Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 057 Våtromsrapport Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 341 677 10.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune AUSTEVOLL

Våtromsrapport. Kommune AUSTEVOLL Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 368 829 31.03.2016 Våtromsrapport Adresse 5392 STOREBØ Matrikkel Gnr. 44 Bnr. 202 Kommune AUSTEVOLL Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Din Taksering AS Øyvind Reinertsen Rugdeveien 32, 3617 KONGSBERG Tlf: 97964266 E-post: reinertsen@dintakseringno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skjenstad RAPPORTANSVARLIG: 7560 VIKHAMMER Takst-Forum Nord-Trøndelag A/S Gnr 38 Bnr 14 Sverre Kvaløsæter Kommune: 1663 Malvik Sorgenfriveien

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune HAUGESUND

Våtromsrapport. Kommune HAUGESUND Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 380 999 Våtromsrapport Adresse 5522 HAUGESUND Kommune HAUGESUND Matrikkel Gnr. 30 Bnr. 652 Snr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst ASPNESVEIEN 600 7884 SØRLI

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst ASPNESVEIEN 600 7884 SØRLI OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ASPNESVEIEN 600 7884 SØRLI Gnr 25 Bnr 56 Kommune: 1738 LIERNE Befaringsdato: 07102014 Rapportdato: 22102014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst UTFØRT AV ABC-TAKST AS Fritidsbolig Skjelbredvatnet 7120 SERTIFISERT TAKSTMANN Inge Rygg Bef.dato Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 396 222 21.12.2016 22.12.2016 Våtromsrapport Adresse 5006 BERGEN Matrikkel Gnr. 164 Bnr. 189 Snr. 1 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 382 419 29.07.2016 Våtromsrapport Adresse 5009 BERGEN Matrikkel Gnr. 163 Bnr. 534 Snr. 3 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Sølvsbergvegen 17 2750 GRAN Gnr. 172 Bnr. 1 Parsell fradelt denne eiendom. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Bech Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1446 05.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

Mangler dokumentasjon som kreves i rapporten skal dette håndteres slik instruksen i NS 3600 sier. Oppgaven kombineres med film av baderom.

Mangler dokumentasjon som kreves i rapporten skal dette håndteres slik instruksen i NS 3600 sier. Oppgaven kombineres med film av baderom. Gruppene skal fylle ut i WebTakst (ny utgave) Elvegata 58, 2003 Lillestrøm, Skedsmo kommune Det skal fylles ut opplysninger basert på gitte opplysninger, samt tillegg av egne oppfatning av hva som kan

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 356 074 04.11.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Revestien 28 RAPPORTANSVARLIG: 2014 BLYSTADLIA AESTIMO AS Gnr 103 Bnr 346 Leilnr 416/33 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/0107 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/0107 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 343 110 12.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Rekkehus, Skagegata 42 5523 HAUGESUND MARKEDSVERDI Gnr 38: Bnr 41 kr 1 550 000 1106 HAUGESUND KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Rekkehus, Skagegata 42 5523 HAUGESUND MARKEDSVERDI Gnr 38: Bnr 41 kr 1 550 000 1106 HAUGESUND KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde .. Tjenester valgt bort av kunde - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg - Forenklet vurdering av branntekniske forhold Rekkehus, Skagegata 42 5523 HAUGESUND MARKEDSVERDI kr 1 550 000 1106 HAUGESUND

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Svarteberg 3690 Hjartdal Gnr: 53 Bnr: 5 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0827 Kommune: Hjartdal 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/11.01.2013 Tel:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst STOKMOVEGEN 30 7500 STJØRDAL RAPPORTANSVARLIG: Gnr 99 Bnr 990 Leilnr H 0201 Byggmester / Takstmann Roger Bremseth AS

Detaljer

Kopstadlinna 62 3090 Hof

Kopstadlinna 62 3090 Hof Kjær Anders Takst & Bygg-Service Verdivurdering 3175 Ramnes Tlf: 33 39 60 10 Mobil: 911 77 296 kjaer-a@online.no Kopstadlinna 62 Eiendommens betegnelse Gårdsnummer 30 Bruksnummer 27 Seksjonsnummer Festenummer

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer