OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Skjelbredveien ANDEBU Gårdsnr. 81 Bruksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Skjelbredveien 26 3158 ANDEBU Gårdsnr. 81 Bruksnr."

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skjelbredveien ANDEBU Gårdsnr. 81 Bruksnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Thor Olav Slettemeås Bef.dato

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTF s regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. AREALMÅLINGER Boligarealet blir angitt i henhold til målereglene i NS 3940 og Retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selvom de er måleverdige etter NS OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: - Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. 2 av 13

3 I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og 3 av 13

4 Rapportsammendrag Konklusjon tilstand Gårdstun bestående av våningshus, oppført i Tilbygd og oppusset på 1980-tallet. Stort uthus, oppført etter brann i Verksted/lagerbygg, antatt oppført i Dessuten 2 slitte/råteskadde lagerbygninger og garasje. Våningshus: En del skjevheter i sørveggen i stue. Noe fukt i kjeller. Lekkasje i pipebeslagene. Bygningen bærer preg av manglende vedlikehold. Mye overflateslitasje på utvendig kledning og vinduer. Uthus: Overflateslitt og en god del råteskedet ytterkledning. For øvrig synes bygningen å være i relativ god stand. Verksted/lager: Lekkasjer og råteskader i tak. Flere knekte takstein. Slitt ytterkledning. De øvrige bygningene har store skader og er sannsynligvis rivningsobjekter. Viser ellers til de respektive bygningsdeler i rapporten, eiers egenerklæring og meglers salgsoppgave. Det er ikke gitt opplysninger om vannlekkasjer, sopp-/råteskader eller skadedyrangrep, ut over det som framgår av rapporten. Konstruksjonsdeler som ikke er synlige, men beskrevet, er sannsynlige antakelser fra takstmann. Tønsberg, Byggm./Bygningsing. Thor Olav Slettemeås 4 av 13

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Erik Grytnes Besiktigelse, tilstede Dato: Takstmann Thor Olav Slettemeås - Erik Grytnes Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Egne observasjoner Dato EDR Norges Eiendommer pr Andre dok./kilder: Eier Dato Eiers egenerklæring Eiers egenerklæring ikke fremlagt Eiendomsdata Hjemmelshaver: Tomt: Erik Grytnes Eiet tomt. Ca. 10 da, iflg. eier Bygninger på eiendommen Våningshus Byggeår: Eiers opplysning Ombygd: Tilbygd og restaurert i 1988/1989 Uthus Byggeår: Verksted/lager Byggeår: Lagerbygg Byggeår: Lager/"sag" Byggeår: Garasje Byggeår: Gjenoppbygd etter brann, iflg. eier Usikkert Usikkert Usikkert Ingen opplysninger om byggeår 5 av 13

6 Arealer Boligarealet er angitt i henhold til målereglene i NS 3940 og Retningslinjer for arealmåling utarbeidet av NTF og NEF, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Våningshus Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse Kjeller 91 4 kjellerrom, samt enkelt dusj og wc-rom. 1. etasje Vindfang, entré m/trapp til 2. etg. og nedgang til kjeller, kjøkken, stue, soverom, bad/vaskerom, wc-rom, bod. 2. etasje Trappegang, 2 soverom, kjøkken, 4 alkover, kleskott. Alkovene er på grensen til å være målverdige etter NS 3940, men er regnet med i rapporten. Sum bygning Uthus Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje store lagerrom Loft/hems 40 Lagerrom Sum bygning 211 Verksted/lager Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje 55 Verksted, lagerrom. Loft 28 Lagerrom Sum bygning 83 Lagerbygg Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje 70 Lagerrom Sum bygning 70 Lager/"sag" Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje 37 Lagerrom, tidligere sag. Det er kun regnet areal av lagerrommet. Sum bygning 37 6 av 13

7 Garasje Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje 15 Garasje/bod Sum bygning 15 - Våningshus Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter Boligen er fundamentert med betongsåler på faste masser. Grunnmur i betong med sparestein. Pusset utvendig og innvendig. Kjellergolv i støpt og pusset betong. Det ble ikke observert setningsskader eller unormale sprekkdannelser. Enkelte pussprekker. Partier med forvitret overflate i betonggolvet. TG: 1 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Merknad: Yttervegger antatt i uisolert bindingsverk/evt. reisverk i eldre del og isolert bindingsverk i tilbygg. Utvendig kledd med liggende vestlandskledning mot vest og nord eldre del og tømmermannskledning mot øst og sør, samt tilbygg. Innvendig platet og tapetsert. Sørveggen har store skjevheter i stue. Innvendige veggplater buler mot sør og vest. Skjevheter i ytterkledningen pga. ujevn utlekting. Ytterkledningen har omfattende malingslitasje, høye fuktverdier og partier med begynnende råte. Ytterligere undersøkelser er påkrevd. Ytterkledningen må overflatebehandles. Normal levetid for trepanel er 20 til 60 år. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Fukt og saltutslag i innvendig grunnmur og kjellergolv. Spor etter borebiller i deler av himling og dørkarmer. Dette tyder på høy luftfuktighet over tid og dårlig friskluftsventilasjon. Det gjøres oppmerksom på at eldre grunnmurer og kjellergolv erfaringsmessig inneholder fukt pga. mangelfull fukttetting mot grunnen og redusert dreneringskapasitet 7 av 13

8 Merknad: Ytterligere undersøkelser er påkrevd. Evt. borebilleaktivitet må kontrolleres. Normal levetid for drenering er 40 til 60 år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer og dører i yttervegg Fastkarmvinduer mot sør i stue. For øvrig hovedsakelig glidehengslede vinduer. Vinduene er fra 1983/84 og har 2 lags isolerglass samt spalteventiler i karm. Inngangsdør i finert teak. Panelt utvendig kjellerdør. Eldre enkle alkovevinduer mot vest og kjellervinduer. Omfattende utvendig overflateslitasje. For øvrig er de nyeste vinduene i relativt god stand. Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år. Normal levetid for tredør er 20 til 40 år. Normal garantitid for isolerglass er 5 til 10 år. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Dekker Støpt golv med termostatstyrte varmekabler i tilbygg. Trebjelkelag mellom etasjene, antatt isolert med sagmugg/evt. leire. Bærende undergolv av gran golvbord. Deler av kjellerhimlingen har spor etter borebiller. Merknad: Evt. borebilleaktivitet må kontrolleres. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Yttertak Sperretak med henebjelker og takstoler. Opplett mot sør. Undertak av over-/underligger bord. Loftsbjelkelag og skråtak er isolert med sagmugg og noe min.ull. Lagringsloft med golvet midtparti og atkomst via nedfellbar stige i loftsluke. Det ble ikke avdekket skader på synlige deler av takkonstruksjonen på loft.tg: 1 8 av 13

9 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Taktekking Merknad: Taket er tekket med flat betongtakstein. Korrugerte stålplater på tilbygg. Noe slitt og mosegrodd betongstein fra byggeår. Ikke underpapp. Det ble, ved hjelp av fuktindikator, registrert fukt i partier av undertak, spesielt rundt pipene på loftet. Stålplatene har dårlig spikrede skjøter.. Utettheter må utbedres. Omtekking av taket og nye pipebeslag må påregnes. Normal levetid for betongsten, full utskiftning er 30 til 60 år. Normal levetid for betongsten, omlegging er 25 til 45 år. Normal levetid for stålplater m/plastbel. er 10 til 45 år. Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Takavrenning Takrenner og nedløp av sink. Plast på tilbygg. Slitte, deformerte og utette sinkrenner og -nedløp. TG: 3 Normal levetid for takr/nedl av sink eller plastbelagt stål er 25 til 35 år. Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper Utvendig hovedtrapp i betong. Enkel malt tretrapp fra entré til 2. etg. Enkel tretrapp til kjeller. Generelle slitasjer. Innvendige trapper mangler rekkverk. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. VVS Sanitærutstyr Vann fra privat brønn. Pumpehus. Avløp til slamavskiller. Gråvann til spredegrøfter, iflg. eier. Hovedvannledning inn til boligen av plast. Innvendige vannrør av kobber. Innvendige avløpsrør av plast. Tilstanden på VVS- anlegget er for øvrig ikke vurdert. Badet inneholder dusjkabinett, servant i skapinnredning og tilkobling for vaskemaskin. Wc-rom med klosett og servant. Enkelt wc- og dusjrom i kjeller. Servant i kjøkken. 200 liters varmtvannsbereder fra 1998 i kjeller. 22 l bereder i kjøkkenbenk i 2. etg. Sanitæranlegg og utstyr er for øvrig ikke vurdert. 9 av 13

10 Varme Luftbehandling Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for utslagsvask/wc/badekar er 20 til 50 år. Boligen oppvarmes med elektrisitet og ved. Varmekabler i tilbygg. Peisovn i stue. Vedovn i kjøkken i 2. etg. Vedovn/-komfyr i kjeller. Vindusventiler. Avtrekksvifte i bad. Lite friskluftsventiler i kjeller. Ulyd i avtrekksviften. Wc-rommet mangler avtrekk. Overstrømningsventil i baderomsdøren anbefales. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft Hovedsikringer i uthuset på 3 x 60 A. 5 kurser. Noen 3-faset. Sikringsskap i våningshuset med 9 kurser for lys og oppvarming. Automatsikringer. Elanlegget er for øvrig ikke vurdert. Normal levetid for el.anlegg er 20 til 40 år. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, ildsteder og fyranlegg 2 enkle teglsteinspiper. Pipene er pusset over tak. Stigetrinn på tak til østre pipe. Kun østre pipe er i bruk. Fyringsforbud i vestre pipe iflg. eier. Misfargede pipevanger på loft. Kondensvann fra røykgassene er trukket ut gjennom vangene. Pipevangene og tilstøtende treverk er oppfuktet pga. lekkasje rundt beslagene. Oppsprukket/avskallet puss over tak. Pipene er ikke nærmere vurdert. Må kontrolleres av feier. Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1. etasje - Bad/vaskerom Kledning/overflater innervegger Plater og vinyltapet. Noe oppsprukket tapet. Det ble, ved hjelp av fuktindikator, ikke registrert unormale fuktverdier. Veggene er ikke utsatt for direkte vannsprut fra dusjing. 10 av 13

11 Gulv og overflate Normal levetid for vinyltapet i våtrom er 5 til 12 år. Støpt golv med varmekabel og vinylbelegg. Belegget har oppbrett langs vegger og er festet med klemring til sluk. Det ble, ved hjelp av fuktindikator, ikke registrert unormale fuktverdier. TG: 1 Normal levetid for vinyl er 10 til 20 år. Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Laminert kjøkkeninnredning antatt fra 1980-tallet. Benkebeslag og kummer i stål. Integrert komfyrtopp og stekeovn. Enkel laminert innredning i 2. etg. Ikke avtrekk/ventilator. Normal bruksslitasje. Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Kledning/overflater innervegger Bindingsverksvegger, platet og tapetsert. Noe malt panel og panelplater. Eldre og nyere innvendige fyllingsdører. Generell overflateslitasje. Gulv og overflate Himling og overflate Grangolv, tepper eller belegg. Generelle slitasjer. Toppspikret undergolv i vestre soverom. Rommet er under oppussing. Normal levetid for vinyl er 10 til 20 år. Normal levetid for linoleum er 15 til 25 år. Malt panel i trappegang. For øvrig malte eller plastbelagte plater. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Garderobe Laminerte garderobeskap i soverom i 1. etg. og kleskott i 2. etg. Normal bruksslitasje. TG: 1 11 av 13

12 - Uthus Frittliggende uthus. Vestre del har grunnmur i betong og støpt betongdekke over tidligere møkkakjeller. For øvrig ringmur og betongplate på grunnen. Yttervegger i bindingsverk, kledd utvendig med stående tømmermannskledning. Saltak tekket med korrugerte aluminiumsplater. Takrenner og nedløp av sink. Vestre del av bygningen er platekledd innvendig, antatt isolert og med koblede vinduer. For øvrig stort lagerrom med 2 porter og dør. Trapp til golvet lagringsloft/hems over vestre del. Eldre del av grunnmuren er forvitret og pussavskallet. Ytterkledningen, porter og dør er malingslitte og råteskadet. Defekte takrenner. Noe avflasset taktekking. For øvrig synes bygningen å være i relativ god stand. - Verksted/lager Frittliggende uthus inndelt i 2 rom, verksted og lagerrom, samt trapp til golvet lagringsloft. Fundamentret med ringmur i betong. Støpt golv i lagerrommet, for øvrig trebjelkelag og golvbord. Yttervegger i bindingsverk, kledd utvendig med liggende vestlandskledning. Labankdører. Saltak, av sperrer med skråstivere, undertak av rupanel, og tekket med flat betongtakstein. Store lekkasjer på vestsiden av taket. Flere knekte takstein. Råteskader i undertak, vindskier og vinduer. Slitt ytterkledning. Taket gis tilst.grad 3. Må utbedres. - Lagerbygg Frittliggende lagerbygg. Ringmur i betong. Jordgolv med noe betong. Yttervegger i bindingsverk, kledd utvendig med låvepanel. Saltak av sperrer med hanebjelker, og tekket med bølgeblikkplater. Store skjevheter, oppsprukket og delvis defekt grunnmur. Store råteskader i yttervegger, bunnsvill og kledning. Råte i vindskier. Rust og hull i takplatene. TG: 3 12 av 13

13 - Lager/"sag" Frittliggende bygning med lagerrom og tidligere sag. Eldre bygning med store slitasjer, råteskader og skjevheter. TG: 3 - Garasje Frittliggende enkel garasje/bod. Lekkasje i tak. Råteskader i tak, vegger og golv. TG: 3 13 av 13

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Gurrik Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1838 12.03.2008 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom "Jordbakken" Espesetvegen 4 3540 NESBYEN Gnr. 56 Bnr. 178 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Oppdrag Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 SERTIFISERT TAKSTMANN Bef.dato Vedlegg 09.05.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Veumveien 59 1613 FREDRIKSTAD Gårdsnr. 209 Bruksnr. 292 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag Bef.dato Vedlegg

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Håvard Jensen Telefon: 958 78 091 E-post: post@byggmesterhaavard.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 893

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst UTFØRT AV ABC-TAKST AS Fritidsbolig Skjelbredvatnet 7120 SERTIFISERT TAKSTMANN Inge Rygg Bef.dato Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Eggedal 3359 EGGEDAL Gnr. 162 Bnr. 1 Festenr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 2009020 23.10.2012 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer