Bygningsrapport. Sandberg Gård ROA G.nr:96 B.nr:55 F.nr:0 S.nr:0 Leilighetsnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsrapport. Sandberg Gård 2740 - ROA G.nr:96 B.nr:55 F.nr:0 S.nr:0 Leilighetsnr:"

Transkript

1 Bygningsrapport Sandberg Gård ROA G.nr:96 B.nr:55 F.nr:0 S.nr:0 Leilighetsnr: Takstselskap: Engnestangen Åge Signatur: Org.nr Adresse: Smieveien 17 Postnr: 3514 Poststed: Hønefoss Tel: Fax: Hønefoss 1. november 2008 Rapporten utført av: Åge Engnestangen ID: 719 Rapportens id: Side 1 av 15

2 Rapporten Denne rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport etter Norsk Standard 3424, og har som formål å øke tryggheten for de impliserte parter ved boligskifte. Rapporten kan kun utføres av bygningsinspektører og takstmenn godkjent av Analysetakst Norge AS. Inspektørens oppgave er å foreta en objektiv faglig vurdering av eiendommens tilstand. Tilstandsrapporten er ikke ment til å være en uttømmende opplistning av alle feil og mangler ved eiendommen. Rapporten er derimot en presentasjon av de forhold som bygningsinspektøren ved besiktigelse av eiendommen har undersøkt og observert, og som etter hans objektive skjønn har vesentlig betydning for kjøpsbeslutningen. Bagatellmessige forhold, vanlig slitasje og forhold som er synlig for alle vil normalt ikke være omtalt. Rapporten er således ingen garanti for at eiendommen kun har de feil og skader som direkte er omtalt. Det understrekes at denne rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon fra selgers side, som har betydning for rapportens innhold, er følgelig ikke takstmannens ansvar. Selger plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feilopplysninger i rapporten før denne tas i bruk. Dette gjelder også i de tilfeller selger benytter en eiendomsmegler. Befaringen Norsk Standard 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er i hovedsak basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljnivå. I praksis betyr dette: Det utføres i utgangspunktet kun visuelle observasjoner på lett tilgjengelige flater. Yttertak inspiseres normalt utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen etter brann og feiervesenets regler. Takkonstruksjon inspiseres innvendig der det er mulig, fra loft eller evt. luke. Besiktigelsesinspektøren vil registrere vesentlige tilstandssvekkelser på bakgrunn av visuell besiktigelse av piper og ildsteder. For detaljert informasjon om tilstand og krav må lokalt brann- og feiervesen kontaktes. Uinnredet kjeller og loft, samt krypkjeller og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt, forutsatt at det er tilfredsstillende inspeksjonsmulighet. I risikokonstruksjoner, som f. eks rom under terreng, vil det normalt bli foretatt hulltakning for å kunne gjøre en grundigere vurdering av bygningskomponenten. Eier må godkjenne hulltakningen på forhånd. Dersom selger ikke tillater hulltaking bærer selger som hovedregel selv risikoen for evt. skjulte feil og mangler. Fuktsøk med fuktindikator foretas først og fremst på bad. Lignende søk kan også utføres på andre hensiktsmessige steder. Arealene måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger i Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Avgrensninger Det foretas ikke fysiske inngrep (f. eks. riving/åpning av konstruksjoner). Videre blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, vann og avløp osv. NB! En forutsetning for at Boligskifteforsikringen skal omfatte feil og mangler på det elektriske anlegget, er at det er foretatt en elsjekk av en eltakstmann/fagmann godkjent av Analysetakst AS. Se for øvrig nærmere om besiktigelsens omfang samt dens begrensninger i gjeldende besiktigelsesvilkår. Levetidsbetraktninger Side 2 av 15

3 I rapporten refereres det som regel til generelle levetidsbetraktninger som i all hovedsak er utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning. Levetidsbetraktninger angir gjennomsnittlig normal levetid for bygningselementer, dvs. den tid som elementet tilfredsstiller de funksjonskrav som opprinnelig var forutsatt. Betraktningene angir intervaller for lav og høy forventet teknisk levetid, og er ment som en pekepinn for når vedlikehold objektivt sett må anses påregnelig. Tilstandsgrader (TG) TG settes for de fleste elementer. TG skal formidle det konkrete elementets forventede tilstand. Faktorer som typisk er av betydning ved fastsettelse avtg er alder, påviste svekkelser, forhold som erfaringsmessig representerer stor risiko for fremtidige skader etc. Usikkerhet med hensyn til elementets alder eller andre forhold som ikke lar seg dokumentere kan også påvirke tilstandsgraden. Den gitte TG gjelder hele elementet som hovedoverskriften angir, dersom annet ikke er nevnt i detaljteksten. TG 0 tilsier at elementet er dokumentert helt uten slitasjer og skadesymptomer. Benyttes i hovedsak når et element er helt nytt. TG 1 benyttes når elementet er tatt i bruk og graden formidler normal slitasje uten nødvendige strakstiltak. TG 2 formidler at det er feil/slitasje/skade som bør utbedres innen rimelig tid.det er vanskelig å konkretisere hva som kan anses som rimelig tid. Graden er imidlertid satt ut fra en fagmanns objektive vurdering som et klart signal om en påregnet kostnad. TG 2 kan også benyttes på elementer som ikke har påviste svekkelser, men der elementet iht. levetidsbetraktninger befinner seg innenfor tidsintervallet hvor behov for utbedringer må anses påregnelig. TG 3 anvendes når det er påvist funksjonssvikt ved et element som nødvendiggjør utbedring umiddelbart eller innen kort tid. TG 3 kan også benyttes på elementer som ikke har påviste svekkelser, men der elementet iht. generelle levetidsbetraktninger anses utlevd. Kombinasjoner av TG grader som for eksempel TG 1-2, 2-3 eller 1-3 benyttes der det vanskelig lar seg gjøre å sette en klar TG grad på hele eller deler av elementet. I disse tilfeller er detaljteksten under den aktuelle hovedoverskriften særlig viktig for å tilegne seg kunnskap om elementet. Selgers egenoppgave Til denne rapporten er det utarbeidet en egenoppgave som skal fylles ut av selger og forevises besiktigelsesinspektøren før gjennomføring av befaringen. Egenoppgaven må utfylles korrekt etter beste skjønn og overbevisning. NB! Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør besiktigelsesinspektøren kontaktes for oppdatering samtevt. ny befaring og utarbeidelse av ny rapport. Side 3 av 15

4 Innholdsfortegnelse Befarings og eiendomsopplysninger Rapportsammendrag Grunn og fundamenter Drenering Veggkonstruksjon og utvendige fasader Vinduer og dører Takkonstruksjon Taktekking Renner, nedløp og beslag Pipe Etasjeskillere Bad Vaskerom Toalettrom Kjøkken Innvendige overflater Innvendige trapper VVS Elanlegg Terrengforhold Arealer og romfordeling Verdivurdering Befarings- og eiendomsopplysninger Befaring: Befaringsdato: Oppmåling av våningshus Rekvirent av rapporten: Oddvar Røysi Saksbehandler: Olav Hanna Hjemmelshaver/Selger: Oddvar Røysi Takstkonsulent: Åge Engnestangen Utetemperatur: - 1 C Nedbør: Nei Snødekte flater: Ja Eiendomsopplysninger: Adresse: Sandberg Gård Postnr/sted: 2740 ROA Gårdsnummer: 96 Bruksnummer: 55 Type bygning: Enebolig Byggeår: 1905 Tilbygget: Nei Låve med mye plass, Andre bygg: uthus med garasje og stall Rapportsammendrag Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt anbefalte ytteligere undersøkelser. Småbruk med god utnyttelse av arealer, med beliggenhet på Roa i Lunner kommune. Eiendommen ligger i landlige omgivelser med tilknytning til Riksvei 4 mellom Gran og Oslo. Det er idelle forhold med tanke på dagpendlig til Osloområdet. Eiendommen er bygget opp som hest/ridesenter, det er stallplass for 6 hester i stallbygg samt plass for 4 hester i låve. Det er opparbeidet plasser for ridning og område med beiteland. Eindommen ligger nære Riksvei mellom Jevnaker og Lunner, det er imidlertid bygget høyt støygjerde mot riksveien for å skjerme/redusere trafikkstøy. Side 4 av 15

5 Eiendommen består av våningshus, stabbur på tun, uthus med garasje/lager, stallbygg og stor låve. Våningshuset er bygget over 2 plan med kjeller, kjeller er som grovkjeller hvor det kan innredes vaskerom. Stikk/ vannledning til bolig er i galvanisert jern, en må forvente at denne må skiftes innen nær fremtid. Ellers har kjeller lagerplass for diverse. Etter forholdene og alder har boligen en god kjeller. Plan 1 har 2 ut/innganger, det er stue med åpning mellom spisestue og videre til stort kjøkken, ellers er det bad, gang/hall, 2 vf, kontor. Plan 2 rommer: gang, toalettrom, 5 soverom. Noen rom er under oppgradering og det gjenstår noe bygningsmessige arbeider, samt noe uferdig el-anlegg i rommene. Koselig stabbur på tun med plass over 2 plan. Kombinert uthus med garasje har skeive pilarer og dårlig fundamentering. Generelt noe mangelfult vedlikehold og bærer preg av det. Stall av nyere dato med fòrrom, samt rom for seletøy og stell. Stor låve over 3 plan med loft og lagrerom under kjørebro. Det er opparbeidet pent tun mellom bygninger, treningsbaner for hest/rytter samt beiteland. Beiteareal er inngjerdet med imp. gjerdestolper, det er 3 horisontale bord med strø/band over. Det er opparbeidet egen vei for adkomst stall/låve som ikke er til sjenanse for våningshus. Grunn og fundamenter Grunn og fundament Vurdering: Tg 2 er satt ut fra alder og tilstand. Fundament og grunnmur i spekket gråstein/granitt. Innvendig er det lite tegn til setninger eller andre skader, men utvendig vises det noe sprekkdannelse på grunnmur mot øst. Drenering Drenering Type kjeller: Grovkjeller Byggeår drenering: 1905 Grad av kontrollerbarhet: Middels. Innvendige flater og utvendig over terreng Drenerende masse ved grunnmur: Ukjent Materialvalg: Ukjent Påvist synlig fuktsikring på utvendig side av grunnmur: Nei Tegn til salt/kalkutslag: Ubetydlig Hvis ikke, på hvilken måte: Til terreng Side 5 av 15

6 Vurdering: Antatt normal levetid for drenering år Tg 2 er satt ut fra tilstand og manglende restlevetid iflg. levetidsbetraktninger. Kjeller har påregnelig fuktindikasjon i støpt gulv og nederst på grunnmur. Ukjent ang. type drensrør som ligger rundt boligens nedfylte fundamenter. Ingen tein på direkte svikt som tilsier umiddelbare tiltak. Veggkonstruksjon og utvendig fasade Utvendige fasader Generelt Vegg mot sør - Etablert år: Oppgradert år: Normalt vedlikehold - Materiale : Utlektet tømmer med beiset/malt klledning Vurdering: Antatt normal levetid for trepanel år Antatt normalt med reparasjon og vedlikehold fra år Tg 2 er satt ut fra antatt tilstand og manglende restlevetid iflg. levetidsbetraktninger. Bygningens yttervegger er i gammelt laftet tømmer, lektet ut og kledd utvendig. Innkledde tømmervegger er en lukket konstruksjon som det er vanskelig å bedømme tilstand på uten å utføre omfattende tiltak. Nedere sylstokker mot grunnmur er ofte utsatt for fukt og konstruksjon er ofte slik at innsyn/kontroll er vanskelig. I innvendig rom har åpene tømmervegger, med forholdsvis god standard. Ytterkledning er stedvis noe værslitt og har sprekkdannelser ned mot grunnmur. Bygningen er nybeieset/malt utvendig. Ingen synilg tegn på svikt som skulle tilsi uniddelbare tiltak. Vinduer og dører Vinduer Tilstandsgrad : 1-2 Alder (fra - til): Nyere plan 1 plan 2 gamle Materiale: Trevinduer Type sålbenkbeslag: Montert i front av bunnkarm Type vindu: Tofags. og med trefag samt 1 fags Type kobling: Forseglet dobbeltrute. og koblede Antall glasslag: 2-lags. og 3- lags Åpningstype: Åpningsvindu. og faste Har vinduet tettelister: Ja. og nei på de gamle Utvendig tetting mellom glass og ramme: Gummilist. og kitt på de gamle Antall vinduer som er kontrollert ved åpning: 1 Er innvendige rammer og karm overflatebehandlet med lakk eller maling: Nei Ventilasjonsspalte: Ja. på nyere vinduer Side 6 av 15

7 Vurdering: Antatt normal levetid for trevinduer år Antatt normalt med vedlikehold, kontroll og justering år Tg 1 settes på vinduer plan 1 ut fra alder. Tg 2 settes på vinduer plan 2 ut fra alder og tilstand. Vinduer på plan 1 er skiftet i senere tid, ved befaring ble det på disse vinduene ikke funnet punkterte glass. Men dette utelukker ikke at det allikevel kan finnes punkteringer, pga. at punkteringer er påregnelig ut fra alder og slitasje ved normalt bruk. Vinduer på plan 2 er av eldre dato og karmer er stedvis slitte og utidsmessige. Dører Tilstandsgrad : 1-2 Antall ytterdører: 2 stk Materiale i innerdører: Glatte tredører. finerte og malte fyllingsdører Materiale i ytterdører: 1 teakdør m/glass og 1 malt m/glass Har ytterdører balkongdører tettelister: Ja Utvendig tetning mellom glass og ramme: Gummilist Er ytterdører utadslående: Ja Er innvendige rammer og karm overflatebehandlet med lakk eller maling: Ja Er det påvist bruk av brannkvalifiserte dører: Nei Vurdering: Antatt normal levetid for innvendige tredører år Antatt normal levetid for utvendig tredører år Tg 1 settes på dører med lite slitasje Tg 2 settes på slitte dører ut fra tilstand og alder. Takkonstruksjon Takkonstruksjon Materiale: Treverk Konstruksjonsmetode: Lagret på yttervegger over knevegger Etableringsår: 1905 Oppgradert/fornyet år: Nei Grad av kontrollerbarhet: Middels Vurdering fra utvendig bakkenivå: Ja Vurdering innvendig på loft: Ja Takform: Salet Yttertaktekking: Teglstein Type undertakmateriale: Trekonstruksjon Snø på yttertaket: Nei Utetemperatur: -1 Tg 2 settes på loft ut fra tilstand. Rom plan 2 har skråhimlinger, disse er ikke luftet og faren for et kondensproblem er til stede. Spesielt ved fyring i den kalde årstiden. Det er merker etter gammel opptørket lekkasje ved pipe. Kloakklufting samt utlufting fra bad avsluttes på loft, disse kanalene skal til over tak. Taktekking Side 7 av 15

8 Taktekking Type materiale: Teglstein / taksteinspl. i stål på tilbygg mot nor Etableringsår: Antatt byggeår Oppgradert/fornyet år: Nei Snødekte flater: Nei Foretatt stikkprøvekontroll under yttertaktekking: Nei Er foretatt fra bakkenivå eller er stige benyttet: Fra bakkenivå Type undertak: Trekonstruksjoner Vurdering: Antatt normal levetid for teglstein. Full utskifting år. Tg 1 settes på taksteinsplater i stål over tilbygg mot nord. Tg 2 settes på tegltekking ut fra tilstand og grunnet manglende restlevetid iflg. levetidsbetraktninger. En må forvente at yttertak mangler tett undertak og ved å monterere tett undertak, må en også skifte sløyfer og lekter. Renner, nedløp og beslag Renner, nedløp og beslag Tilstandsgrad : 1 Materialtype på renner og nedløp: Lakkert stål Materialtype på beslag: Lakkert stål /sink Etableringsår: 1905 Oppgradert/fornyet år: Senere år Vurdering foretatt fra bakkenivå: Ja Nedløp ført med rør i grunnen: Til terreng Snø på taket: Nei Temperatur: -1 Nedbør: Nei Piper og ildsteder Piper Type pipe: Teglsteinspipe Antall piper: 1 stk Påvist sotluke innvendig: Ja. i kjeller Alder: 1905 Har pipa minst to synlige sider i hver etg.: Ja Ubrennbart materiale under sotluke: Ja. støpt kjellergulv Vurdering: Tg 2 settes på pipe ut fra alder og sprekt brannmur. Pipe i murt tegl med pussede utvendige flater, pipe er i senere år rehabilitert med nye innvendige røykrør. Pipe er tilkoblet peis på stue samt på kjøkken plan 1. Skade på brannmur plan 2 Ang. spørsmål som omhandler pipe/ildsteders tilstand/krav, bør disse rettes mot brann/feiervesen. Side 8 av 15

9 Etasjeskillere Etasjeskillere Tilstandsgrad : 1 Konstruksjonstype: Støpt dekke mot kjeller ellers trebelkelag Etableringsår: 1905 Oppgradert/fornyet år: Støpt dekke er nyere Synlige betydelige skjevheter: Nei. ikke ut over forventet Vurdering: Tg 1 er satt ut fra tilstand. Boligen har støpt dekke mot kjeller, trebejelkelag i øvrige etasjeskillere. Skjevheter ikke utover det som kan forventes av av en bygning bygget i Rom under terreng Kjeller Grad av kontrollerbarhet: God Gulv: Støpt. på grunn Tilfarergulv: Nei Type overflate: Støpt gulv på grunn Er det gjennkledde murflater? Nei Type overflate: Fritt eksponert mur Vurdering: Tg 2 er satt ut fra tilstand/alder. Kjeller er som grovkjeller, noe slitte dører mellom rom. Påregnelig noe indikasjon på fukt i kjellergulv og nederst på støpte/murte vegger. Adkomst via trapp fra plan 1 og dør til terreng Bad Bad Plan 1 Etableringsår: Nyere enn bolig Oppgradert/fornyet år: Nyere enn bolig Type overflatemateriale på gulv: Fliser Gulvkonstruksjon: Betong. med påstøp Type overflatemateriale på vegg: Fliser Veggkonstruksjon: Trevegg Ventilasjon over yttertak: Til loft Ventilasjon i yttervegg: Nei Type ventilasjon: Naturlig Fungerer: Ikke testet Tilluft i dørterskel: Nei Servant(er): Ja, en WC: Ja Bidé: Nei Type dusjplass: Åpen dusj. hjørneløsning med vegger Badekar: Nei Sluktype: Stålsluk Etableringsår: Ukjent Fall til sluk: Lite Varmtvannsbereder: Nei Side 9 av 15

10 Vurdering:Antatt normal levetid for fliser m/tettesjikt belastet med dusjvann år Tg 2 er satt ut fra tilstand og at en må beregne oppgradering. Romslig flislagt bad med plass for vaskemaskin, baderomsmøbler, wc. Åpen dusjløsning med vegger som danner hjørneløsning hvor gulv og veggfliser blir belastet med dusjvann, tilstøtende vegg til dusjsone ble hullboret og veggens hullrom ble fuktmålt. I veggens hullrom ved borehull ble det målt 50 % relativ fuktighet, resultatt er ikke grobunn for mugg og råte. Badet har sprekte fliser og flisleggingen bærer preg av lite fagmessig utførelse. Himlingsplate småskadet av fukt ved ventil. Vaskerom Vaskerom Vurdering: Plass for vaskemaskin på bad, ellers er det muligheter for å innrede vaskerom i kjeller. Toalettrom Tilstandsgrad : 1 Type gulvbelegg: Teppe Sanitærutstyr: Wc og vaskeservant med vask. Avtrekkstype: Naturlig Tilluftmulighet: Ja Toalettrom Vurdering: Antatt normal levetid for servant, klosett år Tg 1 er satt ut fra tilstand. Kjøkken Tilstandsgrad : 1 Kjøkken Etableringsår på innredning: Nyere dato Type overflatemateriale på gulv: Lakkert furugulv, skifer foran peis Ventilasjonstype over komfyr: Mekanisk. til yttervegg Viften starter ved enkel prøving: Ja Avtrekkstype: Naturlig. for øvrig i bolig Vurdering: Tg 1 er satt ut fra alder. Stort koselig kjøkken med god plass for spisebord. Innredning har godt med skap- og benkeplass, takhøye overskap og høyskap. Innredningen har Side 10 av 15

11 profilerte fronter, det er laminat benkeplater med stålbeslag og kummer. Kjøkkent har pusset og malt peis, med skifer som beskytter tregulv. Innvendige overflater Innvendige overflater Tilstandsgrad : 1-2 Vurdering: Tg 1 settes på de minst slitte og ferdige flater. Tg 2 settes på slitte flater og på uferdige rom. Himling har: Panel med malte bjelker, Tak-Ess, malt platehimling. Vegger har: Gammelt tømmer, panelplater, forblendet pipe og brannmur, pusset og malt pipe og brannmur, malt strie, fliser, panel, malt panel, tapet. Gulv har: Furuplank, eikeparkett, laminat, fliser, teppegulv. Innvendige trapper Tilstandsgrad : 1 Etableringsår: 1905 Oppgradert år: Noe vedlikehold gjennom årene Type trapp: Tretrapp. Støpt malt til kjeller Innvendige trapper Vurdering: Tg 1 settes på trapper Trapper er generelt noe slitte og trenger oppussing. Støpt trrapp mot kjeller. VVS Vannrør Tilstandsgrad : 1-3 Alder: Gammel og nyere Materialtype på synlige deler: Galvanisert jern. plast / kobber Materialtype på synlige deler av stikkledninig: Galvanisert jern. plast til stall/låve Enkeltprøving av vanntrykk foretatt tilfeldig ved å åpne 2 kraner samtidig: Ja - Vurdert tilfredsstillende: Ja Påvist stoppekran: Ja - ev hvor: Kjeller / bolig Type armaturer: Forskjellige Offentlig vanntilførsel: Ja Påkoblet private stikkledninger: Ja Vurdering: Antatt normal levetid for kobber/plastrør år Antatt normal levetid for galvanisert rør år Tg 1 settes på vannrør i kobber og plast grunnet alder. Tg 3 settes på vannrør bestående av galvanisert jern grunnet manglende restlevetid og at en må forvente utskiftinger av disse rørene innen nær fremtid eller helst umiddelbart. Utvendig hovedvannledning inn til boligen har galvanisert jerngør, utskiftning må forventes innen Side 11 av 15

12 nær fremtid Avløpsrør Tilstandsgrad : 1 Alder: Senere år Materialtype på synlige deler: Plast el.lign Enkeltprøving av avløp foretatt ved å åpne tilfeldig vannkrane: Ja Offentlig avløpstilkobling: Ja Påkoblet private stikkledninger: Ja Type materiale i sluk: Plast Hele eller deler av avløpsrører oppgradert eller skiftet: Ja Gjelder oppgraderingen: Innvendig rør Antatt materialtype på bunnledning: Plast Påvist stakeluke innvendig: Nei Bruk av septiktank: Nei Er kloakk luftet over tak: Nei. til loft Vurdering: Antatt normal levetid for avløpsledninger av plast år Tg 1 settes synlige avløpsrør i plast. Ukjent hvilke avløpsrør som er benyttet til stikk/bunnledninger. Skulle det her ligge sementrør må en forvente utskiftinger innen nær fremtid. Varmtvannsbeholder Fabrikkår: Ukjent Volum: 140 L Plassering (sted): Åpen plassering. i kjeller Påvist kontrollert avrenning fra ekspansjonskrane: Ja. til støpt kjellergulv. Vurdering: Tg 2 er satt ut fra antatt alder. Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk år Elektriske anlegg Elanlegg Vurdering: Antatt normal levetid for elanlegg år Tg 2 settes på anlegget ut fra tilstand og alder Elanlegg av noe eldre dato, deler har provisorisk anlegg i forbindelse med oppussing av rom. Det anbefales at det foretas en kontroll av anlegget og at denne utføres av en dertil godkjent person. Kontrolør skal kunne fremlegge skriftelig rapport/godkjennelse på anlegget. Terrengforhold Side 12 av 15

13 Terrengforhold Tilstandsgrad : 1 Hellningsgrad: Flat pen tomt, med noe trafikkstøy Beskaffenhet: Gressplen, blomster og frukttrær Avstand mellom terreng og treverk: Ok Er det riktig fall på terreng ut fra grunnmur? Stedvis Finnes forstøtningsmurer? Nei Er taknedløp, evt vannet ført kontrollert bort fra overflaten? Til terreng Flater skjult av snø eller annet? Nei Vurdering: Tg 1 er satt ut fra tilstand. Pent opparbeidet tomt med støyskjerm mot trafikkert riksvei. Arealer og romfordeling AREAL ROM Nr Etasje BTA BRA BRA Primære rom totalt totalt prim-ærdel Plan kjeller 107,0 Kjelleren har ikke primærareal. I bruksareal er 79,0 yttervegger trukket fra Plan 2 107,0 101,0 5 soverom, gang og toalettrom. 1 soverom tidfredstiller ikke kravet til rom for varig 101,0 opphold, grunnet for lite areal. I primærareal er Våningshus plan 1 124,0 116,0 yttervegger trukket fra. 2 oppholdsrom, 1 kjøkken, 1 bad med plass for vaskemaskin, tøketrommel og wc, 2 vf, 116,0 gang/hall og kontor. I primærareal er yttervegger trukket fra. Sum 338,0 217,0 296,0 Øvrige rom/kommentarer: Plan kjeller: Kjelleren innhoder stor grovkjeller, bryggerhus/vaskerom og kjellergang. Plan 2: I boligareal er yttervegger trukket fra Når det gjelder romfordelingen presiseres det at denne er angitt uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er målverdige etter NS Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette også gjelder i forhold til deler av boligens areal som anvendes som utleieenhet (som benyttes til utleie). Hvorvidt arealene er godkjent av bygningsmyndighetene fremgår av godkjente og stemplede tegninger med angitt rombeskrivelse som er sammenfallende med bruken. I de tilfeller godkjente og stemplede tegninger forelå ved utarbeidelse av rapporten, vil tegningene være vedlagt nærværende rapport eller øvrig salgsdokumentasjon. Verdivurdering Markedsverdi: Låneverdi: Teknisk verdi: Markedsvurdering: Normale byggekostnader våningshus: Uthus: Stabbur: Stall: Låve: Samlet Bygg: Fradrag for slitasje elde og utidsmessigheter: Tillegg for tomt: Teknisk verdi: Eierforhold og nøkkeltall: Byggeår:1905 Fullverdiforsikret hos:if Skadeforsikring Eierform: -selveier Side 13 av 15

14 Tomten: Areal: Området er under regulering Tomten kan fradeles: Vann, avløp og el-anlegg Offentlig vanntilførsel Offentlig kloakkanlegg 7625 m2 Nei Adkomst Offentlg vei Tomt normalpris: Type tomt: Eiet tomt Tilleggsbygg: Låve over 4 plan + arealer Stabbur 2 plan Stall 1 plan under kjørebro Bygningstype: Frittliggende Frittliggende Frittliggende Frittl/tilbygget: 1906 Nyere dato 1950 Byggeår: BTA=23 m2 pr. plan BTA=78m2 BTA- grunnflate 209 m2 og Bruksareal (bra): Treverk/tømmer Treverk 30m2 bodpl.under kjørebr Hovedbyggemateriale: Salet, stålplater uten Salet med Treverk Yttertak: takrenner A-Takplater Saltak med A-Takplater med Vedlikeholdstatus: Bra Bra spredte overlysplater Bra Vurderinger tilleggsbygg: LAFTET STABBUR: er plassert sentralt på tun, stabburet er bygget over 2 plan. Det er i dag lager på plan 1, på plan 2 er det fortsatt kornbinger. Stabburet er solid bygget, det har bjelkelag med plankegulv. Tretrapp mellom etasjer. Adkomst via låsbar labankdør. UTHUS: med 2 boder og garasjeplass, uthuset er bygget i bindingsverk med utvendig kledning. Salet yttertak tekket med bølgeblikk. Uthuset bærer preg av dårlig vedlikehold, det har dårlig/skjev fundamentering og labankdører. Areale uthus 40 m2 STALLBYGG: Det er i senere tid bygget stall med plass for 6 hester samt plass for seletøy og fòr. Stallen har støpt gulv på grunn, yttervegger i bindingsverk med utvendig beiset kledning. Bygningen har salet yttertak tekket med A-Takplater. Innvendige panelte flater, vinduer har innvendig gitter og det er vinduer over dører. Stallen har ventilasjonsmuligheter via vinduer og dører. Hestebokser er bygget opp av lakkerte stålprofiler med trefyllinger, stallen har innlagt varmt og kaldt vann. LÅVE: Det er et solid/stabilt byggverk, den har støpt underetg. og bygget i solid bindingsverk med utvendig beiset/malt kledning. Det går kjørebro opp til øverste etasje, under nedre del av kjørebro er det innredet 2 romslige boder. Låvens underetg. var tidligere benyttet til gjødselkjeller, den er i dag rengjort og blir benyttet til blant annet stall til flere hester. Totalt er låven bygget over 4 plan, det øverste har noe reduserte arealer grunnet skråtak og del som er åpent ned til planet under. Det er reduksjon i areal da det er rom som går over flere plan. Bygningen har støpt dekke over tidligere gjødselkjeller, ellers er det solide bjelkelag med plankegulv som etasjeskillere mellom etasjer. Stallplass i låve har samme innredning som stallbygg og det er også her innlagt vann via hovedbygning. Låven har innredet stort verkstedrom, støpte /murte innvendige overflater. Verkstedrommet har adkomst via store kjøreporter. Bygningen har innlagt strøm med iflg. eier god kapasitet. Med hensyn til el-opplegg har ikke undertegnede kompetanse og elanlegget må ikke anses som faglig vurdert. Det skal kunne fremlegges skriftelig godkjennelse på el-anlegg i samtlige bygninger. Låvebygningen har mye areal med stort potensiale. Låven har salet solid takkonstruksjon med oppløft der hvor kjørebro er ført inn på låvens øverste plan. Låven har flis/spon undertak, tekket med A-Takplater med innlagte overlysplater. Konsesjon/forkjøpsrett/utleie: Konsesjonsplikt: Borett: Forkjøpsrett: Privat forkjøpsrett: Utleieforhold: Nei Nei Nei Nei Nei Side 14 av 15

15 Side 15 av 15

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst ASPNESVEIEN 600 7884 SØRLI

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst ASPNESVEIEN 600 7884 SØRLI OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ASPNESVEIEN 600 7884 SØRLI Gnr 25 Bnr 56 Kommune: 1738 LIERNE Befaringsdato: 07102014 Rapportdato: 22102014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst STOKMOVEGEN 30 7500 STJØRDAL RAPPORTANSVARLIG: Gnr 99 Bnr 990 Leilnr H 0201 Byggmester / Takstmann Roger Bremseth AS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sognsveien 60 RAPPORTANSVARLIG: 3275 SVARSTAD Stavern Taksering AS Gnr 32 Bnr 13 Torbjørn Johansen Kommune: 728 LARDAL

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Gnr 4 Bnr 23 Snr Sorenskriver Bulls gt 12, Kommune: 1528 Sykkylven Befaringsdato: 05072011 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom "Jordbakken" Espesetvegen 4 3540 NESBYEN Gnr. 56 Bnr. 178 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Oppdrag Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skareveien 301 4812 KONGSHAVN Gnr 221 Bnr 540 Kommune: 906 ARENDAL Befaringsdato: 27032014 Rapportdato: 31032014 RAPPORTANSVARLIG: Erik Sørensen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Gurrik Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1838 12.03.2008 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Kjekstadveien 75 RAPPORTANSVARLIG: 4888 HOMBORSUND Stavern Taksering AS Gnr 167 Bnr 5 Torbjørn Johansen Kommune: 904

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Stjerneveien Nedre 6 B RAPPORTANSVARLIG: 3023 Drammen Argus Takst Gnr 116 Bnr 580 Leif Peder Kleven Kommune: 602 Drammen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst UTSIKTEN 10 C 9750 HONNINGSVÅG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 9 Bnr 81 Snr 3 Tømrermester Tom Sandvik A/S Kommune: 2019 NORDKAPP

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Stavern Taksering AS Gnr 58 Bnr 1 Torbjørn Johansen Kommune: 702 Holmestrand William Sverdrups gate 5,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst UTFØRT AV ABC-TAKST AS Fritidsbolig Skjelbredvatnet 7120 SERTIFISERT TAKSTMANN Inge Rygg Bef.dato Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER

Detaljer