Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller"

Transkript

1 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse, Institutt for energi og prosessteknikk, Driftsavdelingen, Arbeidsmiljøutvalget ved SINTEF, Studenttinget Fra: AMUs byggearm Signatur: Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller Det planlegges ombygging av deler av kjellerareal i Varmetekniske laboratorier på Gløshaugen. Arealet vil romme syv laboratorier som i dag er plassert i 1. et. Som del av prosjektet oppgraderes ventilasjon med nye aggregat. Luftmengde her skal dekke også videre ombygging i kjeller. I tillegg skal eksisterende impellerlab i kjeller lydisoleres samt at kontrollrom for denne laben vil få ventilasjon. Prosjektet er planlagt med en gjennomføringstid på 3 mnd., med ferdigstillelse 1. kvartal Aktivitet i lokalene er knyttet til analyser av materialer og væsker, og er daglig i bruk av forskere og studenter på masternivå. Antallet personer som daglig arbeider i lokalene er maks 5-10 stykker. I en av labene vil det benyttes 40 % konsentrert flussyre som vil fortynnes til brukskonsentrasjon i samme lab. I impellerlaben foregår trykktesting av kombinasjon vann og luft. Her er det tidligere gjort lydmålinger som har vist opp i 109 dba ved operatørplass og 70 dba i kontrollrom. Lydisolering vil derfor gi en vesentlig forbedring av arbeidsmiljøet i nærliggende enheter. Det opplyses at aktiviteten i laben medfører høye temperaturer (ca. 30 C) og høy relativ fuktighet (inntil 95 % RH). Aktivitet i arealene vil kreve bruk av en rekke gasser. Det etableres en sentral hvor et større gassvolum plasseres. Gass-sentralen legges til 1. et. mot utvendig fasade. Ved gassalarm vil distribusjon stenges automatisk i gass-sentral. I den enkelte laben kan gass stenges manuelt av operatør. Ny gass-sentral er en del av neste ombyggingsprosjekt i bygget og utgjør dermed ikke en del av denne behandlingen. Ut over gasser som plasseres i sentral, så vil det i tillegg brukes en del gassflasker som plasseres på den enkelte laben. Det er ikke lagt inn gassdeteksjon i rom som Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler HMS-avdelingen E-post: HMS-avdelingen Heidi Egseth 7491 Trondheim Høgskoleringen 6 Telefaks Gløshaugen Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 4 omfattes av dette prosjektet. Ved eventuell gasslekkasje er det planlagt at den generelle ventilasjonen skal forhindre forhøyede gasskonsentrasjoner. Ventilasjonsanlegget er sikret med alarmsystem. I forbindelse med gjennomgang av prosjektet så var det ikke avklart hvem som vil være mottaker av alarmer tilknyttet ventilasjonsanlegget. Det er planlagt bruk av en del kjemikalier og syrer i labene. Lagring vil her ivaretas i kjemikalieskap og arbeid vil skje i avtrekksskap. Antatt forbruk var ikke kjent for byggearma ved gjennomgang av prosjektet. Nytt ventilasjonsaggregat som skal betjene arealer med unntak av flussyrelab plasseres ved siden av eksisterende aggregat i 2. etg. Luftinntak løftes noe opp fra taket og avkast legges via jet-hette. Flussyrelaben får eget ventilasjonsanlegg tilpasset flussyrens særdeles korrosive egenskaper Avkast her vil også gå via jethette. Plassering av inntak og avkast krever noe planlegging for å unngå kortslutning med eksisterende ventilasjonsløsninger i bygget. En av labene har behov for kjøling og dette vil løses med fancoil. I resterende laber er varmebelastning av utstyr beskrevet av bruker som moderat, men lokalene er forberedt for ettermontering av kjøling ved behov. Temperert nøddusj inkludert øyedusj plasseres i korridor utenfor labbene. I tillegg plasseres en tilsvarende løsning inne i lab hvor det skal arbeides med flussyre. Det opplyses at overflatene i labene vil bli av samme type og standard som i eksisterende laber i bygget. Det er angitt at labene vil få et jevnt belysningsnivå, med kombinasjon av allmennbelysning og lys under overskap på labinnredning. Det angis et nivå på ca. 400 lux på allmennbelysningen. Lysbehov utover dette løses med plassbelysning. Brannalarm kobles sammen med eksisterende løsning Det er av brukermiljø beskrevet at ut over Impellerlab så vil det ikke være utstyr i noen lab som krever tiltak i forhold til støy. Alle som skal ha aktivitet i lokalene får i dag lik sikkerhetsopplæring før de gis tilgang til arealet. Det legges opp til skallsikring av ytre del av kjellerareal samt kortlås på lab med aktivitet knyttet til flussyre. Det er gjennomført en miljøkartlegging av bygget som har avdekket relativt mye asbest. Sanering av asbest vil foregå som et eget prosjekt.

3 3 av 4 Tilgjengelig dokumentasjon: Plantegninger av kjeller og 1. et. (datert ) Tegninger av gassdistribusjon (udatert) Tegninger revidert brannplan (datert ) Oppdatert 444-skjema ( ,) Oversikt mengde og type gasser Kjemikalieoversikt Akustikkrapport vedr. Impellerlab (datert ) Informasjon fremkommet i møte Informasjon gitt i dialog med prosjektleder og brukerrepresentanter Ved gjennomgang av areal og aktivitet med prosjektleder, ble det fokusert på forbedring av arbeidsmiljø og da særlig i forbindelse med støyskjerming av impellerlab samt etablering av ventilasjon i kontrollrommet. En del punkt bør likevel presiseres. AMUs byggearm anbefaler Arbeidsmiljøutvalget å forutsette at følgende ivaretas i den videre prosjekteringen: - Arbeidstilsynets forskrift om utforming og innretting av arbeidsplassen (Arbeidsplassforskriften), best.nr Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, best.nr Veiledning for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best. nr. 444 AMUSs byggearm anbefaler et særskilt fokus på følgende krav: - Alt arbeid rundt ventilasjon må skje i dialog med VVS ved Seksjon for håndverkstjenester og byggsikring. Dette omfatter også løsninger for drift og vedlikehold i teknisk rom og tilgang til teknisk rom (Jfr. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, kap. 17). - Løsning for tilgjengelig håndvask for driftspersonell i forbindelse med teknisk rom må avklares. - Det forutsettes at valgte løsninger for plassering av inntak og avkast ikke gir kortslutning med eksisterende ventilasjonsløsninger over tak. - Døgnkontinuerlig løsning for mottak av en alarm fra ventilasjonsanlegget må avklares. - Støyende perioder må avklares i forhold til eksisterende drift i alle areal som berøres. - Det må avklares hvor skillet mellom arbeidsområde og areal med normal drift skal gå. Likeledes må det avklares hvordan trafikk og transport til arbeidsområde skal skilles fra trafikk til areal med normal drift. - Det forutsettes at anbefalinger i akustikkrapport vedr. impellerlab følges. Det må velges støyisolerende og støydempende materialer som er forenlig med temperatur- og luftfuktighetsnivåene i laben. - Det er i dag planlagt øye- og nøddusj i flussyrelab og en felles øye-/nøddusj i gangen for de andre labene. Det forutsettes at enhet risikovurderer bruken av kjemikalier og syrer, og avklarer

4 4 av 4 hvordan ansatte eller studenter skal nå øye- og nøddusj utenfor rom hvor aktivitet er plassert (jfr.aml 4-5, Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid 1-1, 3-1i) og 3-8). - Det forutsettes bruk av lyssignal for å varsle brann i impellerlaben. Lyssignal må kunne oppfattes i hele arealet. Videre anbefaler AMUs byggearm at AMU forutsetter følgende: - Oppdatert fremdriftsplan for prosjektet må være tilgjengelig for nærliggende enheter inkludert SINTEF, samt driftspersoner i bygget. - Det forutsettes at asbestsanering skjer i henhold til gjeldende forskrift og at nærliggende enheter varsles (Jf. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid kap. 4). - Mulighet for å redusere fukt og temperatur i Impellerlab er ikke en del av dette prosjektet, men bør likevel utredes

5 18 x 178 = TEGNING: TEGN.NR.: 0. Kjeller A20 INDEX DATO BESKRIVELSE SIGN KONTR. IMPELLERROM A: 331,8 m 2 LOKALISERINGSFIGUR: C A: 51,8 m C A: 30,3 m 2 C A: 30,3 m C A: 40,8 m FASE: Skisseprosjekt PROSJEKT: C A: 51,8 m 2 VATL 2015 KJØLEROM A: 28,7 m 2 C A: 24,8 m 2 C A: 24,8 m 2 C A: 16,3 m 2 C A: 16,3 m 2 BYGGHERRE: NTNU Eiendomsforvaltning TEGNING: TEGN.NR.: 0. Kjeller A20 KORRIDOR C A: 133,0 m 2 SYKKELROM C 202 A: 66,9 m 2 SIGN:. KN KORR. DATO: MÅL: DATO: 1: PROSJEKTNR.: 1220 FRYSEROM A: 34,4 m 2 FRYSEROM A: 34,4 m 2 Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke!

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 06.06.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 81 50

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 81 50 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Møtereferat Tilstede: Frank Arntsen, Judith Rødsten, Janne Gjengaar (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Sturla Søpstad, Arild Reidar Bakke og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr),

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan

Detaljer

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG Helse Nordmøre og Romsdal Oppgradering Lundavang Utarbeidet av: Navn: Gudmund Moen LivHaugen Organisasjon Helsebygg Midt-Norge Helsebygg Midt-Norge e-mail/telefon gmo@helsebygg-midt.no lha@helsebygg-midt.no

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Møtested: PFI-bygget, rom 1103

Møtested: PFI-bygget, rom 1103 1 av 10 Arbeidsmiljøutvalget Dato 11.04.2013 Referanse 2013/5164 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Sturla Søpstad, Morten Mørch,

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Lokaler Arbeidslokaler skal være tilpasset den virksomheten som drives i lokalene. Det skal om mulig være dagslys og utsyn.

Lokaler Arbeidslokaler skal være tilpasset den virksomheten som drives i lokalene. Det skal om mulig være dagslys og utsyn. Hva ser vi etter - vernerunde, generelle forhold Utarbeidet av Hjelp24 BHT for UMB, juli 2006 (Kilder: div. forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet). Lokaler Arbeidslokaler skal være tilpasset

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer