Årsmelding og regnskap driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår"

Transkript

1 Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik Balanse for Coop Hamarvik Noter til regnskapet Rapport fra kontrollkomiteen Revisors beretning

2 ÅRSMØTE Velkommen til årsmøte i Coop Hamarvik SA onsdag 8. april 2015 kl på Hotell Frøya Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere 3. Styrets beretning 4. Regnskap og revisjonsberetning 5. Budsjett for Godtgjørelse til lagets tillitsvalgte 7. Valg a) Styreleder b) Et medlem til styret c) To varamedlemmer til styret d) Et medlem til kontrollkomiteen e) To varamedlemmer til kontrollkomiteen f) Et medlem til valgnemnd/lønnsnemnd g) To varamedlemmer til valgnemnd/lønnsnemnd h) To utsendinger til møte i Coop Norge Distrikt Midt i) Et varamedlem til møtet i distriktslaget j) Valg av revisor 8. Innkomne saker Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen Ca. kl serveres middag. Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til årsmøtet i våre butikker senest tirsdag 7. april Coop Hamarvik SA 4

3 Styrets beretning for 2014 Virksomhet Coop Hamarvik SA er en medlemseid detaljhandelsbedrift som driver handel innen dagligvarer, byggevarer og elektro. Laget har 4 butikker på Frøya, henholdsvis på Hamarvik, Sistranda og Dyrøy. Det har vært normal driftsaktivitet i året, uten større investeringer eller endringer i forbindelse med drift. Laget har 29 ansatte og med tillegg av ekstrahjelp/vikarer er det totalt arbeidet 26 årsverk: Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede Arbeidsmiljø Sykefraværet har vært stabilt, og relativt høyt. Fra 7,4% i 2013 til 7,0% i Største delen av fraværet gjelder langtidsfravær som i hovedsak ikke er arbeidsrelatert. Likestillingen i laget er god. Ytre miljø Vår kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Våre vesentlige miljøaspekter innebærer transport, avfall og energiforbruk, og de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å få endret forbruket mot mer miljøvennlige produkter. Avfall leveres til Ragn Sells og Coop Norge. Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene De siste fire årene har matvareprisene vist svak, og tidvis negativ vekst, og prisøkningen har vært lavere enn den generelle prisveksten. I 2014 steg derimot matvareprisene mer enn den gjennomsnittlige prisveksten og økningen ble på 2,9%. Coop Hamarviks markedsområde har en større vekst enn landsgjennomsnittet. At Coop Hamarvik har en økning i salg av dagligvarer på 7,9% tilsier likevel at markedsandelen har økt vesentlig. Den samme utviklingen ser vi for faghandel om enn sterkere. Coop Hamarvik hadde en økning på byggevarer på 12,4% og en økning på elektro på 17,9%. Dette er også langt over generell markedsutvikling, og markedsandelene har økt betydelig. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2014 på omtrent 41,0 mrd. kroner. Dette er en økning på 2,7% fra Det ser ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,4 prosentpoeng til 22,3%. Pr. 31. desember 2014 var 104 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang i 2014 på 5 lag som følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Ved utgangen av 2014 var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Tilsvarende tall for foregående år var På Coop Norge SA s årsmøte 6. november ble det vedtatt modell og innretning for ny samvirkelagsstruktur i Norge. Modellen deler landet inn i markedsområder rundt de største samvirkelagene, og med disse som kjernelag. Gjennomføringen forutsettes i to faser. Den første med 10 kjernelag som resultat, og til sju kjernelag i fase to. 5

4 Mange samvirkelag og spesielt de små og mellomstore lagene har protestert kraftig mot dette vedtaket. Protestene går på prosessen i forkant av vedtaket, hvor de små og mellomstore lagene i realiteten ikke var involvert, på måten det planlegges gjennomført og på svært korte frister for behandling i landets samvirkelag. Og sist, men ikke minst: Det er ikke noe som tyder på at så store enheter som det her planlegges vil bli bedre og mer robuste. Erfaringstallene viser i realiteten det motsatte. Coop Norge SA høster også sterk kritikk for å forholde seg i for stor grad til de 20 største samvirkelagene i landet. Coop Hamarvik SA har påtatt seg oppgaven med å fronte og organisere protestene fra Trøndelagsfylkene, og det ble i den forbindelse gjennomført et møte på Stjørdal 19. januar 2015 hvor 12 samvirkelag samlet seg om et skriv til Coop Norge SA, hvor argumentene for den vedtatte strukturplanene ble imøtegått, og hvor det ble oppfordret til dialog mellom Coop Norge SA og de små og mellomstore lagene. Styrets arbeid Det er holdt 6 styremøter og behandlet 38 saker. Lagets organer Hilde Hammervik og Audun Klev representerte Coop Hamarvik i forbindelse med det årlige møtet til Coop Norge Distrikt Midt-Norge. Tillitsvalgte I beretningsåret har organene i Coop Hamarvik SA bestått av: Styret: Hilde Hammervik Terje Svendsen Tore Knut Meland Cecilie Bogø May Brit Trøan Paulsen Audun Klev Varamedlemmer for styret: Andreas Kvingedal Per Johansen Leder Nestleder De ansattes representant Daglig leder Kontrollutvalget: Edel Myhren Torbjørn Taraldsen Leder Varamedlemmer for kontrollutvalg: Anne Katrine Tanemsmo Ola Åstum Valgnemnd/lønnsnemnd: Jan Otto Fredagsvik Torill Marit Pettersen Ellen Johansen Varamedlemmer til valgnemnd/lønnsnemnd Heidi Skarsvåg John Tore Antonsen Roar Løkkeberg Tatjana Dyrø Vara 1 ansatte representant Vara 2 ansatte representant 6

5 MEDLEMSSPARING OG MEDLEMMER Medlemssparing Sparing gjennom Samvirkelaget er et tilbud vi gir medlemmene i tillegg til butikkdriften. Alle som er medlem, eller vil tegne seg som medlem, kan plassere sparepengene i laget og få konkurransedyktige renter på disse. 1) Vanlig medlemskonto, brukskonto: 1,0 % 2) Langtidssparing: a) ,0 % b) og over 3,0 % Medlemmer i laget for Ved utgangen av 2014 var det medlemmer i laget, ved inngangen av året var det Nye medlemmer ønskes velkommen som medeiere i Coop Hamarvik SA. Sett sparepengene dine i Coop Hamarvik SA! Låneinnskudd Låneinnskudd Innsatt i året Kjøpeutbytte Renter Uttatt i året Låneinnskudd Samvirkelagene garanterer alle dine innskudd. Innskuddene er sikret gjennom lagets medlemskap i samvirkelagenes garantifond. Medlemsinnskuddene er med på å sikre vårt lags fremtidige utvikling. Lagets drift Netto omsetning Endring Avd 1. Dagligvare Hamarvik ,0% Avd 5. Byggmix, ,7% Avd 6. Dyrøy ,0% Avd 9. Elektro ,2% Sum omsetning ,0% 7

6 Sum inntekter er på Kr (26,2% av oms) Sum driftskostnader er på Kr (24,4%) Avskrivningene på eiendommer og inventar er på Kr (1,8%) Utestående fordringer er bokført med kr ,-. Dette er en økning fra 2013 på kr ,-. Det er avsatt kr ,- for usikre fordringer. Resultat før skatt ble et overskudd på kr Dette er kr ,- bedre enn budsjettert, og er i sin helhet driftsrelatert. Coop Hamarvik SA har garantert 2% kjøpeutbytte for 2015 på brutto kontant kjøp. Sluttord Regnskapet for 2014 viser at driften i selskapet er vesentlig forbedret. Resultatet er i sin helhet driftsrelatert, og må på den bakgrunn betegnes som godt. Det er omsetningsvekst for alle avdelinger, og tallene viser at Coop Hamarvik klarer seg godt i et marked med stadig sterkere konkurranse. Den viktigste faktor for å oppnå disse resultatene er de ansatte. Det gjøres det en formidabel innsats hver eneste dag, og styret takker så mye for innsatsen. Arbeidet som gjøres blir også lagt merke til eksternt. ByggMix ble kåret til årets ByggMix-butikk for andre år på rad. Samtidig vant ByggMix en landsomfattende Jotun-konkurranse, og fem ansatte ble premiert av Jotun med en reise til Dubai. Samme avdeling vant også en landsomfattende konkurranse i regi av Jordan. Coop Hamarvik SA har lokalt eierskap, med medlemmer ved årets slutt. Medlemmer som er opptatt av sin nærbutikk med dagligvarer, og som viser at de setter pris på et bredt utvalg innenfor faghandel i sin nærhet. Vi takker for tilliten i 2014 og ser fram til et fortsatt godt samarbeid! En stor takk også til leverandører og samarbeidspartnere som bistår oss på en god måte både i enkeltprosjekter og i den vanlige hverdag. Hamarvik, 17. mars 2015 Hilde Hammervik Terje Svendsen Tore Knut Meland Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Cecilie Bogø May Brit Trøan Paulsen Audun Klev Styremedlem Styremedlem Daglig leder 8

7 Resultatregnskap for Coop Hamarvik SA 2014 Note 2014 % 2013 % Driftsinntekter Salgsinntekter Salgsrabatt til medlemmer i samvirkelag , ,0 Netto salgsinntekter Varekostnad Bruttofortjeneste , ,5 Annen driftsinntekt , ,8 Netto driftsinntekter , ,3 Driftskostnader Lønns- og personalkostnad , ,6 Avskrivning , ,7 Annen driftskostnad 3, , ,0 Sum driftskostnader , ,3 Driftsresultat , ,0 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt , ,1 Annen finanskostnad , ,7 Netto finansinntekter , ,6 Ordinært resultat før skattekostnad , ,4 Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat , ,3 Årsresultat , ,1 Overføringer: Overført til annen egenkapital Renter ansvarsinnskudd Sum overføringer

8 Balanse pr for Coop Hamarvik SA Anleggsmidler Note 2014 % 2013 % Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel , ,8 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Driftsløsøre, inventar, utstyr 2, Sum varige driftsmidler , ,1 Finansielle eiendeler Andelsinnskudd i Coop Norge Sum finansielle eiendeler , ,1 Sum anleggsmidler , ,0 Omløpsmidler Varer 1,7, , ,6 Fordringer Kundefordringer 7, Forskudd til Coop Norge 0 0 Andre fordringer Sum fordringer , ,2 Bank, kontanter og lignende , ,2 Sum omløpsmidler , ,0 Sum eiendeler

9 Balanse for Coop Hamarvik SA forts. Egenkapital Note 2014 % 2013 % Innskutt egenkapital Medlemmenes ansvarsinnskudd , ,7 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Felleseid andelskapital Kjøpeutbyttefond Sum opptjent egenkapital , ,3 Sum egenkapital , ,0 Gjeld Gjeld til kredittinstutisjoner Medlemsinnskudd Sum langsiktig gjeld , ,0 Kortsiktig gjeld Coop Norge Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Skyldig kjøpebonus og rabatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , ,1 Sum gjeld , ,0 Sum egenkapital og gjeld Hamarvik 20. mars 2015 i styret for Coop Hamarvik SA 11

10 Noter til regnskapet for 2014 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Pensjoner AFP-ordningen er ikke balanseført. Kostnaden resultatføres under lønnskostnader Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samtusikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. 12

11 Note 2: Varige driftsmidler Note 3: Ansatte, godtgjørelser mv Bygninger og tomter Driftsløsøre, Sum inventar og verktøy Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Avskrivningsplan lineær lineær Økonomisk levetid 5-20 år 5-7 år Lønns- og personalkostnader består av følgende poster: Lønninger, feriepenger og andre honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Aktiverte lønnskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Sysselsatt antall årsverk Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser til daglig leder Lønn og godtgjørelser Pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum Daglig leder har bonusavtale knyttet til resultatoppnåelse. Godtgjørelser til styre Honorar Revisor Godtgjørelse til revisor for lovbestemt revisjon (eks. mva) Godtgjørelse til revisor for bistand utover lovbestemt revisjon (eks. mva) Sum

12 Note 4: Skattekostnad Spesifikasjon av skattekostnad i regnskapet: Betalbar skatt på inntekt Differanse mellom avsatt og betalbar skatt Endring utsatt skatt Formueskatt Årets skattekostnad Effektiv skattesats 34,2% 30,2% Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt for 2014: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt / 28 % betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Varige driftsmidler Varebeholdning Gevinst og tapskonto Utestående fordringer Sum midlertidige forskjeller % utsatt skattefordel Note 5: Bankinnskudd mv I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Note 6: Egenkapital Spesifikasjon av egenkapitalen: Egenkapital Årets resultat Renter av ansvarsinnskudd Endring i ansvarsinnskudd Sum egenkapital

13 Note 7: Pantesiktet gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld (medlemmer) Kassekreditt (trekkramme kr ) 0 0 Sum pantesikret gjeld Kundefordringer Varelager Tomter og bygninger Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for gjelden Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling mer enn 5 år etter balansedag. Note 8: Andre driftskostnader Husleier Lys og brensel Andre kostnader lokaler Reparasjon og vedlikehold Revisjon/regnskap/advokat Reiser, diett og km-godtgjørelse Salgskostnader / markedsføring Forsikring Tap på fordringer Bilkostnader Leasing (Panteautomat/biler) Kontorkostnader, telefon, porto Utgiftsførte småanskaffelser Kontingenter / kjedeavgift Andre kostnader Sum andre driftskostnader Note 9: Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt for usikre fordringer Bokført verdi Konstatert tap på fordringer Note 10: Varelager Varebeholdning til innkjøpsverdi Avsatt for ukurans og prisfallrisiko Bokført verdi av varebeholdningen

14 16

15 17

16 18

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer