16: Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16: Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet?"

Transkript

1 16: Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet? 1 Viktig at overgangsfasen mellom PRO, UTF og bruk blir fulgt opp. Bruksinstruks (FDV) på bygget er viktig for at forståelsen på det som er prosjektert/ utført også overføres til bruken. Tilsyn med at ansvarlige kvitterer ut ansvarsområdene. 2 Vi utfører prosjektering og beregninger slik at sprinkleranlegg tilfredsstiller regelverket (NS12845, NFPA). Har svart "Nei" på forrige spørsmål da jeg tolker dette som total brannteknisk dokumentasjon. 3 Vi utfører kun begrenset og generell brannprosjektering av tiltak. Nesten all brannprosjektering lar vi firma som innehar denne kompetansen utføre. 4 Vi plier å bruke ekstern brannkonsulent for alle våre prosjekter 5 Vi leverer brannalarm- og nødlyssystemer, så våre søknader er alle relatert til dette 6 Vi leier inn ekstern hjelp med tanke på brannsikkerhet i bygninger. Vi driver ikke spesielt med kun Brannsikring. 7 Vi innhentar konsulentbistand for analyser, for preaksepterte løysingar nyttar vi eigen kompetanse. Vi finn det viktig å inneha omfattande kompetanse på dette området, sjølv om det er meir "lettvint" å berre nytta eksterne underkonsulentar. 8 Vi har vært utførende, analyse er utført av ansv.prosjekterende 9 Vi har utført under andre til 2008men nå er vi godkjente. 10 Vi har utført uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av brannteknisk utførende tiltaksklasse Vi har totalt utført 2 prosjekter i tiltaksklasse 2 hvor vi har hatt PRO, KPR, UTF og KUT. For fremtiden vil vi ikke utføre prosjektering av dette. 12 Vi har også sammarbeid med eksterne branntekniske konsulentfirma. 13 Vi har ingen ansatte, bare ansvarlige deltakere. 14 Vi har i de fleste store prosjekter benyttet uavhengig gg tverrfaglig g kontroll av utførelsen av brannsikkerhet. Vi har benyttet beregninger basert på utenlandske institutters forskningsresultater innenfor brannsikerhet på stål. 15 vi har fast samarbeidspartner på PRO,KPR KUT Agder Sprinkler AS 16 Vi foretar normalt kun enkel brannprosjektering i egeregi. For større prosjekter knytter vi til oss rendyrkede brannprosjekterende som har analyse. 17 Vi er underleverandør innen området branntetting / isolering av bærende stål. Det er et fåtall vi sender søknad om ansvarsrett. Hovedentreprenør gjør stort sett dette. 18 Vi er ofte hovedentreprenør og leier som regel inn kompetanse ang brannsikring 19 Vi er et rådgivende ingeniørfirma i eletrotekniske anlegg, heisanlegg, FDV dok mm. Avkryssingsfeltene passer noe dårlig til dette. Vi har kvalitets systeme bygget opp etter RIF normen. 20 Vi er en Installatør bedrift (Elektrikere). Alt vi planlegger, proskjekterer, utfører er underlagt FEL samt Normer. Disse lover og normer er meget strenge, og omfatter alt som har med brann og berøringssikkerhet å gjøre. 21 Vi er en elektroentreprenørbedrift og utfører brannalaremanlegg og nødlysanlegg. Det er dette vi er godkjent for 22 Vi er en bedrift knyttet til EBA/BNL/NHO som også jobber med den nye reviderte PBL. 23 Vi er elektrorådgivere som i hovedsak prosjekterer nød og ledelys, samt brannalarmanlegg. Vi inngår derfor som et suplement til RIBrann i prosjektene. Forøvrig var ikke elektrokoonsulent et valgalternativ i spørreundersøkelsen, hvilket jeg finner svært merkelig? Er ikke undersøkelsen gjennomtenkt før den er påbegynt, eller er det ikke meningen å inkludere elektrorådgivere som faktisk prosjekterer nød og ledelys og brannvarslingsanlegg? 24 vi driver ikke med brannsikkerhet prosjektering av sprinkler settes bort branntetting settes bort feil mottaker?

2 25 Vi driver for det meste med eneboliger og leiligsbygg med maks 2-3 etasjer. Dette gjør at vi som regel nytter preaksepterte løsninger. Når vi prosjektere branntekniske forhold er det ut fra veiledningen til forskriftene. Det gjør at jeg er litt usikker på det med antall som arbeider med brannsikkerhet. Det gjør alle tømmermenn og tegnere i Hellvik Hus As. Tegner når han utarbeider tegninger på boligen. Da skal han merke av rømningsvei, sette av hvor det skal settes opp røykvarseler og brannslukningsutstyr. Tømmermennene skal montere vegger og utstyr i henhold til tegninger og beskrivelse. 26 vi bruker leverandøren av brannalarmutstyr til all prosjektering og kontroll av utførelse 27 vi bruker brannteknisk konsulent for å få laget en beskrivelse til å jobbe etter når vi selv skal utføre og prosjektere denne type arbeid. 28 Vi beskjeftiger oss først og fremst med prosjektadministrasjon. Vi har mange medarbeidere med ulik brannteknisk bakgrunn og utdanning og vi lager branntekniske tilstandsrapporter. Innenfor områdene PRO og UTF benytter vi i hovedsak ekstern bistand. 29 Vi benyttet Cowi som brannprosjekterende og kontrollerende brannprosjekterende. All dokumentasjon på branntetting og brannklasser ble oversendt og godkjent av Cowi. 30 Vi benytter utstyrsleverandør til å idriftsette/kontrollere anleggene vi har utført. Vi prosjekterer også brannalarm-/nødlysanlegg. Vi bruker også da utstyrsleverandør til å sjekke/kontrollere om anlegget er ihht kravene. 31 Vi benytter utelukkende innleid fagkompetanse for disse arbeidsoppgavene. 32 Vi benytter oss av ekstern kompetanse ved alle tiltak i tiltaksklasse 3, samt ved krav om 3. parts kontroll. 33 Vi benytter også ekstern hjelp/støtte fra leverandører av brannalarmanlegg og lede/markeringslys anlegg. Alle større anlegg vurderes og tegnes ut av rådgivende konsulent firma,som vi har nært samarbeide med. 34 Vi benytter Norsk Sprinkler as for prosjektering og godkjenning av alle våre anlegg. 35 Vedr. spørsmålet ovenfor om vi prosjekterer brannsikkerhet med egne ansatte skal svaret være både ja og nei. Vi prosjekterer brannsikkerhet i de enklere prosjektene med egne ressurser. I større, mer kompliserte prosjekter (de fleste) engasjerer vi underkonsulenter RIBrann som er godkjent i tiltaksklasse Vedr svar på forrige spmål: som underlag for vår prosjektering er benyttet brannteknisk rapport fra ekstern bedrift 37 Utarbeider alltid for alle branntekniske tiltak en brannteknisk vurdering og kontroll med henvisning TEK 7 og avsluttende konklusjon. 38 Svarene her bygger kun på sprinkleranlegg som er utført. Vi driver ikke med annen brannsikkerhet. 39 Spørsmålene er for generelle 40 Spørsmål på denne siden kan ikke besvares,da ingen data foreligger. Analyse kan være så mangt, f.eks. komparativ analyse. 41 Som utførende rør- og ventilasjonsentreprenør har vi oppdrag for denne type virksomhet. Selskapet har ikke egen brannrådgiver og kjøper denne og prosjektering rundt brannsikkerhet fra eksterne kilder 42 Som rådgivende ingeniører omfatter vår virksomhet nødlysanlegg og brannalarmanlegg. Planleggeggingen baseres på dokumentasjon fra ansvarlig for den øvrige branndokumentasjon i byggesaken 43 Rådgivere har alfor dårlig erfaring og våger derfor ikke å vurdere objektene uten å gardere seg minst 3 ganger.altfor mange nyutdannede ing. som blir sådanne rådgivere. 44 På prosjekter som havner utenfor preaksepterte løsninger, benyttes godkjent firma enten som prosjekterende eller kontrollerende. 45 Prosjektering er ivaretatt av andre. Spørsmålet over må derfor besvares av andre. 46 Prosjektene gjelder bygging av 4..mannsboliger og brannsikring mellom de enkelte boenheter som er egne brannseller. 47 Oppstart av foretaket var 1/ Derfor ingen prosjekter i Når det gjelder "ja" svaret på siste spørsmål så er dette alltid knyttet opp mot gjennomgang med brann- og sikkerhetsrådgiver med totalansvar bygningstekniske løsninger, brannbelastninger og definisjon av rømningsveier. Vårt ansvarsområde er knyttet til utforming av nødlysanlegget og brannvarslingsanlegget. 49 Nytt firma Nei. 51 nei 52 Nei

3 53 Nei 54 nei 55 Med brannsikkerhet forstås og menes arbeid med branslokking, røykventilasjon, samt VVS tekniske installasjoner i forhold brann. Vårt firma er ikke Rådgivende ingeniører i brann. 56 Mange ganger er det utstyrsleverandører som står ansvarlige for søknader om ansvar 57 Mange av våre prosjekter er små. Vi tror kanskje undersøkelsen er myntet på de store prosjektene. 58 Legger vekt på å ikke påta oss oppgaver som krever mer enn vi kan levere. Kjenner vår begrensning. 59 Kvaliteten på mye av brannikringsarbeidet er for lav. Analysemetoder bør standardiseres og forbedres. Det er alt for mye "synsing". Beregningsprogrammer som benyttes må testes og godkjennes av uavhengig instans. Branntekniske konsulenter bør gjennomgå et autorisasjonsprogram tilsvarende FG-eksamen for alarm og sprinkler. Alle branntekniske kontrollører bør autoriseres. De bør gjennomgå kurs og tester før autorisasjonsbevis utstedes. Det bør være et krav at brannteknisk prosjekterende følger opp prosjektet fra begynnelse til slutt, med enkelte spesifikke milepæler som hovedmål. (F.eks. kontroll av råbygg, kontroll før vegger og himlinger tettes, funksjonstester før overlevering.) Det må utarbeides klarere retningslinjer for hva man kan tillate av tekniske bytter. I dag beskrives ofte alt for strenge tiltak i motsetning til tidligere tider. Fremdeles dukker det opp mye "Hokus-pokus"-løsninger som ikke kan dokumenteres. 60 Kontroller av sprinklerinstallasjoner iht. reglelverk etc. 61 Jeg påtar meg ikke prosjekter som bare omfatter brannsikkerhet, men utfører brannprosjektering som del av arkitekturprosjektering i prosjekter med preaksepterte løsninger opp til tilt.kl. 2. For prosjekter i tiltkl. 3 og ved behov for analyser/beregninger benytter jeg brannteknisk konsulent. Jeg har hatt 2 slike prosjekter med ekstern bistand i Ja. Slik godkjenningsordningen er lagt opp i dag er det ingen nyanser innenfor tiltaksklassene, annet enn hva foretaket oppgir selv at det kan utføre "med egne ressurser". Dette gjør at hvis man har tiltaksklasse 3 i PRO/KPR innenfor et fag, så får man ikke lagt inn at man har tiltaksklasse 2 eller 1 i noe annet. Dette gir seg utslag i en del overraskende godkjenninger. 63 Innenfor brannsikkerhet arbeider firma med prosjektering av brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg. Rådgivende d ingeniør i elektro. 64 Innen brannsikkerhet utfører vi branntetting med tilhørende brannisolering av egne kanalgjennomføringer i ulike brannskiller. 65 Innen brannsikkerhet driver vi vesentlig med sprinkling av byggninger. Vi bruker eksterne firmaer til kontroll og prosjektering av anleggene. Som Norsk Sprinkler og Oras sprinkler 66 Ikke analyse og beregninger men basert på sjekklister i internkontroll for brannvarslings og nød ledelyssystem 67 I prosjekter som krever tiltaksklasse 3 og evt analyse/beregninger har vi samarbeidet med brannkonsulent. 68 I landbrukets driftsbygninger vil arbeide med brannsikkerhet være viktige deler av PRO og KPRO Min sentralgodkjenning fra er fra 26/ I forbindelse med hvor mange prosjekter vi har gjennomført i 2007 er dette vanskelig å svare på. Vi har hatt 2 store prosjekter men veldig mange små prosjekter med supplering, flytting og omgjøring av branndetektorer og nødlys. Vi har ikke tall på disse små prosjektene. 70 I alle prosjekter hvor vi har benyttet analyse av en viss størrelse har vi benyttet uavhengig kontroll av foretak med godkjenning i ttk Har tatt alle brannfagene på HSH i Haugesund for å styrke brann i foretaket mitt 72 Har eget system for innkjøp av uavhengige tekniske rådgivere og utførende i tiltak som krever bl.a. brannsikkerhet 73 Har antatt at sprinkleranlegg ikke hører innunder dette 74 Gjennomførte prosjekter er i hovedsak fra bolighus til større boenheter, men ikke spesielle anlegg som krever godkjennelse i tiltaksklasse Gjelder kun brannalarmanlegg 76 Følgende områder av brannsikkerhet arbeider vi med: - Sprinkleranlegg - Røykventilasjon - Branntetting i fm gjennomføringer i brannskiller av tekniske installasjoner. 77 Foretaket har hatt flere prosjekt i 2007 men har i alle prosjekt Foretaket benyttet eksterne branntekniske konsulenter. Dette gjelder såvel PRO som KPR Foretaket benytter uansett ekstern kontroll KPR, selv om foretaket foretar PRO selv. Dette for å ha den totale oversikt i over alle muligheter og begrensninger i prosjekteringsfasen 78 Foretaket er nystartet, og vår praksis og erfaring er fra tidligere arbeidsforhold. 79 Flott undersøkelse :)

4 80 Firmaets faglige leder har avlagt og bestått FG prøve i prosjektering av automatiske alarmanlegg. 81 Firmaets aktivitet innen brannsikkerhet knytter seg utelukkende til slokkeanlegg/sprinkler 82 Firmaet startet opp 26.oktober Har derfor ikke jobbet med brannsikkerhet gjennom firmaet. 83 Firmaet prosjektereer og monterer sprinkleranlegg i bolig næringsbygg. Vi utfører ikke branntekniske analyser med hensyn til rømningsveier, brannskiller, krav til bærende konstruksjoner, etc. 84 Firmaet er nytt i desember Firma har leid ut sprinklermontører i flere store sykehusapreosjekter som A-hus og St. Olav 86 Er ikke helt klar over hva dere mener med analyse. Finns det et spesiellt program for dette? Vurderinger vedr. stedlige forhold foretaes i hvert enkelt tilfelle. 87 Endel av prosjektene er utført gjennom engasjement av underkonsulenter. 88 En del spørsmålene er formulert slik at det er vanskelig å besvare på 5-6 min, da vår organisasjon er desentralisert og omfater mange fagområder. 89 Ekstern konsulenthjelp blir innleigd for vurdering av brannsikkerhet. 90 Ekstern konsulentfirma i forhold til stråleberegning ved brann - og avstandskrav 91 Det var litt uklart om kva omfang de snakkar om. Me byggjer einebustader og hytte som er ferdig prosjektert frå Mesterhus. Brukar godkjendt murer til ildsted og piper. Store bygg som skular o.l er andre som prosjekterer og me utfører. Me set inn brann dører og vindu ihht. prosedyrer/sjekklister og beskrivelser frå produsent. Kva som meinest med prosjekter innen brannsikkerhet veit eg ikkje kva de meinar. 92 Det største problemet ang sikkerhet er ikke brannvarslingen, det er ledelys og mangler på det området. De som forestår inspeksjon av bygg har kun kompetanse på brannvarsling. Få inn kompetanse som gjør at ledelys blir nøyere sjekket opp. Det er alt for mange som slurver på dette området. 93 Det er ikke benyttet analyse men gjennomført brannprosjektering etter preaksepterte p løsninger for samtlige prosjekt. 94 Det er for mange som foretar "branntekniske analyser" bestående ene og alene av synsing, påstander og antagelser. 95 Det er et paradoks at 70 % at barnsjen sitter å "skriver av" et dokument (REN) istedenfor at ressurser styres mot de områder som virkelig har lav pålitelighet / høy risiko for feil. 96 Det er dessverre ikke lenger mulig å se av sentral godkjenning hvilken tiltaksklasse (tkl)vi har for de enkelte fagområder, slik det var før. Vi hadde opprinnelig tkl 2 for brann. Vi har i det siste overlatt anvaret for brann til andre foretak spesialisert for fagområdet. 97 Det burde vert 4 tiltaksklasser, spesielt på PRO og KPR,, slik at teknisk utdanning og praksis kunne fått større ansvar. Dette spesielt ved horisontal bebyggelse, fler etg.og ved rehabilitering. 98 Det brukes MYE preaksepterte løsninger. 99 Det blir litt misvisende med antall ansatte da selskapet er multinasjonalt og har 2 arkitekter på det som tilsvarer sivilarkitekt nivå i Norge og en sivilingeniør og 1 ingeniør + 1 nyutdannet arkitekt. Noen ganger benyttes arbeidskraften i utlandet, andre ganger her i Norge og atter andre ganger samarbeides det over landegrensene. 100 Det benyttes kun preaksepterte løsninger fra NBI og Rockwool. 101 Det benyttes hovedsaklig eksterne rådgivere for prosjektering. Enkle tiltak gjennomføres med egne ressurser 102 Dagens ordning til sentral godkjenning er fullstendig ubrukelig, og denne ble ødelagt ved overgangen av godkjenningsordningen høsten For før denne endringen høsten 2003 så var det kun 27 foretak som var kvalifisert for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3. Etter endringen hadde virket et års tid (høsten 2004)så var det nærmere 500 foretak som var godkjent med Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. Dette forteller om ubrukeligheten i dagens ordning. Foretak som får godkjenning for brannteknisk prosjektering, men som ikke kan brannteknikk i tverrfagelighet. Det må på plass en ny ordning som klart skiller brannteknisk prosjektering/rådgivning fra andre rådgivningsfag og fra utførende entreprenørarbeider. Det må derfor etableres en ny godkjenningskode for brannteknisk rådgivning, og den må sikres slik at ikke både "hetty og pletty" kan hekte på seg slik godkjenning. Og vi må komme tilbake med en ordning som krever at foretak som skal ha tiltaksklasse 3 som sitt godkjenningsområde, faktisk må søke BE om slik godkjenning i tråd med tidligere godkjeningsordning før høsten Det foreligger nok av dokumentasjon på foretak som etter høsten 2003 har søkt og fått godkjenning i tiltaksklasse 3 innen Brannsikkerhet, uten at kvalifikasjonskravene er tilfredsstilt. 103 Da vi søkte sentral godkjenning opplyste vi at vi ønsket PRO og KPR for brann. Vi fikk kun en generell godkjenning i klasse 2, ingenting spesielt for brannprosjektering.

5 104 Bruker FG godkjent sprinklerfirma til prosjektering og sluttkontroll. 105 Brannteknisk prosjektering utføres som spesifisiering av preaksepterte løsninger ved at det som gjelder for hvert prosjekt utskilles fra byggeforskriftene og komprimeres i eget skriv samt at tegninger ajourføres med hva man har funnet ut. 106 Brannsikkerhetsarbeidet blir prosjektert og gjennomføring utført av firma med spesialkompetanse. Tjenesten kjøpes inn i hvert enkelt tilfelle 107 Brannsikkerhet for våre prosjekter er sprinkleranlegg, brannskap og tørrbrannopplegg, som del av total rørentreprise. 108 Brannprosjekteringen er utført ihht prekasepterte løninger gitt av PBL. 109 Brann er for komplisert, fordi det er for mange variasjoner ute og går blant brannkonsulenters vurderinger. Det benyttes i for stor grad petrimetriske vurderinger, som er helt vannvittige i forhold til brannsikkerhet i gammel bebyggelse. Det må rundt brann settes inn ekstrem fokus på det enkle, som at rømningsveier er frie. Bruk begreper som sunn fornuft i større grad. Ikke overkjør brukere med paragrafer etc. som ingen forstår ett kvekk av. Fjern alt brennbart fra fasader på store bygg. 110 Besvarelsen gjelder brannisolering/tetting tekniske installasjoner 111 Bedriften har tidligere hatt brannsikerhet som arbeidsområde, men dette settes nå bort til rådgivere og underentreprenører som har dette som sitt spesialområde. 112 Arbeid med brannsikkerhet er for å oppfylle brannkrav innenfor prosjektering og bygging av VVS-anlegg, ikke som selvstendig fag. 113 Arbeid i 2007 knyttet til brannsikkerhet var riving av piper og montering av nye piper med brannmur. Var også med på å rehabilitere pipe etter brann, ved montering av innvendig stålrør. Angående brannsikkerhet: Har 35års erfaring i byggebransjen og har vore med på utviklinga.i starten var det bolighus der det stort sett var berre piper som kom innenfor tema, men så kom horisontal- og vertikaldelte leiligheter der det kom andre krav til brannsikkerhet også. Siste større prosjektet mitt var i Det var 8 omsorgsleiliheter. Eg har også vore i Haramsøy brannkorps i 20 år, og har hett fordel av det også i arbeidslivet. 114 Antall prosjekter er circa. Firmaet har et godt samarbeide med Norsk Brannvernforening mht til kvalitetssikring t ik i og ikke preaksepterte t løsninger. 115 Analyser og arbeider i tiltaksklasse 3 utføres av samarbeidende firma. Kapasiteten forsterkes ved behov ved hjelp av samarbeidende firma og underkonsulenter. 116 Alt for lite feedback fra myndigheter om sentrale godkjenninger og brannsikkerhet. Vi føler at PLBL ikke har noen kvalitetsforbedrende hensikt i praksis. Hvem som helst som skriver på en søknad om ansvarsrett tar egentlig på seg et stort ansvar, men som mest sannsynlig aldri vil få noen konsekvens dem selv og deres virksomhet. Derfor skriver alle på alt uten å være kritisk til noe. Vi oppfatter systemet som keiserens nye klær. Alle vet at dette ikke funker, men ingen tør å si noe. Den branntekniske kvaliteten i et bygg holdes oppe i helt andre fora enn sammen med plan og bygningsmyndighetene. Heldigvis. Den særs uheldige konsekvensen av at PLBL, sentrale godkjenninger og brannsikkerhet bare blir oppfattet som en duste-papirmølle er dessverre bare enda et bevis på at de Norske styresmakter er innkompetente i alt for mange saker. 117 Alle anlegg testes og det opprettes vedlikeholdsavtaler i de fleste tilfeller er prosjekter med ansvarsrett i hovedsak tilt.kl av prosjektene er pågående prosjekter som søknad er innvilget i 2005 og prosjekt m2 næringsbygg tiltaksklasse 3 RKL 5 BBKL 3

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Kurs Brannsikring av bygg 05.05.2010 Merete Ann Thune, PBE 1 En tilsynsarbeider 2 Hva møter oss av kvalitet?

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

BRANNVERNKONFERANSEN 2013

BRANNVERNKONFERANSEN 2013 BRANNVERNKONFERANSEN 2013 Hvordan har kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge utviklet seg? Håvard Grønstad, FNO Oslo, 14.05.2013 Sprinkler, et produkt i utvikling! Historie fra 80-tallet 2013 - Norge er

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Godkjenning Hovedprinsippene videreføres Fortsatt både lokal og sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk

Detaljer

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side?

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Leif Madsen Bærheim NCC Construction AS 28. februar Storefjell Høyfjellshotell, Gol Introduksjon NCC Construction

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Kanoen skal kunne padles begge veier, sto det i oppdragsgivers spesifikasjon!

Kanoen skal kunne padles begge veier, sto det i oppdragsgivers spesifikasjon! Kanoen skal kunne padles begge veier, sto det i oppdragsgivers spesifikasjon! Skisse Forh.konf. Forprosjekt. Rammesøkn. Forprosjekt. Ajourføre Detalj prosjekt. Anbud/tilbud Igangs.till. Byggefase Ferdigatt.

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen

BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen Hvilken ansvarlighet kan vi forvente av bransjen med dagens rammevilkår? Har vi tilstrekkelig med retningslinjer og kompetanse til å foreta vurderingene og etablere

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvidet

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BYGNINGER Trondheim 08-09.01.2009

BRANNSIKKERHET I BYGNINGER Trondheim 08-09.01.2009 BRANNSIKKERHET I BYGNINGER Trondheim 08-09.01.2009 Erfaringer og tiltak ved avvik Trine Lill Johansen Leder tilsyn ved byggesakskontoret Tilsyn etter plan- og bygningsloven Stedlig tilsyn brannsikkerhet

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekkliste - ansvarlig prosjekterende)

TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekkliste - ansvarlig prosjekterende) TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekkliste - ansvarlig prosjekterende) Foretak skal ha rutiner som sikrer at tiltaket, byggesaksprosessene og dokumentasjon oppfyller krav gitt i eller med hjemmel

Detaljer

Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør. En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS

Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør. En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS Dokumentert AS Hvis det ikke er dokumentert, hvordan ha kontroll? Deltar aktivt i fagmiljøet FG ny

Detaljer

Branner i byggverk - hva har vi lært? Brannsikkerhet i byggverk

Branner i byggverk - hva har vi lært? Brannsikkerhet i byggverk 1 Branner i byggverk - hva har vi lært? Brannsikkerhet i byggverk Hvordan ivaretar vi som profesjon erfaringer fra prosjektering, kontroll og erfaringer fra inntrufne branner? Feil som kan oppstå når brannkonsept

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Publisert dato 07.11.2011 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Vidar Stenstad Statens bygningstekniske etat Brannsikkerhet i bygninger - Trondheim 8.-9. januar 2009 Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

Sande kommune UAVHENGIG KONTROLL AV BRANNTEKNISK KONSEPT. Kjeldås Barnehage, Sande. Søknad om IG. Utgave: Utgave 1. Pr. dato:

Sande kommune UAVHENGIG KONTROLL AV BRANNTEKNISK KONSEPT. Kjeldås Barnehage, Sande. Søknad om IG. Utgave: Utgave 1. Pr. dato: Sande kommune UAVHENGIG KONTROLL AV BRANNTEKNISK KONSEPT Kjeldås Barnehage, Sande Søknad om IG Utgave: Utgave 1 Pr. dato: 2013.07.05 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 0.1 INNLEDNING... 3 0.2

Detaljer

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn TROND S. ANDERSEN og MARIT HENRIKSDATTER Innhold og begrensninger Innhold Oppdeling i tiltaksklasser 1. enkle tilsyn med PRO Fravik fra preaksepterte

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i . Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter

Detaljer

Intergrerte brannsikringsanlegg

Intergrerte brannsikringsanlegg Intergrerte brannsikringsanlegg FDV FDV Brannalarm Adgangskontroll Låser, dører, porter, Brannventilasjon, Trykksettingsvifter Ventilasjon, Røykluker, Lys, Ledesystem, CCTV, Inergen, Vanntåke FDV Beskrivelse

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Branntekniske erfaringer fra entreprenør og grensesnitt mot rådgivere. Januar 2014 Knut-Ola Haug og Thomas Ekrem

Branntekniske erfaringer fra entreprenør og grensesnitt mot rådgivere. Januar 2014 Knut-Ola Haug og Thomas Ekrem Branntekniske erfaringer fra entreprenør og grensesnitt mot rådgivere Januar 2014 Knut-Ola Haug og Thomas Ekrem Reinertsens hovedområder Reinertsen Olje & Gas Engineering Fabrikasjon Installasjon Modifikasjon

Detaljer

Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk..

Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk.. BFO Veileder Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk.. Motiv: Erfaringer viser at det gjøres feil

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN

FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN TEMA Ny godkjenningsordning, sentral godkjenning Evaluering av brann i omsorgsbolig Utredninger: - innstøping av sprinklerør - reduksjon av ytelser (ny TEK)

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo. Dr.ing Atle William HESKESTAD www.nbl.sintef.no

Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo. Dr.ing Atle William HESKESTAD www.nbl.sintef.no Verifikasjon av personsikkerhet Hva er god nok dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Bruk av skjønn hvem bestemmer? Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo Dr.ing Atle William

Detaljer

NOTAT om sprinkleranlegg. Om å holde tungen rett i munnen.

NOTAT om sprinkleranlegg. Om å holde tungen rett i munnen. Ajourført 05.01.05. NOTAT om sprinkleranlegg. Om å holde tungen rett i munnen. Dette dokumentet er myntet på oss selv, andre rådgivere, arkitekter, byggeiere, sprinklerbransjen, hovedentreprenører, brannvesen

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR)

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) ODDA KOMMUNE YT-RIBR YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Odda Kommune, Bygg og Eiendom Dato: 22.08.2016 REV: 01 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting av sertifisering for brannalarm Sprinkler redder liv

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Hvem er kontrolløren?

Hvem er kontrolløren? Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson Kjenner regelverket Har tillit får tillit Kan ha sentral godkjenning 104 Når kreves kontroll? Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl. 20-1 Obligatoriske

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

Tema 1. Definisjon av brannsikkerhet. Hva er brannsikkert Ingen brann i VTEK bygg??

Tema 1. Definisjon av brannsikkerhet. Hva er brannsikkert Ingen brann i VTEK bygg?? Tema 1 Definisjon av brannsikkerhet. Hva er brannsikkert Ingen brann i VTEK bygg?? KBT.no 3 4 Er brannsikkerhet og brannsikker det samme? Blander vi begrepene? Når vi prosjekterer etter VTEK, har vi da

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven.

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven. Follo Byggetilsyn Omega AS 1440 DRØBAK Ski, 27. januar 2009 TILSYNSRAPPORT Revisjonstilsyn nr. T_136_08. Foretak nr., Omega AS i tilknytning til byggetiltak i tiltaksklasse 1, arkivsak nr.. Byggetiltaket

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området Vedlegg 2. Byggesaksgebyr for melding- og om tillatelse til tiltak iht. plan for området 1. Generelt 1.1 Hjemmelsgrunnlag I dette kapittelet er de forskjellige gebyrsatsene for byggeer og meldinger systematisert.

Detaljer

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn Lars Haugrud Senior brannrådgiver E-post: lars@pids.no Mob: 974 26 583 www.pids.no En brannrådgiver deler sine erfaringer og ønsker Hva

Detaljer

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif Østrem-Olsen Sprinkler og alarmanlegg redder liv og verdier

Detaljer

Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.09.2004. Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25. Byggesaksreformen

Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.09.2004. Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25. Byggesaksreformen Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.9.24 Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer Effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Dr. ing. Vidar Stenstad Foto:

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha?

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha? Gjennomføringsplan Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Ska-haa Ska-haa Hva skal kommunen ha? 1 Dokumenter i byggesak Avfallsplan Søknadsskjema. Signert. ByggSøk Nabovarsel kvittering Evt. Avmerking for

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekkliste - ansvarlig utførende)

TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekkliste - ansvarlig utførende) TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekkliste - ansvarlig utførende) Foretak skal ha rutiner som sikrer at tiltaket, byggesaksprosessene og dokumentasjon oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Hvordan drifte kommunale bygninger i hht brannforutsetningene? Vil ny Forebyggende forskrift endre noe på det? Tønsberg 05.05.2014 fagleder miljø og brann Karsten

Detaljer

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK VEILEDER OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK Om gårdeiers dokumentasjonsplikt og forholdet til plan- og bygningslovens regler om søknad, ansvar og kontroll 2011 Tromsø kommune Byutvikling

Detaljer

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK 17 11-10 PÅ HØRING 1. INNLEDNING Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har kommet med forslag

Detaljer

Prosjekterer vi for trygghet for brukeren?

Prosjekterer vi for trygghet for brukeren? Prosjekterer vi for trygghet for brukeren? Brannvernkonferansen 26. april 2016 John Erling Strand Seksjonsleder Multiconsult ASA Advarsel. Jeg drar eksemplene og påstandene mine litt lengre enn virkeligheten.

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Publisert dato 01.02.2012 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Hvem har gått av sporet?

Hvem har gått av sporet? Håndtering av brannsikkerhet i byggverk Har vi gått av sporet? FBA BRANNSIKKERHET I BYGNINGER 8.- 9. januar 2009 NTNU Trondheim Sivilingeniør Wiran R. Bjørkmann Hvem har gått av sporet? Sentrale myndigheter

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013

HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013 UAVHENGIG KONTROLL HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013 HVORFOR UAVHENGIG KONTROLL? TROR IKKE MYNDIGHETENE PÅ OSS? KANSKJE

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Rolleforståelser og nettadresser

Rolleforståelser og nettadresser Rolleforståelser og nettadresser Innholdsfortegnelse Staten............................................................. 2 Fylkeskommunen.................................................... 3 Kommunen.........................................................

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

TILLATELSE OG DISPENSASJON jf. pbl og 19-2 ettrinnsbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl.) av 27. juni 2008 nr. 71

TILLATELSE OG DISPENSASJON jf. pbl og 19-2 ettrinnsbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl.) av 27. juni 2008 nr. 71 Kvernaas Arkitekter AS Postboks 258 1411 KOLBOTN Arkiv: GNR 40/146 Saksnr.: 17/2512-4 Vedtak: UMP 363/17 Saksbeh.: GPE Dato: 22.6.2017 SAKSOPPLYSNINGER TILLATELSE OG DISPENSASJON jf. pbl. 20-3 og 19-2

Detaljer

Uavhengig kontroll. Hva innebærer det? Hvordan er man forberedt? Ingve Ulimoen, Bygningsfysiker

Uavhengig kontroll. Hva innebærer det? Hvordan er man forberedt? Ingve Ulimoen, Bygningsfysiker Uavhengig kontroll Hva innebærer det? Hvordan er man forberedt? Ingve Ulimoen, Bygningsfysiker Gjennomføringsplan Kort om det generelle lovverket Kontroll av prosjektering Innhold Gjennomføring Forberedelse

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvar ihht plan- og bygningsloven Ansvarlig søker (SØK) har ansvar for

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Bakgrunn Helse Nord har satt i gang et oppfølgingsarbeid

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer