Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010

2 2

3 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk aktør Dokumentasjon av kapasitet til å bygge veg Anbud for vegprosjekter, kartlegging av periodisering og tilbud Forventningsundersøkelse Forvaltningsreformen Analyse- og faktadag MEF-notater Leverandørutviklingsprosjekt i nord Erfaringskonferansen 2010 Satsing på VA MEFs miljøpolitiske arbeid Mediadekning av MEFs næringspolitiske arbeid i 2010 Næringspolitiske kontakter og møter Nordisk vegforum Bransjerådet for fjellsprengning (BFF) Offentlige anskaffelser Revisjon av NS 3431, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Økt bemanning ved juridisk avdeling Kunnskapsløftet Viktige møteplasser... s. 12 Anleggsdagene Avfallsdagene MEFA 2010 Nord-Norsk Bygg og Anleggsmesse Loen-dagene Oslo-konferansen Anleggstreff i Halden Høsttreff i Finnmark Felles årsmøter i enkelte regioner Andre arrangementer Arbeids- og tariffsaker... s. 16 Samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner Tariffkonferansen Tariffseminar Region Nord Lønnsoppgjøret 2009 Miljøoverenskomsten Om MEF og medlemsbedriftene... s. 18 Fakta om MEF MEFs ansatte MEF Seksjon Ressurs og miljø HMS, sykefravær og turnover Årsavgiften HMS-undersøkelsen i MEF-bedriftene Den økonom iske situasjonen hos medlemsbedriftene - Bedriftsundersøkelsen Skogsentreprenørene Avfall- og gjenvinning og Brønnborere Likestilling Miljø Flere kvinner i bransjene, medlemsbedriftene og MEF MEFs organisasjon... s. 22 Hovedstyret... s. 24 Representantskapet... s. 26 Utmerkelser og æresmedlemmer... s. 28 Kompetanseutvikling... s. 32 Kompetanseutvikling i anleggsbransjen Nettbasert kurs - nettpåmelding Kursdeltakelse MEF skolen Rabatter Forskning og utvikling Bærekraftig Infrastruktur i Nord Reis og ryk Rekruttering... s. 36 God, stabil arbeidskraft Flere kvinner i MEF-bedriftene OKABs arbeid med oppfølging av lærlinger OKABs og medlemsbedriftenes rekrutteringsarbeid Yrkes-NM på Lillehammer Kirkenes-dagene Yrkesmesse i Sør-Rogaland Rekrutteringsmesse Møre og Romsdal Tilbud til medlemmene... s. 40 og Medlemsnett for medlemmer Anleggsmaskinen MEFs KS- og HMS-system Juridisk bistand Veterantreff i Ungarn Medlemsbistand Salg Anleggskalenderen Medlemsmatrikkelen Medlemsbistand Handelsavtaler Regionale / avdelingsvise fagturer Landsmøte i Haugesund... s. 44 Regnskap MEF s. 46 Årsberetning MESI...s. 60 Regnskap MESI...s. 64 3

4 MEF kunnskap o f

5 Leder samler ny g tenker RAMover For øvrig var 2010 Forvaltningsreformens år, da fylkene tok et mye større vegansvar, og MEF som næringspolitisk aktør måtte gå nye veier for å utvikle god kommunikasjon og samarbeid med de vegansvarlige i fylkeskommunen. Her har vi kommet et godt stykke i løpet av 2010, men dette arbeidet videreføres også inn i Det første MEF-notatet i 2010 presenterte en undersøkelse MEF fikk gjort av hvordan fylkeskommunene så på og hadde tenkt å håndtere dette nye ansvaret. Et annet MEF-notat hadde tema alternativ finansiering av infrastruktur. For øvrig satte vi avfall og gjenvinning og vann og avløp på dagsorden med MEF-notater var også landsmøteår, og landsmøtet i Haugesund ble avviklet uten de store, kontroversielle sakene. Men det er likevel viktig å kunne samle hele organisasjonen med jevne mellomrom for å sikre god dialog og styrke fellesskapsfølelsen i organisasjonen. Det har også i 2010 vært bred og god aktivitet på mange områder, både når det gjelder kurs, møter, ulike samlinger, messer og fagturer. Vårt inntrykk er at medlemsbedriftene tar godt imot dette, og vi er opptatt av at MEF som organisasjon fortsatt skal være lydhør for medlemsbedriftenes behov og utvikle medlemstilbudene i takt med dette. MEF-skolen hadde hele 5500 deltakere på sine kurs og seminarer i Vi er godt fornøyd med dette og nye framtidsrettede kurskonsepter er under planlegging. Medlemstallet, som fortsatt viser en oppadgående tendens, tyder vel på at vi er på rett veg også her. MEF har i 2010 videreutviklet arbeidet med innhenting og systematisering av fakta og kunnskap om våre bransjer, medlemsbedriftene og viktige saker bedriftene er opptatt av. Denne kunnskapen er blitt presentert i sju MEF-notater i løpet av året. To av disse, fakta og analyse i juni og desember, ble gitt ut i forbindelse med at MEF inviterte politikere og bransjeaktører til frokostmøte der vi redegjorde for status i bransjen. Dette er viktig for at MEF skal bli trygt etablert som en viktig og nødvendig premissleverandør når våre bransjers interesser blir diskutert på ulike arenaer. Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, har et klokt menneske sagt. Vi må likevel forsøke å tenke noen år framover i tiden i forbindelse med det strategiplanarbeidet som ble igangsatt i løpet av Ny kunnskap er viktig. Strategiutvalget skal i løpet av 2011 legge fram forslag til ny strategisk plan for MEF for perioden Jo flere medlemsbedrifter som engasjerer seg og sier sin mening i dette arbeidet, desto større innflytelse får medlemmene over organisasjonens utvikling og prioriteringer i årene framover. Så vår oppfordring til dere alle blir: Bruk muligheten til å si din mening ta del i debattene påvirk MEFs utvikling slik at organisasjonen blir enda mer slik du som medlem ønsker det! Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør 5

6 6 Nærings

7 Politikk MEF som næringspolitisk aktør MEF har i 2010 arbeidet med mange næringspolitiske saker med god næringspolitisk bredde. Det har spesielt blitt lagt vekt på dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen. MEF har særlig fokusert på å løfte fram en debatt om alternativ finansiering av samferdselsprosjekter. I den sammenheng har MEF lansert et forslag om å etablere et teknisk beregningsutvalg for samferdsel (TBU-S) etter modell fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Formålet er blant annet å få fram en bedre metode for nyttekostnadsberegninger og synliggjøre at flere veger og baneutbygginger er samfunnsøkonomisk lønnsomme. MEF vil bidra til at det politiske grunnlaget for prioriteringer av samferdselsprosjekter baseres på et så riktig grunnlag som mulig. Med dette arbeidet ønsker MEF å bidra til at investeringer i veg og bane i større grad blir sett på som offentlige investeringer og ikke offentlig forbruk. Hovedstyre og representantskap har drøftet et stort antall enkeltsaker. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene samt aktuelle departementer som Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I 2010 har MEF vært opptatt av å knytte nye kontakter med fylkeskommunene i forbindelse med at fylkeskommunen har fått et større ansvar for vegnettet i forbindelse med Forvaltningsreformen. Arbeidet foregår med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionkontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. Arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter pågår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flaggsaker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF. Flaggsaker i 2010 var: 1. Pådriver i fornyelse av det norske VA-nettet 2. Faktaleverandør i regionalt samarbeid for bedre fylkesveger 3. Kompetansemiljø på avfallsstrømmer og fornybar energi Dokumentasjon av kapasitet til å bygge veg MEF gjennomførte i 2010 to spørreundersøkelser om medlemsbedriftenes kapasitet til å bygge veg. Svarprosent på spørreundersøkelsene var på ca 50 prosent. Undersøkelsene dokumenterte at det fortsatt var betydelig ledig kapasitet til vegbygging. Det er imidlertid store forskjeller avhengig av bedriftenes størrelse. Bedrifter med 50 eller færre ansatte hadde mer ledig kapasitet enn bedrifter med flere enn 50 ansatte. Ledig kapasitet varierte også mye fra fylke til fylke. Dokumentasjon av kapasitet til å bygge veg har også i 2010 vært en viktig oppgave for MEF for å kunne bidra konstruktivt i debatten for bedre forutsigbarhet, behovet for økt aktivitet og forskuttering av vegprosjekter, samt for å påpeke behovet for kontinuitet og kostnadseffektivitet i vegbyggingen. Anbud for vegprosjekter, kartlegging av periodisering og tilbud MEF bruker data fra Statens vegvesen til å analysere anbud og periodisering av vegprosjekter. MEF har blant annet analysert tilbud etter størrelse på kontraktene og periodisering av anbudene. Dette gir MEF viktig informasjon om hvilke segmenter i markedet som fungerer best. I 2010 fungerte markedet for kontrakter mellom 10 og 30 millioner kroner best, men vi registrerte samtidig at konkurransen på kontrakter til over 100 millioner kroner i gjennomsnitt hadde fem tilbydere. I 2010 hadde 45 prosent av kontraktene sju - tolv tilbydere. I 2007 var det bare tre prosent med sju til tolv tilbydere. MEF konstaterer at konkurransesituasjonen for anbud med Statens vegvesen som byggherre har blitt betydelig hardere de siste fire årene. 7

8 Forvaltningsreformen Fylkeskommunenes ambisjoner for vegbygging MEF gjennomførte i januar 2010 en spørreundersøkelse rettet mot fylkeskommunenes ambisjoner til å bygge veg og drifte og vedlikeholde veg. Etter innføringen av Forvaltningsreformen 1.januar 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for over kilometer riksveg fra staten. Vegene inngår som fylkesveger under fylkeskommunens forvaltningsansvar. Dette gjorde fylkene til den største vegforvalteren i Norge med over kilometer veg. Svarene i spørreundersøkelsen viste at fylkene ville satse stort på vegbygging og at det politisk var stor vilje til å satse på mer vegbygging. Tall fra undersøkelsen viste at det var planlagt å bruke mer penger til vegbygging enn om staten hadde forvaltet vegene. Forventningsundersøkelse MEFs forventningsundersøkelser gjennomføres flere ganger pr år. I 2010 ble det gjort to undersøkelser. I undersøkelsene spør vi om ordrereserve, arbeidskraft, maskinpark og om bedriften ser positivt eller negativt på sin situasjon de neste seks månedene. I 2010 rapporterte over 40 prosent av bedriftene om dårlig ordrereserve. Blant bedriftene med ansatte meldte over 60 prosent at de hadde dårlig ordrereserve. Når det gjelder arbeidskraftsituasjonen meldte over 20 prosent av bedriftene at de vurderte å permittere ansatt. Bedriftene med mellom 20 og 50 ansatte kom dårligst ut også her. 33 prosent av disse bedriftene vurderte å permittere ansatte. Analyse- og faktadag MEF arrangerte frokostseminarer i juni og i desember. Ferske analyser av kapasitet, anbudsstruktur, bransjens forventninger til framtiden og nøkkeltall for bransjen ble presentert. På analysedagen i desember lanserte MEF opplegg og mandat for et Teknisk Beregningsutvalg for Samferdsel TBU-S. Dagens beregningsmetode for netto nytte av samferdselsinvesteringer har betydelige svakheter. Metoden som brukes i dag finner at for hver krone som skal investeres de neste ti år så vil Norge tape 43 øre. Dette er feil. Bygging av infrastruktur er lønnsomt for et land. Politikerne ser stort sett bort fra beregningene når de prioriterer. MEF mener det er viktig at politikerne har et så godt grunnlag som mulig når de skal få fram samferdselsprosjekter. TBU-S kan synliggjøre at flere samferdselsprosjekter er lønnsomme og må ses på som offentlige investeringer. Dette skal bidra til at flere prosjekter starter opp og gjennomføres. Forslaget om TBU-S fikk god omtale i media. Analysedagene samlet deltakere fra Statens vegvesen, de politiske partiene, bransjen og media. MEF-notater Dokumentasjon, analyse og meninger om næringspolitikk presenteres i MEF-notater. I 2010 ble det utgitt syv MEF-notater. Leverandørutviklingsprosjekt i nord MEF Region Nord og Statens vegvesen Region Nord avsluttet i 2010 det såkalte leverandørutviklingsprosjektet (LUP) og utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. 8

9 Næringspolitikk Det mest konkrete resultatet er at det er et stort behov for å øke entreprenørenes kunnskap om bruken av Prosesskode 1, som er Statens vegvesens standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. Et annet viktig resultat av LUP-samarbeidet er erkjennelsen av behovet for å utveksle erfaringer mellom entreprenør og byggherre. Det ble derfor arrangert en erfaringskonferanse i 2010 på samme måte som i Erfaringskonferanse 2010 mellom Statens vegvesen og MEF Region Nord Erfaringskonferansen er et viktig treffsted for SVV og MEF og den vil bli en årlig arena for erfaringsdeling og innspill i forhold til aktuelle tema. Målet for samarbeidet er å øke kompetansen og bidra til bedre konkurranse om oppdrag for Statens vegvesen. Målet er også å øke kompetansen i bransjen ved blant annet å kjøre kurs og få delt de erfaringene som aktørene har på ulike kontraktsformer. Blant annet er det fremdeles stort behov for å øke entreprenørenes kunnskap om Prosesskode 1, som er SVVs standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. For å ta tak i dette ble det arrangert kurs med over 40 deltakere i Tromsø 18. november 2010, dagen før Erfaringskonferansen. Satsing på VA Som en oppfølging av MEFs rapport fra 2009 som dokumenterte status for norske vannverk og grad av lekkasje fra det norske vannledningsnettet etter fylke, ble MEF-notat Vann og avløp i Norge status og marked utarbeidet. Notatet kartlegger VA-markedet i Norge og gir en god oppsummering av utfordringer for MEFs videre satsing på VA. Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL) er et tverrfaglig bransjeråd hvor hovedoppgaven er å bidra til informasjon og kunnskap både innad i vann- og avløpsbransjen og utad til politikere og til etater som arbeider med vedlikehold og modernisering av VA-ledningsnettet. MEF er aktivt med i OVAL, og videreførte den økonomiske støtten til arbeidet i OVAL samarbeider blant annet med Folkehelsa, Norsk Vann, NTNU og SINTEF. Utvalget utgir informasjonsskrivet Info VAledningsnett som inneholder forskning og utvikling, utdrag fra rapporter og case, intervjuer, reportasjer fra anleggsplasser og sammenlikninger med andre land i Europa. OVAL har egen hjemmeside på internett, og har som formål å formidle informasjon om vann- og avløpsledningsnettet på en kortfattet og forståelig måte. Alle utgaver av informasjonsskrivet som er utgitt finnes på nettsiden. Infoskrivet om VA og nettsiden er eneste kilde som presenterer sammenfattede nøkkeltall om VA-ledningsnettet i Norge. MEFs miljøpolitiske arbeid I 2010 ble arbeidet med en energi- og miljøpolitisk strategi for MEF videreført. Avdelingsstyrene for Avfall- og gjenvinning, Brønnboring og Skog har vært delaktige i dette arbeidet. Det legges stor vekt på å utnytte det potensialet som ligger i grunn geovarme og bioenergi fra skog. Material- og energigjenvinning står sentralt i strategien. MEF er opptatt av at avfall får en basissortering før avfallet eventuelt går til forbrenning. Samtidig er MEF opptatt av at forbrenning av avfall knyttes til fjernvarmeanlegg. Strategidokumentet danner grunnlag for et samlet energi- og miljøpolitisk ståsted for MEF. Mediadekning av MEFs næringspolitiske arbeid i 2010 MEF har i løpet av 2010 hatt 354 oppslag i media, både papirog webpubliseringer. Dette omfatter oppslag både i riksavisene, i lokalpressen, på radio og TV. Oppslagene omfatter hele bredden av MEFs næringspolitiske arbeid og gjenspeiler også regionskontorenes arbeid med ulike lokale saker. I fagpressen har MEF oftest vært omtalt i Byggaktuelt, Byggeindustrien og Teknisk Ukeblad. Næringspolitiske kontakter og møter MEF har arbeidet godt med næringspolitiske kontakter og møter i I januar deltok samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Anleggsdagene. MEF hadde et eget møte med samferdselsministeren i juni hvor kapasitetssituasjonen i anleggsbransjen samt MEFs utredning om alternativ finansiering av samferdselsinvesteringer ble gjennomgått. Erling Sande, Sp, leder av Energi- og miljøkomiteen i Stortinget, deltok som innleder på Avfallsdagene MEF har hatt flere møter med ledelsen i Statens vegvesen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. MEF deltar aktivt i Policygruppe for bransjekontakt, der blant annet Vegdirektoratet, Jernbaneverket og fylkeskommunene deltar. Flere arbeidsgrupper med deltakelse fra MEF har vært i arbeid i Arbeidsgruppene har fokus på kontraktstyper og samarbeidsformer, etikk og holdninger samt forutsigbarhet og kapasitet. MEFs hovedstyre hadde i løpet av 2010 besøk av Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH i forbindelse med at de to organisasjonene skrev under sen samarbeidsavtale. MEF har hatt god dialog og flere møter med representanter for flere partier på Stortinget i forbindelse med ulike saker. MEF deltok også i høring om Statsbudsjettet 2011 i Samferdselskomiteen. MEF er medlem av rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet). Rådet har hatt et møte med næringsminister Trond Giske hvor MEFs forslag om Teknisk Beregningsutvalg for samferdselssektoren ble nøye presentert. MEFs avdelinger og regioner har vært aktive med møter, konferanser og næringspolitisk arbeid i MEF er representert i flere sammenslutninger av organisasjoner og interessenter som arbeider for å øke bevilgningene til veg rundt om i landet, blant annet Vegforum Innlandet, Vegforum Trøndelag, Vegforum Nord samt Ressursgruppe Veg i Sogn og Fjordane. MEFs administrerende direktør Trond Johannesen ble i 2010 valgt til styreleder i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og styreleder i OFV AS, og han deltar også i vegdirektørens policygruppe. 9

10 Struktur for anleggsfagene (anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, asfaltfaget og banemontørfaget) VG 1 Bygg og anleggsteknikk VG 2 Anleggstaknikk VG 3-2 år i bedrift - lærling Struktur for anleggsmaskinmekanikerfaget VG 1 Teknikk og indusriell produksjon VG 2 Arbeidsmaskiner VG 3 Anleggsmaskinmekaniker 1 år i bedrift Struktur for gjenvinningsfaget VG 1 Teknikk og industriell produksjon Særløp - 3 år i bedrift - lærling Struktur for skogsoperatørfaget VG 1 Naturbruk VG 2 Skogbruk VG 3-2 år i bedrift - lærling 10

11 Næringspolitikk Offentlige anskaffelser MEF har også i 2010 mottatt svært mange henvendelser fra medlemmer som deltar i offentlige anbudskonkurranser. MEF har videre registrert at antall deltakere pr konkurranse har økt i løpet av året, og at denne skjerpelsen av konkurransen også medfører en økning i antall klager. Etter som kunnskapen om regelverket øker hos deltakerne i konkurransen, øker også kravene til profesjonalitet hos oppdragsgiver. Det er fremdeles dessverre en rekke eksempler på at offentlige oppdragsgivere eller deres rådgivere ikke i tilstrekkelig grad evner å etterleve regelverket. Dette gjelder i særlig grad mindre kommuner som sjelden anskaffer varer eller tjenester av en viss størrelse. Særlig når det gjelder gjennomføringen av konkurranser med forhandlinger opplever mange deltakere at regelverket ikke følges. Revisjon av NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Når NS 3431 er revidert, vil dette også lede til revisjon av NS 3406, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser. Ny betegnelsen på totalunderentreprisestandard vil være NS MEF sitter i komiteen og representerer underentreprenørene. Komiteen har frist til mai 2011 med å ferdigstille NS Partene i komiteen har fått frist til 18. februar 2011 med å utarbeide et utkast til tekst til NS Disse utkastene skal danne grunnlaget for de videre forhandlingene mellom totalentreprenørene og totalunderentreprenørene våren Nordisk vegforum Representanter for MEF deltar i flere utvalg i Nordisk vegforum (NVF). NVF er en sammenslutning av nasjonale vegorganisasjoner, private organisasjoner og bedrifter i de nordiske landene. Formålet er å fremme utviklingen innen veg-, vegtrafikk- og veg-trafikkområdet gjennom samarbeid mellom fagfolk i Norge, Sverige, Danmark, Finnland, Færøyene og Island. Bransjerådet for fjellsprengning (BFF) MEF har i 2010 vært representert i BFF ved nestlederen for rådet. Arbeidet i rådet har i hovedsak vært fokusert om endringene i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlige stoff som ble iverksatt 4. januar Disse endringene innebar nye sertifikater når det gjelder sprengningsarbeider. Rådet har et tett samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i dette arbeidet. Eksamensordning for bergsprenger ble i 2010 iverksatt, og 16 personer har bestått eksamen i I tillegg ble overgangskurs for bergspregningsledere ferdig utviklet og første kurset med 29 deltakere ble gjennomført i desember Nye kurs og eksamensordninger er utviklet i et samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) og Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF). MEF er i hovedrollen når det gjelder dette arbeidet ved at vi leder og administrerer arbeidet. Økt bemanning ved juridisk avdeling Som følge av stadig økt oppdragsmengde ved avdelingen besluttet Hovedstyret i 2009 at kapasiteten ved juridisk avdeling skulle økes. I juni 2010 ble det ansatt ny advokat ved avdelingen. Den primære funksjonen i stillingen er å drive prosedyre for domstolene. Kunnskapsløftet I 2010 har vi hatt de første lærlinger opp til fagprøve etter Kunnskapsløftet. Vi har dermed også fått erfaringer med gjennomføringen av opplæringsløpet etter den nye Reformen. Vi ser at Reformen har hatt en positiv innvirkning på fordelingen av lærekontrakter innenfor anleggsfagene. Økning av kontrakter innenfor Vei- og anleggsfaget, samt Fjell- og bergverksfaget skyldes nok i stor grad at alle anleggsfagene har fått en felles VG2 plattform. Frafallet i den videregående skolen er et område som har fokus. Årsakene til frafallet er mange, men det er viktig at bedriftene sammen med organisasjonene sørger for god markedsføring av sine fagfelt overfor barn og ungdom på et tidlig nivå, slik at disse får et godt grunnlag for å ta sine yrkesvalg ved overgangen til videregående skole. Samtidig er det viktig at bransjene støtter godt opp om lærlingordningen og har tilgjengelige lærlingplasser til de som kommer ut og ønsker seg læreplass. Arbeidet i de faglige rådene har i dette året vært rettet mer mot oppfølging av reformens virkning og eventuelle behov for justeringer av læreplaner og struktur, samt kvalitetsjekk underveis i utdanningsløpet. 11

12 Viktige møte 12 Årsberetning og regnskap MEF/MESI 2010

13 plasser Anleggsdagene Anleggsdagene ble arrangert på Clarion Hotel Oslo Airport januar Bransjens viktigste fagsamling ble i år arrangert for 29. gang, men for første gang over tre dager. Ny deltakerrekord med mer enn 700 mennesker var innom både fagseminarer, Leverandørmart n med mer enn 50 utstillere og hyggelig sosialt samvær med gode kolleger i bransjen. Det tradisjonelle fagseminaret var denne gangen kalt Samferdselsdagen, og utgjorde dag 2 av Anleggsdagene. Dag 1 var satt av til to parallelle seminarer, Sprengningsdagen som erstattet tidligere års Sprengningskonferansen, og VA(vann og avløp)-dagen. Dag 3 ble tema Kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet satt på dagsorden. Et jazzensemble underholdt deltakerne på dagtid. Første kveld var satt av til Brakkemiddag med underholdning av Trond Viggo Torgersen, og andre kveld ble Anleggsaften arrangert, da underholdt Jon Almås og hypnotisøren Torgrim Holte. Avfallsdagene 2010 For 19. gang ønsket MEF alle interesserte velkommen til et spennende program som ga faglig påfyll i et godt kollegialt miljø på Holmenkollen Park Hotel Rica. Hovedtemaene var knyttet til overskriften Ressursene, marked, miljøet og mulighetene. Foredragsholderne, som representerte ulike deler av næringslivet, interesseorganisasjoner og den politiske arenaen, delte sine betraktninger og refleksjoner om hvordan markedet, bedriftene og menneskene utviklinger seg i gjenvinningsbransjen og ulike typer avfallshåndtering. Avfallsdagene er gjenvinningsbransjens viktigste møteplass med 227 deltakere fra 127 bedrifter til stede i På Leverandørtorget presenterte 36 bransjeleverandører sine produkter, løsninger og tjenester. Utstillingen var en sentral og viktig del av bransjesamlingens innhold. Målgruppene for Avfallsdagene er representanter fra foretak som driver med innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall innen private bedrifter, kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Etater, organisasjoner og andre med interesse for utviklingen på avfalls- og gjenvinningssektoren, mottakere av avfall som råvare og/eller ferdigvare, oppdragsgivere både fra privat- og offentlig sektor, samt leverandører til bransjen. Omvisningen i det nye Holmenkollen nasjonalanlegg og informasjonen om spennende utfordringer i forkant av VM i Oslo 2011 skapte stor interesse hos deltakerne. MEFA juni kunne MEF avdelingene Sør-Rogaland og Agder invitere til messe og bransjetreff på Sola ved Stavanger. På nytt område ved flymuseet ved Stavanger lufthavn Sola kunne avdelingene ta i mot over 80 leverandører som hadde lagt beslag på 160 stands, noe man var veldig godt fornøyd med. Denne gangen fikk maskinleverandørene sitt eget prøvefelt i tilknytning til sin egen stand. MEFA 2010 ble høytidelig åpnet av fylkeslederne i Sør-Rogaland og Agder, Martin Nordbø og Fritz Ivar Lundbakk. Ca 4000 personer besøkte messa i løpet av denne helgen, og det var perfekt messevær med sol og fin temperatur. Fredagskvelden dro komité, utstillere og andre inviterte gjester til en flott utflukt til øya Rott. Mat fra havet og godt drikke hørte selvfølgelig med. Lørdagskveld var det bankett på Stavanger Airport hotell. Over 350 gjester var samlet til fest og lot seg underholde av Tre Busserulls. Utstillere rapporterte om mange kontrakter på kjøp av maskiner og utstyr i løpet av helgen. Nord-Norsk Bygg- og Anleggsmesse 2010 NNBA er treffstedet for bransjen i nord. NESO og MEF Region Nord samarbeider om dette arrangementet. Organisasjonene har etablert et tett og godt samarbeid på en rekke områder og NNBA 2010, som i juni ble arrangert for tredje gang, er et godt eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt. Aldri før har det vært arrangert en så stor messe, og det har heller aldri vært et så stort faglig program som i Dette var også første gang NNBA har blitt arrangert som en ren utemesse og det ble en suksess. Messen samlet totalt 140 utstillere fordelt over 134 stands. I tillegg til selve utstillingene ble det etablert eget prøveområde, konkurranseområde, kafé og egen fagprogramavdeling. Det ble tatt i bruk mer enn kvadratmeter messeområde. Totalt fredag, lørdag og søndag var 3653 besøkende inne på messeområdet. 13

14 14 Årsberetning og regnskap MEF/MESI 2010

15 Viktige møteplasser Anleggstreff i Halden MEF avdeling Østfold arrangerte Anleggstreff i Halden 4. og 5. september for 19. gang. Som vanlig var det upåklagelig vær. 30 utstillere var på plass med sine produkter. Nytt denne gang var den massive tilstedeværelsen av de store lastebilleverandørene. De har vært der tidligere, men ikke så tungt som nå. De kompenserte for noe mer begrenset deltakelse fra de klassiske anleggsmaskinleverandørene de var der, men ikke med det antall maskiner som tidligere. Det ble arrangert anleggsmaskinførerkonkurranser for store og små. Arrangøren hadde lagt vekt på at rekrutteringen skulle ivaretas. Det var flere maskiner for de aller minste. Fra små fjernstyrte miniutgaver til litt større som man kunne sitte på. Disse ble testet ut av kommende maskinførere. Mor og far var også til stede og prøvde seg. Loen-dagene Styret i Sogn og Fjordane i samarbeid med Møre og Romsdal arrangerte Loen dagene siste helgen i september og det var det 31. arrangementet i rekken. Over 50 utstillere og totalt 750 boende deltagere var i Loen denne helgen. Fint vær og god stemning preget årets arrangement. Seminardelen var ved tidligere leder i TV 2 Kåre Valebrokk som snakket om finanskrise og hvilke konsekvenser dette fikk for bransjen. Oslo-konferansen 2010 MEF-avdeling Oslo og Akershus gjennomførte Oslo-konferansen 2. november Konferansen satte fokus på Oslopakke 3 og både politikere og fagfolk deltok som foredragsholdere. De faglige interessene omkring Oslopakke 3 ble ivaretatt av Olav Fosli i sekretariatet for Oslopakke 3, forskningsleder Jon Inge Lian i Transportøkonomisk Institutt og plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein i Jernbaneverket Region Øst. De politiske interessene ble forfektet av Frps Jøran Kallmyr og Aps Rune Gerhardsen, som henholdsvis Oslos byråd for samferdsel og miljø og leder av samferdsels- og miljøkomiteen i hovedstaden. Over 100 påmeldte fra så å si alle bransjer og organisasjoner med veg, bane og samferdsel generelt på dagsorden sikret igjen MEF avdeling Oslo/Akershus rekordoppslutning om denne årlige konferansen. Høstttreff Finnmark Avdeling Finnmark hadde sitt årlige høsttreff helga oktober med 105 deltakere. Også i 2010 ble møtet holdt i Alta og i samarbeid med NLF Finnmark. MEF og NLF har i flere år hatt felles høsttreff for medlemmene i Finnmark. Medlemmene har mange felles ting de er opptatt av og som dette arrangementet ga en fin anledning til å sette på dagsorden. Videre er den sosiale delen en viktig faktor, og det er tydelig at medlemmene i begge organisasjonene trives når de kommer sammen. Arrangementet begynte fredag ettermiddag med leverandørutstilling på hotellet. 13 leverandører deltok. Lørdag ble det holdt ulike fordrag. Felles årsmøter i enkelte regioner Noen av MEFs avdelinger samarbeider regionvis om felles årsmøtearrangementer for to eller flere fylkesavdelinger. Dette gir medlemmene anledning til å møtes over avdelingsgrensene og gir anledning til å ta opp interessante tema og innledninger felles for alle deltakere. I 2010 gjennomførte følgende avdelinger felles arrangementer: Hedmark og Oppland, Telemark, Vestfold og Buskerud, Nord-Rogaland og Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag. Andre arrangementer MEFs avdelinger arrangerer i løpet av året en rekke møter med politikere, medlemsmøter, høsttreff, julemøter, jubileer og fagturer i inn- og utland, de fleste med svært god deltakelse og ofte ventelister. 15

16 Arbeids tar

17 giver- og iffsaker Samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner MEF er en arbeidsgiverorganisasjon med egen hovedavtale med LO, og MEF har tre overenskomster. Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i februar MEFs overenskomster er overenskomst for Maskinentreprenørene, kalt Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952, overenskomst for Miljøvirksomheter, kalt Miljøoverenskomsten, som ble framforhandlet og undertegnet i 2005 og en bedriftsoverenskomst som Leonhard Nilsen og Sønner Spitsbergen AS (LNSS) har på Svalbard. Denne overenskomsten ble etablert i 2001 da LNSS overtok noe av virksomheten fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring er dekket av tariffavtale. Totalt har 191 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 18 er på Miljøoverenskomsten. Antall bedrifter med tariffavtale utgjør 10 prosent av alle medlemsbedrifter. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. MEF juridisk avdeling, samt næringspolitisk avdeling, hadde mye arbeid 2010 angående henvendelser som angår arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Dette bekrefter trenden om at MEF som organisasjon og medlemmene har mer fokus og kunnskap innen arbeidslivsspørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker i forbindelse med ulik forståelse av tariffavtalen. Tariffkonferansen Tariffkonferansen 2010 ble gjennomført mandag 18. januar 2010 på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. I alt deltok 79 personer fra 32 bedrifter. 30 kvinner deltok på konferansen. Konferansen tok for seg nye pensjons- og AFP- regler, bedriftenes styringsrett knyttet opp mot tariffavtalen og innsynsrett i ansettelseskontrakter m.m. Det ble gjennomført gruppearbeid med fokus på innspill til årets hovedoppgjør, samt om hva MEF bør bli bedre på i forbindelse med bistand og forståelse av tariffavtalen. Tariffseminar Region Nord 14. og 15. oktober ble det arrangert felles Tariffseminar i regi av MEF og NAF. Organisasjonene har et godt samarbeid i tariffspørsmål både på sentralt og regionalt nivå, og i kraft av dette samarbeidet ble Tariffseminaret satt på agendaen og arrangert for første gang i Tromsø. Bakgrunnen for at dette seminaret kom i gang var at partene har sett at det i økende grad har oppstått uenighet om tolkning av tariffavtalens bestemmelser. I tillegg registrerer MEF og NAF at tillitsvalgte og daglig leder i mange tilfeller har svært forskjellig oppfatning av hvilken rolle en har i bedriften. Tariffseminaret hadde derfor som målsetting å gi tillitsvalgte og daglig leder en felles forståelse av tariffavtalens bestemmelser samt gi en nærmere rolleavklaring for partene. Ved å legge til rette for et felles utgangspunkt var tanken at vilkårene for konstruktiv dialog og kommunikasjon skulle bli bedre. Målet om en grunnleggende felles forståelse og tolkning av tariffavtalens bestemmelser ble nådd. Tilbakemeldingen fra seminardeltagerne var også utelukkende positive. Tariffseminaret skal videreføres, ikke bare i MEF Region Nord, men på landsbasis. Lønnsoppgjøret 2010 Hovedforhandlingene 2010 ga 4 kroner i tillegg på minstelønnssatsen, en økning til kr 147,50 pr time. For lønninger som ligger over tariff ble det gitt et generelt tillegg på kr 1 pr time. Fagbrevtillegget ble økt med kr 1 til kr 11 pr time. Skytebastillegget økte med kr 5 pr time. Ny sats er kr 30 pr time. Det ble satt ned forskjellige utvalg i forbindelse med lønnsoppgjøret. Utvalgene er partssammensatt og skal se på følgende tema: - Mulig felles anbefaling om håndtering av kravene om oppgradering av førerkort ifbm.. Yrkessjåførdirektivet - Normallønnsavtale eller minstelønnsavtale for maskinentreprenøravtalen - Vurdere enklere bestemmelser for godtgjørelse for reisetid Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av Resultatet ble godkjent etter uravstemning 18. juni Miljøoverenskomsten Lønnsforhandlingene mellom MEF og LO om revisjon av Miljøoverenskomsten ble gjennomført onsdag 19. mai. Minstelønnssatsen økte med kr 6,50 pr time. Ny timesats er kr 138,50 pr time. Ansatte som ligger over tariff fikk kr 1 i generelt tillegg pr time. Ellers ble det gitt kr 0,50 pr time i lavlønnstillegg til alle. Fagarbeidertillegget økte med en krone til kr 11 pr time. Kompetansebevis økte med kr 0,50 pr time. Ny sats er kr 3,50 pr time. Resultatet ble godkjent etter uravstemning 11. juni

18 medlemsbe 18 Årsberetning og regnskap MEF/MESI 2010

19 Om mef og driftene MEFs ansatte MEF og MESI AL hadde 65 ansatte ved utgangen av Dette inkluderer opplæringskonsulentene i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), som MEF har arbeidsgiveransvaret for. De ansatte er lokalisert på 14 steder rundt om i landet. I 2010 ble det arrangert fire felles samlinger der alle ansatte deltok. Tema for disse administrasjonssamlingene er organisasjonsspørsmål, blant annet den gode arbeidsplassen, næringspolitikk, aktuelle saker i bransjen og andre aktuelle tema. Flere av MEFs ansatte deltok i 2010 på ulike kurs, etter- og videreutdanningstiltak blant annet ved BI. MEF Seksjon Ressurs og miljø Fagavdelingene i MEF består av skogsentreprenører, brønn- og spesialborere og avfall/ gjenvinningsbedrifter. Seksjonenes tre avdelinger er landsdekkende og driver med maskinell bearbeiding av fornybare ressurser fra skog brønnboring/grunnvann avfall/ gjenvinning. Om MEF og medlemsbedriftene Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble stiftet 10. desember MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som pr representerte 1972 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. MEF har egen hovedavtale med LO, tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet og egen Miljøavtale med flere LO-forbund. MEF står utenfor NHO. Virksomhetsområdet er bransje- og arbeidsgiverrelaterte saker. MEF har hovedkontor i Oslo, og har seks regioner med regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt distriktskontorer i Alta og Oslo. Fakta om MEF I 2010 utga MEF for sjette gang folderen Fakta om MEF. Den inneholder fakta om MEF-bedriftene og de bransjene MEF omfatter. Folderen utkommer i januar hvert år med oppdaterte tall. Bransjene er ytterst faglig rettet og har stor miljøkompetanse på sine respektive områder. Viktig for medlemmenes utvikling, både som bransje og profesjonell aktør, har vært tilslutning til MEF gjennom snart 30 år. HMS, sykefravær og turnover Arbeidsmiljøet i MEF betegnes som godt med blant annet lav turnover og lavt sykefravær blant de ansatte. Ved begynnelsen av 2010 var 29 personer ansatt i MEF. To personer begynte i arbeid i løpet av året, mens to personer sluttet. Dette innebærer at MEF hadde 29 ansatte ved årets utløp, og av disse er 18 personer tilsluttet OKAB. Det er noe turnover innenfor OKAB, men ellers er arbeidsstokken i organisasjonen svært stabil. Det samlede sykefraværet ble på 3,08 prosent mot 3,04 prosent året før. Fraværet er jevnt fordelt mellom kortidsfravær, og langtidsfravær. Det er ikke grunn til å anta at sykefraværet er påvirket av forhold hos MEF. Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende, og det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 19

20 Analysen er basert på svar fra 784 MEF-bedrifter. Svarprosenten er ca 40 prosent. Den økonomiske situasjonen hos medlemsbedriftene - Bedriftsundersøkelsen Hvert år gjennomføres en undersøkelse av den økonomiske tilstanden blant flest mulig av MEFs medlemsbedrifter. Av rapporteringsmessige årsaker er det kun aksjeselskapene som har data tilgjengelig for analyseformål. MEFs medlemsregister vaskes mot Brønnøysunds database over regnskapstall fra Brønnøysund per 31. desember Til sammen medlemsbedrifter ble undersøkt høsten Dette tilsvarte ca. 71 prosent av samtlige medlemmer i MEF. Av de totalt bedriftene som var med i undersøkelsen, var rene maskinentreprenører. De undersøkte medlemsbedriftene omsatte for ca. 43,9 milliarder kroner i år 2009, og hadde en totalbalanse på ca. 24,8 milliarder kroner. De samme bedriftene hadde også et resultat før skatt på 1,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en resultatgrad før skatt på ca. 4,4 prosent. Årsavgiften Årsavgiften til MEF var pr kr ,- for et ordinært medlemskap. Dette var en økning på kr. 80,- pr. år sammenliknet med ett år tidligere. For et honnørmedlemskap er årsavgiften pr kr ,-, en økning på kr. 30,- i perioden. HMS-undersøkelsen i MEF-bedriftene HMS-undersøkelsen ble gjennomført i april 2010 og baserer seg på tall fra Det er registrert vel 550 færre fraværsdager pga yrkesskade i 2009 enn i HMS - undersøkelsen for 2009 viser et sykefravær på 3,74 %, en nedgang fra 3,85 % i Det egenmeldte fraværet og korttidsfraværet i MEF-bedriftene gikk ned fra 1,45 % i 2008 til 1,37 % i Langtidsfraværet gikk litt ned fra 2,39 % i 2008 til 2,36 % i Fraværet pga yrkesskade representerer 0,14 %-poeng av det totale sykefraværet på 3,74 prosent. Dette er en nedgang fra 0,16 %-poeng i Tabell 1 nedenfor viser de viktigste nøkkeltallene for hver bransje. Resultatene fra undersøkelsen viser at 2009 resultatmessig var noe bedre enn 2008, men du må allikevel tilbake til 2003 for å finne et tilsvarende svakt år. For alle MEFs anleggsentreprenører ble resultatet før skatt på 4,4 prosent av omsetningen. I 2008 ble resultatgraden før skatt på 3,3 prosent for denne gruppen. Det er imidlertid verdt å merke seg at de aller største bedriftene i MEF er så store at de påvirker de totale økonomitallene kraftig. Derfor har vi tatt ut de 10 største bedriftene fra undersøkelsen. Disse 10 bedriftene utgjør bare 0,8 prosent av antall undersøkte bedrifter, men står for hele 31 prosent av anleggsentreprenørenes samlede omsetning. Korrigerer vi regnskapstallene for de 10 største bedriftene, ser 2009-tallene for resultat før skatt noe bedre ut enn for alle bedriftene samlet. Dette betyr med andre ord at gjennomsnittet av MEFs ordinære entreprenører er bedre uten de aller største bedriftenes tall. Tabell 1 Oversikt over anleggsentreprenørene i MEF pr Bransje Anlegg pr Anlegg pr Avvik Antall bedrifter ,2% Omsetning (snitt) 35,8 mill. 40,0 mill. -10,5 % Res. Før skatt 4,4 % 3,3 % +1,1 % -poeng Egenkapitalandel 32,7 % 29,6 % +3,1 % -poeng 20

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer