Norsk høgskole for helhetsterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk høgskole for helhetsterapi"

Transkript

1 Norsk høgskole for helhetsterapi Fagplan for 4-årig fagutdanning i helhetsterapi Vedlegg 9 1. som skal være en selvstendig yrkesrettet utdanning på deltid over 4 år som gir kompetanse for bruk i arbeidslivet uten ytterligere generell opplæring 2. ha et omfang på minimum ½ studieår og maksimum 2 studieår regnet i heltid 3. bygge på videregående opplæring (merknadene til 1 i departementets forskrift) Revidert januar

2 Innholdsfortegnelse 1 MÅLET FOR UTDANNINGSTILBUDET 3 2 UTDANNINGENS OPPBYGGING ORGANISERING OG OMFANG UNDERVISNINGS- OG ARBEIDSFORMER 5 3 UTDANNINGSTILBUDETS INNHOLD 7 4 UTDANNINGSTILBUDETS NIVÅ, OMFANG/ARBEIDSMENGDE OG LENGDE 8 6 PENSUM 9 7 PENSUMOVERSIKT 10 8 VURDERINGSFORMER 11 9 VITNEMÅL BESKRIVELSE AV DE ENKELTE FAGENHETENE I FAGUTDANNING I HELHETSTERAPI INTRODUKSJON TIL FAGUTDANNING I HELHETSTERAPI (OMFANG 20 TIMER) PSYKOLOGI (OMFANG 20 TIMER) VEKS-FAG (OMFANG 60 TIMER) 14 LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER KOST OG ERNÆRING (OMFANG 170 TIMER) MEDISINSK BASISFAG FOR FAGUTDANNING I HELHETSTERAPI KINESIOLOGI (OMFANG 240 TIMER) TRADISJONELL KINESISK MEDISIN (TCM) (OMFANG 220) MERIDIANDRENASJE (OMFANG 60 TIMER) ØREAKUPUNKTUR (OMFANG 100 TIMER) FOTSONETERAPI (OMFANG 160 TIMER) AROMATERAPI (OMFANG 160 TIMER) KLINIKKTRENING (OMFANG 468 TIMER) DR BACHS BLOMSTERMEDISIN: UNDERVISNING (OMFANG 40 TIMER) PROSJEKTARBEID/FAGOPPGAVE (OMFANG 20 TIMER) FAGOPPGAVE YRKESETIKK/ETABLERING (OMFANG 20 TIMER) 41 1

3 Fagplan for fagutdanning i helhetsterapi Fagutdanningen i helhetsterapi er en 4-årig deltidsutdanning med formål i å utdanne kvalifiserte terapeuter med bred kunnskap innen det komplementære/ alternative helsevesen i Norge. Med en bred kunnskap i forskjellige teknikker satt i en sammenheng som lærers ved Norsk høgskole for helhetsterapi(forkortelse Nhh) vil terapeutene som blir utdannet bidra godt til en forebyggende og bedre helse, da det ofte viser seg at ikke alle responderer like godt på en enkel behandlingsteknikk. Norsk høgskole for helhetsterapi ble etablert i Utdanningstilbudets navn på 4-årig deltidsstudium er; Fagutdanning i helhetsterapi En helhetsterapeut vil ved fullendt studie ha tilegnet seg god kunnskap innen Tradisjonell Chinesisk Medisin(TCM) Kinesiologi Øreakupunktur Fotsoneterapi Aromaterapi Meridiandrenasje Dr. Bachs blomstermedisin Psykologi VEKS-fag Etablering Nødvendig lovverk for terapeuter innen naturmedisin Anatomi/fysiologi, sykdomslære/patologi og ernæring Studentene vil også tilegne seg kunnskap og forståelse for fagenes historikk og etikk. Ut i fra dette skal studenten være i stand til å foreta analyse fra innhentet informasjon, velge begrunnet behandlingsmetode(r) og gjennomføre dette på en betryggende måte. Våre erfaringer er at klientene får en meget effektiv og spesifikk behandling med fagkombinasjon de lærer ved Norsk høgskole for helhetsterapi(nhh). TCM benyttes til å analysere anamnesen og funn fra de forskjellige terapiformene det undervises i. Med så mange innfallsvinkler gjennom de forskjellige terapiformene blir analysen tydeligere og er et godt hjelpemiddel for terapeuten i sin videre vurdering, for så å finne de mest hensiktsmessige behandlingstiltakene. 2

4 1 Målet for utdanningstilbudet Nhh ønsker å utdanne helhetsterapeuter som etter 4 års deltids studie (tilsvarer 2 år på heltid)har fått tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å tilby klienter behandling som er adekvat og forsvarlig i forhold til klientens behov og situasjon for øvrig(lov om alternativ behandling). Herunder skal ferdig utdannet Helhetsterapeut kunne vurdere hvorvidt klienten bør behandles eller henvises til lege. Delmål; a) Medisinske basisfag skal gi studenten en solid plattform i grunnleggende forståelse av menneskekroppens funksjoner og de ulike sykdommers symptomer og behandling innen det offentlige skolemedisinske systemet. Studenten skal ha fått godt grunnlag for å vurdere kontraindikasjoner i forhold til forskjellige sykdommer for å kunne råde klienten til eventuelt å ta kontakt med lege. b) Ernæring skal gi studentene en grunnleggende innføring i kost og ernæring og kostens betydning for god helse. De skal kunne gi enkle kostråd og veiledning i forhold til klientens tilstand også rettet mot alternative synspunkter og urtemedisin. De skal kunne vite når de skal henvise klienten videre til lege eller ernæringsfysiolog. c) Psykologi skal gi kunnskap om grunnbegreper og hovedlinjer innen psykologifaget og skal hjelpe studenten til å forstå og vurdere klienten på en bedre måte for eventuelt å henvise videre til lege. d) Gode kunnskaper i naturmedisinske fag, lære å intervjue klienten og utifra intervju og undersøkelser skrive anamnese, analysere dette og bruke kunnskaper fra TCM til å treffe de nødvendige tiltak. e) Erfaring med å arbeide selvstendig som Helhetsterapeut og som gjør dem egnet til å tilby sine tjenester i arbeidsmarkedet, enten gjennom etablering av egen virksomhet eller ved ansettelse i et gitt system. f) Å gi studentene innsikt i og bevissthet om de grenser lovverket setter for utøvelsen av alternativ medisin g) Behandle ut ifra de vurderinger som er gjort, gi klienten råd om hva han/hun eventuelt kan gjøre selv for å bedre sin helse, samt legge opp en videre behandlingsplan i samarbeid med klienten. h) Skrive journal ifølge Forskrift om pasientjournal og Helhetsterapiforbundets(Htf) etiske regler kap. 3 om journalskriving som skolen har valgt å følge. i) Legge vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid j) Være kjent med regler for taushetsplikt i Helsepersonelloven og Lov om alternativ behandling 4. Htf har i sine etiske regler kap. 4 k) Målet for praksis er at studenten skal bli trygg som selvstendig terapeut, skal få erfaring med å motta klienter, behandle klienter i tråd med det de har lært på Nhh og at de skal få en lettere overgang fra studentrollen til terapeutrollen. l) Etter at studenten har gjennomført undervisning i fag innen alternativ medisin, og gjennomført utdanningen etter skolens regler, bestått og fått godkjent alle eksamener, gjennomført prosjektoppgaver, oppfylt skolens kriterier ved tilstedeværelse i obligatoriske praktiske øvelser, samt levert obligatoriske klientrapporter og fått godkjent en avsluttende fagoppgave - blir studenten kvalifisert Helhetsterapeut og kan melde seg inn som yrkesmedlem i Helhetsterapiforbundet. m) Ansettelse i et gitt system. n) Å gi studentene innsikt i og bevissthet om de grenser lovverket setter for utøvelsen av alternativ medisin 3

5 o) Behandle ut ifra de vurderinger som er gjort, gi klienten råd om hva han/hun eventuelt kan gjøre selv for å bedre sin helse, samt legge opp en videre behandlingsplan i samarbeid med klienten. p) Legge vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid 2 Utdanningens oppbygging Det brede faglige spekteret gir flere behandlingsalternativer til klienten. De forskjellige fag/emner i undervisningen er satt sammen ut fra en vurdering av at studenten skal få mulighet til å vurdere klienten fra flere innfallsvinkler og som gir studenten større mulighet i en helhetlig vurdering. Utdanning som helhetsterapeut gir muligheter til å nå flere klienter, med et variert tilbud der det enkelte faget kan stå alene eller brukes i kombinasjon, våre erfaringer viser at ikke alle responderer likt på en enkelt behandlingsform, men at det er mulig å vurdere hvilken/(e) behandlingsform(er) som vil være til det beste for klienten. Med kunnskaper fra den vestlige forståelsen og den østlige forståelsen mener vi at helheten er bedre ivaretatt, og hver klient vil kunne få en individuell behandling. Innholdet i de forskjellige fag/emner er utførlig beskrevet i fagplanen. Oversikten viser utdanningens hovedområder fordelt over fire år I undervisningen bruker vi både teori og praksis i tillegg til at studentene danner kollokviegrupper for å trene utenom skoletiden. I praktiske fag vil ca.1/3 være teori der lærer vil legge vekt på informasjon som er nødvendig for å forstå hvordan teknikken skal utføres praktisk og 2/3 praksis for å kunne trene og kjenne viktigheten av å utføre metoden riktig og skal gi studentene grunnleggende forståelse av teknikkene. Fagene utdannelsen omfatter: Teoretisk rettede fag; Psykologi; se beskrivelse av den enkelte fagenheten VEKS-fag; se beskrivelse av den enkelte fagenheten Medisinsk basisfag, se beskrivelse av den enkelte fagenheten Ernæring, se beskrivelse av den enkelte fagenheten Dr Bach's blomstermedisin består av 38 plante og blomsterbaserte essenser. Se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.38 Prosjektarbeid/fagoppgave; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.39 Yrkesetikk/etablering; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.41 Praktiske fag; Kinesiologi; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.23 Tradisjonell kinesisk medisin(tcm); se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.27 Meridiandrenasje; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.32 Øreakupunktur; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.33 Fotsoneterapi; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.34 Aromaterapi; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.36 Klinikktrening; se beskrivelse av den enkelte fagenheten s.38 4

6 2.1 Organisering og omfang Samlet direkte undervisningsomfang over fire år er Omfang 1798 timer 10 klientrapporter med minst 7 behandlinger i det enkelte tilfelle i løpet av 3.skoleår Omfang ca.300 timer Praksis med lærer tilstede. Omfang 300 timer Fagoppgave i Helhetsterapi med eget valgt tema og minst 10 klienter som deltar, Omfang ca. 400,- timer 2.2 Undervisnings- og arbeidsformer Lærer/veileder benytter ulike undervisningsmetoder i forhold til de enkelte elementene i utdanningstilbudet. Det er behov for både praktiske og teoretiskrettete lærermetoder. Det vil være maks 20 studenter uten hjelpelærere i praktisk undervisning, men hjelpelærer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i praktisk trening, der to eller tre studenter jobber sammen. I teoretisk undervisning vil det kunne være 50 studenter max 100. Studentene har ansvar for egen læring og vi ser det som viktig del at all undervisning følges opp av selvstendig refleksjon og studentaktiviteter, både individuelle og kollektive. Gjennom gruppeaktiviteter legger Nhh opp til at klinikkerfaringer og kunnskapsspørsmål blir drøftet. Gjennom studentsamarbeid, diskusjoner, gruppearbeid og veiledning deltar studentene i hverandres læringsprosesser og forslag til bruk av det de til enhver tid har lært og som kommer frem i bl.a. klinikkrapporter som viser analyse og behandlingsforslag i et gitt tilfelle. Veiledning har en viktig funksjon når det gjelder å fremme faglig og personlig vekst, og det legges derfor vekt på veiledning gjennom studiet. Veiledning kan foregå i grupper eller individuelt med veileder der analyse og behandlingsforslag diskuteres. Nhh legger vekt på at undervisningen legges opp på en pedagogisk måte. Herunder at læreren i størst mulig grad tilrettelegger stoffet i samarbeid med studentene. Pensumlitteratur (bøker, kan kjøpes via skolens hjemmeside, enkelte lærerbøker kjøpes på skolen) Læringsformer som brukes ved Nhh Problembasert læring (PBL) er sentralt, for at studentene skal tilegne seg kunnskapen på en slik måte at den relateres til studentenes praktiske utøvelse av helhetsterapi Forelesning: klassevis eller for flere klasser samlet, bruk av tavle, projektor, overhead Praktiske øvelser i skolens lokaler med behandlingsbenker: gruppebasert og individuell trening i praktiske ferdigheter Klinikktrening: praksis under veiledning med utgangspunkt i klientsituasjoner Praksis med lærer/veileder tilstede Prosjektarbeid: innlevering av bl.a. klientrapporter og fagoppgave 5

7 Kollokviegrupper: grupper organisert av studenter Praksis: selvstendig praksis på skolen hvor studentene selv skaffer klienter, innhenter opplysninger og gjennomfører analyse og behandling. Veileder tilgjengelig på stedet. Hovedlærer har ansvaret for gjennomføring Organisering og arbeidsformer i de forskjellige fag Se fagplan 6

8 3 Utdanningstilbudets innhold Se fagplan 7

9 4 Utdanningstilbudets nivå, omfang/arbeidsmengde og lengde Timeomfang for 4-årig deltidsstudium i Helhetsterapi Egenstudie/kollokvie, Undervisningsbasert praksis Oppgaveskriving Øreakupunktur Kinesiologi Aromaterapi Meridiandrenasje Psykologi Dr. Bach s Blomstermedisin Anatomi og fysiologi Sykdomslære/patologi Ernæring VEKS-fag Fotsoneterapi Introduksjon til helhetsterapi 20 Tradisjonell kinesisk medisin prosjektoppgave/fagoppgave 20 Klinikktrening Etablering 20 Totalt timer 1798 Ca De naturmedisinske fag består av både teoretiske og praktiske elementer og er et bindende ledd i utdannelsen. 1. skoleår; undervisning 447 timer inkludert 42 timer klinikktrening med lærer tilstede 2. skoleår; undervisning 485 timer inkludert 30 timer klinikktrening med lærer tilstede 3. skoleår; undervisning 419 timer inkludert 54 timer klinikktrening med lærer tilstede pluss ca. 300 timer eget arbeid med 10 klientrapporter 4. skoleår; undervisning 447 timer inkludert 42 timer klinikktrening med lærer tilstede, fagoppgave, ca. 400 timer pluss 300 timer praksis med lærer tilstede. Studiet omfatter totalt 1798 timer som er lærerbasert, med timer så mener vi skoletimer. Hvor mye tid den enkelte bruker i selvstudier er individuelt, men studiet krever betydelig egeninnsats. Skolens teoretiske og praktiske undervisning i praktiske fag skal gi studentene grunnleggende forståelse av teknikken som læres, her er undervisningsdelen ca. 1/3 teori og 2/3 praksis. Hvis studiet hadde vært organisert som heltidsstudie, ville det være tilsvarende to års fulltidsstudium. Når det gjelder timeantallet har vi som utgangspunkt kravet fra Helhetsterapiforbundet. De har i sin utdanning og kvalitetsdokument klare krav til utdannelse i helhetsterapi. 8

10 Plan over fagstudiet for hvert Planen over fagutdanningen for hvert vil variere noe fra år til år. Noen årskull starter med ernæring det 1. et og får de andre fagene videre i utdanningen og andre kull starter med naturmedisinske fag med en gang. Timetallet vil alltid være det samme etter endt utdanning. Tabellen viser lærerstyrte timer Fag Øreakupunktur Kinesiologi Aromaterapi Meridiandrenasje Psykologi 20 Dr. Bach s Blomstermedisin 40 Anatomi og fysiologi 170 Sykdomslære/patologi 170 Ernæring 170 TCM VEKS-fag Fotsoneterapi Introduksjon til helhetsterapi 20 prosjektoppgave/fagoppgave 20 Klinikktrening Etablering 20 Studiet starter i august hvert år, og avsluttes i juni 4 år etter. Undervisningen er helgebasert fra fredag kl , lørdag og søndag fra Pensum Studentene skal arbeide med faglitteratur i forhold til emnene som tas opp i de enkelte fagenheter. Pensum reflekterer tyngden av de ulike fag og kunnskapsområder i utdanningen. Pensumlisten som settes opp i de enkelte fagenheter vil måtte endres fra år til år ettersom aktuell litteratur kommer til. Dette må skje i samarbeid mellom faglærer og administrasjonen. Skolen vil vurdere fortløpende revisjon og justeringer av pensumlister. 9

11 7 Pensumoversikt Bøker kan kjøpes via skolens hjemmesider: Bertelsen, Bjørn: Patologi, menneskets sykdommer; Pris: 358,- ISBN: , 194s. Kort og godt kjemi: ISBN Biokjemi: ISBN-13: ISBN-10: Frydenlund, Jørgen: Zoneterapi - en uddannelsesbog ISBN , ca.kr. 425,- 240 sider. Nordheim, Arne Johan (red) 2009: Komplementær og alternativ medisin: en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad; Helsepersonelloven, ISBN Anne Kjersti Befring: lov om alternativ behandling, ISBN Fagbokforlaget Håkonsen, Kjell Magne: Innføring i psykologi, ISBN , 351 sider. Hansen, Åse-Marion og Lars Gunnar Lingås (2005): Etikk og kommunikasjon. Oslo: Damm Cappelen (Del II og III) Aubert, Anne-Marie og Bakke, Inger Marie (2008): Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal Akademisk Molven, O, Helse og jus, Gyldendal akademiske Tranøy,K.E., Medisinsk etikk i vår tid, fagbokforlaget Ørtenblad, Lisbeth, Hansen, Niels Viggo og Eriksen, Leila (2004): Forskningsguide for alternative behandlere. København: Vifab Audun Myskja; På vei mot en integrert medisin; ISBN , 310 sider. Kinesiologi:Fagbøker selges ved skolen: Innføring i Kinesiologi, 77 sider TFH, Kostnad ca. kr. 500,- 250 sider Pedagogisk kinesiologi, kr. 250,- 132 sider, Advanced One Brain, ca. kr. 1000,- 279 sider Blueprint, ca. kr 1.000,- 38 sider, 66 sider Kinesiologi, Edel Hovgaard og Jarle Tamsen, Forlaget Kinese, ISBN , 230 sider. Lingås, L.G., (2002): Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag, Universitetsforlaget, 272 sider Meridiandrenasje: Fagbok 156 sider selges ved skolen ca. kr.250,- Meridianlæren, Jørgen Frydenlund, ISBN , 94 sider Myskja, Audun: Dr. Bach Blomstermedisin: til vekst og helbredelse, 285 sider, Noras ark, ISBN: Jan I. Pedersen; Anette Hjartåker; Sigmund A. Anderssen: Grunnleggende Ernæringslære. ISBN: (ny utgave) 456 sider, Gyldendal akademisk. Sand, Sjaastad, Haug m.fl.: Menneskekroppen ISBN: , 520 sider Sjaastad Øystein V, Toverud, Kari C., Sand Olav; m.fl.: Arbeidsbok til Menneskekroppen: ISBN: Waclawczyk, Mica og Gustavsson, Sune: Mirakelboken om soneterapi. ISBN ca. kr.350,- Wildwood, Chrissie: Aromatherapy ISBN Bloomsbury, 302 sider. Øverbye, Bjørn: Frisk uten piller. En innføring i øreakupunktur, fra 1981, Kr. 450,- 175 sider. Per Lauborg, Akupunkturbogen 2, ISBN , 222 sider 10

12 8 Vurderingsformer A = ( ) Karakteren viser at studenten skiller seg klart ut når det gjelder å anvende fagkunnskap, kreativitet, ferdigheter og evne til å arbeide selvstendig. B = ( ) Karakteren viser at prestasjonen er klart formulert over gjennomsnittet. Studenten har solid faglig innsikt og bruker den faglige innsikten på en meget selvstendig og kreativ måte. C = ( ) Karakteren viser at prestasjonen er i gjennomsnittet. Studenten viser faglig oversikt, modenhet i faget og kan gjøre greie for faglige problemstillinger på en saklig måte. Studenten viser god evne til selvevaluering og innsikt i egne reaksjoner på veiledning. D = ( ) Karakteren gis for prestasjon som er i nærheten av gjennomsnittet. Karakteren signaliserer at studenten kan gjøre rede for faglige problemstillinger på en akseptabel måte, men framstillingen har en del mangler. E = ( ) Karakteren gis for prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F = Ikke bestått Norsk høgskole for helhetsterapi bruker flere metoder for å måle kunnskap i de forskjellige fagene. Skriftlig 5-timers eksamen Praktisk eksamen Klientrapporter Fagoppgave I tillegg kan karakteren Bestått - Ikke bestått benyttes. Karakteren Bestått gis for prestasjoner som tilsvarer karakterene C eller bedre. Ved vurdering av praktiske øvelser og klinikkarbeid skal karakteren bestått - Ikke bestått benyttes. Det er obligatorisk deltakerplikt ved alle praktiske øvelser i studiet. Se for øvrig fagplaner for det enkelte fag. 11

13 9 Vitnemål Vitnemålet skal gi opplysninger om: Hvilken utdanning som er gjennomført Tidspunkt for fullført utdanning Studentens navn, fødselsdato og nummer Hvilken tittel som eventuelt er oppnådd Betegnelse, omfang av utdanningen, tidspunkt for avlagt eksamen og Karakter for fag/emne/kurs som er gitt avsluttende vurdering og som inngår i utdanningen Hvilke kurs/fag studenten eventuelt har fått fritak/godkjenning for og hvilken utdanning som er grunnlag for fritak/godkjenning. Tittel på Fagoppgave Karaktersystemet som er benyttet. Vitnemålet gir adgang til å benytte tittelen «Helhetsterapeut Nhh». Det utstedes normalt bare ett vitnemål pr. kandidat som signeres av rektor og sendes ut inne 3 uker etter siste eksamensresultat. Dersom en kandidat forbedrer karakterer som inngår på vitnemålet, kan kandidaten kreve å få utstedt nytt vitnemål. Tidligere utstedt vitnemål må da innleveres. 10 Beskrivelse av de enkelte fagenhetene i fagutdanning i helhetsterapi Målsetting: Studenten skal oppnå nødvendige fagkunnskaper og utvikle grunnleggende forståelse for helhetsterapi som behandlingsmetode. Forkunnskapskrav: For å bli tatt opp som student i fagutdanning for helhetsterapi kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse. Se vedlegg 5; fagutdanningens reglement. 12

14 Semeste r Semeste r Semeste r Introduksjon til fagutdanning i helhetsterapi (omfang 20 timer) Fag Introduksjon til helhetsterapi 20 timer Her vil studenten få en kort innføring i helhetsterapistudiet for å gi studenten en større forståelse av utdanningen. Det er en bolk med studieteknikk; en hjelp til studenter for å lette studiestarten, og det er en bolk med det å bli kjent med hverandre og andre studenter ved skolen. I tilknytning til undervisningen vil følgende arbeidsformer være aktuelle: - rollespill / situasjonsspill - behandling av 4.klasses studenter Pensum: Skolens reglementer og fagplan 10.2 Psykologi (omfang 20 timer) Fag Psykologi 20 timer Mål Undervisningen skal gjøre studenten bevisst på deres profesjonelle yrkesutøvelse og mellommenneskelige relasjoner på følgende verdier: Emneoversikt: - Få kunnskap om grunnbegreper og hovedlinjer innen psykologifaget - Få innsikt i egen og andres adferd, samt mellommenneskelig samhandling - Få kunnskaper om og holdninger til samspillet mellom individ, familie, samfunn ulike kulturer og helse - Utvikle evner til å kommunisere og samarbeide tverrfaglig Delemner; - Psykologiske grunnbegreper - Atferdsteori - Gestaltteori - Omsorgsetikk, ansvarlig atferd - Manipulerende/nøytral og atferdsfokuserende teknikker - Individ og gruppe - Følelser, nærhet og ansvar - Forsvarsmekanismer - Nevroser / psykoser 13

15 Semeste r Semeste r Lov om psykisk helsevern - Verdigrunnlag i arbeid med mennesker med vekt på personvern Arbeidsformer I tilknytning til undervisningen vil følgende arbeidsformer være aktuelle: Pedagogikk som metode Rollespill / situasjonsspill (PBL) Evaluering: 5 timers skriftlig eksamen sammen med fagene; VEKS-fag; vitenskapslære, etikk, kommunikasjon, samfunnslære, samtidig som studenten blir vurdert underveis i klinikktrening, praksis, klientrapporter, rapportene vurderes av faglærer og ved avsluttende praktisk eksamen. Det gis en sammenfattende karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk. Pensum Kjell Magne Håkonsen, Innføring i psykologi, ISBN , 351 sider. Støttelitteratur Bisgaard, N.J., (1994): Iakttakelse - psykologisk og pedagogisk. Glad forlag, København Høyen, T., m fl. (1991): Dysleksi, Ad Notam. Klepp, K.J., Aarø, L.E. (1991): Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Universitetsforlaget. Retterstøl, N. og Berg, E. K. (1992): Livets mangfold. Hverdagspsykologi, Universitetsforlaget VEKS-fag (omfang 60 timer) Fag VEKS-fag 20 timer 20 timer 20 timer Vitenskapslære, etikk, kommunikasjon, samfunnslære (forkortet VEKS) Omfang: 60 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminargrupper og individuell veiledning ved oppgaveskriving. I tillegg kommer egenstudie på 80 timer. Mål VEKS-fag skal bidra til å sikre at studenter utvikler kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter. 14

16 Delmål Vitenskapslære skal gi studentene forutsetning for å bruke og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap, slik at de kan ta stilling til kunnskapens pålitelighet og relevans for egen virksomhet. Etikk skal gi studentene bevissthet om at deres profesjonelle yrkesutøvelse og mellommenneskelige relasjoner skal baseres på følgende verdier: Å fremme god helse Å vise respekt for den enkelte klient Å sikre personvernet til klienten Å motvirke alle former for diskriminering Å samarbeide med andre når dette tjener klienten og er godkjent av klienten. Studentene skal utvikle ferdigheter til å reflektere og velge gode løsninger når slike verdier står på spill eller når det oppstår situasjoner som oppleves som vanskelige og konfliktfylte i relasjon til klienter. Videre skal det bidra til å utvikle en bevissthet om det ansvar som følger av å gi behandling særlig når det gjelder personvern og helse. Kommunikasjon skal bidra til å utvikle studentenes bevissthet om deres innvirkning på andre mennesker, og utvikle deres ferdigheter til å kommunisere godt med klienter. Samfunnslære skal gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet, herunder relevant lovverk og aktuelle helse- og sosialtjenester. Emneoversikt: Vitenskapslære Idéhistoriske perspektiver på vitenskapens framvekst Hva er kunnskap? Ulike erkjennelsesteorier Om kildekritikk Om vitenskap og tro Fordypningstemaer; Om positivisme, empirisme og evidensbasert forskning Om hermeneutikk, kritisk teori og konstruktivisme Reduksjonistisk menneskesyn og biologisme kontra holistiske tilnærminger Etikk Teorier om etikk og moral Pliktetikk og konsekvensetikk Menneskesyn, livssyn og etikk Verdigrunnlag i arbeid med mennesker med vekt på personvern Yrkesetikk for alternative behandlere Etiske retningslinjer for aktuelle organisasjoner Etisk refleksjon og etiske dilemmaer Fordypningstemaer; Nærhetsetikk fra Løgstrup til Levinas Etikk i privatpraksis 15

17 Kommunikasjon Kommunikasjon og dialog Relasjonsbygging Profesjonell relasjonskompetanse Empati Kommunikasjon i smågrupper Tverrkulturell kommunikasjon Fordypningstemaer; Relasjoners betydning for behandling Tverrfaglig samarbeid Konfliktforståelse og konfliktløsning Samfunnslære Velferdsstatens oppbygning med vekt på helsevesenet Juridiske sider ved alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Relevante bestemmelser om personvern og taushetsplikt Relevante bestemmelser om pasientrettigheter Fordypningstemaer; Jus knyttet til privat virksomhet Lærings- og undervisningsformer Undervisningen består av fem hovedelementer: 1. Forelesninger dekker sentrale tema. Studenten skal bidra aktivt ved å møte forberedt og delta i diskusjoner. 2. Gruppearbeid: Studentene skal arbeide i grupper for å utvikle faglig kompetanse og øve evnen til kommunikasjon og samarbeid. Problembasert læring (PBL) er sentralt, for at studentene skal tilegne seg kunnskapen på en slik måte at den relateres til studentenes praktiske utøvelse av alternativ behandling. Gruppene får oppgaver der studentene aktivt skal trekke inn og diskutere egne erfaringer. Rollespill brukes for at studentene skal kunne reflektere rundt egne og andres måter å håndtere kommunikasjonsmessige utfordringer, samarbeidsrelasjoner og etiske problemstillinger. Det er en fordel om de studentene som har mulighet til det, danner kollokviegruppe i forkant og etterkant av samlingene, der man drøfter temaene og hjelper hverandre til fordypning av stoffet. 3. Skriftlige arbeid. Det gis veiledning og tilbakemelding på innlevering av en skriftlig oppgave. Veiledning kan skje digitalt via nett. 4. Selvstudier. Selvstudier utgjør en vesentlig del av utdanningen og bygger på forelesninger, studier av pensum, litteratur og annet relevant læremateriell og arbeid i grupper. Det er aktuelt at studentene fordyper seg i særemner ut fra egne læringsbehov. 5. Evaluering: 5 timers skriftlig eksamen i fagene; VEKS-fag; vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. Det stilles krav til 80 % deltakelse ved forelesninger og seminargrupper for å kunne få godkjent kurset. Det kan kun gis unntak fra deltakelse i seminargrupper dersom det foreligger 16

18 særlige grunner. Den skriftlige oppgaven skal leveres digitalt 4 uker før avsluttende eksamen. Det vil bli gitt et sett av relevante oppgaver som studentene kan velge blant. Den skriftlige oppgaven må være godkjent før kandidaten kan gå opp til skriftlig eksamen. Det gis en sammenfattende karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk. Pensum: Hansen, Åse-Marion og Lars Gunnar Lingås (2005): Etikk og kommunikasjon. Oslo: Damm Cappelen (Del II og III) Nordheim, Arne Johan (red) 2009: Komplementær og alternativ medisin: en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget Befring, Anne Kjersti: Lov om alternativ behandling. Bergen: Fagbokforlaget Ørtenblad, Lisbeth, Hansen, Niels Viggo og Eriksen, Leila (2004): Forskningsguide for alternative behandlere. København: Vifab Molven, O, Helse og jus, Gyldendal akademiske Tranøy,K.E., Medisinsk etikk i vår tid, fagbokforlaget Aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer; Lover skal gjennomgås og disse kan hentes i Alternativ litteratur/fordypning: Aubert, Anne-Marie og Bakke, Inger Marie (2008): Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal Akademisk Myskja, Audun 2008: På vei mot en integrert medisin: en innføring i komplementær og alternativ behandling Bergen: Fagbokforlaget Eksempler på lovverk; a) LOV Lov om alternativ behandling av sykdom mv b) NOU 1998: Offentlig godkjent helsepersonells utøvelse av alternativmedisinske behandlingsformer. s Utkast til forskrift om en særlig registerordning for helsepersonell og andre som tar syke i kur, og som bruker alternativmedisinske metoder. 17

19 Om særskilte godkjenningsordninger for alternativmedisinske utøvere. c) Ot.prp. nr. 27 Om lov om alternativ behandling av sykdom m.v Egen godkjenningsordning for alternative behandlere Registerordning for behandlere som bruker alternativmedisinske metoder Regulering i form av egen lov eller som eget kapittel i helsepersonelloven? Bestemmelser om beskyttet tittel og markedsføring 13. Egen godkjenningsordning eller autorisasjon etter helsepersonelloven for alternative behandlere d) Ot.prp. nr. 13 Om lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) e) Lov om alternativ behandling av sykdom mv. f) Markedsføring; vedlegg 28 etiske regler i Helhetsterapiforbundet kap.5 I både NOU 1998:21 Alternativ medisin og i Ot.pr. nr. 27 Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., er det problematisert og utdypa de utfordringer som denne bransjen står overfor med hensyn til en eventuell integrering i helsevesenet, enten gjennom Helsepersonelloven eller særskilte godkjenningsordninger for alternativmedisinske utøvere. Alternativ litteratur/fordypning: Aubert, Anne-Marie og Bakke, Inger Marie (2008): Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal Akademisk Myskja, Audun 2008: På vei mot en integrert medisin: en innføring i komplementær og alternativ behandling Bergen: Fagbokforlaget 18

20 Semeste r Kost og Ernæring (omfang 170 timer) Fag Kost og Ernæring 170 timer Mål Bedre levevaner og bedre kostvaner har en viktig plass i alt helsefremmende og forebyggende arbeid. Emneenheten skal utvikle studentens evne til å se ernæring og metabolisme som den sentrale forståelsen av hverdagsproblemer innen kosthold og helse. Emneoversikt: Kunne vurdere kostholdets betydning for helsen Forstå sammenhengen mellom ernæring, helse, trivsel, og å utvikle positive holdninger til et helsefremmende og forebyggende kosthold Kunne gjøre rede for de energigivende og de ikke-energigivende næringsstoffene. Ha innsikt i underernæring, immunforsvar og infeksjon Kjenne dietetiske forholdsregler ved ulike sykdommer og retningslinjer for kosthold til ulike grupper Kjenne ulike typer spiseforstyrrelser og mulige årsaker til disse Kjenne historikk og bakenforliggende årsaker til et avvikende kosthold Kjenne til den alternative vinklingen innen ernæring og urtemedisin Klinisk ernæring en innføring Delemner: Planlegging og vurdering av kosthold for ulike grupper Vurdering av kostholdsdata på ulike nivåer Aktuelle kostholdsundersøkelser Kosthold/tilskudd for ulike grupper Hjerte/karsykdommer, tarmsykdommer, reumatisme, hodepine/migrene, kronisk tretthet, psykiske lidelser, søvnløshet, diabetes, overvekt Alternative kostholdsformer Vegetarkost/helsekost Dietter Blodtype, sonen, metabolsk typebestemmelse, faste Kosttilskudd Urter - Oppgave bestått/ikke bestått - Kollokviegrupper 19

21 Semeste r Arbeidsformer I tilknytning til undervisningen vil ernæringsrelatert tema bli belyst ut fra vitenskapelig tenkemåte og aktuelle studieresultater. I tillegg er følgende arbeidsformer aktuelle: Prosjektarbeid og individuelle arbeidsoppgaver Tavle og projektor i bruk av lærer Gruppearbeid og problembasert læring ved estimering av egne og medstudenters kostvaner samt forslag til endring etter muligheter som undervisningen viser. Evaluering Prosjektoppgave av et omfang tilsvarende ca 10 sider. 5 timers skriftlig eksamen. Det gis en sammenfattende karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk. Pensum Grunnleggende ernæringslære: Jan I. Pedersen; Anette Hjartåker; Sigmund A. Anderssen, ISBN: Sider, 456 Kort og godt kjemi: ISBN Biokjemi: ISBN-13: ISBN-10: Optimal næring, bind 1: Eva Lydeking Olsen, Medisinsk basisfag for fagutdanning i helhetsterapi Fag Anatomi og fysiologi 170 Sykdomslære/patologi Anatomi/fysiologi (170 timer) Mål: Målet for faget er at studenten skal forstår hvilken betydning den tilegnede kunnskapen og innsikten har i forhold til å forstå klientens problematikk. Det er viktig her å forstå og vurdere bl.a. kontraindikasjoner for således råde klienten til å gjøre videre utredning hos lege. Har kunnskap om organismens anatomiske oppbygging Forstår hvordan de ulike organer fungerer og virker på hverandre Forstår hvordan ulike kjemiske prosesser i celler virker på cellens og organismens funksjon Har kunnskaper om mikroorganismer og om smittespredning Har kunnskaper om forebygging og diagnostikk av smittsomme sykdommer. 20

22 Anatomi/Fysiologi Emneoversikt: Introduksjon Bevegelsesapparatet Grunnstrukturene i kroppen Styring, integrering og metabolisme Forplantning Kroppen som ett system. Biokjemi: Emneoversikt: Cellen Nukleinsyrer Proteiner Proteinsyntesen Kullhydrater Lipider Uorganiske stoffer Enzymer Fordøyelse og absorpsjon Det intermediære stoffskifte Leverens biokjemi Blodets biokjemi Musklenes biokjemi Bindevevers biokjemi Nyrenes biokjemi Væske- og elektrolyttbalansen Organismens syre/basebalanse Hormoner Mikrobiologi Emneoversikt: Historikk Generell bakteriologi Spesiell bakteriologi Kroppens normalflora Arbeidsformer I tilknytning til undervisningen vil tema bli belyst ut fra vitenskapelig tenkemåte. Pensum/ Litteratur: Sand, Sjaastad, Haug m.fl: Menneskekroppen 520 siderhttp://www.medisinfagskolen.no/boklink.asp?isbn= &bokid=14 ISBN:

23 Støttelitteratur: Medisinsk ordbok Kunnskapsforlaget, ISBN Øystein V. Sjaastad; Kari C. Toverud; Olav Sand; m.fl.: Arbeidsbok til Menneskekroppen ISBN: Evaluering Kurset i anatomi og fysiologi avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen der det gis gradert karakter etter gjeldende regler. Det gis en sammenfattende karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk Sykdomslære/patologi: (170 timer) Mål: Forstår hvordan ulike kjemiske prosesser i celler virker på cellens og organismens funksjon Har kunnskaper om mikroorganismer og om smittespredning Har kunnskaper om forebygging og diagnostikk av smittsomme sykdommer. Har kunnskaper om forskjellig sykdomsprosesser. Forstår hvordan behandling settes i verk i forhold til en klients alder, symptomer, sykdomsprognose og fare for evt. komplikasjoner Emneoversikt: Sirkulasjon Fordøyelsessystemet Eliminasjon Immunsystemet Hormonsystemet Forplantningssystemet Nervesystemet Det nyfødte barn Medisinsk etikk Hygiene Samfunnsmedisin (sosialmedisin) Arbeidsformer I tilknytning til undervisningen vil tema bli belyst ut fra vitenskapelig tenkemåte. Pensum/ Litteratur: Bjørn Bertelsen: Patologi, menneskets sykdommer ISBN: sider 22

24 Semeste r Semeste r Evaluering Kurset patologi/sykdomslære avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen der det gis gradert karakter etter gjeldende regler. Det gis en sammenfattende karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk Kinesiologi (omfang 240 timer) Fag Kinesiologi Mål Emneenheten skal gi studenten innsikt i hva kinesiologi er, som et grunnlag for å forstå og kritisk kunne vurdere kinesiologiens muligheter som grunnlag for helhetsterapeutisk virksomhet. Mennesket er et strukturelt, kjemisk og psykologisk vesen. Kinesiologiens metoder som læres på Nhh berører alle tre aspektene. Videre vil studenten lære å benytte kinesiologi som en teknikk i å undersøke og behandle. Studentene skal i tillegg utvikle innsikt i de etiske spørsmål slik praksis aktualiserer. Emneoversikt Oversatt fra gresk betyr kinesiologi bevegelseslære. Metoden med å teste og behandle ulike utvalgte muskler i kroppen benyttes for å balansere ulike former for blokkeringer; fysiske, mentale og metabolske, fra fosterstadiet og frem til nåtid. Undervisningen omfatter tre nivåer; A. Touch For Health (80 timer) B. Pedagogisk kinesiologi (120 timer) C. Anvendt kinesiologi, Blue print one(40 timer) Touch For Health omfang: 80 timer Mål: Mennesket er et strukturelt, kjemisk og psykologisk vesen. Kinesiologiens metoder som læres på Nhh berører alle tre aspektene, men det legges mest vekt på det strukturelle i denne delen av kinesiologien. Studentene vil lære teknikken som har sitt utspring fra et syn på at kroppen er innviklet i sin helhet og enkel i sin innviklethet. Hvis man tar de rette forholdsregler for den rette tilstand, får man den rette reaksjonen som her går på å teste muskler og massere nevro-lymfatiske-og nevro-vaskulære kroppspunkter som igjen er relatert til forskjellige kroppsfunksjoner. Det å bruke musklenes funksjoner, deres relative styrke og svakhet, behandle utifra det og på den måten teknikken fungerer, bidrar til å få kroppen i bedre balanse. Teknikken kan stå alene og samtidig kombineres med de andre teknikkene som det undervises i på Nhh og læren om TCM. Del I: Muskeltest Påkoblingsøvelser Sentral/Supraspinatus Guvernør/Teres Major 12 muskeltester/organfunksjonskrets Utspring/feste Nevro-lymfatiske massasjepunkter 23

25 Nevro-vaskulære massasjepunkter Meridian Meridianklokke rekkefølge til 12 muskeltester Emotional Stress release Cross Crawl Øye-energi Øre-energi Smertereduksjon Arrbalansering Surrogat Del II: Muskel klargjøring Repetisjon påkobling Rep. Sentral-guvernør 12 tilordnede muskeltester Overenergi/underenergi Meridianklokke Beverdemning Dag/natt Trekant Firkant Kinesisk 5-element Fargebalansering Styrkepunkter Energiutjevning yin/yang Sheng/Ko-syklus Yin/yang ESR Cross Crawl for integrasjon Hjernevæsketeknikk Smertelindring (meridian) Spindelceller Del III: 14 flere muskler Fem-element Lyd-balansering Akupressur-holdepunkter Pulstest Gangtest Reaktive muskler Pauselås Tibetansk åttetallsenergi ESR-punkter Holdning Smerteredusering ved kroniske smerter 24

26 Del IV: Fem-element emosjonell balanse Luo-punkter Dobbeltsidig muskelsvakhet Frossen muskel Nevrolymfatisk beroligende Næringsmidler Syntese Evaluering: studentene må vise praktisk at de mestrer kunnskapene i Touch for Health ved å trene på hverandre uten veiledning, men med tilbakemeldinger om forståelsen av teknikken muntlig fra veileder Pedagogisk kinesiologi. Omfang: 120 timer Mål: Hovedområdet vil bestå av å lære teknikker som skal gjøre kroppen stressfri, teknikkene bygger videre fra TFH og TCM. Studenten skal lære hvordan kroppens funksjoner blir påvirket i forhold til stress og hvordan behandling med teknikkene som her blir undervist i og hva som kan gjøres for å mestre forskjellige situasjoner. Studenten skal bli bevisst på hva som skjer i hjernen når en person kommer opp i en stresset situasjon. Emneoversikt: Elektriske (fin- og grovmotorikk) Emosjonelle (stress) Genetisk/ernæringsmessig (vann) Strukturelle (ben, muskler) Reaktive (alt kan reagere på alt) Delemner: Hvordan identifisere lærevansker Hva er dysleksi Den dominerende hjernehalvdel Den dominerende bakhjernen Den dominerende og den kreative hjernehalvdelens funksjoner Det kryssende nevrologiske mønster Delemner: Negativt stress skaper en desorientering i kroppen Stress og dysleksi i den dominerende hjernehalvdel Når krav skaper stress Håndcomputeren Indikator til reaktive muskler Å gå tilbake i alder Korreksjoner Forskjellige korreksjoner Gjennomgang av en testsesjon Undersøkelsen Korreksjonsprosedyren 25

27 Evaluering Trening med lærer tilstede ved klinikktrening fra 1. og bruk av kinesiologi i undervisningen i TCM og klientskjemaene som blir vurdert av veileder. Faget er en del av praktisk eksamen og fagoppgaven. 5 timers skriftlig eksamen i Touch For Health og pedagogisk kinesiologi. Det gis en sammenfattende karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk Anvendt kinesiologi(blue Print one) Omfang: 40 timer Mål: Denne teknikken bygger videre på teknikker som studentene har lært tidligere innen kinesiologi. Studenten vil her lære hvordan de med denne teknikken kan gå dypere inn i kroppens system for å hjelpe klienten til å mestre hverdagen bedre, fjerne stressrelaterte følelser og å støtte kroppens egen tilpassningsdyktighet ved hjelp av teknikker som her blir undervist i. Emneoversikt; Dysleksi Essens-energi Mer om avbalansering og emosjonell stress Emosjonell energi Elektrisk energi Genetrisk/ernæringsmessig energi Strukturell energi Chakra-energi Reaktiv energi Valg Emnet tar opp praksisdelen ved metoden, med basis i TCM, Touch for Health og pedagogisk kinesiologi. I tillegg drøftes de etiske spørsmål slik praksis aktualiserer. Arbeidsformer Skolens teoretiske og praktiske undervisning i praktiske fag skal gi studentene grunnleggende forståelse av teknikken som læres, her er undervisningsdelen ca. 1/3 teori og 2/3 praksis. Problembasert læring, øvelser og erfaringslæring i forhold til situasjoner som kommer frem i undervisningen da studentene trener teknikken på hverandre. Pensum Fagbøker som er krav fra kinesiologiforbundet, som ifølge internasjonale krav må brukes i undervisningen. Kinesiologi, Edel Hovgaard og Jarle Tamsen, Forlaget Kinese, ISBN , 230 sider. Bøkene selges ved skolen: Innføring i Kinesiologi, 77 sider TFH, 250 sider Pedagogisk kinesiologi, 132 sider, Advanced One Brain, 279 sider Blue Print, 38 sider, 66 sider 26

28 Semeste r 5. Semeste r Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) (omfang 220) Fag TCM Mål Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er en av de mest omfattende medisinske systemer vi kjenner til. Mange naturmedisinske behandlingsformer baserer seg på grunntanken fra dette systemet. I fagutdanning i helhetsterapi brukes TCM bl.a. forståelsen av; meridianlære, fem elementsteorien, organuret, Yin/Yang og organrelaterte muskler. Dette er hjelpemidler som blir benyttet som en forklaringsmodell på sykdom og helse. Den kan hjelpe studenten i å analysere anamnesen og resultatet fra undersøkelsene fra de andre teknikkene som læres på skolen for så å sette sammen en adekvat behandling som er så optimal som mulig for den enkelte klient, der kinesiologiens teknikk er et grunnleggende hjelpemiddel. Emneoversikt: Kunne forklare hva en meridian er, og hvilken oppgave den har i kroppen. Kunne beskrive meridianens beliggenhet i kroppen og vite hvordan de forholder seg til hverandre Kunne forklare hvordan kunnskap om meridianene kan benyttes vet de forskjellige teknikkene som undervises ved Nhh Kunne forklare de fem elementer i forhold til de forskjellige teknikkene Kunne gi et klinisk overblikk over de fem elementene Kunne gi en redegjørelse for hvorfor og hvordan de ulike elementene påvirkes ved ubalanse/sykdom Kunne forklare organuret, kjenne til prinsippene i organuret og hvordan helhetsterapeuten kan bruke denne kunnskapen. Kunne redegjøre for funksjonskretsene i alle de fem elementene Kunne forklare begrepene Yin/Yang Studentene skal lære å skrive anamnese og analysere denne. De får også en grundig opplæring i journalføring i forhold til loven Kontraindikasjoner innen de forskjellige teknikkene Delemner; Arven fra kina Energi Livskraft Meridianer og organer Energisirkulasjon De 5 elementer Yin/Yang Organuret 27

29 Arbeidsformer Problembasert læring, øvelser og erfaringslæring i forhold til situasjoner som kommer frem i undervisningen fra TCM som de skal bli bevisst på å kunne bruke. Studentene trener på å kunne sette sammen de forskjellige fag/emner til en helhetlig behandling i forhold til Tradisjonell kinesisk medisin (TCM), bruk av klientskjema, kartlegge, analysere og behandlingsforslag. Her blir Østlig og vestlig tankegang diskutert i tillegg til hvordan kost og ernæring også er en del av helheten. Studentene vil lære hvordan de kan bruke undersøkelser fra de andre behandlingsteknikkene som læres ved Nhh inn i systemet med TCM. Del I Tradisjonell kinesisk medisin - Meridianer, deres generelle symptomer på ubalanser - Mønstre på ubalanser av karakterer i yin /yang, underskudd overskudd, kulde varme, indre ytre. Delemner; Stress Hva er stress? Psykisk/fysisk stress Negativ stress Symptomer Behandling Del II Tradisjonell kinesisk medisin: - Over/underskudd av qi i meridianene - Disharmoni i elementet - Lou punkter - Moxa Delemner; Urinveier Infertilitet Muskel og skjelettplager Praktisk trening; Studentene skal identifisere aktuelle ubalanser hos hverandre ved å gjøre bruk av teorien og behandle med de behandlingsfag de til nå er blitt kjent med. Det diskuteres i plenum opp mot teorien de forskjellige symptomer og behandlinger som har funnet sted. Del III Delemner; Gjennomgang av klientrapportskjema Intervju Undersøkelse Ansiktsdiagnose 28

30 Bevegelse i rygg, gait Analyse Analyse/funn. Hva er vesentlig og hva kan man se bort fra? Behandlingstiltak Kontraindikasjoner Praktisk trening; Studentene analyserer bl.a. ansikt, har samtale med den som er klient om eventuelt funn og sjekker ut om det er vesentlig eller ikke. Se på bevegelse i ryggen, finne spenningen og hvilket nivå i ryggsøylen denne ligger. Praktisk trening ved bruk av all teori og praksis som det er undervist i. Del IV og V Delemner; Gjennomgå lette case hva spør vi om? - Gjennomgåelse av klientrapport skjema Praktisk trening; Praktisk trening i utspørring av klient, anamnese. Studentene øver på hverandre Del VI Delemner; Oppfølging hva gjør vi videre i behandlingen etter 1. konsultasjon Forebygging Terapiresistente faktorer Når behandler vi ikke/kontraindikasjoner Henvisning til andre instanser Terapeutens rolle, adferd, bekledning med mer. Klientens rolle Koordinering av ulike fag Prioriteringer selvstendig tenkning Praktisk trening; Gjennomgå lette case hva spør vi om? Praktisk trening i utspørring av klient. Del VII Delemner: Spesielle hensyn Behandling av barn, unge, eldre Behandling av gravide 29

31 Samtale med mennesker i krise/sorg Alvorlig syke Kronisk syke Psykisk syke Fordypning av bevegelse i rygg ved bruk av back-shu points Praktisk trening; Finne back-shu points ved ryggsøylen, undersøke de enkelte punkter og føre inn i klientrapportskjema. Praktisk trening ved bruk av all teori og praksis Del VIII Denne delen har tema med fokus på all tidligere teori i Tradisjonell Chinesisk medisin, kinesiologi og de øvrige behandlingsfagene. Delemner; Fordøyelsesplager Spiseforstyrrelser Vektproblematikk Luftveisproblemer Hudlidelser Allergier Praktisk trening; Studentene skal identifisere aktuelle ubalanser hos hverandre ved å gjøre bruk av teorien og teknikkene de har lært og behandle med de behandlingsfag de til nå er blitt kjent med. Det diskuteres i plenum opp mot teorier de forskjellige symptomer og behandlinger har innenfor østlig og vestlig filosofi. Del IX Denne delen har tema med fokus på all teori i Tradisjonell Chinesisk medisin, kinesiologi og de øvrige behandlingsfag som studentene har blitt undervist i. Delemner: Psykiske problemer Angst Depresjoner Smertelindring Akuttbehandling Praktisk trening; Studenten skal identifisere aktuelle ubalanser hos hverandre ved å gjøre bruk av teorien som er undervist i og behandle i forhold til alle behandlingsfag for så å lære hvordan teknikker kan brukes 30

32 for å finne behandlingsforslag til det beste for den enkelte. Hver behandler (student) skal formidle hvordan og hvorfor de har kommet frem til aktuell behandling. Del X og XI Delemner: - Praksis/teoretiske forhold. - Repetisjon av emne - Etikk - Klinikk, behandling/praksis - Smertelindring - Akuttbehandling Praktisk trening; Studentene skal identifisere aktuelle ubalanser hos hverandre ved å gjøre bruk av teorien og behandle med de behandlingsfag de til nå er blitt kjent med og kunne bruke alle teknikkene til det beste for klienten. Det diskuteres i plenum opp mot teorien de forskjellige symptomer og behandlinger som har funnet sted og hvordan vurdere situasjonen videre i et behandlingssystem. Arbeidsformer Samtale, utfylling av klientrapportskjema, undersøkelse med bruk av alle behandlingsformene som læres ved Nhh. TCM- hvor man setter de ulike deler sammen til en helhetlig analyse ut fra den problemstillingen klienten har. Det skal leveres 10 klientrapporter i løpet av 3. klasse, med frist for siste rapport 1. mars i det aktuelle året. Studentene får veiledning underveis. Alle terapiformer og undersøkelsesmetoder de har lært ved Nhh skal inn på skjema med begrunnelse på hvorfor de bestemte valg er tatt i bruk. Det skal være minimum 7 behandlinger på hver klient, helst flere. Mellom 7 og 10 behandlinger gir et godt bilde av klienten og et bra evalueringsgrunnlag. Evaluering Klientrapportene blir vurdert til bestått/ikke bestått. Disse skal være vurdert til bestått før man får gå i gang med behandlinger til fagoppgaven. Det er ikke eksamen i dette faget alene, det kommer inn som en del av bl.a. kinesiologieksamen og praktisk eksamen i forhold til fagoppgave. Pensum Øverbye, B. (1981): Frisk uten piller: en innføring i øreakupunktur, Hjemmenes forlag Per Lauborg, Akupunkturbogen 2, ISBN , 222 sider Meridianlæren, Jørgen Frydenlund, ISBN , 94 sider 31

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi Kull Høst 2014 Institutt for helhetsmedisin Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 YRKESMULIGHETER... 3 OVERMODNET MÅL FOR STUDIET... 4 LÆRINGSMÅL

Detaljer

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Hva er biopati?... 7 1.2 Hva består biopatiutdanningen av?... 7 1.3 Hva er naturmedisin?... 8 2 Overordnet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Norsk høgskole for helhetsterapi

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren STUDIEPLAN Oppvekstfag for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren Innhold 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG... 4 1.1 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR UTDANNINGEN...

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Studieplan. Gjeldende for kull 2012. 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7

Studieplan. Gjeldende for kull 2012. 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7 Studieplan Gjeldende for kull 2012 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7 12.06.2012 Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 AMBULANSETJENESTEN.... 1 1.2 MÅL FOR STUDIET... 3 1.3 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR STUDIET...

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FOR 3. ÅRS STUDENTER MED OPPSTART HØST 2012 1 www.haraldsplass.no epost; hdh@haraldsplass.no 2 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE... 1 Formål og mål med bachelor utdanning

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Bachelor s Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy

Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Bachelor s Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor s Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy FUTB 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Studieåret 2014-15 Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer