Del 1: Nasjonalregnskapet fortsetter. 2. Forelesning ECON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Nasjonalregnskapet fortsetter. 2. Forelesning ECON 1310 20.1.2009"

Transkript

1 Del 1: Nasjonalregnskapet fortsetter 2. Forelesning ECON

2 Kjernepensum: Introduksjon: Litteraturreferanser Forelesningsnotat 2 (H) Kapittel 2 (B) Øvrig pensum Statistisk Sentralbyrås hjemmesider: Erling Joar Fløttum: Nasjonalregnskapet - Systemet og utformingen i Norge (Universitetsforlaget, 2006)

3 Oversikt Del 1 Norsk økonomi (1. forelesning) Nasjonalregnskapet - formål og definisjon Beregning av samlet produksjon (BNP) Arbeidsmarkedet Utenriksregnskapet Inntekt og Sparing Prisindekser Er BNP et mål på velstand?

4 Nasjonalregnskapet - Formål Tallfeste produksjon, tilgang, anvendelse og utvikling Felles internasjonal standard sammenligning med andre land Redskap/hjelpemiddel for beslutningstagere Ragnar Frisch 1895, nobelprisvinner i økonomi 1969

5 Definisjon Nasjonalregnskap - et regnskapssystem som gir en systematisk og detaljert beskrivelse av en totaløkonomi med komponenter og forbindelser til andre totaløkonomier. Komponenter: Eks. konsum til husholdningene og sammensetningen av konsumet

6 Begrepsforklaring: BNP Inneholder: Markedsrettet produksjon - Private næringslivet innen jordbruk, industri, varehandel, kraftforsyning, osv. Noe offentlig virksomhet, f.eks. et offentlig eid transportselskap. Produksjon som ikke omsettes på markedet politi, undervisning, forskning, osv. Lønnet produksjon til eget bruk F.eks. avkastning på husholdningenes boligkapital. Inneholder ikke: Svart arbeid lønnede og uregisterte håndverkstjenester eller barnepass. Ulønnet arbeid i hjemmet. I prinsippet kunne en ha beregnet verdien av slikt arbeid, ved f.eks. fastsette timesatser for ulike typer arbeid. 2. hånds kjøp og salg av formuesgjenstander F.eks bruktboliger NB! Eierskap norsk eller utenlandsk er ikke viktig, bare lokalisering av bedriften. Tall for bruttoproduktet i ulike næringer i Norge finnes på

7 Begrepsforklaring: BNP, fortsetter Uttrykker den samlede produksjonen eller verdiskapingen i et land Måleenhet er for Norge kroner Verdsetting av all produksjon/verdiskapning: Varer som omsettes i markedet salgsverdi / markedspris Ikke omstettelige varer produksjonskostnadene Eks. biler, melk og maling Eks. skole og sykehus

8 Tre beregningsmåter Produksjonsmetoden Utgiftsmetoden Inntektsmetoden

9 BNP produksjonsmetoden Beregning Produksjon (salgsverdi av produksjonen) - produktinnsats (utgifter til varer og tjenester i produksjonen) = Bruttoprodukt Definisjon av bruttonasjonalproduktet (BNP): summen av bruttoproduktet (verdiskapingen) i alle landets bedrifter, i en gitt periode (år eller kvartal)

10 Tre beregningsmåter Produksjonsmetoden Utgiftsmetoden Inntektsmetoden

11 Begrepsforklaring: Tilgang og Anvendelse Tilgang: BNP som er det vi produserer i landet og Import som er de varer og tjenester vi kjøper fra andre land Anvendelse konsum (forbruk) for å dekke de behov vi har nå, som mat, klær, helsetjenester, transport, undervisning, o.l., bruttorealinvestering, eller eksport, dvs. salg til utlandet

12 Begrepsforklaring: Generalbudsjettligningen BNP + Import = Samlet konsum + Bruttoinvestering + Eksport Kalles også Økosirk-relasjon

13 Begrepsforklaring: Privat og offentlig konsum Privat konsum Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner dvs. mat til en husholdning eller varige konsumgoder som møbler og biler Offentlig konsum bruk av varer og tjenester i stat og kommune, som for eksempel lønninger til de ansatte i staten og kommunene eller elektrisk strøm og kontormateriell

14 Generalbudsjettligningen med offentlig og privat konsum BNP + Import = Privat konsum + Offentlig konsum + Bruttoinvestering + Eksport Kalles også Økosirk-relasjon

15 3000 Generalbudsjettligningen Norge Import Eksport mill.kr Bruttoinvestering, offentlig Bruttoinvestering, ptivat 1000 BNP Offentlig konsum 500 Privat konsum 0

16 BNP - utgiftsmetoden Beregning: BNP = Privat konsum + Offentlig konsum + Bruttoinvestering + Eksportoverskudd Eksportoverskudd = Eksport Import Definisjon: Som tidligere

17 BNP - utgiftsmetoden Figuren illustrer underkomponenter til BNP i nasjonalregnskapet Kilde:

18 Generalbudsjettligningen og BNP 1) Generalbudsjettligningen: Y + Q = C + I + G + X Y-BNP, Q-import, C-konsum, I-bruttoinvestering, G-offentlig konsum, X-eksport 2) BNP: Y = C + I + G + NX hvor NX=X-Q 3) Generalbudsjettligningen med offentlig og privat sektor: Y + Q = C + I + C off + I off + X G = C off + I off,, hvor C off - offentlig konsum I off - offentlig investering

19 Noen flere definisjoner Realkapital produksjonsfaktor Kapitalslit - verdiforringelse av realkapital Bruttorealinvestering nyinvestering av realkapital Nettoinvestering - endring i realkapitalbeholdning Beregning: Bruttorealinvestering - Kapitalslit = Nettorealinvestering

20 NNP (Netto nasjonalprodukt) - beregning og definisjon Beregning Bruttoprodukt - kapitalslit = Netto nasjonalprodukt Definisjon av netto nasjonalproduktet: Nettonasjonalproduktet er bruttonasjonalproduktet minus det samlede kapitalslitet i alle landets bedrifter

21 Tre beregningsmåter Produksjonsmetoden Utgiftsmetoden Inntektsmetoden

22 BNP inntektsmetoden Beregning: BNP = Lønnskostnader (lønn + arbeidsgiveravgift) + brutto driftsresultat + netto produktskatter Definisjon: Som tidligere

23 Eks. økonomi med bare to bedrifter, uten produktskatter Bedrift 1: Tømmerhogst uten produktinnsats Tømmer produsert = bruttoprodukt lønnskostnader = Driftsresultat Bedrift 2: Sagbruk med produktinnsats Materialer produsert tømmer brukt opp i produksjon = bruttoprodukt lønnskostnader = Driftsresultat BNP etter produksjonsmetoden Bruttoprodukt i tømmerhogst bruttoprodukt sagbruk = bruttonasjonalprodukt BNP etter inntektsmetoden Samlede lønnskostnader brutto driftsresultat = Inntekt til produksjonsfaktorene BNP etter inntektskomponenter 1). Millioner kroner 2004* Bruttonasjonalprodukt Kapitalslit = Nettonasjonalprodukt Næringsskatter Merverdi- og investeringsavgift Andre produktskatter netto Næringssubsidier Lønnskostnader = Driftsresultat )Finnes på

24 ÅRLIG NASJONALREGNSKAP Tabell 1. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kroner * Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner Konsum i offentlig forvaltning Bruttoinvestering i alt Eksport i alt Tradisjonelle varer Råolje og naturgass Skip, plattformer og fly Tjenester Import i alt Tradisjonelle varer Råolje og naturgass Skip, plattformer og fly Tjenester Bruttonasjonalprodukt(1) Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge(1) Oljevirksomhet og utenriks sjøfart Fastlands-Norge(basisverdi) Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning Korreksjonsposter (1) Bruttonasjonalprodukt er målt imarkedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi

25 SSB og begreper BNP er en indikator for samlet verdiskaping i et land, og gir samtidig uttrykk for opptjent bruttoinntekt fra innenlandsk produksjonsaktivitet. BNP tilsvarer den engelske forkortelsen GDP (Gross Domestic Product). BNP er målt i markedsverdi, og kan defineres og bestemmes ut fra tre ulike hovedmetoder (se de tre definisjonsblokkene nedenfor): henholdsvis produksjonsmetoden (I), utgiftsmetoden (II) og inntektsmetoden (III). (I) = Produksjon (basisverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier = Produksjon (produsentverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Importskatter + Merverdiavgift + Toll = Bruttoprodukt i alt (basisverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier = Bruttoprodukt i alt (produsentverdi) + Importskatter + Merverdiavgift + Toll (II) = Konsum i alt + Bruttoinvestering i fast realkapital + Lagerendring + Eksport - Import = Sluttanvendelse i alt - Import = Innenlandsk sluttanvendelse i alt + Eksport - Import (III) = Lønnskostnader + Driftsresultat + Kapitalslit + Produksjonsskatter - Produksjonssubsidier

26 Hva skaper BNP? Tre grunnleggende produksjonsfaktorer: Arbeidskraft Realkapital Naturkapital

27 Arbeidsmarked Statistikk kilde: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) - Sysselsatte dersom de utførte inntektsgivende arbeid i minst en time i løpet av undersøkelsesuken, eller var fraværende pga sykdom, ferie eller verneplikt - Arbeidsledige dersom de var helt uten inntektsgivende arbeid, har søkt arbeid de siste fire uker, og kan påta seg arbeid innen to uker etter intervjutidspunktet NAV (Arbeids og velferdsforvaltningen tidligere Arbeidsdirektoratet) lager statistikk basert på egne registre: - Registrert helt ledige er arbeidsføre personer som er uten inntektsgivende arbeid, som søker arbeid ved arbeidskontorene, og som er disponible for det arbeid som søkes Nasjonalregnskapet, tilnærmet lik AKU Definisjoner Arbeidsstyrken defineres som summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige Arbeidsledighetsprosenten er antall arbeidsledige som prosent av arbeidsstyrken Yrkesprosenten er andelen av alle personer fra 15 til 74 år, som er i arbeidsstyrken. Utenfor er for eksempel uføre, hjemmeværende

28 Begrepsforklaring: AKU Nøkkeltall 3. kvartal 2008: Arbeidsledige: Sysselsatte: Arbeidsstyrken: 2,5 prosent 72,4 prosent 74,3 prosent Sykefraværet 3. kvartal 2008: Totalt: Egenmeldt: Legemeldt: 6,9 prosent 0,8 prosent 6,1 prosent

29 Begrepsforklaring: Nasjonalregnskapet og arbeidsmarkedet Sysselsatte personer (gjennomsnittlig over året), Utførte timeverk (antall over hele året, inklusiv overtid), og Normalårsverk (antall sysselsatte omregnet til heltidssysselsatte) Jobber, «jobber» (arbeidsforhold), ny variabel fra , viktig rolle i sammenkoblingen av tall for sysselsatte personer, normalårsverk og utførte timeverk. Kilde:

30 BNP fordelt på næringer

31 BNP fordelt på næringer tre Primærnæring: hovedgrupper Jobber direkte med tradisjonelle råvarer (Eks. jordbruk, skogbruk og fiske) Sekundærnæring eller vareproduserende næringer: Eks. industri, oljeutvinning, elektrisitetsforsyning, bygg og anlegg. Tertiærnæring eller tjenesteytende næring: varehandel, finanssektor, undervisning, helsetjenester, offentlig osv.

32 Utvikling over tid Sysselsetting fordelt på næringer Prosent Primær Sekundær Tertiær

33 Utenriksregnskapet Driftsregnskapet Kapitalregnskapet Finansregnskapet Sammenheng: Overskudd på drifts- og kapitalregnskapet = Overskudd på finansregnskapet Kilde:

34 Drifts- og kapitalregnskapet Driftsregnskapet Norges eksport og import av varer lønn og avkastning på investeringer overføring (gaver, uhjelp etc) Kapitalregnskapet kjøp og salg av patenter, lisenser mv.

35 1 Drifts- og kapitalregnskap overfor utlandet. Løpende priser. Millioner kroner :1 08:2 08:3 Driftsregnskap, varer og tjenester Eksport i alt Varer Råolje og naturgass Skip Oljevirksomhet, diverse varer Andre varer Tjenester mport i alt Varer Tjenester are- og tjenestebalansen arebalansen jenestebalansen ente- og stønadsbalansen Lønn og formuesinntekter, netto Løpende overføringer, netto Driftsbalansen overfor utlandet Kapitalregnskap Kapitaloverføringer til utlandet, netto Anskaffelse av patenter, lisenser mv, netto

36 Finansregnskapet direkte investeringer porteføljeinvesteringer andre finansinvesteringer endringer i Norges Banks internasjonale reserver

37 2 Finansregnskap. Millioner kroner :1 08:2 08:3 Norske investeringer i utlandet Direkte investeringer i utlandet Aksjer og andeler Reinvestert fortjeneste Annen kapital Porteføljeinvesteringer i utlandet Aksjer og andeler Banker Andre sektorer Andre verdipapirer Banker Andre sektorer Andre finansinvesteringer i utlandet Varekreditter Lån til utlandet Banker Andre sektorer Kontanter og innskudd Banker Andre sektorer Annen kapital nternasjonale reserver tenlandske investeringer i Norge Direkte investeringer i Norge Porteføljeinvesteringer i Norge Andre finansinvesteringer i Norge fordelte finanstransaksjoner og statistiske vvik, netto etto finansinvestering mvurderinger, netto ndring i Norges nettofordringer

38 Hvor mye Norge eier og skylder overfor utlandet finnes det tall for i beholdningsregnskapet overfor utlandet, kalt nettofordringer overfor utlandet eller Norges internasjonale investeringsposisjon (IIP).

39 Begrepsforklaring: Nettoformuen for et land Ikke finansiell kapital (realkapital) Netto finanskapital overfor utlandet (fordringer - gjeld)

40 Legg merke til at vi kan se på Norges nasjonalformue i bredere perspektiv Kilde:

41 Inntekter og sparing for et land

42 Begrepsforklaring: Inntekter for Norge BNP er samlet produksjon i landet Brutto nasjonalinntekt (BNI) Samlet inntekt for landet BNI = BNP + netto formuesinntekter + netto lønn fra utlandet Netto nasjonalinntekt (NNI) - Netto inntekt for landet - NNI = BNI kapitalslit Disponibel inntekt for landet - Den inntekten som landet kan bruke uten å bli fattigere - Disponibel inntekt = NNI - stønader og løpende overføringer til utlandet

43 1 Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner. Millioner kroner * Bruttonasjonalprodukt Formuesinntekt og lønn til utlandet, netto = Bruttonasjonalinntekt Kapitalslit = Nasjonalinntekt Stønader og løpende overfør. til utl., netto = Disponibel inntekt for Norge Konsum i alt = Sparing for Norge Kapitaloverføringer, netto Anskaffelse av patenter, lisenser mv, netto Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital = Nettofinansinvestering for Norge MEMO Disponibel realinntekt i 2000-priser Sparing i 2000-priser

44 Inntekt og sparing Norge Nettofinansinvestering Realinvestering Disponibel inntekt 600 Konsum Alle tall i milliarder kroner. Enkelte poster er slått sammen

45 Begrepsforklaring: Privat og offentlig sparing Offentlig sparing Offentlig sparing S off = T C off Budsjettbalansen B = T G, hvor G = C off + I off Privat sparing - S p = R T C Samlet sparing for landet S t = S off + S p Offentlig sparing uttrykt ved budsjettbalansen: S off = B + C off + I off C off = B + I off

46 Forenkling S t = S off + S p Dersom R = Y, dvs. vi ser bort fra kapital slit og at rente- og stønadsbalansen er null. Dette er en forenkling S t = T C off + Y T C = Y C off - C

47 Til hit

Nasjonalregnskapet 1. Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden

Nasjonalregnskapet 1. Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden Nasjonalregnskapet 1 Innledning... 2 1 Bruttonasjonalproduktet (BNP)... 2 Hvilken produksjon kommer med i BNP?... 4 Hvordan BNP anvendes... 7 2 BNP som

Detaljer

Forelesning # 1 i ECON 1310:

Forelesning # 1 i ECON 1310: Forelesning # 1 i ECON 1310: Nasjonalregnskap Anders Grøn Kjelsrud 19.8.2013 Praktisk informasjon I Har forelesning 1 6 og de to første oppgaveverkstedene Epost: a.g.kjelsrud@econ.uio.no Treffetid: Tirsdager,

Detaljer

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/8 1. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge 1.1. Utenriksøkonomi i 7 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 391 milliarder kroner

Detaljer

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomiske analyser 1/27 Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Utenriksøkonomi i 26 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 366 milliarder kroner i 26 viser foreløpige

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

Norsk økonomi Artikler med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Norsk økonomi Artikler med utgangspunkt i nasjonalregnskapet 98 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk økonomi Artikler med utgangspunkt i nasjonalregnskapet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

OFFENTLIG FORVALTNING I NORGE

OFFENTLIG FORVALTNING I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/13 OFFENTLIG FORVALTNING I NORGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3674-6 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 51 Offentlig forvaltning EMNEORD Kommuneforvaltning

Detaljer

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget 99/25 Rapporter Reports Steinar Todsen Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Spesiell utgave/296 23 6 21 NORSK utgave 10 01 KAPITTEL 10 PRIS- OG VOLUMMÅL I et nasjonalregnskapssystem uttrykkes alle strømmer og beholdninger i monetære enheter Den monetære enheten er den eneste fellesenheten

Detaljer

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå.

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå. utgis av Forskningsavdeiingen i Statistisk Sentralbyrå og kommer normalt med 10 nummer i året. Første nummer i året vil inneholde Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen vil ellers inneholde

Detaljer

Kvartalsvis nasjonalregnskap: Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing Gisle Frøiland

Kvartalsvis nasjonalregnskap: Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing Gisle Frøiland Kvartalsvis nasjonalregnskap: Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing Gisle Frøiland Spareraten for husholdninger og ideelle organisasjoner var 14,9 prosent i 1. kvartal

Detaljer

Ressursbruk i offentlig sektor Hva sier tallene?

Ressursbruk i offentlig sektor Hva sier tallene? Ressursbruk i offentlig sektor Hva sier tallene? Linda Skjold Oksnes og Bjarne Jensen Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 4 1.1 Problemstilling og innhold... 4 1.2 Hovedkonklusjoner... 4 2. Offentlig

Detaljer

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen 97/22 Rapporter Reports Trude Nygård Evensen og Knut. Sørensen Turismens økonomiske betydning for Norge Belyst ved nasjonalregnskapets satelittregnskap for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Spesiell utgave/92 23 6 2001 NORSK utgave KAPITTEL 4 FORDELINGSMESSIGE TRANSAKSJONER 4 01 Definisjon: Fordelingsmessige transaksjoner omfatter transaksjoner som viser hvordan bruttoproduktet opptjent i

Detaljer

Hovedtrekkene i det reviderte SNA-opplegg. A v Mikael Selsjord INNHOLD

Hovedtrekkene i det reviderte SNA-opplegg. A v Mikael Selsjord INNHOLD 1 68/13 Oslo, 17. juni 1968 Hovedtrekkene i det reviderte SNA-opplegg. A v Mikael Selsjord INNHOLD 1. Innledning i 2. Oversikt over regnskapsstrukturen OOOOO OOOOOO 2 3. Sektorsystemene 3 A Det funksjonelle

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 10. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 10. februar 1997 11.5.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.21/91 KOMMISJONSVEDTAK av 10. februar 1997 om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Verdiskaping i Buskerud

Verdiskaping i Buskerud Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet Notat oversendt styringsgruppen mai 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. HVA MENES MED VERDISKAPING?... 4 1.1 Hva legger man i

Detaljer

Notater. Brita Bye og Ida Ringdal. Disaggregering av helse-, omsorg- og utdanningstjenester i MSG6 2006/57. Notater

Notater. Brita Bye og Ida Ringdal. Disaggregering av helse-, omsorg- og utdanningstjenester i MSG6 2006/57. Notater 26/57 Notater Brita Bye og Ida Ringdal Notater Disaggregering av helse-, omsorg- og utdanningstjenester i MSG6 Forskningsavdelingen/Gruppe for økonomisk vekst og effekter 1. Bakgrunn og motivasjon I forbindelse

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 1

Etterspørsel, investering og konsum 1 Forelesningsnotat 4, januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 1 Innhold Etterspørsel, investering og konsum...1 Investering og rente...2 Nominell rente og nåverdi...2 Realrenten...4 Investeringene...5

Detaljer

Satellittregnskap for forskning og utvikling i nasjonalregnskapet

Satellittregnskap for forskning og utvikling i nasjonalregnskapet Økonomiske analyser 5/2008 Satellittregnskap for forskning og utvikling i nasjonalregnskapet Satellittregnskap for forskning og utvikling i nasjonalregnskapet Knut Ø. Sørensen SSB arbeider med et satellittregnskap

Detaljer

Beregningene av næringene vannforsyning, avløp og renovasjon i nasjonalregnskapet

Beregningene av næringene vannforsyning, avløp og renovasjon i nasjonalregnskapet Notater Documents 56/2012 Janne Reiakvam Beregningene av næringene vannforsyning, avløp og renovasjon i nasjonalregnskapet Notater 56/2012 Janne Reiakvam Beregningene av næringene vannforsyning, avløp

Detaljer

Beregningene av næringene undervisningstjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet

Beregningene av næringene undervisningstjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet Notater Documents 41/2012 Nina Bruvik Westberg Beregningene av næringene undervisningstjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet Notater 41/2012 Nina Bruvik Westberg Beregningene av næringene

Detaljer

SOSIALOKONOMI. HiyWL SKOLE

SOSIALOKONOMI. HiyWL SKOLE SOSIALOKONOMI HiyWL SKOLE STATISTISK SENTRALBYRAS HANDBOKER 34 SOS IALOKONOMI KURS III PA BYRASKOLEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1974 ISBN 82-537--0373-2 FORORD Statistisk Sentralhyra har i mange år hatt

Detaljer

Norske finansmarkeder pengepolitikk og finansiell stabilitet

Norske finansmarkeder pengepolitikk og finansiell stabilitet NORGES BANKS SKRIFTSERIE / OCCASIONAL PAPERS NR. 34 OSLO 2004 Norske finansmarkeder pengepolitikk og finansiell stabilitet Utgivelser i Norges Banks skriftserie er inkludert i abonnement på Penger og Kreditt

Detaljer

Produksjonsevne og konsummuligheter

Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /007 Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn gir en omfattende analyse og beskrivelse av den aktuelle økonomiske situasjonen og en vurdering av den løpende

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer