NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003"

Transkript

1 NOTAT Til Fra Norges forskningsråd v/stein Øberg Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen Dato 5. februar 2003,00$7(5,(//(5(77,*+(7(55(777,/3526-(.75(68/7$7(5 )256.1,1*65c'( $.769,/.c5 6DPPHQIDWQLQJ±IRUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOH NRQWUDNWVYLONnU /RYHQGULQJ±EHKRYIRURSSGDWHULQJDY)RUVNQLQJVUnGHWVNRQWUDNWVYLONnU" I forbindelse med de endringer i Lov om rett til arbeidstakeres oppfinnelser som trer i kraft er spørsmålet om hvem som skal ha retten til de resultater som skapes gjennom forskning finansiert av Forskningsrådet igjen blitt aktualisert. Lovendringen gjelder kun "oppfinnelser" og knytter seg kun til Universiteter og høyskoler. Endringen omfatter det såkalte "lærerunntaket" og innsnevrer den særstilling de ansatte ved disse institusjonene tidligere hadde. Dette medfører at også universitetene og høyskolene, på visse vilkår og med visse unntak, fra nå av har adgang til å overta de oppfinnelser som gjøres av ansatte forskere. Etter dette er deres stilling mer på linje med det som gjelder for alle andre, og som også er reflektert i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår (nærmere om dette i pkt 4 nedenfor). Lovendringen medfører i seg selv ikke noe behov for å revidere Forskningsrådets kontraktsvilkår. Den er imidlertid sluttstenen i et langt utredningsarbeid med sikte på å bedre mulighetene for å kommersialisere forskningsresultater, derved gir den en foranledning til å se på hvordan dette er ivaretatt i de tilsvarende reglene i Forskningsrådets standard kontraktbetingelser (pkt 2.3 nedenfor) Det er ikke gjort lovendringer som berører opphavsretten etter Åndsverksloven. Opphavsretten inneholder både en rett til å råde over (herunder "kommersialisere") åndsverket og en beskyttelse av opphavsmannens mer ideelle interesser som eksempelvis retten til å bli identifisert som opphavsmann til verket. Interne diskusjoner i Forskningsrådet indikerer at det bør skilles klarere mellom disse interessene i Forskningsrådets standard kontraktsbetingelser. Reglene om rettigheter til prosjektresultater fremgår av pkt 7.2 i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår. Forholdet til de ansattes rettigheter er regulert i pkt 7.2 siste ledd (se pkt 2.3 nedenfor) I forbindelse med arbeidet med de foran nevnte vurderinger av forholdet til ansattes rettigheter er det også foretatt en gjennomgang av resten av pkt 7.2 med sikte på å gjøre hele bestemmelsen mer oversiktlig og lettere å tolke.

2 Advokatfirmaet Hjort DA Side 2 av 9 1RHQNRQNOXVMRQHU±SUHPLVVHUIRUUHYLVMRQDYSNWLJHQHUHOOHNRQWUDNWVYLONnU Med noen unntak kan spørsmålet om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter i prosjektresultatene avtalereguleresog lovgivningen tjener hovedsakelig som regulering av de tilfeller hvor avtaler ikke er inngått. Forskningsrådets kontraktsbetingelser regulerer forholdet mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig. De har altså ikke direkte virkning for forholdet mellom prosjektansvarlig og dennes DQVDWWH Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår (pkt 7.2 siste ledd) har imidlertid hittil pålagt prosjektansvarlig å ha avtaler med sine ansatte som sikrer at disse ikke får "noen" rettigheter i prosjektresultatene. Dette kan særlig for universitetene og høyskolenes del bryte med eksisterende interne ordninger. Det er i fortsettelsen lagt til grunn at det fortsatt er Forskningsrådets policy at retten til å kommersialisere prosjektresultater skapt gjennom Forskningsrådets bevilgninger normalt skal tilfalle de prosjektansvarlige institusjonene og ikke deres ansatte. På den annen side skal dette ikke svekke de ansattes mer ideelle opphavsrettslige interesser eller innskrenke deres lovbestemte rett til "rimelig vederlag" for oppfinnelser. I forslaget nedenfor et det også åpnet for at det ikke skal ansees å være i strid med kontrakten med Forskningsrådet om den prosjektansvarlige har avtaler med de ansatte som sikrer disse et vederlag også for andre opphavsrettslig beskyttede verk på linje med det som gjelder for oppfinnelser. Ut fra tidligere diskusjoner og den gjennomgang som nå er foretatt anbefales det at Forskningsrådet presiserer reglene om forholdet til ansattes rettigheter bedre, en ny tekst om dette er tatt inn i de to siste avsnitt i forslaget til nytt pkt 7.2. (se pkt 1.3 nedenfor). I tillegg anbefales det at man forenkler og presiserer resten av pkt 7.2 for å gjøre teksten mer oversiktlig og lettere å tolke (se de fire første avsnittene i forslaget til ny tekst i pkt 1.3 nedenfor). )RUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOHNRQWUDNWVYLONnU Følgende nye tekst fremlegges for vurdering: 0HGPLQGUHDQQHWHUVNULIWOLJDYWDOWPHG)RUVNQLQJVUnGHWEOLUSURVMHNWDQVYDUOLJHLHUDY SURVMHNWUHVXOWDWHQHRJKDUHQHUHWWWLOnXWQ\WWHGLVVH'HUVRPORYJLYQLQJHQNUHYHUDW UHWWLJKHWHQHPnUHJLVWUHUHVIRUnRSSQnEHVN\WWHOVHVNDOSURVMHNWDQVYDUOLJIRUHWDVOLN UHJLVWUHULQJIRUnRSSQnUHWWVYHUQ Prosjektansvarlig har rett til å inngå lisensavtaler om prosjektresultatene med andre norske rettssubjekter. Videre kan lisensavtaler inngås med utenlandske rettssubjekter dersom prosjektansvarlig selv eller andre utnytter prosjektresultatene i Norge. Dersom prosjektresultatene ikke utnyttes i Norge krever slike lisensavtaler skriftlig godkjennelse fra Forskningsrådet. Dersom prosjektansvarlig ikke ønsker, eller ikke er i stand til å beskytte og/eller utnytte (herunder lisensiere) prosjektresultatene innen rimelig tid i forhold til markedet og produktets levetid og utnyttelsesmuligheter, skal Forskningsrådet varsles skriftlig, og prosjektresultatene skal etter krav fra Forskningsrådet overføres til Forskningsrådet eller andre etter Forskningsrådets nærmere bestemmelse. Slik overføring kan skje helt eller delvis.

3 Advokatfirmaet Hjort DA Side 3 av 9 Dersom en person eller et foretak utenfor EØS-området overtar bestemmende kontroll over prosjektansvarlig ved erverv av selskapsandeler (aksjer mv.), ved avtale eller på annen måte skal Forskningsrådet varsles umiddelbart. Forskningsrådet har i slikt tilfelle rett til å stille vilkår med hensyn til prosjektet og prosjektresultatene, herunder at prosjektansvarlig fullt eller delvis overfører prosjektresultatene eksklusivt til Forskningsrådet, eller at Forskningsrådets bevilgninger til prosjektet tilbakebetales. Den prosjektansvarlige forplikter seg til å etablere de avtaler med eiere, ansatte, eventuelle underleverandører og andre, som er nødvendige for å sikre at den prosjektansvarlige blir eier av prosjektresultatene og kan kommersialisere disse, herunder lisensiere disse videre til andre. Der hvor ikke annet er skriftlig avtalt med Forskningsrådet forutsettes det at disse avtalene sikrer at slike rettigheter er eksklusive for den prosjektansvarlige. Bestemmelsen i de foregående ledd er ikke til hinder for at det avtales vederlagsordninger for opphavsmenn tilsvarende de som gjelder for ansattes oppfinnelser i samsvar med Lov om rett til ansattes oppfinnelser. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at retten til prosjektresultatene deles med samarbeidspartnere i samsvar med partenes innsats for å frembringe prosjektresultatet. Det presiseres at bestemmelsen i de foregående ledd ikke skal medføre en begrensning i beskyttelsen av opphavsmannens ideelle interesser etter Åndsverksloven. Som nevnt er endringene av teksten i de fire første avsnitt av redaksjonell art og tar altså ikke sikte på å foreta prinsipielle endringer. I fortsettelsen gis det noen kommentarer til de enkelte avsnitt: Den viktige hovedregel i første avsnitt om at prosjektansvarlige har enerett til å utnytte prosjektresultatene er beholdt uendret. Det er presisert at dette dreier seg om eiendomsrett til resultatene. Reglene om lisensiering er nå samlet i annet avsnitt. Prinsippene er ikke endret. I den någjeldende teksten er situasjoner hvor prosjektansvarlig QHNWHU å utnytte eller beskytte prosjektresultatene behandlet to ganger men i litt ulik sammenheng. Dette er nå samlet i et nytt tredje avsnitt. Samtidig er det foretatt noen språklige endringer men det reelle innholdet skal være det samme. Bestemmelsen i tredje avsnitt er også noe forenklet ved at man har fjernet detaljer omkring hva Forskningsrådet kan bestemme med hensyn til andres utnyttelse av resultatene. Dette er nå beskrevet mer generelt. En tidligere uklarhet om dette forutsatte enighet eller kan bestemmes ensidig av Forskningsrådet er nå avklart i favør av det siste alternativet. Det nye fjerde avsnitt er uendret i forhold til den tidligere teksten med unntak av at overføringen av prosjektresultater er presisert dit hen at det kan foregå helt eller delvis. En viktig endring er at hele den tidligere teksten om alminnelig know how og annen informasjon som ikke er hemmelig skal kunne utnyttes av Forskningsrådet er tatt ut fordi den antas å være overflødig. Dette bør vurderes nærmere av Forskningsrådet.

4 Advokatfirmaet Hjort DA Side 4 av 9 Den nye teksten i de to siste avsnitt tar sikte på en mer nyansert regulering av rammene for avtaler mellom prosjektansvarlige og deres ansatte. Dette er også hovedfokuset i den nærmere drøftelse i den etterfølgende del av dette notatet. Både første og nest siste avsnitt forutsetter at det kan avtales med Forskningsrådet at prosjektansvarliges rettigheter ikke skal være eksklusive (slik at ansatte eventuelt kan gis parallelle rettigheter til utnyttelse). Videre er det i siste avsnitt åpnet for at det kan avtales mulig vederlag for opphavsmenn på linje med det som gjelder for oppfinnelser. Derved burde mye av behovet for den spesialordning man hittil har hatt for universitetene bortfalle, slik at man kan sløyfe unntaket i kontraktsbestemmelsene art. 8 (se pkt. 3.2 nedenfor). I siste avsnitt er det for å unngå misforståelser presisert at bestemmelsen ikke hindrer at samarbeidspartnere får rettigheter på visse vilkår, og at bestemmelsen ikke skal svekke beskyttelsen av opphavsmannens ideelle interesser etter åndsverksloven Fremstillingen nedenfor er konsentrert om premissene for reguleringen av forholdet mellom prosjektansvarlige og dennes ansattes rettigheter slik dette nå er foreslått regulert i de to siste avsnitt i forslaget til ny pkt WJDQJVSXQNWHURJIRUXWVHWQLQJHU )RUVNQLQJVSROLWLNN±MXVV I et næringsliv som i økende grad er kunnskapsbasert vil fokuset på immaterielle rettigheter og deres økonomiske verdi og konkurranseeffekter være økende. Dette ser man reflektert i bedriftenes prioriteringer og det økende fokus på kommersialisering av forskningsresultater generelt. Den foran nevnte lovendringen og organiseringen av en rekke nye institusjoner i tilknytning til universitetene og høyskolene er et signal om at dette også gjelder for disse. Vi har antatt at spørsmålet om hvem som skal sitte igjen med rettighetene til det som skapes gjennom Forskningsrådets bevilgninger må være sentralt i forhold til Forskningsrådets funksjon og formål. Dette er et forskningspolitisk og ikke et juridisk spørsmål. I dette notat er det lagt til grunn at det er Forskningsrådets mål og politikk at de økonomiske resultatene av den virksomhet Forskningsrådet finansierer normalt skal tilfalle institusjonen som har fått midlene og ikke de ansatte ved denne. Tradisjoner, avtaler og lovgivning kan imidlertid føre til noen nyanser i dette utgangspunktet. På den annen side kan man dersom Forskningsrådets målsetting skal opprettholdes, ikke gjøre dette til kun et spørsmål om tilpasning til lokale avtaler og praksis i den enkelte institusjon (særlig aktuelt i forhold til universiteter og høyskoler). Det kan like gjerne bli et spørsmål om hvilke krav Forskningsrådet skal stille overfor de prosjektansvarlige i forbindelse med at bevilgningene gis. I neste omgang vil dette så måtte følges opp gjennom forhandlinger mellom de prosjektansvarlige og deres ansatte, slik generelle kontraktsvilkår (pkt. 7.2 ) forutsetter. Eksempelvis nevnes at forskningsmidlene fra EU gis på vilkår av at resultatene eies av den prosjektansvarlige og at ansattes rettigheter ikke skal hindre at nærmere angitte interessenter får tilgang til informasjonen. Noe av samme tankegang ligger bak den foran omtalte lovendring.

5 Advokatfirmaet Hjort DA Side 5 av 9 3URVMHNWUHVXOWDWHQH±LPPDWHULHOOHUHWWLJKHWHU Begrepet prosjektresultatene og prosjektansvarlig er brukt i samsvar med definisjonen i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår pkt 1. Prosjektresultatene kan ut fra sin art og graden av nyskapning m.m. gi grunnlag for ulike rettigheter for opphavsmennene. Dette gjelder primært opphavsrett til åndsverk (pkt 3 nedenfor) og rett til patentering av oppfinnelser (pkt 4 nedenfor). Utgangspunktet er at disse tilhører opphavsmannen eller oppfinneren med mindre annet er avtalt. Med noen få unntak er det full avtalefrihet på dette området slik at rettigheter både kan overføres og fraskrives. Utenfor universitetene og høyskolene skjer dette også i stor utstrekning, særlig ved at de som er ansatt og lønnet for å drive med utviklingsarbeid har overdratt retten til resultatene til oppdragsgiver. I noen tilfeller gis det motytelser i form av avtaler om royalty eller lignende. I tilknytning til oppfinnelser er arbeidsgiver i tillegg gitt en lovbestemt rett til å få rettighetene overdratt til seg mot vederlag. Det er denne retten som nå er blitt utvidet ved at man har innsnevret det foran nevnte "lærerunntaket". Arbeidsgivers rett gjelder nå også i forhold til de ansatte ved universiteter og høyskoler. For dataprogrammer går arbeidsgivers rett enda lenger ved at retten til å utnytte disse normalt går over til arbeidsgiver uten nærmere avtale, jf. åndsverkloven 39 g og pkt 3 nedenfor. Retten til å kommersialisere patenter eller åndsverk kan også deles funksjonelt, eksempelvis i rett til bruk, eksklusiv bruk, overdragelse (lisensiering), vederlag for andres bruk, royalty etc. Gjennom avtaler mellom aktørene kan man på denne måten oppnå ytterligere nyanser og praktiske tilpasninger i forhold til deres behov. I tillegg inneholder opphavsretten som nevnt foran, regler som skal beskytte opphavsmannens ideelle interesser, disse faller utenfor denne fremstillingen. For fullstendighetens skyld nevnes at prosjektresultatene normalt også vil inneholde elementer som ikke er patenterbare eller undergitt opphavsrett, dette kan dreie seg om alminnelig know how eller løsninger som ikke har den nødvendige trinnhøyde, se pkt 3 nedenfor. Disse må normalt ansees for å tilhøre arbeidsgiveren dersom de er et resultat av den virksomhet den ansatte er betalt for å utføre 3URVMHNWDQVYDUOLJHVRJDQVDWWHVUHWWLJKHWHULSURVMHNWUHVXOWDWHQH)RUVNQLQJVUnGHWV VWDQGDUGNRQWUDNWVYLONnU Forskningsrådets standard kontrakt regulerer i utgangspunktet kun forholdet mellom de to partene: Forskningsrådet og Prosjektansvarlig. "Generelle kontraktsvilkår" pkt 7.2 første setning fastsetter at Prosjektresultatene normalt skal tilhøre prosjektansvarlig (og ikke Forskningsrådet): 0HGPLQGUHDQQHWHUDYWDOWKDUSURVMHNWDQVYDUOLJHQHUHWWWLOnXWQ\WWHSURVMHNWUHVXOWDWHQH 'HWWHLQQEHIDWWHURJVnHQUHWWWLOnJLOLVHQVHUWLODQGUHQRUVNHUHWWVXEMHNWHU Dette er i det nye forslaget foran presisert som eiendomsrett til resultatene. For å sikre at det er institusjonen og ikke dens ansatte eller underleverandører som blir sittende igjen med retten til økonomisk utnyttelse av resultatene skapt gjennom Forskningsrådets bevilgninger er det

6 Advokatfirmaet Hjort DA Side 6 av 9 i siste ledd i pkt 7.2 tatt inn en bestemmelse om at prosjektansvarlige skal ha avtaler med sine ansatte og underleverandører om fraskrivelse eller overføring av slike rettigheter: 3URVMHNWDQVYDUOLJHHUIRUSOLNWHWWLOnKDDYWDOHUPHGVLQHDQVDWWHRJXQGHUOHYHUDQG UHUVRP VLNUHUDWGLVVHLNNHInUQRHQUHWWLJKHWHULSURVMHNWUHVXOWDWHQH Siktemålet har vært å regulere retten til økonomisk utnyttelse, ordet noen gir imidlertid lett en tolkning som går lengre enn formålet tilsier. For oppfinnelser er det dessuten et krav i loven at det skal betales et "rimelig vederlag" for overdragelse av slike rettigheter til arbeidsgiver, se pkt 4 nedenfor. Det synes nærliggende at det også åpnes for at avtalene med de ansatte kan inneholde tilsvarende bestemmelser om vederlag for overtakelse av retten til kommersiell utnyttelse av andre åndsverk som ikke har trinnhøyde som oppfinnelse. En slik regel er tatt inn i forslaget til nytt pkt. 7.2 siste ledd i de generelle kontraktsvilkår (se pkt. 1.2 foran). Som en presisering nevnes at "underleverandører" i sitatet foran er personer eller institusjoner som utfører oppdrag på vegne av prosjektansvarlige. Bestemmelsen gjelder altså ikke samarbeidspartnere som utfører prosjektet i fellesskap med prosjektansvarlige, dette er presisert i forslaget til ny pkt 7.2 i pkt 1.2 foran. På grunn av den tradisjon som har eksistert ved universiteter og høyskoler har man ansett at prinsippet i pkt 7.2 siste ledd hittil vanskelig har kunnet la seg gjennomføre fullt ut for disse. Det har derfor vært tatt inn en modifikasjon for disse i pkt 8 ( DQGUHVSHVLHOOHNRQWUDNWVYLONnURJDYYLNIUDJHQHUHOOH NRQWUDNWVYLONnU ) i det underskrevne avtaledokument: (LHQGRPVUHWWWLOUHVXOWDWHU8QGHUKHQYLVQLQJWLOSNWLJHQHUHOOHNRQWUDNWVYLONnUYLO1RUJHV IRUVNQLQJVUnGSUHVLVHUHDWGHWLNNHYLOEOLUDQVHWWVRPNRQWUDNWVEUXGGRPIRUKROGHWWLOGHQ SURVMHNWDQVYDUOLJHVDQVDWWHPHGI UHUDWEHVWHPPHOVHQLSNWLNNHNDQJMHQQRPI UHVIXOOWXW 'HWIRUXWVHWWHVLPLGOHUWLGDWGHQSURVMHNWDQVYDUOLJHV NHUnI OJHRSSLQWHQVMRQHQLSNWVn ODQJWVRPPXOLJKHUXQGHUDWKDQRPPXOLJWDUVS UVPnOHWRSSLHJQHGHIRUKDQGOLQJHUPHGGH DQVDWWH Etter denne bestemmelsen hadde universiteter og høyskoler imidlertid fortsatt en plikt til å forsøke å etterleve 7.2, men det skulle altså ikke anses som kontraktsbrudd om de ikke lyktes. Som nevnt i pkt 1.2 kan det etter den siste lovendringen og i forbindelse med den foreslåtte endring av pkt 7.2 nå være grunn til å fjerne denne særbestemmelsen. 2SSKDYVUHWW +YDHURSSKDYVUHWWDYWDOHIULKHWRJRYHUGUDJHOVH Opphavsretten reguleres "Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961" (åndsverksloven). Opphavsmannen har enerett til å råde over åndsverket, herunder utnytte det kommersielt, innenfor de rammer loven setter. I tillegg gir loven opphavsmannen beskyttelse for ideelle interesser som krav på å bli navngitt og vern mot krenkende gjengivelse ( 3). Ansatte ved Universiteter og høyskoler er her ikke gitt noen særstilling i åndsverksloven slik de delvis har i lov om rett til ansattes oppfinnelser.

7 Advokatfirmaet Hjort DA Side 7 av 9 Det er intet i veien for at partene avtaler at retten til å utnytte verket etter Åndsverksloven skal gå over til arbeidsgiver, i dette tilfellet den prosjektansvarlige. Det vises i denne forbindelse til 39 i lovteksten, hvor første ledd har følgende ordlyd: "2SSKDYVPDQQHQNDQPHGGHQEHJUHQVQLQJVRPI OJHUDY KHOWHOOHUGHOYLVRYHUGUD VLQUHWWWLOnUnGHRYHUnQGVYHUNHW Det avgjørende blir følgelig hva Prosjektansvarlig er villig til, og i stand til, å oppnå i forhandlinger med sine ansatte. Det er tross alt ikke noe uvanlig krav at den som er ansatt for å utvikle prosjekter eller knowhow, og blir betalt for dette, overdrar opphavsretten til arbeidsgiver. I den juridiske teori går man faktisk så langt at man i en del tilfelle stiller opp en presumpsjon for at det eksisterer en stilltiende avtale om slik overdragelse i tilfeller hvor eksplisitt avtale ikke foreligger. Jeg siterer i denne forbindelse fra s. 81 og s. 183 i Magnus Stray Vyrjes bok, Opphavsrettens ABC: "+DUSDUWHQHUHJXOHUWIRUKROGHWLHQXWWU\NNHOLJXWIRUPHWLQGLYLGXHOOHOOHUNROOHNWLY RYHUGUDJHOVHVNRQWUDNWHUGHWSnGHWUHQHDWRSSKDYVUHWWHQJnURYHUWLODUEHLGVJLYHUHQL VDPVYDUPHGKYDVRPI OJHUDYDYWDOHQ 'HI UUHVWHDUEHLGVDYWDOHULQQHKROGHUUHWQLQJVOLQMHURPKYHPVRPNDQUnGHRYHUYHUNHWPHQ VHOYRPGHWLNNHHULQQJnWWQRHQXWWU\NNHOLJDYWDOHPHOORPDUEHLGVJLYHURJGHQDQVDWWHHUGHW YLNWLJnPHUNHVHJDWGHWRJVnLGLVVHWLOIHOOHDNVHSWHUHVDWGHWNDQVNMHHQVW UUHHOOHUPLQGUH RYHUJDQJDYRSSKDYVUHWWHQIUDGHQDQVDWWHWLODUEHLGVJLYHUHQ I NOU 1985 nr. 6 (om arbeidstakeres opphavsrett m.m.) fremheves det samme synet under gjennomgangen av gjeldende rett: ³'HWHUDNVHSWHUWDWGHWVNMHUHQRYHUJDQJDYRSSKDYVUHWWVOLJHEHI \HOVHUWLODUEHLGVJLYHUVHOY RPGHWLNNHIRUHOLJJHUHQXWWU\NNHOLJDYWDOHRPHQVOLNRYHUJDQJ,SULQVLSSHWV\QHVPDQRJVnL GLVVHWLOIHOOHQHnE\JJHSnHWDYWDOHJUXQQODJGHRSSKDYVUHWWVOLJHEHI \HOVHUJnURYHULNUDIWDY DUEHLGVDYWDOHQ0DQNDQWDOHRPHQVWLOOWLHQGHDYWDOHHOOHURPIRUXWVHWQLQJHUIRUDYWDOHQ På den annen side er det klart å foretrekke at dette er klargjort i eksplisitte avtaler med de ansatte slik det er forutsatt i siste setning i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår pkt For fullstendighetens skyld nevnes at for dataprogram er regelen omvendt. Opphavsretten til disse går automatisk over til arbeidsgiver med mindre annet er avtalt (åndsverkloven 39 g). +YDRPIDWWHURSSKDYVUHWWHQWLOYLWHQVNDSHOLJHYHUNRJIRUVNQLQJVUHVXOWDWHU" Opphavsrett til vitenskapelige arbeider gjelder selve artikkelen, utredningen eller betenkningen og ikke det innsamlede materialet eller de vitenskapelige resultater som er skapt gjennom arbeidet. Einstein ville etter norsk rett hatt opphavsretten til avhandlingen om relativitetsteorien, men ikke til relativitetsteorien og den videre vitenskapelige eller praktiske bruk av denne. Jeg siterer fra Stray Vyrjes bok, s. 140:,PRWVHWQLQJWLOKYDVRPJMHOGHUIRUVNM QQOLWWHU UHYHUNHUKHOOHULNNHKDQGOLQJHQGYV VDNVLQQKROGHWRSSKDYVUHWWVEHVN\WWHWLHQIDJOLWWHU UIUHPVWLOOLQJ0DQNDQLNNHPRQRSROLVHUH WLOJDQJHQSnYLWHQVNDSHOLJHIDNWDRJGHWLQIRUPDVMRQVLQQKROGGYVGHLQQVDPOHGH

8 Advokatfirmaet Hjort DA Side 8 av 9 RSSO\VQLQJHUVRPRIIHQWOLJJM UHVLHWYLWHQVNDSHOLJDUEHLGHHUGHUIRUVRPVnGDQWIULWWYLOWVWUDNV RSSKDYVPDQQHQODURSSO\VQLQJHQHEOLJMRUWWLOJMHQJHOLJHIRUDOOPHQQKHWHQ 7LOUHWWHOHJJHOVHQRJGHQVSUnNOLJHXWIRUPLQJHQDYIDJOLWWHU UIUHPVWLOOLQJWLOGHULPRWY UH RSSKDYVUHWWVEHVN\WWHW Det er dessuten alminnelig antatt at rene tekniske forbedringer eller løsninger som kun har praktisk nytte ikke er undergitt opphavsrett. Mye av den knowhow som skapes gjennom prosjekter finansiert av Forskningsrådet ikke er åndsverk i lovens forstand og derfor ikke omfattet av Åndsverksloven. Det kreves en viss trinnhøyde eller originalitet for at et arbeide skal være beskyttet av Åndsverksloven. Følgelig er det ikke all prosjektresultater som omfattes av loven. I forbindelse med utnyttelsen av vitenskapelige verk er også Åndsverksloven 4 av interesse: 2SSKDYVPDQQHQNDQLNNHVHWWHVHJLPRWDWDQGUHEHQ\WWHUKDQVnQGVYHUNSnHQVOLNPnWHDW Q\HRJVHOYVWHQGLJHYHUNRSSVWnU2SSKDYVUHWWHQWLOGHWQ\HRJVHOYVWHQGLJHYHUNHULNNH DYKHQJLJDYRSSKDYVUHWWHQWLOGHWYHUNVRPHUEHQ\WWHW Det er følgelig begrenset i hvilken grad opphavsretten til et vitenskapelig verk kan hindre arbeidsgivers eller oppdragsgivers utnyttelse av Prosjektresultatene i andre sammenhenger. Det er imidlertid opphavsmannen som i utgangspunktet har retten til å kommersialisere åndsverket med mindre annet følger av ansettelsesvilkår eller avtale med arbeidsgiver. I forhold til universitetene kan utgivelse av lærebøker være et praktisk eksempel Som nevnt foran gjelder Åndsverksloven så langt annet ikke er avtalt. Det er følgelig ikke i strid med loven når det i avtalens pkt. 7.2 (siste ledd) fastsettes at Prosjektansvarlig forplikter seg til å ha avtale med sine ansatte og sine underleverandører som hindrer at disse får noen rettigheter i prosjektresultatene. Vanskeligheten oppstår først når enkelte Prosjektansvarlige på grunn av lokale forhold ikke er i stand til, eller ikke ønsker, å inngå slike avtaler. Her kan det vises til lærebokeksempelet og tradisjonen og styringsformen ved universitetene. 6 UUHJOHUIRURSSILQQHOVHU±ORYHQGULQJHQ "Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstaker" ( nr. 21) gjelder kun patenterbare oppfinnelser og ikke andre opphavsretter slik at mye av prosjektresultatene vil falle utenom. Hva som skal til for at en oppfinnelse er patenterbar fremgår av "Lov om patenter" av 15.des 1967, jeg nevner kun at det er en forutsetning at oppfinnelsen ikke er alminnelig kjent før patentsøknad innleveres,( jfr. 2) da dette har en viss betydning i forhold til lovendringen. Loven om arbeidstakeres oppfinnelser er egentlig en lov om arbeidsgivers rett til å overta oppfinnelsene på nærmere angitte vilkår. I loven var det inntil et generelt unntak for oppfinnelser gjort av lærere og vitenskapelig personer ved universiteter og høgskoler ("lærerunntaket). Effekten av dette unntaket var at disse institusjonene ikke hadde rett til å overta oppfinnelsene med loven som hjemmel. Det var imidlertid ingenting i veien for at man etablerte slike ordninger på avtalebasis, hvilket det også finnes eksempler på.

9 Advokatfirmaet Hjort DA Side 9 av 9 Loven gjelder kun oppfinnelser gjort av DUEHLGVWDNHUVRPKDUIRUVNQLQJVHOOHURSSILQQHUYLUNVRPKHW VRPVLQHYLNWLJVWHDUEHLGVRSSJDYHU og forutsetter at oppfinnelsen har sammenheng med utførelsen av disse. Overføringen av oppfinnelsen til arbeidsgiver forutsetter at arbeidstaker får en "rimelig godtgjøring" og at man har fulgt visse varslingsregler mellom partene. Bestemmelsen om krav på godtgjøring kan ikke fravikes ved forhåndsavtale. Denne får følgelig også anvendelse ved avtale om overdragelse av oppfinnelser i samsvar med Forskningsrådets generelle vilkårs pkt 7.2 siste ledd. Lovens 7, annet ledd presiserer godtgjørelseskravet slik: "9HGIDVWVHWWHOVHQDYJRGWJM ULQJHQVNDOGHWV UOLJWDVKHQV\QWLORSSILQQHOVHQVYHUGLRPIDQJHW DYGHQUHWWDUEHLGVJLYHUKDURYHUWDWWDUEHLGVWDNHUHQVDQVHWWHOVHVYLONnURJGHQEHW\GQLQJ DQVHWWHOVHQIRU YULJNDQKDKDWWIRURSSILQQHOVHQVWLONRPVW Lovendringen som trådte i kraft den er beskrevet slik i pkt 6.6 i Ot.prp. nr. 67 ( ), 'HSDUWHPHQWHWIRUHVOnUnHQGUHGDJHQVORYYHUNVOLNDWUHWWHQWLOQ ULQJVPHVVLJXWQ\WWHOVHDY RSSILQQHOVHUVRPO UHUHRJYLWHQVNDSHOLJSHUVRQDOHIUHPEULQJHUVRPOHGGLVLWWRUGLQ UH DUEHLGYHGXQLYHUVLWHWHURJK JVNROHURYHUI UHVIUDGHDQVDWWHWLOLQVWLWXVMRQHQ6DPWLGLJYLO O UHUHRJYLWHQVNDSHOLJSHUVRQDOHJMHQQRPHQV UVNLOWSXEOLVHULQJVUHWWJLVDQOHGQLQJWLOn SXEOLVHUHVLQHRSSILQQHOVHUIULWWRJInUGHUPHGGHQHQGHOLJHDYJM UHOVHQRPHQRSSILQQHOVH IDNWLVNVNDOV NHVSDWHQWHUWHOOHULNNH'HUVRPIRUVNHUHQYHOJHUnSXEOLVHUHVLQRSSILQQHOVHYLO LQVWLWXVMRQHQLNNHNXQQHRYHUWDUHWWHQWLORSSILQQHOVHQ(QIRUXWVHWQLQJIRUDWLQVWLWXVMRQHQLNNH VNDORYHUWDXWQ\WWHOVHVUHWWHQHUDWIRUVNHUHQSXEOLVHUHUVLWWPDWHULDOHLQQHQHWWnUHWWHUDW LQVWLWXVMRQHQI UVWHJDQJHUYDUVOHWRPRSSILQQHOVHQVHNVLVWHQV'HSDUWHPHQWHWPHQHULPLGOHUWLG DWIRUVNHURJLQVWLWXVMRQSULP UWE UNXQQHVDPDUEHLGHVOLNDWGHWEOLUPXOLJnRSSQn SDWHQWHULQJDYRSSILQQHOVHQHXWHQDWGHWWHJnUXWRYHUIRUVNHUHQVPXOLJKHWWLOnSXEOLVHUHVLQH UHVXOWDWHU Det generelle unntaket for oppfinnelser gjort av lærere og forskere ved universiteter og høyskoler er altså fjernet. Til gjengjeld er lærere og forskere ved universiteter og høyskoler gitt en rett til å publisere resultatene, og som det fremgår av det som foran er nevnt om Patentloven vil dette kunne hindre patentering. Den nye bestemmelsen om publiseringsrett i lovens 6 er imidlertid fravikelig ved avtale mellom partene og gir de ansatte et sterkt kort i forhandlingene med institusjonene om utnyttelsen av oppfinnelser de har gjort. Som departementet antyder i sitatet foran burde partene ha en felles interesse i å finne frem til felles løsninger fremfor at man stenger for patentering gjennom publisering. Ut over de nevnte forhold har lovendringen ingen innflytelse på ansattes rett til oppfinnelser eller opphavsrett for øvrig. Prinsippet i Forskningsrådets generelle vilkår om at resultatet av forskning finansiert av Forskningsrådet skal tilfalle institusjonen er ikke i konflikt med lovendringen, snarere tvert om. Så vel selve lovendringen som premissene peker i samme retning som det prinsipp som er uttrykt i de generelle vilkårs pkt 7.2 siste ledd. Med vennlig hilsen $GYRNDWILUPDHW+MRUW'$ Arne Jørgensen e-post:

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk Forskningsrådets nye rettighetspolitikk SFI-Forum 2008, torsdag 3. april 2008 Odd M. Reitevold, Norges forskningsråd 1. Endringer i lovverket 2. Forskningsrådets praksis i dag 3. Hva skjer i andre land

Detaljer

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Godkjent av Samisk høgskoles styre i møte 16-17.12.2014, sak S-37/14. 1. Innledning Retningslinjene har som formål å sikre tilsattes og studenters

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Arbeidstakeroppfinnelser

Arbeidstakeroppfinnelser Arbeidstakeroppfinnelser Bioteknologisk Brennpunkt Møteplass IPR Arbeidstakeroppfinnelsesloven og erfaringer fra meklingsnemnda Lisbeth Garder Wolther lgw@zacco.com Arbeidstakeroppfinnelser lovens virkeområde

Detaljer

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Bakgrunn Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven 1-3 bokstav (e) er alle utdanningsinstitusjonene

Detaljer

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Fastsatt av: Universitetsstyret (sak 27/2011) Gjelder fra: 01.06.2011 Ansvar for vedlikehold og oppdatering: Forskningsdirektøren Ansvar for gjennomføring:

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 1. juni 2011 HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Innledning. Tekna har mottatt høringen,

Detaljer

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon}

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer} Prosjekttittel: ${prosjekt

Detaljer

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) Mal tilpasset SFF/SFI-konsortier. Datert 22.04.05 Mal for konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Dette er en mal for de konsortiumavtaler

Detaljer

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater

Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater Innhold Avtalens bakgrunn og formål... 2 1 Hovedregler... 2 2 Arbeidstakere

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia?

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Odd M. Reitevold Spesialrådgiver Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå? Større bevissthet

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Kulturdepartementet Dato: 10.06.2016 Saksnr..: 2016/4286 KRISSKA Utkast - Høringsuttalelse - ny åndsverklov 1. Innleding Universitetet i Oslo viser til Kulturdepartementets

Detaljer

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje Kontrakter og IPR håndtering Mariken Vinje Generelle kontraktsvilkår fra 2009 Endringer som følge av ny rettighetspolitikk Pkt 1 det er innført enkelte nye begreper Pkt 2.2 krav til konsortieavtale Pkt

Detaljer

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning 14. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER...2 2. OPPDRAGET...2 3. UNDEROPPDRAG...2 4. BETALING, BUDSJETT OG REGNSKAPSFØRING...3 5. VALG AV TILNÆRMING/METODE

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjektansvarlig Og Nofima AS, 0rg.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Mal for konsortieavtale Pr

Mal for konsortieavtale Pr Norges forskningsråd Mal for konsortieavtale Pr. 06.02.2009 Mal for konsortieavtale er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i et samarbeidsprosjekt,

Detaljer

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 11.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3 Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1. HiSTs IPR-politikk omfatter: a) I henhold til lovverk: Patenterbare oppfinnelser ( Lov om retten til oppfinnelser gjort

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

Lovens betegnelse på innehaver av opphavsrett bør derfor endres til «opphavsperson».

Lovens betegnelse på innehaver av opphavsrett bør derfor endres til «opphavsperson». Angående høring om forslag til ny åndsverklov Det vises til høringsnotat om forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), med høringsfrist 1.9.2016. De undertegnede, som er vitenskapelig

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO RINF Hvem har opphavsrett? Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK

UNIVERSITETET I OSLO RINF Hvem har opphavsrett?  Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK RINF 1200 Hvem har opphavsrett? Hvem har opphavsrett? Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket Opphavsretten oppstår hos den eller de som yter den skapende innsats Originær opphavsmann Andre

Detaljer

Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn?

Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn? Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn? Åpne data i offentlig sektor juridisk seminar 12. desember 2012 Advokat Terese Hallén-Hasaas (thh@kluge.no) 1 17. desember 2012

Detaljer

Generelle kontraktsvilkår

Generelle kontraktsvilkår Generelle kontraktsvilkår Generelle kontraktsvilkår er en integrert del av kontrakt med Forskningsrådet om FoU-prosjekt. Følgende generelle vilkår gjelder fra 01.01.2006 dersom annet ikke er skriftlig

Detaljer

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon}

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1. Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer} Prosjekttittel: ${prosjekt

Detaljer

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier er et innspill fra forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i

Detaljer

Avtalens (helt sentrale) rolle ved sikring og forvalting av bedriftens IPR

Avtalens (helt sentrale) rolle ved sikring og forvalting av bedriftens IPR Avtalens (helt sentrale) rolle ved sikring og forvalting av bedriftens IPR Nærmere om temaet De lovfestede rettighetene Hva kan vernes Vilkår for vern Rettsbeskyttelsens innhold Vernets varighet Hvem eier

Detaljer

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon}

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} ${Dato} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1. Prosjektinformasjon SøknadsID: ${søknadsid} Prosjekttittel: ${prosjekttittel}

Detaljer

HS-V-029/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

HS-V-029/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-029/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010 (S-sak 36/10)

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM PUBLISERING AV BACHELOR /MASTEROPPGAVE/ STØRRE STUDENTOPPGAVER (NEDENFOR KALT OPPGAVE) INNGÅTT MELLOM NTNU i GJØVIK (NEDENFOR KALT NTNU) OG STUDENT(ENE):

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert JU-102 1 Innføring i immaterialrett Kandidat 6208 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 JU-102, oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JU-102

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Kirkenes 3. desember 2013 Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver BONO Hva skal vi snakke om? Opphavsrett og fotografier Motivbeskyttelse - Retten til eget

Detaljer

Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet forslag til ny åndsverklov

Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet forslag til ny åndsverklov Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet forslag til ny åndsverklov Universitets- og høgskolerådet (UHR) har mottatt høringsbrev fra Kulturdepartementet (KUD) med forslag til ny åndsverklov,

Detaljer

ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT. John S. Gulbrandsen advokat

ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT. John S. Gulbrandsen advokat ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT John S. Gulbrandsen advokat UTGANGSPUNKTET FOR EIERSKAPET Åndsverksloven 1 Den som skaper et åndsverk Designloven 1 Den som har frembrakt en design Patentloven 1 Den som har gjort

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

MAL FOR PROSJEKTKONTRAKT KREFTFORENINGENS ÅPNE UTLYSNING 2017

MAL FOR PROSJEKTKONTRAKT KREFTFORENINGENS ÅPNE UTLYSNING 2017 MAL FOR PROSJEKTKONTRAKT KREFTFORENINGENS ÅPNE UTLYSNING 2017 Det tas forbehold om at endringer kan komme på et senere tidspunkt. ${Dato} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2013

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2013 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2013 Søknadsfrist mandag 3. juni 2013 kl. 12.00 Innhold Definisjoner... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema... 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006 med hjemmel i lov 5. mars 2004

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1. Oversikt over ulike

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akademikerne forslag til ny åndsverklov

Høringsuttalelse fra Akademikerne forslag til ny åndsverklov Kulturdepartementet Deres ref: 16/1857 Vår ref: 207.13/ØBE Dato: 31.08.16 Høringsuttalelse fra Akademikerne forslag til ny åndsverklov Det vises til høringsbrev fra Kulturdepartementet med høringsnotat

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Versjon 6, 1.11.2016 Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer som

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 4, gjeldende fra 15.3.2013 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

1. Gjennomføring, omfang og varighet

1. Gjennomføring, omfang og varighet Gjelder for Oppdrag inngått mellom en Oppdragsgiver og NIBIO som Oppdragstaker 1. Gjennomføring, omfang og varighet 1.1 NIBIO skal gjennomføre Oppdraget iht. prosjektavtale og prosjektbeskrivelse. Oppdraget

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Rt. 2012 s. 1729 Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Sakens problemstilling: Skulle Mika ha ekstra vederlag for levering av

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Søknadsfrist: Mandag 3. juni 2013 kl. 12.00 Innhold Om stipendet... 1 Definisjoner... 1 Søknadens vedlegg... 2 Innsending av elektronisk

Detaljer

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Veterinærinstituttet

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Veterinærinstituttet Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Veterinærinstituttet Innhold 1. Innledning Behovet for en rettighetspolitikk... 2 2. Definisjoner... 3 3. Rettighetspolitikkens formål og målsetninger...

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Arne Flåøyen, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet Forskningsinstitutt med basisbevilgning fra

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER

REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Universitetet i Tromsø 19.11.2009 (S 87-09) Gjelder fra 19.11.2009 Hjemmel Lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd Foreløpig pr. 21.10.2009 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet

Detaljer

Foreslo endringer i ny åndsverklov

Foreslo endringer i ny åndsverklov Foreslo endringer i ny åndsverklov Foreslo endringer i ny åndsverklov Norsk Redaktørforening foreslo flere endringer i åndsverkloven, med sikte på å forbedre mulighetene for nyhetsformidling og reportasje,

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer