Statusrapport. Mars 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. Mars 2017"

Transkript

1 Statusrapport Mars 2017

2 1. Innleiing Helse Møre og Romsdal har ei svært negativ utvikling i det økonomiske resultatet for mars månad. Utviklinga er spesielt knytt mot svikt i DRG-inntekter, høge medikamentkostnader, diverse avvik i varekostnader og meirkostnader knytt til drift av bygg, reparasjonar og vedlikehald. Kostnader knytt til løn viser ikkje store negative avvik, men likevel ser vi at helseføretaket framleis vekst i bemanning (både brutto og netto månadsverk). Avviket i mars er på 28,2 mill. kroner og hittil i år på 35,9 mill. kroner. Dette gjer at administrerande direktør ser det som heilt nødvendig å sette i verk tiltak for å sikre fagleg tilbod og økonomisk berekraft. Sjølv om den driftsøkonomiske utviklinga er urovekkande, er det viktig å trekke fram at helseføretaket i det store bildet leverer gode tal på aktivitet og kvalitet. Det blir gjort mykje godt arbeid både av helsepersonell og støttepersonell i verksemda vår. Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i spesialisthelsetenesta har gått noko ned frå 59 dagar i mars 2016 til 52 dagar i mars Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande var 47 dagar i mars Helse Møre og Romsdal har gjennomført eit større og omfattande organisasjonsarbeid i 2016 og 2017, som no teiknar godt for ei positiv utvikling framover. Først frå januar 2017 var den nye leiargruppa til AD fullstendig på plass, og arbeidet med å få leiargruppene på klinikkar, avdelingar og seksjonsleiarar er snart klart. Føretaket arbeider også aktivt med det store og viktige prosjektet sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), som har god medverknad og held tidsplanen som er skissert. Styret har tidlegare etterspurt effektar før SNR vert teke i bruk, og dette må tydeleggjerast nærare i tida som kjem. Nasjonal helse og sjukehusplan og Strategi 2030 legg føringar for at HMR skal revidere sin utviklingsplan. Arbeidet med utviklingsplanen er godt i gong, og både brukarane og kommunane er involverte i arbeidet. I utviklingsplanen skal ein skissere viktige utviklingsretningar for føretaket framover. For å lukkast er helseføretaket er avhengig av å ha med leiarar og medisinsk personell for at ein saman kan nå å målet i det langsiktige omstillingsarbeidet. Spesielt viktig er det å ha med seg seksjonane, for det er der pasientbehandlinga skjer, kompetanse og arbeidsmiljø vert utvikla, kostnader og inntekter vert skapt. Alle klinikkar og stabsavdelingar vil i starten av mai gjennomføre møte med alle avdelingssjefar, seksjonsleiarar, tillitsvalte, verneteneste og aktuelt stabspersonell for å gjennomgå tiltaksplanen som er skissert seinare i rapporten. 2. Ventetid Den positive utviklinga knytt til redusert ventetid som vi såg gjennom heile 2016 held óg fram i starten av Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i

3 spesialisthelsetenesta har gått ned frå 59 dagar i mars 2016 til 52 dagar i mars Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande var 47 dagar i mars Dette er ein reduksjon på 7 dagar samanlikna med mars Grafen under viser gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar. Jamfør styringsdokumentet for 2017 skal gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar reduserast samanlikna med 2016, og skal vere under 57 dagar totalt. Det settast differensierte krav til ventetider mellom fagområda, og gjennomsnittleg ventetid skal vere Maksimalt 57 dagar for somatikk Maksimalt 45 dagar for psykisk helsevern vaksne Maksimalt 40 dagar for psykisk helsevern barn og unge Maksimalt 30 dagar for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ein ser at ventetida totalt og for somatikk er omtrent lik for mars Årsaka til dette er at talet på pasientar innanfor rus og psykisk helsevern utgjer ein liten del av det totale pasienttalet samanlikna med somatikk, og ein vil derfor ikkje sjå dei store endringane i talmaterialet når ein ser på somatikk aleine versus totalt. Grafane under viser ventetid per fagområde.

4 Ventetida for psykisk helsevern er framleis ikkje innanfor krava, men ein ser ei positiv utvikling, med reduksjon for både barne-/ungdomspsykiatrien og for vaksenpsykiatrien samanlikna med førre månad. 3. Fristbrot Det var registrert 150 fristbrot blant pasientane som fekk helsehjelp i mars. For pasientar som framleis ventar registrerte NPR 51 fristbrot i mars. Grafen under viser fristbrot for avvikla pasientar.

5 Svært mange av dei registrerte fristbrota skuldast feil i dei pasientadministrative rutinane, og er ikkje reelle fristbrot. NPR-tala viser derfor eit høgare tal enn det som er reelt i HMR. Sjølv om arbeidet med implementering av dei standardiserte pasientadministrative rutinane har vorte vidareført, ser ein fortsatt eit stort tal feilregistreringar. Bredding av det nye datasystemet Klinisk arbeidsflate/myway2pas den siste tida kan vere noko av årsaka til desse feilregistreringane. Talet på nytilviste har auka med om lag 1000 pasientar samanlikna med mars 2016, men ventetida har likevel gått ned i same periode. Dette viser at arbeidet med standardisering av pasientadministrative rutinar, eksempelvis å sette pasientane direkte på time, har gitt resultat. Redusert ventetid vil generelt skape rom for å redusere talet på reelle fristbrot ned mot målkravet på null fristbrot. Tiltak for reduksjon av ventetider/fristbrot: HMR har arbeidd med tiltak for reduksjon av talet på fristbrot gjennom heile 2016 og vidare inn i Arbeidet har særleg vore retta inn mot pasientadministrative rutinar, og det er oppretta ansvarlege på klinikknivå som melder fristbrot inn i ein nasjonal «Fristbrot-portal». Ein har i alle fagområde fokus på at ein ikkje skal ha fristbrot, og ein jobbar med å fordele ressursar internt i helseføretaket utifrå kor behovet er størst, slik at ein unngår fristbrot og lange ventetider. Arbeid med kontinuerleg forbetring av arbeidsprosessar, både pasientadministrative og kliniske arbeidsprosessar, herunder og arbeid med implementering av pakkeforløp er framleis satsingsområde i HMR. HMR er og i prosess med å forbetre det føretaksovergripande arbeidet med fristbrot/ventetider.

6 4. Samhandling og utskrivingsklare pasientar Det er stadig kommunane Ålesund, Molde og Kristiansund som har dei største utfordringane når det gjeld kapasitet til å ta i mot sine innbyggarar når dei er utskrivingsklare frå sjukehus. Ein ser av grafen under at 2016 i periodar var eit svært krevjande år for dei sengepostane som er mest råka av denne utfordringa. Ein situasjon med mange utskrivingsklare pasientar har ofte vore samanfallande i tid med at dei aktuelle sengepostane har hatt overbelegg som følgje av mykje sjukdom i befolkninga og har soleis vore pressa på kapasitet både i høve senger og personell. Grafen under viser tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar i perioden januar 2011 til mars Status vedrørande rapportering på tvang HMR overleverte ein plan for riktig og redusert bruk av tvang og riktig registrering av tvang til Helse Midt- Norge. Dette var krav i styringsdokumentet til HMR for Planen beskriv ulike tiltak for å sikre riktig og redusert bruk av tvang, og inneheld eit detaljert årshjul/matrise som beskriv dei ulike tiltaka. HMR er i rute i oppfølging av tiltaka i planen. Dei viktigaste områda det jobbast med / er jobba med: Revisjon av eksisterande prosedyrar og utarbeiding av nye vedrørande oppfølging av 4 i Psykisk helsevernloven. Dette er gjennomført innanfor tidsfrist og implementerast frå System for registrering og rapportering av tvangsvedtak er etablert i klinikken. Det er etablert samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse for etablering av leiingsforankra dialogmøte for reduksjon av tvang. Dette er også eit krav i styringsdokumentet for Det er gjennomført utdanning av eigne instruktørar i terapeutisk meistring av aggresjon. Det utarbeidast no undervisningsopplegg for personell i klinikken.

7 Det er gjennomført etterregistrering / manuell teljing av alle 4-8 tvangsvedtak for 2014, 2015 og Dette blei rapportert innanfor frist som var Aktivitet DRG aktiviteten innanfor somatikk låg om lag på budsjett ved utgangen av februar. DRGaktiviteten i mars syner eit stort avvik på overkant av -500 DRG-poeng. Grafen under viser DRG-poeng knytt til somatiske pasientar frå HMN behandla ved eige helseføretak og DRGpoeng på pasientar behandla utanfor HMN. DRG-poeng frå biologiske legemiddel og gjestepasientar frå andre regionar er ikkje inkludert i grafen under. Mars er i 2017 ein månad med 23 arbeidsdagar og ingen heilagdagar. Budsjettet er soleis lagt relativt høgt denne månaden. Rekneskapsførte DRG-poeng er om lag på nivå med februar som berre hadde 20 arbeidsdagar inklusiv vinterferieveke. Det ser dermed ut som svikten i DRG-poeng i mars er ein kombinasjon av høgt budsjett og låg DRGutteljing/aktivitet. Låg DRG-utteljing skuldast ein kombinasjon av endra pasientmiks og noko lågare aktivitet. Svikten i aktiviteten i mars er fordelt mellom medisinske og kirurgiske pasientar. Som ein kan sjå av grafen over er budsjettet for DRG-aktivitet lagt langt lågare i april. Dette skuldast at påska kjem inn med lågare planlagt aktivitet. Innanfor psykisk helsevern og TSB er det for 2017 frå HMN satt mål for refusjonsberettiga konsultasjonar. HMN har soleis gått bort frå å måle PH-aktivitet. Frå 1.januar 2017 er også poliklinisk aktivitet ved psykisk helsevern og rus underlagt ISF systemet. Det er sett ein eigen DRG-pris innanfor området.

8 Tabell: Aktivitet psykisk helsevern pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil 2016 Aktivitet psykisk helsevern 2017 Avvik Psykisk helsevern voksne: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner % herav ambulante konsultasjoner % DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger sykehus % 399 Oppholdsdøgn sykehus % Utskrivninger DPS % 299 Oppholdsdøgn DPS % Psykisk helsevern barn og unge: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner % herav ambulante konsultasjoner % 429 DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger % 59 Oppholdsdøgn % 596 Aktivitet psykisk helsevern vaksne ligg 11% under plan pr. mars i høve til refusjonsberettiga konsultasjonar. Budsjettet er auka relativt mykje i Ser ein det i høve til aktiviteten i 2016, viser tala ein vekst på over 10%. Målt i DRG-poeng ligg ein 11% bak plan i mars. Ein ligg også noko under på tal utskrivne pasientar og opphaldsdøgn dersom ein samanliknar dette mot budsjettert nivå. Tabellen over syner resultata. Psykisk helsevern barn og unge har ein aktivitet som ligg 1% under budsjett målt i refusjonsberettiga konsultasjonar, og 3% under budsjett målt mot DRG-poeng poliklinikk. Også innanfor barn og unge er dei refusjonsberettiga konsultasjonane høgare enn i same periode i Her er veksten på 7,1%. Dette syner ein positiv utvikling i høve til sist periode. Ein ligg over plan pr. mars både på utskrivingar og opphaldsdøgn. Tabellen over syner resultata. Tabell: Aktivitet TSB pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil 2016 Aktivitet TSB 2017 Avvik Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner % herav ambulante konsultasjoner % 54 DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger % 168 Oppholdsdøgn % Aktiviteten har vore høg for TSB i mars, og når ein ser på refusjonsberettiga konsultasjonar hittil i år ligg ein 19% over plan og 50% over same periode i fjor. Ein ligg også godt over plan i

9 høve til DRG-poeng med 18%. Når det gjeld opphaldsdøgn ligg ein under plan medan ein ligg litt over plan på tal utskrivne pasientar. Tabellen over syner resultata. 7. Sjukefråver Sjukefråveret for mars var på 8,2 prosent, noko som er på same nivå som tilsvarande månad i 2016, og 0,5 prosentpoeng lågare enn i februar. Talet for samla sjukefråver for 2016 var 7,9 %. For 2017 er det foreslått eit mål på eit arbeidsnærvær på minimum 93 % (7 % sjukefråver). Grafen under viser netto sjukefråver i Helse Møre og Romsdal HF i perioden Utvikling i brutto og netto månadsverk Talet på brutto og netto månadsverk i Helse Møre og Romsdal veks også Det har vore ei overordna målsetting å stoppe veksten i månadsverk. Grafen under viser tal både på brutto og netto månadsverk i perioden Bruttotala viser utbetalte månadsverk, inkludert all arbeidstid som det er registret fråver på, som permisjon, ferie, sjukdom og anna fråver. Nettotala viser den faktiske bemanninga som fysisk var på jobb, og er vesentleg for dei tenestar vi leverer.

10 Bemanning og forbruk av timar (brutto månadsverk) for mars 2017 ligg 72 månadsverk over same periode i For netto månadsverk var auka 47 månadsverk. Samla budsjett for netto månadsverk i 2017 er om lag uendra. Når det gjeld fastløn ligg vi på budsjett, medan dei variable kostnadene bidreg til at tal månadsverk ligg over budsjett. Overtidsbruken har ei auke samanlikna med januar og februar, utan at det kan forklarast med auka sjukefråver. Dei klinikkane som har markant auke vil få ei oppfølging no i april/mai, og tiltak må utarbeidast for overtidsbruken. Vi viser også til tiltak innanfor lønsområdet for å snu den økonomiske utviklinga. 9. Rekneskap Rekneskapen etter tre månader syner eit negativt avvik på 26,6 mill. kroner. Korrigert for pensjonskostnader er avviket 35,9 mill. kroner. Korrigert avvik i mars månad var på heile 28,2 mill. kroner. Avviket i mars skuldast mange inntekts- og kostnadspostar som går i feil retning samtidig. Vi vil her trekke fram lågare inntekter knytt til endra pasientmiks og lågare aktivitet enn budsjettert, auke i varekostnader og spesielt innanfor medikament og andre driftskostnader knytt til bygg og utstyr. I tillegg går det framleis for mykje lønsmidlar ut til variabel løn. Tabellen under viser rekneskapet ved utgangen av mars månad per hovudpost. Vi ønskjer også å gje ein nærare omtale av dei største avvika innanfor dei ulike hovudpostane.

11 Tabell: Resultatavvik pr og hittil i år Resultat 2017 Denne periode Hittil i år (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Sum Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Inntekter Mars månad viser eit avvik mot budsjett på -5 mill. kroner. DRG-inntektene og gjestepasientinntekter viser aleine eit budsjettavvik på -12,3 mill. kroner. Avviket på inntektene i mars skuldast i stor grad endring i pasientsamansetning frå tidlegare år i tillegg til noko lågare aktivitet. Store DRG-tunge prosedyrar har uteblitt i dei tre første månadane i år, samanlikna med i fjor, noko som speglar seg gjennom ein lågare DRG-indeks og eit negativt avvik mot budsjett i kroner. Andre pasientrelaterte inntekter viser ei meirinntekt i høve til budsjett på 4,1 mill. kroner i mars. Totale inntekter utover budsjett var på 5,2 mill. kroner per februar, no er desse redusert til 0,2 mill. kroner. Kodekvalitet blir gått gjennom i dei ulike avdelingane for å sikre at alt blir registrert. Det kan også synes som budsjettet er noko høgt periodisert innanfor det medisinske området. Føretaket reknar ikkje med å kunne hente inn igjen inntektstapet utan at dette vil medføre ein tilsvarande kostnadsauke utover det DRG-refusjonen gir. Det vil derfor vere fokus på kostnadskontroll. Inntekter knytt til auka aktivitet vil i svært sjeldne tilfelle dekkje kostnadene knytt til behandlinga. Det å «produsere» seg ut av underskotet vil ikkje vere ein aktuell strategi. Vi forventar derfor ein lågare aktivitet ved utgangen av året enn kva som er budsjettert. I prognosen er det lagt inn ein reduksjon i DRG-aktiviteten på 260 DRG-poeng utover det avviket viser per mars månad. Varekostnader Mars viser eit avvik innanfor varekostnader på heile 14,1 mill. kroner. Det største avviket i mars månad er knytt til medikament, med eit avvik mot budsjett på 9,2 mill. kroner. Legemiddel knytt til H-reseptar ligg innanfor budsjettert nivå ved utgangen av mars, medan medikament knytt til kreftpasientar, nevrologiske pasientar og medisinske pasientar viser eit avvik på 10 mill. kroner (6,7 mill. kroner i mars). Samanlikna med same periode i 2016 er det ein auke i medikamentkostnadene på 16,4 mill. kroner totalt og 11, 3 mill. kroner berre i medisinsk klinikk. Gjennomgang av alle faktura innanfor området viser at mars var ein kostnadsmessig høg månad. Ein har ikkje i budsjettet klart å ta god nok høgde for veksten i medikament. Resten av avviket kan hovudsakleg relaterast innleie og kjøp av helsetenester.

12 Endringa vi ser på medikamentsida blir no bakt inn i prognosen med ein korreksjon for ekstraordinære kostnader knytt til enkeltpasientar i mars. Vi vil følgje utviklinga innanfor området nøye framover. Avviket vi ser på kjøp av helsetenester vil svinge i løpet av året, kostnadene innanfor somatikk blir delvis dekt av auka DRG-inntekter. Det vil framover bli sett merksemd på å halde innlege frå byrå til eit absolutt minimum. Lønskostnader Utgifter til løn er i mars om lag på budsjett, med eit avvik på kroner totalt for føretaket. Korrigert for pensjonskostnadar ser ein derimot at lønskostnadene er for høge i høve til budsjett og gir eit negativt avvik på om lag 10 mill. kroner hittil i år og 3,2 mill. kroner i mars månad. Avviket på løn er knytt til variable lønskostnader og det settas no inn ekstraordinære tiltak innanfor området. Klinikkane vil fortsette arbeidet med å tilpasse seg riktig nivå på aktivitet for å halde dei variable lønskostnadene nede innanfor tildelte budsjettrammer. Sjølv om det ikkje er like store avvik på lønskostnadene hittil i år samanlikna med 2016 så ser vi eit jamt pådrag den enkelte månad. Det er framleis ei auke i både netto og brutto månadsverk. Det settas no i verk strakstiltak for å redusere dei variable lønskostnadene. Vi har likevel lagt inn eit avvik på lønskostnader i prognosen også for Andre driftskostnader Avviket på andre driftskostnader skuldast i hovudsak kostnader for energi og fyring i tillegg til diverse reparasjonar og vedlikehald på bygg og utstyr. Samla gir dette eit avvik mot budsjett i mars på -5,2 mill. kroner. Hittil i år er avviket på -6,6 mill. kroner. Andre driftskostnader kan i større grad styrast innanfor dei områda det ikkje er faste avtaler. Det er forventa at andre driftskostnader vil vere i balanse ved utgangen av året. Det er også viktig å merke seg at føretaket nettopp har gått over til nytt rekneskapssystem i tillegg til at det er innført mva-refusjon frå årsskiftet 2016/2017. Ekstra kontrollar er nødvendig for å sikre riktig mva-refusjon og rett postering mellom investering og drift. Alle kontoar blir no kontrollerte av rekneskapsavdelinga for å sikre at helseføretaket får den mvarefusjonen vi har krav på. Førebelse utrekningar viser eit noko høgare trekk i budsjettet knytt til mva enn kva refusjonen viser for første kvartal. Det vil vere nødvendig å analysere bilete betre innanfor dette området, men dette er ikkje forklaringa på det høge avviket i mars. Vurdering av samla prognose for rekneskapsåret 2017 Resultatet i mars månad viser eit høgt negativt avvik som gir innverknad på prognosen ved utgangen av året. Ein skal vere forsiktig å tolke ein enkelt månad som utvikling for resten av året. Vi ser likevel eit jamt kostnadspådrag innanfor enkelte klinikkar som vil vere vanskeleg å snu dei næraste månadene. Utfordringa er framleis størst innanfor dei «gamle» kirurgiske klinikkane. Organiseringa i dei to nye klinikkane har til no kravd mykje tid og forankring.

13 Adm. direktør forventar at fokuset på kostnadskontroll vil bli langt sterkare framover og det er sett i verk tiltak for å bremse kostnadsutviklinga. Helse Møre og Romsdal fekk i månadsskiftet februar/ mars godkjent KPP-modellen av helsedirektoratet. I desse dagar leverer vi også inn kostnadsdata for 2016 til bruk i berekningar av dei nasjonale kostnadsvektene for DRG. Føretaket tek no i bruk KPP-data internt som hjelp i nødvendige prosessar for å jamne ut variasjon i kostnadsbilete mellom dei ulike einingane. Dette arbeidet er starta opp, men det forventast ikkje å gi effektar første halvår. Utviklinga i bruk av legemiddel kan vere vanskeleg å styre, men vi ser at små pasientgrupper kan gi store utslag. Andre driftskostnader kan i større grad styrast innanfor dei områda det ikkje er faste avtaler. Ut frå ei samla vurdering og med dei tiltaka som er sett i verk må føretaket melde ei negativ årsprognose på -37,7 mill. kroner eller -75 mill. kroner korrigert for endra pensjonskostnader. Prognosen vil vere noko usikker tidleg på året, men helseføretaket har ein kostnadsutvikling innanfor einskilde område som ein må ta på alvor. Vi vil følgje utviklinga i kostnadsbilete nøye og vurdere prognosen i kvar rapportering framover. 10. Arbeid med tiltak for å nå økonomisk balanse I samband med budsjettet var det skissert tiltak for 132 mill. kroner. Likevel sto det igjen å spesifisere omstillingstiltak for omlag mill. kroner. I tillegg kom det ein negativ endring i DRG-refusjonen knytt til H-reseptar som det ikkje var tatt høgde for. Det har i klinikkane vore jobba for å ta ned kostnadsbilete og den uløyste utfordringa i budsjettet. Resultatet etter mars månad syner at helseføretaket ikkje har lukkast med dette. Tabellen under viser økonomisk effekt av planlagte tiltak hittil i år.

14 Tiltak for økonomisk balanse (tall i tusen) Tiltak nr Kort Beskrivelse Økonomisk effekt - Planlagt (kr) Helårseffekt Økonomisk effekt - Planlagt (kr) 2017 Økonomisk effekt - Planlagt (kr) Hittil i år Økonomisk effekt Realisert (kr) Hittil i år 1 HT1 Økt pasientbehandling HT 2 Reduserte varekostnader HT3 Reduserte lønnskostnader HT 4 Andre drifitskostnader SUM Avvik (kr) Tabellen over viser visar summen av tiltak som vart lagt inn i budsjettet for Som tabellen viser er det gjennomført tiltak tilsvarande 24,5 mill. kroner ved utgangen av mars. Dette utgjer 57 % av planlagde tiltak. Manglande tiltaksoppnåing av planlagde tiltak utgjer om lag 50 % av det negative resultatet ved utgangen av mars. I forhold til utviklinga ved utgangen av mars og manglande tiltaksrealisering ser adm. direktør det som nødvendig å sette i verk tiltak med umiddelbar og forsterka verknad både innanfor planlagde investeringar og i ordinær drift. Leiargruppa har drøfta korleis ein raskt kan bremse kostnadsveksten, og er einige om å skjerme pasientbehandlinga så langt som råd. Dei er også opptekne av å ikkje signalisere eller planlegge tiltak som tilsynelatande skal gi effekt, men som på sikt kan vere fordyrande. Tiltaksområde med økonomisk effekt i ein lenger horisont Kostnad per pasient (KPP) Leiargruppa har vedteke å bruke KPP-tal som grunnlag for benchmarking (samanlikning med andre) og for omstillingar. Tala er mellom anna knytt til personalforbruk, varekostnad og liggetid, og kan også bidra til å redusere uønska variasjon mellom sjukehusa. KPP-tal viser kvar det er potensiale for å hente ut standardiseringseffektar og økonomiske effektar, og vil vere viktig informasjon i effektiviseringsarbeidet framover. Arbeidet med analyser er starta opp men det forventast ikkje å gi effektar første halvår. Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal er i gang med eit viktig arbeid med utviklingsplan i føretaket. Planen skal tydeleggjere korleis helseføretaket vil utvikle verksemda for å møte framtidige behov for helsetenester. Formålet er å skape pasienten sin helseteneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr.

15 Ei utfordring vi står ovanfor er utviklinga innan medisin, teknologi og medikament. Det er urealistisk at Helse Møre og Romsdal kan halde fram med å gi stadig nye tilbod i tillegg til å vidareføre og utvide eksisterande pasienttilbod, utan at dette utfordrar bereevna. Derfor er det viktig at ein i utviklingsplanen får ei synleggjering av kva tenesteområde som bør prioriterast framover. Dette kan vere både innhaldsmessige og strukturelle forhold. Førebu realiseringa av SNR Helseføretaket må også intensivere arbeidet med å førebu dei tilsette ved sjukehusa i Molde og Kristiansund på å bli eitt fagmiljø fram mot realiseringa av SNR. Temaet vert derfor prioritert i eit samarbeid mellom involverte klinikkar, avdelingar, seksjonar og gjennom OUarbeidet i SNR. Kommunane i området vil bli involvert ved behov. Tiltaksområde som skal intensiverast på kortare sikt Reduksjon av lønsutgifter og prioritering av tilgjengelege ressursar til aktivitet som gir mest verdi for pasientane - Tilsettingar i alle administrative stillingar blir stoppa. Dette gjeld både klinikkar og stab, med unntak av kritiske stillingar for pasientaktivitet/inntekter. - Ledige stillingar skal godkjennast på nytt før utlysing. - Tilsetting av vikarar skal nøye vurderast. - Planlagt overtid skal vere godkjent på førehand og reduserast til eit minimum. - Innleie frå byrå skal godkjennast av klinikksjef. - Nye prosjekt skal gjennomførast av eksisterande personale. Ekstern finansiering kan vere med å redusere nødvendig reduksjon i lønsutgifter. Ytterlegare innskrenkingar i reiseverksemd - Dei fleste møta bør gjennomførast på video/lync. - Reiser med ekstern finansiering og avtalte utdanningsløp blir vidareført. Reduksjon i varekostnader - Prosjekt for reduksjon i varekostnader. St. Olavs hospital har tilbydd seg å bistå HMR med kompetanse og prosjektstøtte. - Innkjøp skal gjerast innanfor avtale, der dette føreligg. - Redusere talet på kven som kan bestille varar i føretaket. Stopp i investeringar inntil vidare - Gjeld alle investeringar med unntak av vedtekne MTU-investeringar, kritiske vedlikehaldsinvesteringar og øyremerka sysselsettingsmidlar. 11. Forankring og medverknad Administrerande direktør gjennomførte møte med tillitsvalte og verneombod på føretaksnivå fredag 28. april 2017, for å drøfte tiltakspakken over.

16 Alle klinikkar og stabsavdelingar skal gjennomføre møte med alle avdelingssjefar, seksjonsleiarar, tillitsvalte, verneteneste og aktuelt stabspersonell for å gjennomgå denne tiltaksplanen i første del av mai månad. Tiltaka skal då vere planlagt ned på avdelings- og spesielt seksjonsnivå, med tiltaksbeskriving, forventa effekt, ansvarleg og tid. For dei tiltaka som krev risikovurdering skal dette også gjennomførast/planleggast før iverksetting. Tiltaksplanen vert også obligatorisk tema i økonomidelen av Leiinga sin gjennomgang i månadsskifte mai/ juni For å lukkast i det langsiktige omstillingsarbeidet ser administrerande direktør med leiargruppe på seksjonsleiarane og det medisinske personellet som avgjerande i realiseringa. Det er i seksjonane pasientbehandlinga skjer og det er også her kompetanse vert utvikla, arbeidsmiljø utviklar seg, kostnader og inntekter vert skapt. Det må derfor presiserast i samband med leiaroppfølginga at ambisjonane for leiarskap i Helse Møre og Romsdal blir vektlagt: «Vi oppnår eit vellukka leiarskap i Helse Møre og Romsdal når tilsette erfarer at leiarane bryr seg om og legg til rette for at dei skal lukkast i møtet med pasienten, og når pasienten er nøgd i sitt møte med oss.» Leiarplattform for Helse Møre og Romsdal

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Statusrapport. juli 2017

Statusrapport. juli 2017 Statusrapport juli 2017 1. Innleiing Juni og juli har vært to svært utfordrande månader økonomisk sett med eit resultatavvik målt mot nytt resultatkrav på -15,9 mill. kroner i juni og -19,8 mill. kroner

Detaljer

Statusrapport. Mars 2016

Statusrapport. Mars 2016 Statusrapport Mars 2016 Innleiing Helse Møre og Romsdal har oppnådd gode resultat og ser ei god utvikling både når det gjeld aktivitet, reduksjon av ventelistar og reduserte fristbrot. Tal for gjennomsnittleg

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Status Helse Møre og Romsdal HF. Driftsøkonomisk status pr 31. juli 2017

Status Helse Møre og Romsdal HF. Driftsøkonomisk status pr 31. juli 2017 Status Helse Møre og Romsdal HF Driftsøkonomisk status pr 31. juli 217 Lovnad om pengar til SNR og utviklingsplan Ambisjonen for leiarane i Helse Møre og Romsdal er skildra slik: «Vi oppnår eit vellukka

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Økonomisk omstilling og status per 2. tertial 2017

Økonomisk omstilling og status per 2. tertial 2017 Saksframlegg Økonomisk omstilling og status per 2. tertial 2017 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/51 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. september Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2017/4930

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2011 Administrerende direktørs rapport 1. Aktivitet 1.1. Somatikk Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.08.11 Helse Møre og Romsdal Avvik tom DRG-aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Budsjett oktober 2017.

Budsjett oktober 2017. Budsjett 2018 25. oktober 2017. Rekneskap september Totale inntekter -7,2 MNOK. Pasientrelaterte inntekter har nå et avvik på 7,7 MOK (avvik kl. kirurgi og kl. kvinne, barn og ungdom) Varekostnader -4,7

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Innretning budsjett 2016

Innretning budsjett 2016 Saksframlegg Innretning budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 44/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 30.sept. 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/3700 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat.

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Innhald 1. Økonomisk resultat... 1 1.1 Oversikt... 1 1.2 Økonomisk resultat desember... 1 1.3 Førebels økonomisk resultat... 2 1.4 Førebels

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.10.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 055/2016 Styremøte

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Budsjett status

Budsjett status Saksframlegg Budsjett 2014 - status Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/55 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 23.09.2013 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2013/979 Forslag til vedtak:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 310717 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 07.09.2017 Forslag til

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Pasienten si helseteneste Vår oppgåve er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer