Møkkinventering Elgregionen TRÅ Åmot Utmarksråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møkkinventering Elgregionen TRÅ Åmot Utmarksråd"

Transkript

1 Møkkinventering Elgregionen TRÅ Åmot Utmarksråd

2 Innledning Styret i Elgregionen TRÅ har valgt å benytte møkkinventering (takst) som et verktøy i bestandsforvaltningen, i tillegg til Sett elg data og trekktellinger. Elgregionen er inne i sitt 2. år av bestandsplanperioden En av målsetningene i den inneværende planperioden er å redusere elgbestanden, blant annet for opprettholde en sunn elgstamme og redusere beiteskader. Møkkinventeringen startet med beiteregistreringer i områder liggende innen elgregionen i Åmot kommune i 2007, og Trysil og Rendalen i Registreringer er gjort etter Solbraametoden for overvåkningstakst og har innbefattet telling møkkhauger innen prøveflatene. Metoden er beskrevet i Skogbrukets Kursinstitutts hefte Elgbeitetaksering. Takst er i 2013 gjennomført av Martin Kjeldstad og Bjørnar Hansen. Rendalen og Trysil ble taksert i perioden mai. I Åmot ble takseringen gjennomført mai. Rena, 7. juni 2013 Åmot Utmarksråd 2

3 Innhold Innledning... 2 Innhold... 3 Metode... 4 Resultat... 5 Elgregion TRÅ alle kommuner Rendalen kommune... 7 Trysil kommune... 8 Åmot kommune... 8 Diskusjon... 9 Konklusjon Referanser Vedlegg

4 Metode Taksering er så langt det har vært mulig gjennomført ved de samme bestand som var benyttet ved beitetakseringer i I de tilfeller hvor disse bestandene ikke kunne benyttes ble nye bestand, valgt innenfor det samme område, taksert. Bestandets ytterkant ble da gått opp og målt med GPS for å fastslå arealets størrelse. Hvert takstbestand ble anlagt med ca 30 prøveflater ut fra systematisk forband over hele flaten. Retningen på takstlinjene ble bestemt ut en tilnærmet rett bestandskant og en definert kompassretning. Avstanden mellom takstlinjene og avstanden mellom prøveflatene i linja ble stedfestet ut fra skritting. Hver prøveflate var 12,5 m 2. Flatenes avgrensing er gitt ved å sette opp en påle i prøveflatas sentrum og en sirkel rundt pålen med radius 1,99 m trukket opp. Kun møkkhauger fra siste vinter, med sentrum innenfor prøveflatesirkelen, ble talt med. De fleste hauger er lett å definere, oftest med et sentrum. Andre hauger var mer langstrakt og spredt utover. Ved tvil ble annenhver haug talt med. Totalt er 86 bestand og 2711 prøveflater taksert i Elgregionen TRÅ, til sammen 33,9 daa. Takstområdet er delt inn i følgende delområder: Rendalen: Østsida viltstellområde (tidl. YRG), Andrå Viltlag og Sjøli Viltlag. Trysil: Nordre Trysil Utmarksområde, Trysilfjellet Viltstellområde og TenaasenViltstellområde. Åmot: Deset-Osen Viltlag, og Søndre Kjølen Grunneierlag. 4

5 Resultat Resultater for de enkelte delområder må tas med noe forbehold, da noen av områdene består av relativt få takstbestand. Enkelte takstbestand har også vokst inn i hogstklasse 3. Taksering ble likevel valgt gjennomført på flater med tilgjengelig beite i beitehøyde (0,5m 4,0 m). Ved beitetaksering i 2008 var enkeltbestand i hogstklasse 3 taksert. Det ble derfor vurdert slik at dette ville være representativt og sammenlignbart mellom år. Tabell 1: Takserte bestand i Rendal, Trysil og Åmot kommuner. Resultatene presenteres samlet for hvert delområde ved takseringen. Delområde Ant. bestandprøveflater Møkkhauger Møkk/da Areal taksert Rendalen YRG ,9 6,03 Andrå ,7 3,98 Sjøli ,3 4,06 Trysil Trysilfjellet ,7 1,55 Nordre Trysil ,2 3,05 Tennåsen ,6 3,10 Åmot Deset-Osen ,5 5,54 Søndre Kjølen ,1 7,53 sum ,6 33,788 Elgregion TRÅ alle kommuner. Datagrunnlag fra beitetakseringen i Trysil og Rendalen, gjennomført av SKI i 2008, har ikke vært tilgjengelig for Åmot Utmarksråd under utarbeidelse av denne rapporten. Beregningsgrunnlag for endringer i perioden er derfor anslått ut av diagram om møkkhauger pr. da. fra SKIs rapport for kommunene Trysil og Rendalen. Av samme årsak foreligger ikke gjennomsnittstall for Elgregionen TRÅ i Samlet innen Elgregionen TRÅ viser takseringene i 2013 et gjennomsnitt på 13,6 møkkhauger pr. da. Dette tilsvarer en reduksjon på 8 % fra 2011 (14,8 %) (figur 1). 5

6 Figur 1:Antall registrerte møkkhauger samlet for hele takstområdet i Elgregionen TRÅ. For perioden er registrert en reduksjon i antall registrerte møkkhauger pr. daa. i alle kommunene, henholdsvis for Trysil (27 %), Rendalen (39 %) og Åmot (26 %). I Trysil og Rendalen er det i 2013 registrert et lavere antall hauger enn snittet for Elgregionen TRÅ, henholdsvis 9,1(14,3) og 13,5(8,9) hauger pr. da. I Åmot er det derimot registrert et høyere antall, med 16,3 hauger pr. da (20,9). Antall ved forrige taksering (2011) er satt i parentes. Isolert for hver kommune i ser vi at antall møkkhauger pr. daa. er redusert i Trysil (36 %) og Åmot (22 %), mens det i Rendalen er en markant økning (51 %) i forhold til 2011 (figur 2). Figur 2: Totalt antall møkkhauger pr. da./ kommune i TRÅ. 6

7 Trysil kommune Trysil har i perioden hatt en økning i antall registrerte møkkhauger innen Trysilfjellet (55 %), mens det for de øvrige områdene har vært en reduksjon, henholdsvis for Nordre Trysil (45 %) og Tennåsen (27 %). Ved takseringen i 2013 registrert en generell nedgang for alle takstområder i forhold til 2011 og et lavere antall hauger enn snittet for Elgregionen TRÅ. Antall registrerte møkkhauger er henholdsvis for Trysilfjellet 7,7 (10,3), Nordre Trysil 7,2 (13,8) og Tenaasen 11,6 (16,7) hauger pr. daa. Antall ved forrige taksering (2011) er satt i parentes. Isolert for hvert område ser vi at antall møkkhauger pr. daa. har økt i Trysilfjellet (25 %), mens antall i Nordre Trysil og Tenaasen er redusert med henholdsvis 48 % og 31 % i forhold til 2011 (figur 3). Figur 3:Antall registrerte møkkhauger pr. da./ delområde i Trysil. Rendalen kommune Rendalen har i perioden hatt en reduksjon i antall registrerte møkkhauger innen Østsida (64 %), mens det for de øvrige områdene har vært en økning, henholdsvis for Andrå (36 %) og Sjøli (26 %). Ved takseringen i 2013 registrert Andrå hadde et høyere antall hauger, mens Østsida og Sjøli hadde lavere antall enn snittet for Elgregionen TRÅ. Antall registrerte møkkhauger er henholdsvis for Østsida 12,9 (8,4), Andrå 17,7 (5,8) og Sjøli 11,3 (12,6) hauger pr. daa. Antall ved forrige taksering (2011) er satt i parentes. Isolert for hvert område ser vi at antall møkkhauger pr. daa. har økt i Østsida (54 %) og Andrå (207 %), mens det var en reduksjon på i Sjøli (10 %) i forhold til 2011 (figur 4). 7

8 Figur 4: Antall registrerte møkkhauger pr. da./ delområde i Rendalen. Åmot kommune Åmot har i perioden vist en reduksjon i antall registrerte møkkhauger innen Deset Osen og Søndre Kjølen, henholdsvis for Deset Osen (9 %) og Søndre Kjølen (33 %). Ved takseringen i 2013 registrert et høyere antall hauger I Deset Osen og på Søndre Kjølen enn snittet for Elgregionen TRÅ (13,6). Antall registrerte møkkhauger er henholdsvis for Deset Osen 15,5 (22,2) og Søndre Kjølen 17,1 (16,9). Antall ved forrige taksering (2011) er satt i parentes. Isolert for hvert område ser vi at antall møkkhauger pr. daa. har økt på Søndre Kjølen (2 %), mens det var en reduksjon i Deset Osen (30 %) i forhold til 2011 (figur 5). 8

9 Figur 5: Antall registrerte møkkhauger pr. da./ delområde i Åmot. Diskusjon Årets inventering viser en reduksjon i antall møkkhauger pr daa, Elgregionen TRÅ sett under ett. Dette er en utvikling som er i samsvar med målsetninger i bestandsplan og færre dyr i bestandene (TRÅ 2012). En høy avskytning over flere år har med rimelig sikkerhet redusert antall dyr i vinterbeiteområdene totalt sett. Likevel ble det ved årets inventering, registrert en ikke ubetydelig økning i antall møkkhauger pr daa i viltstellområdene Østsida og Andrå i Rendalen. Så hva er årsaken til at denne utviklingen? Det tyder på at det enten har vært flere elg i løpet av vinteren og/eller de har oppholdt seg der over lengre tid. Årsaker til endringer kan bero på ulike faktorer som vinterbestandens størrelse og trekk til vinterområder. Videre vil oppholdstid grunnet vinterlengde, snødybde, dyrenes mobilitet m.m. være avgjørende. Det er sannsynlig at variasjon i beitetrykk vil være til stede mellom områder og år, avhengig av nevnte faktorer. Møkkinventering sier lite om elgbestandens størrelse. Den gir en indeks på hvor mye elg som oppholdt seg i vinterbeiteområdene foregående vinter og distribusjonen av dyr innen en region. Møkkinventeringen kan som metode være med å underbygge, eller avkrefte, at elgens distribusjon endres i tid og rom, mulig som en følge av fôrtilgang. Elgens trekk innenfor regionens område er sammensatt. Trekk i regionen går både horisontalt og vertikalt. Elgen forflytter seg gjennom hele året og mattilgang kan være avgjørende for hvor elgen til enhver tid oppholder seg. 9

10 Vinterens lengde angir mengde ekskrementer som legges igjen. Elgen avgir et gitt antall møkkhauger i løpet av et døgn, om lag hauger hver. Selv om dette ikke er eksakt gir et grunnlag for å si noe om omfanget av beiteintensiteten på et gitt område. Vintertrekkets start skjer i perioden månedsskiftet oktober/november til januar, generelt som en respons på snømengder (TRÅ 2007). Vinteren har vært relativt sett lang, kald og snøfattig. Snøen har gjennom store deler av vinteren vært løs og uten bæreevne. Følgelig har trolig mye fôr vært tilgjengelig for dyrene også i busksjiktet. Det foreligger ikke registreringsdata for snødybde og når trekket startet over Byringveien for denne vinteren. Med utgangspunkt i opplysninger om snødybder på nett ( anslås at snødybde ikke var avgjørende for trekkets start innen tidligst medio desember Videre antas at vårtrekket ikke startet før tidligst medio april Trekktellingene over Byringveien viser at antallet trekkende dyr til Rendalen har gått ned siden Vinteren ga det laveste antall kryssende dyr registrert siden 1994, med 67 dyr (Fig. 6). Det er derfor sannsynlig å anta at det kommer dyr trekkende inn fra andre områder enn innen TRÅ så lenge trekket over Byringveien er redusert. Figur 6: Registrerte elg på trekk over Byringveien og inn i vinterbeiteområdene i Rendalen På grunnlag at de data Elgregionen innehar, har ikke elgbestanden økt. Antall observert elg pr dagsverk er redusert i TRÅ generelt (fig. 7). Trysil har en betydelig reduksjon til tross for en liten økning igjen høsten 2012 (fig. 8). Rendalen har holdt seg relativt stabilt, men svakt nedadgående (fig. 9), mens Åmot har hatt størst reduksjon i observert elg pr dagsverk (fig. 10). 10

11 Figur 7: Utvikling i observert elg pr. dagsverk, samlet for Elgregionen TRÅ. Figur 8: Utvikling i observert elg pr. dagsverk i Trysil (september oktober). Figur 9: Utvikling i observert elg pr. dagsverk i Rendalen (september oktober). 11

12 Figur 10: Utvikling i observert elg pr. dagsverk i Åmot (september oktober). Dersom man ser på utviklingen innen de ulike viltstellområder, er det kun Nordre Trysil og Østsida som har hatt en økning i observert elg pr. dagsverk. Resterende områder viser en negativ utvikling. Basert på observasjoner av takstpersonellet synes det å være vesentlig forbedring i beiteskadegrad enn ved beitetakseringene i 2007 (Åmot) og i 2008 (Rendalen og Trysil). Dette kanskje spesielt i Åmot, og inntrykket er nok i særlig grad for Deset Osen. Inntrykk er en subjektiv observasjon, men det kan antas at etableringen av Regionfelt Østlandet har gjort tilgjengelig elgfôr over et større areal, og beiteintensiteten har gått ned på de enkelte flater. I Trysil, og spesielt i Rendalen, ga de samme observasjonene inntrykk av en høyere beiteskadegrad. Det synes derfor ikke å være fôrtilgang å være styrende for hovedtrekkruter til vinterbeitene, men derimot at det kan gi utslag i dyrenes lokale distribusjon. To delområder i Rendalen, dvs. Andrå og Sjøli, viser økning i antall møkkhauger siden Disse områdene kan se ut til å ha de beste beiteforholdene og mest tilgjengelig vinterbeite i Rendalen. Det ble registrert beitet gran i alle tre kommuner. Omfanget må likevel betegnes som helt ubetydelig. Konklusjon Det har vært en reduksjon i antall møkkhauger pr. daa generelt for Elgregionen TRÅ, og for alle kommunene i perioden Kommunevis synes en reduksjon i antall møkkhauger pr. da. i Trysil og Åmot, mens dette er økt i Rendalen i forhold til inventering i Det er registrert variasjon i antall møkkhauger mellom år, viltstellområder og innen de enkelte bestand. At vinterbestandene nå er redusert i forhold til nivået i 2008 levnes liten tvil. Likevel kan tallene fra denne inventeringen tyde på at det er blitt mer elg på vinterbeite i Rendalen. Disse dyrene antas da å komme trekkende inn fra andre steder, eller bruke andre trekkveier, enn tidligere. 12

13 På grunnlag av subjektive observasjoner kan man ikke konkludere med at fôrtilgang er avgjørende for elgens distribusjon i, og mellom, vinterbeiteområdene. Trolig opprettholdes «tradisjonelle» trekkruter mens distribusjonen innen vinterbeitene styres delvis etter fôrtilgang. 13

14 Referanser Elgregionen TRÅ, Bestandsplan 1. april mars 2012 for Elgregionen Trysil- Rendalen- Åmot (TRÅ). Elgregionen TRÅ, Bestandsplan 1. april mars 2012 for Elgregionen Trysil- Rendalen- Åmot (TRÅ). Skogbrukets kursinstitutt, Elgbeitetakst. Elgregion TRÅ områdene i Rendalen og Trysil kommuner. 14

15 Vedlegg Takstbestand Rendalen Andrå 1 32 V Andrå 2 32 V Andrå 3 32 V Andrå 4 32 V Andrå 5 32 V Andrå 6 (Nytt bestand) 32 V Andrå 7 32 V Andrå 8 32 V Sjøli VO10 (Nytt bestand) 32 V Sjøli VO 1 32 V Sjøli VO 2 32 V Sjøli VO 3 32 V Sjøli VO 4 32 V Sjøli VO 5 32 V Sjøli VO 6 32 V Sjøli VO 7 32 V Sjøli VO 8 32 V Sjøli VO 9 32 V Østsida VO 1 32 V Østsida VO 2 32 V Østsida VO 3 32 V Østsida VO 4 32 V Østsida VO 5 32 V Østsida VO 6 32 V Østsida VO 7 32 V Østsida VO 8 32 V Østsida VO 9 32 V Østsida VO V Østsida VO V Østsida VO V Østsida VO V Østsida VO V Østsida VO V Trysil Nordre Trysil 1 33 V Nordre Trysil 2 (Nytt bestand) 33 V Nordre Trysil 3 33 V Nordre Trysil 4 33 V Nordre Trysil 5 33 V Nordre Trysil 6 33 V Nordre Trysil 7 33 V Nordre Trysil 8 32 V Tennåsen 1 (Nytt bestand) 32 V Tennåsen 2 32 V

16 Tennåsen 3 32 V Tennåsen 4 32 V Tennåsen 5 32 V Tennåsen 6 32 V Tennåsen 7 32 V Tennåsen 8 32 V Trysilfjellet 1 33 V Trysilfjellet 2 33 V Trysilfjellet 3 33 V Trysilfjellet 4 33 V Åmot Deset V Deset V Deset V Deset V Deset V Deset V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen V Julussdalen 9 32 V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Løpsjøen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V Nordre Oskjølen V

17 Elgmøkkinventering 2013 Elgregionen TRÅ. Fordeling av takserte bestand i Rendalen. (Kartgrunnlag: Garmin Topo pro). Fordeling av takserte bestand i Trysil. (Kartgrunnlag Garmin Topo pro). 17

18 Fordeling av takserte bestand i Åmot. (Kartgrunnlag: Garmin Topo Pro). 18

Møkkinventering TRÅ 2011.

Møkkinventering TRÅ 2011. Møkkinventering TRÅ 2011. Innledning Styret i Elgregionen TRÅ har valgt å benytte møkktaksering som et verktøy i bestandsforvaltningen, i tillegg til Sett elg data og trekktellinger. Elgregionen er inne

Detaljer

Bestandsplan 1.april mars for ELGREGIONEN TRA. (Trysil-Rendalen-Amot)

Bestandsplan 1.april mars for ELGREGIONEN TRA. (Trysil-Rendalen-Amot) Foto: D. Midltun Bestandsplan 1.april 2012-31.mars 2017 for ELGREGIONEN TRA o (Trysil-Rendalen-Amot) o Innholdsfortegnelse FORORD... 3 l. OMRÅDETS A VG RENSNING OG STØRRELSE... 4 1.1. Medlemmer.... 4 1.2.

Detaljer

Bestandsplan 1.april mars 2012

Bestandsplan 1.april mars 2012 Foto: D. Midttun Bestandsplan 1.april 2007 31.mars 2012 for ELGREGIONEN Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Innholdsfortegnelse 1. OMRÅDETS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 1.1. Medlemmer.... 3 1.2. Organisering...

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde.

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2007

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2007 ELGREGIONEN TRÅ ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. ÅRSMELDING 2007 Trysil: Rendalen: Åmot: Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysilfjellet Viltstellområde. Tenaasen Viltstellområde. Nordre

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 22. APRIL 2013 PÅ GINAS KAFE, ÅKRESTRØMMEN. Område

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 22. APRIL 2013 PÅ GINAS KAFE, ÅKRESTRØMMEN. Område ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 22. APRIL 2013 PÅ GINAS KAFE, ÅKRESTRØMMEN Deltakere: Navn Olav Petter Nergaard Bjørn Karlsen Stig Ole Stener Per Ola Engernes Hallvard Sneli Harry Øien Ole Erik Sjøli

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ. Referat fra styremøte 28. januar 2011 på Rena

ELGREGIONEN TRÅ. Referat fra styremøte 28. januar 2011 på Rena Referat fra styremøte 28. januar 2011 på Rena Tilstede: Rolf Brennodden, Arne Løkås, Jan Bekken, Olav Petter Nergaard, Bjørn Karlsen, Bjørnar Hansen, Egil H. Wedul. Petter Wabakken deltok på møtet fra

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Elgbeitetakst Elgregion Mjøsa Glomma 2011

Elgbeitetakst Elgregion Mjøsa Glomma 2011 Elgbeitetakst Elgregion Mjøsa Glomma 2011 Forord Mjøsen Skog BA fikk våren 2011 i oppdrag av Elgregion Mjøsa Glomma å gjennomføre en elgbeitetakst etter samme lest som en elgbeitetakst fra 2006 i Løten

Detaljer

Elgbeitetakst. Elgregion TRÅ. Områdene i Rendalen og Trysil kommuner 2008

Elgbeitetakst. Elgregion TRÅ. Områdene i Rendalen og Trysil kommuner 2008 Elgbeitetakst Elgregion TRÅ Områdene i Rendalen og Trysil kommuner 2008 Elgbeitetakst Elgregion TRÅ Trysil, Rendalen og Åmot Områdene i Rendalen og Trysil kommuner 2008 2 Forord Norge har en av verdens

Detaljer

Elgbeitetakst 2009 Gol

Elgbeitetakst 2009 Gol Elgbeitetakst 2009 Gol Innhold 1. Forord 2. Metode 3. Bestandsdata/registreringer 4. Kart og tabeller 5. Vurderinger av registreringene 6. Anbefalinger Forord Beitetakseringa er utført på oppdrag fra Gol

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

Elgbeitetakst 2011 Gol

Elgbeitetakst 2011 Gol Elgbeitetakst 2011 Gol Innhold 1. Forord 2. Metode 3. Bestandsdata/registreringer 4. Kart og tabeller 5. Vurderinger av registreringene 6. Anbefalinger 7. Beitetaksering - skogskader Forord Beitetakseringa

Detaljer

Landskapseffekter og forskningsspørsmål framover. Sluttmøte Skog-Elg prosjektet 09/12/2015

Landskapseffekter og forskningsspørsmål framover. Sluttmøte Skog-Elg prosjektet 09/12/2015 Landskapseffekter og forskningsspørsmål framover Sluttmøte Skog-Elg prosjektet 09/12/2015 En mer integrert forvaltning av elg og skog kan gi mer optimal utnyttelse av ressursene i landskapet Alternativer

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017 Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion Vestre område Elg 2014-2017 Nord Østerdal - Røros elgregion Vestre område Bestandsplan 2014-2017 Side 1 BESTANDSPLAN FOR VALD/STORVILTOMRÅDER INNEN NORD-ØSTERDAL/RØROS

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ. Referat fra årsmøte 10. april 2003 i kommunestyresalen i Rådhuset på Rena.

ELGREGIONEN TRÅ. Referat fra årsmøte 10. april 2003 i kommunestyresalen i Rådhuset på Rena. Referat fra årsmøte 10. april 2003 i kommunestyresalen i Rådhuset på Rena. Deltakere: Se vedlagte liste. Styreleder Ole Erik Sjølie var forhindret fra å delta. Årsmøtet ble ledet av nestleder Per Sjølie

Detaljer

Elgbeitetaksering i Gjerstad viltlag 2007 FORENKLET RAPPORTUTGAVE

Elgbeitetaksering i Gjerstad viltlag 2007 FORENKLET RAPPORTUTGAVE Faun Fxx-2008 Faunrapport 2008 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 www.fnat.no post@fnat.no Elgbeitetaksering i Gjerstad viltlag 2007 FORENKLET

Detaljer

Elgbeitetakst i Meråker kommune 2012

Elgbeitetakst i Meråker kommune 2012 UTiNA Rapport 01-2012 Elgbeitetakst i Meråker kommune 2012 En taksering av beitet i de viktigste vinterbeiteområdene. Oppdragsgiver: Meråker kommune Reidun Gomo 1. Forord På oppdrag fra Meråker kommune

Detaljer

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu Elgbeitetaksering i Øvre Bardu En overvåkingstakst av vinterbeitet i det viktigste vinterbeiteområdet for elg i Bardu kommune Av Sissel K. Grongstad, Reidun Haukenes, Gjermund Gomo og Per Magnus Strømsmo

Detaljer

Elgbeitetaksering i Trysil og Omegn 2006

Elgbeitetaksering i Trysil og Omegn 2006 Faun rapport 040-2006 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 Elgbeitetaksering i Trysil og Omegn 2006 post@fnat.no VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING

Detaljer

Elgregionen TRÅ. Referat fra medlemsmøte 30. mars 2006

Elgregionen TRÅ. Referat fra medlemsmøte 30. mars 2006 Elgregionen TRÅ Referat fra medlemsmøte 30. mars 2006 Sted: Øiseth Hotell, Åkrestrømmen. Deltagere: Se liste. Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Detaljer

Hensikt med taksten. Elgbeitetaksering og beiteskader på skog. Fauske 6.-7. mars 2015. Bedre naturforvaltning. Elgforvaltning Skogforvaltning

Hensikt med taksten. Elgbeitetaksering og beiteskader på skog. Fauske 6.-7. mars 2015. Bedre naturforvaltning. Elgforvaltning Skogforvaltning Elgbeitetaksering og beiteskader på skog Fauske 6.-7. mars 2015 Gunnar O. Hårstad Skogkurs Hensikt med taksten Bedre naturforvaltning Elgforvaltning Skogforvaltning 1 Hensikten med taksten Dokumentere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

Elgbeitetaksering i østre Trysil Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. Faun rapport Oppdragsgiver: Elgregion Trysil Øst

Elgbeitetaksering i østre Trysil Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. Faun rapport Oppdragsgiver: Elgregion Trysil Øst Faun rapport 21-215 Oppdragsgiver: Elgregion Trysil Øst Elgbeitetaksering i østre Trysil 215 Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å takke Elgregion

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Elgbeitetaksering 2005 Sørnes, Vefsn kommune

Elgbeitetaksering 2005 Sørnes, Vefsn kommune Elgbeitetaksering 2005 Sørnes, Vefsn kommune Svein Morten Eilertsen 1 Elgbeitetaksering Sørnes, Vefsn kommune Sammendrag Våren 2005 ble det gjennomført elgbeitetaksering på skogen i området Sørnes, Vefsn

Detaljer

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Av Kent Ove Moren Forord Mjøsen Skog SA fikk vinteren 2014 oppdraget fra Stange Utmarkslag med samarbeidsparter å gjennomføre en

Detaljer

Litt bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker.

Litt bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker. Karen Marie Mathisen, Institutt for skog - og utmarksfag, HIHM, Evenstad Nina Naturdata 5-6 nov 2015 Litt bakgrunn Milner et al 2012 En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg ->

Detaljer

Faun rapport 004-2009

Faun rapport 004-2009 Faun rapport 004-2009 Beitetaksering i Gjerstad 2008 Oppdragsgiver: -Gjerstad Viltlag Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til Gjerstad Viltlag ved Helge Rød for oppdraget med å behandle data fra beitetakseringa

Detaljer

Elgbeitetaksering. Bakgrunn: Sørlandselgen mye syk på tallet, med bl.a. utvikling av beinskjørhet. Årsak var underernæring.

Elgbeitetaksering. Bakgrunn: Sørlandselgen mye syk på tallet, med bl.a. utvikling av beinskjørhet. Årsak var underernæring. Vinterbeitesituasjonen for elg belyst med eksempler fra elgbeitetaksering i østlige deler Av Evenes Kommune konsekvenser for størrelsen på elgstammen i området. ved Geir Elvebakk Elgbeitetaksering Bakgrunn:

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker.

Bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker. Karen Marie Mathisen, Førsteamanuen sis Institutt for skog - og utmarksfag, HIHM, Evenstad Hjortevilt og Skogbruk Fagseminar, Notodden, 8/4-216 Bakgrunn Milner et al 212 En av verdens tetteste elgstammer

Detaljer

Elgbeitetaksering Lyngen, Kåfjord og Nordreisa

Elgbeitetaksering Lyngen, Kåfjord og Nordreisa Elgbeitetaksering 2006 Lyngen, Kåfjord og Nordreisa 1 Forord Bakgrunnen for registreringa er at en vil se på hvordan dagens elgstamme står i forhold til totalt potensielt elgantall. Enkelte områder påståes

Detaljer

Elgbeitetaksering i Nord-Fron, Sel og Vågå 2016

Elgbeitetaksering i Nord-Fron, Sel og Vågå 2016 Faun rapport 021-2016 Oppdragsgiver: Nord-Fron, Sel og Vågå kommuner Elgbeitetaksering i Nord-Fron, Sel og Vågå 2016 Morten Meland, Tor Gunnar Austjord & Kristine Ø. Våge -vi jobber med natur Forord Vi

Detaljer

Referat fra bestandsplanmøte i TRÅ 4. januar 2007

Referat fra bestandsplanmøte i TRÅ 4. januar 2007 Referat fra bestandsplanmøte i TRÅ 4. januar 2007 Sted: Nordlandia Østerdalen Hotell kl. 18.00 Møtt: Rolf Brennodden, Arne Løkås, Erlend B. Nilsen, Tostein Storaas, Hans Th. Kiær, Jens Nysæter, Frank Robert

Detaljer

Høring- Forslag til revidert forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark 2012-2017

Høring- Forslag til revidert forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark 2012-2017 Adresseliste Hamar, 14.05.2013 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/2943-4 Saksbeh. Arne Magnus Hekne Tlf. 94 78 85 25 Høring- Forslag til revidert forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark 2012-2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 36-28 Elgbeiteregistrering i Øvre Romerike Elgregion 28 Oppdragsgiver: -Øvre Romerike Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Dette er den tredje taksten som er gjennomført i Øvre Romerike

Detaljer

Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune i Hedmark 2011

Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune i Hedmark 2011 Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune i Hedmark 2011 1. Rafjellet/Kuberget elgforvaltning 2. Roverudsberget/Digeren elgforvaltning 3. Austmarka Driftsplanområde Tittel Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Styringsverktøy. 2. Hele tildelingen kan skje som valgfrie dyr. Tildelingen skjer da etter en godkjent bestandsplan og i henhold til 14.

Styringsverktøy. 2. Hele tildelingen kan skje som valgfrie dyr. Tildelingen skjer da etter en godkjent bestandsplan og i henhold til 14. Styringsverktøy. Hva styrer vi elgforvaltningen etter? Forskerne er ikke alltid like enige, og elgjegerne har mange meninger. Særlig elgjegere med hunder har en tendens til å ønske seg mange elg slik at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. (revidert utgave etter årsmøtet 2012, kun kvoter er endret) Elg 2010-2013

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. (revidert utgave etter årsmøtet 2012, kun kvoter er endret) Elg 2010-2013 Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion (revidert utgave etter årsmøtet 2012, kun kvoter er endret) Elg 2010-2013 INNLEDNING Elgregion Nord-Østerdal-Røros ble formelt etablert 11. mars 1995 med tilslutning

Detaljer

Utvidelse av jakttid for elg i Hedmark- forslag til ny forskrift fra Hedmark fylkeskommune

Utvidelse av jakttid for elg i Hedmark- forslag til ny forskrift fra Hedmark fylkeskommune Utvidelse av jakttid for elg i Hedmark- forslag til ny forskrift fra Hedmark fylkeskommune- 11.06.12 Elgforvaltningen i Hedmark er i mange områder preget av utfordringer knyttet opp mot til dels store

Detaljer

Elgens beitegrunnlag i Norge:

Elgens beitegrunnlag i Norge: Elgens beitegrunnlag i Norge: Hva er spesielt med Trøndelag? Erling J. Solberg mfl. NINA Dagens status: Stor variasjon i reproduksjonsrater og kroppsvekt mellom norske elgbestander Delvis et nyere fenomen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Biologiske elementer i forvaltningen av elg og hjort.

Biologiske elementer i forvaltningen av elg og hjort. 1889 1897 1905 1913 1921 1929 1937 1946 1954 1962 1970 1978 1986 1994 2002 Bærekraftig hjorteviltforvaltning i Hedmark utvalgsmøte 12.11.2009 Biologiske elementer i forvaltningen av elg og hjort. Innledning

Detaljer

Innledning. Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002

Innledning. Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002 Innledning Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002 1 Innledning Levanger kommune Rapport 2002 Tittel: Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag Dato: 09.04.03 Forfattere: Gunnar Kjærstad Antall sider: 18 Kari

Detaljer

Elgbeitetaksering i Vest-Agder Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Vest-Agder Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 022-2017 Oppdragsgiver: Vest-Agder Fylkeskommune Elgbeitetaksering i Vest-Agder 2017 Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å rette en

Detaljer

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 021-2013 Oppdragsgiver: Åseral kommune Elgbeitetaksering i Åseral 2013 Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil undertegnede takke for oppdraget med

Detaljer

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Elgbeite på gran Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Staten hus, Parkgata 36 Pb. 4034, 2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62 55 12 01 e-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012. Saknr. 10/3765-5 Ark.nr. K46 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne UTVIDET JAKTTID FOR ELG I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fastsetter med

Detaljer

Faun rapport Elgbeitetaksering i Søndre Land 2013

Faun rapport Elgbeitetaksering i Søndre Land 2013 Faun rapport 027-2013 Elgbeitetaksering i Søndre Land 2013 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst driftsplanområde Magnus Stenbrenden -vi

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Møtested: Klåvån Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 08.00-10.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/12 SØKNAD OM VILTFONDSMIDLER 2012 2/12 FORSKRIFTSENDRING; UTVIDET JAKTTID PÅ ELG 2012-2017

Detaljer

Beitetaksering i Skja k 2017

Beitetaksering i Skja k 2017 Beitetaksering i Skja k 2017 Skjåk Utmarksråd 2 Tittel Beitetaksering i Skjåk 2017 Forfatter Tor Taraldsrud Oppdragsgiver Skjåk kommune, Skjåk Almenning og Skjåk Utmarksråd Prosjektleder Tor Taraldsrud

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg i Hedmark fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg i Hedmark fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017. Saknr. 13/2943-11 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2013-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen Utført takseringsarbeid I august og første del av september er det blitt gått til sammen 68,25 timer effektiv taksering i Fjella (pauser

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden

Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden Faun rapport 020-2015 Oppdragsgiver: Nordre Land kommune Elgbeitetaksering i Nordre Land 2015 Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å takke Nordre Land

Detaljer

Referat - Årsmøte 2012

Referat - Årsmøte 2012 Referat - Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal

Detaljer

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003.

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Rapport 2003 Tittel: Elg Skog i Levanger, overvåkingstakst 2003. Dato: 08.01.04 Forfattere

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN Ark.: K46 Lnr.: 3565/13 Arkivsaksnr.: 13/624-1 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN 2013-2017 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

RAPPORT FRÅ 8. KLASSE GIMLE SKULE MAI 2017

RAPPORT FRÅ 8. KLASSE GIMLE SKULE MAI 2017 RAPPORT FRÅ 8. KLASSE GIMLE SKULE MAI 2017 OPPDRAGET Vi vil takke Faun AS v/ Tor Gunnar Austjord for oppdraget. Oppdraget var å gjennomføre beitetaksering av eit område på Momrak/Stavdalen på 5 dekar (daa).

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul Bestandsplan for elg Elgregion Mjøsa-Glomma 2013-2017 24.05.2013 Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul 0. INNLEDNING... 2 1. ELGREGIONEN... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. PLANFORUTSETNINGER... 3 4. OVERORDNEDE MÅL I

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Elgregion (ØRE)

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Elgregion (ØRE) Elgbeiteregistrering i Øvre Romerike Elgregion 23 Hauggrend 387 Fyresdal Tlf: 35 6 77 Fax: 35 6 77 9 Epost: post@fnat.no Oppdragsgiver: Øvre Romerike Elgregion (ØRE) Utarbeida av: -Lars Erik Gangsei November

Detaljer

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 Kommunale

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 043-2012 Elgbeitetaksering i Hjartdal 2012 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden Forord Vi vil med dette takke Hjartdal kommune for oppdraget med beitetaksering

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ. Det forelå en fullmakt, fra Olaf Ilsaas (Søndre Oskjølen, Åmot) til Rolf Brennodden.

ELGREGIONEN TRÅ. Det forelå en fullmakt, fra Olaf Ilsaas (Søndre Oskjølen, Åmot) til Rolf Brennodden. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 16. APRIL 2004 I TRYSIL. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 13.00. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen. Det forelå

Detaljer

Faun rapport Elgbeitetaksering i Notodden 2012 Oppdragsgiver: Notodden kommune Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå

Faun rapport Elgbeitetaksering i Notodden 2012 Oppdragsgiver: Notodden kommune Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå Faun rapport 37-212 Elgbeitetaksering i Notodden 212 Oppdragsgiver: Notodden kommune Magnus Stenbrendenn & Lars Egil Libjå Forord Vi vil med dette takke Notodden kommune for oppdraget med beitetaksering

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 06/541 ELGTELLING I BARDU KOMMUNE 2007

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 06/541 ELGTELLING I BARDU KOMMUNE 2007 Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1400 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Elgens beitegrunnlag i Norge:

Elgens beitegrunnlag i Norge: Elgens beitegrunnlag i Norge: Betydning for rekruttering av elg og skog? Erling J. Solberg mfl. NINA Dagens status: Stor variasjon i reproduksjonsrater og kroppsvekt mellom norske elgbestander Delvis et

Detaljer

Elgbeitetaksering i Vinje 2006

Elgbeitetaksering i Vinje 2006 Faun rapport 34-26 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 post@fnat.no Elgbeitetaksering i Vinje 26 Oppdragsgivar: Vinje kommune VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer