16: Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16: Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet?"

Transkript

1 16: Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet? 1 Viktig at overgangsfasen mellom PRO, UTF og bruk blir fulgt opp. Bruksinstruks (FDV) på bygget er viktig for at forståelsen på det som er prosjektert/ utført også overføres til bruken. Tilsyn med at ansvarlige kvitterer ut ansvarsområdene. 2 Vi utfører prosjektering og beregninger slik at sprinkleranlegg tilfredsstiller regelverket (NS12845, NFPA). Har svart "Nei" på forrige spørsmål da jeg tolker dette som total brannteknisk dokumentasjon. 3 Vi utfører kun begrenset og generell brannprosjektering av tiltak. Nesten all brannprosjektering lar vi firma som innehar denne kompetansen utføre. 4 Vi plier å bruke ekstern brannkonsulent for alle våre prosjekter 5 Vi leverer brannalarm- og nødlyssystemer, så våre søknader er alle relatert til dette 6 Vi leier inn ekstern hjelp med tanke på brannsikkerhet i bygninger. Vi driver ikke spesielt med kun Brannsikring. 7 Vi innhentar konsulentbistand for analyser, for preaksepterte løysingar nyttar vi eigen kompetanse. Vi finn det viktig å inneha omfattande kompetanse på dette området, sjølv om det er meir "lettvint" å berre nytta eksterne underkonsulentar. 8 Vi har vært utførende, analyse er utført av ansv.prosjekterende 9 Vi har utført under andre til 2008men nå er vi godkjente. 10 Vi har utført uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av brannteknisk utførende tiltaksklasse Vi har totalt utført 2 prosjekter i tiltaksklasse 2 hvor vi har hatt PRO, KPR, UTF og KUT. For fremtiden vil vi ikke utføre prosjektering av dette. 12 Vi har også sammarbeid med eksterne branntekniske konsulentfirma. 13 Vi har ingen ansatte, bare ansvarlige deltakere. 14 Vi har i de fleste store prosjekter benyttet uavhengig gg tverrfaglig g kontroll av utførelsen av brannsikkerhet. Vi har benyttet beregninger basert på utenlandske institutters forskningsresultater innenfor brannsikerhet på stål. 15 vi har fast samarbeidspartner på PRO,KPR KUT Agder Sprinkler AS 16 Vi foretar normalt kun enkel brannprosjektering i egeregi. For større prosjekter knytter vi til oss rendyrkede brannprosjekterende som har analyse. 17 Vi er underleverandør innen området branntetting / isolering av bærende stål. Det er et fåtall vi sender søknad om ansvarsrett. Hovedentreprenør gjør stort sett dette. 18 Vi er ofte hovedentreprenør og leier som regel inn kompetanse ang brannsikring 19 Vi er et rådgivende ingeniørfirma i eletrotekniske anlegg, heisanlegg, FDV dok mm. Avkryssingsfeltene passer noe dårlig til dette. Vi har kvalitets systeme bygget opp etter RIF normen. 20 Vi er en Installatør bedrift (Elektrikere). Alt vi planlegger, proskjekterer, utfører er underlagt FEL samt Normer. Disse lover og normer er meget strenge, og omfatter alt som har med brann og berøringssikkerhet å gjøre. 21 Vi er en elektroentreprenørbedrift og utfører brannalaremanlegg og nødlysanlegg. Det er dette vi er godkjent for 22 Vi er en bedrift knyttet til EBA/BNL/NHO som også jobber med den nye reviderte PBL. 23 Vi er elektrorådgivere som i hovedsak prosjekterer nød og ledelys, samt brannalarmanlegg. Vi inngår derfor som et suplement til RIBrann i prosjektene. Forøvrig var ikke elektrokoonsulent et valgalternativ i spørreundersøkelsen, hvilket jeg finner svært merkelig? Er ikke undersøkelsen gjennomtenkt før den er påbegynt, eller er det ikke meningen å inkludere elektrorådgivere som faktisk prosjekterer nød og ledelys og brannvarslingsanlegg? 24 vi driver ikke med brannsikkerhet prosjektering av sprinkler settes bort branntetting settes bort feil mottaker?

2 25 Vi driver for det meste med eneboliger og leiligsbygg med maks 2-3 etasjer. Dette gjør at vi som regel nytter preaksepterte løsninger. Når vi prosjektere branntekniske forhold er det ut fra veiledningen til forskriftene. Det gjør at jeg er litt usikker på det med antall som arbeider med brannsikkerhet. Det gjør alle tømmermenn og tegnere i Hellvik Hus As. Tegner når han utarbeider tegninger på boligen. Da skal han merke av rømningsvei, sette av hvor det skal settes opp røykvarseler og brannslukningsutstyr. Tømmermennene skal montere vegger og utstyr i henhold til tegninger og beskrivelse. 26 vi bruker leverandøren av brannalarmutstyr til all prosjektering og kontroll av utførelse 27 vi bruker brannteknisk konsulent for å få laget en beskrivelse til å jobbe etter når vi selv skal utføre og prosjektere denne type arbeid. 28 Vi beskjeftiger oss først og fremst med prosjektadministrasjon. Vi har mange medarbeidere med ulik brannteknisk bakgrunn og utdanning og vi lager branntekniske tilstandsrapporter. Innenfor områdene PRO og UTF benytter vi i hovedsak ekstern bistand. 29 Vi benyttet Cowi som brannprosjekterende og kontrollerende brannprosjekterende. All dokumentasjon på branntetting og brannklasser ble oversendt og godkjent av Cowi. 30 Vi benytter utstyrsleverandør til å idriftsette/kontrollere anleggene vi har utført. Vi prosjekterer også brannalarm-/nødlysanlegg. Vi bruker også da utstyrsleverandør til å sjekke/kontrollere om anlegget er ihht kravene. 31 Vi benytter utelukkende innleid fagkompetanse for disse arbeidsoppgavene. 32 Vi benytter oss av ekstern kompetanse ved alle tiltak i tiltaksklasse 3, samt ved krav om 3. parts kontroll. 33 Vi benytter også ekstern hjelp/støtte fra leverandører av brannalarmanlegg og lede/markeringslys anlegg. Alle større anlegg vurderes og tegnes ut av rådgivende konsulent firma,som vi har nært samarbeide med. 34 Vi benytter Norsk Sprinkler as for prosjektering og godkjenning av alle våre anlegg. 35 Vedr. spørsmålet ovenfor om vi prosjekterer brannsikkerhet med egne ansatte skal svaret være både ja og nei. Vi prosjekterer brannsikkerhet i de enklere prosjektene med egne ressurser. I større, mer kompliserte prosjekter (de fleste) engasjerer vi underkonsulenter RIBrann som er godkjent i tiltaksklasse Vedr svar på forrige spmål: som underlag for vår prosjektering er benyttet brannteknisk rapport fra ekstern bedrift 37 Utarbeider alltid for alle branntekniske tiltak en brannteknisk vurdering og kontroll med henvisning TEK 7 og avsluttende konklusjon. 38 Svarene her bygger kun på sprinkleranlegg som er utført. Vi driver ikke med annen brannsikkerhet. 39 Spørsmålene er for generelle 40 Spørsmål på denne siden kan ikke besvares,da ingen data foreligger. Analyse kan være så mangt, f.eks. komparativ analyse. 41 Som utførende rør- og ventilasjonsentreprenør har vi oppdrag for denne type virksomhet. Selskapet har ikke egen brannrådgiver og kjøper denne og prosjektering rundt brannsikkerhet fra eksterne kilder 42 Som rådgivende ingeniører omfatter vår virksomhet nødlysanlegg og brannalarmanlegg. Planleggeggingen baseres på dokumentasjon fra ansvarlig for den øvrige branndokumentasjon i byggesaken 43 Rådgivere har alfor dårlig erfaring og våger derfor ikke å vurdere objektene uten å gardere seg minst 3 ganger.altfor mange nyutdannede ing. som blir sådanne rådgivere. 44 På prosjekter som havner utenfor preaksepterte løsninger, benyttes godkjent firma enten som prosjekterende eller kontrollerende. 45 Prosjektering er ivaretatt av andre. Spørsmålet over må derfor besvares av andre. 46 Prosjektene gjelder bygging av 4..mannsboliger og brannsikring mellom de enkelte boenheter som er egne brannseller. 47 Oppstart av foretaket var 1/ Derfor ingen prosjekter i Når det gjelder "ja" svaret på siste spørsmål så er dette alltid knyttet opp mot gjennomgang med brann- og sikkerhetsrådgiver med totalansvar bygningstekniske løsninger, brannbelastninger og definisjon av rømningsveier. Vårt ansvarsområde er knyttet til utforming av nødlysanlegget og brannvarslingsanlegget. 49 Nytt firma Nei. 51 nei 52 Nei

3 53 Nei 54 nei 55 Med brannsikkerhet forstås og menes arbeid med branslokking, røykventilasjon, samt VVS tekniske installasjoner i forhold brann. Vårt firma er ikke Rådgivende ingeniører i brann. 56 Mange ganger er det utstyrsleverandører som står ansvarlige for søknader om ansvar 57 Mange av våre prosjekter er små. Vi tror kanskje undersøkelsen er myntet på de store prosjektene. 58 Legger vekt på å ikke påta oss oppgaver som krever mer enn vi kan levere. Kjenner vår begrensning. 59 Kvaliteten på mye av brannikringsarbeidet er for lav. Analysemetoder bør standardiseres og forbedres. Det er alt for mye "synsing". Beregningsprogrammer som benyttes må testes og godkjennes av uavhengig instans. Branntekniske konsulenter bør gjennomgå et autorisasjonsprogram tilsvarende FG-eksamen for alarm og sprinkler. Alle branntekniske kontrollører bør autoriseres. De bør gjennomgå kurs og tester før autorisasjonsbevis utstedes. Det bør være et krav at brannteknisk prosjekterende følger opp prosjektet fra begynnelse til slutt, med enkelte spesifikke milepæler som hovedmål. (F.eks. kontroll av råbygg, kontroll før vegger og himlinger tettes, funksjonstester før overlevering.) Det må utarbeides klarere retningslinjer for hva man kan tillate av tekniske bytter. I dag beskrives ofte alt for strenge tiltak i motsetning til tidligere tider. Fremdeles dukker det opp mye "Hokus-pokus"-løsninger som ikke kan dokumenteres. 60 Kontroller av sprinklerinstallasjoner iht. reglelverk etc. 61 Jeg påtar meg ikke prosjekter som bare omfatter brannsikkerhet, men utfører brannprosjektering som del av arkitekturprosjektering i prosjekter med preaksepterte løsninger opp til tilt.kl. 2. For prosjekter i tiltkl. 3 og ved behov for analyser/beregninger benytter jeg brannteknisk konsulent. Jeg har hatt 2 slike prosjekter med ekstern bistand i Ja. Slik godkjenningsordningen er lagt opp i dag er det ingen nyanser innenfor tiltaksklassene, annet enn hva foretaket oppgir selv at det kan utføre "med egne ressurser". Dette gjør at hvis man har tiltaksklasse 3 i PRO/KPR innenfor et fag, så får man ikke lagt inn at man har tiltaksklasse 2 eller 1 i noe annet. Dette gir seg utslag i en del overraskende godkjenninger. 63 Innenfor brannsikkerhet arbeider firma med prosjektering av brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg. Rådgivende d ingeniør i elektro. 64 Innen brannsikkerhet utfører vi branntetting med tilhørende brannisolering av egne kanalgjennomføringer i ulike brannskiller. 65 Innen brannsikkerhet driver vi vesentlig med sprinkling av byggninger. Vi bruker eksterne firmaer til kontroll og prosjektering av anleggene. Som Norsk Sprinkler og Oras sprinkler 66 Ikke analyse og beregninger men basert på sjekklister i internkontroll for brannvarslings og nød ledelyssystem 67 I prosjekter som krever tiltaksklasse 3 og evt analyse/beregninger har vi samarbeidet med brannkonsulent. 68 I landbrukets driftsbygninger vil arbeide med brannsikkerhet være viktige deler av PRO og KPRO Min sentralgodkjenning fra er fra 26/ I forbindelse med hvor mange prosjekter vi har gjennomført i 2007 er dette vanskelig å svare på. Vi har hatt 2 store prosjekter men veldig mange små prosjekter med supplering, flytting og omgjøring av branndetektorer og nødlys. Vi har ikke tall på disse små prosjektene. 70 I alle prosjekter hvor vi har benyttet analyse av en viss størrelse har vi benyttet uavhengig kontroll av foretak med godkjenning i ttk Har tatt alle brannfagene på HSH i Haugesund for å styrke brann i foretaket mitt 72 Har eget system for innkjøp av uavhengige tekniske rådgivere og utførende i tiltak som krever bl.a. brannsikkerhet 73 Har antatt at sprinkleranlegg ikke hører innunder dette 74 Gjennomførte prosjekter er i hovedsak fra bolighus til større boenheter, men ikke spesielle anlegg som krever godkjennelse i tiltaksklasse Gjelder kun brannalarmanlegg 76 Følgende områder av brannsikkerhet arbeider vi med: - Sprinkleranlegg - Røykventilasjon - Branntetting i fm gjennomføringer i brannskiller av tekniske installasjoner. 77 Foretaket har hatt flere prosjekt i 2007 men har i alle prosjekt Foretaket benyttet eksterne branntekniske konsulenter. Dette gjelder såvel PRO som KPR Foretaket benytter uansett ekstern kontroll KPR, selv om foretaket foretar PRO selv. Dette for å ha den totale oversikt i over alle muligheter og begrensninger i prosjekteringsfasen 78 Foretaket er nystartet, og vår praksis og erfaring er fra tidligere arbeidsforhold. 79 Flott undersøkelse :)

4 80 Firmaets faglige leder har avlagt og bestått FG prøve i prosjektering av automatiske alarmanlegg. 81 Firmaets aktivitet innen brannsikkerhet knytter seg utelukkende til slokkeanlegg/sprinkler 82 Firmaet startet opp 26.oktober Har derfor ikke jobbet med brannsikkerhet gjennom firmaet. 83 Firmaet prosjektereer og monterer sprinkleranlegg i bolig næringsbygg. Vi utfører ikke branntekniske analyser med hensyn til rømningsveier, brannskiller, krav til bærende konstruksjoner, etc. 84 Firmaet er nytt i desember Firma har leid ut sprinklermontører i flere store sykehusapreosjekter som A-hus og St. Olav 86 Er ikke helt klar over hva dere mener med analyse. Finns det et spesiellt program for dette? Vurderinger vedr. stedlige forhold foretaes i hvert enkelt tilfelle. 87 Endel av prosjektene er utført gjennom engasjement av underkonsulenter. 88 En del spørsmålene er formulert slik at det er vanskelig å besvare på 5-6 min, da vår organisasjon er desentralisert og omfater mange fagområder. 89 Ekstern konsulenthjelp blir innleigd for vurdering av brannsikkerhet. 90 Ekstern konsulentfirma i forhold til stråleberegning ved brann - og avstandskrav 91 Det var litt uklart om kva omfang de snakkar om. Me byggjer einebustader og hytte som er ferdig prosjektert frå Mesterhus. Brukar godkjendt murer til ildsted og piper. Store bygg som skular o.l er andre som prosjekterer og me utfører. Me set inn brann dører og vindu ihht. prosedyrer/sjekklister og beskrivelser frå produsent. Kva som meinest med prosjekter innen brannsikkerhet veit eg ikkje kva de meinar. 92 Det største problemet ang sikkerhet er ikke brannvarslingen, det er ledelys og mangler på det området. De som forestår inspeksjon av bygg har kun kompetanse på brannvarsling. Få inn kompetanse som gjør at ledelys blir nøyere sjekket opp. Det er alt for mange som slurver på dette området. 93 Det er ikke benyttet analyse men gjennomført brannprosjektering etter preaksepterte p løsninger for samtlige prosjekt. 94 Det er for mange som foretar "branntekniske analyser" bestående ene og alene av synsing, påstander og antagelser. 95 Det er et paradoks at 70 % at barnsjen sitter å "skriver av" et dokument (REN) istedenfor at ressurser styres mot de områder som virkelig har lav pålitelighet / høy risiko for feil. 96 Det er dessverre ikke lenger mulig å se av sentral godkjenning hvilken tiltaksklasse (tkl)vi har for de enkelte fagområder, slik det var før. Vi hadde opprinnelig tkl 2 for brann. Vi har i det siste overlatt anvaret for brann til andre foretak spesialisert for fagområdet. 97 Det burde vert 4 tiltaksklasser, spesielt på PRO og KPR,, slik at teknisk utdanning og praksis kunne fått større ansvar. Dette spesielt ved horisontal bebyggelse, fler etg.og ved rehabilitering. 98 Det brukes MYE preaksepterte løsninger. 99 Det blir litt misvisende med antall ansatte da selskapet er multinasjonalt og har 2 arkitekter på det som tilsvarer sivilarkitekt nivå i Norge og en sivilingeniør og 1 ingeniør + 1 nyutdannet arkitekt. Noen ganger benyttes arbeidskraften i utlandet, andre ganger her i Norge og atter andre ganger samarbeides det over landegrensene. 100 Det benyttes kun preaksepterte løsninger fra NBI og Rockwool. 101 Det benyttes hovedsaklig eksterne rådgivere for prosjektering. Enkle tiltak gjennomføres med egne ressurser 102 Dagens ordning til sentral godkjenning er fullstendig ubrukelig, og denne ble ødelagt ved overgangen av godkjenningsordningen høsten For før denne endringen høsten 2003 så var det kun 27 foretak som var kvalifisert for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3. Etter endringen hadde virket et års tid (høsten 2004)så var det nærmere 500 foretak som var godkjent med Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. Dette forteller om ubrukeligheten i dagens ordning. Foretak som får godkjenning for brannteknisk prosjektering, men som ikke kan brannteknikk i tverrfagelighet. Det må på plass en ny ordning som klart skiller brannteknisk prosjektering/rådgivning fra andre rådgivningsfag og fra utførende entreprenørarbeider. Det må derfor etableres en ny godkjenningskode for brannteknisk rådgivning, og den må sikres slik at ikke både "hetty og pletty" kan hekte på seg slik godkjenning. Og vi må komme tilbake med en ordning som krever at foretak som skal ha tiltaksklasse 3 som sitt godkjenningsområde, faktisk må søke BE om slik godkjenning i tråd med tidligere godkjeningsordning før høsten Det foreligger nok av dokumentasjon på foretak som etter høsten 2003 har søkt og fått godkjenning i tiltaksklasse 3 innen Brannsikkerhet, uten at kvalifikasjonskravene er tilfredsstilt. 103 Da vi søkte sentral godkjenning opplyste vi at vi ønsket PRO og KPR for brann. Vi fikk kun en generell godkjenning i klasse 2, ingenting spesielt for brannprosjektering.

5 104 Bruker FG godkjent sprinklerfirma til prosjektering og sluttkontroll. 105 Brannteknisk prosjektering utføres som spesifisiering av preaksepterte løsninger ved at det som gjelder for hvert prosjekt utskilles fra byggeforskriftene og komprimeres i eget skriv samt at tegninger ajourføres med hva man har funnet ut. 106 Brannsikkerhetsarbeidet blir prosjektert og gjennomføring utført av firma med spesialkompetanse. Tjenesten kjøpes inn i hvert enkelt tilfelle 107 Brannsikkerhet for våre prosjekter er sprinkleranlegg, brannskap og tørrbrannopplegg, som del av total rørentreprise. 108 Brannprosjekteringen er utført ihht prekasepterte løninger gitt av PBL. 109 Brann er for komplisert, fordi det er for mange variasjoner ute og går blant brannkonsulenters vurderinger. Det benyttes i for stor grad petrimetriske vurderinger, som er helt vannvittige i forhold til brannsikkerhet i gammel bebyggelse. Det må rundt brann settes inn ekstrem fokus på det enkle, som at rømningsveier er frie. Bruk begreper som sunn fornuft i større grad. Ikke overkjør brukere med paragrafer etc. som ingen forstår ett kvekk av. Fjern alt brennbart fra fasader på store bygg. 110 Besvarelsen gjelder brannisolering/tetting tekniske installasjoner 111 Bedriften har tidligere hatt brannsikerhet som arbeidsområde, men dette settes nå bort til rådgivere og underentreprenører som har dette som sitt spesialområde. 112 Arbeid med brannsikkerhet er for å oppfylle brannkrav innenfor prosjektering og bygging av VVS-anlegg, ikke som selvstendig fag. 113 Arbeid i 2007 knyttet til brannsikkerhet var riving av piper og montering av nye piper med brannmur. Var også med på å rehabilitere pipe etter brann, ved montering av innvendig stålrør. Angående brannsikkerhet: Har 35års erfaring i byggebransjen og har vore med på utviklinga.i starten var det bolighus der det stort sett var berre piper som kom innenfor tema, men så kom horisontal- og vertikaldelte leiligheter der det kom andre krav til brannsikkerhet også. Siste større prosjektet mitt var i Det var 8 omsorgsleiliheter. Eg har også vore i Haramsøy brannkorps i 20 år, og har hett fordel av det også i arbeidslivet. 114 Antall prosjekter er circa. Firmaet har et godt samarbeide med Norsk Brannvernforening mht til kvalitetssikring t ik i og ikke preaksepterte t løsninger. 115 Analyser og arbeider i tiltaksklasse 3 utføres av samarbeidende firma. Kapasiteten forsterkes ved behov ved hjelp av samarbeidende firma og underkonsulenter. 116 Alt for lite feedback fra myndigheter om sentrale godkjenninger og brannsikkerhet. Vi føler at PLBL ikke har noen kvalitetsforbedrende hensikt i praksis. Hvem som helst som skriver på en søknad om ansvarsrett tar egentlig på seg et stort ansvar, men som mest sannsynlig aldri vil få noen konsekvens dem selv og deres virksomhet. Derfor skriver alle på alt uten å være kritisk til noe. Vi oppfatter systemet som keiserens nye klær. Alle vet at dette ikke funker, men ingen tør å si noe. Den branntekniske kvaliteten i et bygg holdes oppe i helt andre fora enn sammen med plan og bygningsmyndighetene. Heldigvis. Den særs uheldige konsekvensen av at PLBL, sentrale godkjenninger og brannsikkerhet bare blir oppfattet som en duste-papirmølle er dessverre bare enda et bevis på at de Norske styresmakter er innkompetente i alt for mange saker. 117 Alle anlegg testes og det opprettes vedlikeholdsavtaler i de fleste tilfeller er prosjekter med ansvarsrett i hovedsak tilt.kl av prosjektene er pågående prosjekter som søknad er innvilget i 2005 og prosjekt m2 næringsbygg tiltaksklasse 3 RKL 5 BBKL 3

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Sendt til 1.420 mottakere 19.03.14. Rapport for perioden 19.03-10.05. Totalt antall komplette besvarelser: 320, dvs en responsrate på 22,5% Link til spørreskjema:

Detaljer

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83 TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Eldre og brannsikkerhet

Eldre og brannsikkerhet Eldre og brannsikkerhet Studieretning: Brannteknikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Av: Kathrine Dahle Kandidat nummer 31 Ståle Lønseth Berge Kandidat nummer 1

Detaljer

BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid

BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Lysaker, 06.12.10 BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) har vedtektsfestet følgende målsetting: Foreningens formål er å

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner Prosjekt: Sted: Lysaker Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken. Stikkord: Kommune, saksbehandling i tilsyn og kontroll med byggesaker i eldre bebyggelse, bygårder

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11.

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11. Fra møte: Dato/tid: Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: 03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/prosjekteringsledelse og kontrakt Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fredrik Røyeng

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer