Reguleringsplan for Kopstad godsterminal - 1. gangs behandling - planid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Kopstad godsterminal - 1. gangs behandling - planid 20110008"

Transkript

1 Side 1 av 9 Re kommune JournalpostID 12/12794 Saksbehandler: Unni Myhre, telefon: Teknikk- og næringstjenester Reguleringsplan for Kopstad godsterminal - 1. gangs behandling - planid Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for drift, eiendom og næring /12 Rådmannens innstilling Det faste utvalget for plansaker/ Hovedutvalget for Drift, Eiendom og Næring vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Kopstad godsterminal med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens Reguleringsplanen erstatter og endrer del av reguleringsplan for E18 Eik Helland, parsell 6, planid R50/0021 etter Pbl Før offentlig ettersyn må følgende forhold avklares og følges opp: 1. Reguleringsbestemmelser Utvides med ny 3.2 i Re: Området tillates oppfylt med sprengstein i henhold til plankart. Ved søknad om tiltak for oppfylling skal det dokumenteres at fyllingens stabilitet blir ivaretatt. Rekkefølgebestemmelse i Horten og Re kommune for adkomst for myke trafikanter fra nord og sør. Reguleringsbestemmelse i Horten kommune som angir at Re kommune er part i alle saker som behandles etter reguleringsplanen, Bestemmelsen vil gi Re kommune rettigheter i form av nabovarsling, klageadgang osv. 2. Planbeskrivelse Dokumentet Samlet støybilde når godsterminalen er satt i drift utvides nordover forbi framtidig rundkjøring i Hellandsdumpa og justeres for framtidig jernbanetrase/ dobbeltspor. Det utredes avbøtende støytiltak i Hellands-området. Redegjøre for hvilke interessekonflikter som forelå ved valg av veiløsing til godsterminalen og hvorfor det ikke ble valgt en adkomstvei til godsterminalen fra syd. 3. Plankart i Re Formål for G/S-vei endres fra felles til offentlig Hovedutvalg for drift, eiendom og næring Møtebehandling:

2 Side 2 av 9 Gerd Eva Holtung (V) fremmet følgende tillegg til punkt 2, kulepunkt 1, siste setning: Det utredes avbøtende støytiltak i Helland- og Snekkestadområdet. Morten Stordalen (Frp) fremmet på vegne av utvalget følgende forslag til nytt kulepunkt under punkt 2: Det må utarbeides reguleringsplan for rundkjøring ved eksisterende kryss i Hellanddumpa som adkomst til godsterminalen for trafikk sørfra. Lars Jørgen Ormestad (Ap): fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2, kulepunkt 2: Dagens jernbaneundergang under E18 skal vurderes dersom jernbanetraseen flyttes. Trygve Ånestad (Sp): fremmet følgende forslag: saken utsettes. Man avventer jernbaneverkets beslutning om trasé. Votering: Ånestads utsettelsesforslag ble tatt først opp til votering og falt med 1 (Sp) mot 8 stemmer Rådmannens innstilling med tilleggforslag fra Holtung, Stordalen og Ormestad ble deretter votert over og vedtatt med 8 mot 1 (Sp) stemme. DEN-080/12 Vedtak: Det faste utvalget for plansaker/ Hovedutvalget for Drift, Eiendom og Næring vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Kopstad godsterminal med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens Reguleringsplanen erstatter og endrer del av reguleringsplan for E18 Eik Helland, parsell 6, planid R50/0021 etter Pbl Før offentlig ettersyn må følgende forhold avklares og følges opp: 1. Reguleringsbestemmelser Utvides med ny 3.2 i Re: Området tillates oppfylt med sprengstein i henhold til plankart. Ved søknad om tiltak for oppfylling skal det dokumenteres at fyllingens stabilitet blir ivaretatt. Rekkefølgebestemmelse i Horten og Re kommune for adkomst for myke trafikanter fra nord og sør. Reguleringsbestemmelse i Horten kommune som angir at Re kommune er part i alle saker som behandles etter reguleringsplanen, Bestemmelsen vil gi Re kommune rettigheter i form av nabovarsling, klageadgang osv. 2. Planbeskrivelse Dokumentet Samlet støybilde når godsterminalen er satt i drift utvides nordover forbi framtidig rundkjøring i Hellandsdumpa og justeres for framtidig jernbanetrase/ dobbeltspor. Det utredes avbøtende støytiltak i Helland- og Snekkestadområdet. Redegjøre for hvilke interessekonflikter som forelå ved valg av veiløsing til godsterminalen og hvorfor det ikke ble valgt en adkomstvei til godsterminalen fra syd. Dagens jernbaneundergang under E18 skal vurderes dersom jernbanetraseen flyttes. Det må utarbeides reguleringsplan for rundkjøring ved eksisterende kryss i Hellanddumpa som adkomst til godsterminalen for trafikk sørfra. 3. Plankart i Re Formål for G/S-vei endres fra felles til offentlig. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Forslag til reguleringsplan for Re kommune.pdf Bestemmelser_Re_ pdf

3 Side 3 av Planbeskrivelse_ revidert pdf Planprogram vedtatt.pdf Detaljplanhefte.pdf Saksframlegg i Horten kommune.doc Forslag til reguleringsplan for Horten kommune.pdf Bestemmelser_Horten_ pdf Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Rune Rambøll AS v/ Tøndell Godsterminal på Kopstad - forespørsel om adresseliste varsling 2 U Rambøll AS Godsterminal/ reg.plan i Re - oppstartsmøte 3 U Rune Tøndell; Knut Iver Skøien Godsterminal på Kopstad - om varsling av reguleringsplan 4 I Rambøll Norge AS Kopstad Godsterminal - forslag til planprogram 5 I Rambøll Kopstad Godsterminal i Horten og Re kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Høring av forslag 6 I Agnes Marie Horn klage på Kopstad godsterminal i Re og Horten kommue 8 I Magne Rasten Kopstad Godsterminal - merknader til mottatt nabovarsel vedr. søknad om dispensasjon etter pbl 19 7 I Bjørn Freberg Merknader til nabovarsel Kopstad Godsterminal 9 I Pål Kristiansen KOPSTAD GODSTERMINAL MERKNADER TIL MOTTATT NABOVARSEL VEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL I Rambøll Norge AS Kopstad godsterminal - invitasjon til åpent møte mandag I Rambøll Søknad om dispensasjon 12 U Agnes Marie Horn Godsterminal på Kopstad - oversendelse av dokumenter 13 I Skagerakk Nett AS Vedr. oppstart av reguleringsplanarbeid 24 U Horten kommune v Gudleik Engeseth Kopstad godsterminal - 96/3-9/2 Dispensasjon 14 U Pål Kristiansen; Magne Rasten; Godsterminal på Kopstad - orientering - dispensajson Bjørn Freberg; Agnes Marie Horn 11 U Rambøll Norge AS v Rune Tøndell referat oppstartsmøte 15 I Magne Rasten Kopstad Godsterminal - merknader til mottatt nabovarsel vedr. søknad om dispensasjon etter pbl 19- tilleggskommentarer 21 I Fylkesmannen i Vestfold Uttalelse til varsel og innspill til forslag til planprogram 16 I Agnes Marie Horn Kopstad godsterminal - klage 17 I Magne Rasten Kopstad godsterminal - Merknader til høring av forslag til planprogram 19 U Re kommune Kopstad godsterminal i Horten og Re kommune. Helsefaglig uttalelse til varsel om

4 Side 4 av 9 18 I Norges Vassdrags- og Energidirektorat v/grethe Helgås oppstart av reguleringsplanarbeid. Høring av forslag til planprogram. Innspill til reguleringsplanarbeid - Kopstad godsterminal i Horten og Re kommuner 20 I Jan B. Fegstad Innspill til planarbeidet Kopstad godsterminal 22 I Knut Storåsli Godsterminal på Kopstad i Horten og Re kommune - innsigelse 26 I region sør Statens vegvesen Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - høring av forslag til planprogram 27 I Åsmund Menes og Nina Grejs-Menes Uttalelse - Grannelova, godsterminal på Kopstad 25 U Rune Rambøll AS v/ Tøndell oversendendelse av varselmerknader 28 U Horten kommune v Gudleik Engeseth oversendelse av dokumenter 29 I Horten kommune Reguleringsplan for godsterminal for jernbane og vei mellom Kopstad og Helland - Referat fra åpent møte om godsterminalen 29. august U Agnes Marie Horn; Bjørn Freberg; Jan B. Fegstad; Magne Rasten; Pål Kristiansen; Knut Storåsli; Åsmund Menes og Nina Grejs-Menes 31 I Horten kommune v Gudleik Engeseth 33 I region sør Statens vegvesen 34 U Jan B. Fegstad; Knut Storåsli; Magne Rasten; Pål Kristiansen; Åsmund Menes og Nina Grejs-Menes; Agnes Marie Horn; Bjørn Freberg Godsterminal på Kopstad - oversendelse av referat - åpnet møte Nykirke Reguleringsplan for godsterminal for jernbane og vei mellom Kopstad og Helland - Søknad om Dispensasjon Reguleringsplan for godsterminal for jernbane og vei mellom Kopstad og Helland - søknad om dispensasjon Godsterminal på Kopstad - oversendelse av uttalelse i dispensasjonssak 32 U Horten kommune Godsterminal på Kopstad - søknad om dispensasjon i Horten kommune - uttalelse 35 I Advokatfirmaet Hjort Godsterminal på Kopstad - Merknader DA - MNA 36 I Advokatfirmaet Hjort Merknader til saksframlegg til møte DA - MNA 37 I Horten kommune v Søknad om dispensasjon - melding om vedtak Gudleik Engeseth 38 I Rambøll AS Kopstad godsterminal - oversendelse av planprogram til endelig vedtak i Horten kommune 39 I Horten kommune Møtereferat Godsterminal Kopstad I Magne Rasten KOPSTAD GODSTERMINAL - TILKNYTNING TIL E18 41 I region sør Statens Innspill til forestående behandling av

5 Side 5 av 9 vegvesen dispensasjon 42 I Rambøll AS Referat fra møte mellom Statens Vegvesen og Rambøll I Aksjonsgruppe Helland Protestliste: Kopstad godsterminal - tilknytning mot Kopstad til E18 godsterminal 45 I Anne-Lise Storstein Vedr. protest mot planlagt utbygging av 44 U Rambøll AS; Aksjonsgruppe Helland mot Kopstad godsterminal; Horten kommune 53 U Trond Wifstad; Mette Halvorsen; Kopstad godsterminal og tilhørende veinett bekref Oversendelse - Info til DEN-utvalget om godsterminal Kopstad Margot Krøglid 48 I Rambøll AS Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Kopstad godsterminal, del 4 49 I Rambøll AS Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Kopstad godsterminal, del 1 50 I Rambøll AS Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Kopstad godsterminal, del 2 46 I Gudleik Engeseth Reguleringsplan - godsterminal for jernbane og vei mellom Kopstad og Helland - Møtereferat 47 I Rambøll AS Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Kopstad godsterminal, del 3 55 I Horten kommune Reguleringsplan i Horten - godsterminal for jernbane og vei mellom Kopstad og Helland - til 1.gangsbehandling 56 I Rambøll AS Kopstad godsterminal - frist for forhåndsuttalelser 54 U Anne-Lise Storstein; Rambøll AS; H. Strøm AS 57 U H. Strøm AS; Rambøll AS; Horten kommune; Aksjonsgruppe Helland mot Kopstad godsterminal 58 U Agnes Marie Horn; Aksjonsgruppe Helland mot Kopstad godsterminal; Bjørn Freberg; Jan B. Fegstad; Knut Storåsli; Pål Kristiansen; Åsmund Menes og Nina Grejs-Menes; Fylkesmannen i Vestfold; Norges Vassdrags- og svar på protest mot planlagt utbygging av Kopstad godsterminal. melding om innstilling offentlig ettersyn

6 Side 6 av 9 Energidirektorat v/grethe Helgås; region sør Statens vegvesen; Vestfold fylkeskommune Faktaopplysninger Rambøll Norge AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Kopstad godsterminal på vegne av H. Strøm AS som utbygger. Komplett planforslag er mottatt Hoveddelen av planområdet for godsterminalen ligger i Horten kommune. Planområdet i Re er ca. 4,0 daa og ligger i sin helhet innenfor reguleringsplan for E18 Eik Helland, parsell 6. Planområdet består av endret påkjøringsrampe til E18, gang/ sykkelvei med anleggsbelte og vegetasjonsskjerm/renseanlegg ved Tangenbekken. Samlet planforslag i Horten og Re legger det til rette for å utvikle godsterminal på Kopstad som i hovedsak skal håndtere stykkgods som kommer med eller skal transporteres videre med jernbanen. Planområdet reguleres til 126 daa jernbaneomlastningsområde og 220 daa godsterminalområde, der 52 daa innenfor byggegrensen til E19 brukes til internt trafikkområde. Planarbeidet i Horten og Re ble varslet , og det ble tatt sikte på å gjennomføre planprosessene parallelt i de to kommunene. På samme tid ble det søkt om dispensasjon i Horten for oppfylling av steinmasser i det framtidige terminalområdet. Denne saken ble til slutt avvist av Horten kommunestyre Foreliggende planforslag er i tråd med kommuneplanens arealdel for i Horten. Godsterminal var ikke et aktuelt tema da kommuneplan ble vedtatt i Re i juni Omfanget av forslaget til reguleringsplan i Horten medfører krav om konsekvensutredning, og forslag til planprogram er behandlet av Horten. Regionale myndigheter vurderer tiltaket som svært viktig i en regional sammenheng. Kommuneplanen i Horten har gitt vilkår om at godsterminalen skal knyttes til jernbanenettet og at det brukes steinmasser fra anleggsarbeidene med dobbeltspor fra Holm til Nykirke. Det er på det nåværende tidspunkt ikke avklart om det vil bli godstrafikk på Vestfoldbanen; det er derfor stilt betingelse i kommuneplanen i Horten om at området skal tilbakeføres til LNF-område dersom det ikke blir godstrafikk forbi planområdet. Horten kommune vil 1. gangbehandle planforslaget og har en framdriftsplan med planvedtak i desember Det er av avgjørende betydning for å sikre steinmasser fra jernbaneprosjektet Holm Nykirke til prosjektet at plansaken i Re følger samme framdrift. 1. november 2012 er Jernbaneverkets frist for å godta at eventuelle vedtak i Re og Horten er tilstrekkelig til å sette av stein til godsterminalen på Kopstad. I motsatt fall vil 1 million m 3 bli brukt til å utvide Drammen havn. I tillegg til tunnelstein fra Jernbaneverket vil det bli deponert rensede betongmasser fra Norsk Gjenvinning. Sentrale problemstillinger Trafikk, støy og støv Saken er kontroversiell i Re kommune. Aksjonsgruppe Helland mot Kopstad godsterminal (flere beboere og hytteeierne i Hellandsområdet representert med i alt 153 underskrifter) mener at det er uakseptabelt med veiløsninger på Helland og Snekkestad som fører til økt støy, virker visuelt ødeleggende og øker forurensningene i området. Aksjonsgruppen mener at oppfylling av deponiområdet og drift av godsterminalen vil avstedkomme mye støy og støv til omgivelsene. Flere av boligene i Hellandsområdet er allerede innenfor gul (55 65 dba) eller rød sone (over 65 dba) i Statens Vegvesens støyvarselkart basert på trafikkprognoser for 2025.

7 Side 7 av 9 Eier av fritidsbolig 200 m fra eventuell framtidig rundkjøring ved Hellandsdumpa har i brev datert krevd full erstatning for verditapet av eiendommen hvis planen blir realisert. I kommuneplanprosessen i Horten ble det drøftet alternativ adkomstløsninger: sørfra via Kopstadkrysset langs vestsiden av E18 og løsninger med adkomst nord i planområdet. Aksjonsgruppen har pekt på muligheten for adkomst via Kopstadkrysset på østsiden av E18. Forslagstiller mener at dette alternativet med bruk av eventuell ledig kulvert bør vurderes når det blir avklart hvor jernbanesporet skal krysse E18. Det blir redegjort nærmere for valg av adkomstløsning i planbeskrivelse. I anleggsperioden vil tunnelmassene fra Snekkestad og Holmestrand stasjon bli kjørt via gamle E18, opp påkjøringsveien og inn i terminalområdet. Bilene returnerer samme vei ned påkjøringsveien til gamle E18. Steinmassene fra Fibo ( oppe på fjellet i Holmestrand) vil bli fraktet sørover nye E18 via Kopstad-krysset, E18 nordover, gjennom rundkjøringene på Helland og Hellandsdumpa og opp påkjøringsveien og inn i terminalområdet. Disse bilene må returnere via Kopstad-krysset og kjøre nordover E18 tilbake til Fibo. Når godsterminalen kommer i drift, vil trailertrafikk sørfra kjøre av E18, gjennom rundkjøring på Helland og Hellandsdumpa og opp oppkjøringsrampen til terminalområdet. Nordfra vil trailertrafikken gå direkte til og fra E18. Det er gjort beregninger som viser at hovedkilden til støy fortsatt vil være trafikken langs nye E18. Støyberegningene for driftsfasen vil bli justert for endring til nytt dobbeltspor (med tunnel fra Fegstad). Det må sjekkes ut om foreliggende støykart inneholder endret støybilde for rundkjøringen i Hellandsdumpa. Det er stilt krav om at nye støyberegninger blir lagt ut i det offentlige ettersynet. Tiltakshaver har vært i dialog med aksjonsgruppen og foreslått tiltak med støyvoller/ støyskjerm øst for E18. Det kan være aktuelt med avbøtende støydempende tiltak langs Hellandsbrua på E18, i Hellandsdumpa, langs berørte partier i Hellandsveien og jordvoll langs østsiden av E18 ved godsterminalen. Forpliktende avtaler om disse avbøtende tiltakene vil ha stor betydning for beboerne i området. Støyberegningene vil vise hvilke tiltak som vil gi best effekt og om støydempende tiltak knyttet til utbyggingen med godsterminalen vil kunne føre til mindre samlet støybelastning enn framskrivning av kun trafikken på E18. Tangenbekken Oppfyllingsområdet i Horten ligger tett opp til kommunegrensen til Re. Nedstrøms deponiet ligger Tangenbekken naturreservat og en sjøørretførende bekk. Oppfylling med sprengstein representerer fare for fisk. Sprengstein inneholder finmasser som er skarpe og farlige for fiskens gjeller. Konsekvensutredningen gjør rede for avbøtende tiltak for å unngå konsekvenser for Tangenbekken og naturreservatet. Sedimenteringsbassengene i renseløsningen vil i tillegg ha fordrøyningsvirkning ved store nedbørsmengder. Re kommune er kjent med og er positivt innstilt til at planområdet i Horten er utvidet av hensyn til renseløsningen ved Tangenbekken. Det vises til redegjørelsen i saksframlegget til Horten kommune når det gjelder hensynet til naturmangfoldsloven. Hensynet til barn og unge Planområdet i Re ligger innenfor 100-meters-beltet langs E18. Det er ikke registrert viktige lekeområder for barn og unge. Andre forhold Det er gjort rede for valg av lokalisering i planbeskrivelsen. Det er svært bratt nord for planområdet og naturreservatet ved Tangenbekken gjør det uaktuelt med en forskyvning eller framtidig utvidelse av godsterminalen nordover lenger inn i Re kommune.

8 Side 8 av 9 Grunnforholdene er dårlige både i planområdet i Re og i Horten. Reguleringsbestemmelsene i Re må derfor utvides med bestemmelse om dokumentasjon av grunnforhold ved søknad om tiltak tilsvarende 4.1, 1. ledd i reguleringsbestemmelsene i Horten. Det må utarbeides reguleringsplan for rundkjøring ved eksisterende kryss i Hellandsdumpa som adkomst til godsterminalen for trafikk sørfra. Planarbeidet i Hellandsdumpa vil omfatte støytiltak i det omkringliggende området. Det har vært et krav om gang/ sykkeladkomst til godsterminalen. For å sikre dette er det rådmannens oppfatning at den private veien fra planområdet i kulvert under E18 og videre opp til Hellandsveien rustes opp til gang/ sykkelvei med kommunal standard. Veien bør være offentlig. Det er i saksframlegget til Horten kommune pekt på at det er mulig å legge til rette for sykkeladkomst i sydenden av planområdet. Rådmannen i Re forutsetter at Horten kommune stiller krav om opprusting av denne traseen og tar på seg framtidig ansvar for drift/ vedlikehold. For rådmannen har det vært vesentlig å sikre at reguleringsbestemmelsene både i Re og Horten inneholder rekkefølgebestemmelser for utarbeidelse av reguleringsplan/opparbeidelse av rundkjøring i Hellandsdumpa og gang/ sykkelveiene mellom godsterminalen og Hellandsveien. Tiltakshaver er på flere steder avhengig av å disponere annen manns grunn. Dette stiller store utfordringer når framdriften er en kritisk faktor. Flere grunneiere har i varselperioden gitt uttrykk for at de er skeptiske til planen. Økonomiske konsekvenser Re kommune vil få driftsansvar for den nordre gang/ sykkelveien mellom godsterminalen og Hellandsveien. Vurdering og analyse Rådmannens vurdering er at etablering av godsterminal på Kopstad vil ha stor betydning for næringslivet i regionen. Det er beregnet at planområdet vil skape ca arbeidsplasser. Rådmannen mener at planforslaget legger til rette for utvikling av næringslivet etter intensjonene i kommuneplanen, og det er rådmannens vurdering at etableringen vil innebære en positiv mulighet for ytterligere næringsvirksomhet i Re kommune. Det hører til sjeldenhetene at tiltak i en kommune vil innebære ulemper for deler av befolkningen i en annen kommune, slik det er i denne saken. Det er likevel rådmannens plikt i saken å vurdere den samlede samfunnsmessige betydningen av tiltaket og se bort fra kommunegrensene. Rådmannens oppgave i denne saken har vært å argumentere for, foreslå tiltak og presisere reguleringsbestemmelser som sikrer at ulempene for dem som blir berørt i Re kommune, blir så små som mulig. Rådmannen vil følge denne linjen i den videre planleggingen og oppfølgingen av saken. Et avgjørende moment i saken for Re kommune er adkomstløsning til godterminalen. Rådmannen kan ikke ut fra det foreliggende materialet finne argumentasjon som tilsier at konsekvensene er mindre ved en veiløsning i Re kommune kontra en veiløsning fra sør. Dette må tydeliggjøres i planbeskrivelsen for at valgte løsning kan aksepteres. Rådmannen viser til sin saksutredning og anbefaler at reguleringsplan for Kopstad godsterminal med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn etter Plan- og bygningslovens med de vilkår som framgår av saksframlegget. Re, 15. oktober 2012

9 Side 9 av 9 Trond Wifstad rådmann Mette G. Halvorsen kommunalsjef

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

DETALJREGULERING AV GNR. 52 BNR. 154 TIL BOLIGFORMÅL - PLAN NR. 2011 117. 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERING AV GNR. 52 BNR. 154 TIL BOLIGFORMÅL - PLAN NR. 2011 117. 1. GANGS BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201106171 : O: : L12&21-52 : Oddbjørn Fosså : Stian Rugtvedt Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Groth Tytlandsvik Arkiv: /L12/ 0191 Arkivsaksnr.: 09/41 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -50/09 14.12.2009

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert 1 Statlige, regionale og kommunale myndigheter Avinor - brev datert 20.11.2014 (Brev av 20.11.2015 er supplert med innspill i e-post av 21.11.

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta

Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta N O T A T Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta Rådmannens forslag til vedtak: 1.Forslag til detaljregulering for utfylling i sjø - Gilhusbukta, som vist på

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling Byrådssak 316/14 Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-201015582-93 Hva saken gjelder: Selskapet Flesland

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer