Q-39/ / september Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q-39/ / september Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere"

Transkript

1 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Vox IMDi UDI UNE Nr. Vår ref Dato Q-39/ / september 2013 Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Stortinget vedtok 15. juni 2011 å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi viser til Prop. 79 L ( ) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven, Innst. 370 L ( ) og Lovvedtak 60 ( ). Lovendringene trer i kraft 1. september Fra og med 1. september 2013 har introduksjonsloven 19 et nytt annet ledd: Utlending med rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 17 første ledd har plikt til å ta en avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om innholdet i og gjennomføringen av en slik prøve. Forslag til forskriftsbestemmelser om utvikling av obligatoriske prøver, om oppmelding til prøver, om gjennomføring, om vurdering og kontinuasjon, om klage og om registrering av opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) ble sendt på en bred høring 1. mars Forskriftsbestemmelsene ble fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 11. juli 2013, og trer i kraft 1. september Forskriftsbestemmelsene om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap inngår i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere som et nytt kapittel 7. I lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) er det vilkår for statsborgerskap at søker mellom 18 og 55 år må ha gjennomført 300 timer godkjent Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Telefon: E-post:

2 norskopplæring eller dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. For søkere mellom 18 og 55 år som er omfattet av plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er det et krav at de må ha oppfylt sin plikt etter loven, opplæring i 300 eller 600 timer. Forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 4-2 definerer hva som skal anses som tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk ved søknad om statsborgerskap hvis søker ikke har gjennomført norskopplæring. Ett av alternativene er bestått språkprøve. Som følge av innføring av obligatorisk avsluttende prøve i norsk ble formuleringen av statsborgerforskriften endret fra samme dato, det vil si 1. september For en ytterligere omtale av dette, se punkt 4. Dette rundskrivet omhandler innføringen av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Rundskrivet gir utfyllende merknader til lov- og forskriftsbestemmelsene som er endret med innføring av obligatoriske avsluttende prøver. Det er gitt som et særskilt rundskriv for å nå ut med informasjonen ved ikrafttredelsen av endringene i lov- og forskrift. Rundskrivet her gjelder i tillegg til rundskriv Q-20/2012 som gir merknader til introduksjonsloven og tilhørende forskrifter. Rundskrivet ligger på BLDs nettsider nsloven.pdf På sikt vil BLD innarbeide merknadene i rundskrivet her i en revidert versjon av rundskriv Q-20/2012 med merknader til hele introduksjonsloven og tilhørende forskrifter. 1. HVEM VIL LOVENDRINGEN GJELDE FOR? 1.1 Tidspunkt for vedtak om oppholdstillatelse avgjør om en person har plikt til å gå opp til avsluttende prøve eller ikke Vedtakstidspunktet for vedkommendes oppholdstillatelse vil være avgjørende for om hun eller han har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap eller ikke. Dette innebærer at de som får et vedtak om oppholdstillatelse 1. september 2013 eller senere vil være omfattet av endringen i introduksjonsloven 19, dersom vedtaket gjør at de kommer inn i personkretsen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Dette vil gjelde personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, dvs. personer som får innvilget asyl, er overføringsflyktninger, får opphold på humanitært grunnlag, familiegjenforente med disse, eller er familiegjenforent med norsk eller nordisk borger, eller personer som har fått kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven 34. De som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, får en plikt til gå opp til obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. For en beskrivelse av hvem som har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, se forskriftens 18 og punkt 2.2 i dette rundskrivet. Personer mellom 55 og 67 som har rett til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven 17 annet ledd, har ikke plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. 2

3 Personer med plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf, introduksjonsloven 17 tredje ledd, har heller ikke plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Personer med rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan gå opp til gratis prøve én gang. Det kan også de som kun har rett til opplæring. Personer med plikt til opplæring har ikke rett til gratis prøve. Personer som har fått innvilget en oppholdstillatelse som gjør at de kommer inn i personkretsen for rett og plikt til opplæring iht. introduksjonsloven før 1. september 2013, vil ikke ha en plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. De kan selv velge å melde seg opp til avsluttende prøver i hhv. norsk og samfunnskunnskap som privatister. Deltakere med rett og plikt til opplæring som er i opplæring pr. 1. september 2013 og som ikke har tatt prøve tidligere, vil ha rett til gratis prøve, men ingen plikt. Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området har ikke rett til gratis opplæring etter introduksjonsloven, og har heller ikke plikt til å avlegge prøver i norsk og samfunnskunnskap. Personer som kommer hit etter EØS-/EFTA-regelverket, vil ikke være omfattet av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Det samme gjelder personer med oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Disse gruppene har ikke rett til gratis norskopplæring etter introduksjonsloven, og de har heller ikke rett til gratis prøve. 1.2 Hva skjer dersom deltaker ikke oppfyller plikten til å gå opp til prøve? Ikke bestått prøve eller unnlatelse av å gå opp til obligatoriske avsluttende prøver for de som har plikt til dette etter introduksjonsloven 19 annet ledd, vil ikke medføre noen sanksjoner, jf. forarbeidene til lovbestemmelsen i Prop.79 L ( ) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven. Den enkelte vil, på samme måte som ellers i opplæringssystemet, ved å unnlate å gå opp til avsluttende prøve, ikke få noen dokumentasjon på de kunnskapene hun eller han har opparbeidet seg. Vilkåret om dokumentasjon av gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven for å ha rett til permanent oppholdstillatelse, jf. lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 62 første ledd bokstav d), endres ikke som følge av innføringen av plikt til å gå opp til avsluttende prøve. Gjennomført avsluttende prøve vil ikke være vilkår for permanent oppholdstillatelse. En gjennomført avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve kan gi fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. forskriftens 3. Personer som er fritatt fra plikt til opplæring etter introduksjonsloven, vil også være fritatt fra vilkåret om dokumentasjon av gjennomført opplæring ved søknad om permanent oppholdstillatelse. 3

4 Det samme gjelder vilkåret om dokumentasjon av gjennomført norskopplæring eller dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper som vilkår for statsborgerskap, jf. lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) 7 første ledd bokstav f), jf. 8. Om vilkåret om dokumentasjon av gjennomført opplæring ved søknad om statsborgerskap, se punkt 4. i dette rundskrivet. 2. ENDRINGER I FORSKRIFT 20. APRIL 2005 NR. 341 OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR NYANKOMNE INNVANDRERE 2.1 Definisjoner Forskriftens 17 gir definisjoner av to sentrale begreper som benyttes i de nye forskriftsbestemmelsene, avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøve i samfunnskunnskap. Bestemmelsen fastslår hva som skal prøves. Prøvene tar utgangspunkt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven i norsk består av en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig prøve består av delprøver i ferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon. Den muntlige prøven består av oppgaver som måler ferdighetene snakke og samtale. Prøven i samfunnskunnskap måler kunnskap om det norske samfunnet i henhold til målbeskrivelsene i læreplanen. 2.2 Generelle regler Forskriftens 18 omtaler hvem som har plikt til å gå opp til obligatoriske avsluttende prøver. Deltakere som er omfattet av rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 17 første ledd, har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Deltakere som har rett, men ikke plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 17 andre ledd, kan gå opp til avsluttende prøver, men har ikke plikt til å gå opp til avsluttende prøver. Deltakere som har plikt til å delta i opplæring etter introduksjonsloven 17 tredje ledd, kan gå opp til avsluttende prøver. Det samme gjelder personer som ønsker å gå opp til avsluttende prøve på nytt, for eksempel for å forbedre resultatet. Personer som ikke er omfattet av introduksjonslovens bestemmelser om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og/eller om obligatoriske avsluttende prøver, kan også gå opp til avsluttende prøver, men har ikke rett til gratis prøve. Plikten til å gå opp til obligatoriske avsluttende prøver er knyttet til den enkeltes rett og plikt etter introduksjonsloven 17 første ledd, og plikten gjelder uavhengig av hvor vedkommende har deltatt i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, i kommunen, i nabokommunen eller hos en privat tilbyder. Forskriften bruker kommunen i flere av bestemmelsene. Begrepet brukes på samme måte som i introduksjonsloven og i forskriften for øvrig. I de aller fleste tilfeller vil kommunen være den kommunen hvor vedkommende er bosatt, og hvor hun eller han også deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommuner kan inngå interkommunalt samarbeid om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, eller de kan inngå samarbeid med private tilbydere. Ved interkommunalt samarbeid må kommunene avtale seg i mellom om det skal 4

5 være den kommunen hvor vedkommende er bosatt, eller den kommunen hvor vedkommende har deltatt i opplæring som skal fatte vedtak i henhold til forskriftens kapittel 7 om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Dette gjelder for eksempel myndighet til å fatte vedtak om fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve, jf. 20, og myndighet til å melde opp deltaker til prøve, jf. 22. Der kommunen inngår samarbeid med en privat aktør, vil det fortsatt være kommunen som har ansvaret for oppgavene i forskriften, den private aktøren kan gi en anbefaling til kommunen før vedtak fattes, men kommunen kan ikke delegere myndigheten til å fatte enkeltvedtak til en privat tilbyder. 2.3 Utvikling av prøver Forskriftens 19 legger ansvaret for å utvikle og vedlikeholde avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vox har ansvaret for faglig og pedagogisk utvikling av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Gjennom et årlig oppdragsbrev fra BLD får Vox oppgaver for å ivareta faglige og pedagogiske forhold i opplæringen. Vox avgjør om de selv vil utvikle og vedlikeholde prøvene, eller om de vil sette hele eller deler av oppdraget ut til en ekstern tilbyder eller et særlig kompetansemiljø. Det forutsettes at ordinære anskaffelsesregler gjelder dersom hele eller deler av dette oppdraget settes ut. Alt prøvemateriell skal foreligge i begge målformer, det vil si bokmål og nynorsk. Prøve i samfunnskunnskap skal i tillegg foreligge på en rekke språk. Dette har sammenheng med at opplæringen i samfunnskunnskap gjennomføres tidlig i opplæringen og på et språk deltakeren forstår (morsmålet eller et annet språk). Spørsmålene i prøven i samfunnskunnskap vil ta utgangspunkt i målene for opplæringen som beskrives i forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (læreplanen) og læringsressursen for 50 timer samfunnskunnskap som finnes på Ved innføring av avsluttende prøve i samfunnskunnskap vil prøven være oversatt til ca. 20 språk. Basert på data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) om statsborgerskap til deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil ca. 90 prosent av deltakerne kunne avlegge prøven på et språk den er oversatt til. Den enkelte har ikke noen rett til å avlegge prøve i samfunnskunnskap på et spesifikt språk. I forskriften uttrykkes dette med formuleringen... på et språk kandidaten forstår i den grad det er praktisk mulig. Der prøven ikke finnes oversatt til et språk kandidaten forstår, kan prøven avlegges muntlig med en eksaminator og en sensor som snakker et språk kandidaten forstår. Hvis dette ikke er praktisk mulig, skal kommunen sørge for kvalifisert tolk. Se punkt 2.7 for en nærmere omtale av spørsmålet om muntlig gjennomføring av prøve i særskilte tilfeller og punkt 2.10 om vurdering av muntlig gjennomført prøve. Digitale prøver i norsk er under utvikling, informasjon om disse prøvene gis av Vox på deres nettsider Plikten til å gå opp til avsluttende prøver gjelder uavhengig av utviklingen av nye prøver innføring av digitale prøver er ingen forutsetning for at enkeltpersoner skal kunne oppfylle lovens krav. I praksis innebærer dette at dersom det skulle oppstå en feil eller forsinkelse i 5

6 utviklingen av de digitale prøvene i norsk, kan lovens krav oppfylles ved at deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap som har plikt til å gå opp til prøve, tar en av de gamle prøvene, Norskprøve 2 og Fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøver Deltaker kan etter forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere fritas fra plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk (jf. 3) eller av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker (jf. 4). Fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøver er regulert i forskriftens 20. Det er en tett sammenheng mellom fritak fra plikten til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og fritak fra plikten til å avlegge obligatoriske avsluttende prøver. Dersom en deltaker søker og får innvilget fritak fra plikt til å delta i opplæring pga. tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller av helsemessige eller andre tungtveiende grunner, fører dette også til fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøver både i norsk og samfunnskunnskap, jf. 20. Kriterier for vurdering og innvilgelse av fritak fra plikt til opplæring framgår av merknader til forskriftsbestemmelsene i rundskriv Q-20/2012 pkt og Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal tilpasses den enkelte deltaker, også dem som av helsemessige årsaker har begrenset mulighet til å delta i opplæringen. Regelen om fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker gjelder bare for dem som overhodet ikke kan delta i opplæringen, og som ikke vil kunne gjennomføre den pliktige opplæringen i løpet av tre år. Kommunen må vurdere dette konkret i hvert enkelt tilfelle, og det fremgår av merknadene til forskriftsbestemmelsen at det i alminnelighet skal svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt. At en person ikke har tidligere skolegang, er analfabet eller har lærevansker, gir ikke grunnlag for fritak fra plikt til opplæring eller fritak fra plikt til å gå opp til obligatoriske avsluttende prøver. Man kan søke om fritak fra plikt til å delta i opplæring og plikt til å avlegge obligatoriske avsluttende prøver på samme tidspunkt, og fritak fra plikt til både opplæring og plikt til å avlegge prøver kan innvilges i det samme vedtaket. Det er også mulig å søke om fritak fra plikt til å avlegge obligatoriske avsluttende prøver selv om hele eller deler av opplæringen er gjennomført. Den enkelte må selv søke kommunen om fritak fra plikt til å delta i opplæring og/eller fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve. Kommunen fatter vedtak om fritak fra plikt til å delta i opplæring og/eller fritak fra plikt til å avlegge obligatoriske avsluttende prøver. Kommunen kan ikke på eget initiativ fatte vedtak om fritak fra plikt der kommunen ensidig vurderer at en person har så god språklig kompetanse at hun eller han hadde fått fritak fra plikt til å delta i opplæring og/eller fått fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve. Kommunens vedtak i sak om fritak fra plikt til å delta i opplæring og/eller fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. 6

7 2.5 Informasjon om prøver og gjennomføring av disse Vox har iht. forskriftens 21 ansvaret for å utarbeide informasjon om prøvene og gjennomføringen av disse. Vox kan delegere dette ansvaret til eventuell ekstern aktør som gjennomfører prøven på vegne av Vox. Informasjonen skal publiseres på nettsidene til Vox i god tid før avvikling av prøvene, senest to måneder før avvikling av neste prøve. Informasjon i god tid er med på å understøtte kommunenes arbeid med informasjon og veiledning til deltakerne i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det skaper også forutsigbarhet både for deltakere som skal vurdere om de vil gå opp til prøve, og for kommunene som skal avvikle prøvene. Vox er ikke pålagt å sørge for utsendelse av skriftlig informasjon til alle landets kommuner. Begrunnelsen for dette er at informasjon på nettet lettere kan oppdateres enn papirbasert informasjon. Hva som skal inngå i informasjonen, er regulert i en uttømmende opplisting i forskriften. Vox vil legge informasjonen ut på sin nettside, Her vil også informasjon om den praktiske gjennomføringen av prøven (prøvereglement) bli lagt ut. Kommunen har i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 11 en generell veiledningsplikt innenfor sitt forvaltningsområde og i tillegg etter forvaltningsloven 17 en plikt til å påse at enkeltsaker er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette innebærer i praksis at kommunene må veilede deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap om deres rettigheter og plikter etter introduksjonsloven med tilhørende forskrifter. I dette inngår informasjon om den enkeltes rettigheter og plikter med hensyn til avsluttende prøver. Den generelle veiledningsplikten innebærer også at kommunen må kunne gi generell informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap til sine innbyggere. Som i all kommunikasjon med nyankomne innvandrere er det viktig at kommunen vurderer om informasjon og veiledning er gitt i en form og et slikt omfang at den enkelte faktisk forstår innholdet i og omfanget av sine rettigheter og plikter. Kommunen må sørge for at informasjonen også blir tilgjengelig for personer som ikke har tilgang til internett, eller som mangler digitale ferdigheter. 2.6 Oppmelding og kontinuasjon Forskriftens 22 regulerer at oppmelding til avsluttende prøve i norsk avgjøres i samråd med lærer. Dette er en videreføring av praksis med Norskprøve 2 og 3. For deltakere i introduksjonsprogrammet avgjøres oppmeldingen i samråd med både lærer og programrådgiver. Bestemmelsen i 22 første ledd forutsetter at deltaker og lærer/programrådgiver vurderer sammen når deltaker skal ta den avsluttende prøven, og at de i vurderingen tar utgangspunkt i målene som er satt i deltakerens individuelle plan og i læringsmålene som er beskrevet i læreplanen, og gjør en vurdering av i hvilken grad deltakerne har nådd disse målene og opplæringen kan avsluttes. Der det er uenighet, er det deltaker selv som beslutter når hun eller han vil melde seg opp til avsluttende prøve i norsk. Deltakere i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som har plikt til opplæring, men ikke rett, jf. introduksjonsloven 17 tredje ledd, må selv melde seg opp til avsluttende prøve. Informasjon om oppmelding til prøve gis på Vox nettside, 7

8 Forskriften fastsetter en tidsfrist for å avlegge prøve i norsk og prøve i samfunnskunnskap. Dette innebærer at kommunen som har gitt opplæring, må legge til rette for at kandidatene kan avlegge avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap innen denne fristen. Prøver skal avlegges uten ugrunnet opphold etter avsluttet opplæring, og som hovedregel innen seks måneder etter avsluttet opplæring. Begrunnelsen for dette er at deltaker bør få en mulighet til å få prøvd sine kunnskaper og ferdigheter så raskt som mulig etter at opplæringen er avsluttet. Det kan kun gjøres unntak fra fristen på seks måneder etter avsluttet opplæring der det pga. sykdom eller ferieavvikling ikke er mulig å avlegge prøve innen denne fristen. Introduksjonsloven 18 annet ledd endres ikke med innføringen av obligatoriske avsluttende prøver. Kommunens plikt til å sørge for opplæring gjelder i fem år fra det tidspunktet rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer, jf. 17 femte ledd. Dette innebærer at deltaker som ønsker å fortsette i opplæring så lenge som mulig, må melde seg opp til avsluttende prøve før fristen på fem år utløper. Deltaker kan velge å melde seg opp til skriftlig og muntlig prøve på ulike prøvetidspunkter, eller på samme tidspunkt. Første gang deltaker melder seg opp til avsluttende skriftlig prøve i norsk, må vedkommende imidlertid avlegge hele den skriftlige prøven. Personer med rett og plikt, eller rett, til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan gå opp til avsluttende prøve både i norsk og i samfunnskunnskap gratis én gang. De meldes opp til prøve av den kommunen der de sist deltok i opplæring. Begrunnelsen er at det vil være den kommunen som best kan vurdere deltakernes norskferdigheter. Dette gjelder også ved interkommunalt samarbeid, og der kommunen har etablert et samarbeid med en privat tilbyder. Deltakere som har tatt opplæring hos en godkjent privat tilbyder, har selv ansvar for å melde seg opp til avsluttende prøve. Hvis deltakeren er omfattet av rett og plikt til opplæring, men har valgt ikke å delta i opplæring i regi av kommunen, må vedkommende selv ta kontakt med den kommunen der hun eller han er bosatt, og be om å bli meldt opp til avsluttende prøve. Personer som har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan gå opp til avsluttende prøve, men har ingen rett eller plikt til dette og må betale en prøveavgift. Det samme gjelder personer som ikke er omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, for eksempel fordi de fikk oppholdstillatelse før introduksjonsloven kapittel 4 trådte i kraft 1. september Deltakere som går opp til prøve på nytt, må også betale prøveavgift. Dette gjelder uavhengig av om de har rett og/eller plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og uavhengig av om de har vært oppe til avsluttende prøve som innføres 1. september 2013, eller om de har avlagt Norskprøve 2 eller 3 tidligere. Disse har selv ansvaret for å melde seg opp til avsluttende prøve. Prøveavgiften for kandidater som selv må betale fastsettes av den enkelte kommune. Prøveavgiften skal gå til dekning av kommunens utgifter til avvikling av prøven (selvkost). 8

9 Avgiften for privatister kreves inn av og tilfaller den kommunen der den enkelte melder seg opp til prøve. Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på Vox nettside, Oppmelding til avsluttende prøve er bindende. Dersom kandidaten ikke kan møte til avsluttende prøve, plikter hun eller han å melde fra på forhånd. Dersom kandidaten har dokumentert gyldig fravær, kan vedkommende meldes opp til avsluttende prøve på nytt uten å betale prøveavgift. Forskriften sier klart hva som defineres som gyldig fravær, og hvordan dette skal dokumenteres. Annet fravær enn det som er angitt i forskriften, kan ikke sies å være gyldig fravær. De som har ugyldig fravær, må betale en prøveavgift når de går opp til ny prøve. De som ønsker å ta prøve eller delprøve på nytt, kan melde seg opp til en ny prøve (kontinuasjon). I slike tilfeller må kandidaten betale prøveavgift. Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger den enkelte kan ta opp igjen hele prøven eller delprøvene, men kommunens plikt til å sørge for opplæring gjelder i fem år fra det tidspunktet rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer, jf. 17 femte ledd. 2.7 Gjennomføring av prøver Prøver både i norsk og samfunnskunnskap er under utvikling. Skriftlig prøve i norsk vil være delvis digital, og prøven i samfunnskunnskap avlegges som hovedregel digitalt. Læreplanen beskriver digitale ferdigheter, og det forutsettes at deltakere gjennom opplæringen skal ha fått nødvendig digital kompetanse til å kunne avlegge en digital prøve. Informasjon om den praktiske gjennomføringen av prøvene (prøvereglement) vil være tilgjengelig på Vox nettside, Prøve i norsk Ansvaret for å legge til rette for avvikling av prøver i norsk er i forskriftens 23 lagt til Vox. På samme måte som med utviklingen av prøvene, kan Vox selv bestemme om de selv vil avvikle prøvene, eller om de vil sette ut oppdraget til en ekstern tilbyder. Prøver i norsk skal som hovedregel avvikles i hver kommune, på opplæringsstedet eller et annet sted kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen kan selv vurdere om det er hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner om å arrangere prøver i norsk. Dette kan særlig være aktuelt der kommunene allerede inngår i et interkommunalt samarbeid om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, eller der kommunene har få kandidater som skal gå opp til avsluttende prøver. Prøver i norsk skal avvikles minimum to ganger i året. Tidspunktene fastsettes av Vox, og Vox vurderer selv om det er behov, for eller ønskelig med, avvikling mer enn to ganger per år. Tidspunkter for prøveavvikling og oppmeldingsfrister gis det informasjon om på Vox nettside jf. forskriftens 21 og punkt 2.5. Tidspunktene for avvikling av prøver i norsk kan fastsettes av Vox på den måten de finner hensiktsmessig, som dager eller som uker eller perioder. 9

10 Prøve i samfunnskunnskap Prøven i samfunnskunnskap avlegges digitalt, og ansvaret for å avvikle denne prøven legges til den enkelte kommune. Prøvene kan tas når kommunene finner det hensiktsmessig, gjennom hele året. Begrunnelsen for dette er at det vil være naturlig å gjennomføre prøven så raskt som mulig etter at opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført. Vox skal tilrettelegge for avvikling av prøver i samfunnskunnskap. Oppgavene i prøven vil være basert på målene for opplæringen som er beskrevet i læreplanen og den digitale læringsressursen som finnes på nettsiden Læringsressursen er oversatt til flere språk, og prøven vil også kunne avlegges på flere språk, ettersom opplæringen i samfunnskunnskap skal skje tidlig i opplæringsløpet og på et språk vedkommende forstår. I særskilte tilfeller kan prøve i samfunnskunnskap avlegges muntlig. Den enkelte kommune avgjør hvem som skal få mulighet til å avlegge prøven muntlig. Kommunens beslutning er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen, se også forskriftens 25 og pkt. 2.9 om tilrettelegging. Adgangen til å avlegge prøve i samfunnskunnskap muntlig, gjelder deltakere som vurderes til ikke å kunne dokumentere sine kunnskaper på en fullgod måte gjennom en skriftlig prøve. For eksempel vil dette kunne gjelde deltakere som mangler grunnleggende leseferdigheter. Dette kan også være aktuelt for deltakere som ikke behersker ett av de språkene som prøvene i samfunnskunnskap er oversatt til. Ved innføring av avsluttende prøver i samfunnskunnskap vil prøven være oversatt til ca. 20 språk. Det antas at ca. 90 prosent av deltakerne i opplæring i samfunnskunnskap da vil kunne avlegge prøven på et språk de forstår. Hvis prøven avlegges muntlig, bør kommunen etterstrebe å finne eksaminator og ekstern sensor som snakker det språket opplæringen er gitt på. Hvis det ikke er mulig, må kommunen benytte tolk. I en slik sammenheng må det stilles krav om at tolken er kvalifisert, som et minimum bør tolken være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Utgift til tolk må dekkes av kommunen der deltaker er bosatt. Se også pkt i dette rundskrivet. Tidsrammen for prøvene i betydningen den tiden kandidaten får til å avlegge prøven reguleres ikke i forskriften. Tidsrammen inngår i den informasjonen som publiseres på nett i god tid før avvikling av prøver, jf. forskriftens Hjelpemidler Det er iht. forskriftens 24 ikke adgang til å bruke hjelpemidler i gjennomføring av prøvene. Begge prøvene skal være en test av kandidatens kunnskap og ferdigheter, og adgang til å bruke hjelpemidler som for eksempel ordbok vil kunne gi et feilaktig bilde av hvilken kompetanse kandidaten har oppnådd gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Eventuelle hjelpemidler som er nødvendige i forbindelse med særskilt tilrettelegging, reguleres ikke av denne bestemmelsen, se punktet nedenfor. 2.9 Tilrettelegging Forskriftens 25 regulerer at deltakere som har behov for tilrettelegging og/eller utvidet tid for gjennomføring av prøve, kan søke kommunen om å få forholdene lagt til rette. Behovet for 10

11 særskilt tilrettelegging skal være dokumentert med uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Tilrettelegging kan her også være bruk av hjelpemidler i tradisjonell forstand eller fysisk tilrettelegging som følger av lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 9 og 12 og veileder til denne loven på departementets nettside Det er kommunen som vurderer søknad om særskilt tilrettelegging, og som har plikt til rimelig individuell tilrettelegging. Begrepet rimelig individuell tilrettelegging brukes i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 12. Kommunens plikt til individuell tilrettelegging etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 12 annet ledd supplerer kravet til generell tilrettelegging etter 9. Med kommunen menes her den kommunen hvor vedkommende har fått opplæring. Tilretteleggingen skal utføres for hvert enkelt individ, og det må foretas en konkret vurdering av hva som er rimelig, og hva som imøtekommer individets konkrete behov. Forskriftens 25 angir at en form for tilrettelegging kan være utvidet tid. Dette kan for eksempel være aktuelt for deltakere som har dokumenterte lese- og skrivevansker, nedsatt syn, pollenallergi, og andre typer helsemessige plager eller nedsatt funksjonsevne. En annen form for tilrettelegging kan være at deltaker plasseres i et eget rom eller avskjermet fra de andre som avlegger prøve. Vox utvikler en egen prøve i tegnspråk for døve kandidater. Informasjon om prøven vil bli lagt ut på Vox nettside Kommunens avgjørelse om særskilt tilrettelegging av prøve er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen Vurdering Sensur Forskriftens 26 viderefører ordningen fra Norskprøve 2 og 3 med tre sensorer ved vurdering av delprøven i skriftlig produksjon. To sensorer vurderer prøven, og den tredje benyttes ved uenighet mellom sensorene. Ved muntlig prøve opprettholdes dagens ordning med én ekstern sensor og én eksaminator. Med ekstern menes her en lærer som ikke har undervist vedkommende. Ferdighetene lytte og lese blir vurdert digitalt, og det vil ikke være behov for sensor. Dersom det i unntakstilfeller blir avlagt muntlig prøve i samfunnskunnskap, jf. 23 fjerde ledd, skal det benyttes en eksaminator og en ekstern sensor som snakker kandidatens språk. Med ekstern menes også her en lærer som ikke har undervist vedkommende. Hvis det ikke er mulig å finne en eksaminator og/eller sensor som snakker kandidatens språk, skal det benyttes en norsktalende eksaminator og en kvalifisert tolk. Tolking til og fra et annet talespråk er et fag som krever modenhet, bred kunnskap, spesifikke språkferdigheter og kunnskap om tolking og tolkens rolle. Som et minimum bør tolken være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Tolkens rolle er å formidle budskapet mellom kandidaten og eksaminator. 11

12 Tidspunkt for tilbakemelding av prøveresultatene vil bli omtalt i prøvereglement som legges ut på Vox nettside Det samme gjelder retningslinjer for gjennomføring av muntlig prøve i samfunnskunnskap Vurdering av norskferdigheter Forskriftens 26 fastsetter et nytt vurderingssystem med en angivelse av den enkeltes kompetanse i henhold til ferdighetsbeskrivelsene i læreplanen. Læreplanen bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk som er utarbeidet av Europarådet. Rammeverket inneholder beskrivelser av ferdighetene lytte, snakke, samtale, lese og skrive på tre overordnende nivåer: elementært (A), selvstendig (B) og avansert nivå (C). Innenfor dette systemet gir læreplanen konkrete beskrivelser av hvilke språklige handlinger den enkelte kan utføre på fire nivåer: A1, A2, B1 og B2. De fire språknivåene skal benyttes som vurderingskala: A1, A2, B1 og B2. Kjennetegn ved språket på de ulike nivåene er inngående beskrevet i læreplanen. Vurderingen under A1 benyttes dersom kandidaten er på et nivå under A1 i én eller flere av ferdighetene som er beskrevet i læreplanen. Vurderingssystemet har ingen angivelse av ikke bestått for å beskrive ferdigheter i norsk. Vurderingssystemet avspeiler at den enkeltes språklige kompetanse er sammensatt. Læreplanen beskriver flere ferdigheter som til sammen utgjør den enkeltes språklige kompetanse eller språkprofil : lytte, lese, skrive, snakke og samtale. En kandidat kan være på ulikt nivå i hver av disse ferdighetene. Det skal gis en vurdering for hver av ferdighetene lytte, lese og skrive, og en samlet vurdering for de muntlige ferdighetene snakke og samtale. Vurderingen i hver av ferdighetene skal framgå av den enkeltes prøvebevis, se nedenfor i dette punktet i rundskrivet. Det gis ingen samlet vurdering av den skriftlige prøven. Prøven i samfunnskunnskap er annerledes i utformingen. Deltaker vil enten kjenne eller ikke kjenne svaret på konkrete spørsmål. Vurderingen bestått og ikke bestått benyttes for å vurdere kandidatens kunnskaper i samfunnskunnskap. Etter gjennomført prøve i norsk og i samfunnskunnskap skal kandidatene motta et prøvebevis. Prøvebeviset skal vise kandidatens ferdighetsnivå i norsk, og om kandidaten har bestått prøve i samfunnskunnskap. Kandidater som avlegger muntlig og skriftlig norskprøve hver for seg, kan få et prøvebevis selv om bare den ene prøven er gjennomført. Det skal da framgå tydelig av prøvebeviset at vedkommende ikke har vært oppe til den andre prøven. Hvis en kandidat går opp til en ny prøve eller delprøve etter at det er utstedt prøvebevis, skal det utstedes et nytt prøvebevis med den nye vurderingen. Prøvebeviset er standardisert og utvikles av Vox. Prøvebeviset utstedes av den enkelte kommune/det enkelte lærested. 12

13 Kommunen har ikke anledning til å utstede en offisiell bekreftelse på eller vurdering av oppnådd kompetanse for deltakere som ikke har avlagt prøve Klage Forskriftens 27 regulerer adgangen til å klage. Bestemmelsen er i hovedsak i tråd med det som var etablert praksis når det gjelder Norskprøve 2 og 3, og det som er regulert i forskrift til opplæringsloven. Det er bare for delprøve i ferdigheten skriftlig produksjon i norsk at det er adgang til å klage på resultatet. Det kan også klages på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Med formelle feil menes her feil ved gjennomføringen fra kommunens side. For muntlig prøve i norsk, det vil si delprøver i ferdighetene snakke og samtale, eller prøve i samfunnskunnskap, kan det kun klages på formelle feil ved gjennomføringen som kan ha noe å si for resultatet. Kandidatene skal få informasjon fra kommunen om retten til å klage, om klagefrist og om formkravene. Formkravene er at en klage må framsettes skriftlig, og den må være begrunnet. For å sikre reell klagerett i praksis, og at terskelen for å klage ikke skal være høy, er det adgang til å framsette klagen muntlig. Klagen skal deretter skriftliggjøres. Det kan gjøres av personen selv, eller av noen som handler som fullmektig for den som vil fremsette klagen. Ved bruk av fullmektig er forutsetningen at dette skjer i samråd med vedkommende. Dette vil særlig gjelde kandidater med svake norskferdigheter, Klagefristen på formelle feil ved gjennomføringen er tre uker etter at prøven er avlagt. Klagefristen på resultatet på skriftlig produksjon er tre uker etter at sensur har falt. Behandlingen av en klage på resultatet kan føre til at vurderingen blir stående eller endret til gunst eller ugunst for kandidaten. Avgjørelsen skal begrunnes skriftlig, den er endelig og kan ikke påklages. Dersom klager får medhold i klage på formelle feil ved gjennomføringen av prøve eller delprøve, eller prøve i samfunnskunnskap, skal vurderingen annulleres, og kandidaten har rett til å gå opp til ny prøve eller delprøve gratis. Vox har ansvar for å organisere klagebehandlingen med på forhånd utvalgte sensorer. Som ved ordinær sensur benyttes to sensorer ved vurdering av en klage, den tredje benyttes ved uenighet mellom sensorene Bortvisning og annullering Det er iht. forskriftens 28 adgang til å vise bort kandidater som hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av prøver, og det er adgang til å annullere prøve eller delprøve i noen særskilte tilfeller. Reglene er i hovedsak i tråd med forskrift til opplæringslovens kapittel om eksamen. 13

14 Dersom atferden til en kandidat er slik at den hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av prøve eller delprøve, kan vedkommende etter en advarsel vises bort fra prøvelokalet. Kandidater som ikke retter seg etter regler om hjelpemidler, eller som forsøker å fuske kan vises bort umiddelbart, det vil si uten advarsel. Beslutning om bortvisning tas av leder for prøvestedet. Kandidaten skal gis adgang til å uttale seg muntlig før det fattes vedtak om bortvisning. Beslutningen om bortvisning skal etterfølges av en skriftlig begrunnelse. Beslutningen er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Dersom kandidaten får medhold i klage på bortvisningsvedtaket, har hun eller han rett til å gå opp til ny gratis prøve ved første mulighet. Kandidat som blir bortvist fra prøvelokalet på grunnlag av fusk eller forsøk på fusk, får en karantenetid. Hun eller han kan gå opp til ny prøve som privatist tidligst ett år etter den annullerte prøven, og må betale en prøveavgift. Det er også adgang til å annullere prøven i visse angitte tilfeller. Dette er der det fra kommunens side er gjort formelle feil ved avviklingen av prøven, eller der prøven ikke er avviklet i samsvar med forskriften. Kandidater kan klage på kommunens gjennomføring til Vox. Klagen skal være skriftlig, og den skal være begrunnet. Kommunen skal gis adgang til å uttale seg før det fattes vedtak om annullering. Beslutning om annullering tas av Vox, og beslutningen er et enkeltvedtak dersom den gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen i det fylket kandidaten er bosatt. Dersom kandidaten får medhold i klage, har hun eller han rett til å gå opp til ny prøve ved første etterfølgende prøve uten kostnad for kandidaten. 3. LAGRING OG OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL NIR Opplysninger om gjennomføring av avsluttende prøver eller fritak fra plikt til å avlegge prøver, er nødvendige for gjennomføringen av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplysningene faller dermed inn under formålet med Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) slik det er hjemlet i introduksjonsloven 25 tredje ledd, og opplysningene skal registreres i NIR. I henhold til forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (Nasjonalt introduksjonsregister) 7 har kommunen ansvaret for at opplysninger vedrørende prøver skal registreres i NIR. Som følge av innføring av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, er kommunens registreringsplikt endret noe. Kommunen skal registrere følgende opplysninger om prøvene, både første gang kandidaten går opp til prøve og ved en eventuell kontinuasjon: tidspunktet for når avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøve i samfunnskunnskap ble avlagt, resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap, vedtaksdato for eventuelt fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap, og hjemmelen for fritaket. 14

15 Opplysninger om gjennomføring av pliktig opplæring, om fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og om fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap er av relevans for utlendingsmyndighetene ved søknader om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Opplysningene skal følgelig overføres til Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), jf. NIR forskriften 10. Også formuleringen av denne bestemmelsen er endret noe som følge av innføringen av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. 4. BESTÅTT NORSKPRØVE SOM DOKUMENTASJON PÅ TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER I NORSK VED SØKNAD OM STATSBORGERSKAP I lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) er det vilkår for statsborgerskap at søkere mellom 18 og 55 år må dokumentere at de har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, se statsborgerloven 7 første ledd bokstav f) jf. 8. For søkere mellom 18 og 55 år som er omfattet av plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er det et krav at de må ha oppfylt sin plikt etter loven. Avhengig av om de fikk sin første oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse før eller etter 1. januar 2012, og hvilke rettigheter og/eller plikter oppholdstillatelsen gir etter introduksjonsloven, er plikten til opplæring enten 600 eller 300 timer. For en ytterligere beskrivelse av rettigheter og/eller plikter etter introduksjonsloven, se rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) pkt. 17. Hovedregelen for språkkravet ved søknad om statsborgerskap, er dokumentasjon av gjennomført opplæring. Alternativt kan vilkåret oppfylles dersom søker kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper. Hva som her skal anses som tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, er på det samme nivået som kunnskapene som gir fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Unntak fra vilkåret om gjennomført norskopplæring ved dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, er regulert i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) kapittel 4. Kompetansen som gir unntak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper, jf. statsborgerforskriften 4-2 er på et høyere nivå enn det majoriteten av deltakere vil kunne opparbeide seg gjennom å delta i 300 eller 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. At søker har bestått norskprøve 2 eller 3, eller at søker kan dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve, jf. introduksjonsloven 19 annet ledd, er ett alternativ for å dokumentere at hun eller han har tilstrekkelige kunnskaper selv om hun eller han kanskje ikke kan dokumentere å ha gjennomført 300 eller 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er ikke noe vilkår for søknad om statsborgerskap at søker må ha bestått en norskprøve. Dette endres heller ikke ved innføring av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 4-2 definerer hva som skal anses som tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk ved søknad om statsborgerskap. Forskriften beskriver alternativer for dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper, og disse alternativene er på ulike nivåer. 15

16 Formuleringen i alternativ nr. 1 er endret som følge av innføring av obligatoriske avsluttende prøver. Formuleringen var tidligere bestått språkprøve, og denne er fra 1. september 2013 endret til bestått språkprøve eller bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 19 annet ledd. Ved søknader om statsborgerskap vil det i årene fremover være flere ulike prøver som vil bli brukt som dokumentasjon der søker hevder at hun eller han kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Prøvene vil også ha ulike vurderingssystemer. Mange søkere vil de første årene ha vært oppe til Norskprøve 2 eller 3, og de vil oppfylle vilkåret dersom Norskprøve 2 eller 3 er «bestått». For informasjon om når Norskprøve 2 og 3 avvikles for siste gang og de nye digitale prøvene vil være fullt innfaset, se Vox nettside, Søkere med en oppholdstillatelse som gjør at de kommer inn i personkretsen for rett og plikt til i opplæring i norsk og samfunnskunnskap innvilget etter 1. september 2013, vil ha en plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. De vil kunne oppfylle vilkåret om dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper i norsk ved søknad om statsborgerskap dersom det av prøvebeviset framkommer at de har fått vurderingen «A2» eller høyere på alle ferdighetene i hhv. skriftlig og muntlig prøve. Skriftlig prøve består av ferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon. Muntlig prøve består av ferdighetene snakke og samtale. Det gis en vurdering for hver av ferdighetene lytte, lese og skrive, og en samlet vurdering for de muntlige ferdighetene snakke og samtale. Nivåene «B1» og «B2» er høyere enn nivå «A2». For omtale av vurderingskalaen for de avsluttende prøvene i norsk, se pkt foran. Også søkere som ikke har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, antas i årene framover å ville avlegge de nye digitale prøvene som privatister. Disse vil ha et prøvebevis som gir en vurdering av deres norskferdigheter, jf. 26 De vil også kunne oppfylle vilkåret om dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper i norsk ved søknad om statsborgerskap dersom det av prøvebeviset framkommer at de har fått vurderingen «A2» eller høyere på alle ferdighetene i hhv. skriftlig og muntlig prøve. Med hilsen Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hege Hov Eggen seniorrådgiver 16

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Høringsnotat om endringer i forskrift om avsluttende prøver

Høringsnotat om endringer i forskrift om avsluttende prøver Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Innføring av avsluttende prøver... 3 1.2 Forslagene her og bakgrunnen for dem... 3 1.3 Nærmere om prøvene og hvordan de avvikles... 4 1.4 Nye vilkår for permanent oppholdstillatelse

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV ArkivsakID.: 16/10400 Arkivkode: FA - X64, TI - &72, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/17 Innvandrerråd 31.01.2017 002/17 Kultur- og oppvekstkomiteen 01.02.2017 004/17 Formannskapet 08.02.2017

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 040/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 036/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Alle landets kommuner Deres ref. Vår ref. Dato 17/1275 - CEU 13.07.2017 Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap For personer

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Jeg vil snakke om Hovedpunkter fra regelverket Prøvene Prøvereglementene Pilotering Styringsdokumenter Introduksjonsloven Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

VOXNASJONALT FOR KOMPETANSEPOLITKK

VOXNASJONALT FOR KOMPETANSEPOLITKK VOXNASJONALT FOR KOMPETANSEPOLITKK FAGORGAN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref: 2013/267 Deres ref: Vår dato: 22.5.2013 Deres dato: Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2009/1976-8 Saksbehandler: Kjetil Landsem,NAV leder Ansvarlig leder: Kjetil Landsem,NAV leder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober 2013.

1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober 2013. Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Det følger av regjeringens politiske plattform

Detaljer

/

/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15-02802 15/3013-20.10.2015 Svar på spørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap VOXNASJONALT FORKOMPETANSEPOLITIKK FAGORGAN Barne-, likestillings- Vår ref: 2014/590 Deres ref: og inkluderingsdepartementet Vår dato: 20.01.2015 Deres dato: 24.10.2014 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO q/cco

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STASBORGERLOVEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STASBORGERLOVEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STASBORGERLOVEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2014/7728-2 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap Generell Info 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Oppdragsbrevet til Kompetanse Norge fra Justisog beredskapsdepartementet

Detaljer

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 Generell informasjon Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Egen læreplan

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Samfunnskunnskapsprøven Sissel Vollan, Vox Samfunnskunnskapsprøven Digital prøve 38 spørsmål Flervalgsoppgaver Tre alternativer, ett rett svar 29 eller flere rett = bestått Per

Detaljer

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/919 24.10.2014 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test

Detaljer

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i Tel: LI Unlo Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Jorunn Solgaard 21.05.2013 2007-0063

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Hammerfest rådhus, kommunestyresalen møtested Kirkeparken omsorgssenter for omvisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Hammerfest rådhus, kommunestyresalen møtested Kirkeparken omsorgssenter for omvisning Utvalg: Møtested: Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Hammerfest rådhus, kommunestyresalen møtested Kirkeparken omsorgssenter for omvisning Forfall

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2961 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/732 I Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 040113 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Generell info Tanja Aas, Vox, 2016 08.11.2016 Side 1 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 22 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende

Detaljer

Høringsnotat. 1. Bakgrunn for forslagene

Høringsnotat. 1. Bakgrunn for forslagene Høringsnotat Endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister),

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn introduksjonsloven og opplæringsloven Innhold i presentasjonen Rett til opplæring etter introduksjonsloven Rett til opplæring etter opplæringsloven To lovverk

Detaljer

Generell Info. Bergen,

Generell Info. Bergen, Generell Info Bergen, 12.5. 13.5.2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Læreplanen Til sammen 7 emner Dette

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Innledning. Til 1-1. Formål

Innledning. Til 1-1. Formål Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fravær og permisjon ved opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Innledning Forskriften om fravær og permisjon ved

Detaljer

Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Veiledning til kommunene Generelt om individuell plan Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for kommunen. Hvert avsnitt

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Høringsuttalelse Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utledningsforskriften

Høringsuttalelse Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utledningsforskriften Vår ref.: 2009/509 Deres ref.: Vår dato: 14.10.2009 Deres dato: 30.06.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 220 Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 220 Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 220 Saksmappe: 2017/772-1588/2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 20.01.2017 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 13/17 Komité for drift og forvaltning 07.02.2017 Uttale til høyringa

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi.

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner STATSBUDSJETTET 2016 KAP. 822, POST 60 Rundskriv: 04/2016 Dato: 07.01.2016 Saksnr: 15-02812 Rundskriv Postadresse: Postboks

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Rundskriv: 4/2015 Dato: 02.10.2015 Saksnr: 14-01873 Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

Reglement for gjennomføring av prøver

Reglement for gjennomføring av prøver SIST OPPDATERT 01.12.2017 Reglement for gjennomføring av prøver Avsluttende prøve i samfunnskunnskap for voksne innvandrere Statsborgerprøven SIST OPPDATERT 01.12.2017 INNLEDNING 2 KAP 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

De nye prøvene. Erfaringer så langt og videre planer

De nye prøvene. Erfaringer så langt og videre planer De nye prøvene Erfaringer så langt og videre planer Sissel Vollan, 6.11.2014 Plan Norskprøvene hva er nytt? Prøvegjennomføring mai/juni Teknisk gjennomføring Kommunen som prøvearrangør Resultater Neste

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Innst. 97 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2014 2015)

Innst. 97 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2014 2015) Innst. 97 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 144 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsborgerloven (krav

Detaljer

Oppdatert 4.4.2014. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 4.4.2014. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse 6 3. Før gjennomføring av prøven

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Besøksadresse: Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Rundskriv: 4/2015 Dato: 01.01.2015 Saksnr: 14-01873 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 dep 0030 OSLO Vår ref: 2017/506 Vår dato: 15.09.2017 Deres ref: 17/4119-HEG Deres dato: 14.07.2017 Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven og

Detaljer

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET 1.UTDANNING,(: FORBUNDET Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.10.2009 09/00956-6 MarianneLekholm Lewin Avdeling Deres

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( )

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( ) Innst. 132 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 204 L (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Introduksjonsloven Statlig tilsyn Fylkesmannstilsyn Loven Bakgrunnen og formålet for tilsynet Innføring

Detaljer

Om endringer i introduksjonsloven

Om endringer i introduksjonsloven Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 60 (2006 2007) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 11. mai 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

Reglement for gjennomføring av statsborgerprøven

Reglement for gjennomføring av statsborgerprøven Reglement for gjennomføring av statsborgerprøven INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Ansvar og roller... 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse... 6 3. Før gjennomføring

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Statistikkrapportering 2017

Statistikkrapportering 2017 Statistikkrapportering 2017 Raskere bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk fordeles på følgende: 1. Personer i mottak som skal bosettes 2. Bosettingsklare som er tildelt kommune 3. Bosettingsklare

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/ Rønnaug Eitrem Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Dato: 15.10.2009 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer