100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo:"

Transkript

1 100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo: Bypolitikk: 1 Regjeringen har lagt fram Hovedstadsmeldingen til Stortinget, med en visjon om en Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion. Hovedstadsmeldingen omtaler en rekke tiltak på mange områder: områdestasing, trygg hovedstad, integrering og fattigdom, kommuneøkonomi, styringsutfordringer i hovedstadsregionen, bolig, barnehager, barn, skole, rus, helse, idrett, kultur og kreativitet, innovasjon og næringsutvikling, statens forpliktelser, trafikk og miljø. 2 Regjeringen inngikk i 2007 en intensjonsavtale med Oslo kommune om en felles, bred tiårig satsing i Groruddalen. Hovedmålet for satsingen er å bidra til bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning og bedre levekår. Til bolig-, by- og stedsutvikling er det bevilget totalt 215 millioner kroner. 3 Regjeringen har slått fast at ved ny lokalisering av statlig virksomhet i Oslo og Akershus skal det gjøres en vurdering av Groruddalen som alternativ. Kommuneøkonomi: 4 Det har vært en realvekst i Oslo kommunes frie inntekter for perioden på millioner kroner eller 9,3 %. Kriminalitet: 5 Det har vært en økning i bevilgningene til Oslo Politidistrikt med 550 millioner kroner siden Om vi korrigerer for lønnsvekst og endrede oppgaver, har vi en reell økning på 13 prosent. Antall årsverk ved Oslo Politidistrikt er økt med 71 fra 2006 og til utgangen av Oppklaringsprosenten har økt og saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser har gått ned i Oslo de siste tre årene (oppklaringsprosenten fra 19,4 % i 2008 til 23,7 % i 2010, saksbehandlingstiden fra 122 dager i 2008 til 117 dager i 2010). 7 Det er gjennomført en målrettet innsats for å ta bandene med omreisende vinningskriminelle, ved etablering av en innsatsstyrke satsing på 10 nye årsverk hos Kripos, 10 nye årsverk i UP, flere stillinger i Oslo politidistrikt på Majorstua politistasjon, og samarbeid over politidistriktsgrenser. Dette har bidratt til at vi har fått en nedgang i grove innbrudd i bolig i Oslo på over 40 % siden Det ble i 2008 åpnet en ny politiarrest på Grønland som kostet 242 millioner kroner. 9 Fra 2009 er det gjennomført en egen innsats i Sommer-Oslo. For 2011 er det satt av 16 polititjenestepersoner til dette, med politipost på Karl Johan, seniorpatrulje, sykkel og ridende politi. 1

2 10 Det er opprettet et eget barnehus i Oslo for ofre for seksuelle overgrep, vold eller barn som har vært vitne til vold i nære relasjoner. Huset ligger i sentrum, og ble åpnet i Kultur: 11 Kulturløftet har bidratt til en formidabel kultursatsing over hele landet. Bevilgningene til kulturformål i Oslo er økt med over 650 millioner kroner siden Dette er en økning på 71 %. 12 Nytt operahus ble åpnet i Bjørvika i Siden 2005 er tilskuddet til operaen mer enn fordoblet. Etter innflytting i nytt operahus har også publikumsoppslutningen og aktiviteten doblet seg. I 2010 spilte Operaen 399 forestillinger og hadde et publikumsbesøk på Regjeringen har satset sterkt på de sentrale nasjonale kulturinstitusjoner i Oslo. Siden 2005 er bevilgningene til Nationaltheateret økt med 42 millioner kroner, til Nasjonalmuseet med 83 millioner kroner og til Oslo-Filharmonien med 45 millioner kroner. 14 En lang rekke museer og kulturinstitusjoner i Oslo har fått en betydelig økning i bevilgningene fra staten siden Dette gjelder blant annet Nobels Fredssenter, Skoleskipet Christian Radich, Jødisk museum i Oslo, Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum,, Norsk Barnebokinstitutt og Emanuel Vigelands Museum. 15 I 2010 ble det avsluttet en arkitektkonkurranse for å bygge nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo. I 2011 er det avsatt 160 millioner kroner til et omfattende arbeid med forprosjekt for dette museet. 16 Ultimafestivalen, Øyafestivalen og Melafestivalen har fått knutepunktstatus, og får statlig tilskudd på til sammen om lag 12, 5 millioner kroner. 17 Dansens Hus kunne høsten 2007 ta i bruk egne og særskilt tilrettelagte lokaler for dans. I perioden har tilskuddet til Dansens Hus økt fra 6 mill. kroner i 2005 til 32,580 mill. kroner i Styrkingen har lagt til rette for at Dansens Hus skal være et nasjonalt møtested for dansere og dets publikum og innebærer et betydelig løft både kunstnerisk og publikumsmessig. 18 Office of Contemporary Art (OCA)har fått økte bevilgninger og har kunnet flytte inn i nyoppussede lokaler i Nedre gate på Grünerløkka i Oslo. Denne flyttingen har resultert i økt formidling og egenproduksjoner som utstillinger, seminarer, foredrag og workshops som representerer et tilbud til publikum i Oslo. 19 Tillskuddet til Black Box Teater og Nordic Black Theatre er økt kraftig siden Black Box Teater skal formidle norsk og internasjonal fri scenekunst. Nordic Black Theatre er en visningsscene for scenekunstnere med minoritetsbakgrunn. Fra 2011 har Nordic Black Theatre tilhold i nye lokaler på Grønland. Fra 2006 er det dessutan bevilget penger til Nasjonal Jazzscene i Viktoria på Karl Johan. 2

3 Idrett og frivillighet: millioner kroner er bevilget til skianlegg i Holmenkollen 21 Regjeringen innførte i 2010 en ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 4 anlegg i Oslo mottok kompensasjon i Det er gitt tilskudd til ny gressmatte på Ullevål stadion millioner kroner er bevilget til Ullern kunstisbane millioner kroner ble tildelt fra spillemidlene til lag og foreninger i Oslo til idrettsformål i Siden innføringen av grasrotandelen i 2009 er over 38 millioner kroner gått til lokale lag i Oslo. Helse og sykehus: 25 I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen vil Oslo kommune fra 2012 få 525 millioner kroner ekstra til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. 26 Et nytt og moderne Ahus sto ferdig høsten 2008, og er blant annet lokalsykehus for Groruddalen. Sykehuset er bygget etter moderne prinsipper som skal gi bedre kvalitet i pasientbehandlingen. 27 Staten og Oslo kommune har i samarbeid arbeidet med en plan for en ny storbylegevakt i Oslo. Det planlegges for en ny storbylegevakt nær Ullevål sykehus. I tillegg planlegges en stor levetaktbase på Aker sykehus. En godt fungerende storbylegevakt vil være av stor betydning i samarbeidet med fremtidens sykehus i Oslo om gode pasientforløp og effektiv utnyttelse av ressursene i helsevesenet. Det skal samtidig utredes om det er behov for et lavterskeltilbud i sentrum når legevakten flytter derfra. 28 Ahus vedtok mars 2010 en overordnet plattform for arbeidet med likeverd og mangfold. Innenfor sykehusområdet til Ahus er det en stor og økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, og plattformen skal tydeliggjøre foretakets utfordringer og muligheter relatert til yting av helsetjenester til en flerkulturell befolkning Rusomsorg 29 Rusakutt ble etablert i Oslo i 2009/2010 som et samarbeid mellom staten og Oslo kommune. Rusakutten består av et tilbud ved legevakten i Oslo (ruslegevakt) og et rusakuttmottak på Aker. Rusakuttmottaket på Aker åpnet i 2010 og skal fungere som et akuttmedisinsk mottak for pasienter med rusproblemer. Her skal de tilbys akutt hjelp og behandling, enten de har problemer med narkotika eller alkohol. 30 Det ble i 2009 etablert et lavterskel heldøgnstilbud i regi av Kirkens bymisjon til mennesker som har store og sammensatte problemer med rusmiddelbruk, dårlig psykisk og fysisk helse, lav grad av sosial inkludering og ofte mangel på bolig. Dette er fullfinansiert av Helsedirektoratet. Tilbudet har både en 3

4 stasjonær del med mottaksrom og blant annet tilbud om mat, og mobil, oppsøkende virksomhet. 31 Det er opprettet en rusklinikk for ungdom i Oslo for å gi unge med et rusmiddelproblem et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 32 Frelsesarmeen har med støtte fra staten etablert Gatehospitalet i Oslo. Dette er et lavterskelilbud til rusmiddelavhengige som har helseproblemer, og hvor de kan få medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse. Pleie og omsorg. 33 Det er gitt tilsagn om statlig investeringstilskudd til bygging av til sammen 182 heldøgns omsorgsplasser i Oslo. Tilsagnene er til sammen på om lag 75 millioner kroner. 34 Abilsø sykehjem har fått status som utviklingssenter for sykehjem i Oslo, og har som ansvar å være en pådriver for fag- og kompetanseutvikling i byen. Sykehjemmet er i tillegg ett av tre demensfyrtårn i Norge, det vil si at det har et særlig ansvar for fagutvikling innenfor demensomsorgen. 35 Bydeler i Oslo deltar i opplæringsprogrammet for demens. I tillegg har Kirkens Bymisjon i Oslo fått støtte til å utvikle ulike miljøterapeutiske metoder i demensomsorgen, herunder bevegelsesveiledning og kreativ skriving. Boligpolitikk: 36 Regjeringen har sammen med Oslo kommune etablert en ny, behovsprøvd tilskuddsordning for å bidra til at leiere i de tidligere regulerte boligene i Oslo med svak økonomi kunne beholde boligen når husleiereguleringen ble avviklet. 37 Husbanken og Oslo kommune inngikk i oktober 2010 en treårig samarbeidsavtale blant annet om kompetanseutvikling, om økt kunnskap om hvem de vanskeligstilte på boligmarkedet er og deres behov for bistand, og om å styrke kommunens samlede og utvalgte bydelers håndtering av tverrfaglige boligsosiale utfordringer og løsninger. Barn og unge: 38 I 2011 er det innført en ordning hvor staten øremerker bevilgninger til barnevern i kommunene. Oslo har fått penger til å opprette 50 nye stillinger i førstelinjetjenesten. Over 30 millioner kroner fra staten er øremerket til stillinger og kompetansetiltak i det kommunale barnevernet i Oslo. 39 Ulike prosjekter i Oslo har fått tildelt ca 25 millioner kroner i storbymidler i Disse pengene skal bidra til å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn for barn og unge, og er særlig rettet mot ungdom i alderen 12 til 25 år. Pengene går til tiltak rettet mot ungdom og til tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 4

5 Barnehage: 40 I Oslo er det full barnehagedekning. Retten til barnehageplass er innfridd både i 2009 og Vi har gjennom investeringstilskudd, tilskudd til midlertidige plasser og innføring av rett til barnehageplass bidratt til full barnehagedekning i Oslo. 41 Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage er økt. For 5-åringer er den økt fra 82,5% i 2005 % til 94 % i 2009 (tilsvarende tall for alle barn er 97 %)For 1- til 5-åringer er økningen fra 53,6 % til 70,6 %. 42 Det er innført forsøk med gratis kjernetid i barnehage i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Dette gjennomføres i de fire bydelene i Groruddalen (Alna, Bjerke, Grorud og Stovner), bydel Søndre Nordstrand og bydel Gamle Oslo. Alle barn i de aktuelle årskullene i de områdene som har forsøket får et tilbud om gratis opphold i barnehage på 20 timer per uke. Målgruppen er 4- og 5-åringer, med unntak av i Gamle Oslo, der det er for 4- åringer. 43 En egen assistentutdanning for minorietsspråklige barnehageassistenter har bidratt til å heve kompetansen i denne ansattegruppen og har også bidratt til at flere har valgt å gå videre inn i førskolelærerutdanning 44 Regjeringen har bidratt til en egen arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning til Oslo kommune og Høgskolen i Oslo. 45 Oslo kommune får penger til å gjennomføre tiltak innenfor en nasjonal kompetansestrategi for barnehagesektoren. Skole: 46 De elevene i Oslos videregående skoler har fått rett til gratis læremidler siden ordningen ble innført i Elevene i Osloskolen har fått én undervisningstime mer i uka fordelt på trinn fra elever i Osloskolen får hvert år tilbud om frukt og grønt i skolen siden ordningen ble innført i Regjeringen gjennomfører i perioden en forsøksordning med fremmedspråk på 6. og 7. trinn. Skolene Høyenhall, Ila, Kastellet, Kjelsås, Korsvoll, Lindeberg og Smestad i Oslo tar del i forsøket. 50 Regjeringen gjennomfører et forsøk med videregående opplæring for arbeidssøkere. Oslo er ett av fire fylker som deltar i dette forsøket som har som formål å kunne tilby registrerte arbeidssøkere uten fullført videregående opplæring et helhetlig og tilpasset opplæringstilbud som fører fram til fageller svennebrev. 51 Regjeringen gjennomfører et forsøk med hospitering i fag- og yrkesopplæring. Ordningen har som mål å utvikle og oppdatere yrkesfaglærere og 5

6 instruktører/faglige ledere, og gjennom dette bidra til å gjøre fag- og yrkesopplæringen enda bedre. Oslo deltar i dette forsøket. 52 Siden 2009 har 147 lærere fra Oslo deltatt i strategien for videreutdanning av lærere. For året 2011/2012 ser det ut til at 142 lærere vil delta fra Oslo. Oslo er også av kommunene som vil få flest deltakere i den nasjonale rektorutdanningen, og vil være det også i den nyetablerte nasjonale utdanningen for styrere i barnehager. 53 Oslo kommune har fått midler til lokal prosjektledelse for Ny GIV-prosjektet. Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Miljø og friluftsliv: 54 Markaloven er vedtatt. Loven er en viktig miljølov og fremfor alt en friluftslov. Gjennom loven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka. Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og loven vil ivareta dette unike området for framtida. 55 Det er vedtatt en verneplan Oslo og Akershus som sikrer områder i landets aller tettest befolkede områder. Kysten av Indre Oslofjord er blant områdene i landet med det rikeste mangfold av geologi, landskap, naturtyper og planteog dyrearter. Områdene som ble vernet er Ulvøya plantefredningsområde, Malmøya og Malmøykalven verneområder, Heggholmen naturreservat, Nakholmen naturreservat, Store Herbern naturreservat, Ekebergskråningen naturreservat og Lindøya naturreservat. 56 Regjeringen har nylig foreslått for Stortinget endringer i friluftsloven som har positiv betydning for friluftslivet særlig i områder med tett befolkning. Det foreslås blant annet å tillate ferdsel til fots, med hest, sykkel, på vei eller sti i innmark som fører til utmark, forbud mot å sette opp skilt for å forhindre lovlig opphold og mot å sette opp stengsler for å forhindre lovlig opphold, bading og høsting. Det kan ilegges tvangsmulkt dersom krav om fjerning av ulovlige skilt eller stengsler ikke etterkommes. 57 Regjeringen har bidratt til å rydde opp i Oslofjorden kubikkmeter gammel sjøbunn er i løpet av de siste fem årene fjernet fra havneområdene i Oslo og lagt i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. I tillegg er områder i havna på størrelse med ca 55 fotballbaner ryddet opp ved at de er dekket til med ren sand og leire. Gjennom dette arbeidet er betydelige mengder kvikksølv, tjærestoffer, PCB og andre miljøgifter tatt ut av sirkulasjon. For å sikre at deponiet er stabilt og at tildekkingen fungerer som den skal, skal deponiet overvåkes i flere år fremover. 58 En av regjeringens første handlinger var å kjøpe Huk-eiendommen på Bygdøy for å utvide strandområdene. Det er også bevilget 2 millioner kroner til bygging av nye toaletter på Huk. 59 Bygdøy sjøbad ble i 2008 gjenåpnet, etter å ha vært nedlagt siden 1950-årene. 15 millioner kroner ble bevilget til dette. 6

7 60 Regjeringen medvirker til opprusting av området Akerselva miljøpark Nedre Foss, slik at det kan bli et attraktivt område for allmennheten. Det er til nå bevilget 4,8 mill kr. Regjeringen har også bevilget 1,5 millioner kroner til etablering av turvei langs Fossumbekken og turvei mellom parken ved Grorud stasjon og turveien langs Fossumbekken millioner kroner er bevilget til opparbeiding av strandarealer, oppgradere toalettanlegg m.v. fra Nordstrand bad til Katten m.v. 62 Birkelunden kulturmiljø ble i 2006 fredet etter kulturminneloven. Området omfatter femten kvartaler med i alt 139 bygårder, Paulus kirke, Grünerløkka skole og Birkelunden. Området ble bygget ut som boligområde for arbeiderklassen i forbindelse med industrialiseringen og den sterke byveksten i andre halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre at helheten og sammenhengen i kulturmiljøet bevares. Inkludering: 63 Satsingen Språkløftet er gjennomført i 9 kommuner, blant annet Oslo. Bydelene i Groruddalen er involvert i å følge barn som 4-årskontrollen på helsestasjonen avdekket hadde behov for språkstimulering over i barnehage og skole. 64 Høgskolen i Oslo har fått støtte fra Kunnskapsdepartementet til å etablere en egen videreutdanning for førskolelærere i flerspråklig utvikling. 65 Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever er en tilskuddsordning der skoler prøver ut nye metoder og nye måter å organisere skoledagen på. Kompetanseutvikling av personalet og involvering av foreldre er et viktig element. Målet er å bedre elevenes utbytte av opplæringen. 66 Nesten 3 millioner kroner er tildelt idretten i Oslo i 2011 for å fremme inkludering i idrettslag. Full sysselsetting: 67 Antallet sysselsatte i Oslo er økt med fra 2005 til Til sammenlikning økte sysselsettingen med fra 2001 til Det er etablert NAV-kontorer i alle bydeler i Oslo 69 Regjeringen har innført Kvalifiseringsprogrammet, som er et svært viktig tiltak mot fattigdom. Ved utgangen av 2010 var det om lag deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Oslo, og kommunen mottar i ,4 millioner kroner til dette. Næringspolitikk: 7

8 70 Innovasjon Norges Storbyprosjekt er gjennomført og ble avsluttet i Dette prosjektet hadde som formål å styrke regional innovasjonsevne og samspillet mellom storby og omland. 71 Forsknings- og utviklingskontrakter er et strategisk tilskuddsprogram rettet mot næringslivet og det offentlige. I 2011 ventes millioner kroner fra dette programmet å gå til søkere i Oslo. 72 Innovasjonslån (risikolån) kan gis til prosjekter og investeringer rettet mot nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling. Ordningen er et tilbud fra Innovasjon Norge som kan brukes til toppfinansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som er vanskelig å finansiere i det private kredittmarkedet. Fra 2005 til 2011 er rammen femdoblet. Om lag 25 millioner kroner ventes å gå til prosjekter i Oslo. Osloselskapet Safetel AS, som driver med mobilbasert alarmoverføring, er et av selskapene som har mottatt slikt lån. Selskapet mottok 10 mill. kroner i innovasjonslån fra Innovasjon Norge i I 2010 var de inne på Dagens Næringslivs gaselleliste. 73 Oslo Cancer Cluster fikk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i NCE-programmet er etablert fra 2006 for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Oslo Cancer Cluster per i dag 60 medlemmer fra hele Skandinavia, men de aller fleste er Oslobedrifter. 74 Oslo Medtech er en raskt voksende klynge innen medisinsk teknologi med geografisk fokus rundt Oslo. Klyngen ble etablert i 2010 og mottar støtte fra Innovasjon Norges Arenaprogram. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Om lag 70 bedrifter og organisasjoner er medlemmer av klyngen. 75 Fire landsdekkende såkornfond, med Innovasjon Norge som långiver, har i perioden investert i 17 lovende vekstselskaper i Oslo og arbeider nå med å videreutvikle disse gjennom oppfølgingsinvesteringer og kompetent eierskap. 76 Designdrevet Innovasjons Program (DIP) ble etablert i DIP skal stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen, basert på systematiske brukerstudier og designmetodikk. Bedrifter i Oslo fikk tildeling i 2009 er Timm, Move About AS, Grove Knutsen & Co AS, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS, Luxo AS. 77 Investinor AS er et landsdekkende, statlig investeringsselskap som ble etablert i Fra 2009 har Investinor gjort 12 investeringer i bedrifter i Oslo. Disse bedriftene er: Numascale AS, OCAS AS, Think Holding, SantoSolve AS, Padtech AS, Energy AS, bmenu, Ping communications, Havgul Clean Energy, Smartfish, Gassecure og BookNorway AS. Forskning: 78 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er opprettet fra 2006, og skal stimulere til økt innovasjon gjennom et nært samarbeid mellom forskningsaktive bedrifter og fremragende forskningsmiljøer. Det er fem SFI- 8

9 sentre med hovedbase i Oslo. I tillegg er det ett senter på Fornebu og ett på Kjeller. 79 I 2011 ble Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) etablert som et av flere forskningssentre for miljøvennlig energi som er etablert siden Miljøer og bedrifter fra Oslo medvirker i flere av disse sentrene. 80 Det er igangsatt 16 prosjekter med Nærings-ph.d. i Oslo. Denne ordningen med ble etablert i 2008, og gir bedrifter en mulighet til å styrke sin forskningskompetanse gjennom ph.d.-utdanning av selskapets ansatte. 81 Regionale forskningsfond til Fondsregion Hovedstaden (Oslo og Akershus) ble opprettet i Det er bevilget til sammen 55.5 millioner kroner til dette. 82 Det er siden 2002 opprettet 21 Sentre for fremragende forskning. 11 av disse ligger i Oslo. 83 Frischsenteret ved Universitetet i Oslo mottok i 2011 for første gang statlig basisbevilgning. Høyere utdanning: 84 Siden 2006 er det bevilget penger til mer enn nye plasser til høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Med videre oppbygging og opptak av nye kull blir dette mer enn nye studieplasser totalt. 85 Siden 2005 har regjeringen totalt bevilget midler til bygging av om lag 1300 studentboliger innenfor Oslo. 86 Fra 1. august 2011 slås Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus sammen til én høyskole. Beslutningen om fusjon er i tråd med regjeringens målsetting om mer samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren. Den fusjonerte høyskolen vil bli landets største med studenter, og vil bli helt sentral i den videre utviklingen av profesjonsutdanningene i Norge. 87 Ved Universitetet i Oslo ble informatikkbygget IFI II ferdigstilt høsten Bygget samler UiOs informatikkmiljøer, og har gitt en attraktiv campus i Gaustadbekkdalen for UiO og øvrige samarbeidspartnere i området. 88 Rehabilitering av Universitetets sentrumsbygninger på Karl Johan er i dag kommet langt, blant annet er Aulaen ferdig restaurert. Øvrig rehabilitering ved sentrumsbygningene vil være ferdig i løpet av Domus Medica ved Universitetet i Oslo får nytt tilbygg på Gaustad i løpet av 2012, som blant annet skal huse medisin- og odontologistudenter, dyrestall og forskningslaboratorier. 90 Nytt bygg for Kunsthøgskolen i Oslo i den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka sto ferdig høsten Dette innebærer full samlokalisering for høgskolen. 9

10 91 Ved Høgskolen i Oslo er arbeidet med ombygging av og tilbygg til det tidligere Patologibygget i Pilestredet igangsatt, og skal stå ferdig i Ved Norges musikkhøgskole sto et nytt tilbygg og ombygde lokaler klare til bruk i Samferdsel: 93 Det brukes 2 milliarder kroner til statlige samferdselstiltak i Oslo i Det er en realvekst på over 800 millioner kroner siden Ny Bjørvikatunnel ble åpnet i Carl Berners plass (rv4) ble åpnet i Ring 3 bygges ut mellom Ulven og Sinsen. Dette er et stort prosjekt med nye tuneller, broer og kulverter, ny vei, nytt kollektivfelt, nye sykkelveier og ny t- baneperrong. Totalt vil det koste nesten 4 milliarder kroner. 97 Nye 4-felts motorveistrekninger er åpnet på E6 nord og sør for Oslo: Vinterbro-Assurtjern, Hovinmoen-Dal og fra 2011 også Dal-Minnesund. 98 Regjeringen har i 2009 startet opp Oslo-prosjektet, som omfatter en omfattende fornyelse av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. Dette fornyelsesarbeidet er kostnadsregnet til ca 2,1 mrd. kr og fram til og med 2011-budsjettet er det bevilget mill. kr. Fornyelsesarbeidene pågår nå på strekningen mellom Etterstad-Lysaker, hvor det etter planen skal være ferdig i Det bygges et nytt dobbeltspor på jernbanestrekningen mellom Lysaker og Asker, som nær dobler togkapasiteten vestover fra Oslo. Utbyggingen har samlet kostet ca 8,5 mrd. kroner, og skal etter planen være ferdig og åpnes for trafikk i august i år. 100 Det er vedtatt å bygge et nytt dobbeltspor på jernbanestrekningen mellom Oslo og Ski. Dette er det største enkeltprosjektet innenfor norsk samferdsel de neste ti år. Prosjektet er foreløpig grovt anslått å koste ca 12 mrd. kr og det er så langt bevilget 575 mill. kr til utredninger og planlegging. Hvis alt går etter planen, skal anleggsarbeidene startes opp i 2013/2014 og stå ferdig i 2018/

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer