Saksframlegg. Klage på vedtak om tillatelse til utvidelse/oppføring av brygge - GB 25/42 - Borøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Klage på vedtak om tillatelse til utvidelse/oppføring av brygge - GB 25/42 - Borøya"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 25/42 Saksmappe: 2014/ /2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Klage på vedtak om tillatelse til utvidelse/oppføring av brygge - GB 25/42 - Borøya Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Innkommet klage tas ikke til følge, da vi ikke kan se at den inneholder momenter som skulle tilsi at kommunens opprinnelige vedtak bør omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jfr. forvaltningslovens 33. Bakgrunn for saken: Søknad om dispensasjon for brygge, trapp, sjøbu og veranda på GB 25/42 - Borøya ble behandlet av Plan og Miljøutvalget den Følgende vedtak ble fattet: «I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av tilbygg til eksisterende brygge. Utvidelsen medfører at bryggefronten blir 18,5 meter lang. Det dispenseres fra kommunedelplanen hvor maksimal bryggefront er satt til 8 meter pr. tomt. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering av flytebrygge. Avslaget begrunnes med at intensjonene i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Øvrige deler av søknaden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens Søknaden er mottatt i kommunen ». Vedtaket ble fattet med 7 mot 2 stemmer (FRP).

2 Saksutredning: Klage på vedtaket er mottatt av kommunen den , er rettidig innkommet og skal realitetsbehandles. Advokat Andreas Stang Lund påklager vedtaket på vegne av eier av naboeiendommen GB 25/58. Bakgrunnen for klagen er at nabo mener utvidelse av brygga vil medføre at hans rettigheter blir svekket. Klagen begrenser seg til å omhandle den godkjente bryggeutvidelsen og vi vil derfor kun ta den delen av vedtaket opp til ny vurdering. Relevante punkter i klagen: Relevante punkter i klagers redegjørelse er satt med kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar. Utgangspunktet for saken er at tiltakshaver og klagerne disponerer hver sin brygge på tiltakseiendommen. Bryggen til klagerne ligger på vestsiden av eiendommen og har en lengde på 5 m. Tiltakshaver har en brygge på østsiden av eiendommen. Denne bryggen har tidligere hatt en lengde på ca. 7,5 m og en bredde på ca. 2 m. Mellom de to bryggene var det et åpent område med en lengde på ca. 5,5 m. Ut av dette fremkommer det at total avstand fra der tiltakshavers brygge begynner til der klagers brygge ender er ca. 18 meter. Det er gitt dispensasjon for oppføring av brygge med bryggefront 18,5 meter så dette ser ut til å være riktige mål. Etter vårt syn er tillatelsen fra 2013 ugyldig, noe som vil bli nærmere begrunnet nedenfor. Under enhver omstendighet er det ubestridt at tiltakshaver har utført bryggearbeider i strid med tillatelsen fra 20l3. Tiltakshaver har ikke bare forestått riving av sin opprinnelige brygge, men også oppført en ny brygge som er utvidet i både lengden, bredden og høyden. Tiltakshavers nye brygge er 10 m lang og 3,1 m bred. Det åpne feltet mellom bryggene er nå 4,9 m. Administrasjonen ser at klager har et poeng i forhold til at tillatelsen fra 2013 er ugyldig. Kommunen har også i ettertid opplyst tiltakshaver om dette og bedt dem vente med ytterligere arbeider til det eventuelt foreligger ny tillatelse. Dispensasjonen som er gitt i det vedtaket som nå er påklagd vil kunne danne grunnlag for en ny tillatelse dersom vedtaket blir stående. Det er for øvrig grundig dokumentert i saksfremstillingen at det her er utført arbeider som ikke er gitt tillatelse til. Reglene er imidlertid slik at når det søkes i ettertid skal saken behandles «som om tiltaket ikke var utført». Det faktum at dette er utført uten gyldig tillatelse har derfor liten betydning for utfallet av saken. I saksfremlegget er det opplyst at den nye bryggen er ca. 40 cm bredere enn den opprinnelige bryggen. Dette er neppe riktig. Som det også fremgår av saksfremlegget, hevder våre klienter at.utvidelsen er "betydelig større enn de 40 cm som oppgis i søknaden". Dette underbygges av opplysningene ovenfor. Bryggene lå tidligere i flukt med hverandre. Vedlagte fotografier viser hvordan den nye bryggen til tiltakshaver går lenger ut i sjøarealet enn den gamle bryggen til våre klienter, med de komplikasjoner dette innebærer for blant annet manøvrering av båter. På side 2 og 3 i saksfremlegget er det tydelig vist at det som omsøkes er å bygge bryggen ut til der formålet «byggeområde brygger» slutter. Det har ikke veldig stor betydning om utvidelsen er på en meter eller 40 cm. når det klart fremgår av vedtaket at det som gis dispensasjon til er samsvarende med det som er oppført, og i ettertid omsøkt. Ut fra saksfremlegget og vedtaket er det liten tvil om hva som blir tillatt. Administrasjonen kan ikke se at tiltaket medfører større komplikasjoner enn det som må forventes når regulerte områder bygges ut. Det er heller ingen andre naboer som har påklaget vedtaket, noe som måtte kunne forventes dersom dette skulle medføre stor komplikasjoner med tanke på manøvrering.

3 Selv om man her står overfor en ulovlighetssak, er det ikke noe i saksfremlegget som tyder på at det er gjennomført en uavhengig oppmåling av den nye bryggen. Vi kan heller ikke se at kommunen har pålagt tiltakshaver å fremskaffe informasjon og dokumentasjon om hvordan den nye bryggen forholder seg til den opprinnelige bryggen, blant annet med hensyn utforming og størrelse. Alt dette er etter vår oppfatning nødvendige saksopplysninger. Saksfremlegget gir tvert imot en klar indikasjon på at kommunen kun har forholdt seg til det som er opplyst av tiltakshaver i søknaden. Samtidig foreligger det andre opplysninger i saken som underbygger standpunktet til våre klienter. Kommunen har foretatt befaring på eiendommen og vi mener at med den foreliggende dokumentasjonen er saken tilstrekkelig opplyst. Det fremkommer tydelig av saksfremlegget og vedtaket at bryggen kan utvides slik at den får en kaifront på 18,5 meter. Videre er det en forutsetning at bryggen ikke strekker seg lenger ut i sjøen enn den allerede er, noe som og samsvarer med formålsgrensen. Dette kommet tydelig frem på flyfotografier i saksfremlegget. For øvrig er det i alle saker slik at kommunen forholder seg til det tiltakshaver opplyser. Basert på tiltakshavers opplysninger og søknad, behandles sakene og det gis tillatelse eller avslag. Dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg at det som er oppført avviker fra den gitte tillatelsen vil dette bli fulgt opp som en ulovlighet, etter reglene i Pbl. kapittel 32. I saken er det lagt til grunn at det nye bryggeanlegget vil få en samlet lengde på ca 18,5 m. Klagerne bestrider dette. Som gjengitt i saksfremlegget, er våre klienter av den oppfatning at det nye bryggeanlegget vil bli lengre enn 18,5 m. Vi gjentar i den forbindelse at det ikke er gjennomført en uavhengig oppmåling av den nye bryggen. Advokat Lund har selv oppsummert bryggas lengde slik: Tidligere brygge ca. 7,5 meter, mellom brygger ca. 5,5 meter klagers brygge 5 meter samlet 18 meter. For øvrig er det gitt tillatelse til at bryggas lengde maksimalt kan være 18,5 meter, ettersom det er dette som er omsøkt. Dersom brygga bygges større enn dette vil det falle utenfor den gitte dispensasjonen, noe som ville betinge endring av tillatelsen. Vi minner om at brygga ikke er ferdig utbygd og kan opplyse at det i byggetillatelsen vil bli stilt vilkår om at bryggas totale lengde ikke skal overstige 18,5 meter. Som et utgangspunkt for dispensasjonsvurderingen er det i saksfremlegget uttalt at "den faste brygga plasseres innenfor byggeområde for brygger i gjeldende plan". Av den grunn mener administrasjonen at den omsøkte dispensasjonen "kan aksepteres ". Dette må være en feil tilnærming til saken. Det at tiltaket er i samsvar med arealformålet, er ikke noe argument for å gi dispensasjon fra planbestemmelsene. Rettsvirkningen av kommuneplaner er knyttet til både arealformål og bestemmelser. Spørsmålet i vår sak er om det foreligger grunnlag for dispensasjon fra den relevante planbestemmelsen. Kommunen er kjent med at rettsvirkningen knytter seg til både arealformål og bestemmelser. Det er derfor saken er behandlet som en dispensasjon. Grunnlaget for dispensasjon mener vi fremkommer av saksfremlegget hvor det blant annet sies: «Administrasjonen kan ikke se at intensjonene i planen blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis en dispensasjon for utvidelse av brygge, slik at kaifronten totalt blir 18,5 meter, da arealet på planen er avsatt til brygge. Det er her snakk om to eksisterende brygger som bygges sammen ved at åpningen mellom dem fylles med brygge. Når det gjelder fordeler og ulemper kan vi ikke se at utvidelse av brygga medfører spesielle ulemper. Naboprotestene ansees å være av privatrettslig karakter og vi kan ikke se at disse skal tillegges vekt ved behandlingen av saken. Det vises her til pan- og bygningslovens Utvidelse av brygge medfører opprettholdelse av etablert bruk og medfører at området fremstår som pent og velstelt, ved at brygga får en helhetlig utforming».

4 Dernest er det i saksfremlegget fremholdt at bryggeutvidelsen fra 20l3 fortsatt er "gyldig". Samme sted kommer det imidlertid også frem at bryggeutvidelsen "skulle vært behandlet som en dispensasjon fra kommunedelplanen da maksimal kaifront i planen er satt til 8 meter ". Dette fremstår som en ren selvmotsigelse. Etter vår oppfatning er det på det rene at tillatelsen fra 20l3 er ugyldig som følge av materiell kompetansemangel, ettersom det da ikke ble gitt dispensasjon fra bestemmelsen til kommunedelplanen. Kommunen er enig med klager om at dette er en feil i saksfremstillingen. Tillatelsen fra 2013 burde åpenbart vært opphevet da feilen ble oppdaget. Vi kan imidlertid ikke se at dette har hatt noen som helst betydning for utfallet av saken. Det er heller ikke vedtaket fra 2013 som er bakgrunn for klagen men den gitte dispensasjonen. Dersom dispensasjonsvedtaket blir opprettholdt vil dette danne grunnlag for å kunne gi en ny tillatelse til etablering av brygge med kaifront 18,5 meter. Vedtaket fra 2013 vil dermed ikke lenger være aktuelt. Vi kan opplyse om at kommunen vil oppheve vedtaket fra 2013 og avvente med å gi ny tillatelse til det foreligger endelig vedtak i dispensasjonssaken før det evt. blir gitt ny tillatelse. Administrasjonen kan heller ikke se at bryggeutvidelsen innebærer spesielle ulemper, og naboprotestene er i stor grad ansett å være av privatrettslig karakter. Klagerne bestrider at det foreligger grunnlag for å innta et slikt standpunkt. Naboene har fremholdt at det allerede er vanskelig å manøvrere i bukta. Det ulovlige bryggeanlegget vil, på grunn av størrelsen, vanskeliggjøre manøvreringen ytterligere. Dette er ikke et hensyn av privatrettslig karakter, men et hensyn som skal vektlegges ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon. Et viktig poeng i den sammenheng er at den nye bryggen til tiltakshaver ikke lenger ligger i flukt med den gamle bryggen til våre klienter, verken i bredden eller i høyden. Administrasjonen har vurdert dette i saksfremlegget ved at det sies: «Kommunen kan vanskelig se at en utvidelse som omsøkt vil medføre en vesentlig forringelse av mulighetene for bading og båttrafikk». Det er heller ingen andre naboer som har påklaget vedtaket, noe det er grunn til å tro ville skjedd dersom dette var et generelt problem for andre brukere av bukta. Bestemmelsene til kommunedelplanen bokstav b nr 4 fastslår uttrykkelig at bryggelengden skal være på maksimalt 8 m pr tomt. Dette må man se i sammenheng med kravene til terrengtilpasning, eksponering og nøkternhet. Dersom det omsøkte tiltaket tillates, vil tomten få en samlet bryggelengde på ca 19,9 m. Dette innebærer en overskridelse på 249 % i forhold til lengdekravet i kommunedelplanen. Hertil kommer den økte bredden på den nye bryggen, uavhengig av om denne er på ca 0,4 eller 1,1 m. Samlet sett vil tiltaket overskride alle rammer for hva som er lovlig etter den aktuelle planbestemmelsen. Det er ikke gitt tillatelse til en bryggelengde på 19,9 meter, av vedtaket fremkommer det helt tydelig at maksimal lengde på brygga skal være 18,5 meter. Dersom det skulle vise seg at avstanden mellom ytterpunktene på de to bryggene skulle overskride dette vil tiltakshaver måtte søke om endring, eller redusere bryggas lengde i bakkant av trapp. Dette vil og være noe han har anledning til, ettersom tiltaket ikke er ferdigstilt. Kommunen forholder seg til det den behandlede søknaden og den gitte tillatelsen innebærer. Det er ingen tvil om at tiltaket krever dispensasjon fra planen. Hva som er lovlig avhenger imidlertid av den gitte dispensasjonen. Som kjent åpner Pbl for at det under visse forutsetninger kan gis dispensasjon fra bestemmelser. Det faktum at klagers advokat er uenig med kommunens vurdering av saken er neppe grunnlag for å omgjøre vedtaket. Hvorvidt vår vurdering om at det feilaktige vedtaket fra 2013 ikke har hatt betydning for utfallet av saken og at saken er tilstrekkelig opplyst og grunngitt overlates til Fylkesmannen, som klageinstans å avgjøre. Klagen er forholdsvis omfattende og vi har ikke funnet rom for å ta med alle punkter i saksfremlegget men har forsøkt å ta med de relevante punktene. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.

5 Administrasjonens konklusjon: Administrasjonen konkluderer med at klagen ikke inneholder nye momenter, eller opplysninger som ikke var kjent da saken ble behandlet 1. gang. Vi vil imidlertid igjen presisere det som er sagt tidligere: «Kommunen anser forholdene rundt rettigheter å være av privatrettslig karakter som kommunen ikke skal ta stilling til ref. Pbl Disse forholdene vil derfor ikke drøftes ytterligere i denne saken. Kommunen behandler byggesaken og overlater til partene å bli enig om hvem som har rettigheter til bruk av de enkelte deler av brygga». Ut fra en konkret vurdering av innkommet klage har administrasjonen kommet til at de anbefaler utvalget at klagen ikke tas til følge og at saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. Vedlegg 1 Særutskrift - Søknad om dispensasjon - brygge - trapp - sjøbu og veranda - GB 25/42 - Borøya 2 Klage på vedtak om dispensasjon 3 Foto - Utbygg brygge

6 Søgne kommune Arkiv: 25/42 Saksmappe: 2014/ /2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon - brygge, trapp, sjøbu og veranda GB 25/42 - Borøya Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av tilbygg til eksisterende brygge. Utvidelsen medfører at bryggefronten blir 18,5 meter lang. Det dispenseres fra kommunedelplanen hvor maksimal bryggefront er satt til 8 meter pr. tomt. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering av flytebrygge. Avslaget begrunnes med at intensjonene i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Øvrige deler av søknaden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens Søknaden er mottatt i kommunen Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av tilbygg til eksisterende brygge. Utvidelsen medfører at bryggefronten blir 18,5 meter lang. Det dispenseres fra kommunedelplanen hvor maksimal bryggefront er satt til 8 meter pr. tomt. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering av flytebrygge. Avslaget begrunnes med at intensjonene i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.

7 Øvrige deler av søknaden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens Søknaden er mottatt i kommunen Fung. leder Daland (FRP) fremmet forslag: Søknad om brygge godkjennes med hjemmel i kommunedelsplankartet for borøya. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering av flytebrygge på dette vilkår: Flytebryggen med evt fortøyde båter må ikke komme i konflikt med den alminnelige ferdselsretten i sjø. Begrunnelse for sjøbod: Innvilgelsen av dispensasjon for sjøbod, begrunnes med tilpasning til de stedlige omgivelser. Begrunnelse for flytebrygge: Innvilgelse av dispensasjon for flytebrygge relateres til en skjønnsmessig helhetsvurdering. Begrunnelse for at bryggearealer ikke krever dispensasjon fra plan: Bryggearealene i Kommunedelplanen av 2005 er opptegnet etter pbls regler. Det antas at opptegningen er ment å gjelde foran bestemmelsene jmf tidligere praksis. Bryggesøknad er ikke avhengig av dispensasjon fra planbestemmelsene. Øvrige deler av søknaden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens Søknaden er mottatt i kommunen Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 (FRP) stemmer Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av tilbygg til eksisterende brygge. Utvidelsen medfører at bryggefronten blir 18,5 meter lang. Det dispenseres fra kommunedelplanen hvor maksimal bryggefront er satt til 8 meter pr. tomt. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering av flytebrygge. Avslaget begrunnes med at intensjonene i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Øvrige deler av søknaden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens Søknaden er mottatt i kommunen Bakgrunn for saken: Kommunen ble i august 2014 gjort oppmerksomme på at det var utført flere tiltak på eiendommen uten at dette var omsøkt.

8 Det er i 2013 gitt tillatelse til utvidelse av eksisterende bryggeareal, ved at de to eksisterende bryggene skulle sammenbygges. Grunnet innkommet klage foretok kommunen en kort besiktigelse på ovennevnte eiendom den Følgende forhold ble avdekket: Brygge er bygget ny og utvidet i bredden, dette inngår ikke i tillatelse i vedtak av Det er etablert en flytebrygge utenfor fast brygge. Langs adkomstveien opp mot hytta er det etablert trapper i tre flere steder. I forkant av lekehytte er det etablert en vesentlig utvidelse av terrasse/veranda. Bak hytta er det plassert en lekehytte opp mot naboeiendom, denne ser ut til å være nærmere nabogrense enn 4 meter. På bakgrunn av de avdekkede forhold ble det sendt ut varsel om pålegg, samt varsel om tvangsmulkt den På bakgrunn av utsendt varsel ba hjemmelshavere om et møte med kommunen, det ble avholdt slikt møte, den Kommunen mottok den søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende holmer og fra Pbl Det søkes nå om ettergodkjenning for utvidelse av brygge, om etablering av flytebrygge og for oppføring av sjøbu. I tillegg søkes det om ettergodkjenning av utvidet veranda/terrasse på lekehytte samt nye trapper fra brygge til hytte. Tiltakene med unntak av bryggeutvidelse, flytebrygge og sjøbod vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan og vil derfor behandles administrativt i etterkant av dispensasjonsbehandlingen. Saksutredning: Søknaden: Det søkes nå om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 for oppføring av sjøbu/bod og for utlegging av flytebrygge. Videre søkes det om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya for oppføring av sjøbod og etablering av flytebrygge. Det søkes også om dispensasjon fra kravet om høyde over havet, da det søkes om å plassere sjøboden 1 meter over normalvannstand. Videre søkes det om bryggefront over 8 meter pr. tomt, som er begrensningen i kommunedelplanen. Bryggefronten på eiendommen vil etter planlagt utvidelse utgjøre ca. 18,5 meter.

9 Det kan opplyses at dagens brygger brukes av to eiendommer, da bakenforliggende eiendom GB 25/58 har tinglyst rett til bruk av den brygga som ligger lengst vest. I tillegg kan det nevnes at hele det området som det søkes om brygge på er avsatt til bryggeområde i kommunedelplanen, (dette med unntak av flytebrygge). Slik sett er det ikke samsvar mellom kart og bestemmelser da bestemmelsene sier at det maksimalt kan bygges 8 meter kaifront pr. eiendom. Se kart under som viser byggeområde, i forhold til omsøkt brygge. Det er i 2013 gitt tillatelse til utvidelse av brygge ved at de to bryggene skulle bygges sammen. Det ble i den forbindelse ikke søkt om riving og gjenoppbygging av eksisterende brygge. I

10 praksis er det riving og gjenoppføring som er utført og ny brygge opplyses å være ca. 40 cm bredere enn den som er revet. Det foreligger nabomerknader til innkommet søknad om dispensasjon og det utførte arbeidet. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er avsatt til byggeområde for fritidsboliger i kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende holmer. Området for eksisterende og omsøkt brygge er avsatt til Annet byggeområde brygger. Det er plankrav for 20-1 tiltak i dette området, men ettersom de omsøkte tiltakene kan søkes som 20-2 tiltak vil ikke plankravet bli gjeldende i denne saken. Relevante bestemmelser i saken: Kommuneplanens bestemmelser: «I område avsatt til byggeområde for brygger gjelder følgende: Brygger skal gis en god terrengtilpasning og utformes slik at de ikke eksponerer seg selv eller virker dominerende. Brygger, båtfester og andre varige konstruksjoner og anlegg skal ta hensyn til allmenn ferdsel og utformes nøkternt og av fortrinnsvis naturmaterialer. Maks lengde på kaifront pr. tomt= 8 meter. Det er krav om minimum 3 meter bryggeplass til all ny fritidsbebyggelse. Uthus skal plasseres i sammenheng/ nær tilknytning til hovedbygning, og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter, og minst mulig eksponert mot strandsonen. Uthus kan kun oppføres der totalt bruksareal inklusiv uthus ikke overstiger T-BRA= 100 kvm,maks T-BRA= 20 kvm, maksimal mønehøyde 4,0 meter fra planert terreng. Det tillates ikke fyllinger høyere enn 1 meter». Krav til høyde over havet: For bygninger skal underkant gulv ikke være lavere det som er beskrevet i tabellen. I utsatte områder kan det stilles strengere krav Sikkerhetsklasser Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet for flom F1 Liten 1/20 gir byggegrense på kote 2,25 F2 Middels 1/200 gir byggegrense på kote 2,50 F3 Stor 1/1000 gir byggegrense på kote 2,65 Sikkerhetsklasse F1 Gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade.

11 Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Relevante punkter i klage fra nabo med tiltakshavers/ansvarlig søkers påfølgende kommentarer i kursiv skrift: Det foreligger merknader fra nabo på GB 25/51 Renate Hægeland og Hans Jørgen Fiskaadal. Nabo påpeker at terrassen foran lekehytte, som ligger 2-2,5 meter fra felles grense uten at dette er gitt samtykke til. Nabo forutsetter at de ved en senere anledning vil kunne gjøre tilsvarende uten at dette medfører naboprotester. Denne ligger på baksiden av fjellrygg som skiller våre tomter og kan ikke sees fra huset til Hægeland. Vi har ikke noe imot at Hægeland bygger på sin side av fjellryggen. I forhold til brygga påpeker nabo at strandlinjen er sterkt utbygd og at det er trangt og vanskelig fremkommelig med båter og at det oppleves som utrygt å bade i bukten. Naboen reagerer sterkt på fremgangsmåten i denne saken, hvor det bygges først for så å søke i ettertid. Det foreligger også merknader fra nabo på GB 25/42 Valborg Helland Severinsen og Rolf Severinsen. Severinsen påpeker at den nyoppførte brygga er vesentlig bredere enn den som ble revet. De mener utvidelsen er betydelig større enn de 40 cm som oppgis i søknaden. Det sies også at brygga er lenger og at avstanden mellom de to bryggene er blitt mindre. Videre henviser Severinsen til rettigheter de har i bryggeanlegget. Vedrørende veranda påpeker Severinsen at denne ikke er nabovarslet før den ble oppført og at den er godt eksponert i terrenget. Det opplyses at de fortsatt har innvendinger i forhold til rekkverket som tar utsikt fra deres eiendom. Wiig opplyser at rekkverk vil bli skiftet til rekkverk i glass. Avslutningsvis påpeker Severinsen at det er satt opp en bod/lekehytte for nærme nabogrensen, som ikke er med på tegningene. Det er ikke ønskelig at denne skal ødelegge for eventuelle utvidelser på Severinsens eiendom. Denne boden stod på tomten før vi overtok. Den inneholdt utedo og redskapsbod. Jeg har revet denne og satt opp en mindre bod på samme plass. Utedoen er borte da forbrenningsdo er montert i hytta. Denne er vist på gammel situasjonsplan og bilde. Kommunens kommentar til protester. Området der den etablerte brygga samt utvidelsen som er planlagt ved at bryggene bygges sammen, er avsatt til byggeområde for brygge. Kommunen kan vanskelig se at en utvidelse som omsøkt vil medføre en vesentlig forringelse av mulighetene for bading og båttrafikk. Kommunen anser forholdene rundt rettigheter å være av privatrettslig karakter som kommunen ikke skal ta stilling til ref. Pbl Disse forholdene vil derfor ikke drøftes ytterligere i denne saken. Kommunen behandler byggesaken og overlater til partene å bli enig om hvem som har rettigheter til bruk av de enkelte deler av brygga. Terrasse/veranda på lekehytte, samt reparasjon av trapper ansees å være i tråd med reguleringsbestemmelser og vil av den grunn ikke bli behandlet i dette vedtak. Det vil bli fattet vedtak etter plan- og bygningslovens 20-2 i etterkant av dispensasjonsbehandlingen. Det vises til klager og kommentarer i sin helhet.

12 Uttalelser fra annen myndighet: Saken har vært forelagt Fylkesmannen i Vest- Agder og Vest- Agder Fylkeskommune for uttalelse. Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler følgende i brev av : «I kommunedelplanen er eksisterende brygge vedtatt som annet byggeområde brygger. Vi har slik sett ikke spesielle merknader til breddeutvidelsen, forutsatt at avvikene fra kommunedelplanen er minimale». «Omsøkte flytebrygge vil bli liggende på sjøareal vedtatt som vannareal for allmenn bruk. Her bør det vises varsomhet med å dispensere fra formålet. Vi viser i denne sammenheng bl.a. til at tilstøtende skjær på utsiden er foreslått båndlagt etter PBL som hekkeplass for fugl. Omsøkte bod i strandkanten vil bli liggende på byggeområde med krav om reguleringsplan. Eventuell dispensasjon her vil ytterligere øke det bebygde preget i strandsonen, samt lett skape en uheldig presedens. Oppføring av bod bør derfor kun skje i samsvar med plan og ikke ved dispensasjon». «Utvidelse av terrassen utenfor uthuset oppe ved hytta fører til at terrassen kommer nær en turvei som krysser eiendommen. Dette vil gi økt privatiserende virkning på turveien, samt forsterke det bebygde preget. Utvidelsen bør slik sett først bli vurdert gjennom reguleringsplanprosessen som kommunedelplanen krever». Det vises til uttalelsen i sin helhet. Vest-Agder fylkeskommune har ikke uttalt seg innen fristen. Administrasjonen har vurdert uttalelsen fra Fylkesmannen i forhold til hvorvidt omsøkte tiltak rammes av plankravet. Vi har kommet til at Fylkesmannens vurdering er feil, ettersom de omsøkte tiltak kun krever søknad etter 20-2 og dermed ikke rammes av rekkefølgekravet. Relevante punkter i tiltakshavers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Sjøbu/bod: Det søkes om dispensasjon fra Pbl metersbeltet, samt fra Pbl 28-1 flom, hvor sikkerhetsklasse for flom ansees å være kote c+2,25. Oppføring av sjøbu betinger dispensasjon fra Pbl. 1-8, da deler av boden plasseres utenfor området som er avsatt til byggeområde. I tillegg betinger søknaden dispensasjon fra kommunedelplanens b.4 og b.5. Bestemmelsens b.4 sier at maks kaifront pr. tomt = 8 meter. Bestemmelsens b.5 sier at uthus skal plasseres i sammenheng/ nær tilknytning til hovedbygning, og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter, og minst mulig eksponert mot strandsonen. Dersom det skulle gis dispensasjon for oppføring av sjøbu måtte det i tillegg være gitt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om maks ett uthus pr. eiendom i 100 meters beltet langs sjøen. Dette fordi planen ikke har bestemmelser om antall uthus og det blir da kommuneplanens bestemmelser som gjelder. På eiendommen er det allerede oppført to uthus, hvorav ett er godkjent (lekehytte uten rom for varig opphold) I tillegg er det oppført en bod i bakkant av hytta, som er erstatningsbygg for tidligere utedo/bod. Denne er ikke omsøkt. Dersom det er snakk om reparasjoner/ombygging av en gammel bod kan det tenkes at denne må ansees som godkjent. Dette må vurderes nærmere, uansett vil man måtte telle denne med som et uthus på eiendommen.

13 Ansvarlig søker begrunner søknaden med at hverken natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske samt strandsonen berøres. Selv om tiltaket ikke direkte berører de nevnte hensynene må det kunne sies at det bebygde preget i bukta økes ytterligere. Saken vil også kunne skape presedens i lignende saker på Borøya og andre steder i kommunen. Administrasjonen mener at eventuelle nye sjøbuer kun bør tillates gjennom et planarbeid og at det ikke bør tillates som enkeltdispensasjoner. Antallet uthus og avstander til hovedhytte mv. bør også avklares gjennom plan og ikke som enkeltdispensasjoner. Tiltaket vil ha begrenset synlighet fra forbipasserende båttrafikk utenfor bukten samt fra naboeiendommer grunnet lite sjenerende plassering under eksisterende trapp. Boden ligger på et område som allerede er privatisert. Boden vil bli svært eksponert i bukta. At området er privatisert er rett, men det bebygde preget økes ved at det bygges ytterligere. Boden vil gi økt oppbevaringsplass for redskaper og maritimt utstyr som ellers blir oppbevart på bryggeområdet. Dette er et argument som vil være en fordel for tiltakshaver, slike private fordeler skal imidlertid vanligvis ikke tillegges vekt ved behandling av dispensasjoner. Boden oppføres med tanke på flom. Den forankres, og ved flom vil ikke dette har stor betydning for bruken. Administrasjonen ser ikke denne delen av dispensasjonen som noen stor utfordring, da det kan stilles vilkår om prosjektering og utførelse som tar høyde for eventuell stormflo. For øvrig nevnes at boden ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. Det ligger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Det er mulig at dette er rett, men ettersom tiltaket ellers strider mot flere av hensynene bak bestemmelsene og med tanke på faren for presedensvirkning anbefaler administrasjonen at søknaden avslås. Flytebrygge: Etter vår vurdering vil natur, friluftsliv, ferdsel og fiske samt strandsonen berøres i svært liten grad, da flytebryggen plasseres utenfor strandlinjen. Flytebrygga plasseres utenfor det området som er avsatt til brygger i planen, vi kan ikke se at det er noen gode argumenter for å tillate dette. Vi minner om at den faste brygga som søkes etablert er betydelig større enn det planen åpner for på denne eiendommen. Flytebryggen er plassert på et område som allerede er privatisert og kaifronten besørger to tomter. Planens begrensning er 8 meter kaifront pr. eiendom og det faktum at kaifronten betjener to eiendommer er i utgangspunktet ikke noe som medfører at det skal gis tillatelse til utvidelser. Den fastgjøres direkte til land og eksisterende fast brygge. Vi anser at tiltaket berører sjøbunn i særdeles mindre grad enn ved oppføring av en fast brygge, da den fastgjøres til land. Etablering av fast brygge på stedet er uaktuelt i henhold til gjeldende plan. Dette kan derfor ikke benyttes som argument. Vi anser at flytebryggen ikke virker dominerende da den etter best mulig plassering flukter med strandlinje.

14 Det kan tenkes at flytebrygga isolert sett ikke virker dominerende, men dersom man ser den i sammenheng med det totale bryggearealet det legges opp til på eiendommen må det vel sies at dette er dominerende og langt utenfor det som legges opp til både i kommunedelplanen og kommuneplanen. For øvrig nevnes at flytebryggen ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. Naboer påpeker at det er vanskelig å manøvrere i bukta og at tiltaket derfor ikke er ønskelig. Vi minner om Fylkesmannens uttalelse som peker på at tilstøtende skjær på utsiden er foreslått båndlagt etter PBL som hekkeplass for fugl. Det ligger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Det vises til ovenstående kommentarer, samlet sett mener administrasjonen at det vil være svært uheldig å gi dispensasjon for omsøkte flytebrygge. Administrasjonens samlede vurdering: Administrasjonen mener det er uheldig at deler av omsøkte tiltak er gjennomført uten å være omsøkt. Tiltakshaver har i 2013 fått tillatelse til utvidelse av eksisterende brygge. Dette er imidlertid bare så vidt påbegynt. Den gamle brygga har blitt revet og erstattet med en ny, bredere brygge, uten at dette er nevnt i den opprinnelige søknaden. Videre vil vi oppsummere vår vurdering for de enkelte deler av søknaden. Brygger: Flytebrygge som er etablert er plassert innenfor det arealet som er avsatt til vannareal for allmenn bruk. Administrasjonen kan ikke se at det kan gis dispensasjon til slik brygge uten at intensjonene i planen blir vesentlig tilsidesatt. Vi vil også minne om at det her er foreslått å gi dispensasjon for inntil 18,5 meter kaifront på eiendommen. Vi kan ikke se at det kan legges ut flytebrygger utenfor område for brygger, uten at intensjonen i planen blir vesentlig tilsidesatt. Det vises også her til nabomerknader som peker på at det allerede er vanskelig å manøvrere i bukta og at tiltaket vil forverre denne situasjonen. Den faste brygga plasseres innenfor byggeområde for brygger i gjeldende plan. Derfor mener administrasjonen denne kan aksepteres. Utvidelsen som ble godkjent i 2013 er fortsatt gyldig, men vi ser i ettertid at dette skulle vært behandlet som en dispensasjon fra kommunedelplanen da maksimal kaifront i planen er satt til 8 meter. Med den planlagte utvidelsen vil brygga få en kaifront på 18,5 meter. Søker bruker et argument om at brygga brukes av 2 eiendommer og derfor bør kunne utvides. Dette er imidlertid ikke noe godt argument, ettersom begrensningen er satt pr. eiendom ikke pr. bruker. Administrasjonen mener imidlertid at det faktum at plankartet åpner for brygge langs hele eiendommen bør kunne tillegges vekt. Videre mener vi at det vil være urimelig at den gitte tillatelsen ble opphevet, da tiltakshaver har forholdt seg til dette vedtaket og regnet med at alt var i orden i forhold til dette. Det er beklagelig at rettighetshaver ikke har blitt varslet om den planlagte utvidelsen da den ble omsøkt i Kommunen finner imidlertid at dette er av privatrettslig karakter. Tiltaket vil uansett ikke kunne gjennomføres dersom ikke tiltakshaver har rettigheter til dette. Vi ønsker å presisere at kommunen ikke har tatt stilling til dette spørsmålet og tillatelsen er ikke noen avgjørelse i forhold til de privatrettslige sidene av saken.

15 Administrasjonen kan ikke se at intensjonene i planen blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis en dispensasjon for utvidelse av brygge, slik at kaifronten totalt blir 18,5 meter, da arealet på planen er avsatt til brygge. Det er her snakk om to eksisterende brygger som bygges sammen ved at åpningen mellom dem fylles med brygge. Når det gjelder fordeler og ulemper kan vi ikke se at utvidelse av brygga medfører spesielle ulemper. Naboprotestene ansees å være av privatrettslig karakter og vi kan ikke se at disse skal tillegges vekt ved behandlingen av saken. Det vises her til pan- og bygningslovens Utvidelse av brygge medfører opprettholdelse av etablert bruk og medfører at området fremstår som pent og velstelt, ved at brygga får en helhetlig utforming. Administrasjonen konkluderer, ut fra ovenstående begrunnelse, med at hvis det blir gitt dispensasjon for utvidelse av brygge, vil fordelene være vesentlig større enn ulempene. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum er derfor oppfylt og vi anbefaler at dispensasjonssøknaden for omsøkte brygge innvilges. Sjøbu: Når det gjelder sjøbu mener administrasjonen det vil være svært uheldig å tillate denne ettersom den strider med både Pbl. 1-8, kommunedelplanen og kommuneplanen. I følge kommunedelplanen skal uthus ikke ha større avstand til hytta enn 8 meter. Avstanden fra hytte til planlagt sjøbu vil bli ca. 60 meter. Planen legger ikke opp til at det skal bygges sjøbuer på de avsatte arealene for brygge. Vi mener derfor eventuelle sjøbuer bare bør tillates gjennom en planprosess. En eventuell tillatelse vi i tillegg være avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen for antall uthus, da det her heter at det maksimalt kan oppføres ett uthus pr. eiendom i 100 meters beltet. Eiendommen har fra før ei lekehytte som er godkjent og en liten bod som ikke er omsøkt. Administrasjonen konkluderer, ut fra ovenstående med at hvis det blir gitt dispensasjon for oppføring av sjøbu og flytebrygge, som omsøkt vil hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt og administrasjonen anbefaler at dispensasjonssøknaden avslås. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for stablesteinsmur avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke saken nærmere i forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 2 Søknad om oppføring av bod, flytebrygge samt terrasse 3 Brev av Nabovarsel - fra Valborg Helland Severinen 4 Kommentar Valborg Severinsen 5 Situasjonskart 6 Tegninger 7 Foto - Rive trapp 8 Foto - Rive platting 9 Foto - Rehabilitere trapp 10 Foto - Utbygg brygge

16 11 Foto - Flytebrygge 12 Kommentar til nabovarsel 13 Varsel om pålegg - mulig ulovlig tiltak - Brygge - trapper - veranda - GB 25/42 - Borøya 14 Bilder mottatt fra nabo som klager på tiltakene 15 Bilder av brygge og utvidet veranda 16 Merknader til bryggeutvidelse - GB 25/42 17 Underskrevet møtereferat av Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan

17 HIORT Søgne kommune Postboks Søgne Deres ref Oslo, 18. februar 2015 Ansvarlig advokat: Andreas Stang Lund Referanse: M Tiltak på gnr 25 I bnr 42 i Søgne kommune - riving og utvidet oppføring av brygge - klage på vedtak om dispensasjon I Innledning Vårt firma representerer Valborg Helland Severinsen og Rolf Severinsen, som er eiere av gnr 25 / bnr 58 i Søgne kommune. Eiendommen til våre klienter grenser til ovennevnte tiltakseiendom, og de har tidligere inngitt protest på det angjeldende tiltaket. Utgangspunktet for saken er at tiltakshaver og klagerne disponerer hver sin brygge på tiltakseiendommen. Bryggen til klagerne ligger på vestsiden av eiendommen og har en lengde på 5 m. Tiltakshaver har en brygge på østsiden av eiendommen. Denne bryggen har tidligere hatt en lengde päca7,5 m og en bredde päca2 m. Mellom de to bryggene var det et åpent område med en lengde pä ca 5,5 m. Disse målene lar seg utlede av vedlagte situasjonskart fra websiden til Søgne kommune. Bilag I Situasjonskart fikk tiltakshaver tillatelse til å sammenføye de to eksisterende bryggene på tiltakseiendommen. Mer presist var det tale om å forlenge bryggen til tiltakshaver, slik at denne ble sammenslått med bryggen til våre klienter. Det omsøkte tiltaket er illustrert på vedlagte fotografi. Bilag2 Fotograh Etter vårt syn er tillatelsen fra2013 ugyldig, noe som vil bli nærrnere begrunnet nedenfor. Under enhver omstendighet er det ubestridt at tiltakshaver har utført bryggearbeider i strid med tillatelsen fra20l3. Tiltakshaver har ikke bare forestått riving av sin opprinnelige brygge, men også oppført en ny brygge som er utvidet i både lengden, bredden og høyden. Tiltakshavers nye brygge er 10 m lang og 3,1 m bred. Det åpne feltet mellom bryggene er nå 4,9 m. Kommunen har som følge av ulovligheten gitt tiltakshaver forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt. Tiltakshaver har deretter søkt om etterhåndsgodkjenning av det utførte tiltaket. En etterhåndsgodkjenning er imidlertid betinget av at kommunen gir dispensasjon fra bestemmelsene til kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer ogholmer. Advokatfirmaet Hiort DA - MNA / hjort.no Besøksadresse Akersgaten 5r Postadresse PB 47r Sentrum, oro5 Oslo -flf. (+4) oo Bankgiro Faks (+47) zz 47 'rb tb Ory nr.946 tz9 356 MVA

18 HJORT Side 2 av 7 Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune behandlet dispensasjonssøknaden fra tiltakshaver 28. januar 2015, hvor det i sak 7/15 ble truffet vedtak som følger: "I medhold av plan- og bygningsloven ç 19-2 innvilges sølcnad om dispensasjonfra kommunedelplanenfor Borøya, þr oppþring av tilbygg til eksisterende brygge. Unidelsen medfører at bryggefronten blir 18,5 meter lang. Det dispenseres fra kommunedelplanen hvor maksimal bryggefront er satt til I meter pr. tomt. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven f I9-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanenfor Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering ov flytebrygge. Avslaget begrunnes med at intensjonene i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Øvrige deler av søknqden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens S 20-2 Sølcnaden er mottatt i kommunen " Vedtaket påklages med dette til Fylkesmannen i Vest-Agder. Det gjøres gjeldende at vedtaket er basert på feil faktum, i tillegg til at det er beheftet med både materielle og prosessuelle kompetansemangler. Prinsipalt anføres det at søknaden mä avslås, idet vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Subsidiært anføres det at vedtaket mä oppheves som ugyldig, blant annet som følge av mangelfull saksutredning og mangelfull begrunnelse. Klagen er fremsatt i tide. 2 Rettslig utgangspunkt. Fylkesmannens prøvingsadgang Hjemmel for kommunens dispensasjonsvedtak er plan- og bygningsloven $ Det følger av andre ledd at dispensasjon ikke kan gis, dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven $ l9-2 at vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere foreligger, er et rettsanvendelsesskjønn, jf Ot prp rr 32 ( ) side 242. Dette innebærer at Fylkesmannen i Vest-Agder, som klageinstans, ikke er bundet til å legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved behandlingen av klagesaken. Om denne problemstillingen heter det i Innjord (red): Plan- og bygningsloven med kommentarer (2010) pä side : " I pralrsis er det grunn til å anta at domstolene vil utøve betydelig tilbakeholdenhet med å overprøve forvaltningens vurdering av om lovens vilkår er oppfylt. At vurderingen i Advokatfirrnaet Hjort DA - MNA / hjort.no M l 1524s3.1

19 HIORT Side 3 av 7 prinsippet skal anses som et rettsanvendelsesskjønn, har derfor størst betydningved at Fylkesmannen som klageinstans nå kan overprøve kommunens vurdering av om dispensasjonsvilkårene er oppfylt, uten å være bundet til å legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, jf, þrvaltningsloven $ 34 andre ledd tredje punhum. I proposisjonen s. 242 understreker departementet at forvaltningslovens regel om å vehlegge det kommunale selvstyret bare kommer i betraktning "ved interesseaweiningen av om dispensasjon sknl gis når lovens formelle vilkår þr å gi dispensasjon er oppfylt". I tråd med det som er fremholdt av Agder lagmannsrett og Høyesterett i RG 2004 s. I 176 og Rt s. 257, jf ovenfor, er det imidlertid vanskelig å se qt det er noe særlig rom for en ytterligere interesseaweining etter at det eventuelt er fastslått qv lovens vilkår er oppfylt." 3 Klagegrunner 3.1 Vedtaket er basert på feil faktum Klageme gjør gjeldende at vedtaket er basert på feil faktum for så vidt gjelder størrelsen på den nye bryggen. Det anføres at årsaken til feilen er at saken ikke er tilstrekkelig utredet, jf forvaltningsloven $ 17. I saksfremlegget er det opplyst at den nye bryggen er ca 40 cm bredere enn den opprinnelige bryggen. Dette er neppe riktig. Som det også fremgår av saksfremlegget, hevder våre klienter at utvidelsen er "betydelig større enn de 40 cm som oppgis i søknaden". Dette underbygges av opplysningene ovenfor. Bryggene lå tidligere i flukt med hverandre. Vedlagte fotografier viser hvordan den nye bryggen til tiltakshaver går lenger ut i sjøarealet enn den gamle bryggen til våre klienter, med de komplikasjoner dette innebærer for blant annet manøvrering av båter. Bilag 3 Fotografier De vedlagte fotografiene er også illustrerende for anførselen om at tiltakshaver har økt lengden på sin nye brygge. Selv om man her står overfor en ulovlighetssak, er det ikke noe i saksfremlegget som tyder på at det er gjennomført enuavhengig oppmåling av den nye bryggen. Vi kan heller ikke se at kommunen har pålagt tiltakshaver å fremskaffe informasjon og dokumentasjon om hvordan den nye bryggen forholder seg til den opprinnelige bryggen, blant annet med hensyn utforming og størrelse. Alt dette er etter vår oppfatning nødvendige saksopplysninger. Saksfremlegget gir tvert imot en klar indikasjon på at kommunen kun har forholdt seg til det som er opplyst av tiltakshaver i søknaden. Samtidig foreligger det andre opplysninger i saken som underbygger standpunktet til våre klienter. Vi viser blant annet til forhåndsvarselet fra kommunen til tiltakshaver av 21. august 2014,hvor følgende er lagt til grunn: Advokatfirmaet Hjort DA - MNA / hjort.no M I r

20 HJORT Side 4 av 7 " Så vidt vi kan se er den nå oppførte bryggen strukket ca. I meter lenger ut fra land enn opprinnelig brygge var. " Dermed foreligger det et vesentlig awik mellom de faktiske forholdene i saken og den saksfremstillingen som ligger til grunn for vedtaket om dispensasjon. Dette må ses i sammenheng med at den nye konstruksjonen til tiltakshaver er lengre enn den tidligere bryggen. Etter vårt syn er det ikke til å komme bort fra at en slik feil kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Dette vil igjen innebære at vedtaket er ugyldig. I saken er det lagt til grunn at det nye bryggeanlegget vil få en samlet lengde pä ca 18,5 m. Klagerne bestrider dette. Som gjengitt i saksfremlegget, er våre klienter av den oppfatning at det nye bryggeanlegget vil bli lengre enn 18,5 m. Vi gjentar i den forbindelse at det ikke er gjennomført en uavhengig oppmåling av den nye bryggen. Som vi har vært inne på ovenfor, er den nye bryggen til tiltakshaver l0 m lang og 3,1 m bred. Dette representerer en lengdeøkning på ca 2,5 m (33 %) og en breddeøkning på ca 1,1 m (55 Yo), sammenlignet med den tidligere bryggen. Det åpne området mellom de to bryggene er nä 4,9 m, hvilket innebærer en reduksjon på ca 0,6 m. Den samlede lengden av bryggeanlegget vil, dersom åpningen tettes, være ca 19,9 m (5,0 + 4,9 + 10,0). Dette er 1,4 m lengre enn det som er lagt til grunn av kommunen. 3.2 Vilkårene for dispensasjon er ikke oppfylt Oppføringen av den nye bryggen er i samsvar med gjeldende arealformål i kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer ogholmer. Det angjeldende området er i arealdelen til kommunedelplanen vist som annet byggeområde (brygger). På den annen side er det uomtvistet at tiltaket er i strid med bestemmelsene til kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer og holmer. Vi viser her bestemmelsene bokstav b nr 4, som lyder slik: "I område avsatt til byggeområde þr brygger gjelder følgende: Brygger skal gis en god terrengtilpasning og utþrmes slik at de ikke eksponerer seg selv eller virker dominerende. Brygger, båtfester og andre varige konstrulæjoner og anlegg skal ta hensyn til allmennferdsel og utþrmes nøkternt og av þrtrinnsvis nqturmaterialer. Mal6 lengde på kaifront pr. tomt: I meter. Det er lcrav om minimum 3 meter bryggeplass til all ny fritidsbebyggelse. " Tiltaket krever følgelig dispensasjon fra planbestemmelsene bokstav b nr 4. Dispensasjonshjemmelen fremgår av plan- og bygningsloven $ 19-2 andre ledd, som fastslår at det ikke kan gis dispensasjon dersom "hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens þrmålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt". Gitt at dette grunnvilkåret er oppfylt, må i tillegg fordelene ved å gi dispensasjon være "klart støne " enn ulempene etter en Advokatfirmaet Hjort DA - MNA / h. ort.no M r r

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/161-9600/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 05.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og miljøutvalget

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og miljøutvalget Søgne kommune Arkiv: 47/73 Saksmappe: 2014/3696-2541/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 47/73 - Røsstadveien 412 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen Søgne kommune Arkiv: 37/38 Saksmappe: 2016/2850-51070/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 15.12.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Søgne kommune Arkiv: 38/163 Saksmappe: 2014/2237-12056/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen Søgne kommune Arkiv: 50/33 Saksmappe: 2014/1970-43857/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 11.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130 Søgne kommune Arkiv: 20/130 Saksmappe: 2015/3509-43644/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.10.2016 Saksframlegg Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24 Søgne kommune Arkiv: 47/42 Saksmappe: 2016/3330-2956/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.02.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41 Søgne kommune Arkiv: 20/118 Saksmappe: 2015/765-33935/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Saksframlegg. Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik Søgne kommune Arkiv: 32/6 Saksmappe: 2013/3624-42000/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.11.2015 Saksframlegg Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden Søgne kommune Arkiv: 37/72 Saksmappe: 2014/1583-35544/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Søgne kommune Arkiv: 37/236 Saksmappe: 2011/2058-3379/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/ Ing. T.H. Ryen Tangvallveien 6 4640 SØGNE SØGNE KOMMUNE Arealenheten Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/2567-35616/2015 Terje Axelsen 37/50 29.03.2016 Dispensasjon for oppføring av bod og terrasse/platting

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1 Søgne kommune Arkiv: 32/69 Saksmappe: 2017/154-17002/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 42/32 - Eid 173

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 42/32 - Eid 173 Søgne kommune Arkiv: 42/32 Saksmappe: 2015/2144-47819/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134

Saksframlegg. Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134 Søgne kommune Arkiv: 20/81 Saksmappe: 2015/949-22314/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.06.2015 Saksframlegg Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Klage på innvilget dispensasjon for steinsetting og jordfylling - GB 20/1 Sjursholmen

Saksframlegg. Klage på innvilget dispensasjon for steinsetting og jordfylling - GB 20/1 Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2012/1212-267/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.01.2016 Saksframlegg Klage på innvilget dispensasjon for steinsetting og jordfylling - GB 20/1 Sjursholmen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for økt mønehøyde fritidsbolig og sjøbod - GB 32/84 - Hummerviga

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for økt mønehøyde fritidsbolig og sjøbod - GB 32/84 - Hummerviga Søgne kommune Arkiv: 32/84 Saksmappe: 2005/1330-810/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for økt mønehøyde fritidsbolig og sjøbod - GB 32/84 - Hummerviga

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya Søgne kommune Arkiv: 21/13 Saksmappe: 2008/414-11615/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB 2/52

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB 2/52 Søgne kommune Arkiv: 2/52 Saksmappe: 2015/2370-43364/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/928-7 Arkiv: 12/44 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 29.09.2014 Klagebehandling:Avslag på søknad om ettergodkjenning av ulovlig oppført annekssted:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - GB 23/13 - GB 23/14 - GB 23/198 - Høllesanden 15

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - GB 23/13 - GB 23/14 - GB 23/198 - Høllesanden 15 Søgne kommune Arkiv: 23/13 Saksmappe: 2014/2311-3529/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 27.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - GB 23/13 - GB 23/14 - GB 23/198 - Høllesanden

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING.

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/1160 ARKIV: 075/0211/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 107/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2014/6663-16 Saksbehandler: Oddvin Moan Saksframlegg, søknad om dispensasjon fra reguleringsplan RP25 og fra plan og bygningsloven 8-1 for oppført fritidsbebyggelse

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50 Søgne kommune Arkiv: 71/457 Saksmappe: 2016/1401-23823/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.06.2016 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Søgne kommune Arkiv: 23/786 Saksmappe: 2012/3290-44519/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 25/70, samt oppføring av fritidsbolig, trapp og brygge på GB 25/159 Borøya.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 25/70, samt oppføring av fritidsbolig, trapp og brygge på GB 25/159 Borøya. Søgne kommune Arkiv: 25/159 Saksmappe: 2013/2686-13617/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 14.04.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 25/70, samt oppføring

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til hytte på GB 24/38 - Amfenesveien 138

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til hytte på GB 24/38 - Amfenesveien 138 Søgne kommune Arkiv: 24/38 Saksmappe: 2016/2141-36082/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.09.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer