Godkjent Av: Dato: avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning Endret Av: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent Av: Dato: avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning Endret Av: Dato:"

Transkript

1 Årsstudium kunst og håndverk K&H 1 og K&H 2 Bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003 Kunst og håndverk 1: Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen (15 stp) Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform (15 stp) Kunst og håndverk 2: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon (30 stp) 2 semestre 60 studiepoeng Bachelorgrad eller Lærerutdanning Godkjent Av: Dato: avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning Endret Av: Dato:

2 Innholdsfortegnelse Kunst og håndverk 1:... 1 Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen (15 stp)...1 Kunst og håndverk 2:... 1 Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur...1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 4 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 6 K&H 101: EMNEBESKRIVELSE...6 K&H 102: EMNEBESKRIVELSE...8 K&H 201: EMNEBESKRIVELSE...10 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Studenter og lærere som ønsker å tilegne seg og videreutvikle egen kunnskap og faglig forståelse for fagets mål, innhold og arbeidsmåter i grunnskolen ved å utvikle ferdigheter og kompetanse innen kunstformidling og estetisk utforming i to- og tredimensjonal form. b. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Kunst og håndverk 2 (30 stp) bygger på Kunst og håndverk 1 (30 stp) eller tilsvarende utdanning. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Studenten kan ta studiet som et fag i fritt sammensatt Bachelorgrad eller som et valgfag i Allmennlærerutdanningen. Mål for studiet a) Studiet kvalifiserer for: Kunst og håndverk 1+2 (60 stp) er tilrettelagt for å tilegne seg kunnskap og forståelse i faget kunst og håndverk, primært i grunnskolen. Studiet omfatter bredden i faget. Studiet vil også kunne gi utbytte for annen undervisning og instruktørvirksomhet, for eksempel i barnehage, kulturskoler, skolefritidsordningen, tiltak under Den kulturelle skolesekken og arbeid i andre sammenhenger der kunstformidling og b) Hvilken kompetanse vil studiet gi estetisk utforming inngår. Kunnskapsmål:Se emnebeskrivelse. Ferdighetsmål: Se emnebeskrivelse. Holdningsmål: Se emnebeskrivelse. Studieplan 3

4 Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser Kunst og håndverk 1 består av tre hovedemner: 1. K&H 101. Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen. 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelse. 2. K&H 102. Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform. 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelse. 3. K&H 201: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon. 30 studiepoeng. Se emnebeskrivelse. b) Progresjon Kunst og håndverk 1 Emne 101 og 102 (30 stp) kan tas parallelt med Kunst og håndverk 2 (30 stp). Til sammen utgjør de Årsstudium kunst og håndverk (60stp). Kunst og håndverk 1 (30 stp) vektlegger å utvikle forståelse for faget og dets mål i forhold til grunnskolens generelle målsetting. Kunstfaglig teori inngår i studiet som kunnskapstilegnelse og referanse for eget estetisk skapende arbeid. Studiet skal gi forståelse for kunst- og kulturformidling. Studiet har to alternative studietilbud, ut fra studentens kompetanse: Alternativ 1 Hovedemnet K&H 101: Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen (15stp) er en undervisningsmodul som vektlegger grunnopplæring i fagområdene bilde, skulptur og arkitektur. Hovedemnet gjennomføres i to ulike perioder, hvor fagområdet bilde og skulptur utføres ved studieårets start i høstsemestret, mens fagområdet arkitektur utføres ved vårsemestrets start. Undervisningen foregår over én dag per uke. Se for øvrig emnebeskrivelse. Alternativ 2: Studenter med Kunst og håndverk 1 etter Rammeplan for Allmennlærerutdanningen av 1999 kan søke innpasning av hovedemnet K&H 302: Kunst og håndverk med vekt på kulturarvformidling (15 stp) i påbyggingsstudiet Kunst og håndverk 3. Emnet er et faglig fordypningsarbeid; en prosjektmodul, som er periodisert i én blokk hovedsakelig fra begynnelsen av studieårets vårsemester. Hver student får én veileder. Studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger, som foregår på dagtid. Veilederen vil være behjelpelig slik at kulturstoffet, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng. Se emnebeskrivelse i Studieplan for Kunst og håndverk 3. Hovedemnet K&H 102: Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform (15 stp) er en undervisningsmodul som er periodisert med utgangspunkt i bilde, skulptur og bruksform i undervisningsblokker både i studieårets høstsemester og vårsemester. Undervisningen foregår på dagtid fordelt på to dager per uke. Se for øvrig emnebeskrivelse. Kunst og håndverk 2 (30 stp): Hovedemnet K&H 201: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon (30 stp) består både av en fellesenhet og et faglig fordypningsarbeid. Fellesenheten er periodisert med utgangspunkt i kunst og formkultur i undervisningsblokker både i studieårets høstsemester og vårsemester. Studiet vektlegger å videreutvikle studentens fagforståelse gjennom kunstfaglig teori, estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon. Undervisningen foregår på dagtid fordelt på to dager per uke. Fordypningsarbeidet Kunst og håndverk med vekt på den estetiske dimensjon, utføres som et faglig utviklingsprosjekt og er periodisert i én blokk i studiets vårsemester. Hver student får én veileder. Studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger. Veilederen vil være behjelpelig slik at det teoretiske lærestoffet, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng. Se for øvrig emnebeskrivelse. c) Obligatoriske emner: Hovedemnene og studieturer er obligatoriske. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert Studiet er organisert over to semestre og består av tre hovedemner K&H 101(15stp), K&H 102 (15stp) og K&H 201(30stp). Se for øvrig emnebeskrivelser. b) Presisering Studieplan 4

5 - bruk av bibliotek: Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forkant av utviklingsarbeidet. - bruk av IKT: Bruk av IKT inngår i studiet som middel i eget estetisk skapende arbeid og informasjonsmedium. - egenaktivitet: Verksteder, bibliotek og datarom er åpne for selvstudium. Det forutsettes at studenten tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenten arbeider med lærestoffet i selvstudium 20 timer i uken, i tillegg til 20 undervisningstimer som er timeplanlagt, til sammen 40 timer per uke. Studenten må aktivt ta ansvar for egen læring. - obligatorisk deltakelse: Det er krav om aktiv studiedeltakelse og obligatorisk frammøte til undervisningen. Sykefravær som overskriver 50% medfører at studenten ikke meldes opp til eksamen. Studenten som står i fare for å overskride fraværskvoten, får først en muntlig beskjed om dette. - studieturer: I studiet inngår obligatoriske studieturer til kunst- og kulturhistoriske museer og gallerier. Lærestoff i forbindelse med studieturen er en del av pensum. - utgifter: Studiet medfører egne utgifter til materiell / utstyr. Studenten må også påregne utgifter til obligatoriske studieturer. c) Arbeidskrav Se emnebeskrivelse. Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis Studenten som tar Kunst og håndverk 1 som et fag i fritt sammensatt Bachelorgrad, skal ikke ha praksisopplæring. Allmennlærerstudenten som tidligere har gjennomført praksisopplæring i et samlet omfang på 20 uker i sin allmennlærerutdanning, skal heller ikke ha praksis. Søkere som tar Kunst og håndverk 1 som videreutdanning i tredje eller fjerde studieår i Allmennlærerutdanningen, skal ha praksisopplæring, i samsvar med Plan for praksisopplæringen i allmennlærerutdanningen ved HiØ. Praksisopplæringens innhold er hovedsakelig rettet mot fagdidaktisk arbeid i faget kunst og håndverk. Innholdet i praksis planlegges av studenten i samarbeid med øvingslærer. I forbindelse med hovedemnet K&H 201 kan det i visse sammenhenger være ønskelig at ev noe av praksisopplæringen kan knyttes til utviklingsprosjektet Den estetiske dimensjon, slik at arbeidets teoretiske problemstilling kan utforskes i en praktisk situasjon. b) Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert Praksisopplæring i studiet organiseres og gjennomføres som periodepraksis i vårsemesteret: Allmennlærerstudenten som kun tar Kunst og håndverk 1 (30 stp) eller Kunst og håndverk 2 (30 stp), skal ha veiledet praksis i et omfang på 2 uker. Allmennlærerstudenten som tar Årsstudium kunst og håndverk (60 stp), skal ha veiledet praksis i et omfang på 4 uker. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Studieplan 5

6 Studenten møter vurdering både underveis og til slutt i studiet, og får veiledning og tilbakemelding i sin egen læring og personlige utvikling: 1. Studenten får fortløpende veiledning og tilbakemelding på det estetisk skapende arbeid underveis i studiet. 2. Ved utstilling i løpet av studieåret av studentens produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat. Evalueringsskjema gis ut etter enkelte avsluttete temaarbeid. 3. Utdanningssamtale gjennomføres årlig, slik at studenten får oversikt over egen studiesituasjon. 2. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav For å kunne få gå opp til eksamen må de obligatoriske arbeidskravene være godkjente. Den avsluttende vurderingen bygger på de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå, de generelle mål som er gitt i rammeplanen for utdanningen og de mål som er gitt i rammeplanen og studieplanen for studieenheten. Eksamenskarakteren uttrykker i hvor høy grad kravene er tilfredsstilt og målene er oppnådd. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Se emnebeskrivelse. c) Obligatoriske oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Se emnebeskrivelse. d) Karaktersystem Bestått/ ikke bestått eller A-F Se emnebeskrivelse. Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff Se emnebeskrivelse. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: K&H 101: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori K&H 101:Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen. 15 studiepoeng Emnet inngår i Årsstudium kunst og håndverk. Emnet er obligatorisk. Undervisningsmodul. 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Kunst og håndverk 2 (30 stp) bygger på Kunst og håndverk 1 (30 stp). Kunst og håndverk 2 kan tas parallelt med Kunst og håndverk 1. Til sammen utgjør de Årsstudium Kunst og håndverk (60 stp). 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Hovedemnet gjennomføres i to ulike perioder, hvor fagområdet bilde utføres ved studieårets start i høstsemesteret, mens fagområdet arkitektur utføres ved vårsemesterets start, i den tidsperiode som utviklingsprosjektet Kunst og håndverk med vekt på kulturarvformidling utføres i studieenheten Kunst og håndverk 1. Undervisningen foregår over én dag. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studieplan 6

7 Kunnskapsmål: 1. Gjengi hovedretninger innen norsk og europeisk bildekunst, skulpturkunst og arkitektur, som er relevant i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen 2. Beskrive og analysere bilde, skulptur og arkitektur (eldre og nyere) fra vår egen kultur. Ferdighetsmål: 1. Bearbeide og utvikle egen kunst- og håndverksfaglige kompetanse i to- og tredimensjonal form knyttet opp mot kulturers uttrykksformer, f eks naturalistiske, ekspressive, abstrakte og nonfigurative uttrykk 2. Benytte og vurdere formalestetiske virkemidler, f eks innen det lineære og koloristiske området med ulike materialer, redskaper og teknikker i estetisk skapende arbeid i to- og tredimensjonale uttrykk. 3. Benytte enkle former for digital bildebehandling i egne uttrykk, f eks tegning, skanning og bildemanipulering og prinsipper for animasjon 4. Utvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idé til ferdig form/produkt. Holdningsmål: 1. Sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere egen ferdighet og resultat. 7. Innhold/oppbygging Hovedemnet består av veksling mellom teoretiske studier i kunst og formkultur og eget estetisk skapende arbeid, som ses i en helhetlig sammenheng. I høstsemestret vektlegges todimensjonal uttrykksform i tegning/maling/papir/ikt, mens tredimensjonal uttrykksform i leire/keramikk vektlegges i vårsemestret. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, litteraturstudier, organisert gruppearbeid og individuelt estetisk skapende arbeid i ulike materialer / teknikker. Bruk av IKT. 9. Praksis Se Forholdet mellom teori og praksis punkt a) og punkt b) i generell del av studieplanen. 10. Arbeidskrav 1. Godkjent frammøte til undervisning og studiereiser. Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste, som signeres av studenten. Listen gis til fagansvarlig lærer for studiet. 2. Utført avtalte 3 gruppeoppgaver og 6 individuelle estetisk skapende arbeider knyttet til emnets fagområde, og i samsvar med oppsatt tidsfrist i semesterplan, hvor tilbakemelding gis. 11. Vurdering Eksamen foregår i vårsemestrets eksamensperiode og omfatter 15 studiepoeng. Eksamensform: 1. Individuell muntlig eksamen varighet 30 minutter med utgangspunkt i presentasjon av fire (4) av emnets individuelle estetisk skapende produksjonsarbeid, med tilhørende prosessdokumentasjon og logg. Eksamensoppgavene til muntlig eksamen blir formulert av interne sensorer og gitt på grunnlag av pensumlitteratur, faglig arbeid, forelesninger og drøftinger fra studieåret. Det benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Karakteren blir fastsatt av to interne sensorer på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff. 12. Litteratur / pensum Studieplan 7

8 Foruten undervisningen er følgende litteratur pensum: Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene!) Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget (s ). Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk - hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s.14-26, s , s , s , s ). Lande, Marit (2003): Bygninger for evigheten. Arkitekturens historie. Oslo: Epoke Forlag. Paulsen, Brit (1996): Billedkunst og kunnskap. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (s.11-82). I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Også høvelig tilleggslitteratur som kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og bøker kommer i tillegg som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen. K&H 102: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori K&H 102: Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform. 15 studiepoeng Emnet inngår i Årsstudium kunst og håndverk. Emnet er obligatorisk. Undervisningsmodul. 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse / tilsvarende realkompetanse eller er student eller har gjennomført hovedemnet 101: Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen i hovedemnet er periodisert med utgangspunkt i fagets hovedområder, og vil skje i blokker både i studieårets høst- og vårsemester. Undervisningen foregår på dagtid fordelt på to dager. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: 1. Gjengi hovedretninger innen norsk og europeisk bildekunst, skulpturkunst og arkitektur, som er relevant i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen 2. Beskrive og analysere bilde, skulptur, arkitektur og gjenstander (eldre og nyere) fra vår egen kultur (billed- og funksjonsanalyse) 3. Forklare hovedtrekkene i fagets historie og idégrunnlag, mål, innhold og arbeidsmåter 4. Gjengi grunnleggende trekk ved persepsjon, estetikk, kreativitet og skapende prosesser 5. Forklare barns 2- og 3-dimensjonale formspråkutvikling. Ferdighetsmål: 1. Bearbeide, mestre og utvikle egen kunst- og håndverksfaglige kompetanse i to- og tredimensjonal form knyttet opp mot kulturers uttrykksformer, f eks naturalistiske, ekspressive, abstrakte og nonfigurative uttrykk 2. Konsentrere seg om evnen til sansing og opplevelse, undring og refleksjon, kreativ tenkning, problemløsning og handling 3. Bruke og vurdere formalestetiske virkemidler, f eks innen det lineære og koloristiske området med ulike materialer, redskaper og teknikker i skapende arbeid i to- og tredimensjonale uttrykk 4. Bruke, mestre og utvikle grunnleggende håndverksmessig kunnskap og teknisk ferdighet i bruk av grunnleggende redskap og utstyr knyttet til hensiktsmessige materialer; sikkerhetsrutiner 5. Bruke enkle former for digital bildebehandling i egne uttrykk, f eks tegning, skanning og bildemanipulering og prinsipper for animasjon 6. Utvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idé til ferdig form/produkt 7. Mestre grunnleggende prinsipper for utstillingsteknikk 8. Vurdere lærebøker, materialer og utstyr knyttet planlegging og tilrettelegging av lærings- og utviklingsprosesser i faget kunst og håndverk for elever i grunnskolen. Holdningsmål: 1. Sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere egen ferdighet og resultat. 7. Innhold/oppbygging Studieplan 8

9 Emnet består av veksling mellom møte med kunst og formkultur, utøvere og miljøer, teoretiske studier, eget estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon. Gjennom studiet skal studenten utvikle egen form- og uttrykksevne gjennom bevisst bruk av estetiske virkemidler, samt utvikle evnen til å lede barn og unge i estetisk skapende arbeid med ulike materialer. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, demonstrasjoner, felt- og studiereiser, litteraturstudier, lage utstillinger, individuelt estetisk skapende arbeid i ulike materialer/teknikker, organisert gruppearbeid, tema- / prosjektarbeid og veiledning. Bruk av IKT. 9. Praksis Se Forholdet mellom teori og praksis punkt a) og punkt b) i generell del av studieplanen. 10. Arbeidskrav 1. Godkjent frammøte til undervisning og studiereiser. Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste, som signeres av studenten. Listen gis til fagansvarlig lærer for studiet. 2. Utført avtalte estetisk skapende arbeider knyttet til emnets fagområde i samsvar med oppsatte tidsfrister som fremkommer i semesterplanen. Studenten får fortløpende veiledning og tilbakemelding på eget estetisk skapende arbeid underveis i studiet. 3. Deltakelse i utstilling / utstillingsbygging: Ved utstilling av studentenes produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat. Evalueringsskjema gis ut etter enkelte avsluttete temaarbeid. 11. Vurdering Eksamen foregår i vårsemesterets eksamensperiode og omfatter 15 studiepoeng. Eksamensform: 1. Individuell muntlig eksamen varighet 45 minutter med utgangspunkt i presentasjon av hovedemnets individuelle estetisk skapende produksjonsarbeid, med tilhørende prosessdokumentasjon og logg i 20 minutter. Deretter gjennomføres en samtale om sentrale problemstillinger fra hovedemnet og studieerfaringene i 25 minutter. Eksamensoppgavene til muntlig eksamen blir formulert av interne sensorer og gitt på grunnlag av pensumlitteratur, obligatoriske studiereiser, faglig arbeid, forelesninger og drøftinger fra studieåret. Det benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Karakteren blir fastsatt av intern og ekstern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens utvikling, produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff. 12. Litteratur / pensum Studieplan 9

10 Foruten undervisningen og ev feltstudier ved kunst- og kulturhistorisk museum, samlinger og gallerier er følgende litteratur pensum: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet, 1996 Brekke, Nils Georg, Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold (2003): Norsk arkitekturhistorie. Fra bronsealder og vikingtid til det 21. hundreåret. Oslo: Det Norske Samlaget Danbolt, Gunnar (2002): Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forlag Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget Gombrich, E.H. (2003): Verdenskunsten. Oslo: Aschehoug. (Utvalgte kapitler: Innledning + Kap. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 + plansjer og kart.) Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s ) Johannessen, Aggi Folgerø (2003): Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget Samuelsen, Arne Marius (2003): Formidling av kunst til barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget Støttelitteratur: Dahl, Eldbjørg, Larsen, Ellen, Johansen, Randi O. (1998): Akantus en bok til Kunst og håndverksfaget for 8. til 10. klasse. Oslo: Det Norske Samlaget Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene!) Jørgensen, Erling Magnar (1999): Jørgensens lille kunstordbok. Oslo: Forsythia Paulsen, Brit (1996): Billedkunst og kunnskap. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Paulsen, Brit (1999): Hvis sko fikk tær Formidling av surrealistisk kunst i skolen. Oslo: Tano Aschehoug I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Også høvelig tilleggslitteratur som kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og bøker kommer i tillegg som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen. K&H 201: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori K&H 201: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon. 30 studiepoeng. Emnet inngår i Årsstudium kunst og håndverk. Emnet er obligatorisk. 4. Forkunnskaper Bygger på Kunst og håndverk 1 (30 stp) eller tilsvarende utdanning. Kunst og håndverk 2 (30 stp) kan tas parallelt med Kunst og håndverk 1 (30 stp), som til sammen er Årsstudium Kunst og håndverk (60 stp). 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Hovedemnet består både av en fellesenhet og et fordypningsarbeid. Fellesenheten er periodisert med utgangspunkt i kunst og formkultur i undervisningsblokker både i studieårets høstsemester og vårsemester. Undervisningen i fellesenheten foregår på dagtid fordelt på to dager per uke. Det faglige fordypningsarbeid tar utgangspunkt i den estetiske dimensjon, utføres som et faglig utviklingsprosjekt og er periodisert i én blokk i studiets vårsemester. Hver student får én veileder, og studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studieplan 10

11 Kunnskapsmål: 1. Gjengi sentrale stiler og retninger, i bilde og arkitektur fra ulike tider og ulike kulturkretser, men med vekt på nyere uttrykksformer, i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen 2. Gjengi grunnleggende estetisk teori og mestre anvendelse av estetiske virkemidler i bilde, skulptur og bruksform. 3. Mestre bilde- og funksjonsanalyse i møte med ulike visuelle uttrykk Ferdighetsmål: 1. Videreutvikle evnen til sansing og opplevelse, undring og refleksjon, kreativ tenkning, problemløsning og handlingskompetanse 2. Anvende formalestetiske virkemidler i egne estetiske skapende arbeid og videreutvikle egen kunst- og håndverksfaglige og didaktiske kompetanse 3. Bruke, mestre og utvikle grafiske uttrykksmuligheter som enkel grafikk og digitale bilder 4. Bruke og vurdere IKT som middel i eget estetisk skapende arbeid 5. Videreutvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idé til ferdig form/produkt 6. Utforme ulike utstillinger og presentasjoner 7. Bruke og vurdere lærebøker, læremidler, materialer og utstyr knyttet til undervisning i faget. 8. Ivareta den estetiske dimensjonen i tema- og prosjektarbeider i grunnskolen 9. Videreutvikle evnen til sansing og opplevelse, undring og refleksjon, kreativ tenkning, problemløsning og handlingskompetanse 10. Planlegge, formgi, utføre og vurdere egne arbeider i en fordypningsoppgave og reflektere over arbeidsprosessen og over undervisning ved bruk av læreplanverket for grunnskolen. Holdningsmål: 1. Vurdere egen ferdighet, sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere resultat. 7. Innhold/oppbygging Fellesenheten består av veksling mellom møte med kunst og formkultur, utøvere og miljøer, teoretiske studier, eget estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon. Gjennom studiet skal studenten utvikle egen form- og uttrykksevne gjennom bevisst bruk av vår kunst og formkultur og estetiske virkemidler, samt utvikle evnen til å lede barn og unge i estetisk skapende arbeid med ulike materialer. Fordypningsarbeidet Kunst og håndverk med vekt på den estetiske dimensjon planlegges og gjennomføres som et faglig prosjektarbeid. Studenten skal fordype seg i et sentralt estetisk faglig område hvor eget estetisk skapende arbeid knyttes opp mot faglig teoretisk kunnskap og fagdidaktisk refleksjon. Ønsker studenten samarbeid med kompetansemiljø i eller utenfor høgskolen, har ikke høgskolen uten videre økonomiske midler til dette. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studiet er organisert over to semestre. Arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, demonstrasjoner, veiledning, prosjektarbeid, felt- og litteraturstudier, lage utstillinger, studiereiser, individuelt estetisk skapende arbeid i ulike materialer/teknikker, organisert gruppearbeid. Bruk av IKT inngår i studiet. Ved utførelsen av det faglige fordypningsarbeid får hver student én veileder, som vil være behjelpelig slik at det teoretiske lærestoff, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng. 9. Praksis Se Forholdet mellom teori og praksis punkt a) og punkt b) i generell del av studieplanen. 10. Arbeidskrav 1. Godkjent frammøte til undervisning, veiledning og studiereiser. Faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste, som signeres av studenten. Listen gis til fagansvarlig lærer for studiet. I det faglige utviklingsarbeid er den enkelte veileder selv ansvarlig for å følge opp studentens frammøte. 2. Utført avtalte estetisk skapende arbeider knyttet til emnets fagområder i samsvar med oppsatte tidsfrister som fremkommer i semesterplanen. 3. Deltakelse i utstilling / utstillingsbygging: Ved utstilling av studentenes produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat. 11. Vurdering Studieplan 11

12 Eksamen foregår i vårsemesterets eksamensperiode og omfatter 30 studiepoeng. Eksamensform: 1. Individuell muntlig eksamen varighet 1 time med utgangspunkt i presentasjon av utviklingsprosjektet / emnets estetisk skapende produksjonsarbeid med tilhørende prosessdokumentasjon og rapport / logger i 40 minutter. Deretter gjennomføres en samtale om sentrale problemstillinger fra hovedemnet og studieerfaringene i 20 minutter. Eksamensoppgavene til muntlig eksamen blir formulert av interne sensorer og gitt på grunnlag av pensumlitteratur, obligatoriske studiereiser, faglig arbeid, forelesninger og drøftinger fra studieåret. Det benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Karakterene blir fastsatt av intern og ekstern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens utvikling, produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff. 12. Litteratur / pensum Foruten undervisningen og ev feltstudier ved kunst- og kulturhistorisk museum, samlinger og gallerier er følgende litteratur pensum: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet, 1996 Brekke, Nils Georg, Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold (2003): Norsk arkitekturhistorie. Fra bronsealder og vikingtid til det 21. hundreåret. Oslo: Det Norske Samlaget Brinchmann-Hansen, Åse (1999): Prosjekt- og problembasert læring. Oslo: Universitetsforlaget Danbolt, Gunnar (2002): Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forlag Gombrich, E.H. (2003): Verdenskunsten. Oslo: Aschehoug. Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget Johannessen, Aggi Folgerø (2003): Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget Kofoed, Holger (1998/2004): Modernismen i kunsthistorien. Fra 1870 til 1990-årene. Oslo: Yrkesopplæring Paulsen, Brit (1999): Hvis sko fikk tær Formidling av surrealistisk kunst i skolen. Oslo: Tano Aschehoug Samuelsen, Arne Marius (2003): Formidling av kunst til barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget Støttelitteratur: Dale, Erling Lars (1990): Kunnskapens tre og kunstens skjønnhet. Oslo: Gyldendal Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene!) Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget Jørgensen, Erling Magnar (1999): Jørgensens lille kunstordbok. Oslo: Forsythia Mathisen, Steinar (2003): Skjønnhet, tanke & kunst. Kunstfilosofiske studier. Oslo: Akribe Forlag Paulsen, Brit (1996): Billedkunst og kunnskap. Oslo: Cappelen Akademisk forlag I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Også høvelig tilleggslitteratur som kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og bøker kommer i tillegg som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen. Studieplan 12

Godkjent Av: Dato: Endret Av: Dato:

Godkjent Av: Dato: Endret Av: Dato: Kunst og håndverk 3 (Påbyggingsstudium) Bygger på Rammeplan for 4-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag av 1999 Kunst og håndverk med vekt på formidling og estetisk vurdering (15 stp) Kunst

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Kunst og håndverk, årsstudium Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium som går over to semestre. Hvert semester

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Godkjent Av avdelingsleder Dato: 19. august 2004 Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET...

Godkjent Av avdelingsleder Dato: 19. august 2004 Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... Høgskolen i Østfold Studieplan for Skolerettet årsstudium i samfunnsfag FAGKODE: LA15SAMA Fagdidaktikk og faglig portefølje FAGKODE: LA15SAMB Geografi FAGKODE: LA15SAMC Historie FAGKODE: LA15SAMD - Samfunnskunnskap

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22.juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005.

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22.juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kunst og håndverk (KH130) Fag: Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng.

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Forming fordypning 30 studiepoeng Emnekode: BFØ 365 Fagplan godkjent av dekanen: 30.11.2007 Sist revidert: 20.05.2011 1. Emnekode,

Detaljer

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7).

EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7). EMNEKODE KH230 EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7). FAGLIG NIVÅ Bachelornivå (syklus 1). OMFANG Emnets arbeidsomfang er 30 studiepoeng. VEKTINGSREDUKSJONER

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Emnekode: ÅKH102_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emne ÅKH105_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:21 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emnekode: ÅKH105_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22. juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005 og våren 2009.

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22. juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005 og våren 2009. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i Kunst og håndverk 2 (KH230) Fag: KUNST OG HÅNDVERK 2 Kode: 4KH230 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22. juni 2004 (sak A24/04)

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emne GLU1005_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:45 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emnekode: GLU1005_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Teknologi og design 60 Studiepoeng Grunnstudium Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 4 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...4 MÅL FOR STUDIET...

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Emnekode: GLU1002_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av fung. Avdelingsleder Gerd Johansen Dato: 7. mars 2005 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Vil du utvikle din kreativitet gjennom kunst og håndverksfagets skapende problematikk? I faget møter du den materielle kulturen gjennom tradisjonelle og nye redskaper, materialer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Forming fordypning. Fagpersoner. Læringsutbytte. Innhold

Forming fordypning. Fagpersoner. Læringsutbytte. Innhold Emne BFØ365_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:41 Forming fordypning Emnekode: BFØ365_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Forming. Fordypningsstudium FU 30 studiepoeng 2 semestre Bachelor

Forming. Fordypningsstudium FU 30 studiepoeng 2 semestre Bachelor Forming Fordypningsstudium FU 30 studiepoeng 2 semestre Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen, for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer