Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: (MERK DAGEN) Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.12.2013 (MERK DAGEN) Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: (MERK DAGEN) Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/olaug Tveiten. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 77/13 PS 78/13 Sakstittel Referat Delegerte saker Lukket/åpen PS 79/13 Søknad om dispensasjon mønehøyde hytte - 27/198 - Rune Holtan PS 80/13 Fv. 40 Dispensasjon for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal PS 81/13 Klage på reguleringsplan - fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen PS 82/13 Orientering - Tiltaksanalyse for Numedalslågen PS 83/13 Søknad om motorferdsel i utmark - borerigg for vannboring - Andersen

3 PS 77/13 Referat

4 PS 78/13 Delegerte saker Se vedlagte liste

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 27/198/0/0 Saksmappe : 2013/659 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon mønehøyde hytte - 27/198 - Rune Holtan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon økning avmønehøyde med 10 cm på eiendommen gnr. 27, bnr Fakta: Tiltakshaver er Rune Holtan. MWC AS søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for mønehøyde på hytte. Eiendommen ligger på reguleringsplan for Killingdalen Sør. Reguleringsbestemmelsene sier blant annet: Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tomter som framgår av plankartet kan ha mønehøyde inntil 5,75 m over gjennomsnittlig planert terreng, noe som tillater oppstugu. Dispensasjonen begrunnes med: I medhold av plan- og bygningslovens 19-1 søkes det om dispensasjon vedrørende maks mønehøyde iht. gjeldende reguleringsbestemmelser. Omsøkte hytte vil få en mønehøyde på 5,85 fra terreng. Tillat mønehøyde er i planen satt til 5,75 m. Vi leverer hytter etter standard TEK 10. Vi har 2250 mm takhøyde i 1. etg (under oppstue) samt at vi legger på støpt såle 50 mm mineralull med lektelag. 18 mm OSBplater samt deretter 20 mm heltre eik. Vi legger vekt på så lite energibehov som mulig. Vi bruker 350 mm isolasjon i tak meds TEK 10 har 300 mm (andre leverandører bruker 300 mm eller enda mindre) Dette for å redusere energiforbruk samt redusere temperatursvingninger i luftlag

6 over. Hytta tilfredsstiller energiklasse C. Hytta vil bli forsøkt tilpasset terrenget så godt som mulig. Naboer har ikke hatt merknader til søknaden. Vi håper på en positiv behandling av søknaden. Tiltaket er varslet og det er ikke kommet merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Killingdalen Sør. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I denne saken er det søkt om en økning av mønehøyden med 10 cm for å kunne øke kvaliteten og redusere energiforbruket på hytta. En økning på 10 cm sammen med en tilpasning til terrenget vil ikke tilsidesette bestemmelsene eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Tiltaket vil ikke forringe området eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Bestemmelsene i reguleringsplanen vurderes i dette tilfellet til å ikke bli vesentlig tilsidesatt. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon økning avmønehøyde med 10 cm på eiendommen gnr. 27, bnr Vedlegg: Kart Tegninger

7 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2013/592 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Fv. 40 Dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av Munke bru og fylle igjen juvet brua går over i dag med sprengt stein. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Fakta: Statens vegvesen søker om dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru ved Djupdal. I forslag til handlingsprogram for fylkesveger for i Buskerud, er det foreslått bevilget midler til utbedring av eksisterende fylkesveg 40 ved Munke bru i Djupdal. Munke bru er i meget dårlig forfatning. Bru-konstruksjonen er slik at brua er meget vanskelig å forsterke. Derfor har statens vegvesen vært i kontakt med Numedals-Laugens Brugseierforening (NML) og EB som kraft-eier om å fylle igjen juvet brua går over i dag med sprengt stein. Det har vært spørsmål om det har vært en del av et flomløp for Numedalslågen gjennom Djupdal. NBL og EB har gitt følgende uttalelse til tiltaket: NBL og EB har i samråd vurdert om utfylling under brua kan påvirke flomvannsføring og eventuelt føre til oppstuving ved vannføringer og

8 høyder opp mot et gjentaksintervall på 200 år. Terrenget under bru ligger 4,5 meter høyere enn den målte høyden på Numedalslågen ved flommen i Med grunnlag i Flomberegning for Numedalslågen fra 2012, bildemateriale fra flommen 2007, og høydegrunnlag fra Statens vegvesen, så er NBL og EB sin vurdering følgende: Det planlagte tiltaket ved Munke bru (viadukt) vil ikke påvirke vannets retning, fart eller eventuelt oppstuvning ved en 200års flom i Numedalslågen. Vi foreslår å utvide bredden på vegen som et trafikksikkerhetstiltak slik at det i fremtiden kan settes opp fysisk midtdeler om nødvendig i den skarpe kurven. Lengden på tiltaket er ca 70m Planen blir nå også sendt over til grunneier. Som vedlagte bilder viser så er det lite produktiv skogsmark som blir berørt nede i et juv. I henhold til plan- og bygningslovens 12-1, sammenholdt med punkt 5.2 i retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven i miljøverndepartementets skriv T-1057, er det ikke krav om reguleringsplan for små inngrep i forbindelse med vedlikehold av veg og ved mindre utbedringer av eksisterende veg, så langt tiltaket ikke er i strid med plan eller plan- og bygningsloven. Statens vegvesen har vurdert det foreslåtte tiltaket i samråd med NBL og EB og vil sjekke kultur og miljømyndighet. Det er et enkelt tiltak med utbytting av ei dårlig bru med i ny fylling i utmark. Dagens senterlinje veg beholdes. Tiltaket har preg av vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg. Selv om det ikke utarbeides reguleringsplan, vil det neppe være behov for andre tillatelser enn det vi mottar etter lovverket.. Vi ønsker å utføre tiltaket snart, da vi har sprengt stein fra det nylig oppstarta anlegget på Fv. 40 over Bogstrand-høgda hvor det er overskudd av steinmasser. Det er kommet inn følgende merknader: Buskerud fylkeskommune: Me kjenner ikkje til automatisk freda kulturminne på staden, men ber om at følgende uttale vert innarbeida ved eit eventuelt vedtak: Dersom det under anlegsarbeid framkjem automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppast og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varslast, jmf. Kulturminnelova 8, 2. ledd. Fylkesmannen i Buskerud miljøvernavdelingen:. Saken gjelder gjenfylling av forsenkning i terrenget som kan være et tidligere flomløp i forbindelse med Numedalslågen, som erstatning for den nåværende Munke bru på fylkesveg 40. det går fram av oversendelsen at regulantene i vassdraget ikke mener at en gjenfylling av flomløpet vil ha noen betydning for vannføringsforholdene i elva. Fylkesmannen forutsetter at dette spørsmålet er blitt forelagt for NVE som fagmyndighet for hydrologiske og vassdragtekniske forhold. Vi savner videre en vurdering av naturmangfoldet i det området som kan bli berørt ved tiltaket, jf. Naturmangfoldlovens bestemmelser. Selv om det ikke er vanngjennomstrømning under Munke bru synes det ut fra det foreliggende materiale som om det er vannforekomst i utfyllingsområdet som ikke er nærmere omtalt i saken. Brua kan videre fungere som en biotoppassasje for vilt, uten at dette er nærmere vurdert i forbindelse med dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen mener at disse forholdene bør kartlegges nærmere før det igangsettes anleggsarbeider i området, og vi kan ikke anbefale at kommunen gir dispensasjon på det foreliggende grunnlag.

9 Vi ber om å bli holdt orientert og videre vedtak i saken og vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon uten nærmere kartlegging og vurdering av naturmangfoldet i området ved Munke bru. Rollag kommune har vært i kontakt med Statens vegvesen og fått bekreftet at det ikke foreligger noen hindringer i forbindelse med naturmangfoldloven. Det er heller ikke funnet noe i Naturbase eller Artkart ifølge deres biolog. Vi skal utføre fylling slik at vi setter opp en tørrmur mot vannspeilet slik at vannpytten ikke blir berørt av fyllinga. Ellers er det ufremkommelig å vandre langs Numedals-lågen i dette området med bratte fjellskrenter og gampe-stein, vilt kan ikke ferdes langs lågen uten å måtte svømme på diverse strekninger. Alternativet for Statens vegvesen er å restaurere eksisterende bru med en kostnad som er 2 mill kr mer enn utskifting med ei steinfylling. Ut fra det Frode N. Bye har sjekket er det jo ikke registrert noe spesielt her. Fylkeskommunens arkeologer har ingen merknader.. Saksbehandlers vurdering: Saken kan behandles som en dispensasjon jf. plan- og bygningslovens 12-1, sammenholdt med punkt 5.2 i retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven og i miljøverndepartementets skriv T Det er kommet en merknad fra Fylkesmannen i Buskerud vedrørende naturmangfoldloven. Etter kontakt med Statens vegvesen mener vi dette er ivaretatt av deres biolog selv om vi ikke har fått oversendt deres rapport. Ved en slik oppfylling av veien vil dette kunne øke trafikksikkerheten. Dette vil også være kostnadseffektivt i forhold til bygging av ny bru. Etter en samlet vurdering vurderes det til at fordelene større enn ulempene og lovens formålsbestemmelser ikke blir tilsidesatt. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av Munke bru og fylle igjen juvet brua går over i dag med sprengt stein. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Vedlegg: Kart

10 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2011/173 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Klage på reguleringsplan - fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Klagene tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. Saken gjelder: Klage over godkjent reguleringsplan fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen Fakta: Det er etter vedtak i kommunestyret på reguleringsplan fortetting av Dalsethaugen Rustvegen kommet inn to klager. Klage 1: Fra Dalsethaugen Hytteforening: Viser til brev av 24. september 2013, deres ref 2011/173 om sluttbehandling av reguleringsplan for Dalsethaugen-Rustvegen. Dalsethaugen hytteforening har enstemmig hele veien vært uenig i reguleringsplanen og fortettingen som er foreslått, da vi mener at området tidligere av Rollag kommune er definert som ferdig regulert. Det er derfor uakseptabelt å fortette dette området av Dalsethaugen som allerede har den største tetthet av hytter. Dalsethaugen hytteforening oppfatter det uforståelig at grunneier til stadighet kommer med nye reguleringsplaner i et hytteområde som presenteres som ferdig utbygget og med kommunens godkjenning. Kommunen har tidligere innrømmet sitt ansvar for Dalsethaugen hytteområde, se kommentar under fra sak 2011/296:

11 Under NMR befaring den ble det foretatt en nøye vurdering av de konsekvenser det omsøkte tiltaket vil få for de to naboeiendommene. Dalsethaugen er et hytteområde på snaufjellet hvor utsikt er en helt sentral kvalitet. Kommunen har derfor et særskilt ansvar for at de hyttene som bygges i dette unike området bygges på en slik måte at alle eiendommer, både de som allerede er bebygd og de som fremdeles står ubebygd oppnår mest mulig utsikt. Et slikt synspunkt er for øvrig i tråd med de generelle føringer Høyesterett ga i Rt 1995 s Dalsethaugen hytteforening stiller seg uforstående til at man påvirkes med fortetting av to tomter F24 og F21 mens Rustvegen med en mye mindre tetthet av hytter har får det samme antallet tomter 13 og 14. Skulle kommunen endelig fatte beslutning om fortetting, hva Dalsethaugen Hytteforening klare meninger om de to tomtene som rammer området. F24 ligger på en fylling og kan aksepteres, mens F21 tomten bekymrer hytteforeningen mest, ettersom den ligger i enden av veien der man utvider hytteområdet og reduserer utsikten for eksisterende endehytter. Dalsethaugen hytteforening ber derfor ved en eventuell godkjenning av byggeplaner, at Rollag kommune regulerer tomtene til bebyggelse som ikke terrenghorisonten i forhold til nabohyttene med mønehøyde på maks 4,5 m høyde og 130 kvm grunnflate uten anneks. Klage 2 Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Line og Richard Löfgreen: I strid med Löfgreens interesser har kommunestyret nå vedtatt at tomt F21 som ligger rett syd for deres eiendom skal bebygges. Som det er redegjort for i saken har planforslaget i løpet av planprosessen blitt endret fra å omfatte 13 nye hyttetomter til 4 nye tomter. Man kan sikkert mene at dette er en betydelig reduksjon i forhold til opprinnelig forslag fra grunneier Randi Halvorsen, og at mange av innvendingene mot planforslaget med dette er blitt ihensyntatt. For Löfgreen som ikke har blitt hørt i denne saken, utover at det er blitt foretatt en justering av den nye tomtens plassering og grense mot Löfgreens tomt, er det imidlertid stadig grunnlag for sterk misnøye med planen. Löfgreen ønsker derfor å påklage kommunestyrets vedtak. Klagen er fremmet rettidig innenfor 3-ukersfristen, regnet fra 24. september I vår merknad til planforslaget av 27. juni 2012 (se vedlegg), tok vi opp at det ikke medfører riktighet slik forslagstillers konsulent har hevdet, at tomt F 21 ligger innenfor tidligere godkjent hytteområde og at F 21 dermed er en forutsatt fortettingstomt. Vi viste til at det i kommunedelplan for Vegglifjell er sagt eksplisitt at reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2005 fortsatt skulle gjelde, og at den skulle gjelde foran kommunedelplanen. På plankartet i reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2005 fremgår det tydelig at tomt F21 ligger utenfor denne planens avgrensning. På denne bakgrunn ba vi i vår merknad om at dette forhold ble særlig undersøkt og kommentert av kommunen. Kommunen har kommentert vår merknad på følgende måte: Det er sett på reguleringsplanen og kommunedelplanen og deres prosesser og Rollag kommune mener at de foreslåtte tomter er innenfor byggeområdet til kommunedelplanen. Det er denne planen som er overordnet for området Vi mener kommunens kommentar her står i direkte strid med hva som fremgår av kommunedelplanen mht. hvilken plan som har fortrinnsrett. Vi viser i denne forbindelse også til hva Fylkesmannen i Buskerud uttalte i sitt brev av 14. august 2012 det ble fremmet innsigelse til planen. Fylkesmannen skrev: I det nye planforslaget er det lagt inn en tomt F21 som utvider byggeområdet videre mot sør. Vi er selvsagt kjent med at Fylkesmannen har trukket sin innsigelse som bl.a. gjaldt tomt F 21. den eksakte begrunnelsen for dette kjenner vi ikke til. Vi ser imidlertid av kommunens saksfremstilling til kommunestyrets møte 5. september 2013 at det referert fra prosessen

12 knyttet til behandlingen av Fylkesmannens innsigelse, og at det i denne forbindelse opplyses følgende: Kommunen sendte over brev om anmodning om trekking av innsigelse hvor det ble redegjort for antall tomter som er redusert gjennom prosessen, samtidig ble det lagt ved dokumentasjon fra planlegger som viser at tomtene ligger innenfor byggeområde på kommunedelplan for Vegglifjell som ble godkjent høsten Vårt poeng er ikke å hevde at det ikke kan leses ut av det lite detaljerte plankartet i kommunedelplanen at F 21 ligger innenfor byggeområdet. Vårt poeng er at det som sagt fremgår av kommunedelplanen at det fortsatt er reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2005, og plankartet knyttet til denne planen, som gjelder juridisk sett. Det er derfor uten betydning hvordan man tolker kommunedelpanen på dette punkt. Vi mener således at kommunens opplysning til Fylkesmannen i ovennevnte brev var feil. I punkt 2 i kommunedelplanen for Vegglifjell er det inntatt en liste over planer som skal gjelde foran kommunedelplanen. Ordrett lyder bestemmelsen som følger: Godkjente reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal gjelde foran kommunedelplan for Vegglifjell. Dette gjelder følgende planer:. 29 Dalsethaugen Reguleringsplan Dersom kommunen mener at denne bestemmelsen ikke gjelder ber vi, slik vi ba om i vår merknad av 27. juni 2013, om at dette kommenteres og begrunnes særskilt. Kommunens kommentar til vår merknad, sitert ovenfor, er ikke avklarende i forhold til dette spørsmålet. Dersom vi har rett i at det er plankartet for reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2006 som gjelder foran kommunedelplanen har dette følgende konsekvenser for plansaken: - Fylkesmannens miljøvernavdeling kan ha lagt feil faktum til grunn for sin vurdering av hvorvidt innsigelsen knyttet til tomt F21 skulle trekkes eller ikke. - Kommunestyret kan ha vedtatt reguleringsplanen vedrørende fortetting av bl.a. Dalsethaugen på feil faktisk grunnlag. Etter vår oppfatning er det forhold som tilsier at det er begått saksbehandlingsfeil i saken fordi saken ikke har vært korrekt opplyst, jf. Forvaltningsloven 17, og at feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold, slik at vedtaket må anses ugyldig, jf. Forvaltningslovens 41. Löfgreen finner for øvrig grunn til bemerke at det fremstår som svært urimelig at man i en prosess hvor antall hytter er redusert fra 13 til 4 hytter, ender opp med å legge den ene av disse på et sted som åpenbart vil være til sjenanse for en eksisterende hytteeier. Det minnes igjen om at kommunen i sak 2011/296 uttalte at: Dalsethaugen er et hytteområde på snaufjellet, hvor utsikt er en helt sentral kvalitet. Kommunen har derfor et særskilt ansvar for at de hyttene som bygges i dette unike området bygges på en slik måte at alle eiendommer, både de som allerede er bebygd og de som fremdeles står ubebygd oppnår best mulig utsikt. Selv om det er gjort en justering av tomt F 21 er det svært vanskelig å forstå hvordan kommunen ut fra ovennevnte kan forsvare at F21 er beholdt som 1 av de resterende 4 tomter i planforslaget. Löfgreens tomt har en spesielt unik plassering innerst i en blindvei. De har kjøpt tomten ut fra en berettiget forventning på kjøpstidspunktet om at de ville ha den siste tomten innenfor dette hyttefeltet. Ovennevnte betraktninger som kommunen kom med i sak 2011/296 har derfor særlig betydning i Löfgreens tilfelle. At Fylkesmannens miljøvernavdeling har trukket sin innsigelse for F21, noe som antas å være gjort etter en vurdering av friluftslivets og allmennhetens interesser. At 2 av 4 tomter ender opp med å bli plassert langs hytteveien øst i Dalsethaugområdet, mens det er arealer både vest i dette området og i Rustvegen med større ubebygde arealer hvor en ny tomt ikke ville vært til samme sjenanse for omgivelsene, finner Löfgreen svært urimelig.

13 Selv om plansaken har vært gjennom en relativt omfattende prosess, savner Löfgreen bl.a. at det har vært gjort vurderinger av ytterligere tomter som kunne vært bedre egnet for fortetting enn de i utgangspunktet 13 tomtene som er blitt redusert til 4 tomter. Löfgreen mener ikke med dette å dytte ulempene over på andre hytteeiere i området som har sluppet fortetting ved siden av sine tomter. Löfgreen mener imidlertid at dersom det skal tillates fortetting i området, så finnes det tomter som er bedre egnet uten å skape de samme konflikter som F21. det fremstår som svært urimelig, lite lydhørt og meningsløst å innplassere nye hyttetomter som naboene og omgivelsene så sterkt motsetter seg. På bakgrunn av det ovennevnte ber Löfgreen om at kommunestyrets vedtak av 5. september 2013 revurderes hva gjelder innplassering av tomt F21. Dersom kommunen ikke finner grunn til å gjøre om sitt vedtak bes det om at klagen oversendes behandling hos Fylkesmannen. Planlegger har kommet med følgende merknad til klagene: Viser til klage på reguleringsplan for Dalsethaugen og Rustvegen som er oversendt meg som planlegger for uttalelse. Klager har i utgangspunktet rett i at opplistede reguleringsplaner på Vegglifjell går foran kommunedelplanen, men ved endringer av reguleringsplaner er innholdet i kommunedelplanen førende for utforming av ny reguleringsplan. På denne bakgrunn er jeg ikke enig i at det er gjort en saksbehandlingsfeil under behandling av reguleringsplan for Dalsethaugen og Rustvegen. Vurdering av klagene: Gjennom planprosessen er det gjort en planmessig vurdering av hvilken utnytting av området som totalt sett regnes som mest tjenlig. Av dette følger at en plan ofte vil kunne være til ulempe for en eller flere parter uten at dette er til hinder for godkjenning. Gjennom planprosessen ble antall tomter redusert fra 13 til 4. Plasseringen av tomt F21 ble justert etter befaring med utvalget for næring, miljø og ressurs (NMR) for å ivareta naboers interesser. Administrasjonen er av den oppfatningen at slik tomten nå er plasser, vil tomt F21 være en akseptabel fortetting av eksisterende reguleringsplan. Löfgreen har anført at fortetting innenfor planområdet står i direkte strid med kommunedelplanen. Administrasjonen deler ikke Löfgreens synspunkt. Det faktum at Rollag kommune i kommunedelplanen for Vegglifjell har bestemt at reguleringsplanen for Dalsethaugen Rustvegen skal gjelde, innebærer ikke at det ikke er anledning til fortetting av planen i samsvar med kommunedelplanen. En fortetting av planområdet er i tråd med de overordnede føringer som ligger i kommunedelplanen, hvilket betyr at den godkjente fortettingen ikke medfører en interessekonflikt mellom de to planene slik Löfgreen anfører i sin klage. Den godkjente fortettingen er ikke i strid verken med gjeldende kommunedelplan eller reguleringsplan. Det følger av dette at behandlingen av planen ikke er beheftet med saksbehandlingsfeil. De opplysninger som er gitt til så vel kommunestyret som Fylkesmannen i denne saken er korrekte. Deres respektive behandling av saken bygger således på riktig faktisk og rettslig grunnlag. Löfgreen har videre fremhevet i sin klage at deres forventinger knyttet til tomten nå er vesentlig skadelidende. Det er beklagelig at Löfgreens mener at hans eiendom blir vesentlig forringet ved dette planvedtaket. Det er imidlertid ikke slik at Löfgreen eller andre har et rettskrav på at et område skal forbli uforandret.

14 I klagen anfører Löfgreen at dersom planområdet skal fortettes, vil dette kunne gjøres andre steder hvor konsekvensene for naboene blir mindre. Så vel den private forslagsstilleren som Rollag kommune og Fylkesmannen i Buskerud har befart det aktuelle området. Prosessen har etter en planfaglig vurdering anbefalt at fortettingen skjer med de 4 tomtene som er godkjent. De momenter som fremføres av Löfgreen er av svært subjektiv karakter. Det fremkommer ikke nye momenter i klagen som er egnet til å endre den planfaglige vurderingen som allerede er foretatt. Löfgreen har også stilt spørsmål knyttet til innholdet i meklingen mellom Rollag kommune og Fylkesmannen i Buskerud. Dokumentene er offentlig tilgjengelig, og utleveres på vanlig måte ved forespørsel. Som kommunestyret er kjent med trakk Fylkesmannen i Buskerud sine innsigelser etter befaringen den 18. juni 2013, fordi det ble konstatert at planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Vegglifjell og reguleringsplanen for Dalsethaugen Rustvegen. Dalsethaugens hytteforening anfører at kommunen har lovet at området Dalsethaugen er ferdigregulert, og at kommunen av den grunn ikke har anledning til å innregulere ytterligere hyttetomter. De anfører også at det er urimelig at Dalsethaugen fortettes med like mange tomter som Rustvegen, til tross for at de mener at det er langt mer ledig areal i reguleringsplanen for Rustvegen. Merknadene fra Dalsethaugen er likeartet med merknadene fra Löfgreen. Hytteforeningen har ikke rettskrav på at området skal forbli uforandret. Det er et generelt ønske om at bygging i fjellet skal skje konsentrert og ved fortetting, slik at uberørt areal kan fortsette å tjene som areal til bruk for friluftsliv og rekreasjon. Slik sett er fortetting ønsket. Etter en samlet vurdering anbefaler administrasjonen at klagene fra Dalsethaugens hytteforening og Löfgreen avvises, og at saken sendes Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse av klagesaken. Rådmannens konklusjon: Klagene tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. Vedlegg: Klage fra Dalsethaugen hytteforening Klage fra Advokatfirmaet Hjort DA for Löfgreen

15 Rollag kommune Rollag : Arkiv : K54 Saksmappe : 2013/669 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Orientering - Tiltaksanalyse for Numedalslågen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune tar lokal tiltaksanalyse til orientering og anbefaler at den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken. Fakta: Lokal tiltaksanalyse En tiltaksanalyse skal beskrive hvilke vannforekomster som krever tiltak, hva tiltakene består av og hvem som skal følge opp, slik at vannforskriftens krav kan oppfylles. Tiltaksanalysen skal oppsummere miljøtilstanden i alle vann og vassdrag, og for vannforekomster som har for dårlig tilstand eller der det foreligger risiko for at miljømålene ikke er nådd innen 2021, skal det følges opp med tiltak. Forurensingsregnskap og avlastningsbehov er også viktige grunnlag. Miljømål settes for hver vannforekomst. Tiltaksanalysen bygger videre på karakteriseringen, vesentlige vannforvaltningsspørsmål, klassifiseringen og miljøtilstandsvurderingen og annen problemkartlegging og undersøkelser som er gjort i vannområdet. Vannregionmyndigheten skal sammenstille innspillene fra alle vannområdene i vann region Vest Viken som grunnlag for forvaltningsplan for vannregionen med tilhørende tiltaksprogram. Denne skal på høring i 6 måneder i perioden Her kan alle som ønsker avgi høringsuttalelse. Regional vannforvaltningsplan utarbeides ihht plan- og bygningslovens 8-4 om regional plan med formål å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene

16 (grunnvann, vassdrag og kystvann). Innretningen av den regionale planen følger av forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) fra Denne regionale planen skal vedtas i fylkestinget før sommeren Etter fylkestingets behandling oversendes planen til Miljøverndepartementet for godkjenning ved kongelig resolusjon. Den regionale planen er ikke juridisk bindende for berørte kommuner og sektormyndigheter, men skal legges til grunn for offentlig planlegging og saksbehandling. Planen gjelder for perioden og tiltak iht. planen skal være operative innen Vedtak om gjennomføring av tiltakene skal treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Kommunene og sektormyndighetene har ansvaret for å foreta ytterligere avklaringer og vurderinger ved de enkelte tiltak før vedtak om endelig beslutning. Rådmannens konklusjon: Rollag kommune tar lokal tiltaksanalyse til orientering og anbefaler at den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken. Vedlegg: 1. Lokal tiltaksanalyse 2. Resultat av overvåking av Lågen med sidevassdrag i Rollag kommune

17 Rollag kommune Rollag : Arkiv : K01 Saksmappe : 2013/673 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Søknad om motorferdsel i utmark - borerigg for vannboring - Andersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Søknad fra Aage Andersen om dispensasjon etter 6 for kjøring med borerigg, for boring etter vann til hytte, ved Nordre Rustsetre godkjennes. Transporten vil foregå fra Persbuveien og inn til hytta. Avstand fra bilveg er ca 370 meter. Det søkes om en tur i perioden Eventuelle kjøreskader må utbedres for søkers regning. Tillatelsen skal medbringes og forevises ved eventuell kontroll. Fakta: Aage Andersen søker om dispensasjon etter 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for bruk av borerigg for boring etter vann til hytte ved Nordre Rustsetre. Transporten vil foregå fra Persbuveien og inn til hytta. Avstand fra bilveg til hytta er ca 400 meter. Det søkes om en tur i perioden Etter forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6, kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles strenge krav til hva som defineres som særlige behov og likedan til at behovet ikke skal kunne dekkes på annen måte. Eventuelle dispensasjoner etter 6 knyttes til et begrenset antall turer og definert tidsrom. Transport av materialer i forbindelse med hyttebygging og oppgradering av hytter i områder uten vei skal som hovedregel utføres på vinterføre. Rollag kommune har utarbeidet kriterier for tildeling av dispensasjon. Ved søknad etter 6 gjelder følgende kriterier (vedtatt i kommunestyret ): 6 Tillatelse ved særlige behov: 1. Alle søknader etter 6 skal behandles i NMR.

18 2. Det må dreie seg om et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. 3. Søknader etter 6 skal tolkes restriktivt, spesielt når det gjelder barmarkskjøring. Det er bare i unntakstilfeller det kan gis tillatelse etter Det kan ikke gis tillatelse etter 6 dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. 5. Enkeltturer eller antallsbegrensning. Rådmannens vurdering: I henhold til 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ gi tillatelse til kjøring utover 2,3,4 og 5 når det påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. I de kommunale kriteriene for tildeling av dispensasjon er det kun gitt åpning for enkeltturer eller antallsbegrensning når det gis dispensasjon etter 6. Det bør likevel presiseres at søker er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at tillatelsen kun benyttes til nødvendig transport i forbindelse med omsøkte formål. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Naturmangfoldloven(NML): Tiltaket er i det følgende vurdert i overensstemmelse med prinsippene i NMLs Det er ikke registreringer i Miljødirektoratet sin Naturbase eller i Artsdatabanken som er til hinder for kjøring med borerigg i området. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes Rådmannens konklusjon: Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet ( 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten ( 10. Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshavere pålegges å dekke kostnadene ( 11). Tiltaket kan innebære bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet krever særlige tiltak ( 12) De lokale miljøpåvirkningene i forbindelse med kjøring av borerigg kan føre til kjøresporskader i terrenget og da særlig over myrpartier. Søker prøver å begrense dette problemet ved å bygge en såle når snøen kommer. Skulle det likevel bli kjøreskader i terrenget plikter søker å utbedre disse for egen regning. Søknad fra Aage Andersen om dispensasjon etter 6 for kjøring med borerigg, for boring etter vann til hytte, ved Nordre Rustsetre godkjennes. Transporten vil foregå fra Persbuveien og inn til hytta. Avstand fra bilveg er ca 370 meter. Det søkes om en tur i perioden Eventuelle kjøreskader må utbedres for søkers regning. Tillatelsen skal medbringes og forevises ved eventuell kontroll. Vedlegg: Kart

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg)

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Møtested: Dato: 25.04.2017 Næring, Miljø, Ressurs Tidspunkt: 18:00 20:00 Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/3932-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Dokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart, vil det bli befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Oppmøtested: Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart, vil det bli befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Oppmøtested: Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 - MERK TIDEN Før behandling av sakskart, vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart, vil det bli en informasjon om omstillingsarbeid Rollag og Veggli sentrum.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart, vil det bli en informasjon om omstillingsarbeid Rollag og Veggli sentrum. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06 Side 1 av 6 Arkivsaksnr.: 04/2851 Arkivkode: PLAN GEILO-76 Saksbehandler: Liv L. Sundrehagen Saksnummer Utvalg Møtedato 75/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 18:30 20:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell.

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 16:00 19:45 Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Følgende medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth,

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen KJETIL HEITMANN Numedalstunet 3628 VEGGLI Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/850 OTV.. 31 02 36 01 L12 10.04.2017 Reguleringsplan Høghaug - Myrefjell.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING.

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/1160 ARKIV: 075/0211/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 107/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30.

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 18:00 21:30 Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 14/1092 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VINGAN - GNR. 54, BNR. 2, 3, 4 - ENDRING FRITIDSBEBYGGELSE Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: GBNR 54/2 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg Dato: 28.06.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Hellik Lislien, Frøydis Hansen Aasen, Monica Fulsås,

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Hellik Lislien, Frøydis Hansen Aasen, Monica Fulsås, Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: - Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Hellik Lislien, Frøydis Hansen

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2014/6663-16 Saksbehandler: Oddvin Moan Saksframlegg, søknad om dispensasjon fra reguleringsplan RP25 og fra plan og bygningsloven 8-1 for oppført fritidsbebyggelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer