Godkjent Av: Dato: avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning Endret Av: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent Av: Dato: avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning Endret Av: Dato:"

Transkript

1 Årsstudium kunst og håndverk K&H 1 og K&H 2 Bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003 Kunst og håndverk 1: Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen (15 stp) Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform (15 stp) Kunst og håndverk 2: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon (30 stp) 2 semestre 60 studiepoeng Bachelorgrad eller Lærerutdanning Godkjent Av: Dato: avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning Endret Av: Dato:

2 Innholdsfortegnelse Kunst og håndverk 1:... 1 Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen (15 stp)...1 Kunst og håndverk 2:... 1 Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur...1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 4 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 6 K&H 101: EMNEBESKRIVELSE...6 K&H 102: EMNEBESKRIVELSE...8 K&H 201: EMNEBESKRIVELSE...10 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Studenter og lærere som ønsker å tilegne seg og videreutvikle egen kunnskap og faglig forståelse for fagets mål, innhold og arbeidsmåter i grunnskolen ved å utvikle ferdigheter og kompetanse innen kunstformidling og estetisk utforming i to- og tredimensjonal form. b. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Kunst og håndverk 2 (30 stp) bygger på Kunst og håndverk 1 (30 stp) eller tilsvarende utdanning. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Studenten kan ta studiet som et fag i fritt sammensatt Bachelorgrad eller som et valgfag i Allmennlærerutdanningen. Mål for studiet a) Studiet kvalifiserer for: Kunst og håndverk 1+2 (60 stp) er tilrettelagt for å tilegne seg kunnskap og forståelse i faget kunst og håndverk, primært i grunnskolen. Studiet omfatter bredden i faget. Studiet vil også kunne gi utbytte for annen undervisning og instruktørvirksomhet, for eksempel i barnehage, kulturskoler, skolefritidsordningen, tiltak under Den kulturelle skolesekken og arbeid i andre sammenhenger der kunstformidling og b) Hvilken kompetanse vil studiet gi estetisk utforming inngår. Kunnskapsmål:Se emnebeskrivelse. Ferdighetsmål: Se emnebeskrivelse. Holdningsmål: Se emnebeskrivelse. Studieplan 3

4 Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser Kunst og håndverk 1 består av tre hovedemner: 1. K&H 101. Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen. 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelse. 2. K&H 102. Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform. 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelse. 3. K&H 201: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon. 30 studiepoeng. Se emnebeskrivelse. b) Progresjon Kunst og håndverk 1 Emne 101 og 102 (30 stp) kan tas parallelt med Kunst og håndverk 2 (30 stp). Til sammen utgjør de Årsstudium kunst og håndverk (60stp). Kunst og håndverk 1 (30 stp) vektlegger å utvikle forståelse for faget og dets mål i forhold til grunnskolens generelle målsetting. Kunstfaglig teori inngår i studiet som kunnskapstilegnelse og referanse for eget estetisk skapende arbeid. Studiet skal gi forståelse for kunst- og kulturformidling. Studiet har to alternative studietilbud, ut fra studentens kompetanse: Alternativ 1 Hovedemnet K&H 101: Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen (15stp) er en undervisningsmodul som vektlegger grunnopplæring i fagområdene bilde, skulptur og arkitektur. Hovedemnet gjennomføres i to ulike perioder, hvor fagområdet bilde og skulptur utføres ved studieårets start i høstsemestret, mens fagområdet arkitektur utføres ved vårsemestrets start. Undervisningen foregår over én dag per uke. Se for øvrig emnebeskrivelse. Alternativ 2: Studenter med Kunst og håndverk 1 etter Rammeplan for Allmennlærerutdanningen av 1999 kan søke innpasning av hovedemnet K&H 302: Kunst og håndverk med vekt på kulturarvformidling (15 stp) i påbyggingsstudiet Kunst og håndverk 3. Emnet er et faglig fordypningsarbeid; en prosjektmodul, som er periodisert i én blokk hovedsakelig fra begynnelsen av studieårets vårsemester. Hver student får én veileder. Studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger, som foregår på dagtid. Veilederen vil være behjelpelig slik at kulturstoffet, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng. Se emnebeskrivelse i Studieplan for Kunst og håndverk 3. Hovedemnet K&H 102: Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform (15 stp) er en undervisningsmodul som er periodisert med utgangspunkt i bilde, skulptur og bruksform i undervisningsblokker både i studieårets høstsemester og vårsemester. Undervisningen foregår på dagtid fordelt på to dager per uke. Se for øvrig emnebeskrivelse. Kunst og håndverk 2 (30 stp): Hovedemnet K&H 201: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon (30 stp) består både av en fellesenhet og et faglig fordypningsarbeid. Fellesenheten er periodisert med utgangspunkt i kunst og formkultur i undervisningsblokker både i studieårets høstsemester og vårsemester. Studiet vektlegger å videreutvikle studentens fagforståelse gjennom kunstfaglig teori, estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon. Undervisningen foregår på dagtid fordelt på to dager per uke. Fordypningsarbeidet Kunst og håndverk med vekt på den estetiske dimensjon, utføres som et faglig utviklingsprosjekt og er periodisert i én blokk i studiets vårsemester. Hver student får én veileder. Studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger. Veilederen vil være behjelpelig slik at det teoretiske lærestoffet, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng. Se for øvrig emnebeskrivelse. c) Obligatoriske emner: Hovedemnene og studieturer er obligatoriske. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert Studiet er organisert over to semestre og består av tre hovedemner K&H 101(15stp), K&H 102 (15stp) og K&H 201(30stp). Se for øvrig emnebeskrivelser. b) Presisering Studieplan 4

5 - bruk av bibliotek: Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forkant av utviklingsarbeidet. - bruk av IKT: Bruk av IKT inngår i studiet som middel i eget estetisk skapende arbeid og informasjonsmedium. - egenaktivitet: Verksteder, bibliotek og datarom er åpne for selvstudium. Det forutsettes at studenten tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenten arbeider med lærestoffet i selvstudium 20 timer i uken, i tillegg til 20 undervisningstimer som er timeplanlagt, til sammen 40 timer per uke. Studenten må aktivt ta ansvar for egen læring. - obligatorisk deltakelse: Det er krav om aktiv studiedeltakelse og obligatorisk frammøte til undervisningen. Sykefravær som overskriver 50% medfører at studenten ikke meldes opp til eksamen. Studenten som står i fare for å overskride fraværskvoten, får først en muntlig beskjed om dette. - studieturer: I studiet inngår obligatoriske studieturer til kunst- og kulturhistoriske museer og gallerier. Lærestoff i forbindelse med studieturen er en del av pensum. - utgifter: Studiet medfører egne utgifter til materiell / utstyr. Studenten må også påregne utgifter til obligatoriske studieturer. c) Arbeidskrav Se emnebeskrivelse. Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis Studenten som tar Kunst og håndverk 1 som et fag i fritt sammensatt Bachelorgrad, skal ikke ha praksisopplæring. Allmennlærerstudenten som tidligere har gjennomført praksisopplæring i et samlet omfang på 20 uker i sin allmennlærerutdanning, skal heller ikke ha praksis. Søkere som tar Kunst og håndverk 1 som videreutdanning i tredje eller fjerde studieår i Allmennlærerutdanningen, skal ha praksisopplæring, i samsvar med Plan for praksisopplæringen i allmennlærerutdanningen ved HiØ. Praksisopplæringens innhold er hovedsakelig rettet mot fagdidaktisk arbeid i faget kunst og håndverk. Innholdet i praksis planlegges av studenten i samarbeid med øvingslærer. I forbindelse med hovedemnet K&H 201 kan det i visse sammenhenger være ønskelig at ev noe av praksisopplæringen kan knyttes til utviklingsprosjektet Den estetiske dimensjon, slik at arbeidets teoretiske problemstilling kan utforskes i en praktisk situasjon. b) Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert Praksisopplæring i studiet organiseres og gjennomføres som periodepraksis i vårsemesteret: Allmennlærerstudenten som kun tar Kunst og håndverk 1 (30 stp) eller Kunst og håndverk 2 (30 stp), skal ha veiledet praksis i et omfang på 2 uker. Allmennlærerstudenten som tar Årsstudium kunst og håndverk (60 stp), skal ha veiledet praksis i et omfang på 4 uker. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Studieplan 5

6 Studenten møter vurdering både underveis og til slutt i studiet, og får veiledning og tilbakemelding i sin egen læring og personlige utvikling: 1. Studenten får fortløpende veiledning og tilbakemelding på det estetisk skapende arbeid underveis i studiet. 2. Ved utstilling i løpet av studieåret av studentens produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat. Evalueringsskjema gis ut etter enkelte avsluttete temaarbeid. 3. Utdanningssamtale gjennomføres årlig, slik at studenten får oversikt over egen studiesituasjon. 2. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav For å kunne få gå opp til eksamen må de obligatoriske arbeidskravene være godkjente. Den avsluttende vurderingen bygger på de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå, de generelle mål som er gitt i rammeplanen for utdanningen og de mål som er gitt i rammeplanen og studieplanen for studieenheten. Eksamenskarakteren uttrykker i hvor høy grad kravene er tilfredsstilt og målene er oppnådd. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Se emnebeskrivelse. c) Obligatoriske oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Se emnebeskrivelse. d) Karaktersystem Bestått/ ikke bestått eller A-F Se emnebeskrivelse. Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff Se emnebeskrivelse. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: K&H 101: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori K&H 101:Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen. 15 studiepoeng Emnet inngår i Årsstudium kunst og håndverk. Emnet er obligatorisk. Undervisningsmodul. 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Kunst og håndverk 2 (30 stp) bygger på Kunst og håndverk 1 (30 stp). Kunst og håndverk 2 kan tas parallelt med Kunst og håndverk 1. Til sammen utgjør de Årsstudium Kunst og håndverk (60 stp). 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Hovedemnet gjennomføres i to ulike perioder, hvor fagområdet bilde utføres ved studieårets start i høstsemesteret, mens fagområdet arkitektur utføres ved vårsemesterets start, i den tidsperiode som utviklingsprosjektet Kunst og håndverk med vekt på kulturarvformidling utføres i studieenheten Kunst og håndverk 1. Undervisningen foregår over én dag. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studieplan 6

7 Kunnskapsmål: 1. Gjengi hovedretninger innen norsk og europeisk bildekunst, skulpturkunst og arkitektur, som er relevant i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen 2. Beskrive og analysere bilde, skulptur og arkitektur (eldre og nyere) fra vår egen kultur. Ferdighetsmål: 1. Bearbeide og utvikle egen kunst- og håndverksfaglige kompetanse i to- og tredimensjonal form knyttet opp mot kulturers uttrykksformer, f eks naturalistiske, ekspressive, abstrakte og nonfigurative uttrykk 2. Benytte og vurdere formalestetiske virkemidler, f eks innen det lineære og koloristiske området med ulike materialer, redskaper og teknikker i estetisk skapende arbeid i to- og tredimensjonale uttrykk. 3. Benytte enkle former for digital bildebehandling i egne uttrykk, f eks tegning, skanning og bildemanipulering og prinsipper for animasjon 4. Utvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idé til ferdig form/produkt. Holdningsmål: 1. Sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere egen ferdighet og resultat. 7. Innhold/oppbygging Hovedemnet består av veksling mellom teoretiske studier i kunst og formkultur og eget estetisk skapende arbeid, som ses i en helhetlig sammenheng. I høstsemestret vektlegges todimensjonal uttrykksform i tegning/maling/papir/ikt, mens tredimensjonal uttrykksform i leire/keramikk vektlegges i vårsemestret. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, litteraturstudier, organisert gruppearbeid og individuelt estetisk skapende arbeid i ulike materialer / teknikker. Bruk av IKT. 9. Praksis Se Forholdet mellom teori og praksis punkt a) og punkt b) i generell del av studieplanen. 10. Arbeidskrav 1. Godkjent frammøte til undervisning og studiereiser. Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste, som signeres av studenten. Listen gis til fagansvarlig lærer for studiet. 2. Utført avtalte 3 gruppeoppgaver og 6 individuelle estetisk skapende arbeider knyttet til emnets fagområde, og i samsvar med oppsatt tidsfrist i semesterplan, hvor tilbakemelding gis. 11. Vurdering Eksamen foregår i vårsemestrets eksamensperiode og omfatter 15 studiepoeng. Eksamensform: 1. Individuell muntlig eksamen varighet 30 minutter med utgangspunkt i presentasjon av fire (4) av emnets individuelle estetisk skapende produksjonsarbeid, med tilhørende prosessdokumentasjon og logg. Eksamensoppgavene til muntlig eksamen blir formulert av interne sensorer og gitt på grunnlag av pensumlitteratur, faglig arbeid, forelesninger og drøftinger fra studieåret. Det benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Karakteren blir fastsatt av to interne sensorer på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff. 12. Litteratur / pensum Studieplan 7

8 Foruten undervisningen er følgende litteratur pensum: Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene!) Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget (s ). Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk - hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s.14-26, s , s , s , s ). Lande, Marit (2003): Bygninger for evigheten. Arkitekturens historie. Oslo: Epoke Forlag. Paulsen, Brit (1996): Billedkunst og kunnskap. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (s.11-82). I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Også høvelig tilleggslitteratur som kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og bøker kommer i tillegg som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen. K&H 102: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori K&H 102: Kunst og håndverk med vekt på bilde, skulptur og bruksform. 15 studiepoeng Emnet inngår i Årsstudium kunst og håndverk. Emnet er obligatorisk. Undervisningsmodul. 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse / tilsvarende realkompetanse eller er student eller har gjennomført hovedemnet 101: Billedspor og arkitektur fra antikken til modernismen. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen i hovedemnet er periodisert med utgangspunkt i fagets hovedområder, og vil skje i blokker både i studieårets høst- og vårsemester. Undervisningen foregår på dagtid fordelt på to dager. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: 1. Gjengi hovedretninger innen norsk og europeisk bildekunst, skulpturkunst og arkitektur, som er relevant i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen 2. Beskrive og analysere bilde, skulptur, arkitektur og gjenstander (eldre og nyere) fra vår egen kultur (billed- og funksjonsanalyse) 3. Forklare hovedtrekkene i fagets historie og idégrunnlag, mål, innhold og arbeidsmåter 4. Gjengi grunnleggende trekk ved persepsjon, estetikk, kreativitet og skapende prosesser 5. Forklare barns 2- og 3-dimensjonale formspråkutvikling. Ferdighetsmål: 1. Bearbeide, mestre og utvikle egen kunst- og håndverksfaglige kompetanse i to- og tredimensjonal form knyttet opp mot kulturers uttrykksformer, f eks naturalistiske, ekspressive, abstrakte og nonfigurative uttrykk 2. Konsentrere seg om evnen til sansing og opplevelse, undring og refleksjon, kreativ tenkning, problemløsning og handling 3. Bruke og vurdere formalestetiske virkemidler, f eks innen det lineære og koloristiske området med ulike materialer, redskaper og teknikker i skapende arbeid i to- og tredimensjonale uttrykk 4. Bruke, mestre og utvikle grunnleggende håndverksmessig kunnskap og teknisk ferdighet i bruk av grunnleggende redskap og utstyr knyttet til hensiktsmessige materialer; sikkerhetsrutiner 5. Bruke enkle former for digital bildebehandling i egne uttrykk, f eks tegning, skanning og bildemanipulering og prinsipper for animasjon 6. Utvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idé til ferdig form/produkt 7. Mestre grunnleggende prinsipper for utstillingsteknikk 8. Vurdere lærebøker, materialer og utstyr knyttet planlegging og tilrettelegging av lærings- og utviklingsprosesser i faget kunst og håndverk for elever i grunnskolen. Holdningsmål: 1. Sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere egen ferdighet og resultat. 7. Innhold/oppbygging Studieplan 8

9 Emnet består av veksling mellom møte med kunst og formkultur, utøvere og miljøer, teoretiske studier, eget estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon. Gjennom studiet skal studenten utvikle egen form- og uttrykksevne gjennom bevisst bruk av estetiske virkemidler, samt utvikle evnen til å lede barn og unge i estetisk skapende arbeid med ulike materialer. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, demonstrasjoner, felt- og studiereiser, litteraturstudier, lage utstillinger, individuelt estetisk skapende arbeid i ulike materialer/teknikker, organisert gruppearbeid, tema- / prosjektarbeid og veiledning. Bruk av IKT. 9. Praksis Se Forholdet mellom teori og praksis punkt a) og punkt b) i generell del av studieplanen. 10. Arbeidskrav 1. Godkjent frammøte til undervisning og studiereiser. Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste, som signeres av studenten. Listen gis til fagansvarlig lærer for studiet. 2. Utført avtalte estetisk skapende arbeider knyttet til emnets fagområde i samsvar med oppsatte tidsfrister som fremkommer i semesterplanen. Studenten får fortløpende veiledning og tilbakemelding på eget estetisk skapende arbeid underveis i studiet. 3. Deltakelse i utstilling / utstillingsbygging: Ved utstilling av studentenes produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat. Evalueringsskjema gis ut etter enkelte avsluttete temaarbeid. 11. Vurdering Eksamen foregår i vårsemesterets eksamensperiode og omfatter 15 studiepoeng. Eksamensform: 1. Individuell muntlig eksamen varighet 45 minutter med utgangspunkt i presentasjon av hovedemnets individuelle estetisk skapende produksjonsarbeid, med tilhørende prosessdokumentasjon og logg i 20 minutter. Deretter gjennomføres en samtale om sentrale problemstillinger fra hovedemnet og studieerfaringene i 25 minutter. Eksamensoppgavene til muntlig eksamen blir formulert av interne sensorer og gitt på grunnlag av pensumlitteratur, obligatoriske studiereiser, faglig arbeid, forelesninger og drøftinger fra studieåret. Det benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Karakteren blir fastsatt av intern og ekstern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens utvikling, produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff. 12. Litteratur / pensum Studieplan 9

10 Foruten undervisningen og ev feltstudier ved kunst- og kulturhistorisk museum, samlinger og gallerier er følgende litteratur pensum: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet, 1996 Brekke, Nils Georg, Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold (2003): Norsk arkitekturhistorie. Fra bronsealder og vikingtid til det 21. hundreåret. Oslo: Det Norske Samlaget Danbolt, Gunnar (2002): Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forlag Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget Gombrich, E.H. (2003): Verdenskunsten. Oslo: Aschehoug. (Utvalgte kapitler: Innledning + Kap. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 + plansjer og kart.) Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s ) Johannessen, Aggi Folgerø (2003): Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget Samuelsen, Arne Marius (2003): Formidling av kunst til barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget Støttelitteratur: Dahl, Eldbjørg, Larsen, Ellen, Johansen, Randi O. (1998): Akantus en bok til Kunst og håndverksfaget for 8. til 10. klasse. Oslo: Det Norske Samlaget Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene!) Jørgensen, Erling Magnar (1999): Jørgensens lille kunstordbok. Oslo: Forsythia Paulsen, Brit (1996): Billedkunst og kunnskap. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Paulsen, Brit (1999): Hvis sko fikk tær Formidling av surrealistisk kunst i skolen. Oslo: Tano Aschehoug I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Også høvelig tilleggslitteratur som kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og bøker kommer i tillegg som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen. K&H 201: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori K&H 201: Kunst og håndverk med vekt på kunst og formkultur og den estetiske dimensjon. 30 studiepoeng. Emnet inngår i Årsstudium kunst og håndverk. Emnet er obligatorisk. 4. Forkunnskaper Bygger på Kunst og håndverk 1 (30 stp) eller tilsvarende utdanning. Kunst og håndverk 2 (30 stp) kan tas parallelt med Kunst og håndverk 1 (30 stp), som til sammen er Årsstudium Kunst og håndverk (60 stp). 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Hovedemnet består både av en fellesenhet og et fordypningsarbeid. Fellesenheten er periodisert med utgangspunkt i kunst og formkultur i undervisningsblokker både i studieårets høstsemester og vårsemester. Undervisningen i fellesenheten foregår på dagtid fordelt på to dager per uke. Det faglige fordypningsarbeid tar utgangspunkt i den estetiske dimensjon, utføres som et faglig utviklingsprosjekt og er periodisert i én blokk i studiets vårsemester. Hver student får én veileder, og studenten må møte til avtalte veiledningssamlinger. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studieplan 10

11 Kunnskapsmål: 1. Gjengi sentrale stiler og retninger, i bilde og arkitektur fra ulike tider og ulike kulturkretser, men med vekt på nyere uttrykksformer, i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen 2. Gjengi grunnleggende estetisk teori og mestre anvendelse av estetiske virkemidler i bilde, skulptur og bruksform. 3. Mestre bilde- og funksjonsanalyse i møte med ulike visuelle uttrykk Ferdighetsmål: 1. Videreutvikle evnen til sansing og opplevelse, undring og refleksjon, kreativ tenkning, problemløsning og handlingskompetanse 2. Anvende formalestetiske virkemidler i egne estetiske skapende arbeid og videreutvikle egen kunst- og håndverksfaglige og didaktiske kompetanse 3. Bruke, mestre og utvikle grafiske uttrykksmuligheter som enkel grafikk og digitale bilder 4. Bruke og vurdere IKT som middel i eget estetisk skapende arbeid 5. Videreutvikle, visualisere, vurdere og dokumentere egen skapende prosess fra idé til ferdig form/produkt 6. Utforme ulike utstillinger og presentasjoner 7. Bruke og vurdere lærebøker, læremidler, materialer og utstyr knyttet til undervisning i faget. 8. Ivareta den estetiske dimensjonen i tema- og prosjektarbeider i grunnskolen 9. Videreutvikle evnen til sansing og opplevelse, undring og refleksjon, kreativ tenkning, problemløsning og handlingskompetanse 10. Planlegge, formgi, utføre og vurdere egne arbeider i en fordypningsoppgave og reflektere over arbeidsprosessen og over undervisning ved bruk av læreplanverket for grunnskolen. Holdningsmål: 1. Vurdere egen ferdighet, sette mål for egen utvikling, reflektere over prosessen og vurdere resultat. 7. Innhold/oppbygging Fellesenheten består av veksling mellom møte med kunst og formkultur, utøvere og miljøer, teoretiske studier, eget estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon. Gjennom studiet skal studenten utvikle egen form- og uttrykksevne gjennom bevisst bruk av vår kunst og formkultur og estetiske virkemidler, samt utvikle evnen til å lede barn og unge i estetisk skapende arbeid med ulike materialer. Fordypningsarbeidet Kunst og håndverk med vekt på den estetiske dimensjon planlegges og gjennomføres som et faglig prosjektarbeid. Studenten skal fordype seg i et sentralt estetisk faglig område hvor eget estetisk skapende arbeid knyttes opp mot faglig teoretisk kunnskap og fagdidaktisk refleksjon. Ønsker studenten samarbeid med kompetansemiljø i eller utenfor høgskolen, har ikke høgskolen uten videre økonomiske midler til dette. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studiet er organisert over to semestre. Arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, demonstrasjoner, veiledning, prosjektarbeid, felt- og litteraturstudier, lage utstillinger, studiereiser, individuelt estetisk skapende arbeid i ulike materialer/teknikker, organisert gruppearbeid. Bruk av IKT inngår i studiet. Ved utførelsen av det faglige fordypningsarbeid får hver student én veileder, som vil være behjelpelig slik at det teoretiske lærestoff, det estetisk skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng. 9. Praksis Se Forholdet mellom teori og praksis punkt a) og punkt b) i generell del av studieplanen. 10. Arbeidskrav 1. Godkjent frammøte til undervisning, veiledning og studiereiser. Faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste, som signeres av studenten. Listen gis til fagansvarlig lærer for studiet. I det faglige utviklingsarbeid er den enkelte veileder selv ansvarlig for å følge opp studentens frammøte. 2. Utført avtalte estetisk skapende arbeider knyttet til emnets fagområder i samsvar med oppsatte tidsfrister som fremkommer i semesterplanen. 3. Deltakelse i utstilling / utstillingsbygging: Ved utstilling av studentenes produktarbeid gis både individuell tilbakemelding og tilbakemelding på studiegruppens arbeidsprosess og resultat. 11. Vurdering Studieplan 11

12 Eksamen foregår i vårsemesterets eksamensperiode og omfatter 30 studiepoeng. Eksamensform: 1. Individuell muntlig eksamen varighet 1 time med utgangspunkt i presentasjon av utviklingsprosjektet / emnets estetisk skapende produksjonsarbeid med tilhørende prosessdokumentasjon og rapport / logger i 40 minutter. Deretter gjennomføres en samtale om sentrale problemstillinger fra hovedemnet og studieerfaringene i 20 minutter. Eksamensoppgavene til muntlig eksamen blir formulert av interne sensorer og gitt på grunnlag av pensumlitteratur, obligatoriske studiereiser, faglig arbeid, forelesninger og drøftinger fra studieåret. Det benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Karakterene blir fastsatt av intern og ekstern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens utvikling, produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff. 12. Litteratur / pensum Foruten undervisningen og ev feltstudier ved kunst- og kulturhistorisk museum, samlinger og gallerier er følgende litteratur pensum: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet, 1996 Brekke, Nils Georg, Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold (2003): Norsk arkitekturhistorie. Fra bronsealder og vikingtid til det 21. hundreåret. Oslo: Det Norske Samlaget Brinchmann-Hansen, Åse (1999): Prosjekt- og problembasert læring. Oslo: Universitetsforlaget Danbolt, Gunnar (2002): Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forlag Gombrich, E.H. (2003): Verdenskunsten. Oslo: Aschehoug. Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget Johannessen, Aggi Folgerø (2003): Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget Kofoed, Holger (1998/2004): Modernismen i kunsthistorien. Fra 1870 til 1990-årene. Oslo: Yrkesopplæring Paulsen, Brit (1999): Hvis sko fikk tær Formidling av surrealistisk kunst i skolen. Oslo: Tano Aschehoug Samuelsen, Arne Marius (2003): Formidling av kunst til barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget Støttelitteratur: Dale, Erling Lars (1990): Kunnskapens tre og kunstens skjønnhet. Oslo: Gyldendal Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene!) Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget Jørgensen, Erling Magnar (1999): Jørgensens lille kunstordbok. Oslo: Forsythia Mathisen, Steinar (2003): Skjønnhet, tanke & kunst. Kunstfilosofiske studier. Oslo: Akribe Forlag Paulsen, Brit (1996): Billedkunst og kunnskap. Oslo: Cappelen Akademisk forlag I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Også høvelig tilleggslitteratur som kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og bøker kommer i tillegg som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen. Studieplan 12

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008 Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1 Postadresse

Detaljer

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad

Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Høgskolen i Østfold Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen, for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans/praktisk pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag Karakterdesign; maske- og hårdesign Studieplan Avdeling for kunstfag Innhold Innhold... i 1 Karakterdesign; maske- og hårdesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 15 PEDAGOGIKK 16 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 28. Om utdanningen 6. Læringsutbytte 17

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 15 PEDAGOGIKK 16 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 28. Om utdanningen 6. Læringsutbytte 17 BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) INSTRUMENTALPEDAGOGEN sist revidert desember 2012 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Om utdanningen 6 Læringsutbytte 7 Opptak 8 Struktur

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL. Gjelder kull 2007-2011

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL. Gjelder kull 2007-2011 UNIVERSITETET I TROMSØ Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL General Teacher Education focusing on Mathematics and Natural Science Gjelder kull

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Studieplan Botanisk Design Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Fagtekniker Botanisk design og blomsterdekoratørmester 2007 Forord Ettårig

Detaljer