1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Gottstøyl caravan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Gottstøyl caravan"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 2011/ Hanne Heieraas Evju Melding om vedtak 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Gottstøyl caravan Rådmannen si tilråding: Med heimel i PBL 12-3, og vedtek planutvalet å legge reguleringsplan for Gottstøyl caravan ut til høyring og offentleg ettersyn. Saksprotokoll i Planutval Behandling: Saka vart drøfta Vedtak: Tilrådinga vart samrøystes vedteke Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er nok at klaga er postlagt innafor denne fristen. Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket. Oppgjev kva for eitt vedtak det vert klaga på, gjerne med saksnummer, den eller dei endringar De ynskjer, og grunnen til at De meiner klaga må takast til fylgje. Med helsing Bykle kommune Hanne Heieraas Evju Rådgjevar areal og plan side 1 av 9

2 Kopi til: Advokatfirmaet Hjort DA Akersg. 51 / Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Bjørn Skaare Karlsen Ingebjørgsvei KRISTIANSAND S Børre Fossli Voksenkollveien 11 G 0791 OSLO Dyregrenda Sør hyttevel v/rune Louisesvei 55B 4633 KRISTIANSAND S Andersen Dyregrenda Sør Velforening Gimleveien 7B 4630 KRISTIANSAND S Elisabeth og Frode Sløgedal Støavegen VENNESLA Erling og Ingrid Iveland Ølengt. 8, pb HAUGESUND Gro og Trond Enge c/o Statoil Baku 4035 STAVANGER Karsten Reme Kjell Arne Rein Tambarskjelves gate HAUGESUND Plankontoret Hallvard Homme 4747 VALLE Reidar O. Mork Nedre Sarv 4754 BYKLE Sigrid M. Hansen-Tangen og Roar Vesterøya FLEKKERØY Bøe Statens vegvesen Region Sør, serviceboks ARENDAL Tone de Presno og Trond Christensen Skinerheia KRISTIANSAND S side 2 av 9

3 Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/ Sakshands: Hanne Heieraas Evju Dato: Saksframlegg Bykle kommune Saksnr. Utval Møtedato 74/15 Planutval gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Gottstøyl caravan Rådmannen si tilråding: Med heimel i PBL 12-3, og vedtek planutvalet å legge reguleringsplan for Gottstøyl caravan ut til høyring og offentleg ettersyn. Saksprotokoll i Planutval Behandling: Saka vart drøfta Vedtak: Tilrådinga vart samrøystes vedteke SAKSUTGREIING Bakgrunn for saka Det vert fremme forslag til detaljregulering frå Plankontoret Hallvard Homme på vegne av Uleberg ANS for område FT4 i kommunedelplan for Hovden. Området ligg mellom Fjellparken og Gåttstøyl. Kommunedelplan for Hovden vart vedteken Planen gir klare føringar for arealbruk og omfang. Planområdet er i planen regulert til fritids- og turistformål, og skal brukast til campingplass. Det er tillat å ha campingvogn og tilhørande utstyr ståande over lengre tid. Det er planlagt 68 oppstillingsplassar til caravan. Oppstillingsplassane skal gi plass til vogn, tilbygg, terrasse og biloppstillingsplass. Utforming av tilhørande elementbygg skal ha same farge som vogn/bobil og laga av same materiale. Det er i tillegg avsett 9 tomter til utleigehytter, som skal inneheld 2 separate einingar på til saman maks BYA 120 m². Sør, ved innkøyringa til anlegget vil det kome eit servicebygg med BYA på 360m². Servicebygget skal innehalde resepsjon, fellesareal, dusj- og toalettanlegg. I tilknyting til servicebygget vil det vere høve til sitjeplassar og grillplass. Det er avsett to områder for leik, Ale1 skal vere ferdig til bruk når servicebygget er ferdigstilt, medan Ale2 skal være ferdig til bruk når oppstillingsplassane skal leigast ut. Planen ble først varsla , med svarfrist for innspel Det har kome inn 16 innspel til varslinga, 4 frå offentlege instansar og 12 private. side 3 av 9

4 Innspel frå Innspel Kommentar Fylkesmannen i Aust- Agder, miljøvernavdelinga Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesrådmannen. 2 brev. Direktoratet for mineralforvaltning Statens Vegvesen Gro og Trond Enge Tone de Presno og Trond Christensen Oppmodar til å ta vare på større tre inne i området for camping. Viktig at skiløypa og Gåttstøylbekken blir tatt vare på gjennom arbeidet, og i etterkant. Brev 1: Fylkeskommunen kjenner til 6 automatisk freda kolgroper innanfor planområdet. Kontrollregisteringen er gjennomført, men rapporten er ikkje ferdigstilt. Denne vil bli ettersendt. Brev 2: Finn det nødvendig å foreta grundigare registreringar før endelege uttale til planen kjem. Ber om at kostnadsoverslag vert akseptert for vidare utgraving. Råder tiltakshaver å ta inn en vurdering av plantiltakets konsekvensar for mineralske ressursar. Førekomsten er klassifisert som «lite viktig» i NGU sin grus- og pukkdatabase. Statens vegvesen har ingen merknader til planen. En caravanplass omkransa av eksisterande hytter vil fremstå som et gapende, visuelt sår og ødelegge et ellers harmonisk område. Plasseringen fremstår som malplassert, da det garantert finnes alternative områder som ikke innebærer et tilsvarende stygt inngrep i naturen med konflikt til eksisterende bebyggelse. Ønsker utvikling i tråd med å forbedre kvalitene i området, ved at det aktuelle området får hytteformål og lokalisering av caravanplass på et alternativt egnet område. Realisering av caravanplass i planområdet vil medføre verdiforringing for Fjellparken og Gottstøyl da områdets kvaliteter blir skadelidene og dette blir reflektert i prisnivå. Økt trafikkgrunnlag vil øke belastningen på allerede dårlig vei, kapasitet på vann, avløp og renovasjon. Det er i dag strenge krav til estetikk i Bykle kommunes byggeskikkveileder. Med slike krav i feltene rundt blir det feil at nabofeltet kan fylles med hvite campingvogner. Deres største bekymringer er når det ikke er snø og folk tar med vognene sine til kysten, etterlatt med Planens føresegn legg opp til at større tre skal takast vare på så langt dette er muleg. Grøntsona mellom campingområdet og hyttefelta skal ikkje rørast. Skiløypa og Gottstøylbekken skal ikkje rørast og ligg utanfor byggeområdet. Tas til orientering Grundigare regestreingar har blitt gjort. Tas til orientering. Vurderingar av mineralske ressursar har blitt gjort greie for i planbeskrivelsen. Tas til orientering. Det blir stilt strenge krav til oppstillingsplasser og spikertelt, i tillegg til at terrenginngrepene skal være så begrensa som mulig. Mellom planområdet og grensede hytteområder er det en grøn buffersone som vil dempe innsynet, samt regulering av hogst og tynning. Kommunen meiner at ein sentrumsnær caravanplass vil bidra til et meir mangfaldig sentrum og muligheit for fleire å kunne benytte seg av Hovden som destinasjon. Vann, avløp og renovasjon skal redegjøres for i teknisk plan ved byggesøknad. Alle oppstillingsplassane skal være tilknytte til VA-nettet. Trafikale konsekvensar er vurdert i ROS analysen. Det blir stilt strenge krav til planområdets estetiske utforming for å få til et heilskapleg inntrykk. Byggeskikkveilederen for kommunen skal følgjes, men enkelte bygningstyper vil kunne måtte avvike frå denne da den side 4 av 9

5 Rune Peersen Sigrid M. Hansen-Tangen og Roar Bø Bjørn Skaare Karlsen Reidar Ove Mork hvite spikertelt og steinfyllinger vognen står på. De er redde for at vegetasjonen skal bli ødelagt og at brukerne av caravanplassen selv skal fjerne skogen som eventuelt er igjen. Veien til fjellparken er allerede under stor belastning i tillegg skal avkjørselen ligge i en svak sving, hvor det er en del gress, trær eller høye brøytekanter og redusert sikt på grunn av parkerte biler og søppelboder, dette vil medføre farlige trafikksituasjoner. Planen er ikke ønskelig fra deres side. Oppfordrer til å se helheten og revurdere å støtte disse planene. Må forvente naboer, trafikk og fortetning når man har hytte på Hovden, men ikke hvite respateks bokser med spikertelt. Urimelig at Bykle kommune legger en slik type «bebyggelse» i et område med strenge krav til estetikk. Forutsetter at hvis caravanplassen legges som foreslått så stilles det samme krav til takvinkel, torvtak og mørk fagre på panel som alle andre må forholde seg til, alt annet vil være grov forskjellsbehandling. Har eierandel i Fjellparkveien da den går over hans eiendom, han er ikke interessert i mer trafikk på denne vegen. Feil i saksbehandlingen av kommunedelplan Hovden da alternativet med caravanplass ikke har vært en del av høringsforslaget eller vedtakene. Området burde vært regulert til hytteutbygging. Kommuneplanen for Bykle kommune sier det skal være fokus på heilskapleg løsninger, miljøkrav og estetikk, og legge en caravanplass midt i mellom 5 utbygde hyttefelt må sies å ikke tilfredsstille disse ambisjonene. En caravanplass med hvite vogner og spikertelt vil ikke oppfylle byggeskikkveilederen sine krav til farger og estetikk. Stor trafikk på fjellparkveien vil gi trafikale problemer. hovudsakleg er meint for hytter og bustadhus. Det stilles krav til bevaring av vegetasjon. Mellom planområdet og grensede hytteområder er det en grøn buffersone som vil dempe innsynet. Trafikale konsekvensar er vurdert i ROS analysen. Siktsoner er regulert inn i planen. Tas til orientering Det er viktig for Bykle kommune å kunne tilby økonomisk varierte opphalds muligheiter, det er derfor viktig med en sentrumsnær caravanplass som tilbyr dette. Det vil bli stilt strenge estetiske krav til utforming av planområdet. Byggeskikkveilederen skal følgjes men enkelte bygningstyper vil kunne måtte avvike frå denne da veilederen hovudsakleg er meint for hytter og bustadhus. Privatrettslige forhold må løysast utanom planen, og er ikkje kommunens ansvarsområde. Området ble regulert til caravanplass i kommunestyrets vedtak om å legge planen ut på ny 1. gangs høyring og offentleg ettersyn. Dette kjem fram av vedtaket og planbeskrivelsen datert og i endelig vedtatt planbeskrivelse Det er viktig for Bykle kommune å kunne tilby økonomisk varierte opphalds mulegheiter, det er derfor eit viktig tilbod med en sentrumsnær caravanplass som tilbyr dette. Det vil bli stilt strenge estetiske krav til utforming av planområdet. Byggeskikkveilederen skal følgjes, men enkelte bygningstyper vil kunne måtte avvike frå denne då veilederen hovudsakleg er ment for hytter og bustadhus. Trafikale forhold er vurder i side 5 av 9

6 Karsten Reme Kjell Arne Rein Advokatfirmaet Hjort DA, på vegne av Gottstøyl velforening, Dyregrend velforening, Dyregrend Sør Hyttevelforening og Fjellparken velforening. Valgte å kjøpe hytte i fjellparkveien på grunn av området foran var friareal, de bruker området både vinter og sommer. Hytteverdien vil bli redusert med flere hundre tusen. Støyproblemer med trafikk vil være til stor sjenanse. Bykle kommune er nøye med valg av estetisk utforming. Campingvogner/spikertelt/bobiler består av hvite flater i plast som de fleste hytter vil se. Å legge et caravansenter midt i et etablert hyttefelt er forkastelig. Hytteeiere i Dyregrenda i 35 år og vil betydelig påvirket av omreguleringen. Protestere på utbyggingen, det fremstår som det ligger økonomiske interesser bak. Friluftsområdet som tenkes omregulert er det eneste gjenværende arealet med uberørt natur innenfor et stort utbygget område på Hovden. Oppstart og utbygging må ikke skje før Fylkesmannen har uttalt seg, stiller seg spørrende til grundigheten og troverdigheten av vedlagt dokumentasjon for biologisk mangfold. Prosjektet er bekymringsfullt med tanke på dyreog planteliv, spesielt med tanke på bekken i øst. Hvordan skal de sanitære forholdene ivaretas? Stiller spørsmål ved om KDP Hovden er behandlet i samsvar med lovens krav til behandling av en kommuneplan/ kommunedelplan, og om KDP Hovden derfor er en gyldig plan som planforslaget kan ta utgangspunkt i. KDP Hovden sier campingplass ikke caravanplass. ROS analysen. Vedtatt kommunedelplan for Hovden legger opp til fortetting av kjerne i Hovden før vidare utbygging kan aksepteras av fylke på grunn av villreinområder. Trafikale forhold er vurdert i ROS analysen. Det er viktig for Bykle kommune å kunne tilby økonomisk varierte opphalds mulegheiter, det er derfor et viktig tilbod med ein sentrumsnær caravanplass som tilbyr dette. Det vil bli stilt strenge estetiske krav til utforming av planområdet. Byggeskikkveilederen skal følgjes, men enkelte bygningstyper vil kunne måtte avvike frå denne då veilederen hovudsakleg er ment for hytter og bustadhus. Store deler av områdene rundt Hovden er vernet på grunn av villrein, og ligger derfor som uberørt områder. Oppmodingane frå overordna myndigheiter har derfor vore at områda på Hovden må fortettast, slik som kommunedelplan for Hovden legg opp til. Planen for Gottstøyl caravan er i tråd med overordna plan der området er regulert og tenkt til campingområde. Fylkesmannens uttaler ligg vedlagt i planbeskrivelsen. Konsekvensutgreiing har blitt gjort i regi av kommunen, området er rekna til å ha lite betydning når det gjelder biologisk mangfald. Gåttstøylbekken i aust er viktig for friluftslivet i området, og er derfor ikkje en del av planområdet. Alle oppstillingsplassane skal knyttast til VA-anlegg. Innspelet handler hovedsakeleg ikkje om pågåande planprosess, men om vedtatte kommunedelplan Hovden. Sjå eige svarbrev for dette (Vedlegg 43). side 6 av 9

7 Elisabeth og Frode Sløgedal Børre Fossli Dyregrenda Sør velforening v/ Reidar Vang Den sårbare fjellheimen må bevares mest mulig for fremtiden. Ved anleggelse av caravanplass må mest mulig vegetasjon bli bevart. Fremgår ikkje at det har blitt tatt omsyn til sakens miljømessige konsekvensar. Planen utgjør en velferdmessig belastning for hytteeierne og en økonomisk ulempe i form av verdiforringelse og bruksforringelse. Klager på saksbehandlingsfeil i kommunedelplan Hovden først og fremst mangelfull konsekvensutgreiing, samt mangel på utredning av miljømessige konsekvensar. Manglande vurderingar av støy og hvordan man skal løyse avløp. Planen vil følgje til permanent ødeleggelse av automatisk fredede registrerte fornminner. Manglar utredning for fornminner som vil gå tapt og en nærmere granskning av området. Vanskelig å se at en omdisponering av dette området tjener Hovden som destinasjon, det er andre områder i kommunen som vil vært betre egnet. Vanskelig å forestille seg at caravanplassen kan bli godt tilpassa det naturlige utrykket i området slik som forslagsstiller hevder. Krav om øyeblikkelig innsigelse og stans i planarbeidet fra klima- og miljødepartementet ovanfor Aust- Agder fylke og Bykle kommune grunne vesentlig saksbehandlingsfeil. Manglande grunnlag for varsling av reguleringsplan grunne saksbehandlingsfeil ved planutarbeiding. Vurdering av ugyldighet for kommunedelplanens arealdel grunne saksbehandlingsfeil. Vesentlig brudd på kommunens planarbeid grunnet saksbehandlingsfeil. Store områder rundt caravanplassen vil stå urørt. Planen har føresegn som ivaretek vegetasjon og hogst i planområdet. Konsekvensutgreiinga har blitt gjort i regi av kommunen, området er rekna til å ha lite betydning når det gjeld biologisk mangfald. Gåttstøylbekken i aust er viktig for friluftslivet i området, og er derfor ikkje ein del av planområdet. Det har blitt gjort støy- og trafikkvurderinger i ROS analysen, vatn og avløp vil bli løyst i teknisk plan som må føreligge før byggestart. Alle fornminner som ligger innanfor byggeområder må søkas frigitt frå fylkeskommunen og krev utgraving. Det er viktig for Bykle kommune å kunne tilby økonomisk varierte opphalds muligheiter, det er derfor et viktig tilbod med en sentrumsnær caravanplass som tilbyr dette. Det vil bli stilt strenge estetiske krav til utforming av planområdet. Innspelet handler hovedsakeleg ikkje om pågåande planprosess, men om vedtekne kommunedelplan Hovden. Sjå eige svarbrev for dette (Vedlegg 43). Formelt grunnlag Plan- og bygningslova Kommunedelplan Hovden Kommuneplan for Bykle Vurderingar og konsekvensar Kommunedelplan for Hovden vedteken legg klare føringar for nye reguleringsplanar og oppmodar til fortettning av eksisterande område. Kommunedelplan Hovden side 7 av 9

8 syner området brukt til campingplass, planen for Gottstøyl caravan vurderas å innfri desse føringane. Område tidligare brukt til camping ved Hovden Fjellstoge eksisterer ikkje lenger, kommunen har derfor eit behov for å få eit nytt fast område med høve til camping. Bykle kommune har lenge ønska eit permanent område for bruk til campingplass, og stiller seg positiv til den pågåande planprosessen for Gottstøyl caravan. Det er viktig for kommunen å kunne tilby økonomisk varierte opphaldsmuligheiter, slik ein sentrumsnær caravanplass kan tilby. Dette vil i større grad gi eit mangfaldig tilbod på Hovden. Eit viktig tema i møte mellom utbyggar og kommunen har vore den estetiske utforminga, og det har blitt fastsatt strenge krav til estetisk utforming til oppstillingsplassane. På grunn av klagar om for dårleg konsekvensutgreiing av området i kommunedelplan for Hovden har kommunen gjennomført ein ny konsekvensutgreiing. Faun Naturforvaltning AS har gjennomført utgreiinga og kome til sama konklusjon som under prosessen med kommunedelplanen. Rådmannen miner difor at omsynet til miljø- og friluftsliv er blitt godt teke vare på. Miljøet rundt caravanområdet er teke vare på av grøntsone regulert til LNF-område. Gåttstøylbekken aust for planområdet blir halden utanfor, mens skiløypa ligg i planområdets LNF-sone. Planforslaget vurderast å vere i tråd med ny kommunedelplan for Hovden , og vert tilrådd lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Konsekvensar for folkehelse Planforslaget har positive konsekvensar for folkehelse då fleire vil få muligheita til å benytte seg av friluftstilbod. Det vil også kome nye leikeplassar som vil vere opne for ålmenta. Bykle , Tallak Hoslemo Rådmann Vedlegg: 1 Detaljreguleringsplan for Gåttstøyl Caravanplass 2 Føresegn _Plan 4 Rapport kulturhistorisk registrering 5 Biologisk mangfald rapport - Gåttstøyl Caravanplass Servicebygg-tegninger AlleInnspelsamla-red IP-01-A skisse-veger-cl-veg1a-Horisontalplan skisse-veger-cl-veg1a-Lengdeprofil skisse-veger-cl-veg1a-Tverrprofil skisse-veger-cl-veg2-Horisontalplan skisse-veger-cl-veg2-Lengdeprofil skisse-veger-cl-veg2-Tverrprofil skisse-veger-cl-veg4-Horisontalplan skisse-veger-cl-veg4-Lengdeprofil skisse-veger-cl-veg4-Tverrprofil skisse-veger-cl-veg5-Horisontalplan skisse-veger-cl-veg5-Lengdeprofil skisse-veger-cl-veg5-Tverrprofil skisse-veger-cl-veg6-Horisontalplan skisse-veger-cl-veg6-Lengdeprofil skisse-veger-cl-veg6-Tverrprofil skisse-verger-cl-veg3-Horisontalplan skisse-verger-cl-veg3-Lengdeprofil skisse-verger-cl-veg3-Tverrprofil 27 Innspel til detaljregulering for Gåttstøyl Caravanplass 28 Innspel til oppstart av Detaljregulering for Gåttstøyl caravanplass 29 Innspel til reguleringsplanarbeid for Gåttstøyl caravanplass side 8 av 9

9 30 Innspel til reguleringsplanarbeid 31 Protest mot utbygging av Gåttstøyl caravanplass 32 Kommentar til Reguleringsplan for caravanplass på Hovden - oppstart 33 Protest på omregulering - Caravanplass mellom Gåttstøyl og Fjellparken 34 Klage på oppstart av reguleringsplanarbeid - Gåttstøyl caravanplass 35 Høyringsuttale vedr. varsling av oppstart av reguleringsarbeid - Gåttstøyl Caravanplass 36 Innspel til omregulering av 2/1 caravanplass mellom Gåttstøyl og Fjellparken 37 Innspel til reguleringsplanarbeid for Gåttstøyl caravanplass 38 Kommentar til oppstart av detaljregulering for Gåttstøyl caravanplass 39 Uttale til melding om oppstart av detaljregulering for Gåttstøyl Caravanplass - SVV 40 Protest vedr. oppstart av reguleringsplanarbeid for Gåttstøyl caravanplass 41 Innspel vedr. Gåttestøyl caravanplass 42 Detaljplan for Gåttstøyl caravanplass 43 Svar på klagar til KDP Hovden Melding om vedtak sendast: Partar i saka side 9 av 9

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Områdeplan Hovden sentrum

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Områdeplan Hovden sentrum AEB Eiendominvest AS Kysveien 14 4841 ARENDAL 2014/280-39 Hanne Heieraas Evju 01.09.2015 Melding om vedtak 1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Områdeplan Hovden sentrum Styringsgruppa

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 23.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget

Detaljer

Områderegulering av Hovden sentrum, høyring av planprogram. Bykle kommune.

Områderegulering av Hovden sentrum, høyring av planprogram. Bykle kommune. Statens vegvesen Bykle kommune 4754 BYKLE Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region sor Tor llallyard Taxerås - 37019982 2014;085234-011 2014280-24

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 REGULERINGSPLAN Hydla 2 Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 Juni 2012 Revisjon: 12.2.2013 REVIDERT REGULERINGSPLAN For Hydla 2 Dato: 12.2.2013 1. Innkomne merknadar med kommentar 2. Reviderte føresegner

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: 29.06.2006 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Hovden kommunedelplan 27.2.2014

Hovden kommunedelplan 27.2.2014 Hovden kommunedelplan 27.2.2014 1 Innhald 1 Samandrag 3 2 Planområdet 5 3 Sentrum 7 4 Bustad 9 5 Fritidsbustad 11 6 Næring og aktivitetar 13 7 Infrastruktur og tenestetilbod 19 7.1 Samferdsel 19 7.2 Tenestetilbod

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune

Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune SAKEN GJELDER Dimensjon Rådgivning AS fremmer på vegne av Murmester John Eiane forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer