SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG SOSIAL TJENSTER I RØROS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG SOSIAL TJENSTER I RØROS KOMMUNE"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon 2010 SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG SOSIAL TJENSTER I RØROS KOMMUNE Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Røros kommune. Formålet med revisjonen er å undersøke om Røros kommune oppfyller kriteriene for tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester og om det er etablert tilfredsstillende rutiner for dokumentasjon, beregning og regnskapsføring Adresse: Os kommunehus 2550 OS I ØSTERDALEN Tlf Røros: E-post:

2 Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til ressurskrevende tjenester Innhold 1 INNLEDNING Bakgrunn Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende tjenester Tilskudd til Roros kommune 2 2 FORMAL, AVG RENSNING OG METODE Formal Avgrensing av prosjektet Metode 3 3 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER Problemstillinger Revisjonskriterier 3 4 VEDTAK OM TILDELING AV TJENESTER Problemstilling Revisjonskriterier Fakta og vurderinger 5 5 BEREGNING OG DOKUMENTASJON AV REFUSJONSKRAV Problemstilling Revisjonskriterier Fakta og vurderinger 7 6. REGNSKAPSF0RING Problemstilling Revisjonskriterier Fakta og vurderinger 9 7. RADMANNENS H0RINGSUTTALELSE 9 8. REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Revisjonens konkjusjoner Revisjonens anbefalinger Velegg: Radmannens uttalelse 4;~28;l; Svein Magno E~ Revisjonssjef

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Forvaltningsrevisjon Tilskudd til ressurskrevende tjenester Kontrollutvalget i Røros kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon om tilskudd til ressurskrevende tjenester. Dette er i henhold til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon som ble behandlet av kontrollutvalget i sak 20/2008 og av kommunestyret i sak 74/ Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget i Røros kommune skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet undersøkelser om: a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd I følge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. 1.3 Tilskudd til ressurskrevende tjenester I forbindelse med Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2004 fattet Stortinget følgende vedtak: Stortinget ber Regjeringen innføre en finansieringsordning for særlig ressurskrevende brukere med et innslagspunkt som settes til kroner der det kompenseres for 80 prosent av de totale utgiftene på landsbasis til særlig ressurskrevende brukere utover det nevnte beløpet. Tilskuddsordningen er senere videreført slik at kommuner som yter særlig ressurskrevende tjenester til enkeltbrukere kan søke om refusjon av deler av disse utgiftene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Tilskuddsordningen skal gi delvis kostnadsdekning i de tilfeller der kommunene har fattet enkeltvedtak og yter omfattende tjenester til enkeltbrukere. Det ytes tilskudd til og 1

4 med det året tjenestemottakeren fyller 67 år og det er ikke knyttet begrensninger opp mot diagnose eller lidelse for å komme inn under ordningen. Det ytes bare tilskudd til dekning av lønnskostnader og disse skal beregnes pr tjenestemottaker. Formålet med tilskuddsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet får et best mulig tilbud, uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. En ressurskrevende tjenestemottaker er en person med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Regelverket for tilskuddsordningen vil bli nærmere beskrevet senere i rapporten. 1.4 Tilskudd til Røros kommune Nedenfor følger en oversikt over rapportert ressursinnsats i Røros kommune og hvilke tilskudd kommunen med bakgrunn i dette har mottatt. Ressurs- Mottatt innsats Brukere tilskudd Formål, avgrensning og metode 2.1 Formål Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune oppfyller kriteriene for tilskudd til ressurskrevende tjenester og om det er etablert tilfredsstillende rutiner for dokumentasjon, beregning og regnskapsføring. 2.2 Avgrensning Prosjektet er avgrenset til å gjelde spørsmål tilknyttet tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. 2

5 2.3 Metode Gjennomgang og vurdering av kommunens dokumentasjon ved rapportering av ressursinnsats til helsedirektoratet. I den grad det er nødvendig med ytterligere informasjon gjennomføres intervju med rådgiver helse- og sosialadministrasjon. 3. Problemstillinger og revisjonskriterier 3.1 Problemstillinger Hovedproblemstillingen for prosjektet har vært å undersøke om Røros kommune oppfyller fastsatte kriterier for tilskudd til ressurskrevende tjenester og om det er etablert tilfredsstillende rutiner for dokumentasjon, beregning og regnskapsføring. Nærmere konkretisering av problemstillingen: Problemstilling 1. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester og framgår omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter? Problemstilling 2. Beregner kommunen tilskuddskravet i samsvar med regelverket og er kommunens beregninger tilfredsstillende dokumentert? Problemstilling 3. Er kommunens regnskapsføring av tilskudd i samsvar med regnskapsforskriften og god kommunal regnskapsskikk? 3.2 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er utledet fra krav og kriterier i regelverket for tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester og er den målestokken som ligger til grunn for vår vurdering av om kommunen følger regelverket og tilfredsstiller fastsatte krav. Regelverket har detaljerte bestemmelser når det gjelder enkelte forhold, mens det for andre spørsmål er større åpning for egne vurderinger. Vi vil videre omtale revisjonskriterier under hver enkelt problemstilling når det anses hensiktsmessig. Ressursinnsats. Refusjonsordningen omfatter kommunens direkte lønnsutgifter innenfor angitte KOSTRA-funksjoner og KOSTRA-arter. I tillegg omfatter ordningen personer som mottar tjenester fra ikke-kommunale leverandører. Her må det foreligge bekreftelse på at ressursbruken gjelder direkte lønnsutgifter. Det er bare direkte netto lønnsutgifter som er omfattet av ordningen slik at indirekte lønnskostnader og lønnskostnader knyttet til generell administrasjon, administrering av brukernes tjenester eller planlegging av tjenestene ikke skal medtas. 3

6 Lønnsutgifter til personer som mottar tjenester i institusjon eller mottar tjenester sammen med andre beboere i bofellesskap eller lignende, kan bare medtas som et gjennomsnitt pr plass/person i enheten. Ved bortfall ev en bruker, kan det tas med påløpte utgifter i inntil en måned etter dato for opphør av tjenesteytingen for den aktuelle tjenestemottakeren. Tildeling av tjenester For at kommunen skal kunne få tildelt midler må det foreligge et gyldig enkeltvedtak om tildeling av tjenester. Utgifter kan bare tas med fra det tidspunktet det foreligger et gyldig enkeltvedtak. Vedtaket må tilfredsstille de krav som framgår av sosialtjenesteloven / helsetjenesteloven og forvaltningsloven. Omfanget av de tildelte tjenestene må framgå av enkeltvedtaket i form av antall timer, antall årsverk eller bemanningsfaktor. Inntekter Andre inntekter eller tilskudd som kommunen mottar for en bruker skal trekkes fra i kommunens refusjonskrav. Det gjelder: - Egenbetaling fra tjenestemottaker - Tilskudd for psykisk utviklingshemmede gjennom rammefinansieringen - Øremerkede statstilskudd som integreringstilskudd, vertskommunetilskudd, tilskudd til brukerstyrt personlig assistent Størrelsen på tilskuddet til kommunen Netto utgifter som kommunen har i 2009 kompenseres med 80 % for den delen av utgiftene som overstiger innslagspunktet på kr pr tjenestemottaker. For 2008 ble det kompensert med 85 % for den delen av utgiftene som oversteg innslagspunktet som da var kr Endringen for 2009 ble først gjort kjent i St.prop 1 ( ). Regnskapsføring i kommunen Staten utbetaler tilskudd året etter at utgiftene har påløpt i kommunen. Tidligere ble tilskuddet inntektsført i kommuneregnskapet i det året det ble mottatt. Det ble bestemt at regnskapsføringen skulle legges om i 2008 slik at tilskuddet i samsvar med anordningsprinsippet inntektsføres i det samme året som utgiftene har påløpt. Det innebar en omlegging i 2008 ved at tilskudd til dekning av utgifter i 2008 skulle inntektsføres i kommunens driftsregnskap for 2008, mens tilskudd til dekning av utgifter i 2007 som ble utbetalt i 2008 ikke skulle inntektsføres, men føres mot post for endringer av regnskapsprinsipp under egenkapital i balansen. 4

7 4 Vedtak om tildeling av tjenester 4.1 Problemstilling Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester og framgår omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter? 4.2 Revisjonskriterier Det må foreligge et enkeltvedtak på tjenesten etter kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven. Tjenestens omfang må fremkomme direkte i enkeltvedtaket eller som særskilt dokumentasjon. Det er kun adgang til å kreve refusjon for lønnsutgifter fra det tidspunkt enkeltvedtaket er fattet. I tilfeller hvor det er ytt tjenester uten å fatte enkeltvedtak stilles det særskilte krav til dokumentasjon for at tjenestemottakeren faktisk er tildelt og har mottatt tjenesten. Det er videre et krav om at det skal foreligge registrering i IPLOS. IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Et enkeltvedtak skal etter forvaltningslovens bestemmelser i kapittel 5 være skriftlig, og: grunngis begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på det skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter 18, jf 19 til å se sakens dokumenter. 4.3 Fakta og vurderinger Kommunen har rapportert 6 tjenestemottakere av særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester både for 2008 og For alle tjenestemottakerne foreligger det skriftlige enkeltvedtak om tildeling av tjenester. Disse vedtakene er gjort i perioden februar mars Omfanget av tjenestene framgår ved at det i vedtakene er angitt antall timer tildelte tjenester pr uke. Vedtakene er grunngitt og det vises til de reglene vedtakene bygger på, samt at det er gitt opplysninger om klagerett. Kommunen foretar registrering i IPLOS. 5

8 Revisjonens vurdering: Skriftlige enkeltvedtak om tildeling av tjenester ble gjort i februar mars Det er dermed gjort vedtak om tildeling av de tjenestene som inngår i refusjonskravet for For 2008 var kommunen på etterskudd med vedtakene. Vedtak ble først gjort i februar mars 2009 til tross for at enkelte av de tildelte tjenestene var endret i løpet av Vedtakene angir omfanget på tjenestene i antall timer pr uke. Vi mener at vedtakene kunne vært noe mer presise ved at det blir angitt på hvilke tidspunkt (ukedag og klokkeslett) tjenestene skal ytes. Dette vil ha betydning for størrelsen på lønnskostnadene. Vi har vurdert det slik at vedtakenes innhold er i samsvar med sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og forvaltningsloven. For tjenester hvor det ikke foreligger enkeltvedtak (ergoterapi og fysioterapi) er det dokumentert at tjenestemottakeren faktisk er tildelt og har mottatt tjenestene. Kommunen har tilfredsstilt kravene til registrering i IPOLOS for de kontrollerte tjenestemottakerne. 5 Beregning og dokumentasjon av refusjonskrav 5.1 Problemstilling Beregner kommunen refusjonskravet i samsvar med regelverket og er kommunens beregninger tilfredsstillende dokumentert? 5.2 Revisjonskriterier I rundskriv IS 2/2010 fra Helsedirektoratet er det oppgitt klare retningslinjer om hvordan kravet skal beregnes. Beregningsgrunnlaget i refusjonskravet skal være faktisk påløpte lønnsutgifter, fratrukket eventuelle øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt fratrukket et generelt beløp på kr Tilskuddet utgjør 80 % av restbeløpet. Krav til beregningene kan oppsummeres slik: A) Kommunen skal benytte gyldig innrapporteringsskjema som er vedlegg til rundskriv IS- 2/2010. B) Kun direkte lønnsutgifter som oppstår som følge av direkte tjenesteyting til tjenestemottaker C) Lønnsutgiftene skal være ført på KOSTRA artene , 270 eller ved eksternt tjenestekjøp på artene D) Lønnsutgiftene skal være ført på KOSTRA funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254, 261, 265, 273, 275, 281, 283,

9 E) Det er kun personer født i 1942 eller senere som skal være med i rapporteringen. F) Kommunen må dokumentere reell ressursinnsats i antall direkte tjenestetimer som skal samsvare logisk med den ressursinnsats i kroner som kommunen har innarbeidet i refusjonskravet. G) Ressursinnsatsen skal samsvare med innvilget tjenesteomfang etter enkeltvedtak eller annen dokumentasjon. H) Kommunen må forelegge bekreftelse/ dokumentasjon fra ekstern tjenesteleverandør på ressursinnsats i direkte tjenestetimer og direkte lønnsutgifter i de tilfeller der tjenesten leveres av andre enn kommunen selv. I) Skjemaet må være utfylt i henhold til rundskrivet 5.3 Fakta og vurderinger Røros kommune har fylt ut riktig innrapporteringsskjema for 2009 med beløp og tjenestetimer pr tjenestemottaker. Oppgitte beløp i innrapporteringsskjemaet er dokumentert med detaljerte beregninger basert på vedtak og ressursinnsats pr tjenestemottaker. Revisjonens vurdering Vi har som avtalt med Helsedirektoratet gjennomført kontroll av kommunens rapportering. Det er gjennomført kontroll på alle 6 tjenestemottakerne som kommunen krever refusjon for. I vår arbeid har vi gjennomført følgende kontrollhandlinger: At det kun er personer født i 1942 eller senere som er tatt med i rapporteringen. At det i innrapporteringen kun er inkludert direkte lønnsutgifter ført i kommunens regnskap under KOSTRA-artene , 270 og At det i innrapporteringen kun er inkludert direkte lønnsutgifter ført i kommunens regnskap under KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254, 261, 265, 273, 275, 281, 283, 285. At det foreligger enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og/eller sosialtjenesteloven for de tjenester som er inkludert i kommunens refusjonskrav. Alternativt annen dokumentasjon for tjenester der det ikke fattes enkeltvedtak. At IPLOS-registrering foreligger. At kommunen har dokumentert reell ressursinnsats i antall direkte tjenestetimer og at dette logisk samsvarer med den ressursinnsats i kroner som kommunen har innarbeidet i refusjonskravet. Ressursinnsatsen skal samsvare med innvilget tjenesteomfang etter enkeltvedtak eller annen dokumentasjon. At direkte lønnsutgifter til tjenestemottakere i institusjon, bofellesskap og lignende rapporteres inn som et gjennomsnitt per plass/person i enheten. Dersom kommunen innrapporterer ressursbruk utover et slikt gjennomsnitt, må dette fremgå av enkeltvedtak eller sakens dokumenter som er forelagt revisor, at tjenestemottaker er tildelt og mottar de ressurser som er innrapportert. 7

10 At det foreligger bekreftelse/dokumentasjon fra ekstern tjenesteleverandør på ressursinnsats i direkte tjenestetimer og direkte lønnsutgifter i de tilfeller der tjenesten leveres av andre enn kommunen selv. At tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming er avmerket riktig i kolonne 3 og 4 i innrapporteringsskjemaet. Herunder at det foreligger dokumentasjon på psykisk utviklingshemming. At eventuelle øremerkede statstilskudd utløst av tjenestemottakeren er ført opp i kolonne 7 og 8. Vår konklusjon til Helsedirektoratet ble at det ikke foreligger vesentlige feil eller avvik i kommunens korrigerte refusjonskrav. Etter vår vurdering var kommunens dokumentasjon noe mangelfull i forhold til refusjonskravet for Det skyldes at ressursinnsatsen for den enkelte bruker delvis ble beregnet etter skjønnsmessige vurderinger. Med bakgrunn i dette gjennomførte vi i forkant av kommunens beregning av refusjonskravet for 2009 et møte med administrasjonen. Her presenterte vi et beregningsopplegg i form av et regneark som på en bedre måte kunne dokumentere kostnadene med tjenestene til den enkelte brukeren. Kommunen tok i bruk det anbefalte opplegget og vi mener at kommunens ressursinnsats er dokumentert på en god måte for Det ble fortsatt brukt noe skjønn i forhold til overtidsarbeid. Dette kan forbedres i 2010 ved at grunnlagsregistreringen endres. Ressursinnsats fra ekstern tjenesteleverandør er tilfredsstillende dokumentert ved oppgave fra Optimus AS med angivelse av tjenestetimer og arbeidskraftkostnad. 6. Regnskapsføring 6.1 Problemstilling Er kommunens regnskapsføring av tilskudd i samsvar med regnskapsforskriften og god kommunal regnskapsskikk? 6.2 Revisjonskriterier Tilskuddsordningen er basert på anordningsprinsippet der kommunene skal inntektsføre et anslag for refusjonsinntekt i samme år som utgiftene påløper. Det betyr at kommunen før regnskapsavslutningen må foreta en beregning av anslått refusjonsinntekt. Anslått refusjonsinntekt inntektsføres i driftsregnskapet med motpost i balansen (fordring på staten). 8

11 6.3 Fakta og vurderinger Røros kommune inntektsfører tilskuddet i samme år som utgiftene har påløpt. Inntektsføring foretas på tjeneste 3402 (hjemmetjenester), art 700 og funksjon 254. Inntektsført beløp for 2008 var kr , mens det endelige refusjonskravet lød på kr For 2009 er det inntektsført refusjon på kr som tilsvarer innsendt refusjonskrav. Revisjonens vurdering: Inntektsføring av refusjon for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester er gjennomført i tråd med gjeldende regelverk. Pålagt endring av regnskapsprinsipp i 2008 medførte at Røros kommune kunne inntektsføre refusjon med kr i 2008, mens refusjon for 2007 som utgjorde kr ikke kunne inntektsføres, men måtte føres mot endring av regnskapsprinsipp under egenkapitalen i balansen. Kommunens driftsresultat ble dermed svekket med kr 2,4 mill. I regnskapet for 2008 ble refusjonen inntektsført med kr for mye. Det skyldes at refusjonskravet ikke var beregnet med korrekt beløp før årsregnskapet for 2008 var avlagt. Denne differansen vil følgelig belaste driftsregnskapet for I og med at driftsregnskapet for 2009 ennå ikke var avlagt pr kunne riktig refusjonsbeløp inntektsføres for Etter vår mening er det ingen grunn til å vente med å beregne refusjonskravet inntil en har nådd tidsfristen som er fastsatt av Helsedirektoratet. Refusjonskravet kan like gjerne beregnes før 15. februar slik at årsregnskapet kan vise korrekt refusjonsbeløp. 7. Rådmannens høringsuttalelse En foreløpig rapport ble sendt til rådmannen for uttalelse Rådmannen har avgitt uttalelse til rapporten i brev av Han opplyser at den foreløpige rapporten er gjennomgått og at han ikke har bemerkninger til denne. 9

12 8. Revisjonens konklusjoner og anbefalinger 8.1 Revisjonens konklusjoner Formålet med revisjonen har vært å undersøke om Røros kommune oppfyller kriteriene for tilskudd til ressurskrevende tjenester og om det er etablert tilfredsstillende rutiner for dokumentasjon, beregning og regnskapsføring. Problemstilling 1: Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester og framgår omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter? Skriftlige enkeltvedtak om tildeling av tjenester ble gjort i februar mars Det er dermed gjort vedtak om tildeling av de tjenestene som inngår i refusjonskravet for 2009, mens kommunen for 2008 var på etterskudd med vedtakene. Vedtakene angir omfanget på tjenestene i antall timer pr uke. Vi mener at vedtakene kunne vært noe mer presise ved at det blir angitt på hvilke tidspunkt (ukedag og klokkeslett) tjenestene skal ytes. Dette vil ha betydning for størrelsen på lønnskostnadene. Vi har vurdert det slik at vedtakenes innhold er i samsvar med sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og forvaltningsloven. Problemstilling 2: Beregner kommunen refusjonskravet i samsvar med regelverket og er kommunens beregninger tilfredsstillende dokumentert? Vi har konkludert med at det ikke foreligger vesentlige feil eller avvik i kommunens korrigerte refusjonskrav for Etter vår vurdering var kommunens dokumentasjon noe mangelfull i forhold til refusjonskravet for 2008, da ressursinnsatsen for den enkelte bruker delvis ble beregnet etter skjønnsmessige vurderinger. Med bakgrunn i de avdekte svakhetene fra 2008 gjennomførte vi i forkant av kommunens beregning av refusjonskravet for 2009 et møte med administrasjonen. Her presenterte vi et beregningsopplegg i form av et regneark som på en bedre måte kunne dokumentere kostnadene med tjenestene til den enkelte brukeren. Kommunen tok i bruk det anbefalte opplegget og vi mener at kommunens ressursinnsats er dokumentert på en god måte for Det ble fortsatt brukt noe skjønn i forhold til overtidsarbeid. Dette kan forbedres i 2010 ved at grunnlagsregistreringen endres. Problemstilling 3: Er kommunens regnskapsføring av tilskudd i samsvar med regnskapsforskriften og god kommunal regnskapsskikk? Vi har konkludert med at inntektsføring av refusjon for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester er gjennomført i tråd med gjeldende regelverk for Pålagt endring av regnskapsprinsipp i 2008 medførte at Røros kommune kunne inntektsføre refusjon med kr i 2008, mens refusjon for 2007 som utgjorde kr ikke kunne inntektsføres, men måtte føres mot endring av regnskapsprinsipp under egenkapitalen i balansen. Kommunens driftsresultat ble dermed svekket med kr 2,4 mill. 10

13 Etter vår mening er det ingen grunn til å vente med å beregne refusjonskravet inntil en har nådd tidsfristen som er fastsatt av Helsedirektoratet. Refusjonskravet kan like gjerne beregnes før 15. februar slik at årsregnskapet kan vise korrekt refusjonsbeløp. 8.2 Revisjonens anbefalinger På bakgrunn av funnene og vurderingene som vi har gjort vil vi anbefale følgende: - Skriftlige vedtak utarbeides før tjenester iverksettes eller endres. Vedtakene kan gjøres noe mer presise ved at det bli angitt på hvilke tidspunkt tjenester skal ytes. - Refusjonskrav utarbeides på grunnlag av dokumenterte fakta. Rutinene for dokumentasjon av kostnader med overtidsarbeid forbedres. - Refusjonskrav beregnes i god tid før regnskapet avsluttes pr 15. februar. 11

14 R0ROS KOMMUNE Sentraladministrasjonen Revisjon fjell IKS Her R0ros, Var ref Lopenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref 10/ Henrik Gronn FORVALTNINGSREVISJON OM TILSKUDD TIL RESSURSKREVENDE TJENESTER Vi viser til revisjonens brev av og beklager at saken har bli tt oversett. Den forel0pige rapporten er gjennomgatt og en har ingen bemerkninger til denne. ~e~sen r:~~---- radmann Kopi: Vedlegg: Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO MV A Bergmannsgata 19 Bergmannsgata J9404 Bankgiro R0ROS 7374 R0ROS Postgiro: [

Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning

Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning Utskriftsdato: 7.1.2018 06:18:55 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: IS- 6/2007 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

Rundskriv IS-4/2015 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

Rundskriv IS-4/2015 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene v3.1-16.05.2014 Alle landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 15/402-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 15.01.2015 Rundskriv IS-4/2015 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

IS-4/2011 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene

IS-4/2011 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene Til landets kommuner Deres ref.: Saksbehandler: THO Vår ref.: 10/8064 Dato: 07.02.2011 IS-4/2011 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene Alle kommuner som yter

Detaljer

Rundskriv IS-4/2016 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

Rundskriv IS-4/2016 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene v4-29.07.2015 Alle landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 15/9235-3 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 13.01.2016 Rundskriv IS-4/2016 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Rundskriv IS-4/ Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

Rundskriv IS-4/ Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21273172 Alle landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 16/34123-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato:

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret., sak.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 IDENTIFISERING AV PROSJEKTER - OVERORDNET ANALYSE 3 VALG AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf , mobil eller Saker til behandling

Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf , mobil eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Sørum kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 18:00 Sted: Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Bølerveien 93, 2021 Skedsmokorset. Mulige forfall meldes snarest

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Korrigert plan for forvaltningsrevisjon

Korrigert plan for forvaltningsrevisjon Korrigert plan for forvaltningsrevisjon 2013 2015 Kapittel 5 er endret/korrigert etter kontrollutvalgets møte den 31.10.2013. Fra: Kontrollutvalget i Nes den 3.9.2012 (møtedato endret til 11.9.2012) Til:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon. Riksrevisjonen 2000

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon. Riksrevisjonen 2000 Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen 2000 Retningslinjenes oppbygning Innledning Hva er forvaltningsrevisjon? Tilnærming til forvaltningsrevisjon Foranalysen Hovedanalysen Etterarbeid

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013 2015 Behandlet i kontrollutvalget 21. november 2012 Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Formål 3 3. Prosessen for valg av tema 4

Detaljer

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker.

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker. Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

KTRU /15. Kontrollutvalget. Årsregnskapet for Bergen kommune for 2014 - kontrollutvalgets uttalelse. Saksopplysninger:

KTRU /15. Kontrollutvalget. Årsregnskapet for Bergen kommune for 2014 - kontrollutvalgets uttalelse. Saksopplysninger: KTRU /15 Kontrollutvalget Årsregnskapet for Bergen kommune for 2014 - kontrollutvalgets uttalelse GYSP EKTRU-1260-201513428-3 Saksopplysninger: Kontrollutvalgets oppgaver vedr. årsregnskapet Kontrollutvalgets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Rakkestad kommune 2010 2014 2 017-2018 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Halden kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Rundskriv IS-4/ Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

Rundskriv IS-4/ Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 26200327 Alle landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 17/29051-13 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato:

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KomRev NORD Interkommunalt selskap

KomRev NORD Interkommunalt selskap h KomRev NORD Interkommunalt selskap KOMRV NORD Til kontrollutvalget i Berlevåg kommune Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 5 ElsaSaghaug 77041402 15.02.2016 Elsa.saghaug@kornrevnord.no Engasjementsbrev

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. mai 2009 Møtetid: Kl. 14:00 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 14.11.2016 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870115 (Kun for

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-11/

Nr. Vår ref Dato F-11/ Rundskriv Alle landets kommuner/bydeler og fylkesmenn Nr. Vår ref Dato F-11/2010 201000479 16.03.2010 Skjønnsmidler til drift av barnehager 2010 1. INNLEDNING Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget,

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 16.11.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

San. Kragerø. kommune. Engasjementsbrev KOMMUNEREVISJON IKS 1IIJ L. Til kontrollutvalget i Kragerø kommune. og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

San. Kragerø. kommune. Engasjementsbrev KOMMUNEREVISJON IKS 1IIJ L. Til kontrollutvalget i Kragerø kommune. og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 Dbtlktskontor: revisjonen av kommuneregnskapet og foretaksregnskapene. Med utgangspunkt i de Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i 78: 3833 Bw T)L35 05 90 00 er

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870043 (Kun for

Detaljer