Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: Informasjonsansvarlig: Lone Litlehamar Vedlegg:./. Nye satser for beregning av indirekte kostnader (notat av 2.februar 2011) SV-fakultetet har de siste årene hatt en voksende prosjektportefølje, i tråd med handlingsplanen. Som resultat av økt omfang av eksternt finansierte prosjekter og økte lønnskostnader som dekkes av prosjektene, har også overhead (dvs tilbakeførte indirekte kostnader) økt over tid. Denne saken fokuserer på prosjekter med lønnskostnader og overheadmidler som fordeles mellom administrative og felles funksjoner. Bakgrunn: I , var overheadsatsene på 34% for de fleste prosjektene. Noen få prosjekter med lønn, men der aktivitet foregikk utenfor UiS, kunne benytte en lavere sats på 20%. Dersom et prosjekt ikke regnet inn lønnskostnader, var overheadsatsen på 5% av totalinntekt i form av et administrasjonsgebyr som gikk uavkortet til sentralt hold og AØV. I flere år har SV operert med følgende fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader: Tilbakeførte indirekte kostnader (Overhead) 100% av satsen Tabell 1 % overhead til AØV % over-head igjen i SV Vanlige prosjekter knyttet til en basisenhet % til SV Admin % til basisenhet og Felles via med 7100 prosjektansvar Prosjekter knyttet til et senter og en basisenhet % til basisenhet % til senteret dersom prosjekt tilhører et senter 12% 88% 40% av 88% 60% av 88% ½ * 60% av 88% ½ * 60% av 88% Dvs 35,2% Dvs 52,8% Dvs 26,4% Dvs 26,4% Fordelingsnøkkelen har vært uendret, selv om satsene og prosjektomfanget har endret seg de siste årene. Satsøkning: Pr 1.januar 2011 ble overheadsatsene endret for nye prosjekter. Den nye felles grunnsatsen ble økt fra 34% til 45%, mens satsen for prosjekter med hovedaktivitet utenfor UiS ble økt fra 20% til 30%. Prosjekter uten lønnskostnader beregner fortsatt 5% administrasjonsgebyr. Igangsatte prosjekter fikk beholde gamle satser ut prosjektets levetid. Generell økning i tilbakeførte indirekte kostnader som fordeles: Som resultat av denne satsendringen ble det en reell vekst i tilbakeførte indirekte kostnader både til enhetene og til administrasjonen. I tillegg har prosjektporteføljen på SV vokst over tid, noe som også har bidratt til å øke totalverdien av tilbakeførte indirekte kostnader. Fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader til felles formål: Siden 2009 har UiS tatt i bruk en fordelingsmodell (som SV viderefører til enhetene). Modellen tildeler KD-midler i forhold til grunnbasis og produksjon (RBO), og tildeler i tillegg øremerkede strategiske midler. Enhetene får beholde over- /underskudd fra år til år og mister ikke overskudd ved årsslutt slik de gjorde tidligere. Systemet er ment å gi insentiver til fagenhetene til å dimensjonere sine aktiviteter og ressursbehov i forhold til sine inntekter og videre til å prestere når det gjelder studiepoengproduksjon, forskningsaktiviteter inkludert å skaffe eksterne prosjektmidler, utdanne doktorgradskandidater og publisere, samt å formidle. SV- fakultetet har gradvis gått vekk fra kryssfinansiering ifm med årlige budsjett-tildelinger. Side: 1/4

2 Den nye modellen sikrer en viss fordeling av f eks studiepoenginntekter mellom fagenhetene og administrative tjenester. UiS-modellen underfinansierer til en viss grad administrative kostnader, men ikke i samme grad som tidligere, særlig innenfor HR- økonomistillinger. Likevel blir det behov for å støtte administrasjonen (enhet 7100) med tilbakeførte indirekte kostnader. Behovet for administrativ oppfølging er økt pga større oppdragsmengde og mer komplisert rapportering ism EU-prosjekter, samt flere ansettelsesprosesser. Både den gamle og den nye modellen underfinansierer fellestjenestene (enhet 7000). UiS har hatt stramme kår og tildeler mindre til strategiske satsninger enn det SV har behov for. UiS-ledelsen har varslet at den situasjonen vil fortsette og at fakultetet må avsette de felles og strategiske midlene som det selv trenger, i tillegg til å dekke andre felleskostnader knyttet til doktorgrader, forsknings- og utdanningstiltak, mobilitetsordningen, språkvask, programområder, forskningsterminer, trykking og noen investeringer. Derfor er det behov for å omfordele tilbakeførte indirekte kostnader også til Fellesenheten. Selv om de omfordelte tilbakeførte indirekte kostnadene regnskapsføres hver måned til enhet 7100, har større overføringer blitt ompostert til enhet 7000 etter behov. Forslag 1: Derfor foreslås det at fra og med 2014 blir tilbakeførte indirekte kostnader, som tidligere ble regnskapsført på enhet 7100, framover fordeles 50-50% mellom 7100 og Fordelingen av tilbakeførte indirektekostnader i fakultetet. Siden det over tid er opparbeidet større beløp i fakultetet, er det behov for å vurdere om det er hensiktsmessig fordeling innad i SV-Fakultetet. For å få en oversikt over betydningen av en endring i fordelingssatsene for tilbakeførte indirekte kostnader ble det lagd to modeller: en som kalkulerer tilbakeførte indirekte kostnader for 2014 som inkluderer alle prosjekter med godkjente prosjektbudsjetter for 2014 noe som er helt i samsvar med SVs basisbudsjetter for 2014; og en som kalkulerer tilbakeførte indirekte kostnader for regnskapsåret Når SV ser nærmere på hvilke nye fordelingssatser som skal foreslåes, vil en velge en sats som kan brukes fra 2014 og de neste årene, og som også kan danne grunnlag for en mulig tilbakeføring av indirekte kostnader til enhetene og sentra fra Effekten av et valg som inkluderer korreksjoner for 2013 er at forslaget vil (effektivt) gjelde fra og med Endringen i satsen for tilbakeføring av indirekte kostnader er i tråd med RBO-tankegangen, og en ytterligere stimulans til enhetene som skaffer til veie eksterne prosjektinntekter. Økt tilbakeføring av disse inntektene vil bidra til å gi instituttene de ekstra midlene som trengs for at de overholder fakultetets fastsatte handlingsromsregel på 7%. Pga av UiS-systemets innebygde underfinansiering av fellesenheten og administrasjonen, er det nødvendig å foreta en avveining, slik at tilbakeføringsprosenten ikke er så høy at disse to enhetene blir underfinansiert som resultat av endringen. Risiko ifm med prosjektportefølje og framtidige inntekter: SV har som målsetning å fortsette å øke sin prosjektportefølje. Som det går fram av årsresultatene for 2013 representerte eksterne inntekter i nesten 20% av fakultetets inntekter. For å følge opp de eksternt finansierte prosjektene, er det nødvendig å øke administrativ kapasitet med en stilling i Denne finansieres av administrasjonens andel av tilbakeførte indirekte kostnader. FS SV Ny Fordeling: Disponering av Tilbakeførte Indirekte Kostnader jsr LL Side: 2/4

3 Selv om utviklingen har vært bra, er det ingen garanti for at eksterne inntekter alltid vil holde seg på dette nivået eller vokse. En ny fordelingsnøkkel som overfører mer enn 67% av tilbakeførte indirekte kostnader til fagenhetene vil i neste runde kunne føre til behov for kryssfinansiering fra enhetene tilbake til felles-/ administrasjonstjenester i et «dårlig» prosjektår. Videre er det fare for underfinansiering av felles-/administrasjonstjenester når og hvis SV deles inn i tre fakulteter. Uten tilbakeførte inntekter fra HH og til dels IH, ser det (på dette tidspunktet) ut som at det blir et relativt lite bidrag fra de andre enhetene. Siden felles-/administrasjonsfunksjoner ellers er underfinansiert, kan det bety at felles-/administrative enheter i det tredje fakultetet ikke vil kunne finansieres. Videre kan egenfinansiering få betydning for de indirekte kostnadene. Framtidige endringer i organisering vil også kunne ha betydning. Dersom dette skjer vil en måtte ta saken opp til revidering. Ny fordelingsnøkkel for tilbakeførte indirekte kostnader: SV-ledelsen ønsker at mest mulig av de tilbakeførte indirekte kostnader fordeles tilbake til instituttene, men ser behov for å være noe forsiktig. Det er foretatt en sammenlikning av forskjellige satser basert på prosjektbudsjett-tallene for Effekten er vurdert opp mot budsjettmodellens virkninger, og det konkluderes med at en reduksjon ned til en tredjepart er gjennomførbart og forsvarlig. Effekten av nedgangen er at administrasjon og fellesenheten får tilbakeført ca kr mindre. Forslag 2: På denne bakgrunn foreslås det å etablere en ny fordelingsnøkkel for de midlene som SV kan refordele (88%). SV Felles og Administrasjons andel reduseres til 33% og enhetenes andel økes til 67%. Av de 33% som går til Felles og Administrasjon skal midlene deles 50%-50%. Det gir budsjettmessig forutsigbarhet til begge enheter. Når det gjelder den nye 67% fordelingen til enhetene, vil dets der hvor det er snakk om å dele med et senter også være et 50%-50% prinsipp for delingen. Dersom en gir dett tilbakevirkende kraft til 2013, vil en 33%-67% omfordeling av disse midlene føre til følgende endringer i 2013-årsregnskapet. Dette er illustrert nedenfor, men et forslag om det vil ikke bli behandlet her, men i saken om årsoppgjøret for I tillegg vil det ha konsekvenser for omfordelingen av 2014-budsjett-tall for tilbakeførte indirekte kostnader. Se tabell 2, nedenfor. Tabell 2 Felles 7000 Kjønnsforsk 7050 Nettv MedVit 7060 Admin 7100 IH 7200 IS 7300 HH 7400 IMKS 7500 NHS 7600 SEROS 7700 Til enhetene med 40%- 60% fordeling i 2013 Til enheten dersom det er en 33%-67% fordeling i 2013 Korrigering: tilbakebetaling av tilbakeførte indirekte kostnader fra 7100 til enhetene, pga nedjustering i admin fordelingssats fra 40% til 33%. Budsjettert i 2014: Til enhetene med 40%-60% fordeling Budsjettert i 2014: Til enhetene dersom det er en 33%-67% fordeling Endring i 2014-budsjett. Fra 2014 deles OH 50-50% mellom 7000 og FS SV Ny Fordeling: Disponering av Tilbakeførte Indirekte Kostnader jsr LL Side: 3/4

4 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar at indirektekostnadsfordelingen mellom fakultets- og instituttnivå endres fra det etablerte 40%- 60%-prinsippet til et 33-67%-prinsipp med virkning fra 1.januar 2014; tilbakeførte indirekte kostnader på 33% til felles og administrative funksjoner deles 50%-50% mellom enhetene, fortløpende. For 2014-budsjettet betyr det en beregnet overføring fra enhet 7100 på til sammen kr Som resultat av vedtaket vil det foretas korreksjoner og i 2014-budsjettene, slik det går fram i tabell 3, nedenfor. Tabell 3 Felles 7000 Kjønnsforsk 7050 Nettv MedVit 7060 Admin 7100 IH 7200 IS 7300 HH 7400 IMKS 7500 NHS 7600 SEROS 7700 Endring i budsjett. Fra 2014 deles OH 50-50% mellom 7000 og Stavanger, 9.februar 2014 Einar Marnburg dekan Lone Litlehamar fakultetsdirektør Saksbehandler: Joan S Rongen, Seniorrådgiver FS SV Ny Fordeling: Disponering av Tilbakeførte Indirekte Kostnader jsr LL Side: 4/4

5

6

7

8

9

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 23/14 BEMANNINGSPLAN 2014-2017 FOR SV ephortesak: 2014/1091 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 22.4.2014 Informasjonsansvarlig: Lone Litlehamar./.

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 1. Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i 2005. Planlegging av nybygg

Detaljer

Endring av budsjettfordelingsmodell

Endring av budsjettfordelingsmodell Endring av budsjettfordelingsmodell Høringsunderlag - utredning og forslag Budsjettmodellprosjektet 6. juni 2012 HiST 2012 Endring av budsjettmodell Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Introduksjon... 3 1.2

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport. 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna

Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport. 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna Notat Til: Kopi: Fra: Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Nesna AGENDA Dato: 19.02.2009 Emne: Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna 1.1 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Saksbehandler/-sted: Knut Aspås SØR, Kjell Hansen SPO, Johan Børre Melsom SPO HS-V-020/08, 024/08, 041/08, 054/08, HS-O-020/08, HS-D-002/09.

Saksbehandler/-sted: Knut Aspås SØR, Kjell Hansen SPO, Johan Børre Melsom SPO HS-V-020/08, 024/08, 041/08, 054/08, HS-O-020/08, HS-D-002/09. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 08.06.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Økonomien ved HiST og behovet for omstilling HS-V-024/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås SØR, Kjell

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Vi viser til notat fra universitetsdirektøren datert 26.02.10 vedrørende oppfølging av BOFU i etterkant av vedtak i styresak 6/10.

Vi viser til notat fra universitetsdirektøren datert 26.02.10 vedrørende oppfølging av BOFU i etterkant av vedtak i styresak 6/10. Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet NOTAT UTEN OPPFØLGING Til: John Branem Møst Kopi: Tore Wiig Sak: 2009/3751 Dato: 26.05.2010 Oppfølging av styresak 6/10 BOfU / TN Vi viser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunnen for denne rapporten... 2 Avgrensning... 2 Hva oppdraget går ut på... 3 Beskrivelse av det regnskap boligforvaltningen er en del av... 4 Del 1 - Beskrivelse

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer