Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: (MERK DAGEN) Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.12.2013 (MERK DAGEN) Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: (MERK DAGEN) Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/olaug Tveiten. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 77/13 PS 78/13 Sakstittel Referat Delegerte saker Lukket/åpen PS 79/13 Søknad om dispensasjon mønehøyde hytte - 27/198 - Rune Holtan PS 80/13 Fv. 40 Dispensasjon for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal PS 81/13 Klage på reguleringsplan - fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen PS 82/13 Orientering - Tiltaksanalyse for Numedalslågen PS 83/13 Søknad om motorferdsel i utmark - borerigg for vannboring - Andersen

3 PS 77/13 Referat

4 PS 78/13 Delegerte saker Se vedlagte liste

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 27/198/0/0 Saksmappe : 2013/659 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon mønehøyde hytte - 27/198 - Rune Holtan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon økning avmønehøyde med 10 cm på eiendommen gnr. 27, bnr Fakta: Tiltakshaver er Rune Holtan. MWC AS søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for mønehøyde på hytte. Eiendommen ligger på reguleringsplan for Killingdalen Sør. Reguleringsbestemmelsene sier blant annet: Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tomter som framgår av plankartet kan ha mønehøyde inntil 5,75 m over gjennomsnittlig planert terreng, noe som tillater oppstugu. Dispensasjonen begrunnes med: I medhold av plan- og bygningslovens 19-1 søkes det om dispensasjon vedrørende maks mønehøyde iht. gjeldende reguleringsbestemmelser. Omsøkte hytte vil få en mønehøyde på 5,85 fra terreng. Tillat mønehøyde er i planen satt til 5,75 m. Vi leverer hytter etter standard TEK 10. Vi har 2250 mm takhøyde i 1. etg (under oppstue) samt at vi legger på støpt såle 50 mm mineralull med lektelag. 18 mm OSBplater samt deretter 20 mm heltre eik. Vi legger vekt på så lite energibehov som mulig. Vi bruker 350 mm isolasjon i tak meds TEK 10 har 300 mm (andre leverandører bruker 300 mm eller enda mindre) Dette for å redusere energiforbruk samt redusere temperatursvingninger i luftlag

6 over. Hytta tilfredsstiller energiklasse C. Hytta vil bli forsøkt tilpasset terrenget så godt som mulig. Naboer har ikke hatt merknader til søknaden. Vi håper på en positiv behandling av søknaden. Tiltaket er varslet og det er ikke kommet merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Killingdalen Sør. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I denne saken er det søkt om en økning av mønehøyden med 10 cm for å kunne øke kvaliteten og redusere energiforbruket på hytta. En økning på 10 cm sammen med en tilpasning til terrenget vil ikke tilsidesette bestemmelsene eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Tiltaket vil ikke forringe området eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Bestemmelsene i reguleringsplanen vurderes i dette tilfellet til å ikke bli vesentlig tilsidesatt. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon økning avmønehøyde med 10 cm på eiendommen gnr. 27, bnr Vedlegg: Kart Tegninger

7 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2013/592 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Fv. 40 Dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av Munke bru og fylle igjen juvet brua går over i dag med sprengt stein. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Fakta: Statens vegvesen søker om dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru ved Djupdal. I forslag til handlingsprogram for fylkesveger for i Buskerud, er det foreslått bevilget midler til utbedring av eksisterende fylkesveg 40 ved Munke bru i Djupdal. Munke bru er i meget dårlig forfatning. Bru-konstruksjonen er slik at brua er meget vanskelig å forsterke. Derfor har statens vegvesen vært i kontakt med Numedals-Laugens Brugseierforening (NML) og EB som kraft-eier om å fylle igjen juvet brua går over i dag med sprengt stein. Det har vært spørsmål om det har vært en del av et flomløp for Numedalslågen gjennom Djupdal. NBL og EB har gitt følgende uttalelse til tiltaket: NBL og EB har i samråd vurdert om utfylling under brua kan påvirke flomvannsføring og eventuelt føre til oppstuving ved vannføringer og

8 høyder opp mot et gjentaksintervall på 200 år. Terrenget under bru ligger 4,5 meter høyere enn den målte høyden på Numedalslågen ved flommen i Med grunnlag i Flomberegning for Numedalslågen fra 2012, bildemateriale fra flommen 2007, og høydegrunnlag fra Statens vegvesen, så er NBL og EB sin vurdering følgende: Det planlagte tiltaket ved Munke bru (viadukt) vil ikke påvirke vannets retning, fart eller eventuelt oppstuvning ved en 200års flom i Numedalslågen. Vi foreslår å utvide bredden på vegen som et trafikksikkerhetstiltak slik at det i fremtiden kan settes opp fysisk midtdeler om nødvendig i den skarpe kurven. Lengden på tiltaket er ca 70m Planen blir nå også sendt over til grunneier. Som vedlagte bilder viser så er det lite produktiv skogsmark som blir berørt nede i et juv. I henhold til plan- og bygningslovens 12-1, sammenholdt med punkt 5.2 i retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven i miljøverndepartementets skriv T-1057, er det ikke krav om reguleringsplan for små inngrep i forbindelse med vedlikehold av veg og ved mindre utbedringer av eksisterende veg, så langt tiltaket ikke er i strid med plan eller plan- og bygningsloven. Statens vegvesen har vurdert det foreslåtte tiltaket i samråd med NBL og EB og vil sjekke kultur og miljømyndighet. Det er et enkelt tiltak med utbytting av ei dårlig bru med i ny fylling i utmark. Dagens senterlinje veg beholdes. Tiltaket har preg av vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg. Selv om det ikke utarbeides reguleringsplan, vil det neppe være behov for andre tillatelser enn det vi mottar etter lovverket.. Vi ønsker å utføre tiltaket snart, da vi har sprengt stein fra det nylig oppstarta anlegget på Fv. 40 over Bogstrand-høgda hvor det er overskudd av steinmasser. Det er kommet inn følgende merknader: Buskerud fylkeskommune: Me kjenner ikkje til automatisk freda kulturminne på staden, men ber om at følgende uttale vert innarbeida ved eit eventuelt vedtak: Dersom det under anlegsarbeid framkjem automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppast og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varslast, jmf. Kulturminnelova 8, 2. ledd. Fylkesmannen i Buskerud miljøvernavdelingen:. Saken gjelder gjenfylling av forsenkning i terrenget som kan være et tidligere flomløp i forbindelse med Numedalslågen, som erstatning for den nåværende Munke bru på fylkesveg 40. det går fram av oversendelsen at regulantene i vassdraget ikke mener at en gjenfylling av flomløpet vil ha noen betydning for vannføringsforholdene i elva. Fylkesmannen forutsetter at dette spørsmålet er blitt forelagt for NVE som fagmyndighet for hydrologiske og vassdragtekniske forhold. Vi savner videre en vurdering av naturmangfoldet i det området som kan bli berørt ved tiltaket, jf. Naturmangfoldlovens bestemmelser. Selv om det ikke er vanngjennomstrømning under Munke bru synes det ut fra det foreliggende materiale som om det er vannforekomst i utfyllingsområdet som ikke er nærmere omtalt i saken. Brua kan videre fungere som en biotoppassasje for vilt, uten at dette er nærmere vurdert i forbindelse med dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen mener at disse forholdene bør kartlegges nærmere før det igangsettes anleggsarbeider i området, og vi kan ikke anbefale at kommunen gir dispensasjon på det foreliggende grunnlag.

9 Vi ber om å bli holdt orientert og videre vedtak i saken og vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon uten nærmere kartlegging og vurdering av naturmangfoldet i området ved Munke bru. Rollag kommune har vært i kontakt med Statens vegvesen og fått bekreftet at det ikke foreligger noen hindringer i forbindelse med naturmangfoldloven. Det er heller ikke funnet noe i Naturbase eller Artkart ifølge deres biolog. Vi skal utføre fylling slik at vi setter opp en tørrmur mot vannspeilet slik at vannpytten ikke blir berørt av fyllinga. Ellers er det ufremkommelig å vandre langs Numedals-lågen i dette området med bratte fjellskrenter og gampe-stein, vilt kan ikke ferdes langs lågen uten å måtte svømme på diverse strekninger. Alternativet for Statens vegvesen er å restaurere eksisterende bru med en kostnad som er 2 mill kr mer enn utskifting med ei steinfylling. Ut fra det Frode N. Bye har sjekket er det jo ikke registrert noe spesielt her. Fylkeskommunens arkeologer har ingen merknader.. Saksbehandlers vurdering: Saken kan behandles som en dispensasjon jf. plan- og bygningslovens 12-1, sammenholdt med punkt 5.2 i retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven og i miljøverndepartementets skriv T Det er kommet en merknad fra Fylkesmannen i Buskerud vedrørende naturmangfoldloven. Etter kontakt med Statens vegvesen mener vi dette er ivaretatt av deres biolog selv om vi ikke har fått oversendt deres rapport. Ved en slik oppfylling av veien vil dette kunne øke trafikksikkerheten. Dette vil også være kostnadseffektivt i forhold til bygging av ny bru. Etter en samlet vurdering vurderes det til at fordelene større enn ulempene og lovens formålsbestemmelser ikke blir tilsidesatt. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av Munke bru og fylle igjen juvet brua går over i dag med sprengt stein. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Vedlegg: Kart

10 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2011/173 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Klage på reguleringsplan - fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Klagene tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. Saken gjelder: Klage over godkjent reguleringsplan fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen Fakta: Det er etter vedtak i kommunestyret på reguleringsplan fortetting av Dalsethaugen Rustvegen kommet inn to klager. Klage 1: Fra Dalsethaugen Hytteforening: Viser til brev av 24. september 2013, deres ref 2011/173 om sluttbehandling av reguleringsplan for Dalsethaugen-Rustvegen. Dalsethaugen hytteforening har enstemmig hele veien vært uenig i reguleringsplanen og fortettingen som er foreslått, da vi mener at området tidligere av Rollag kommune er definert som ferdig regulert. Det er derfor uakseptabelt å fortette dette området av Dalsethaugen som allerede har den største tetthet av hytter. Dalsethaugen hytteforening oppfatter det uforståelig at grunneier til stadighet kommer med nye reguleringsplaner i et hytteområde som presenteres som ferdig utbygget og med kommunens godkjenning. Kommunen har tidligere innrømmet sitt ansvar for Dalsethaugen hytteområde, se kommentar under fra sak 2011/296:

11 Under NMR befaring den ble det foretatt en nøye vurdering av de konsekvenser det omsøkte tiltaket vil få for de to naboeiendommene. Dalsethaugen er et hytteområde på snaufjellet hvor utsikt er en helt sentral kvalitet. Kommunen har derfor et særskilt ansvar for at de hyttene som bygges i dette unike området bygges på en slik måte at alle eiendommer, både de som allerede er bebygd og de som fremdeles står ubebygd oppnår mest mulig utsikt. Et slikt synspunkt er for øvrig i tråd med de generelle føringer Høyesterett ga i Rt 1995 s Dalsethaugen hytteforening stiller seg uforstående til at man påvirkes med fortetting av to tomter F24 og F21 mens Rustvegen med en mye mindre tetthet av hytter har får det samme antallet tomter 13 og 14. Skulle kommunen endelig fatte beslutning om fortetting, hva Dalsethaugen Hytteforening klare meninger om de to tomtene som rammer området. F24 ligger på en fylling og kan aksepteres, mens F21 tomten bekymrer hytteforeningen mest, ettersom den ligger i enden av veien der man utvider hytteområdet og reduserer utsikten for eksisterende endehytter. Dalsethaugen hytteforening ber derfor ved en eventuell godkjenning av byggeplaner, at Rollag kommune regulerer tomtene til bebyggelse som ikke terrenghorisonten i forhold til nabohyttene med mønehøyde på maks 4,5 m høyde og 130 kvm grunnflate uten anneks. Klage 2 Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Line og Richard Löfgreen: I strid med Löfgreens interesser har kommunestyret nå vedtatt at tomt F21 som ligger rett syd for deres eiendom skal bebygges. Som det er redegjort for i saken har planforslaget i løpet av planprosessen blitt endret fra å omfatte 13 nye hyttetomter til 4 nye tomter. Man kan sikkert mene at dette er en betydelig reduksjon i forhold til opprinnelig forslag fra grunneier Randi Halvorsen, og at mange av innvendingene mot planforslaget med dette er blitt ihensyntatt. For Löfgreen som ikke har blitt hørt i denne saken, utover at det er blitt foretatt en justering av den nye tomtens plassering og grense mot Löfgreens tomt, er det imidlertid stadig grunnlag for sterk misnøye med planen. Löfgreen ønsker derfor å påklage kommunestyrets vedtak. Klagen er fremmet rettidig innenfor 3-ukersfristen, regnet fra 24. september I vår merknad til planforslaget av 27. juni 2012 (se vedlegg), tok vi opp at det ikke medfører riktighet slik forslagstillers konsulent har hevdet, at tomt F 21 ligger innenfor tidligere godkjent hytteområde og at F 21 dermed er en forutsatt fortettingstomt. Vi viste til at det i kommunedelplan for Vegglifjell er sagt eksplisitt at reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2005 fortsatt skulle gjelde, og at den skulle gjelde foran kommunedelplanen. På plankartet i reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2005 fremgår det tydelig at tomt F21 ligger utenfor denne planens avgrensning. På denne bakgrunn ba vi i vår merknad om at dette forhold ble særlig undersøkt og kommentert av kommunen. Kommunen har kommentert vår merknad på følgende måte: Det er sett på reguleringsplanen og kommunedelplanen og deres prosesser og Rollag kommune mener at de foreslåtte tomter er innenfor byggeområdet til kommunedelplanen. Det er denne planen som er overordnet for området Vi mener kommunens kommentar her står i direkte strid med hva som fremgår av kommunedelplanen mht. hvilken plan som har fortrinnsrett. Vi viser i denne forbindelse også til hva Fylkesmannen i Buskerud uttalte i sitt brev av 14. august 2012 det ble fremmet innsigelse til planen. Fylkesmannen skrev: I det nye planforslaget er det lagt inn en tomt F21 som utvider byggeområdet videre mot sør. Vi er selvsagt kjent med at Fylkesmannen har trukket sin innsigelse som bl.a. gjaldt tomt F 21. den eksakte begrunnelsen for dette kjenner vi ikke til. Vi ser imidlertid av kommunens saksfremstilling til kommunestyrets møte 5. september 2013 at det referert fra prosessen

12 knyttet til behandlingen av Fylkesmannens innsigelse, og at det i denne forbindelse opplyses følgende: Kommunen sendte over brev om anmodning om trekking av innsigelse hvor det ble redegjort for antall tomter som er redusert gjennom prosessen, samtidig ble det lagt ved dokumentasjon fra planlegger som viser at tomtene ligger innenfor byggeområde på kommunedelplan for Vegglifjell som ble godkjent høsten Vårt poeng er ikke å hevde at det ikke kan leses ut av det lite detaljerte plankartet i kommunedelplanen at F 21 ligger innenfor byggeområdet. Vårt poeng er at det som sagt fremgår av kommunedelplanen at det fortsatt er reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2005, og plankartet knyttet til denne planen, som gjelder juridisk sett. Det er derfor uten betydning hvordan man tolker kommunedelpanen på dette punkt. Vi mener således at kommunens opplysning til Fylkesmannen i ovennevnte brev var feil. I punkt 2 i kommunedelplanen for Vegglifjell er det inntatt en liste over planer som skal gjelde foran kommunedelplanen. Ordrett lyder bestemmelsen som følger: Godkjente reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal gjelde foran kommunedelplan for Vegglifjell. Dette gjelder følgende planer:. 29 Dalsethaugen Reguleringsplan Dersom kommunen mener at denne bestemmelsen ikke gjelder ber vi, slik vi ba om i vår merknad av 27. juni 2013, om at dette kommenteres og begrunnes særskilt. Kommunens kommentar til vår merknad, sitert ovenfor, er ikke avklarende i forhold til dette spørsmålet. Dersom vi har rett i at det er plankartet for reguleringsplanen for Dalsethaugen fra 2006 som gjelder foran kommunedelplanen har dette følgende konsekvenser for plansaken: - Fylkesmannens miljøvernavdeling kan ha lagt feil faktum til grunn for sin vurdering av hvorvidt innsigelsen knyttet til tomt F21 skulle trekkes eller ikke. - Kommunestyret kan ha vedtatt reguleringsplanen vedrørende fortetting av bl.a. Dalsethaugen på feil faktisk grunnlag. Etter vår oppfatning er det forhold som tilsier at det er begått saksbehandlingsfeil i saken fordi saken ikke har vært korrekt opplyst, jf. Forvaltningsloven 17, og at feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold, slik at vedtaket må anses ugyldig, jf. Forvaltningslovens 41. Löfgreen finner for øvrig grunn til bemerke at det fremstår som svært urimelig at man i en prosess hvor antall hytter er redusert fra 13 til 4 hytter, ender opp med å legge den ene av disse på et sted som åpenbart vil være til sjenanse for en eksisterende hytteeier. Det minnes igjen om at kommunen i sak 2011/296 uttalte at: Dalsethaugen er et hytteområde på snaufjellet, hvor utsikt er en helt sentral kvalitet. Kommunen har derfor et særskilt ansvar for at de hyttene som bygges i dette unike området bygges på en slik måte at alle eiendommer, både de som allerede er bebygd og de som fremdeles står ubebygd oppnår best mulig utsikt. Selv om det er gjort en justering av tomt F 21 er det svært vanskelig å forstå hvordan kommunen ut fra ovennevnte kan forsvare at F21 er beholdt som 1 av de resterende 4 tomter i planforslaget. Löfgreens tomt har en spesielt unik plassering innerst i en blindvei. De har kjøpt tomten ut fra en berettiget forventning på kjøpstidspunktet om at de ville ha den siste tomten innenfor dette hyttefeltet. Ovennevnte betraktninger som kommunen kom med i sak 2011/296 har derfor særlig betydning i Löfgreens tilfelle. At Fylkesmannens miljøvernavdeling har trukket sin innsigelse for F21, noe som antas å være gjort etter en vurdering av friluftslivets og allmennhetens interesser. At 2 av 4 tomter ender opp med å bli plassert langs hytteveien øst i Dalsethaugområdet, mens det er arealer både vest i dette området og i Rustvegen med større ubebygde arealer hvor en ny tomt ikke ville vært til samme sjenanse for omgivelsene, finner Löfgreen svært urimelig.

13 Selv om plansaken har vært gjennom en relativt omfattende prosess, savner Löfgreen bl.a. at det har vært gjort vurderinger av ytterligere tomter som kunne vært bedre egnet for fortetting enn de i utgangspunktet 13 tomtene som er blitt redusert til 4 tomter. Löfgreen mener ikke med dette å dytte ulempene over på andre hytteeiere i området som har sluppet fortetting ved siden av sine tomter. Löfgreen mener imidlertid at dersom det skal tillates fortetting i området, så finnes det tomter som er bedre egnet uten å skape de samme konflikter som F21. det fremstår som svært urimelig, lite lydhørt og meningsløst å innplassere nye hyttetomter som naboene og omgivelsene så sterkt motsetter seg. På bakgrunn av det ovennevnte ber Löfgreen om at kommunestyrets vedtak av 5. september 2013 revurderes hva gjelder innplassering av tomt F21. Dersom kommunen ikke finner grunn til å gjøre om sitt vedtak bes det om at klagen oversendes behandling hos Fylkesmannen. Planlegger har kommet med følgende merknad til klagene: Viser til klage på reguleringsplan for Dalsethaugen og Rustvegen som er oversendt meg som planlegger for uttalelse. Klager har i utgangspunktet rett i at opplistede reguleringsplaner på Vegglifjell går foran kommunedelplanen, men ved endringer av reguleringsplaner er innholdet i kommunedelplanen førende for utforming av ny reguleringsplan. På denne bakgrunn er jeg ikke enig i at det er gjort en saksbehandlingsfeil under behandling av reguleringsplan for Dalsethaugen og Rustvegen. Vurdering av klagene: Gjennom planprosessen er det gjort en planmessig vurdering av hvilken utnytting av området som totalt sett regnes som mest tjenlig. Av dette følger at en plan ofte vil kunne være til ulempe for en eller flere parter uten at dette er til hinder for godkjenning. Gjennom planprosessen ble antall tomter redusert fra 13 til 4. Plasseringen av tomt F21 ble justert etter befaring med utvalget for næring, miljø og ressurs (NMR) for å ivareta naboers interesser. Administrasjonen er av den oppfatningen at slik tomten nå er plasser, vil tomt F21 være en akseptabel fortetting av eksisterende reguleringsplan. Löfgreen har anført at fortetting innenfor planområdet står i direkte strid med kommunedelplanen. Administrasjonen deler ikke Löfgreens synspunkt. Det faktum at Rollag kommune i kommunedelplanen for Vegglifjell har bestemt at reguleringsplanen for Dalsethaugen Rustvegen skal gjelde, innebærer ikke at det ikke er anledning til fortetting av planen i samsvar med kommunedelplanen. En fortetting av planområdet er i tråd med de overordnede føringer som ligger i kommunedelplanen, hvilket betyr at den godkjente fortettingen ikke medfører en interessekonflikt mellom de to planene slik Löfgreen anfører i sin klage. Den godkjente fortettingen er ikke i strid verken med gjeldende kommunedelplan eller reguleringsplan. Det følger av dette at behandlingen av planen ikke er beheftet med saksbehandlingsfeil. De opplysninger som er gitt til så vel kommunestyret som Fylkesmannen i denne saken er korrekte. Deres respektive behandling av saken bygger således på riktig faktisk og rettslig grunnlag. Löfgreen har videre fremhevet i sin klage at deres forventinger knyttet til tomten nå er vesentlig skadelidende. Det er beklagelig at Löfgreens mener at hans eiendom blir vesentlig forringet ved dette planvedtaket. Det er imidlertid ikke slik at Löfgreen eller andre har et rettskrav på at et område skal forbli uforandret.

14 I klagen anfører Löfgreen at dersom planområdet skal fortettes, vil dette kunne gjøres andre steder hvor konsekvensene for naboene blir mindre. Så vel den private forslagsstilleren som Rollag kommune og Fylkesmannen i Buskerud har befart det aktuelle området. Prosessen har etter en planfaglig vurdering anbefalt at fortettingen skjer med de 4 tomtene som er godkjent. De momenter som fremføres av Löfgreen er av svært subjektiv karakter. Det fremkommer ikke nye momenter i klagen som er egnet til å endre den planfaglige vurderingen som allerede er foretatt. Löfgreen har også stilt spørsmål knyttet til innholdet i meklingen mellom Rollag kommune og Fylkesmannen i Buskerud. Dokumentene er offentlig tilgjengelig, og utleveres på vanlig måte ved forespørsel. Som kommunestyret er kjent med trakk Fylkesmannen i Buskerud sine innsigelser etter befaringen den 18. juni 2013, fordi det ble konstatert at planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Vegglifjell og reguleringsplanen for Dalsethaugen Rustvegen. Dalsethaugens hytteforening anfører at kommunen har lovet at området Dalsethaugen er ferdigregulert, og at kommunen av den grunn ikke har anledning til å innregulere ytterligere hyttetomter. De anfører også at det er urimelig at Dalsethaugen fortettes med like mange tomter som Rustvegen, til tross for at de mener at det er langt mer ledig areal i reguleringsplanen for Rustvegen. Merknadene fra Dalsethaugen er likeartet med merknadene fra Löfgreen. Hytteforeningen har ikke rettskrav på at området skal forbli uforandret. Det er et generelt ønske om at bygging i fjellet skal skje konsentrert og ved fortetting, slik at uberørt areal kan fortsette å tjene som areal til bruk for friluftsliv og rekreasjon. Slik sett er fortetting ønsket. Etter en samlet vurdering anbefaler administrasjonen at klagene fra Dalsethaugens hytteforening og Löfgreen avvises, og at saken sendes Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse av klagesaken. Rådmannens konklusjon: Klagene tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. Vedlegg: Klage fra Dalsethaugen hytteforening Klage fra Advokatfirmaet Hjort DA for Löfgreen

15 Rollag kommune Rollag : Arkiv : K54 Saksmappe : 2013/669 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Orientering - Tiltaksanalyse for Numedalslågen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune tar lokal tiltaksanalyse til orientering og anbefaler at den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken. Fakta: Lokal tiltaksanalyse En tiltaksanalyse skal beskrive hvilke vannforekomster som krever tiltak, hva tiltakene består av og hvem som skal følge opp, slik at vannforskriftens krav kan oppfylles. Tiltaksanalysen skal oppsummere miljøtilstanden i alle vann og vassdrag, og for vannforekomster som har for dårlig tilstand eller der det foreligger risiko for at miljømålene ikke er nådd innen 2021, skal det følges opp med tiltak. Forurensingsregnskap og avlastningsbehov er også viktige grunnlag. Miljømål settes for hver vannforekomst. Tiltaksanalysen bygger videre på karakteriseringen, vesentlige vannforvaltningsspørsmål, klassifiseringen og miljøtilstandsvurderingen og annen problemkartlegging og undersøkelser som er gjort i vannområdet. Vannregionmyndigheten skal sammenstille innspillene fra alle vannområdene i vann region Vest Viken som grunnlag for forvaltningsplan for vannregionen med tilhørende tiltaksprogram. Denne skal på høring i 6 måneder i perioden Her kan alle som ønsker avgi høringsuttalelse. Regional vannforvaltningsplan utarbeides ihht plan- og bygningslovens 8-4 om regional plan med formål å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene

16 (grunnvann, vassdrag og kystvann). Innretningen av den regionale planen følger av forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) fra Denne regionale planen skal vedtas i fylkestinget før sommeren Etter fylkestingets behandling oversendes planen til Miljøverndepartementet for godkjenning ved kongelig resolusjon. Den regionale planen er ikke juridisk bindende for berørte kommuner og sektormyndigheter, men skal legges til grunn for offentlig planlegging og saksbehandling. Planen gjelder for perioden og tiltak iht. planen skal være operative innen Vedtak om gjennomføring av tiltakene skal treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Kommunene og sektormyndighetene har ansvaret for å foreta ytterligere avklaringer og vurderinger ved de enkelte tiltak før vedtak om endelig beslutning. Rådmannens konklusjon: Rollag kommune tar lokal tiltaksanalyse til orientering og anbefaler at den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken. Vedlegg: 1. Lokal tiltaksanalyse 2. Resultat av overvåking av Lågen med sidevassdrag i Rollag kommune

17 Rollag kommune Rollag : Arkiv : K01 Saksmappe : 2013/673 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Søknad om motorferdsel i utmark - borerigg for vannboring - Andersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Søknad fra Aage Andersen om dispensasjon etter 6 for kjøring med borerigg, for boring etter vann til hytte, ved Nordre Rustsetre godkjennes. Transporten vil foregå fra Persbuveien og inn til hytta. Avstand fra bilveg er ca 370 meter. Det søkes om en tur i perioden Eventuelle kjøreskader må utbedres for søkers regning. Tillatelsen skal medbringes og forevises ved eventuell kontroll. Fakta: Aage Andersen søker om dispensasjon etter 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for bruk av borerigg for boring etter vann til hytte ved Nordre Rustsetre. Transporten vil foregå fra Persbuveien og inn til hytta. Avstand fra bilveg til hytta er ca 400 meter. Det søkes om en tur i perioden Etter forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6, kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles strenge krav til hva som defineres som særlige behov og likedan til at behovet ikke skal kunne dekkes på annen måte. Eventuelle dispensasjoner etter 6 knyttes til et begrenset antall turer og definert tidsrom. Transport av materialer i forbindelse med hyttebygging og oppgradering av hytter i områder uten vei skal som hovedregel utføres på vinterføre. Rollag kommune har utarbeidet kriterier for tildeling av dispensasjon. Ved søknad etter 6 gjelder følgende kriterier (vedtatt i kommunestyret ): 6 Tillatelse ved særlige behov: 1. Alle søknader etter 6 skal behandles i NMR.

18 2. Det må dreie seg om et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. 3. Søknader etter 6 skal tolkes restriktivt, spesielt når det gjelder barmarkskjøring. Det er bare i unntakstilfeller det kan gis tillatelse etter Det kan ikke gis tillatelse etter 6 dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. 5. Enkeltturer eller antallsbegrensning. Rådmannens vurdering: I henhold til 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ gi tillatelse til kjøring utover 2,3,4 og 5 når det påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. I de kommunale kriteriene for tildeling av dispensasjon er det kun gitt åpning for enkeltturer eller antallsbegrensning når det gis dispensasjon etter 6. Det bør likevel presiseres at søker er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at tillatelsen kun benyttes til nødvendig transport i forbindelse med omsøkte formål. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Naturmangfoldloven(NML): Tiltaket er i det følgende vurdert i overensstemmelse med prinsippene i NMLs Det er ikke registreringer i Miljødirektoratet sin Naturbase eller i Artsdatabanken som er til hinder for kjøring med borerigg i området. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes Rådmannens konklusjon: Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet ( 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten ( 10. Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshavere pålegges å dekke kostnadene ( 11). Tiltaket kan innebære bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet krever særlige tiltak ( 12) De lokale miljøpåvirkningene i forbindelse med kjøring av borerigg kan føre til kjøresporskader i terrenget og da særlig over myrpartier. Søker prøver å begrense dette problemet ved å bygge en såle når snøen kommer. Skulle det likevel bli kjøreskader i terrenget plikter søker å utbedre disse for egen regning. Søknad fra Aage Andersen om dispensasjon etter 6 for kjøring med borerigg, for boring etter vann til hytte, ved Nordre Rustsetre godkjennes. Transporten vil foregå fra Persbuveien og inn til hytta. Avstand fra bilveg er ca 370 meter. Det søkes om en tur i perioden Eventuelle kjøreskader må utbedres for søkers regning. Tillatelsen skal medbringes og forevises ved eventuell kontroll. Vedlegg: Kart

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-25 Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Fra kl. 14.00-15.00 blir det

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 16/12 11/312 VANNSKADE/UTBEDRINGSTILTAK BOLIGEIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 KLAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 16/12 11/312 VANNSKADE/UTBEDRINGSTILTAK BOLIGEIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 KLAGE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 06.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 11.06.12

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer