Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010

2 2

3 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk aktør Dokumentasjon av kapasitet til å bygge veg Anbud for vegprosjekter, kartlegging av periodisering og tilbud Forventningsundersøkelse Forvaltningsreformen Analyse- og faktadag MEF-notater Leverandørutviklingsprosjekt i nord Erfaringskonferansen 2010 Satsing på VA MEFs miljøpolitiske arbeid Mediadekning av MEFs næringspolitiske arbeid i 2010 Næringspolitiske kontakter og møter Nordisk vegforum Bransjerådet for fjellsprengning (BFF) Offentlige anskaffelser Revisjon av NS 3431, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Økt bemanning ved juridisk avdeling Kunnskapsløftet Viktige møteplasser... s. 12 Anleggsdagene Avfallsdagene MEFA 2010 Nord-Norsk Bygg og Anleggsmesse Loen-dagene Oslo-konferansen Anleggstreff i Halden Høsttreff i Finnmark Felles årsmøter i enkelte regioner Andre arrangementer Arbeids- og tariffsaker... s. 16 Samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner Tariffkonferansen Tariffseminar Region Nord Lønnsoppgjøret 2009 Miljøoverenskomsten Om MEF og medlemsbedriftene... s. 18 Fakta om MEF MEFs ansatte MEF Seksjon Ressurs og miljø HMS, sykefravær og turnover Årsavgiften HMS-undersøkelsen i MEF-bedriftene Den økonom iske situasjonen hos medlemsbedriftene - Bedriftsundersøkelsen Skogsentreprenørene Avfall- og gjenvinning og Brønnborere Likestilling Miljø Flere kvinner i bransjene, medlemsbedriftene og MEF MEFs organisasjon... s. 22 Hovedstyret... s. 24 Representantskapet... s. 26 Utmerkelser og æresmedlemmer... s. 28 Kompetanseutvikling... s. 32 Kompetanseutvikling i anleggsbransjen Nettbasert kurs - nettpåmelding Kursdeltakelse MEF skolen Rabatter Forskning og utvikling Bærekraftig Infrastruktur i Nord Reis og ryk Rekruttering... s. 36 God, stabil arbeidskraft Flere kvinner i MEF-bedriftene OKABs arbeid med oppfølging av lærlinger OKABs og medlemsbedriftenes rekrutteringsarbeid Yrkes-NM på Lillehammer Kirkenes-dagene Yrkesmesse i Sør-Rogaland Rekrutteringsmesse Møre og Romsdal Tilbud til medlemmene... s. 40 og Medlemsnett for medlemmer Anleggsmaskinen MEFs KS- og HMS-system Juridisk bistand Veterantreff i Ungarn Medlemsbistand Salg Anleggskalenderen Medlemsmatrikkelen Medlemsbistand Handelsavtaler Regionale / avdelingsvise fagturer Landsmøte i Haugesund... s. 44 Regnskap MEF s. 46 Årsberetning MESI...s. 60 Regnskap MESI...s. 64 3

4 MEF kunnskap o f

5 Leder samler ny g tenker RAMover For øvrig var 2010 Forvaltningsreformens år, da fylkene tok et mye større vegansvar, og MEF som næringspolitisk aktør måtte gå nye veier for å utvikle god kommunikasjon og samarbeid med de vegansvarlige i fylkeskommunen. Her har vi kommet et godt stykke i løpet av 2010, men dette arbeidet videreføres også inn i Det første MEF-notatet i 2010 presenterte en undersøkelse MEF fikk gjort av hvordan fylkeskommunene så på og hadde tenkt å håndtere dette nye ansvaret. Et annet MEF-notat hadde tema alternativ finansiering av infrastruktur. For øvrig satte vi avfall og gjenvinning og vann og avløp på dagsorden med MEF-notater var også landsmøteår, og landsmøtet i Haugesund ble avviklet uten de store, kontroversielle sakene. Men det er likevel viktig å kunne samle hele organisasjonen med jevne mellomrom for å sikre god dialog og styrke fellesskapsfølelsen i organisasjonen. Det har også i 2010 vært bred og god aktivitet på mange områder, både når det gjelder kurs, møter, ulike samlinger, messer og fagturer. Vårt inntrykk er at medlemsbedriftene tar godt imot dette, og vi er opptatt av at MEF som organisasjon fortsatt skal være lydhør for medlemsbedriftenes behov og utvikle medlemstilbudene i takt med dette. MEF-skolen hadde hele 5500 deltakere på sine kurs og seminarer i Vi er godt fornøyd med dette og nye framtidsrettede kurskonsepter er under planlegging. Medlemstallet, som fortsatt viser en oppadgående tendens, tyder vel på at vi er på rett veg også her. MEF har i 2010 videreutviklet arbeidet med innhenting og systematisering av fakta og kunnskap om våre bransjer, medlemsbedriftene og viktige saker bedriftene er opptatt av. Denne kunnskapen er blitt presentert i sju MEF-notater i løpet av året. To av disse, fakta og analyse i juni og desember, ble gitt ut i forbindelse med at MEF inviterte politikere og bransjeaktører til frokostmøte der vi redegjorde for status i bransjen. Dette er viktig for at MEF skal bli trygt etablert som en viktig og nødvendig premissleverandør når våre bransjers interesser blir diskutert på ulike arenaer. Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, har et klokt menneske sagt. Vi må likevel forsøke å tenke noen år framover i tiden i forbindelse med det strategiplanarbeidet som ble igangsatt i løpet av Ny kunnskap er viktig. Strategiutvalget skal i løpet av 2011 legge fram forslag til ny strategisk plan for MEF for perioden Jo flere medlemsbedrifter som engasjerer seg og sier sin mening i dette arbeidet, desto større innflytelse får medlemmene over organisasjonens utvikling og prioriteringer i årene framover. Så vår oppfordring til dere alle blir: Bruk muligheten til å si din mening ta del i debattene påvirk MEFs utvikling slik at organisasjonen blir enda mer slik du som medlem ønsker det! Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør 5

6 6 Nærings

7 Politikk MEF som næringspolitisk aktør MEF har i 2010 arbeidet med mange næringspolitiske saker med god næringspolitisk bredde. Det har spesielt blitt lagt vekt på dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen. MEF har særlig fokusert på å løfte fram en debatt om alternativ finansiering av samferdselsprosjekter. I den sammenheng har MEF lansert et forslag om å etablere et teknisk beregningsutvalg for samferdsel (TBU-S) etter modell fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Formålet er blant annet å få fram en bedre metode for nyttekostnadsberegninger og synliggjøre at flere veger og baneutbygginger er samfunnsøkonomisk lønnsomme. MEF vil bidra til at det politiske grunnlaget for prioriteringer av samferdselsprosjekter baseres på et så riktig grunnlag som mulig. Med dette arbeidet ønsker MEF å bidra til at investeringer i veg og bane i større grad blir sett på som offentlige investeringer og ikke offentlig forbruk. Hovedstyre og representantskap har drøftet et stort antall enkeltsaker. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene samt aktuelle departementer som Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I 2010 har MEF vært opptatt av å knytte nye kontakter med fylkeskommunene i forbindelse med at fylkeskommunen har fått et større ansvar for vegnettet i forbindelse med Forvaltningsreformen. Arbeidet foregår med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionkontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. Arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter pågår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flaggsaker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF. Flaggsaker i 2010 var: 1. Pådriver i fornyelse av det norske VA-nettet 2. Faktaleverandør i regionalt samarbeid for bedre fylkesveger 3. Kompetansemiljø på avfallsstrømmer og fornybar energi Dokumentasjon av kapasitet til å bygge veg MEF gjennomførte i 2010 to spørreundersøkelser om medlemsbedriftenes kapasitet til å bygge veg. Svarprosent på spørreundersøkelsene var på ca 50 prosent. Undersøkelsene dokumenterte at det fortsatt var betydelig ledig kapasitet til vegbygging. Det er imidlertid store forskjeller avhengig av bedriftenes størrelse. Bedrifter med 50 eller færre ansatte hadde mer ledig kapasitet enn bedrifter med flere enn 50 ansatte. Ledig kapasitet varierte også mye fra fylke til fylke. Dokumentasjon av kapasitet til å bygge veg har også i 2010 vært en viktig oppgave for MEF for å kunne bidra konstruktivt i debatten for bedre forutsigbarhet, behovet for økt aktivitet og forskuttering av vegprosjekter, samt for å påpeke behovet for kontinuitet og kostnadseffektivitet i vegbyggingen. Anbud for vegprosjekter, kartlegging av periodisering og tilbud MEF bruker data fra Statens vegvesen til å analysere anbud og periodisering av vegprosjekter. MEF har blant annet analysert tilbud etter størrelse på kontraktene og periodisering av anbudene. Dette gir MEF viktig informasjon om hvilke segmenter i markedet som fungerer best. I 2010 fungerte markedet for kontrakter mellom 10 og 30 millioner kroner best, men vi registrerte samtidig at konkurransen på kontrakter til over 100 millioner kroner i gjennomsnitt hadde fem tilbydere. I 2010 hadde 45 prosent av kontraktene sju - tolv tilbydere. I 2007 var det bare tre prosent med sju til tolv tilbydere. MEF konstaterer at konkurransesituasjonen for anbud med Statens vegvesen som byggherre har blitt betydelig hardere de siste fire årene. 7

8 Forvaltningsreformen Fylkeskommunenes ambisjoner for vegbygging MEF gjennomførte i januar 2010 en spørreundersøkelse rettet mot fylkeskommunenes ambisjoner til å bygge veg og drifte og vedlikeholde veg. Etter innføringen av Forvaltningsreformen 1.januar 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for over kilometer riksveg fra staten. Vegene inngår som fylkesveger under fylkeskommunens forvaltningsansvar. Dette gjorde fylkene til den største vegforvalteren i Norge med over kilometer veg. Svarene i spørreundersøkelsen viste at fylkene ville satse stort på vegbygging og at det politisk var stor vilje til å satse på mer vegbygging. Tall fra undersøkelsen viste at det var planlagt å bruke mer penger til vegbygging enn om staten hadde forvaltet vegene. Forventningsundersøkelse MEFs forventningsundersøkelser gjennomføres flere ganger pr år. I 2010 ble det gjort to undersøkelser. I undersøkelsene spør vi om ordrereserve, arbeidskraft, maskinpark og om bedriften ser positivt eller negativt på sin situasjon de neste seks månedene. I 2010 rapporterte over 40 prosent av bedriftene om dårlig ordrereserve. Blant bedriftene med ansatte meldte over 60 prosent at de hadde dårlig ordrereserve. Når det gjelder arbeidskraftsituasjonen meldte over 20 prosent av bedriftene at de vurderte å permittere ansatt. Bedriftene med mellom 20 og 50 ansatte kom dårligst ut også her. 33 prosent av disse bedriftene vurderte å permittere ansatte. Analyse- og faktadag MEF arrangerte frokostseminarer i juni og i desember. Ferske analyser av kapasitet, anbudsstruktur, bransjens forventninger til framtiden og nøkkeltall for bransjen ble presentert. På analysedagen i desember lanserte MEF opplegg og mandat for et Teknisk Beregningsutvalg for Samferdsel TBU-S. Dagens beregningsmetode for netto nytte av samferdselsinvesteringer har betydelige svakheter. Metoden som brukes i dag finner at for hver krone som skal investeres de neste ti år så vil Norge tape 43 øre. Dette er feil. Bygging av infrastruktur er lønnsomt for et land. Politikerne ser stort sett bort fra beregningene når de prioriterer. MEF mener det er viktig at politikerne har et så godt grunnlag som mulig når de skal få fram samferdselsprosjekter. TBU-S kan synliggjøre at flere samferdselsprosjekter er lønnsomme og må ses på som offentlige investeringer. Dette skal bidra til at flere prosjekter starter opp og gjennomføres. Forslaget om TBU-S fikk god omtale i media. Analysedagene samlet deltakere fra Statens vegvesen, de politiske partiene, bransjen og media. MEF-notater Dokumentasjon, analyse og meninger om næringspolitikk presenteres i MEF-notater. I 2010 ble det utgitt syv MEF-notater. Leverandørutviklingsprosjekt i nord MEF Region Nord og Statens vegvesen Region Nord avsluttet i 2010 det såkalte leverandørutviklingsprosjektet (LUP) og utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. 8

9 Næringspolitikk Det mest konkrete resultatet er at det er et stort behov for å øke entreprenørenes kunnskap om bruken av Prosesskode 1, som er Statens vegvesens standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. Et annet viktig resultat av LUP-samarbeidet er erkjennelsen av behovet for å utveksle erfaringer mellom entreprenør og byggherre. Det ble derfor arrangert en erfaringskonferanse i 2010 på samme måte som i Erfaringskonferanse 2010 mellom Statens vegvesen og MEF Region Nord Erfaringskonferansen er et viktig treffsted for SVV og MEF og den vil bli en årlig arena for erfaringsdeling og innspill i forhold til aktuelle tema. Målet for samarbeidet er å øke kompetansen og bidra til bedre konkurranse om oppdrag for Statens vegvesen. Målet er også å øke kompetansen i bransjen ved blant annet å kjøre kurs og få delt de erfaringene som aktørene har på ulike kontraktsformer. Blant annet er det fremdeles stort behov for å øke entreprenørenes kunnskap om Prosesskode 1, som er SVVs standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. For å ta tak i dette ble det arrangert kurs med over 40 deltakere i Tromsø 18. november 2010, dagen før Erfaringskonferansen. Satsing på VA Som en oppfølging av MEFs rapport fra 2009 som dokumenterte status for norske vannverk og grad av lekkasje fra det norske vannledningsnettet etter fylke, ble MEF-notat Vann og avløp i Norge status og marked utarbeidet. Notatet kartlegger VA-markedet i Norge og gir en god oppsummering av utfordringer for MEFs videre satsing på VA. Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL) er et tverrfaglig bransjeråd hvor hovedoppgaven er å bidra til informasjon og kunnskap både innad i vann- og avløpsbransjen og utad til politikere og til etater som arbeider med vedlikehold og modernisering av VA-ledningsnettet. MEF er aktivt med i OVAL, og videreførte den økonomiske støtten til arbeidet i OVAL samarbeider blant annet med Folkehelsa, Norsk Vann, NTNU og SINTEF. Utvalget utgir informasjonsskrivet Info VAledningsnett som inneholder forskning og utvikling, utdrag fra rapporter og case, intervjuer, reportasjer fra anleggsplasser og sammenlikninger med andre land i Europa. OVAL har egen hjemmeside på internett, og har som formål å formidle informasjon om vann- og avløpsledningsnettet på en kortfattet og forståelig måte. Alle utgaver av informasjonsskrivet som er utgitt finnes på nettsiden. Infoskrivet om VA og nettsiden er eneste kilde som presenterer sammenfattede nøkkeltall om VA-ledningsnettet i Norge. MEFs miljøpolitiske arbeid I 2010 ble arbeidet med en energi- og miljøpolitisk strategi for MEF videreført. Avdelingsstyrene for Avfall- og gjenvinning, Brønnboring og Skog har vært delaktige i dette arbeidet. Det legges stor vekt på å utnytte det potensialet som ligger i grunn geovarme og bioenergi fra skog. Material- og energigjenvinning står sentralt i strategien. MEF er opptatt av at avfall får en basissortering før avfallet eventuelt går til forbrenning. Samtidig er MEF opptatt av at forbrenning av avfall knyttes til fjernvarmeanlegg. Strategidokumentet danner grunnlag for et samlet energi- og miljøpolitisk ståsted for MEF. Mediadekning av MEFs næringspolitiske arbeid i 2010 MEF har i løpet av 2010 hatt 354 oppslag i media, både papirog webpubliseringer. Dette omfatter oppslag både i riksavisene, i lokalpressen, på radio og TV. Oppslagene omfatter hele bredden av MEFs næringspolitiske arbeid og gjenspeiler også regionskontorenes arbeid med ulike lokale saker. I fagpressen har MEF oftest vært omtalt i Byggaktuelt, Byggeindustrien og Teknisk Ukeblad. Næringspolitiske kontakter og møter MEF har arbeidet godt med næringspolitiske kontakter og møter i I januar deltok samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Anleggsdagene. MEF hadde et eget møte med samferdselsministeren i juni hvor kapasitetssituasjonen i anleggsbransjen samt MEFs utredning om alternativ finansiering av samferdselsinvesteringer ble gjennomgått. Erling Sande, Sp, leder av Energi- og miljøkomiteen i Stortinget, deltok som innleder på Avfallsdagene MEF har hatt flere møter med ledelsen i Statens vegvesen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. MEF deltar aktivt i Policygruppe for bransjekontakt, der blant annet Vegdirektoratet, Jernbaneverket og fylkeskommunene deltar. Flere arbeidsgrupper med deltakelse fra MEF har vært i arbeid i Arbeidsgruppene har fokus på kontraktstyper og samarbeidsformer, etikk og holdninger samt forutsigbarhet og kapasitet. MEFs hovedstyre hadde i løpet av 2010 besøk av Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH i forbindelse med at de to organisasjonene skrev under sen samarbeidsavtale. MEF har hatt god dialog og flere møter med representanter for flere partier på Stortinget i forbindelse med ulike saker. MEF deltok også i høring om Statsbudsjettet 2011 i Samferdselskomiteen. MEF er medlem av rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet). Rådet har hatt et møte med næringsminister Trond Giske hvor MEFs forslag om Teknisk Beregningsutvalg for samferdselssektoren ble nøye presentert. MEFs avdelinger og regioner har vært aktive med møter, konferanser og næringspolitisk arbeid i MEF er representert i flere sammenslutninger av organisasjoner og interessenter som arbeider for å øke bevilgningene til veg rundt om i landet, blant annet Vegforum Innlandet, Vegforum Trøndelag, Vegforum Nord samt Ressursgruppe Veg i Sogn og Fjordane. MEFs administrerende direktør Trond Johannesen ble i 2010 valgt til styreleder i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og styreleder i OFV AS, og han deltar også i vegdirektørens policygruppe. 9

10 Struktur for anleggsfagene (anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, asfaltfaget og banemontørfaget) VG 1 Bygg og anleggsteknikk VG 2 Anleggstaknikk VG 3-2 år i bedrift - lærling Struktur for anleggsmaskinmekanikerfaget VG 1 Teknikk og indusriell produksjon VG 2 Arbeidsmaskiner VG 3 Anleggsmaskinmekaniker 1 år i bedrift Struktur for gjenvinningsfaget VG 1 Teknikk og industriell produksjon Særløp - 3 år i bedrift - lærling Struktur for skogsoperatørfaget VG 1 Naturbruk VG 2 Skogbruk VG 3-2 år i bedrift - lærling 10

11 Næringspolitikk Offentlige anskaffelser MEF har også i 2010 mottatt svært mange henvendelser fra medlemmer som deltar i offentlige anbudskonkurranser. MEF har videre registrert at antall deltakere pr konkurranse har økt i løpet av året, og at denne skjerpelsen av konkurransen også medfører en økning i antall klager. Etter som kunnskapen om regelverket øker hos deltakerne i konkurransen, øker også kravene til profesjonalitet hos oppdragsgiver. Det er fremdeles dessverre en rekke eksempler på at offentlige oppdragsgivere eller deres rådgivere ikke i tilstrekkelig grad evner å etterleve regelverket. Dette gjelder i særlig grad mindre kommuner som sjelden anskaffer varer eller tjenester av en viss størrelse. Særlig når det gjelder gjennomføringen av konkurranser med forhandlinger opplever mange deltakere at regelverket ikke følges. Revisjon av NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Når NS 3431 er revidert, vil dette også lede til revisjon av NS 3406, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser. Ny betegnelsen på totalunderentreprisestandard vil være NS MEF sitter i komiteen og representerer underentreprenørene. Komiteen har frist til mai 2011 med å ferdigstille NS Partene i komiteen har fått frist til 18. februar 2011 med å utarbeide et utkast til tekst til NS Disse utkastene skal danne grunnlaget for de videre forhandlingene mellom totalentreprenørene og totalunderentreprenørene våren Nordisk vegforum Representanter for MEF deltar i flere utvalg i Nordisk vegforum (NVF). NVF er en sammenslutning av nasjonale vegorganisasjoner, private organisasjoner og bedrifter i de nordiske landene. Formålet er å fremme utviklingen innen veg-, vegtrafikk- og veg-trafikkområdet gjennom samarbeid mellom fagfolk i Norge, Sverige, Danmark, Finnland, Færøyene og Island. Bransjerådet for fjellsprengning (BFF) MEF har i 2010 vært representert i BFF ved nestlederen for rådet. Arbeidet i rådet har i hovedsak vært fokusert om endringene i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlige stoff som ble iverksatt 4. januar Disse endringene innebar nye sertifikater når det gjelder sprengningsarbeider. Rådet har et tett samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i dette arbeidet. Eksamensordning for bergsprenger ble i 2010 iverksatt, og 16 personer har bestått eksamen i I tillegg ble overgangskurs for bergspregningsledere ferdig utviklet og første kurset med 29 deltakere ble gjennomført i desember Nye kurs og eksamensordninger er utviklet i et samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) og Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF). MEF er i hovedrollen når det gjelder dette arbeidet ved at vi leder og administrerer arbeidet. Økt bemanning ved juridisk avdeling Som følge av stadig økt oppdragsmengde ved avdelingen besluttet Hovedstyret i 2009 at kapasiteten ved juridisk avdeling skulle økes. I juni 2010 ble det ansatt ny advokat ved avdelingen. Den primære funksjonen i stillingen er å drive prosedyre for domstolene. Kunnskapsløftet I 2010 har vi hatt de første lærlinger opp til fagprøve etter Kunnskapsløftet. Vi har dermed også fått erfaringer med gjennomføringen av opplæringsløpet etter den nye Reformen. Vi ser at Reformen har hatt en positiv innvirkning på fordelingen av lærekontrakter innenfor anleggsfagene. Økning av kontrakter innenfor Vei- og anleggsfaget, samt Fjell- og bergverksfaget skyldes nok i stor grad at alle anleggsfagene har fått en felles VG2 plattform. Frafallet i den videregående skolen er et område som har fokus. Årsakene til frafallet er mange, men det er viktig at bedriftene sammen med organisasjonene sørger for god markedsføring av sine fagfelt overfor barn og ungdom på et tidlig nivå, slik at disse får et godt grunnlag for å ta sine yrkesvalg ved overgangen til videregående skole. Samtidig er det viktig at bransjene støtter godt opp om lærlingordningen og har tilgjengelige lærlingplasser til de som kommer ut og ønsker seg læreplass. Arbeidet i de faglige rådene har i dette året vært rettet mer mot oppfølging av reformens virkning og eventuelle behov for justeringer av læreplaner og struktur, samt kvalitetsjekk underveis i utdanningsløpet. 11

12 Viktige møte 12 Årsberetning og regnskap MEF/MESI 2010

13 plasser Anleggsdagene Anleggsdagene ble arrangert på Clarion Hotel Oslo Airport januar Bransjens viktigste fagsamling ble i år arrangert for 29. gang, men for første gang over tre dager. Ny deltakerrekord med mer enn 700 mennesker var innom både fagseminarer, Leverandørmart n med mer enn 50 utstillere og hyggelig sosialt samvær med gode kolleger i bransjen. Det tradisjonelle fagseminaret var denne gangen kalt Samferdselsdagen, og utgjorde dag 2 av Anleggsdagene. Dag 1 var satt av til to parallelle seminarer, Sprengningsdagen som erstattet tidligere års Sprengningskonferansen, og VA(vann og avløp)-dagen. Dag 3 ble tema Kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet satt på dagsorden. Et jazzensemble underholdt deltakerne på dagtid. Første kveld var satt av til Brakkemiddag med underholdning av Trond Viggo Torgersen, og andre kveld ble Anleggsaften arrangert, da underholdt Jon Almås og hypnotisøren Torgrim Holte. Avfallsdagene 2010 For 19. gang ønsket MEF alle interesserte velkommen til et spennende program som ga faglig påfyll i et godt kollegialt miljø på Holmenkollen Park Hotel Rica. Hovedtemaene var knyttet til overskriften Ressursene, marked, miljøet og mulighetene. Foredragsholderne, som representerte ulike deler av næringslivet, interesseorganisasjoner og den politiske arenaen, delte sine betraktninger og refleksjoner om hvordan markedet, bedriftene og menneskene utviklinger seg i gjenvinningsbransjen og ulike typer avfallshåndtering. Avfallsdagene er gjenvinningsbransjens viktigste møteplass med 227 deltakere fra 127 bedrifter til stede i På Leverandørtorget presenterte 36 bransjeleverandører sine produkter, løsninger og tjenester. Utstillingen var en sentral og viktig del av bransjesamlingens innhold. Målgruppene for Avfallsdagene er representanter fra foretak som driver med innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall innen private bedrifter, kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Etater, organisasjoner og andre med interesse for utviklingen på avfalls- og gjenvinningssektoren, mottakere av avfall som råvare og/eller ferdigvare, oppdragsgivere både fra privat- og offentlig sektor, samt leverandører til bransjen. Omvisningen i det nye Holmenkollen nasjonalanlegg og informasjonen om spennende utfordringer i forkant av VM i Oslo 2011 skapte stor interesse hos deltakerne. MEFA juni kunne MEF avdelingene Sør-Rogaland og Agder invitere til messe og bransjetreff på Sola ved Stavanger. På nytt område ved flymuseet ved Stavanger lufthavn Sola kunne avdelingene ta i mot over 80 leverandører som hadde lagt beslag på 160 stands, noe man var veldig godt fornøyd med. Denne gangen fikk maskinleverandørene sitt eget prøvefelt i tilknytning til sin egen stand. MEFA 2010 ble høytidelig åpnet av fylkeslederne i Sør-Rogaland og Agder, Martin Nordbø og Fritz Ivar Lundbakk. Ca 4000 personer besøkte messa i løpet av denne helgen, og det var perfekt messevær med sol og fin temperatur. Fredagskvelden dro komité, utstillere og andre inviterte gjester til en flott utflukt til øya Rott. Mat fra havet og godt drikke hørte selvfølgelig med. Lørdagskveld var det bankett på Stavanger Airport hotell. Over 350 gjester var samlet til fest og lot seg underholde av Tre Busserulls. Utstillere rapporterte om mange kontrakter på kjøp av maskiner og utstyr i løpet av helgen. Nord-Norsk Bygg- og Anleggsmesse 2010 NNBA er treffstedet for bransjen i nord. NESO og MEF Region Nord samarbeider om dette arrangementet. Organisasjonene har etablert et tett og godt samarbeid på en rekke områder og NNBA 2010, som i juni ble arrangert for tredje gang, er et godt eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt. Aldri før har det vært arrangert en så stor messe, og det har heller aldri vært et så stort faglig program som i Dette var også første gang NNBA har blitt arrangert som en ren utemesse og det ble en suksess. Messen samlet totalt 140 utstillere fordelt over 134 stands. I tillegg til selve utstillingene ble det etablert eget prøveområde, konkurranseområde, kafé og egen fagprogramavdeling. Det ble tatt i bruk mer enn kvadratmeter messeområde. Totalt fredag, lørdag og søndag var 3653 besøkende inne på messeområdet. 13

14 14 Årsberetning og regnskap MEF/MESI 2010

15 Viktige møteplasser Anleggstreff i Halden MEF avdeling Østfold arrangerte Anleggstreff i Halden 4. og 5. september for 19. gang. Som vanlig var det upåklagelig vær. 30 utstillere var på plass med sine produkter. Nytt denne gang var den massive tilstedeværelsen av de store lastebilleverandørene. De har vært der tidligere, men ikke så tungt som nå. De kompenserte for noe mer begrenset deltakelse fra de klassiske anleggsmaskinleverandørene de var der, men ikke med det antall maskiner som tidligere. Det ble arrangert anleggsmaskinførerkonkurranser for store og små. Arrangøren hadde lagt vekt på at rekrutteringen skulle ivaretas. Det var flere maskiner for de aller minste. Fra små fjernstyrte miniutgaver til litt større som man kunne sitte på. Disse ble testet ut av kommende maskinførere. Mor og far var også til stede og prøvde seg. Loen-dagene Styret i Sogn og Fjordane i samarbeid med Møre og Romsdal arrangerte Loen dagene siste helgen i september og det var det 31. arrangementet i rekken. Over 50 utstillere og totalt 750 boende deltagere var i Loen denne helgen. Fint vær og god stemning preget årets arrangement. Seminardelen var ved tidligere leder i TV 2 Kåre Valebrokk som snakket om finanskrise og hvilke konsekvenser dette fikk for bransjen. Oslo-konferansen 2010 MEF-avdeling Oslo og Akershus gjennomførte Oslo-konferansen 2. november Konferansen satte fokus på Oslopakke 3 og både politikere og fagfolk deltok som foredragsholdere. De faglige interessene omkring Oslopakke 3 ble ivaretatt av Olav Fosli i sekretariatet for Oslopakke 3, forskningsleder Jon Inge Lian i Transportøkonomisk Institutt og plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein i Jernbaneverket Region Øst. De politiske interessene ble forfektet av Frps Jøran Kallmyr og Aps Rune Gerhardsen, som henholdsvis Oslos byråd for samferdsel og miljø og leder av samferdsels- og miljøkomiteen i hovedstaden. Over 100 påmeldte fra så å si alle bransjer og organisasjoner med veg, bane og samferdsel generelt på dagsorden sikret igjen MEF avdeling Oslo/Akershus rekordoppslutning om denne årlige konferansen. Høstttreff Finnmark Avdeling Finnmark hadde sitt årlige høsttreff helga oktober med 105 deltakere. Også i 2010 ble møtet holdt i Alta og i samarbeid med NLF Finnmark. MEF og NLF har i flere år hatt felles høsttreff for medlemmene i Finnmark. Medlemmene har mange felles ting de er opptatt av og som dette arrangementet ga en fin anledning til å sette på dagsorden. Videre er den sosiale delen en viktig faktor, og det er tydelig at medlemmene i begge organisasjonene trives når de kommer sammen. Arrangementet begynte fredag ettermiddag med leverandørutstilling på hotellet. 13 leverandører deltok. Lørdag ble det holdt ulike fordrag. Felles årsmøter i enkelte regioner Noen av MEFs avdelinger samarbeider regionvis om felles årsmøtearrangementer for to eller flere fylkesavdelinger. Dette gir medlemmene anledning til å møtes over avdelingsgrensene og gir anledning til å ta opp interessante tema og innledninger felles for alle deltakere. I 2010 gjennomførte følgende avdelinger felles arrangementer: Hedmark og Oppland, Telemark, Vestfold og Buskerud, Nord-Rogaland og Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag. Andre arrangementer MEFs avdelinger arrangerer i løpet av året en rekke møter med politikere, medlemsmøter, høsttreff, julemøter, jubileer og fagturer i inn- og utland, de fleste med svært god deltakelse og ofte ventelister. 15

16 Arbeids tar

17 giver- og iffsaker Samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner MEF er en arbeidsgiverorganisasjon med egen hovedavtale med LO, og MEF har tre overenskomster. Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i februar MEFs overenskomster er overenskomst for Maskinentreprenørene, kalt Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952, overenskomst for Miljøvirksomheter, kalt Miljøoverenskomsten, som ble framforhandlet og undertegnet i 2005 og en bedriftsoverenskomst som Leonhard Nilsen og Sønner Spitsbergen AS (LNSS) har på Svalbard. Denne overenskomsten ble etablert i 2001 da LNSS overtok noe av virksomheten fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring er dekket av tariffavtale. Totalt har 191 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 18 er på Miljøoverenskomsten. Antall bedrifter med tariffavtale utgjør 10 prosent av alle medlemsbedrifter. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. MEF juridisk avdeling, samt næringspolitisk avdeling, hadde mye arbeid 2010 angående henvendelser som angår arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Dette bekrefter trenden om at MEF som organisasjon og medlemmene har mer fokus og kunnskap innen arbeidslivsspørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker i forbindelse med ulik forståelse av tariffavtalen. Tariffkonferansen Tariffkonferansen 2010 ble gjennomført mandag 18. januar 2010 på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. I alt deltok 79 personer fra 32 bedrifter. 30 kvinner deltok på konferansen. Konferansen tok for seg nye pensjons- og AFP- regler, bedriftenes styringsrett knyttet opp mot tariffavtalen og innsynsrett i ansettelseskontrakter m.m. Det ble gjennomført gruppearbeid med fokus på innspill til årets hovedoppgjør, samt om hva MEF bør bli bedre på i forbindelse med bistand og forståelse av tariffavtalen. Tariffseminar Region Nord 14. og 15. oktober ble det arrangert felles Tariffseminar i regi av MEF og NAF. Organisasjonene har et godt samarbeid i tariffspørsmål både på sentralt og regionalt nivå, og i kraft av dette samarbeidet ble Tariffseminaret satt på agendaen og arrangert for første gang i Tromsø. Bakgrunnen for at dette seminaret kom i gang var at partene har sett at det i økende grad har oppstått uenighet om tolkning av tariffavtalens bestemmelser. I tillegg registrerer MEF og NAF at tillitsvalgte og daglig leder i mange tilfeller har svært forskjellig oppfatning av hvilken rolle en har i bedriften. Tariffseminaret hadde derfor som målsetting å gi tillitsvalgte og daglig leder en felles forståelse av tariffavtalens bestemmelser samt gi en nærmere rolleavklaring for partene. Ved å legge til rette for et felles utgangspunkt var tanken at vilkårene for konstruktiv dialog og kommunikasjon skulle bli bedre. Målet om en grunnleggende felles forståelse og tolkning av tariffavtalens bestemmelser ble nådd. Tilbakemeldingen fra seminardeltagerne var også utelukkende positive. Tariffseminaret skal videreføres, ikke bare i MEF Region Nord, men på landsbasis. Lønnsoppgjøret 2010 Hovedforhandlingene 2010 ga 4 kroner i tillegg på minstelønnssatsen, en økning til kr 147,50 pr time. For lønninger som ligger over tariff ble det gitt et generelt tillegg på kr 1 pr time. Fagbrevtillegget ble økt med kr 1 til kr 11 pr time. Skytebastillegget økte med kr 5 pr time. Ny sats er kr 30 pr time. Det ble satt ned forskjellige utvalg i forbindelse med lønnsoppgjøret. Utvalgene er partssammensatt og skal se på følgende tema: - Mulig felles anbefaling om håndtering av kravene om oppgradering av førerkort ifbm.. Yrkessjåførdirektivet - Normallønnsavtale eller minstelønnsavtale for maskinentreprenøravtalen - Vurdere enklere bestemmelser for godtgjørelse for reisetid Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av Resultatet ble godkjent etter uravstemning 18. juni Miljøoverenskomsten Lønnsforhandlingene mellom MEF og LO om revisjon av Miljøoverenskomsten ble gjennomført onsdag 19. mai. Minstelønnssatsen økte med kr 6,50 pr time. Ny timesats er kr 138,50 pr time. Ansatte som ligger over tariff fikk kr 1 i generelt tillegg pr time. Ellers ble det gitt kr 0,50 pr time i lavlønnstillegg til alle. Fagarbeidertillegget økte med en krone til kr 11 pr time. Kompetansebevis økte med kr 0,50 pr time. Ny sats er kr 3,50 pr time. Resultatet ble godkjent etter uravstemning 11. juni

18 medlemsbe 18 Årsberetning og regnskap MEF/MESI 2010

19 Om mef og driftene MEFs ansatte MEF og MESI AL hadde 65 ansatte ved utgangen av Dette inkluderer opplæringskonsulentene i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), som MEF har arbeidsgiveransvaret for. De ansatte er lokalisert på 14 steder rundt om i landet. I 2010 ble det arrangert fire felles samlinger der alle ansatte deltok. Tema for disse administrasjonssamlingene er organisasjonsspørsmål, blant annet den gode arbeidsplassen, næringspolitikk, aktuelle saker i bransjen og andre aktuelle tema. Flere av MEFs ansatte deltok i 2010 på ulike kurs, etter- og videreutdanningstiltak blant annet ved BI. MEF Seksjon Ressurs og miljø Fagavdelingene i MEF består av skogsentreprenører, brønn- og spesialborere og avfall/ gjenvinningsbedrifter. Seksjonenes tre avdelinger er landsdekkende og driver med maskinell bearbeiding av fornybare ressurser fra skog brønnboring/grunnvann avfall/ gjenvinning. Om MEF og medlemsbedriftene Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble stiftet 10. desember MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som pr representerte 1972 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. MEF har egen hovedavtale med LO, tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet og egen Miljøavtale med flere LO-forbund. MEF står utenfor NHO. Virksomhetsområdet er bransje- og arbeidsgiverrelaterte saker. MEF har hovedkontor i Oslo, og har seks regioner med regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt distriktskontorer i Alta og Oslo. Fakta om MEF I 2010 utga MEF for sjette gang folderen Fakta om MEF. Den inneholder fakta om MEF-bedriftene og de bransjene MEF omfatter. Folderen utkommer i januar hvert år med oppdaterte tall. Bransjene er ytterst faglig rettet og har stor miljøkompetanse på sine respektive områder. Viktig for medlemmenes utvikling, både som bransje og profesjonell aktør, har vært tilslutning til MEF gjennom snart 30 år. HMS, sykefravær og turnover Arbeidsmiljøet i MEF betegnes som godt med blant annet lav turnover og lavt sykefravær blant de ansatte. Ved begynnelsen av 2010 var 29 personer ansatt i MEF. To personer begynte i arbeid i løpet av året, mens to personer sluttet. Dette innebærer at MEF hadde 29 ansatte ved årets utløp, og av disse er 18 personer tilsluttet OKAB. Det er noe turnover innenfor OKAB, men ellers er arbeidsstokken i organisasjonen svært stabil. Det samlede sykefraværet ble på 3,08 prosent mot 3,04 prosent året før. Fraværet er jevnt fordelt mellom kortidsfravær, og langtidsfravær. Det er ikke grunn til å anta at sykefraværet er påvirket av forhold hos MEF. Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende, og det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 19

20 Analysen er basert på svar fra 784 MEF-bedrifter. Svarprosenten er ca 40 prosent. Den økonomiske situasjonen hos medlemsbedriftene - Bedriftsundersøkelsen Hvert år gjennomføres en undersøkelse av den økonomiske tilstanden blant flest mulig av MEFs medlemsbedrifter. Av rapporteringsmessige årsaker er det kun aksjeselskapene som har data tilgjengelig for analyseformål. MEFs medlemsregister vaskes mot Brønnøysunds database over regnskapstall fra Brønnøysund per 31. desember Til sammen medlemsbedrifter ble undersøkt høsten Dette tilsvarte ca. 71 prosent av samtlige medlemmer i MEF. Av de totalt bedriftene som var med i undersøkelsen, var rene maskinentreprenører. De undersøkte medlemsbedriftene omsatte for ca. 43,9 milliarder kroner i år 2009, og hadde en totalbalanse på ca. 24,8 milliarder kroner. De samme bedriftene hadde også et resultat før skatt på 1,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en resultatgrad før skatt på ca. 4,4 prosent. Årsavgiften Årsavgiften til MEF var pr kr ,- for et ordinært medlemskap. Dette var en økning på kr. 80,- pr. år sammenliknet med ett år tidligere. For et honnørmedlemskap er årsavgiften pr kr ,-, en økning på kr. 30,- i perioden. HMS-undersøkelsen i MEF-bedriftene HMS-undersøkelsen ble gjennomført i april 2010 og baserer seg på tall fra Det er registrert vel 550 færre fraværsdager pga yrkesskade i 2009 enn i HMS - undersøkelsen for 2009 viser et sykefravær på 3,74 %, en nedgang fra 3,85 % i Det egenmeldte fraværet og korttidsfraværet i MEF-bedriftene gikk ned fra 1,45 % i 2008 til 1,37 % i Langtidsfraværet gikk litt ned fra 2,39 % i 2008 til 2,36 % i Fraværet pga yrkesskade representerer 0,14 %-poeng av det totale sykefraværet på 3,74 prosent. Dette er en nedgang fra 0,16 %-poeng i Tabell 1 nedenfor viser de viktigste nøkkeltallene for hver bransje. Resultatene fra undersøkelsen viser at 2009 resultatmessig var noe bedre enn 2008, men du må allikevel tilbake til 2003 for å finne et tilsvarende svakt år. For alle MEFs anleggsentreprenører ble resultatet før skatt på 4,4 prosent av omsetningen. I 2008 ble resultatgraden før skatt på 3,3 prosent for denne gruppen. Det er imidlertid verdt å merke seg at de aller største bedriftene i MEF er så store at de påvirker de totale økonomitallene kraftig. Derfor har vi tatt ut de 10 største bedriftene fra undersøkelsen. Disse 10 bedriftene utgjør bare 0,8 prosent av antall undersøkte bedrifter, men står for hele 31 prosent av anleggsentreprenørenes samlede omsetning. Korrigerer vi regnskapstallene for de 10 største bedriftene, ser 2009-tallene for resultat før skatt noe bedre ut enn for alle bedriftene samlet. Dette betyr med andre ord at gjennomsnittet av MEFs ordinære entreprenører er bedre uten de aller største bedriftenes tall. Tabell 1 Oversikt over anleggsentreprenørene i MEF pr Bransje Anlegg pr Anlegg pr Avvik Antall bedrifter ,2% Omsetning (snitt) 35,8 mill. 40,0 mill. -10,5 % Res. Før skatt 4,4 % 3,3 % +1,1 % -poeng Egenkapitalandel 32,7 % 29,6 % +3,1 % -poeng 20

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010?

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Siri Ulvin informasjonssjef Maskinentreprenørenes Forbund Hvem er jeg? Informasjonssjef i MEF

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen Bransjemøte 2015 - MEF Regionsjef Jørn C. Evensen Tema Litt om MEF Utfordringer Konflikt-/tvistenivå mellom byggherre, rådgivende ing. og entreprenør Målsetninger Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) MEF

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 - Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for 2016 - Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo,

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo, Frokostmøte om anleggsnæringen Oslo, 01.11.2017 Hvem er vi? MEF organiserer 2 050 bedrifter på landsbasis. Disse sysselsetter 30 000 ansatte og har en samlet omsetning i underkant av 80 mrd. kroner. Våre

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje

ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje ANLEGGSBRANSJEN Anleggsbransjen januar 2016 - Markedssituasjonen i anleggsbransjen - Kontraktstrategi - En seriøs anleggsbransje - Kostnadsreduserende tiltak Anleggsbransjen januar 2016 Utvikling og marked

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED MEF-bedriftene melder om større oppdragsmengde enn for ett år siden Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene i 2017 Mange entreprenører konkurrerer

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

MEFs KS/HMS-system. Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister. Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016

MEFs KS/HMS-system. Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister. Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016 MEFs KS/HMS-system Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016 Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Kort om MEF

Detaljer

Startpakke for Bygg og anleggsteknikk

Startpakke for Bygg og anleggsteknikk Startpakke for Bygg og anleggsteknikk 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRBA Faglig råd for bygg og anleggsteknikk (FRBA) leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 19/2009 TF-notat Tittel: Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status mars 2009 TF-notat nr:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Anleggsdagene 2012, januar Samhandling. Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter.

Anleggsdagene 2012, januar Samhandling. Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter. Anleggsdagene 2012, 24. 26. januar 2012 Samhandling Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter. Jan Eirik Henning Veg og transportavdelingen Byggherreseksjonen,Vegdirektoratet

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Ny håndbok V860 Samhandling Nye verktøy for å organisere samhandlingsprosessen og konflikter

Ny håndbok V860 Samhandling Nye verktøy for å organisere samhandlingsprosessen og konflikter Bransjemøte 2017, 8. februar - Bergen Ny håndbok V860 Samhandling Nye verktøy for å organisere samhandlingsprosessen og konflikter Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Skal si noe om Hvorfor

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Dato: 14.10.2016 Deres ref: 16/4794 Vår ref: Felles/2/21/2016 Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 28.1.2014 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 5. februar 2014 10:00

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

Forventninger til samhandling mellom entreprenør og byggherre/svv

Forventninger til samhandling mellom entreprenør og byggherre/svv Arctic Entrepreneur, 17. 19. januar 2017 Forventninger til samhandling mellom entreprenør og byggherre/svv Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Skal si noe om Forventninger til samhandling

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden n Prognosene tilsier fortsatt vekst i anleggsinvesteringene i 2018 og 2019 n Konkurransen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Velkommen til MEFs Anleggsutstilling

Velkommen til MEFs Anleggsutstilling Velkommen til MEFs Anleggsutstilling Sola 7. - 9. juni 2013 For mer informasjon: Kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832 eller gå inn på www.mef.no Velkommen til MEFA 2013 Det er en

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Bransjemøte MEF Regionsjef Paul Olaf Baraas

Bransjemøte MEF Regionsjef Paul Olaf Baraas Bransjemøte 2017 MEF Regionsjef Paul Olaf Baraas Tema Litt om MEF Utfordringar Konflikt-/tvistenivå Oppsumering Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) MEF er ein frittståande bransje- og arbeidsgjevarorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Vedtatt på landsmøtet 14. juni 2014. 1. Organisasjon Forbundet er en bransje-/arbeidsgiverorganisasjon for anleggs-, miljø- og maskinentreprenører i Norge. 2.

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2-211 Anleggsbransjen fakta og analyse Juni 211 Lav ledig kapasitet som før finanskrisen God periodisering av prosjekter Over 7 prosent melder om fulle ordrebøker Mange bedrifter vil ansette

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur

Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur Historikk - 1997 Medlemsundersøkelse - lokalforeningene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fra 100 % fornøyd (blått)

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer