Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen"

Transkript

1 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Februar 2011 Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel 1

2 Innhold Innledning.. s. 3 a) Bakgrunn b) Oversikt over de viktigste næringene c) Handlingsplanens oppbygging Infrastruktur.. s. 8 Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Bergensregionprogrammet Messesenter Næringsareal Handel i sentrum Rammevilkår og næringsvennlig offentlig sektor s. 12 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak 7 Praksisnær undervisning Næringsvennlig kommune Revidering av kommunens innkjøpsstrategi Markedsføring og profilering.. s. 15 Tiltak 8 Tiltak 9 Tiltak 10 Sjømat og lokalprodusert mat (Torget) Kunnskaps- og opplevelsessenter (Torget) Incentivordning for utenlandske filmprodusenter Internasjonalisering. S. 17 Tiltak 11 Mottaksapparat Kompetanse.. s. 18 Tiltak 12 Tiltak 13 Internasjonale masterprogram Data-, utrednings- og informasjonssenter for sjømat Entreprenørskap og innovasjon. S. 21 Tiltak 14 Elevbedrifter Klima og miljø s. 22 Tiltak 15 Storbyprosjekt 2

3 Innledning a) Bakgrunn 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP): "1. Bergen bystyre gir sin tilslutning til Strategisk Næringsplan for Bergensregionen med perspektiver mot 2025, med de visjoner, hovedmål og strategier som framgår av dokumentet. Bergen kommune vil søke å innarbeide planelementene i egne planer der dette er relevant, og særlig gjelder dette Handlingsplan for næring. 2. Bystyret vil følge opp planens prioriterte næringer og fokusområder ved at kommunen vil utarbeide Handlingsplan for næring i løpet av høsten I denne prosessen vil byrådsavdelingene og komité for kultur, næring og idrett bli involvert. 3. Bystyret vil understreke kommunens viktige rolle med å legge forholdene til rette for næringsvirksomhet og derved bidra til høyest mulig verdiskaping i regionen. Bystyret vil bemerke at forslaget til strategisk næringsplan på områder som for eksempel; kultur og opplevelsesnæringer, maritime næringer, kompetanse og infrastruktur er noe mangelfull, det vil derfor være ønskelig med en utdyping på disse områdene i Handlingsplanen." Merknader med flertall "Komite for kultur, idrett og næring savner en kritisk analyse over suksessfaktorene knyttet til de enkelte strategiene for å nå målene. Planen mangler også klare prioriteringer og kostnadsoverslag. Komiteen bemerker videre at den strategiske planen ikke er konkretisert i forhold til dagens situasjon, og mangler gode måleparametere for fremdrift etter hvert som tiltakene settes i verk." "Bystyret vil også understreke betydningen av å arbeide målrettet med entreprenørskap i hele utdanningsløpet. Bystyret vil også peke på de mulighetene som ligger i sosialt entreprenørskap bl.a. gjennom etableringen av The HUB i Bergen." Planen er også vedtatt i samtlige kommunestyrer i de øvrige 19 eierkommunene i Business Region Bergen (BRB), samt i Hordaland Fylkeskommune. Næringsplanen gjelder for perioden Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen, skal rulleres årlig, med en tydeliggjøring av de områder Bergen kommune til enhver tid ønsker å prioritere. Næringsutvikling er for næringslivet i stor grad knyttet til næringsareal, og samferdsel. I praksis betyr dette at kommunen må være tydelig og forutsigbar i sin arealforvaltning og politikk, synliggjort gjennom arealplaner, byggeplaner og håndtering av byggesaker, samt være lydhør, fremtidsrettet og forutsigbar når det gjelder utbygging av transport- og kollektivtilbud. Kommunens bidrag til utvikling av næringslivet, blir synliggjort i strategisk næringsplan, og tydeliggjort gjennom konkrete handlingsplaner knyttet til tjenesteproduksjonsområder som skole, helse, kultur m.m. Bergen kommune har definert som en overordnet målsetting for næringsutvikling i Bergen, at bergensregionen (her: Bergen og Askøy), skal være blant landets tre beste næringsregioner, målt etter NHO sin årlige næringsindeks; Nærings NM. Næringsindeksen består av følgende måleparametre; 3

4 - Antall nyetableringer - Andel vekstforetak - Andel lønnsomme foretak - Næringslivets størrelse i forhold til folketallet i regionen. I den siste undersøkelsen (tall fra 2009), ble Bergen sammen med Askøy kåret til region nummer 4, etter Stavangerregionen, Trondheimsregionen og Sunnfjordregionen. Dersom også attraktivitetsbarometeret trekkes inn, viser dette at Bergen ligger på 29. plass blant landets kommuner, med Trondheim foran oss på listen (nr. 13) mens både Oslo (nr. 43) og Stavanger (nr. 109) ligger bak oss på listen. Attraktivitetsbarometeret måler hvor attraktive kommunene er som bosted. Næringsutvikling i Bergen kommune, vil ha hovedfokus på kunnskapsbasert næringsutvikling. Satsing på oppvekstvilkårene for barn og unge er viktig for at Bergen i fremtiden også skal være Norges beste by for barn og unge. Satsingen vil også bidra til å forsterke kunnskapsbasert næringsutvikling i bergensregionen over lengre sikt. Ved å ta vare på og forsterke våre særlige fortrinn innen forskning og utdannelse, vil kommunen bidra til at kunnskapsbyen Bergen i enda større grad blir satt på det nasjonale og internasjonale kartet, samt å medvirke til økt satsing på videre kunnskapsutbygging. Kommunen skal legge til rette for at næringsdrivende fortsatt ønsker å være i Bergen, og at Bergen evner å tiltrekke seg nye næringsdrivende, næringer og kompetente mennesker. For kommunen medfører dette utstrakt kontakt med våre nettverksorganisasjoner, BRB, Bergen Næringsråd, Universitet og høyskoler, FoU-miljøet, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, NHO Hordaland, LO Hordaland m.fl. Konkrete handlinger og tiltak vil ofte bygge på initiativ fra ulike nettverks- eller næringsorganisasjoner, og kommunen bidrar ved å sette sakene på dagsorden både nasjonalt og internasjonalt, samt gjennom planarbeid å sikre at utbygging av næringsareal og samferdsel skjer i samspill med næringslivet og til beste for bergensregionen. Bergens rolle som motor for regionen, medfører at byen også vil måtte ha ekstra fokus på kultur, opplevelse, idrett, handel og infrastruktur. Bergen skal være en levende by, en by hvor folk ønsker å jobbe, bo og leve. Dette forutsetter god infrastruktur, bygget på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, samt et aktivt og mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for innbyggerne. Den overordnede visjonen og målsettingene som er satt i SNP, legges til grunn i alt videre arbeid, og handlingsplanen bygger således på følgende visjon: Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion. Hovedmålet ligger også fast; Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn. I strategisk næringsplan defineres de næringene hvor regionen har spesielle fortrinn, som følger; Energinæringene Maritime næringer Marine næringer Opplevelse, kultur og reiseliv Media og kulturbasert næringsliv 4

5 b) Oversikt over de viktigste næringene for bergensregionen og Bergen; Omsetningstall og verdiskaping (Driftsresultat + lønnskostnader), er oppgitt i hele 1000, d.v.s. at for eksempel engerinæringen har en omsetning på 137 milliarder i Bergen. Energinæringene Region Bergen Energi Region Bergen Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter 710 Maritime næringer Region Bergen Maritim Region Bergen Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Marine næringer Region Bergen Marin Region Bergen Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Opplevelse, kultur og reiseliv Region Reiseliv Region Bergen Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Bergen Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter

6 Media og kulturbasert reiseliv Region Bergen Media Region Bergen Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Omsetning Verdiskaping Ansatte Bedrifter Sysselsatte per næring Media og kulturbasert reiseliv Opplevelse, kultur og reiseliv Marine næringer Maritime næringer Energinæringene Totalt er det sysselsatte i Bergen, med en arbeidsledighet på personer, tilsvarende 2,5 %, som er under landsgjennomsnittet på 2,9 % En annen viktig næring i bergensregionen og Bergen, er detaljvarehandelen, som var på 25,1 mrd i bergensregionen, mens omsetningen i Bergen sentrum var på 5,3 mrd i Varehandelen er en av regionens største næringer med ansatte i følge Næringsbarometeret Folketallsutvikling Hordaland Bergen Siden 1990 har folketallet i Bergen økt med 21,1 %, og i Hordaland for øvrig 13,6 %

7 c) Handlingsplanens oppbygging Strategisk Næringsplan for Bergensregionen, inneholder 29 tiltak som skal iverksettes eller ferdigstilles i løpet av BRB er programansvarlig for samtlige tiltak, og vil i noen tilfeller også være eier eller prosjektleder. Handlingsplan for næringsutvikling bygger på SNP, og tar for seg konkrete tiltak innenfor hvert av de 7 fokusområdene; Infrastruktur, Rammevilkår og næringsvennlig offentlig sektor, Markedsføring og profilering, Internasjonalisering, Kompetanse, Entreprenørskap og innovasjon og Klima og miljø. I forkant av utarbeidelse av Handlingsplanen, ble det gjennomført en høring i regi av Komité for kultur, idrett og næring 28. september Følgende representanter fra næringsliv, kulturliv og organisasjoner deltok; Bergen Næringsråd Sportsklubben Brann Universitetet i Bergen Høyskolen i Bergen Norges Handelshøyskole Kunstmuseene i Bergen Fiskeriforum Vest Maritimt Forum Bergensregionen Bergen MediaBy Christian Michelsens Institutt Bergen og omland Havnevesen LO Hordaland Sjøforsvaret Statens vegvesen Tilbakemeldingene fra høringen, i tillegg til en gjennomgang i samtlige syv byrådsavdelinger, har gitt verdifulle innspill til utformingen av Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen, hvor BRB har vært en god samarbeidspartner i prosessen. 7

8 1. Infrastruktur Generelt: Samferdsel og infrastruktur er særlig viktig for næringslivet. Bergen kommune vil generelt bidra til å sikre at et høyt aktivitetsnivå legges til grunn i alt arbeidet med infrastruktur og samferdsel. SNP peker på de områder som er spesielt viktig for bergensregionen og Bergen; - NTP inkl oppgradering av Bergensbanen - Kyststamveien E39 - Styrking av Bergen Lufthavn Flesland - Ny havn - Fullføring av Bergensprogrammet - Sotrasambandet - Nivåheving innen kollektivtrafikk, herunder finansiering av bybanen - Bergensregionprogrammet I disse prosjektene vil Bergen kommune være en engasjert pådriver. I noen tilfeller vil prosjektene berøre arealplanleggingen i Bergen direkte, og i andre prosjekt kun indirekte. Tiltak nr. 1 Bergensregionprogrammet Bergensregionprogrammet med tillegg av utbygging av Bergen Lufthavn, Arnatunnelen, Bergensbanen og Vestfast, er prioriterte prosjekt for næringsutviklingen i Bergen. Mål: - Sikre god fremdrift i planprosessene - Sikre at nødvendige reguleringsplaner utføres - Bidra til finansieringsløsninger - Sikre gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring: Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen innenfor etablerte samarbeidsfora. Tidsramme: Påbegynne planprosesser innen utgangen av Ferdigstilling i.h.t. fremdriftsplan for Bergensregionprogrammet. Kostnadsramme: Egen budsjett- og finansieringsprosess for det enkelte prosjekt. 8

9 Tiltak nr. 2 Messesenter Initiere et prosjekt med mandat til å utvikle en handlingsplan for å få etablert et fremtidsrettet messesenter i Bergensregionen. Flere ulike bransjer og aktører ønsker at Bergen får et fremtidsrettet messesenter, som kan benyttes av regionens næringer. Messesenteret må ha en sentral beliggenhet med god infrastruktur, og aller helst være sentrumsnært, og særlig forventinger til positive effekter av et messesenter har Bergen reiselivslag, energinæringene, FoU med nasjonale og internasjonale samlinger, samt handelsnæringen og kultur- og idrettsmiljøene. GC Rieber har planer om bygging av et nytt messesenter i Solheimsviken (Solheimsviken næringspark. Plan nr Forslag til reguleringsendring), som ble behandlet i Bystyret 26. april saksnr. 106/10. Utbygger fremhever at det ikke er mulig å drive en messehall uten at denne bygges og brukes i tilknytning til et kongresshotell. Sett fra et næringsståsted, er det ønskelig at planen blir realisert. Spesielt positivt er det også at Bybanen går gjennom området, med fremtidig direktelinje til Sandsli og Flesland. Offshore Technology Days (OTD), vil i 2011 bli arrangert i Stavanger grunnet manglende messearealer i Bergen. For 2012, ønsker kommunen å bidra til at arrangementet blir holdt i Bergen - enten i Bergenshallen eller i Vestlandshallen. Bergen kommune vil medvirke positivt til i samarbeid med andre aktører for å få større arrangement til Bergen og bergensregionen - innen FoU, næringsutvikling, idrett, kunst og kultur. Eksempel på slik medvirkning kan være gjennom direkte støtte til arrangement, støtte til sosiale sammenkomster, gi mulighet for å bruke offentlige bygg og være aktive støttespillere både i programutvikling og arenabruk. Det fremtidige arbeid med en Byarena - i tillegg til et messesenter - som også kan brukes som en konsertarena, er et ønske både fra idrett og kultur. Her er tanken at både fotball, friidrett og andre idretter, kan benytte en slik Byarena, i samspill med kulturarrangement og konserter i bergensregionen. Konkretisering av innhold, fremtidig plassering og gjennomføring av en eventuell Byarena, vil tidligst påbegynnes ved senere planrevisjoner. Det er også ønskelig med en evaluering hvorvidt Bergen og bergensregionen skal kunne konkurrere om å kunne arrangere de virkelig store, internasjonale messene, som for eksempel opprettelsen av Bergen Offshore Week". Kommunen vil bidra for at tiltaket om messesenter blir realisert. Mål: - Etablere messesenter i Bergen - Øke antall større arrangement i Bergen og bergensregionen Ansvarlig for etablering av messehall: Utbygger. Ansvarlig for økt antall arrangement: Bergen kommune, Bergen Reiselivslag, FoU-miljøene og næringslivet m.fl. Tidsramme: Ferdigstillelse i Kostnadsramme: Ingen budsjettmessig konsekvens for Bergen kommune, utover eventuell prosjektdeltakelse. 9

10 Tiltak nr. 3 Næringsareal Videreføre næringsarealprosjektet med mandat om å utarbeide konkrete felles strategier og planer for å skape et fremtidsrettet arealtilbud for næringslivet i regionen. Arbeidet med en felles arealplan for bergensregionen, startet med BRB sin arealanalyse som ble lagt frem i oktober Videreføring av denne planen, er å konkretisere arealplanene ytterligere, gjerne ved hjelp av en regional presentasjonsmulighet hvor bedrifter og næringsdrivende selv kan søke i en regional næringsarealdatabase. Fortetting av næringsareal, ligger som en føring i arbeidet med KPA. Spesielt kan dette slå positivt ut for området Kokstad/Sandsli, men også for flere andre næringsområder i Bergen. Arealsituasjonen i Bergen sentrum, er inne i en betydelig transformasjonsfase. Følgende store flytte-, bygge- og utviklingsprosesser pågår - og vil kunne få stor betydning for den videre utviklingen av "næringsbyen" Bergen; - DnBNOR skal flytte fra Lars Hillesgate til nybygg i Solheimsviken - GC Rieber planlegger nytt hotell og messesenter i Solheimsviken - HiB skal flytte fra Lars Hillesgate til nybygg på Kronstad - CMR flytter fra Fantoft til Marineholmen - Sparebanken Vest skal flytte fra Kaigaten til nybygg i Jonsvollsgaten - Kunsthøyskolen skal flytte fra Strømgaten (m.m.) til nybygg i Grønneviken - Politistasjonen skal flytte fra Allehelgens gate til nybygg på Nygårdstangen - Nytt "mediasenter" på Nøstet - Utvikling av "Blikkvalseverket" - Videre utvikling av Bygarasjen - Laksevåg som "maritim hub" - Etablering av The HUB Bergen i lokaler på Bryggen - Jekteviken (ny havn) - Osv. Det er ønskelig at ledig areal i størst mulig grad blir brukt til kunnskaps- og kompetansearbeidsplasser. Aksen UiB, Solheimsviken, Marineholmen og Lars Hillesgate, vil kunne bli en av Nordens mest kompakte og mangfoldige kunnskapsparker, ved riktig arealutnyttelse. For Bergen sentrum vil den pågående transformasjon være positiv for økt antall kunnskapsintensive arbeidsplasser, kombinert med handel og kanskje også bolig. Utfordringen med at det er store avstander mellom bosted og arbeidssted, søkes balansert ved tilretteleggelse av næringsareal - som igjen vil bidra til mindre køer og bedre tilgjengelighet. Prosjektet vil bli fulgt opp i kommuneplanens arealdel og i den kommunal planstrategi. Det legges opp til å unngå doble prosesser og prosjektet vil bli samordnet med andre planer for eksempel Hordaland Fylkeskommunes planarbeid med "Samordnet areal- og transportplanlegging i Hordaland. Mål: Prosjektet skal bidra til at næringslivet enkelt kan få oversikt over mulige etableringsog/eller ekspansjonsområder, samt bidra til at Bergensregionen utformer en felles, helhetlig næringsarealpolitikk. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet: BRB. Både i prosjekt- og gjennomføringsfasen er Byrådsavdelingene BBKM og BNES viktige samarbeidspartnere ved at begge byrådsavdelinger vil være representert i styringsgruppen for prosjektet. Kommunene må deretter følge opp gjennom egne arealplaner - "Kommunedelplan for næring". Tidsramme: Ferdigstilling høsten 2011 Kostnadsramme: Prosjektet dekkes av BRB 10

11 Tiltak nr. 4 Handel i Bergen sentrum Høsten 1996 ble det utarbeidet en Strategisk Sentrumsplan for Bergen, og planen ble vedtatt i bystyremøtet 2. februar Det overordende målet for planen var å finne frem til aktiviteter som kunne bidra til økt handel og næringsvirksomhet i Bergen sentrum. I arbeidet med SNP, er temaet aktualisert på nytt, og flere aktører har bedt om at handel i sentrum igjen settes på kartet. Bergen, som regionens motor, trafikknutepunkt og kulturelle midtpunkt, vil også her utnytte sine særlige fortrinn til enda sterkere å markere seg som regionens handelssentra. Et attraktivt og levende sentrum, som gir innbyggerne gode opplevelser gjennom et mangfold av ulike handlemuligheter, er en forutsetning for fortsatt vekst. Et pulserende sentrum vil også komme turistnæringen til gode. For å fremstå som et attraktivt bysentrum, er det en forutsetning at ikke bare tilreisende, men også de fastboende trives i byen. En bredde i det demografiske bosettingsmønsteret, med særlig vekt på ønske om at flere barnefamilier vil bo i sentrum, er et viktig bidrag her Mål: - Plan for økt handelsomsetning og attraktivitet i Bergen sentrum. - Utforme virkemidler for at flere barnefamilier ønsker å bosette seg i sentrum. Ansvarlig for gjennomføring: BBKM i samarbeid med BNES, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag og Bergen Sentrum AS. Tidsramme: Ferdigstilles høsten Kostnadsramme: Prosjektmidler i aktuelle byrådsavdelinger Handel i Bergen (Kilde: Samspill nr. 1/2010): Bergen sentrum Handelen i Bergen sentrum utgjør 1/5 av detaljhandelen i Bergensregionen, viser Varehandelsrapporten for Det gir en sentrumsomsetning på 5, 3 mrd kr, der handelen i sentrum viser vekst på 1,5 %. Det er imidlertid i bydelene den store veksten finner sted, og Åsane er den bydelen som har størst handel etter sentrum. Veksten er spesielt stor på Nesttun (12 %), i Arna (7%) og i Fyllingsdalen (5%). Og går en utenom byen, forsterkes denne tendensen. Både Straume og Kleppestø viser stor vekst. Stor kjøpesenterandel Historisk er Bergen den første handelsbyen i Norge, men ikke lenger den største. Men i Bergensregionen har det vokst frem et uvanlig stort tilbud av butikker og kjøpesentre, og medfører at regionen totalt sett har styrket sin posisjon som handelsby, viser statistikker fra HSH. I hele Norge har de siste ti år vært vekst i omsetningen i kjøpesentre i forhold til enkeltbutikker, og andelen i kjøpesentre utgjør nå 32 % av handelen. Tradisjonelle handelshus i byen inngår også i denne kjøpesenterstatistikken, og disse står for 2 mrd kr av sentrumsomsetningen. I perioden har omsetningsveksten utenfor sentrene i Bergen sentrum vært 15 prosent, mens den på sentrene har vært på knappe 7 %. I hele Bergensregionen skjer nå 42 % av handelen i kjøpesentre, det er 35 % over normalen i Norge. Lagunen og Sartor er de to største sentrene i Hordaland og de eneste på kjøpesenterbransjens 10 på topp -liste. Lagunen hadde 2,6 mrd i omsetning i 2008 mens Sartor endte på 1,4 mrd. 11

12 2. Rammevilkår og næringsvennlig offentlig sektor Generelt. Bergen kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune ved at både byråd, administrativ ledelse og alle ansatte som jobber med eller i tilknytning til næringslivet viser dette gjennom væremåte og handling. Kommunen vil sørge for at det er en systematisk og tett dialog mellom byråd og administrasjon, ved at mål og strategier knyttet til politisk og administrativ næringsforvaltning er klare og langsiktige i forhold til plan og utvikling. Næringslivet skal oppleve at kommunen har en tydelig og samstemt kommunikasjon utad, uansett hvem som uttaler seg på vegne av kommunen. Generelt skal kommunen levere profesjonelt og med kvalitet i ovenfor næringslivet. Dette forutsetter god kontakt med næringslivet, og forståelse for deres behov. Fortsatt satsing på Bergens Internasjonale skole, samt klargjøring av fremtidig lokalisering av denne, er også viktig for at Bergen skal kunne tiltrekke seg kompetente arbeidstakere. Det jobbes aktivt med å avklare lokalisering av fremtidige lokaler til den internasjonale skolen i Bergen (ISB). Bergen kommune vil jobbe for at næringslivet skal si dette om kommunen: "Bergen kommune viser stor velvilje og imøtekommenhet, de har en rask og god saksbehandling og de har godt samarbeid på alle plan. Kommunen er generelt meget næringsvennlig og løsningsorientert." Tiltak nr. 5 Praksisnær undervisning Initiere et prosjekt med mandat om å videreføre beste praksis innen Praksisnær undervisning i hele regionen. Tilbudet skal etableres gjennom å bygge gode samarbeidsrelasjoner mellom næringsliv, forvaltning og utdanning. Prosjektet bygger videre på gode resultater fra samarbeidsprosjekt på Sotra i regi av Gode Sirkler. Også i Bergen har vi hatt god erfaring med tilsvarende prosjekt, og i dette prosjektet vil BRB, sammen med Gode Sirklar, samarbeide med Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS). Her har allerede et delprosjekt "Sim Subsea" startet opp, med aktiv deltakelse fra BBS. Mål: - Bidra til reduksjon i antall "avhoppere" (10 % reduksjon) - Sikre utdannelse i tråd med næringslivets behov - Bidra til beder matematikkunnskaper i skolen - Sette fokus på en viktig næring i bergensregionen (maritim/subsea) - Økt antall fagopplærte Ansvarlig for gjennomføring: Gode Sirklar, i samarbeid med bl.a. BBS og BRB, samt NCE Subsea, Hordaland Fylkeskommune og VilVite. Tidsramme: 1. halvår Kostnadsramme: Ingen budsjettmessige konsekvenser for Bergen kommune utover prosjektdeltakelse, i første omgang. 12

13 Tiltak nr. 6 Næringsvennlig kommune Arbeide for at alle ansatte i Bergen kommune er opptatt av at vi fremstår som en næringsvennlig kommune ved at vi samhandler med bedrifter og næringsaktører på en løsningsorientert, god og offensiv måte. De kommuner og byregioner som kan vise til et godt og konstruktivt samvirke med sine næringsaktører, er også de regioner som lykkes best. På viktige næringsområder som byutvikling og samferdsel, er dette spesielt viktig, men også i alle sammenhenger hvor næringslivsaktører møter Bergen kommune. Redusert behandlingstid på regulerings- og byggesaker, vil ha et særlig fokus. Tiltaket som her foreslås er rettet mot alle kommuneansatte som har kontakt med næringslivsaktører, og vil gjennomføres ved at fokus på Næringsvennlig kommune blir tema på alle ledersamlinger, lederprogram, introduksjonsprogram m.m. i tillegg til at avdelinger og enheter som har spesielt høy grad av kontakt med næringslivet har en spesiell fokus på dette. Mål: Bedre "kundetilfredshet" i næringslivet. Målemetode: Markedsundersøkelser benyttes for å måle forbedring (ref. Bergen Næringsråd) Ansvarlig for gjennomføring: BNES i tett samarbeid med Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap (BFKE). Tidsramme: Påbegynt 2. halvår Varighet 12 mnd. Kostnadsramme: Interne prosjektressurser 13

14 Tiltak nr. 7 Revidering av kommunens Innkjøpsstrategi Gjeldende innkjøpsstrategi revideres for å sikre at den i større grad fører til innovasjon og nytenkning. Erfaring og tilbakemelding fra næringslivet, viser at nåværende innkjøpsstrategi til en viss grad favoriserer de stor og etablerte bedriftene, mens nye, innovative og mindre bedrifter ikke når opp i konkurransen om de store kontraktene. Det vil bli samarbeidet med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner, som for eksempel NHO, der dette er naturlig. Mål: Innkjøpsstrategi bedre tilpasset markedet. Ansvarlig for gjennomføring: BFKE v/innkjøpsseksjonen i samarbeid med BNES Tidsramme: Avsluttet innen utløpet av Kostnadsramme: Interne prosjektressurser 14

15 3. Markedsføring og profilering Generelt. Felles markedsføring av Bergen og Bergensregionen er viktig. Området er prioritert av Bergen kommune, og BRB er tillagt ansvaret for implementering. Som den største eier i BRB, ønsker Bergen kommune å være aktiv medspiller i utforming av markedsføringstiltakene, samt øke bevisstheten på å profilere Bergen og regionen i alle sammenhenger der dette er formålstjenelig. Merkevaren Torget er allerede godt forankret både nasjonalt og internasjonalt, og gir oss et godt utgangspunkt for videre satsing. Tiltak nr. 8 Sjømat og lokalprodusert mat (Torget) Bevisst bruke og markedsføre regionens kvalitetsprodukter som for eksempel sjømat og lokalprodusert mat, ulike designprodukter og kulturaktører ved nasjonale og internasjonale arrangement. Tiltaket gjelder alle typer regionale, nasjonale og internasjonale arrangement, og det påhviler alle offentlige aktører, næringsaktører og FoU-aktører å markedsføre regionens produkter og kultur - i den grad dette er naturlig og mulig. Et godt eksempel er bergensregionens stand på oljemessen i Stavanger, hvor lokal mat ble servert av en kokk fra bergensregionen og hvor bl.a. stolene var laget av en av våre designere. Felles profilering er viktig for bergensregionen, og bruk av bl.a. regionens logo "Bergensregionen" og felles presentasjoner (presentasjonssett tilgjengelig på BRB sine nettsider) er viktige hjelpemidler for at vi skal fremstå samlet utad. Når det gjelder profilering av sjømat og lokal matkultur, er det naturlig å se dette som et naturlig satsningsområde for byens nye torg. Her har bystyret bestemt at; Torget i Bergen skal tilby naturlige og ferske kvalitetsprodukter, med vekt på lokale varer og spesialiteter fra hav og landbruk. Torget i Bergen skal som konsept utelukkende fremstå som omsetningssted for fisk, sjømat og skalldyr, lokalprodusert gardsmat, frukt, bær, grønnsaker og blomster/planter. I tillegg til produktene som er nevnt, kan andre produkter av høy kvalitet og med lokal identitet tillates solgt på torget inntil alternativ plassering blir avklart. Byrådet bes fremme sak om alternativ plassering. Varesortiment, matsikkerhet, matkvalitet og estetikk skal være ivaretatt slik at Torget fremstår som en attraktiv markedsplass. Ved at Bergen Reiselivslag og Sjømat for alle samlokaliseres i Mathallens andre etasje, legges det også til rette for at den nasjonale satsningen på sjømat og turisme ivaretas. Bergen ønsker at byen nye torg skal fremstå som et attraktivt torg både for byens innbyggere og for våre mange turister fra inn- og utland. Ved å kombinere torgets fornying med økt satsing på synliggjøring av Bergen som sjømatby, har vi en unik mulighet til å forsterke begge deler. Når det gjelder satsning på sjømat, vil dette skje i regi av Fiskeriforum Vest, som er kommunens policyorgan innen den marine sektor. Mål: Økt synliggjøring av Bergen og bergensregionen ved å sikre et levende torg, som skal gi gode tilbakemeldinger fra byens befolkning. Også her vil markedsundersøkelser bli benyttet for å måle effekten av tiltaket. Ansvarlig for gjennomføring: Fiskeriforum Vest, i samarbeid med BRB, BNES og BBKM. Tidsramme: Oppstart 2011, evaluering ultimo 2012 Kostnadsramme: Eventuelle prosjektkostnader vil måtte behandles som en separat søknad til aktuell byrådsavdeling. 15

16 Tiltak nr. 9 Kunnskaps- og opplevelsessenter (Torget) Utvikle et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for norsk sjømat på Torget i Bergen i samarbeid med Fiskeri og kystdepartementet, sjømatnæringen, FoU-institusjoner og organisasjoner i næringen samt reiselivsnæringen. Senteret skal bidra til å revitalisere Torget i Bergen, og befeste regionens betydning innenfor sjømat i dag og den historiske betydningen sjømat har hatt for Bergensregionen. Dette tiltaket vil bidra til å styrke Bergen som sjømatby (ref. tiltak 8), og her har Fiskeriform Vest gjort et godt stykke arbeid for å få med sentrale politiske aktører i prosjektarbeidet. Mål: Befeste Bergens posisjon som Sjømatby. Ansvarlig for gjennomføring: Fiskeriforum Vest og BRB, i samarbeid med BNES. Tidsramme: Oppstart umiddelbart, gjennomføring fra september Kostnad: Fiskeriforum Vest er budsjettansvarlig her. 16

17 Tiltak nr. 10 Incentivordning for utenlandske filmprodusenter Påvirke nasjonale myndigheter for å få på plass insentivordning for utenlandske filmprodusenter. Vestlandet har de siste årene vært innspillingssted for en rekke internasjonale filmproduksjoner, men Vestlandet og Norge for øvrig er i sterk konkurranse med andre land om å tiltrekke seg internasjonale produksjoner. I 2005 anmodet Stortinget regjeringen om å etablere en insentivordning med 15 % refusjon av utgifter for utenlandske filmproduksjoner i Norge, men i statsbudsjettet for 2011 går det frem at Kulturdepartementet har besluttet å ikke gå videre med dette. Hordaland fylkeskommune har imidlertid i brev til Stortingets Familieog kulturkomité påpekt svakheter i departementets begrunnelse for å ikke gå videre med forslaget, og bedt om at ordningen utredes videre. Det er ønskelig at Bergen kommune også stille seg bak dette initiativet, og arbeide for at insentivordningen utredes videre, i samarbeid med Western Norway Film Commission, Bergen Media By og vestlandsfylkene. Mål: Befeste Bergen og bergensregionens posisjon som kulturby (filmby). Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet: BKKI i samarbeid med BNES og BLED. Tidsramme: Oppstart umiddelbart. Kostnad: Ingen direkte kostnad. 17

18 4. Internasjonalisering Generelt. Bergen har alltid vært og er en internasjonal by, med en høy eksportandel i våre viktigste næringer, Europas største cruisehavn, handel osv. Det er viktig for Bergen å markedsføre byens og regionens viktigste næringer, og næringsgrunnlag nasjonalt og internasjonalt for å sikre at tilstrekkelig og godt utdannede arbeidstakere, studenter, bedrifter ønsker å komme til nettopp vår storbyregion. Markedsføring av vårt varierte og spennende næringsliv, er derfor en av kjerneoppgavene til BRB, men like fullt en oppgave som Bergen kommune kan og vil bidra aktivt til. Tiltak nr.11 Mottaksapparat Etablere en modell for et effektivt mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. Tiltaket omfatter - Roller og ansvar ved delegasjonsbesøk - Felles database (registreringsmulighet) for delegasjonsbesøk - "Dreiebok" for praktisk gjennomføring Det har vist seg ved gjentatte anledninger at Bergen ikke er god nok på å koordinere byens ulike organisasjoner og offentlige myndigheter ved delegasjonsbesøk. Det er ønskelig at det settes ned en prosjektgruppe som utarbeider en modell for et effektivt mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. Mål: Bergen skal fremstå som en profesjonell nasjonal og internasjonal mottaksby når det gjelder internasjonale delegasjoner og andre offisielle besøk. Ansvarlig for gjennomføring: BRB i samarbeid med Bergen Næringsråd, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune v/byrådsleders avdeling (BLED) og BNES. Tidsramme: Oppstart januar 2011 og ferdigstilling høsten Kostnad: Ingen budsjettmessig konsekvens for Bergen kommune utover prosjektdeltakelse. 18

19 5. Kompetanse Generelt. Kunnskapsbyen Bergen, med både regionale og nasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, vil fortsette arbeidet med å synliggjøre byens potensial både for studenter og for arbeidstakere ved å styrke samhandlingen mellom FoU, næringsliv og det offentlige. Et av virkemidlene er møteplassen "Byrådsleders Kontaktutvalg", samt de mange muligheter som bl.a. Bergen Næringsråd gir ved sine arrangement og arbeidet i ressursgruppene. BRB har også en oppgave i å sørge for at "triple helix" i enda større grad synliggjøres, samt markedsføre gode, praktiske eksempler på samarbeid. Tiltak nr. 12 Internasjonale masterprogram Ta initiativ til prosjekter med mandat å legge frem planer for hvordan utdanningsinstitusjoner i regionen, eventuelt sammen med kompetansemiljø utenfor regionen, næringslivet og FoUmiljøene til sammen kan tilby flere internasjonale masterprogram for å møte næringslivets behov. Tiltaket er særlig viktig for maritim næring og for høyere teknologiutdanning. Ønske fra bergensregionens maritime miljø, er at Bergen får mulighet til å tilby masterstudium på høyskole/universitet, som derved vil kunne bidra til at ungdom utdanner seg og blir værende i regionen etter endt utdannelse. Det forutsettes at masterutdannelsen knyttes til det maritime området, og sikter seg inn på de fagområder regionen har eller vil kunne få et komparativt fortrinn. Mål: Åpning mot masterutdanning (siv.ing.) eller annen høyere teknologiutdannelse innenfor relevante maritime fag Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet: Maritimt Forum Bergensregionen, med støtte fra Bergen kommune (BNES), Bergen Næringsråd og BRB. Tidsramme: Innen utgangen av Kostnad: Det beregnes kun møtekostnader og "lobbying" for dette tiltaket. 19

20 Tiltak nr. 13 Data-, utrednings- og informasjonssenter for sjømat Utvikle et data-, utrednings- og informasjonssenter for sjømatnæringen som grunnlag for et nasjonalt omdømmeprogram. Kompetanse er nøkkelen for all videre utvikling, så synes også å være tilfellet for det marine området. Ved å utvikle faktabasert informasjon om sjømatnæringen, vil dette kunne bidra til både å styrke næringen, men også Bergen som sjømatby. Mål: Befeste Bergens rolle som hovedstad for den marine næringen i Norge. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet: Fiskeriforum Vest (ref. tiltak 8 og 9), i samarbeid med BRB og BNES. Tidsramme: Oppstart - allerede påbegynt. Ferdigstillelse høst/vinter 2011/2012. Kostnadsramme: Fiskeriforum Vest er ansvarlig for budsjett, og de er i dialog med sentrale myndigheter og næringslivet om støtte til tiltaket. Eventuelle prosjektkostnader vil måtte behandles som en separat søknad til relevant byrådsavdeling. 20

21 6. Entreprenørskap og innovasjon Generelt. Bergen kommune er opptatt av entreprenørskap og innovasjon, og dette synliggjøres gjennom godt samarbeid med BRB sin etablerertjeneste, samarbeid med Ungt Entreprenørskap, samarbeid med nettverksorganisasjonene både gjennom faste tilskudd og tilskudd til enkeltprosjekt, og godt samarbeid med Connect Vest-Norge. Siden høsten 2010 støtter også kommunen Nyskapingsparken Inkubator. I tillegg til overstående samarbeidsformer, prioriteres søknader som kan bidra til entreprenørskap og innovasjon, og som eksempel på et av de prosjektene som har fått støtte den senere tid, er prosjekt i regi av The HUB Bergen. Tiltak nr. 14 Elevbedrifter Gjøre tilgjengelig følgende konsept: Elevbedrifter i ungdomsskolene, ungdomsbedrifter i videregående skole og studentbedrifter ved høgskoler og universiteter. Etablering og drift av elevbedrifter på ungdomstrinnet skal bidra til at unge får interesse for entreprenørskapsrelaterte aktiviteter, samt gi dem kunnskap om bedrifts- og næringsutvikling. Aktivitetene er særlig rettet inn mot kompetansemålene i faget utdanningsvalg i grunnskolen. Etablering av The HUB Bergen, er et av flere tiltak innenfor entreprenørskap og innovasjon; Sosialt entreprenørskap. Både næringsliv, fylket og kommunen er positive til dette initiativet, som nå har funnet lokaler på Bryggen. Mål: Økt antall skoler med elevbedrifter. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet: BRB i samarbeid med Høyskolen i Bergen (Idèfangst) og Ungt Entreprenørskap (NHO), samt byrådsavdelingene BBS og BNES. BBS finansierer et årsverk som er tilknyttet Ungt Entreprenørskap. Tidsramme: "Restartes" for å øke synligheten av de pågående tiltakene. Kostnadsramme: Ungt Entreprenørskap har budsjettansvar her. I tillegg kommer kostnader ved prosjektdeltakelse m.m. 21

22 7. Klima og miljø Generelt. Bergen vil fremstå som en grønn by, og er en aktiv deltaker i "Fremtidens Byer". Både innen FoU, næringsliv og det offentlige, er vi opptatt av å nå målene i gjeldende klimaplan (50 % reduksjon i utslipp innen 2030), bl.a. ved at vi støtter prosjekter som interreg-prosjektet Clean North Sea Shipping, prosjektet "Brenselscelleteknologi", fjernvarme og bossug m.fl. Tiltak nr. 15 Storbyprosjekt Videreutvikle Storbyprosjektet i konkrete prosjekter blant annet gjennom etablering av en Regional næringsgruppe som skal koordinere satsing mellom deltakerne i prosjektet (Bergen, Stavanger og Kristiansand). Prosjekteier er Stavanger, med byrådsavdeling BBKM som aktiv deltaker. Det er flere prosjekt som er felles for storbyene, både i regi av Innovasjon 2010 (KRD og Innovasjon Norge), samt utredningsprosjekt i regi av KS. Bergen har vært/er deltaker i både prosjektet Mare Life (som førte til opprettelsen av Storby Marin), Energiprosjektet, prosjektet "Storbyen som Motor", KS-prosjektet Storbyregionens Grenser m.fl. Et av de prosjektene som vil bli videreført i 2011, er "KRO-prosjektet", hvor Bergen deltar sammen med de øvrige byene i et prosjekt som vil ha hovedvekt på utvikling av "kultibatorer" i storbyene. Felles næringsutviklingsarbeid med de andre norske storbyene, er både relevant og lærerikt for Bergen. Kommunen ønsker derfor å fortsette samarbeidet innenfor næringsfeltet, hvor det også vil være potensial for flere prosjekt innenfor områdene klima og miljø. Mål: Gjennomføre storbyprosjekter som er viktige og relevante for næringsutvikling i storbyene og storbyregionene. Ansvarlig for gjennomføring: BNES og BRB, i samarbeid med BLED og BBKM. Tidsramme: Det enkelte prosjekt vil få konkrete frister for gjennomføring. Kostnadsramme: Det enkelte prosjekt vil måtte søke aktuelle byrådsavdelinger om prosjektmidler. 22

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Februar 2011 Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG SAMFERDSEL 1 Innhold Innledning 3

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG SAMFERDSEL 1 Innhold Innledning 3 a) Bakgrunn 3 Merknader med flertall

Detaljer

Statusrapport for Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen

Statusrapport for Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Statusrapport for Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2011-2012 Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Innledning Bergen Bystyre vedtok «Handlingsplan

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013

Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013 Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013 Handlingsplanen ble vedtatt i Bystyret 260613 sak 145-13, med følgende merknader Merknad 1. Bergensprogrammet fortsette arbeidet med en aktiv

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Byrådssak 373/10. Dato: 19. juli Byrådet. Strategisk Næringsplan for Bergensregionen SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 373/10. Dato: 19. juli Byrådet. Strategisk Næringsplan for Bergensregionen SARK Hva saken gjelder: Dato: 19. juli 2010 Byrådssak 373/10 Byrådet Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 ESDR SARK-1252-201001329-64 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram forslag til ny Strategisk

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

"1. Bergen bystyre gir sin tilslutning til "Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen".

1. Bergen bystyre gir sin tilslutning til Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen. Bystyrets kontor Registrertrert 310511 Bksaknr. 201001329/165 SARK-1252 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen - arbeidsgruppens forslag til KKINs innstilling til bystyret Byrådet sin innstilling

Detaljer

Byrådssak 181/15. Strategisk næringsplan for Bergensregionen ESARK

Byrådssak 181/15. Strategisk næringsplan for Bergensregionen ESARK Byrådssak 181/15 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 ESDR ESARK-111-201205597-33 Hva saken gjelder: Business Region Bergen AS (BRB) har, på vegne av eierne, utarbeidet forslag til Strategisk

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Byrådssak 191/16. Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 191/16. Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESARK Byrådssak 191/16 Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESDR ESARK-1134-201601452-33 Hva saken gjelder: I byrådets politiske plattform for perioden 2015 2019, fremgår det at byrådet ønsker

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. mars Byrådet. Utredning av driftsmodell for Torget SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. mars Byrådet. Utredning av driftsmodell for Torget SARK Dato: 18. mars 2010 Byrådssak /10 Byrådet Utredning av driftsmodell for Torget ESDR SARK-1252-201001329-25 Hva saken gjelder: Bystyret er tydelig på hvor viktig det er at byens nye torg, skal bli et sted

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift."

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift. Drift av det nye torget. Prinsipper Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 245-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til alternativ C som driftsmodell. Bystyret ber byrådet komme

Detaljer

Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet for byregioner Begrenset anbudskonkurranse

Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet for byregioner Begrenset anbudskonkurranse BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 252/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 96/14 Kommunestyret 01.12.2014 STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Strategisk næringsplan 2017-2027 Planprogram Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 01.12.2016 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet... 3 3. Kommunale,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 10 kommuner, 279 000 innbyggere Hva gjør Trondheimsregionen? Et samarbeid mellom 10 kommuner politisk styrt 4 programområder:

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer