INNSYN I DOKUMENTER I TRAKTATBRUDDSSAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSYN I DOKUMENTER I TRAKTATBRUDDSSAK"

Transkript

1 Sak: 2006/1520 INNSYN I DOKUMENTER I TRAKTATBRUDDSSAK Saken gjelder retten til innsyn i innlegg fra andre stater og internasjonale organisasjoner i forbindelse med en sak som verserer for EFTA-domstolen. I saken har ESA tatt ut traktatbruddssøksmål mot Norge. Kultur- og kirkedepartementet avslo en innsynsbegjæring og viste til at søkeren måtte ta kontakt med avsenderne av dokumentene. Under behandlingen av saken for ombudsmannen, fremholdt departementet også at en offentliggjøring av dokumentene ville kunne skade Norges strategiske interesser. Kultur- og kirkedepartementet kan ikke henvise søkeren til å be om innsyn hos avsenderne av dokumentene. Det er videre tvilsomt om departementets anførsler om mulig skade på Norges strategiske interesser i denne saken oppfyller skadevilkåret i offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1. Sakens bakgrunn Etter at EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) i mars 2006 tok ut traktatbruddssøksmål mot Norge, ba Norsk Lotteridrift ASA (NLD) om innsyn i ESAs stevning og statens tilsvar. Anmodningene ble imøtekommet av Kultur- og kirkedepartementet. I brev 16. august 2006 ba Advokatfirmaet Hjort om innsyn i ESAs svar på statens tilsvar i saken samt innlegg fra andre stater/instanser. Departementet avslo begjæringen samme dag med hjemmel i offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1. I begrunnelsen var det blant annet vist til at det i forhold til ESAs replikk ikke var lagt opp til dialog om offentliggjøring. Når det gjaldt andre staters innlegg fremholdt departementet at innsyn var betinget av samtykke fra de respektive lands myndigheter, og at departementet ikke hadde lagt opp til kontakt med de enkelte land i forhold til innlegg som er kommet inn i saken.

2 Uttalelse sak 2006/ I brev 25. august 2006 brakte Advokatfirmaet Hjort saken inn for ombudsmannen på vegne av NLD. Det ble anført at offentlighetsloven 6 nr. 1 ikke ga tilstrekkelig hjemmel for å unnta dokumentene fra offentlighet. Det ble videre fremholdt at departementet måtte ha plikt til å foreta en konkret vurdering av innsynsspørsmålet, herunder at departementet må ha en plikt til å eventuelt ta saken opp med vedkommende myndighet/instans som har utferdiget og sendt dokumentet. Det ble også vist til at det foreligger gode grunner for offentliggjøring, både generelt men også i forhold til NLD som part i saken for norske domstoler. Ombudsmannens undersøkelser I brev herfra 30. august 2006 ble departementet bedt om en nærmere redegjørelse for i hvilken grad og på hvilken måte dokumentene «inneholder opplysninger som, om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner». Det ble også spurt om noen av opplysningene i dokumentene var kjent fra før. Det ble videre bedt opplyst hva som var det rettslige grunnlaget for departementets begrunnelse om at innlegg fra andre stater ikke kan offentliggjøres uten særskilt samtykke fra de respektive lands myndigheter. Det ble i denne sammenheng bedt om en begrunnelse for at departementet ikke hadde kontaktet verken ESA, EFTA-domstolen eller de aktuelle statene som har gitt innlegg for å avklare hvordan de stiller seg til begjæringen om innsyn. Det ble spurt om hvordan departementets saksbehandling samsvarer med kravet om en individuell vurdering av hver enkelt innsynsbegjæring. Endelig ble det bedt opplyst om departementet hadde vurdert om dokumentene, helt eller delvis, likevel burde gjøres kjent. I svarbrevet 13. september 2006 het det blant annet: «Etter departementets vurdering vil en offentliggjøring fra norske myndigheter av de enkelte lands innlegg i saken kunne skade Norges forhold til det enkelte land. Reglene for offentliggjøring av denne typen prosessdokumenter varierer fra land til land. For å unngå at offentliggjøring av dokumentinnholdet skjer i strid med det enkelte lands egne regler om dette, må det derfor innhentes en vurdering/samtykke fra det enkelte land før dokumentet eventuelt helt eller delvis kan offentliggjøres. En direkte offentliggjøring uten slik kontakt vil anses som lite lojalt i forhold til de enkelte land, og kan dermed skade forholdet til fremmede makter. Det er vanskelig å se at departementet kan ha en plikt til å innhente vurdering/samtykke fra det enkelte land. Slik aktivitetsplikt følger ikke av ordlyden i 6 første ledd nr. 1. I en rettsprosess for EFTA-domstolen vil en slik aktivitetsplikt i praksis kunne innebære skriftlig dialog med 25 EU-land og to EFTA-land, noe som vil være en betydelig arbeidsbelastning. En mer hensiktsmessig løsning vil derfor være om den som ønsker innsyn i de aktuelle innlegg selv tar kontakt med det enkelte lands myndigheter, og slik avklarer adgangen til dokumentinnsyn. ---

3 Uttalelse sak 2006/ Innholdet i innleggene fra de øvrige land er etter det departementet kjenner til ikke offentlig kjent, ut over at innleggene er inngitt som støtteskriv til norske myndigheters standpunkt i saken. --- Etter departementets vurdering kan heller ikke partsinnlegg fra ESA som er inngitt for EFTA-domstolen offentliggjøres uten at det er innhentet samtykke fra ESA. Offentliggjøring fra norske myndigheter uten slikt samtykke, vil være et brudd på praksis etter Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA), og vil kunne skade Norges forhold til både ESA og EFTAdomstolen. I forhold til slike dokumenter kan departementet vanskelig se at det foreligger en plikt, verken til å innhente samtykke, eller til å offentliggjøre når et eventuelt samtykke foreligger. I den grad dokumentet offentliggjøres fra norske myndigheter må dette skje ut fra en meroffentlighetsvurdering. Selv om offentliggjøring av dokumenter i utgangspunktet anses som et gode, vil norske myndigheter i slike rettsprosesser (som i de nasjonale rettsprosessene) ha et behov for å ivareta sine strategiske interesser i de saker som pågår. Det må være et legitimt argument for å unnta et dokument etter bestemmelsen, at offentliggjøring vil kunne skade norske (utenrikspolitiske) interesser. Her kan både innholdet i dokumentet og tidspunktet for offentliggjøring ha betydning. Et moment ved den strategiske vurderingen vil ofte være at de som ber om innsyn i slike saker er aktører som er berørt av saken. Disse har i mange tilfeller egne særinteresser som ikke sammenfaller med de norske fellesskapsinteressene, som staten forfekter i saken. I mange tilfeller vil slike aktører ha det samme ønsket for saksutfallet som ESA, og kanskje være den som har klaget saken inn for kontrollorganet. (Siden norske myndigheter ikke får innsyn i klagedokumenter som er innkommet til ESA, vet myndighetene sjelden sikkert hvem klagerne er.) Slike aktører vil ofte ønske fortløpende innsyn i prosessdokumenter for å bistå eller gi innspill til ESAs prosessforberedelse. Dersom norske myndigheter har en mer liberal praksis for offentliggjøring av ESAs prosessdokumenter enn ESA selv, kan dette gi en svekket posisjon for norske fellesskapsinteresser i saken. Det er vanskelig å se at dette kan være en ønsket konsekvens av et liberalt regelverk for dokumentinnsyn i offentlig virksomhet. 2. Hel eller delvis offentlighet etter offentlighetsloven 2 annet ledd Fordi det ikke har vært kontakt verken med det enkelte land eller med ESA om offentlighetsspørsmålet i forhold til disse dokumenter har det ikke vært grunnlag for å gå inn på spørsmålet om hel eller delvis offentlighet etter offentlighetsloven 2 annet ledd, jf begrunnelsen som er angitt ovenfor under punkt

4 Uttalelse sak 2006/ [ESAs stevning] ble offentliggjort ut fra en meroffentlighetsvurdering, hvor det blant annet ble lagt vekt på den alminnelige offentlige interesse i å få kjennskap til innholdet i saksanlegget. Når det gjelder offentliggjøring av motpartens senere prosessdokumenter i saken må det generelt kunne legges til grunn at disse har en mindre allmenn offentlig interesse fordi de normalt gjelder nærmere detaljer i forholdet til spørsmål som alt er berørt i stevningen. Samtidig vil ofte de strategiske hensyn som nevnt under punkt 1 kunne gjøre seg sterkere gjeldende ut over i prosessen, noe som taler for en stor grad av skjønnsfrihet ved departementets utøvelse av meroffentlighetsprinsippet som part i den pågående rettsprosessen.» Departementet viste også til at saker som behandles etter rettspleielovene er unntatt fra offentlighetsloven, jf. 1 tredje ledd, uten at dette omfatter saker som følger konfliktløsningsreglene etter EØS-avtalen. Etter departementets syn «kan det virke inkonsekvent dersom staten står mindre fritt til å vurdere de strategiske sider ved dokumentinnsyn i traktatbruddssaker for EFTA-domstolen, enn i andre rettsprosesser hvor staten er part». Det ble også fremholdt at det ofte er «i traktatbruddssaker for EFTAdomstolen at Norges mest konkrete utenrikspolitiske interessekonflikter i forhold til EØSavtalen kommer på spissen. Dette bør tillegges vekt ved praktiseringen av offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1.» NLD kom med merknader til departementets svar i brev 22. september Det ble blant annet fremholdt at departementet ikke hadde foretatt en konkret vurdering, slik offentlighetsloven krever. Det ble videre anført at det er «uholdbar juss» at spørsmålet om innsyn skal bero på statens prosesstaktiske hensyn. NLD viste videre til at saksbehandlingen for EFTA-domstolen i all hovedsak er skriftlig, slik at de skriftlige innleggene til domstolen «er selve partsforhandlingene». NLD fremholdt videre: «Dette innebærer at når departementet anfører at strategiske vurderinger taler for hemmelighold, argumenterer departementet samtidig for hemmeligholdelse av selve partsforhandlingen ut fra snevre taktiske hensyn. Dette er prinsipielt betenkelig fordi det ikke minst i rettsprosesser om borgernes rettigheter er viktig å unngå hemmelighold som undergraver tilliten til forvaltningen og domstolene.» Når det gjaldt forholdet til internasjonale avtaleforpliktelser, viste NLD til at ESA normalt vil være restriktiv med å gi ut dokumenter fra rettssaker ut fra hensynet til saksøker eller saksøkt. Dersom staten selv tillot innsyn, ville ESA for egen del ikke ha interesse i hemmelighold. Departementet kom i brev 9. oktober 2006 med ytterligere merknader. Det ble blant annet vist til at unntak etter offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 ikke bare kan gjøres for å hindre skade på Norges gode forhold til andre land, men at det «også dekker Norges interesser overfor andre land og organisasjoner». Departementet fremholdt at dette «tilsier stor grad av skjønnsfrihet for staten». Det ble også anført at hensynet til statens strategiske interesser ikke gjør seg gjeldende på same måte i saker for Den europeiske menneskerettsdomstol som i saker for EFTA-domstolen, hvor «uenigheten gjelder økonomiske og handelspolitiske interesser, og hvor det strategiske spillet mellom de ulike parter og synspunkt i forhandlings- eller rettsprosesser kan være mer rendyrket og

5 Uttalelse sak 2006/ framtredende». Departementet anførte at det «er forutsatt i forhold til 6 første ledd nr. 1 at statens interesser i visse tilfeller kan tale mot full offentlighet i slike prosesser». I brev 10. oktober 2006 kom NLD med merknader til departementets brev. Det ble blant annet fremholdt at NLD ville kunne ha bidratt «vesentlig» til sakens opplysning for EFTA-domstolen dersom selskapet hadde fått innsyn i de aktuelle dokumentene. Innsyn ville også kunne være viktig for å sikre offentlighet i rettergangen for domstolen. Mitt syn på saken 1. Rettslige problemstillinger Dokumentene i denne saken gjelder et traktatbruddssøksmål fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mot staten Norge om det norske spilleautomatmonopolet. Søksmålet er tatt ut etter bestemmelsene i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og domstol (ODA) artikkel 31. ESA har anført at Stortingets vedtak om å tildele Norsk Tipping AS monopol for drift av spilleautomater er i strid med enkelte av EØS-avtalens bestemmelser. Dokumentene innsynsbegjæringen gjelder, er: - Replikk 31. juli 2006 fra ESA til det norske forsvarsskriftet - Skriftlige innlegg fra Finland, Hellas, Nederland, Portugal, Sverige og Ungarn - Skriftlig innlegg fra EU Kommisjonen De aktuelle dokumentene i saken er «forvaltningens saksdokumenter» og offentlighetsloven 19. juni 1970 nr. 69 kommer dermed til anvendelse. Den aktuelle unntaksbestemmelsen er offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1, som lyder slik: «Følgende dokumenter kan unntas fra offentlighet: 1) Dokument som inneholder opplysninger som om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner.» Det fremgår av avgjørelsen fra departementet og fra undersøkelsen av saken her, at det relevante alternativ i bestemmelsen er «forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner». Kultur- og kirkedepartementet har begrunnet avslaget på dokumentinnsyn på to måter. For det første er det lagt til grunn at en offentliggjøring uten samtykke fra fremmede makter eller internasjonale organisasjoner som har gitt innleggene vil kunne skade forholdet til disse, og at departementet ikke har plikt til å innhente slikt samtykke. For det andre har departementet i svarbrevene hit anført at en offentliggjøring av dokumentene vil kunne skade Norges strategiske interesser i forbindelse med EFTAdomstolens behandling av saken. 2. Innhenting av samtykke - kravet til å foreta en konkret vurdering Offentlighetsloven bygger på en forutsetning om at det skal foretas en konkret og individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette følger av hovedregelen om offentlighet i lovens 2 første ledd. Etter denne bestemmelsen er forvaltningens saksdokumenter

6 Uttalelse sak 2006/ offentlige «så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov». Dette innebærer at forvaltningen må ha et rettslig grunnlag i eller i medhold av lov for å kunne gjøre unntak. I plikten til å vurdere meroffentlighet ligger det videre en forutsetning om at hensynene for og mot offentlighet knyttes til dokumentet det er begjært innsyn i. Plikten til å foreta en konkret og individuell vurdering er også lagt til grunn i Forvaltningskomiteens innstilling (1958) side , og er senere gjentatt flere ganger i forbindelse med lovrevisjoner. Det følger endelig av offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 at forvaltningen bare har adgang til å unnta dokumentet dersom nærmere vilkår er oppfylt. Samlet innebærer dette at forvaltningen må foreta en vurdering av om det er adgang til å unnta det aktuelle dokumentet fra offentlighet. Hva som nærmere ligger i kravet til individuell og konkret vurdering vil imidlertid kunne variere etter forholdene og hvilken unntaksbestemmelse som er aktuell. For eksempel vil en klar folkerettslig plikt til å hemmeligholde dokumentet kunne føre til at det uten videre er adgang til å unnta det etter 6 første ledd nr. 1, se Frihagen Offentlighetsloven side 119 og Stortingsmelding nr. 32 ( ) punkt På den annen side må forvaltningen også i slike situasjoner foreta en vurdering av om det foreligger en slik folkerettslig taushetsplikt, hvor langt den strekker seg og om det er behov for å gjøre unntak, jf. Stortingsmelding nr. 32 ( ) punkt 5.7.1: «Det avgjørende for om innsyn kan gis eller ikke, vil være hvilken reell skadevirkning en offentliggjøring vil kunne få, og ikke hvorvidt skaden formelt kan tilskrives brudd på rettslige forpliktelser eller brudd på internasjonal kutyme eller praksis.» Den samme plikten til å foreta en konkret vurdering gjelder der avsenderen har påført en eller annen form for «gradering». Også her kan det tenkes at det ikke foreligger et reelt behov for unntak, enten fordi innholdet ikke tilsier det eller fordi opplysningene for øvrig er kjent. Unntaksadgangen må derfor her, som ellers, avhenge av de konkrete omstendigheter, jf. Stortingsmelding nr. 32 ( ) og Frihagen Offentlighetsloven side 119. Fredrik Sejersted Innsyn og integrasjon konkluderer slik: «Konklusjonen er at unntak etter 6, nr. 1 krever en konkret og individuell skadevurdering, og at denne bare kan settes til side dersom opplysningene i dokumentet er omfattet av en utvetydig EØS-rettslig eller folkerettslig taushetsplikt. Taushetspraksis og klare anmodninger fra avsender kan skape en presumsjon for skade, men kan ikke legitimere automatiske unntak.» (side ) Det kan etter dette ikke være tvilsomt at forvaltningen må foreta en konkret og individuell vurdering av hvert enkelt dokument for å ta stilling til om det er adgang til å unnta dokumentet fra offentlighet etter offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1. I en kommentar til avslaget på innsynsbegjæringen, skrev Kultur- og kirkedepartementet følgende i en e-post til Advokatfirmaet Hjort: «KKD har fortløpende offentliggjort egne dokumenter i denne saken. I de tilfeller KKD har offentliggjort ESAs dokumenter har dette skjedd etter forutgående dialog

7 Uttalelse sak 2006/ med ESA (og med domstolen i forhold til stevningen). I forhold til ESAs siste replikk i saken har det ikke vært dialog med ESA/domstolen om offentliggjøring. Det er i denne omgang heller ikke lagt opp til slik dialog. Når det gjelder innlegg fra andre stater, kan disse ikke offentliggjøres uten særskilt samtykke fra de respektive lands myndigheter. De ulike lands praksis i forhold til offentliggjøring av slike innlegg varierer. En anmodning om innsyn kan derfor enklest rettes direkte til de land som har gitt innlegg, jf. deres kontakt med svenske myndigheter. KKD legger ikke opp til kontakt med de enkelte land i forhold til innlegg som er kommet inn i denne saken.» I svarbrevet hit 13. september 2006 skrev departementet følgende: «For å unngå at offentliggjøring av dokumentinnholdet skjer i strid med det enkelte lands egne regler om dette må det derfor innhentes en vurdering/samtykke fra det enkelte land før dokumentet eventuelt helt eller delvis kan offentliggjøres. En direkte offentliggjøring uten slik kontakt vil anses som lite lojalt i forhold til de enkelte land, og kan dermed skade forholdet til fremmede makter. Det er vanskelig å se at departementet kan ha en plikt til å innhente vurdering/samtykke fra det enkelte land. --- Fordi det ikke har vært kontakt verken med det enkelte land eller med ESA om offentlighetsspørsmålet i forhold til disse dokumentene har det ikke vært grunnlag for å gå inn på spørsmålet om hel eller delvis offentlighet etter offentlighetsloven 2 annet ledd, jf. begrunnelsen som angitt ovenfor under punkt 1.» Slik saken er opplyst, legger jeg til grunn at departementet ikke foretok en konkret vurdering av innsynbegjæringen, men i stedet henviste NLD til selv å rette en anmodning om innsyn direkte til de land og organisasjoner som har gitt innlegg. Det ser ut til at departementet nærmest avviste innsynsbegjæringen, eller i beste fall anvendte et automatisk unntak. Som jeg har redegjort for ovenfor, bryter dette med plikten til å foreta en konkret og individuell vurdering. Departementets håndtering av innsynskravet er videre i strid med offentlighetsloven 2 annet ledd første punktum om at «[e]nhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak». Det strider videre mot offentlighetslovens intensjoner og plikten til å vurdere meroffentlighet etter 2 tredje ledd. Jeg kan derfor ikke se at det er adgang til å henvise en søker til å ta spørsmålet om innsyn opp med avsenderen. Departementet har fremholdt at det ikke har plikt til å ta kontakt med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner for å avklare spørsmålet om mulige skadevirkninger. Hvorvidt det foreligger en «plikt til å innhente vurdering/samtykke fra det enkelte land», er av underordnet betydning. Departementet må sørge for å opplyse saken på en tilstrekkelig god måte før det tas stilling til om et dokument skal unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1. Dette følger av at unntaksadgangen er avhengig av at vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt, i tillegg til alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling. Dersom mulige

8 Uttalelse sak 2006/ skadevirkninger bare kan avklares gjennom en henvendelse til det enkelte land eller den enkelte organisasjon, antar jeg at departementet må rette en slik henvendelse til vedkommende land eller organisasjon. Det samme gjelder der man antar at avsenderen ønsker fortrolighet. I slike tilfeller må det, som Sejersted fastslår, «være et minstekrav at man innhenter en klar uttalelse», se Innsyn og integrasjon side 254. Jeg minner for øvrig om at dersom vedkommende stat eller organisasjon motsetter seg innsyn, må departementet i tråd med det jeg tidligere har sagt på selvstendig grunnlag vurdere om skadevilkåret er oppfylt og om det foreligger et reelt behov for innsyn. Videre har departementet plikt til å vurdere meroffentlighet. Departementet har i forhold til ESA og Kommisjonen ikke påvist at det foreligger noen klar folkerettslig plikt eller en klar forutsetning mellom partene om hemmelighold. Departementet har i forhold til ESA riktignok henvist til en «praksis» som følger av ODA, og fremholdt at en offentliggjøring vil kunne skade forholdet til ESA og EFTA-domstolen. Jeg kan imidlertid ikke se at departementet har redegjort noe nærmere for denne praksisen. Under enhver omstendighet måtte i tilfelle departementet ha undersøkt og vurdert hvor langt en slik praksis strekker seg og om den gjør seg gjeldende overfor opplysningene i disse dokumentene. Slike undersøkelser og vurderinger har ikke departementet foretatt. Jeg har etter dette kommet til at departementet ikke hadde adgang til å henvise NLD til å ta spørsmålet om innsyn opp med avsenderne av dokumentene. Departementet har videre brutt plikten til å foreta en konkret vurdering av begjæringen om innsyn, samt den uttrykkelige lovpålagte plikten til å vurdere meroffentlighet. Da det ikke foreligger nærmere opplysninger om hvordan de aktuelle statene og organisasjonene ville ha stilt seg til en eventuell offentliggjøring, har jeg ikke grunnlag for å vurdere om skadevilkåret i offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 på dette punkt er oppfylt. 3. Hensynet til Norges strategiske interesser Offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 gir ikke bare adgang til å unnta dokumenter som vil kunne skade forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner. Bestemmelsen gir også adgang til å unnta dokumenter som ved offentliggjøring ville kunne skade Norges utenrikspolitiske interesser i videre forstand. I forarbeidene er det blant annet pekt på at unntak kan gjøres for å beskytte Norges posisjon i økonomiske eller handelsmessige forhandlinger med andre stater eller internasjonale organisasjoner, jf. Ot.prp. nr. 70 ( ) side Dette vil særlig gjelde dokumenter som inneholder norske forhandlingsstrategier og som gjennom en offentliggjøring ville ha blitt avslørt for motparten, se St.meld. nr. 32 ( ) punkt I denne saken har departementet vurdert hensynet til Norges strategiske interesser blant annet slik: «Et moment ved den strategiske vurderingen vil ofte være at de som ber om innsyn i slike saker er aktører som er berørt av saken. Disse har i mange tilfeller egne særinteresser som ikke sammenfaller med de norske fellesskapsinteressene, som staten forfekter i saken. I mange tilfeller vil slike aktører ha det samme ønsket for saksutfallet som ESA, og kanskje være den som har klaget saken inn for

9 Uttalelse sak 2006/ kontrollorganet Slike aktører vil ofte ønske fortløpende innsyn i prosessdokumentene for å bistå eller gi innspill til ESAs prosessforberedelse. Dersom myndigheter har en mer liberal praksis for offentliggjøring av ESAs prosessdokumenter enn ESA selv, kan dette gi en svekket posisjon for norske fellesskapsinteresser i saken. Det er vanskelig å se at dette kan være en ønsket konsekvens av et liberalt regelverk for dokumentinnsyn i offentlig virksomhet.» Departementet har videre, under henvisning til juridisk teori, fremholdt at i forhandlingsposisjoner med andre land eller internasjonale organisasjoner må staten ha en «stor grad av skjønnsfrihet» med hensyn til vurderingen av dokumentoffentlighet. Norges deltakelse i utenrikspolitiske forhandlinger som ennå ikke er avsluttet kan tilsi varsomhet med å offentliggjøre dokumenter i saken av flere grunner. For det første kan det foreligge en klar folkerettslig plikt eller en klar forutsetning mellom partene at dokumentene skal hemmeligholdes. Hensynet til partene i forhandlingene vil altså normalt kunne føre til at skadevilkåret etter offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 er oppfylt. Skadevirkningene vil her være knyttet til manglende tillit til Norge hos de øvrige partene, som kan få uheldige konsekvenser for Norges forhold til disse. For det andre kan Norges egne interesser i forhandlingene kunne bli skadelidende. Men dette vil normalt bare gjelde dersom offentliggjøring på en eller annen måte vil kunne skade Norges forhandlingsposisjon. Dersom innholdet i dokumentene er gjort kjent for partene i forhandlingene, vil ikke skadepotensialet for de norske interessene være det samme. Dokumentene i denne saken er kjent for det internasjonale organet som skal avgjøre saken, EFTA-domstolen. Dokumentene er også kjent for de statene som har gitt innlegg og for saksøker i saken, ESA. Jeg har videre merket meg at innsynsbegjæringen ikke gjelder de norske innleggene i saken, men innleggene fra andre stater, ESA og Kommisjonen. Det må således være åpenbart at en offentliggjøring av disse dokumentene ikke vil avsløre noe for de involverte parter som de ikke allerede vet. I den grad Norges strategiske interesser fremgår av de aktuelle dokumentene, vil derfor en offentliggjøring av dokumentene neppe kunne føre til skade på disse interessene. Departementet ser da heller ikke ut til å ha argumentert langs en slik linje. Slik jeg forstår departementets argumentasjon, menes det at en offentliggjøring til NLD, som åpenbart har en interesse i sakens utfall, vil kunne føre til at NLD gir opplysninger til ESA som kan være egnet til å svekke statens argumenter i saken for EFTA-domstolen. Jeg kan imidlertid ikke se at et slikt hensyn kan ha noen betydning ved anvendelsen av offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1. Det kan neppe skade Norges utenrikspolitiske interesser at saken blir så godt opplyst som mulig i en sak for en overnasjonal domstol som skal avklare om medlemsstatene overholder et folkerettslig regelverk de er bundet av. Jeg antar at det for Norges del er viktig at alle fakta og relevante hensyn og argumenter for og mot Norges syn ligger til grunn for EFTA-domstolens avgjørelse i en sak av betydning for norsk lovgivning. Dette er også viktig av hensyn til tilliten til EFTA-domstolens avgjørelse, uavhengig av hvilket resultat den kommer til. At staten Norge av innenrikspolitiske hensyn ønsker et bestemt utfall, er en annen sak, men kan ikke begrunne en unntaksadgang etter offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1.

10 Uttalelse sak 2006/ Det er vanskelig å se at Norges utenrikspolitiske interesser blir skadelidende om EFTAdomstolen skulle komme til at Norge ikke har overholdt sine rettslige forpliktelser i en traktatbruddssak. Domstolen er opprettet som et redskap for å sikre målet om en ensartet og dynamisk rettsutvikling i EØS og EU, jf. blant annet fortalen til ODA. Slik sett fungerer domstolen også som en viktig kilde til informasjon for både den utøvende og lovgivende makt om hvor grensene går for eventuelle skranker som følger av EØSavtalen. Videre gjelder saken ikke en forhandlingssituasjon. Saken er til behandling hos en overnasjonal domstol, som på selvstendig grunnlag skal ta stilling til om Norge har overholdt sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Situasjonen er således annerledes enn ved den type politiske forhandlinger hvor hensynet til statens strategiske hensyn må tillegges særlig vekt. Det er lagt til grunn, både av regjeringen og i juridisk teori at reelle hensyn taler for stor åpenhet når det gjelder utviklingen av internasjonalt regelverk i internasjonale organer: «Fra et demokratisk synspunkt er det særlig viktig med størst mulig åpenhet omkring slike forhandlinger.» (St.meld. nr. 32 ( )) «Det gjelder en særlig presumsjon for åpenhet for alle opplysninger fra internasjonale beslutningsprosesser som senere kan antas å få direkte betydning for norsk lovgivning.» (Sejersted, Innsyn og integrasjon, Oslo 1997 side 281) Jeg tilføyer at den såkalte spilleautomatsaken har vært gjenstand for betydelig omtale og debatt her hjemme, og det må sies å foreligge en bred samfunnsmessig interesse rundt saken. I et slikt klima er det særlig viktig med åpenhet fra Norges side, slik at enhver får mulighet til å ha en mening om regjeringens og Stortingets standpunkt og argumenter i en såpass prinsipiell og viktig sak. Dette er momenter som også må tillegges vekt i en eventuell meroffentlighetsvurdering. Som jeg har vært inne på tidligere, henviste opprinnelig departementet NLD til å ta spørsmålet om innsyn opp med avsenderne av dokumentene. Dette skjedde uten at departementet tok nærmere stilling til skadevilkåret i offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 og uten å vurdere meroffentlighet. Det ble heller ikke nevnt at Norge ville motsette seg offentliggjøring av innleggene fra de øvrige statene av hensyn til strategiske interesser. Dette kan tyde på at departementet mente en offentliggjøring av disse dokumentene ville vært greit dersom de ble utlevert direkte fra avsenderne. Samlet sett, og etter å ha foretatt en bred vurdering av dokumentene i saken og partenes anførsler, har jeg vanskelig for å se at de hensyn som departementet har fremsatt mot innsyn, skulle kunne innebære at skadevilkåret i offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1 er oppfylt.

11 Uttalelse sak 2006/ Konklusjon Min konklusjon er at departementet ikke hadde adgang til å henvise NLD til å begjære innsyn hos avsenderne av dokumentene. Jeg har også kommet til at de hensyn mot innsyn som departementet har lagt vekt på i korrespondansen hit neppe oppfyller skadevilkåret i offentlighetsloven 6 første ledd nr. 1. Departementet må derfor behandle innsynsbegjæringen fra NLD på nytt, og sørge for at mine synspunkter om skadevilkåret blir tatt i betraktning ved den fornyede behandlingen. Departementet bes holde meg orientert om utviklingen i saken. Oslo, 30. oktober 2006 Arne Fliflet

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato B-1nvs NVS/thc 2003/244 ME/ME2 LaB:elt P4 RADIO HELE NORGE AS - BEGJÆRING OM INNSYN I INTERNE DOKUMENTER

Deres ref. Vår ref. Dato B-1nvs NVS/thc 2003/244 ME/ME2 LaB:elt P4 RADIO HELE NORGE AS - BEGJÆRING OM INNSYN I INTERNE DOKUMENTER Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2003-0594B-1nvs NVS/thc 2003/244 ME/ME2 LaB:elt 11.04.2003 P4 RADIO HELE NORGE AS - BEGJÆRING OM INNSYN I INTERNE DOKUMENTER Vi viser

Detaljer

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Stortingets ombudsmann Akersgata 8, inngang Tollbugata Grøni nummer 800 80 039 for forvaltningen Postadresse Telefaks 22 82 85 1.1 Postboks 3 Sentrum,

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

Dokument nr. 4:2 ( )

Dokument nr. 4:2 ( ) Dokument nr. 4:2 (2008-2009) Særskild melding frå SIVILOMBODSMANNEN Ombodsmannen sin rett til å få saksdokument oversendt til seg i samband med behandlinga av klager Gitt til Stortinget 8. juni 2009 Til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Seminar i Utenriksdepartementet 24. november 2008 Gjennomgang ved lovrådgiver Magnus Hauge Greaker 1 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Lovavdelingen. Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo

Lovavdelingen. Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT -ter Lovavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 08/3871 J HEI-1 200807049 EO MHG/mk 04.03.2009 Kjøp av klimakvoter

Detaljer

Ot.prp. nr. 72 ( )

Ot.prp. nr. 72 ( ) Ot.prp. nr. 72 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett Tilråding

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

JOURNALFØRING VED STATSMINISTERENS KONTOR ORGANINTERNE DOKUMENTER OG TEKSTMELDINGER («SMS-ER»)

JOURNALFØRING VED STATSMINISTERENS KONTOR ORGANINTERNE DOKUMENTER OG TEKSTMELDINGER («SMS-ER») Sak: 2008/2591 JOURNALFØRING VED STATSMINISTERENS KONTOR ORGANINTERNE DOKUMENTER OG TEKSTMELDINGER («SMS-ER») Saken gjelder klage over manglende journalføring ved Statsministerens kontor (SMK). Spørsmålet

Detaljer

Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets

Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets taushetsplikt overfor evalueringsutvalget og evalueringsutvalgets tilgang

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Klage fra Norgesgruppen ASA over delvis avslag på begjæring om partsinnsyn i Konkurransetilsynets sak 2012/0335

Klage fra Norgesgruppen ASA over delvis avslag på begjæring om partsinnsyn i Konkurransetilsynets sak 2012/0335 Advokatfirmaet Selmer DA v/advokat Harald Evensen Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Deres ref Vår ref Dato 28. oktober 2013 13/2296 Klage fra Norgesgruppen ASA over delvis avslag på begjæring om partsinnsyn

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Professor dr. juris Finn Arnesen 1. Mandat og opplegg Ved brev 31. august 2016 er jeg bedt om å utrede rettslige spørsmål en innlemming av EUs reduksjonsforpliktelser

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten Juridisk avdeling Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten Pb 491 Sentrum 0105 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG 27~(~, s~ass DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT Stavanger Aftenblad Postboks 229 4001 Stavanger Deres ref Vk ref Dato 200901248 200901719-/HPG 04.05.2009 Delvis omgjøring av vedtak om innsyn i dokumenter

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

Oslo 3. november 2008

Oslo 3. november 2008 Dagens Næringsliv v/ Finansavdelingen, Trond Sundens Mail: trond.sundnes@dn.no Sivilombudsmannen Att: Ola Berg Lande Mail: postmottak@sivilombudsmannen.no Oslo 3. november 2008 Klage på saksbehandling

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

REGLEMENT. for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

REGLEMENT. for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT REGLEMENT for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Fastsatt med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 5 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret HST 05.09.11 sak 76/11. Innhold: 1. FOLKEVALGTES

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

\Il ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION. Vi viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring.

\Il ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION. Vi viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring. \Il THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post Deres ref.: 16/1243 EO OKUbj Vår ref.: 221186 Dato: 1. juni 2016 Høyring- Evalueringen

Detaljer

\lijr$t! \t(~ ) FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling. Saksbehandler: Eva Kjøllesdal

\lijr$t! \t(~ ) FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling. Saksbehandler: Eva Kjøllesdal \lijr$t! \t(~ ) W FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski Deres ref.: 09/825 Deres dato: 25.09.2012 Vår ref.: 2012/19521-5 FM-) Saksbehandler: Eva Kjøllesdal

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1377 /15 Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune BJOL ESARK-0513-201302298-10 Hva saken gjelder: Offentlighet om hvordan f eks en kommune løser sine oppgaver, representerer en verdi

Detaljer

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 1. Kommunestyret og dets organers innsynsrett Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen,

Detaljer

Offentlighetsloven hovedregler og unntak

Offentlighetsloven hovedregler og unntak Offentlighetsloven hovedregler og unntak Helserett og saksbehandling Gardemoen 4. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Lovens formål 1 loven skal legge til rette for: At offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 11.02.2016, sak 90/16 1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har,

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Stadig flere utenlandske myndigheter engasjerer seg gjennom sine utenriksstasjoner i barnevernsaker som involverer deres statsborgere. Utenriksstasjoner

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

OSLO KOMMUNE SAKSNR ARK NR. (Bes oppuitt ved henvendelse)

OSLO KOMMUNE SAKSNR ARK NR. (Bes oppuitt ved henvendelse) Oslo kommune OSLO KOMMUNE nntatt off. og partsinnsyn BYSTYRETS E',EKRETARIAT 1f. offl. 15, og fv1. 18b (2) og (3) Oslo kommune Bystyrets sekretariat Rådhuset 0037 Oslo 1 4 SEPT, 2011KL. SAKSNR ARK NR AVD

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Saksframlegg Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen reflekterer over problemstillingene, og tar saken opp til ny behandling i løpet av første halvår av

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

Miljøverndepartementet - UMD (PLANJUSS )

Miljøverndepartementet - UMD (PLANJUSS ) Miljøverndepartementet - Instans Dato 2005-09-01 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Miljøverndepartementet - informasjon Sivilombudsmannens uttalelse - Avslag på søknad om fradeling av hyttetomt Arealjuss.

Detaljer

Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene under kommunal parlamentarisme.

Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene under kommunal parlamentarisme. Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2011/3432 SAK OM OFFENTLIGHET I BYRÅDET UNDER KOMMUNAL PARLAMENTARISME Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /1 10/

Deres referanse Vår referanse Dato /1 10/ Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2664242/1 10/4344 23052011 Vedtak - Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring

Detaljer

Meråker kommune - Toppen av frihet - folkevalgtes innsynsrett

Meråker kommune - Toppen av frihet - folkevalgtes innsynsrett Meråker kommune - Toppen av frihet - Reglement for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt av Meråker kommunestyret den 30.01.17, K.sak 2/17. Meråker, 5. januar 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Kommunestyrets og

Detaljer

Åpne høringer - regelverk

Åpne høringer - regelverk Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/27178 Saksframlegg Saken legges frem uten innstilling. Saksfremlegg - arkivsak 05/27178 1 Bakgrunn Det er flere grunner til at sekretariatet tar

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

16/ /

16/ / Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4596 16/1813-03.11.2016 Innsyn i tvangsprotokoller og pasientjournaler Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev

Detaljer

SAK OM 420 KV KRAFTLEDNING ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVALG I BREMANGER KOMMUNE. Jeg viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 25. september 2012.

SAK OM 420 KV KRAFTLEDNING ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVALG I BREMANGER KOMMUNE. Jeg viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 25. september 2012. Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Sivilombudsmannen. Ombudsmannens erfaring med offentleglova

Sivilombudsmannen. Ombudsmannens erfaring med offentleglova Sivilombudsmannen Ombudsmannens erfaring med offentleglova Hva klages det over og hvem er det som klager? Norsk Arkivråd 19. mars 2014 Først litt kort om Sivilombudsmannen Hvem er ombudsmannen? Hva gjør

Detaljer

Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker

Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker Sivilombudsmannen Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker Endelig rapport 22. mars 2016 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 3. Nærmere om gjennomføringen av undersøkelsen... 5 4. Ombudsmannens spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Det foreligger klart en avgjørelse, og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det utøving av offentlig mydnighet. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer

Detaljer

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl...

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl... Page 1 of 7 Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningslovens regler om forskrifter 23. juni 2010 (Sak 2010/868) I flere klager på nedleggelser av skoler var det et fellestrekk at

Detaljer

Begjæring om ny behandling av sak 9/10 og 10/10

Begjæring om ny behandling av sak 9/10 og 10/10 Advokat Hakon Huus-Hansen KS Advokatene Postboks 1378 Vika 0114 Oslo 26. oktober 2012 Begjæring om ny behandling av sak 9/10 og 10/10 Det vises til din begjæring av 7. juni 2012 om ny behandling i Barnevernets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg - revidering

Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg - revidering Trysil kommune Saksframlegg Dato: 21.01.2015 Referanse: 1628/2015 Arkiv: C83 Vår saksbehandler: Kristian Trengereid Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg - revidering Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt. Seniorrådgiver Jon Jamtli. Fylkesmannens landbruksavdeling

Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt. Seniorrådgiver Jon Jamtli. Fylkesmannens landbruksavdeling Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt Seniorrådgiver Jon Jamtli Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Fylkesmannen kommenterte klagers anførsler om den etablerte praksisen: «Advokat Jonny Holen viser til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Klage. til. Sivilombudsmannen

Klage. til. Sivilombudsmannen Advokat Tellesbø - MVA 13. september 2015 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Klage til Sivilombudsmannen Innklager: Norsk Unix User Group, org.nr. 979629079 ved styreleder Hans-Petter Fjeld

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Partsinnsyn mv. Formål

Partsinnsyn mv. Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg halv dag for departementene med underliggende virksomheter med vekt på ting som er nytt eller endret 1 1. Innledning

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer