Sikkerhetsdatablad. Sheetrock Lightweight Compounds FOR ALTERNATIVE PRODUKTNAVN SE AVSNITT 1.1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. Sheetrock Lightweight Compounds FOR ALTERNATIVE PRODUKTNAVN SE AVSNITT 1.1."

Transkript

1 Side : 1 / 7 1. IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Compounds FOR ALTERNATIVE Synonymer : All Purpose Joint Compound Ready Mixed Sheetrock Dust Control Finishing Compound Sheetrock ProSpray Plus Sheetrock ProSpray Light Sheetrock ProSpray Light Tinted Sheetrock ProSpray Plus Tinted Sheetrock Fill & Finish Light 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke-anbefalt bruk Spesielle bruksområder : sparkelmasse profesjonelt bruk Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firma : Norgips Norge AS Pb 655, Strømsø NO-3003 Drammen For mer informasjon: E-post: 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : (i arbeidstiden) 2. FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i følge Forordning (EF) 1272/2008/EC CLP-klassifisering : Ikke et farlig stoff eller blanding i følge Forordning (EF) nr. 1272/2008. Ikke klassifisert Klassifisering i følge EU-direktivene 67/548/EØS eller 1999/45/EF Klassifisering : Dette produktet er ikke farlig i følge 1999/45/EF. Ikke klassifisert 2.2 Etikettelementer Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 Ikke relevant Merking i følge Direktiver (67/548/EEC /45/EC) Ikke relevant

2 Side : 2 / Andre farer : Det forventes ikke at dette produktet medfører usedvanlig risiko ved normal bruk. Under sliping frigjøres imidlertid støv til atmosfæren. Eksponering for høye støvnivåer kan irritere huden, øynene, nesen, halsen eller de øvre luftveiene. Sørg for tilstrekkelig lufting og unngå innånding av store mengder støv. Der det er utilstrekkelig ventilasjon bør man bruke egnet verneutstyr, f.eks. en støvmaske. (EN 149) eller åndedrettsvern med partikkelfilter (EN 143). Knauf tilsetter ikke krystallinsk silica eller kvarts i dette produktet. Noen av de naturlig forekommende mineralene som brukes i dette produktet kan imidlertid inneholde spor av dette mineralet. Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses for å være persistente, bioakkumulative eller giftige (PBT). Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses for å være meget persistente eller meget bioakkumulative (vpvb). 3. SAMMENSETNING AV/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer Ikke relevant 3.2. Blandinger Bestanddelens navn Produktidentifikator % Klassifisering jamfør direktiv 67/548/EØS Kalsiumkarbonat (CAS-nr.) Ikke klassifisert (EF-nr.) Vann (CAS-nr.) Ikke klassifisert (EF-nr.) (Indeksnr.) - Perlitt (CAS-nr.) Ikke klassifisert Vannbasert polymeremulsjon 1,5-4,5 Ikke klassifisert Fortykningsmidler < 1 Ikke klassifisert Bestanddelens navn Produktidentifikator % Klassifisering i følge forordning (EF) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Kalsiumkarbonat (CAS-nr.) Ikke klassifisert (EF-nr.) Vann (CAS-nr.) Ikke klassifisert (EF-nr.) (Indeksnr.) - Perlitt (CAS-nr.) Ikke klassifisert Vannbasert polymeremulsjon 1,5-4,5 Ikke klassifisert Fortykningsmidler < 1 Ikke klassifisert Se avsnitt 16 for fullstendig tekst i R- og H-setningene som er nevnt i dette avsnittet. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding : Unngå å puste inn store mengder støv som utvikles under sliping. Oppsøk frisk luft. Holdes i ro. Søk lege ved vedvarende symptomer. Hudkontakt : Vaskes av med rikelig med vann. Søk lege hvis hudirritasjonen vedvarer. Øyekontakt : Skyll øyeblikkelig med rikelig med vann, også under øyelokkene i minst 15 minutter.

3 Side : 3 / 7 Konsulter en spesialist ved vedvarende øyeirritasjon. Svelging : Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger uten at lege er til stede. Søk lege ved vedvarende symptomer. Øvrige råd : Vis dette sikkerhetsdatabladet til vakthavende lege. Behandles symptomatisk. Gi aldri en bevisstløs person noe gjennom munnen De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging : Det forventes ingen skadelige virkninger under bruk. Derimot utvikles støv under sliping (se avsnitt 2.3). : Det forventes ingen komplikasjoner. : Støv i øynene kan føre til mekanisk irritasjon. Øyekontakt kan fremprovosere følgende symptomer: Rødhet, føles som overfladisk forbrenning. Kløe, smerte. : Det forventes ingen komplikasjoner. Svelging kan medføre mage- og tarmirritasjon, kvalme, oppkast og diaré Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkemidler Passende slokkemidler : Vann. Brannslokkingsforanstaltningene skal være hensiktsmessige i forhold til lokale omstendigheter og miljøet rundt. Slokkemidler som av sikkerhetsgrunner : Kraftig vannstråle. ikke må brukes 5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Spesifikke farer : Brannrester og forurenset brannslokkingsvann skal fjernes i henhold til lokale regler Råd for brannslokkingsmannskaper Råd for brannslokkingsmannskaper : I tilfelle brann: bruk åndedrettsvern med luftforsyning. Bruk personlig verneutstyr. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Veiledning til ikke-nødpersonell : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Se også avsnitt 8. Unngå støvdannelse. Unngå å puste inn store mengder støv som utvikles under sliping. Unngå kontakt med huden og øynene Forholdsregler for vern av miljø Forholdsregler for vern av miljø : Spyl ikke ut til overflatevann eller kloakksystemet Metoder og materialer for opprenskning og rengjøring Metoder for opprydning : Unngå støvdannelse. Fei opp og plasser avfallet i egnede avfallsbeholdere. Fjernes i henhold til gjeldende bestemmelser.

4 Side : 4 / 7 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Se også avsnitt 8. Unngå støvdannelse. Unngå å puste inn større mengder støv som utvikles under sliping. Unngå kontakt med huden og øynene. Fast form : Danner støv under bruk Forhold for sikker lagring, inkludert eventuell uforenlighet Lagring : Oppbevar beholderne tett lukket på et tørt og kjølig sted med god ventilasjon. Må ikke oppbevares tett på eller sammen med noen av de uforenlige stoffene som er nevnt i avsnitt 10. Holdes borte fra varme og antennelseskilder. Unngå fuktighet. Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen. Oppbevares ved romtemperatur i originalbeholderen. Holdes borte fra direkte sollys. Hygieniske forholdsregler : Skal håndteres i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhet Spesifikk bruk Spesifikk bruk : sparkelmasse, profesjonell bruk. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametre Komponent : Kalsiumkarbonat ( ) TLV-TWA (mg/m³) : 10 (FR, PL) Komponent : Perlitt ( ) TLV-TWA (mg/m³) : 10 (BE) 8.2. Eksponeringskontroll Åndedrettsvern : Bruk egnet åndedrettsvern hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig. Åndedrettsvern med partikkelfilter (EN 143). Effektiv støvmaske. (EN 149), Håndvern : Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, de må imidlertid ikke brukes etter at påvirkningen har funnet sted. Beskyttelseshansker (EN 388). Øyevern : Sikkerhetsbriller (EN 166). Hud- og kroppsvern : Bruk egnet arbeidstøy. Unngå gjentatt påvirkning. Tekniske forholdsregler : Unngå støvdannelse. Må kun brukes på steder hvor egnet ventilasjon er tilgjengelig. Forholdsregler for å beskytte miljøet : Spyl ikke ut til overflatevann eller kloakksystemet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : Pasta Farge : Hvit til off-white eller lysegul hvis farget. Lukt : svak lukt -,luktfri ph : 25 C

5 Side : 5 / 7 Smeltepunkt/Smeltepunktsintervall : ikke relevant Frysepunkt : 0 C Kokepunkt/Kokepunktsintervall : 100 C / ikke relevant Flammepunkt : ikke relevant Eksplosjonsgrenser : ingen informasjon tilgjengelig Damptrykk : C Damptetthet : < 1 (=H20) Relativ tetthet : 1-1,4 kg/l Vannløselighet : Vannbasert blanding. Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : ikke relevant Selvantennelsestemperatur : ingen informasjon tilgjengelig Dekomponeringstemperatur : 175 C Viskositet : ingen informasjon tilgjengelig Eksplosjonsegenskaper : ikke relevant Oksidasjonsegenskaper : ikke relevant 9.2. Andre opplysninger Innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) : < 2 g/l Andre opplysninger : % Flyktig. = %. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet : Se også avsnitt Kjemisk stabilitet Stabilitet : Stabil under normale forhold Mulighet for skadelige reaksjoner Skadelige reaksjoner : Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås : Varme. Unngå fuktighet Stoffer som skal unngås Uforenlige stoffer : Ingen kjente Farlige nedbrytningsprodukter Farlige nedbrytningsprodukter : Over 800º C kalk kan nedbrytes til kalsiumoksid (CaO) og karbondioksid (CO2). Over 175º C polyvinylacetat kan nedbrytes til H2O, CO2, CO og eddiksyre, kan produsere vinylacetatmonomerer. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske effekter Generell informasjon Vurdering av toksikokinetisk atferd : Akutt toksisitet

6 Side : 6 / 7 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging : Det forventes ingen skadelige virkninger under bruk. Derimot utvikles støv under sliping (se avsnitt 2.3). : Det forventes ingen komplikasjoner. : Støv i øynene kan føre til mekanisk irritasjon. Øyekontakt kan fremprovosere følgende symptomer: Rødhet, føles som overfladisk forbrenning. Kløe, smerte. : Det forventes ingen komplikasjoner. Svelging kan medføre mage- og tarmirritasjon, kvalme, oppkast og diaré. Kronisk toksisitet : Irritasjon Etsende virkning Sensibilisering Toksisitet ved gjentatt svelging Kreftfremkallende Mutagenitet Reproduksjonstoksisitet ph: 25 C ph: 25 C Andre opplysninger 12. MILJØOPPLYSNINGER Toksisitet Økotoksiske virkninger : Det forventes ingen komplikasjoner Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet : Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering : ingen informasjon tilgjengelig Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ikke relevant 12.4.Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger PBT/vPvB : Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses for å være persistente, bioakkumulative eller giftige(pbt). Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses for å være meget persistente eller meget bioakkumulative (vpvb) Andre negative virkninger

7 Side : 7 / INSTRUKSER VED AVHENDING Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall/restprodukter : I henhold til lokalt og nasjonalt regelverk. Tom emballasje bør avhendes ved levering til lokale gjenbruksstasjoner. Forurenset emballasje : Økologisk tilleggsinformasjon : Spyl ikke ut til overflatevann eller kloakksystemet. Avfallsnummer (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Følgende avfallskoder er kun forslag: EWC avhending av avfall nr: Avfallskoder skal angis av brukeren basert på aktuell bruk av produktet. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1.Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-bestemmelser Autorisasjoner/Bruksbegrensninger : Ikke relevant Nasjonale bestemmelser MAL-kode: 00-1 (1993) Kjemikaliesikkerhetsvurdering 16. ANDRE OPPLYSNINGER Kilder til nøkkeldata for utarbeidelse av dette databladet : Leverandørens sikkerhetsdatablad Analysedata. Andre opplysninger : ANSVARSFRASKRIVELSE Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet stammer fra kilder som etter vår overbevisning er pålitelige. Vi gir imidlertid ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøyaktige. Forholdene produktet håndteres, lagres, brukes og avhendes under, samt de metodene som benyttes til dette, ligger utenfor vår kontroll og eventuelt også utenfor vår kjennskap. Av denne og andre grunner påtar vi oss intet ansvar for, men fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skader eller utgifter i forbindelse med håndtering, lagring, bruk og avhending av produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet kun til bruk for dette produktet. Dersom produktet inngår som bestanddel i et annet produkt, kan det hende at opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet ikke gjelder.

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RADIATORMALING. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD RADIATORMALING. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD RADIATORMALING AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE KETAC-BOND APLICAP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn SPERREGRUNN

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 2990, 2991 Produktbeskrivelse Reparasjons og hobbylim. 1.2

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1892 501 - Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1892 501 - Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501 Produktkode : 1892 501 SDS-Identcode : 10041286

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Vannbasert Impregnering Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Vannbasert

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MAGNESIUMKLORID

SIKKERHETSDATABLAD MAGNESIUMKLORID 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 26/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Magnesiumklorid hexahydrat MgCl2.6H2O EC-nr 232-094-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Xi; R36/38. Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one

Xi; R36/38. Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt Væske. Andre

Detaljer

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1WAWX

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 1. DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge NO. 1 ANTI RUST AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn NO.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Navn på stoffet Nikkel Handelsnavn på stoffet Identificatienummer 028-002-00-7 Registreringsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn CAS nummer Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

FW167-K01 Pro-Tec B 361

FW167-K01 Pro-Tec B 361 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER FS Fasadebeis, FS Facade stain, FS Elewacyjny lazur 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

: AROMA FRESH LEMON 2 X 5 L EAST WEST

: AROMA FRESH LEMON 2 X 5 L EAST WEST SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61936 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer