Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, vedlegg 6 og innplassering av lærere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, vedlegg 6 og innplassering av lærere"

Transkript

1 Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, vedlegg 6 og innplassering av lærere Steinkjer, 31. mai 2017 Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Plan for dagen Informasjon om mellomoppgjøret 2017 og implementering endringer i stillingsgrupper o.l. avtalt i 2016 Gjennomgang av lønnskapitlene og forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 3, 4 og 5 HTAs vedlegg 1 og oppbygging av denne Lokale forhandlinger: HTA kap lønnspolitisk drøftingsmøte Tilsetting og innplassering av undervisningspersonalet Kompetansekrav i forskrift til opplæringsloven Tilsettingsformer HTAs vedlegg 6 og kompetanselønnssystemet 1

2 Mellomoppgjøret 2017 innenfor rammen av frontfagsmodellen Mellomoppgjøret innen en ansvarlig ramme på 2,4 prosent Samordningen av tidligere kap. 4B og 4C er gjennomført per Flytting av virkningstidspunktene Sentrale tillegg gis per Lokale forhandlinger per Godkjenning av resultatet innen 1. juni 2017 Hovedstyret behandlet saken 29. mai. Iverksettingsrundskriv (B-rundskriv 3/2017) og pott-rundskriv (4/2017) er i anmarsj følg med på 2

3 Hovedelementer økonomi 2017 Årslønnvekstramme , HTA kap. 4 Virkningstidspunkt Årslønnsvekst Overheng til ,9 % Anslag lønnsglidning 0,2 % Sentrale tillegg ,9% Midler til lokale forhandlinger (0,9 % pr. dato) Beregnet årslønnsvekst ,4 % 2,4 % Litt større økonomisk handlingsrom i 2018: Foreløpig beregnet overheng til 2018: ca. 1,6 % Anslag lønnsglidning: 0,2 % Sentrale tillegg pr. 1. juli 2017 Arbeidstakere ansatt % til alle ledere (7003, 7453, 7451, 7951 og 7954), samt lærer og adjunkt (7961/7962) beregnet av grunnlønn pr Grunnlønn = faktisk lønn, uten faste/variable tillegg Kronetillegg basert på ansiennitet pr NB! Ansiennitetsopprykk 1.5., 1.6. & 1.7. «Høgskole+-stillinger» Stillinger med krav om mastergrad Garantilønn/laveste utregnet årslønn for lærer og adjunkt Gruppe 1 Gruppe 2 Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Lærer* 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutd. Adjunkt * 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Adjunkt (med tilleggsutdanning) Stillinger med krav om mastergrad Lektor Lektor (med tilleggsutdanning)

4 Sykepleier Grunnlønn pr : ,- Ansiennitet fra Ansiennitetsopprykk Ansiennitetstillegg: 4.400,- Ny grunnlønn pr : ,- Sentralt lønnstillegg pr : Ny grunnlønn: ,- Lønnsøkning ved lokale forhandlinger pr : 3.000,- Ny grunnlønn pr : ,- Fagarbeider Grunnlønn pr : ,- Ansiennitet fra Sentralt lønnstillegg pr : 7 000,- Ny grunnlønn: ,- Ansiennitetsopprykk Ansiennitetstillegg Ny grunnlønn ,- Lønnsøkning ved lokale forhandlinger pr : 8.000,- Ny grunnlønn pr : ,- Adjunkt Grunnlønn pr : ,- Ansiennitet fra Ansiennitetsopprykk Ansiennitetstillegg 5.600,- Ny grunnlønn pr ,- Sentralt lønnstillegg pr : x 2 % = 8.650,- Ny grunnlønn pr : , = , forhandlinger høsten 2017 Virkningsdato: 1. august 2017 Pott på 0,9 % av kap. 4-lønnsmassen i 2016 PAI sender epost til rådmenn og personalsjefer om potten i den enkelte kommune Rundskriv fra PAI om pottberegning sendes ut ca. 1. juni Ledere som er overført til kap. 3 trekkes ut fra PAI-beregnet pott Frist for gjennomføring er 15. oktober 2017 Frist for innmelding av til organisatorisk behandling er 1. november Hvem er omfattet av forhandlingene? 4

5 Ny stillingsgruppe og nye stillingskoder fra : Fagarbeider med fagskoleutdanning Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutdanning, stk og 7719 (uten og med særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i tillegg til fagbrevet. fagbrev «i bånn» spesialisering/fordypning av minst ett års varighet (60 fagskolepoeng/60 studiepoeng) innenfor eget fagfelt Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes konkret ut fra innhold og krav til de enkelte stillinger. Innhold og krav til stillingen ingen automatikk Dersom vilkårene oppfylles: overføring til ny kode/stillingsgruppe Lønnen justeres opp til laveste utregnede årslønn etter at sentralt tillegg er gitt som fagarbeider. Kort repetisjon: Samordning av kap. 4B og 4C Nye benevnelser på stillingsgrupper Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning Lektor og Stillinger med krav om mastergrad Tydeliggjør krav om 180 st.poeng for å bli innplassert i høgskolestigen, 240 st.poeng for å bli innplassert i «høgskole+» osv., men ingen realitetsendringer fra tidligere. Det er kun undervisningspersonalet som har et såkalt kompetanselønnssystem. For øvrige arbeidstakergrupper er det i utgangspunktet stillingens innhold, samt arbeidsgivers krav og behov som avgjør stillingskodeinnplassering ikke arbeidstakers utdanning. 5

6 Gruppe 1 Gruppe Tabellen per Nye stillingsgrupper samordning av 4B/4C Må ikke forveksles med tabell over sentrale tillegg! Ansiennitetstillegg gis kun ved ansiennitetsopprykk «Utregnet laveste årslønn» = laveste lønn som kan tilbys en arbeidstaker, avhengig av ansiennitet og stillingsgruppe Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr Stillingsgrupper 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Garantilønn tillegg tillegg tillegg tillegg tillegg tillegg Ans. Ans. Ans. Ans. Ans. Ans. Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,90% 0,97% 1,03% 2,78% 16,02% 12,8% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Fagarbeiderstillinger/ tilsv ,92% 0,96% 1,05% 3,40% 11,50% 1,48% fagarbeiderstillinger Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig ,81% 0,90% 0,97% 3,20% 10,85% 1,39% fagskoleutdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Lærer og Stillinger med krav om 3-årig ,97% 1,97% 1,32% 5,80% 5,35% 4,82% U/H-utdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig ,00% 1,98% 1,33% 2,18% 5,33% 4,23% U/H-utdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Adjunkt med tilleggsutdanning og ,00% 0,98% 0,90% 2,18% 3,50% 8,08% Stillinger med krav om 5-årig U/Hutdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Lektor og Stillinger med krav om ,98% 1,14% 0,97% 1,02% 5,46% 10,30% mastergrad Utregnet tillegg for ans Utregnet laveste årslønn Lektor med tilleggsutdanning ,98% 1,10% 0,93% 1,53% 4,89% 11,80% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Hovedtariffavtalens lønnskapitler kap. 3, 4 og 5 6

7 God forhandlingsskikk Innhold: HTA kap. 3 Generelle lønns- og stillingsbetegnelser Lokal lønnspolitikk Lønnspolitisk drøftingsmøte Lønnssamtale Seniorpolitiske tiltak Rett og plikt til forhandlinger Kompetanse 3.4 «Lederlønnskapitlet» Avlønning HTV Tilleggslønn HTA kap. 4 Sentrale lønns- og stillingsbetegnelser Innledende merknader Garantilønnstabellen Forhandlingsbestemmelser HTA kap. 5 Lokale lønns- og stillingsbetegnelser Innledende merknader Forhandlingsbestemmelser Prinsipper for lønnsfastsettelse HTAs vedlegg 1, 3 og 6 HTA kapittel 4 Kapittel 4, Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser. (s ) Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader. (s ) Vedlegg 6 Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode. (s ) 7

8 Kapittel 4, 4.0 Innledende merknader 1. Lønnsfastsettelsen skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. For ansatte i undervisningsstillinger skal lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skje i samsvar med kompetanselønnssystemet, jf. vedlegg 1 og 6 til HTA. 2. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting, jf. kap Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Kapittel 4, 4.0 Innledende merknader (forts.) 4. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 5. Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner, skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold til HTAs vedlegg 6, retrettstilling/omplassering eller andre særskilte forhold. 6. Stillingskoder med hovedbenevnelse framgår av vedlegg 1 til HTA. 8

9 HTAs forhandlingsbestemmelser kapittel Lokale forhandlinger Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. Sentralt definert frist for avslutning av forhandlingene. Tvisteløsning: Organisatorisk behandling evnt. sentral nemnd Særskilte forhandlinger Betydelige organisatoriske/bemanningsmessige endringer Betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning Tvisteløsning: Lokal nemnd HTAs forhandlingsbestemmelser kapittel 4 (forts.) Beholde og rekruttere Ved spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. Tvisteløsning: Arbeidsgivers siste tilbud gjelder Kompetanse Ved gjennomført relevant etter-/videreutdanning Tvisteløsning: Arbeidsgivers siste tilbud gjelder Ingen automatikk kompetanseplaner og lokale ordninger 9

10 Fastsetting av lønn ved tilsetting kapittel 4 Hovedregel: Stillingens innhold og arbeidsgivers behov og krav ikke nødvendigvis arbeidstakers utdanning Innplassering i stillingskode med tilhørende stillingsgruppe ingen «krysskobling» mellom stillingskoder og stillingsgrupper Må ha 3-årig bachelorutdanning for å bli innplassert i høgskolegruppa Vurdere høyere lønn enn laveste utregnet årslønn basert på arbeidstakers kompetanse/kvalifikasjoner og stillingens oppgaver og ansvarsområde Beregning av ansiennitet Særskilte kap. 4-problemstillinger Ingen automatikk basert på antall studiepoeng. I hovedsak er det arbeidsgivers behov og krav og stillingens innhold som avgjør stillingskode, og minimumskrav til utdanning. Innplassering av assistent med relevant fagbrev? Innplassering av assistent med høgskoleutdanning? Assistent som tar relevant fagbrev se også HTA kap. 1 pkt Fagarbeider som utdanner seg til sykepleier? Sykepleier som tar mastergrad? 10

11 HTAs vedlegg 1 noen stillingskoder i kap. 4 Ledere (7003, 7451, 7453, 7951, 7954) Ikke definert stillingsgruppe. Ingen ansiennitetsopprykk konsulent Stillingens krav til utdanning avgjør hvorvidt stillingsgruppen er fagarbeider eller stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning 6709 barnehagelærer Barnehagelærere, samt assistenter/fagarbeidere tilsatt på disp pedagogisk leder Barnehagelærere med f.eks. særskilt fag-/avdelingslederansvar 6684 miljøveileder Ikke særaldersgrense. Spesielt for miljøpersonale i skolen m.v musikk- og kulturskolelærer Lønn ut fra musikk-/kulturfaglig utdanning. Aldri «lærerkoder»! 7249 pedagogisk-psykologisk rådgiver Stillingens krav til utdanning legges til grunn for innplassering 7712 stilling med krav om mastergrad Lederlønnsbestemmelsene (kap. 3.4) 11

12 HTAs forhandlingsbestemmelser kap Innledende merknader Stillingskodene i vedlegg 1 skal brukes Avtale om hvilke lederstillinger som skal lønnes etter kap og arbeidsgiver avgjør Lederavlønning toppledere. A: Lønn til rådmann og ass. rådmann fastsettes av kommunen. C: Lønn til rådmannens toppledergruppe (kommunalsjef e.l.) og «øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen» fastsettes etter forhandlinger. Lederlønnsvurdering en gang i året basert på følgende kriterier Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål Utøvelse av lederskap Betydelige organisatoriske endringer Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Ved behov kan det opptas forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene. «Tvisteløsningen» arbeidsgivers siste tilbud vedtas ved uenighet HTAs forhandlingsbestemmelser kap. 3 (forts.) 3.4.2: Lederavlønning virksomhetsleder Delegert budsjett-, økonomi og personalansvar (alle tre vilkår) Lederavlønning leder Delegert budsjett-, økonomi eller personalansvar (minst ett vilkår) Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning (3.4.2 og 3.4.3) Forhandlinger en gang pr. år Kriterier samme som i kap Virkningsdato 1.5. i utgangspunktet Tidsrommet for forhandlinger Tvisteløsning: Tradisjonell lokal nemnd eller pendelvoldgift 12

13 Særskilte kap. 3.4-problemstillinger Aktuelle stillingskoder: se HTA vedlegg 1, s Rådmann 9440 Ass. rådmann, kommunalsjef og tilsvarende i kap Leder i kap Skoleleder i kap Leder/avdelingsleder i kap Skoleleder/avdelingsleder i kap Kap med tilhørende stillingskoder passer ikke med lokalt organisasjonskart Kapittelflytting i tariffperioden Er alle i kap unntatt overtidsbestemmelsene? Se HTA 6.3 konkret vurdering Kapittel 5 13

14 Forhandlingsbestemmelsene i HTA kap Årlig lønnsforhandling. Økonomisk ramme, kommuneøkonomi, kommunen totale situasjon, krav til effektivitet samt lønnsutvikling i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder Tvisteløsning: Lokal nemnd Ved enighet kan arbeidsgiver fordele hele/deler av lønnsopprykkene 5.2: Annen lønnsregulering. Problemer med å beholde og rekruttere. Vesentlig endring av stillingens arbeidsområde. Tvisteløsning: Arbeidsgivers siste tilbud 5.3 Prinsipper for lønnsfastsettelse Særskilte kap. 5-problemstillinger Aktuelle stillingskoder: HTA vedlegg 1, s Innplassering i st.kode 8530 rådgiver og 8451 leder forutsetter som hovedregel høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering av en av de øvrige stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig. Kapittelflytting i tariffperioden Høyere akademisk utdanning Hva kvalifiserer til innplassering i kap. 5? Skal alle medlemmer av Akademikerne innplasseres i kap. 5 uansett stilling? 14

15 Andre generelle bestemmelser i HTA kap Lønnssamtale Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det. NB! En lønnssamtale er ikke en lønnsforhandling! 15

16 Rett og plikt til forhandlinger De lokale parter har en gjensidig rett og plikt til, etter skriftlig krav fra den annen part, å gjennomføre forhandlinger etter Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Dersom ikke annet er avtalt, skal partene innen 14 dager ha avtalt møtetidspunkt for gjennomføring av forhandlingene. NB! HTA er ikke en selvstendig forhandlingshjemmel Pensjonistavlønning Satsen for pensjonistavlønning er med virkning fra økt til kr. 196,- Ved praktisering av bestemmelsen legges følgende til grunn jfr. B-rundskriv 5/2014: Ingen som har krav på å bli tilsatt på pensjonistlønn arbeidsgiver bestemmer Alle øvrige bestemmelser i Hovedtariffavtalen gjelder (sykdom, ferie, ubekvemstillegg osv.) gjelder Hovedregelen vil være at dette er tilfeldige vikarer mm med timelønn, men mulig med et fastere tilsettingsforhold (men slik at betalingen regnes ut etter timelønn på kr 196,-). Må ikke fortrenge annen, yngre arbeidskraft. Tarifflønn og dermed redusert pensjon må også vurderes Vanlig kvalifikasjonsvurdering gjelder. Dersom pensjonisten vurderes som best kvalifisert kan vedkommende tilsettes på pensjonistvilkår. Arbeidstakere som får tjenestepensjon gjennom lovfestede ordninger (lærere, sykepleiere) følger fortsatt regelverket i disse ordningene. 16

17 Om lokale lønnsforhandlinger og lønnspolitisk drøftingsmøte HTA kap. 3.2 Lokal lønnspolitikk Intensjoner bak lokal lønnspolitikk Forutsigbarhet mulighet til å innrette seg Regelmessig revidering i «fredstid» Drøftes med ansattes organisasjoner tilstrebe enighet om kriteriene Vanlige problemstillinger: objektive vs. subjektive kriterier (resultater/samarbeidsevner vs. kompetanse/utdanning o.l.) «omforent» dokument? Andre mulige elementer i en lønnspolitikk Mål, visjon, verdier og prinsipper Rutiner for gjennomføring av lokale forhandlinger Rutiner for gjennomføring av særskilte forhandlinger Lønnsfastsettelse ved nyrekruttering Bruk av tilleggslønn Andre personalpolitiske virkemidler 17

18 God forhandlingsskikk 2008 Lønnspolitisk drøftingsmøte HTA kap Avholdes årlig etter initiativ fra arbeidsgiver ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøte(r) som samlet omfatter alle lønnskapitlene. Dersom annet ikke avtales, holdes det også særskilte drøftingsmøte for henholdsvis kap. 3.4, 4 og 5. Alle organisasjoner som arbeidsgiver kjenner til er representert i kommunen/ fylkeskommunen, skal innkalles. Drøftingsmøtene legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med mer konkrete krav og tilbud. Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens/fylkeskommunens/bedriftens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger (jf. Vedlegg 3) og bruk av Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Videre drøfter partene kriterier for lokale lønnstillegg. Lønnspolitisk drøftingsmøte HTA kap Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte likelønn. Referat fra drøftingsmøtet enighet eller uenighet? Vedlegg 3 til HTA «Retningslinjer for lokale forhandlinger God forhandlingsskikk» «sjekkliste» lønnspolitisk drøftingsmøte Opplysninger om lønnsvilkår «oppskrift» for gjennomføring av forhandlinger 18

19 Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema Gjennomgang av sentralt forhandlingsresultat hva betyr resultatet for vår kommune? Kommunens totale situasjon: økonomi, resultater, rekrutteringssituasjon osv. Lokal lønnspolitikk lønnspolitiske kriterier («det skal tilstrebes enighet om kriteriene») og målsetting for lønnsforhandlingene Bruk av forhandlingsbestemmelsene Erfaringer fra tidligere år, gjennomgang av referat fra tidligere evalueringer Om potten og beregning av potten. Nedsetting av «pottberegningsutvalg» pro rata-beregning av pott? Tallmateriale og statistikk. Hvilke behov finnes? Innsyn i lønnsopplysninger Prioriteringer? Likelønn? Utilsiktede skjevheter? Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema (forts.) Forhandlingsutvalgenes sammensetning, jf. permisjonsrettigheten etter HA del B 3-5 a) Håndtering av «spesielle tilfeller»: nyansatte de som har sluttet de som har gått av med pensjon de som er sykmeldte de som er i lønnet foreldrepermisjon de som er i ulønnet permisjon 19

20 Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema (forts.) Organisasjoner og organisasjonstilknytning bruk av sammenslutningsmodell? uorganiserte og arbeidstakere med ukjent organisasjonstilknytning håndtering av arbeidstakere med ett medlem håndtering av organisasjoner uten egen tillitsvalgt (HA del A 4.7) Funksjonstillegg? Gjennomføring av forhandlingene hvordan skal forhandlingene gjennomføres «kjøreplan» delegasjonens størrelse, tid til forberedelse og kjøreplanen for forhandlingene Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema (forts.) Rutiner ved avslutning av forhandlingene protokollunderskriving protokolltilførsler informasjon om resultatet innsyn i resultatet Tvisteløsning for kap. 5 og kap og Legge framdriftsplan Husk referat der alle parters syn framkommer. Hva er det enighet om, hva er det ikke enighet om? 20

21 Tydeliggjøring av vilkår lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og kap. 5 Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunens, fylkeskommunens, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Hjelp til beregninger på ks.no: Tilsetting av undervisningspersonale: kompetansevurdering, stillingskodeinnplassering, vedlegg 6 m.m. 21

22 Hva/hvem er «undervisningspersonalet»? HTA kap. 1 1 merknad: Begrepet undervisningspersonalet i HTA omfatter undervisningsstillinger og lederstillinger ved den enkelte skole som var på statlig tariffområde pr HTA kap. 4 Innledende merknad: For ansatte i undervisningsstillinger skal lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skje i samsvar med kompetanselønnssystemet, jf. vedlegg 1 og 6 til HTA. Arbeidsgiver fastsetter både kompetanse og lønn ut fra gjeldende regelverk Prosess: kompetansevurdering, tilsetting og stillingskodeinnplassering Utlysning Kvalifikasjonsprinsippet - Oppl.l HTA kap Vurdering av kompetanseforskriften 14-1 Krav til pedagogisk kompetanse 14-2 Krav for tilsetting og undervisning barnetrinnet 14-3 Krav for tilsetting og undervisning ungd.trinnet 14-4 Krav for tilsetting og undervisning v.g. skole Tilsetting Ordinær midlertidig eller fast tilsetting AML 14-9 Midlertidig tilsetting opplæringsloven 10-6 Tilsetting på vilkår opplæringsloven 10-6a Stillingskodeinnplassering HTAs vedlegg 6 Lønnsinnplassering HTAs vedlegg 6 Minstelønnssatser Lokal lønnspolitikk 22

23 Opplæringsloven kap Krav om kompetanse ved tilsetjing av undervisningspersonell Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årstrinn og i ulike skoleslag Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag Tilsette som skal undervise, må ha relevant kompetanse i dei faga dei skal undervise i. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til relevant kompetanse for dei som skal undervise på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. Departementet kan i forskrift også fastsetje at det ikkje skal stillast krav om relevant kompetanse i enkelte fag. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje for den som er mellombels tilsett etter 10-6 eller etter arbeidsmiljølova, eller den som er tilsett på vilkår etter 10-6a. Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd. Skoleeigar kan, så langt det er nødvendig, fråvike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i tilfelle der skolen ikkje har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det må takast stilling til dette for kvart skoleår. «Kompetanseforskriften» Krav til pedagogisk kompetanse for tilsetting Alle som skal tilsettes i undervisningsstilling må ha pedagogisk kompetanse «i samsvar med krava i rammeplanane for lærerutdanningane», eller «ha tilsvarande pedagogisk kompetanse» Unntak for opplæring av voksne etter opplæringslova kap. 4A, dersom de har vesentlig erfaring med opplæring av voksne, og er egnet til undervisning av voksne KD-rundskriv F-25/2003: Lang pedagogisk erfaring/praksis kan danne grunnlag for lokal konkret vurdering 23

24 Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-2 Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet, 1. ledd Den som skal tilsettes i undervisningsstilling på årstrinn må fylle ett av disse kravene: a) Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning + min. 60 st.poeng videreutdanning innrettet på undervisning på barnetrinnet b) Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning + min. 60 st.poeng spesialpedagogisk utdanning dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg c) Grunnskolelærerutdanning for årstrinn d) Faglærerutdanning i praktiske/estetiske fag for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning e) Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-2 Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet, 2. ledd Den som skal tilsettes i undervisningsstilling på årstrinn må fylle ett av disse kravene: a) Grunnskolelærerutdanning for årstrinn eller for årstrinn b) Faglærerutdanning for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning c) Yrkesfaglærerutdanning for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning d) Universitets-/høgskoleutdanning som samlet utgjør min. 240 studiepoeng, inkl. PPU, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning e) Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med min. 60 st.poeng spes.ped. f) Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere 24

25 Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-2 Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet, 3. ledd For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 2014, har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova 10-2 tredje ledd andre punktum. Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-3 Krav for tilsetting og undervisning på ungdomstrinnet, 1. ledd a) Grunnskolelærerutdanning for årstrinn b) Faglærerutdanning for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning c) Yrkesfaglærerutdanning for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning d) Universitets-/høgskoleutdanning som samlet utgjør min. 240 studiepoeng, inkl. PPU, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har min. 30 st.poeng relevant utdanning. Ved tilsetting for undervisning i norsk/matte/engelsk kreves min. 60 st.poeng relevant utdanning e) Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med min. 60 st.poeng spes.ped. f) Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere 25

26 Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-3 Krav for tilsetting og undervisning på ungdomstrinnet 2. ledd For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 2014, har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova 10-2 tredje ledd andre punktum. For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og arbeidslivsfag. For dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 2014, gjeld ikkje kravet om 30 relevante studiepoeng i andre fag. Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-4 Krav for tilsetting og undervisning i videregående skole 1. ledd Studieforberedende fag a) Universitets/høgskoleutdanning: min. 240 st.poeng, for undervisning i fag/fagområde der vedkommende har min. 60 st.poeng relevant utdanning b) Faglærerutdanning c) Lærerutdanning med min. 60 st.poeng spesialpedagogikk 2. ledd Yrkesfag a) Yrkesfaglærerutdanning b) Universitets/høgskoleutdanning: min. 180 st.poeng, for undervisning i fag/fagområde med min. 60 st.poeng relevant utdanning c) Faglærerutdanning d) Fagbrev/svennebrev e.l., 2 års yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå (fagskole/høgskole), 4 års yrkespraksis e) Lærerutdanning med min. 60 studiepoeng spesialpedagogikk 26

27 Kompetanseforskriften 14 (forts.) 14-4 Krav for tilsetting og undervisning i videregående skole 3. ledd For å undervise i den videregående skolen kreves det min. 60 studiepoeng som er relevante for faget. Gjelder ikke prosjekt til fordypning. Gjelder heller ikke for de som er tilsatt etter andre ledd bokst d), gitt at minst ett av de to årene med yrkesteori er relevant for undervise i faget. 3. ledd gjelder ikke de som før hadde tilfredsstillende kompetanse for tilsetting i undervisningsstilling, eller som har fullført tidligere allmennlærerutdanning etter 1. januar 2014 Oppsummering endring i opplæringsloven og i kompetanseforskriften 14 Med virkning fra / ble det to regelsett; både «krav for tilsetting» og «krav for å undervise» i enkelte fag på enkelte trinn. Ny forskrift juni 2015 Udir-rundskriv 3/2015 fra august 2016, med presiseringer fra februar 2016, og justert forskrift fra 1. februar Unntak fra krav til kompetanse i undervisningsfag: Midlertidig tilsatte og tilsatte på vilkår Ved spesialundervisning etter konkret vurdering (jfr. Oppl.loven 5-5, 3. ledd) «Dispensasjon» fram til for de som var utdannet før 1. januar 2014 Generell adgang til å fravike kravet «i tilfelle der skolen ikkje har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det må takast stilling til dette for kvart skoleår.» 27

28 Utenlandsk utdanning NOKUT-godkjenning All utenlandsk utdanning må vurderes av NOKUT, som gir generell godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. Utdanningen blir vurdert i forhold til den norske gradsstrukturen: om den tilsvarer f.eks. en bachelorgrad, mastergrad eller Ph.d. Godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i en utdanning. Godkjenning fra Utdanningsdirektoratet Gjelder utenlandsk lærerutdanning. Lærerutdanning fra land utenfor EØS må godkjennes av NOKUT før oversendelse til Udir Ikke nødvendig med godkjenning fra Udir dersom PPU fra Norge. Fortsatt arbeidsgiver som vurderer om utdanningen er relevant Prosess: kompetansevurdering, tilsetting og stillingskodeinnplassering Utlysning Kvalifikasjonsprinsippet - Oppl.l HTA kap Vurdering av kompetanseforskriften 14-1 Krav til pedagogisk kompetanse 14-2 Krav for tilsetting og undervisning barnetrinnet 14-3 Krav for tilsetting og undervisning ungd.trinnet 14-4 Krav for tilsetting og undervisning v.g. skole Tilsetting Ordinær midlertidig eller fast tilsetting AML 14-9 Midlertidig tilsetting opplæringsloven 10-6 Tilsetting på vilkår opplæringsloven 10-6a Stillingskodeinnplassering HTAs vedlegg 6 Lønnsinnplassering HTAs vedlegg 6 Minstelønnssatser Lokal lønnspolitikk 28

29 Tilsetting Kvalifikasjonsprinsippet HTA kap. 1, 2.2: Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Opplæringsloven 10-5: Val mellom fleire søkjarar: «skal det leggjast vekt på utdanning og praksis, kva undervisningsbehov tilsetjinga skal ta sikte på å dekkje, og kor kvalifisert søkjaren elles er for stillinga.» Faglig bredde? Faglig dybde? Erfaring? Personlig egnethet? Ulik vektlegging avhengig av skoleslag? Dom i Høyesterett HR A Kva vil det egentlig si å ha «relevant fagleg og pedagogisk kompetanse», jf. Opplæringsloven 10-6? Er det uttømmende definert i forskrift til opplæringsloven? Åpner opplæringsloven 10-6 for midlertidig ansettelse av søkere uten den formelle kompetansen som er krevd for lærere, når det også er søkere som oppfyller de formelle kompetansekravene? 29

30 Prosess: kompetansevurdering, tilsetting og stillingskodeinnplassering Utlysning Kvalifikasjonsprinsippet - Oppl.l HTA kap Vurdering av kompetanseforskriften 14-1 Krav til pedagogisk kompetanse 14-2 Krav for tilsetting og undervisning barnetrinnet 14-3 Krav for tilsetting og undervisning ungd.trinnet 14-4 Krav for tilsetting og undervisning v.g. skole Tilsetting Ordinær midlertidig eller fast tilsetting AML 14-9 Midlertidig tilsetting opplæringsloven 10-6 Tilsetting på vilkår opplæringsloven 10-6a Stillingskodeinnplassering HTAs vedlegg 6 Lønnsinnplassering HTAs vedlegg 6 Minstelønnssatser Lokal lønnspolitikk Midlertidig tilsetting AML 14-9 Midlertidig ansettelse: Arbeidstaker skal ansettes fast. Midlertidig tilsetting kan likevel inngås etter AML 14-9 b): for arbeide i stedet for en annen eller andre (vikariat). Midlertidig tilsetting etter AML 14-9 forutsetter at læreren fyller kravene i kompetanseforskriften. Opplæringsloven 10-6 Midlertidig tilsetting: Dersom det ikkje er søkjarar som fyller kompetansekrava for tilsetjing i 10-1, kan andre tilsetjast mellombels. Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjingsperiode, skal tilsetjinga vare til og med 31. juli. NB! 4-årsregelen i AML gjelder ikkje her. Opplæringsloven 10-6a Tilsetting på vilkår: Dersom det ikkje er søkjarar som fyller kompetansekrava for tilsetjing i 10-1, kan ein annan søkjar som er i gang med relevant utdanning, tilsetjast på det vilkår at utdanninga blir fullført. Arbeidsgivar og arbeidstakar avtaler lengda på tilsetjinga på vilkår, under omsyn til omfanget av stillinga, lengda på utdanninga og kor tilgjengeleg utdanningstilbodet er. Dersom vilkåra ikkje blir oppfylte, gjeld reglane i arbeidsmiljøloven 14-9 om avslutning av arbeidsforhold ved mellombels tilsetjing. 30

31 Prosess: kompetansevurdering, tilsetting og stillingskodeinnplassering Utlysning Kvalifikasjonsprinsippet - Oppl.l HTA kap Vurdering av kompetanseforskriften 14-1 Krav til pedagogisk kompetanse 14-2 Krav for tilsetting og undervisning barnetrinnet 14-3 Krav for tilsetting og undervisning ungd.trinnet 14-4 Krav for tilsetting og undervisning v.g. skole Tilsetting Ordinær midlertidig eller fast tilsetting AML 14-9 Midlertidig tilsetting opplæringsloven 10-6 Tilsetting på vilkår opplæringsloven 10-6a Stillingskodeinnplassering HTAs vedlegg 6 Lønnsinnplassering HTAs vedlegg 6 Minstelønnssatser Lokal lønnspolitikk HTAs vedlegg 6 «Lærerkodene» Lærerkodene benyttes kun der læreren fyller de pedagogiske og faglige kravene for tilsetting i undervisningsstilling, slik disse kravene er nedfelt i forskrift til opplæringsloven 14-1, 14-2, 14-3 og lærer: 180 studiepoeng (bachelorgrad) 7962 adjunkt: 240 studiepoeng 7963 adjunkt med tilleggsutdanning: 300 studiepoeng 7965 lektor: 300 studiepoeng, inkl. godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på hovedfags-/mastergradsnivå 7966 lektor med tilleggsutdanning: 360 studiepoeng, inkl. godkjent mastergrad/hovedfag En lærer som enten ikke fyller kravene til pedagogisk kompetanse, eller som ikke fyller de faglige kravene til tilsetting i undervisningsstilling, skal alltid innplasseres i st.kode 7960 lærer uten godkjent utdanning 31

32 HTAs vedlegg 6 Lærer uten godkjent utdanning Stillingskode 7960 lærer uten godkjent utdanning. Avlønnes minimum som fagarbeider, men: Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, ( ) innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet. Med andre ord: dersom lærere fyller de faglige kravene i kompetanseforskriften, men ikke har PPU, skal de behandles som om de har PPU NB! Gjelder kun 7961 lærer, 7962 adjunkt og 7965 lektor. Innplassering i st.kode 7963 adjunkt med tilleggsutdanning og 7966 lektor med tilleggsutdanning forutsetter fullført pedagogisk utdanning, jfr. B- rundskriv 5/2006. HTAs vedlegg 6 «Merknader» Videreutdanning Automatisk opprykk til ny kode når vilkårene er oppfylt, forutsatt at tilleggsutdanningen er i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag (gjelder f.o.m ) Virkningstidspunkt: 1. august for vår-eksamen og 1. januar for høst-eksamen. Det forutsettes at dokumentasjon framlegges arbeidsgiver så snart den foreligger. Endring av stillingskode endrer ikke ansiennitet Tidligere gitte lokale lønnstillegg beholdes, med mindre dette er tillegg gitt for samme utdanning som gir ny stillingskode Morsmålslærer uten godkjent utdanning Faglærere i yrkesfaglige studieretninger: gjelder altså ikke for lærere i grunnskolen! 32

33 Prosess: kompetansevurdering, tilsetting og stillingskodeinnplassering Utlysning Kvalifikasjonsprinsippet - Oppl.l HTA kap Vurdering av kompetanseforskriften 14-1 Krav til pedagogisk kompetanse 14-2 Krav for tilsetting og undervisning barnetrinnet 14-3 Krav for tilsetting og undervisning ungd.trinnet 14-4 Krav for tilsetting og undervisning v.g. skole Tilsetting Ordinær midlertidig eller fast tilsetting AML 14-9 Midlertidig tilsetting opplæringsloven 10-6 Tilsetting på vilkår opplæringsloven 10-6a Stillingskodeinnplassering HTAs vedlegg 6 Lønnsinnplassering HTAs vedlegg 6 Minstelønnssatser Lokal lønnspolitikk Takk for oppmerksomheten! KS Personalhåndbok KS Medlemsservice rådgivning om lønns- og arbeidsvilkår Tlf (9-15) eller epost: Våre nettsider: Husk å abonnere på nyhetsvarsling! KF Personal elektronisk verktøy tilpasset kommunal sektor Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske særavtaler, hovedtariffavtaler og hovedavtaler) Løpende oppdaterte lover og forskrifter Veiledninger og fortolkninger Dommer og avgjørelser 33

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v.

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Regionalt avtalekurs. Sortland, 12. mai Kjersti Myklebust KS Forhandling. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Regionalt avtalekurs. Sortland, 12. mai Kjersti Myklebust KS Forhandling. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, forberedelser til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, protokollskriving m.m. Sortland, 12. mai

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Regionalt avtalekurs. Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017

Regionalt avtalekurs. Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017 Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017 Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer

Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer HR/personalsjefnettverk Akershus og Østfold Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer Kommunenes Hus 6. sept. 2017 Kjersti Myklebust og Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Aktuelle saker. Kurs for nye LLL/HT vår 2016.

Aktuelle saker. Kurs for nye LLL/HT vår 2016. Aktuelle saker Kurs for nye LLL/HT vår 2016. Strukturreformer Kommunereform? Skolebruksplan VGO Regionsreform Fusjon UH s2 Kommunereform? Fortsatt usikkert hva som skjer Mange prosesser i Hordaland http://www.bt.no/spesial/nyevestlandet/

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 KS TILBUD 27. april 2017 kl. 10.00 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2017 I Forhandlingsgrunnlag, jf. HTA kapittel 7 Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas

Detaljer

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551)

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551) Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551) Utskriftsdato: 7.1.2018 03:25:15 Status: Gjeldende Dato: 30.11.2016 Nummer: 2016/1644 og 2016/1551)

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver Hovedtariffavtalen kapittel 4 - Lønnstillegg pr. 1.5.2014 Levert av Kommuneforlaget AS B-05/14 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014 - det anbefalte forslaget er vedtatt Status Gjeldende Ikrafttredelse 02-07-2014

Detaljer

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål I 2017 er det forhandlinger i alle kapitler i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingene har foregått i to omganger, for hhv. fellesråd

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle Modul 4 Februar 2016 s2 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Forhandlingsordninger Hovedavtale

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte 29.08.16 Tidsplan for drøftingsmøte Kl. 12.00: Felles innledning for kapittel 3 og kapittel 5. Ca. kl. 13.00: Kriterier og føringer kapittel 5 Ca.

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer Utskriftsdato: 5.12.2017 07:52:16 Status: Gjeldende Dato: 3.5.2013 Nummer: B-03/2013 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

HR/Personalsjefnettverk

HR/Personalsjefnettverk HR/Personalsjefnettverk Kommunenes Hus Juni 2016 Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Forhandlingsløsning! Hvordan klarte vi det? Ramma var avklart Parter som presset på (også i egen delegasjon) i reelle

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift To typer kompetansekrav: Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling Krav om relevant kompetanse

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no GRATULERER! D U E R S N A R T F E R D I G S O M S T U D E N T O G A R B E I D S L I V E T V E N T E R P Å D E G! H V A S

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer