ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden : Formann: Lars Rise Nestformann: Narve Hårstad Styremedlemmer: Anita Schive Bjerkaas Nils Petter Hårstad Erik Ottvad Randi Størvold Tore Wolden Varamedlemmer: Albert Bakk Ola Vik Ola K. Gorseth Anna Bakk Arnt Erik Dale Øyvind Aalbu Bøe Hans Bøe Det er i perioden avholdt 4 styremøter og behandlet 39 enkeltsaker. Årsmøtet ble avholdt på Quality Oppdal Hotell 17. april. Det deltok 11 bruksberettigede inkludert styret og ansatte. Det er i perioden registrert 205 inn- og utgående skriv. Administrasjon. Ingolf Røtvei Håvard Rønning Liv Flå (deltid) Haldor Haugland (deltidsoppsyn) Representasjon. Styret og administrasjon har vært representert i følgende styrer, utvalg og arbeidsgrupper: Norsk Almenningsforbund, Lars Rise Snøhetta villreinutvalg, Lars Rise Knutshø villreinutvalg, Narve Hårstad Fou-prosjekt Snøhetta, Lars Rise, Narve Hårstad Oppdal Beite- og rovviltutvalg, Anita S. Bjerkaas Masterplan Oppdal, Lars Rise, Narve Hårstad Allmenningen har vært representert ved styremedlemmer eller administrasjon på følgende møter og kurs: Årsmøte Norsk Allmenningsforbund, Årsmøte Knutshø villreinutvalg, Folldal

2 Årsmøte Snøhetta Villreinutvalg, Oppdal Oppsynsmøter for Snøhetta villreinområde, Oppdal SPARC-møte, Trondheim Møte Trøndelagsallmenningen og allmenningsforbundet, Stjørdal Dialogmøte «Horisont Snøhetta», Snøhetta villreinutvalg, Oppdal BRUKSRETTREGISTER Styret plikter i henhold til bygdeallmenningsloven med visse mellomrom å gjennomgå bruksrettsregisteret slik at dette er à jour med hensyn til om de bruk som er registrert oppfyller kravet til fortsatt allmenningsrett. Saken om bortfall av bruksrett for gnr. 21 bnr. 1 Pikhaugen ble i 2013 behandlet på nytt etter at forutsetningene i det utenrettslige forliket som ble inngått i 2012 var oppfylt, og det ble gjort vedtak om at eiendommen i dag oppfyller kravene til bruksrett i Oppdal Bygdealmenning. Bruksrettregisteret er grunnlaget for manntallet ved valg av allmenningsstyre, og ved eierskifte eller andre begivenheter som medfører endringer med hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmeretten ved allmenningsstyrevalg (forpaktning, fraflytting, avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inngåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall m.v.), skal det gis skriftlig underretning til allmenningsstyret. SETRER, HYTTER OG NAUST Setrer. Hege Fjøsne ble gitt tillatelse til å flytte naust/uthus på Trehusvollen i Unndalen. I tillegg ble det gitt tillatelse til flytting av bekkefaret ved seterhusene. Jan Sandblost fikk stadfestet tidligere gitte tillatelse (1985) til utvidelse av setervangen på Vidøya i Unndalen. En forutsetning for å kunne godkjenne utvidelsen var at den ikke hindrer ferdsel langs elva eller stenger andre ferdselsveier. Gjerdet må vedlikeholdes, og dersom det blir slutt med dyrehold på setra må gjerdet fjernes. Utstikking og oppmåling av utvidelsen ble foretatt høsten Endringer i festeforhold: Feste nr. 40, hytte og naust ved Orkelsjøen, overført fra Sven E. Nyseter til Erik R. Nyseter. Feste nr. 61, hytte ved Hemtjønna. Fra og med 2013 er Statskog bortfester av tomten. Etter grenseoppgangen mellom allmenningen og Drivstuggu-utmålingen ble denne hytta liggende utenfor allmenningen. Feste nr. 107, part i hytte ved Fremre Tverråa, overført fra Sturla Schive til Anders Schive Hoel. Feste nr. 127, hytte på Våttåhaugen, overført fra Karen Bøe til Per Erik Hindseth og Steinar Furnes. Feste nr. 130, hytte ved Soløytjønn, overført fra Sven E. Nyseter til Erik R. Nyseter. Feste nr. 158, part i hytte i Kaldvellglupen, overført fra Leif Fossum til Stig Fossum.

3 Feste nr. 177, hytte og naust ved Orkelsjøen, overført fra Torild og Kjell Gjerstad til Daniel Walstad. Feste nr. 285, part i hytte ved Hemtjønn, overført fra Birger Rundtoms dødsbo til Marita Rundtom. Feste nr. 312, naust ved Unndalsvatnet, overført fra Idar Øien til Ingrid Øien. Tilbygg/nybygg/restaurering: Arne Opdahl fikk innvilget søknad om flytting av hytte i Grøndalen. Morten Stensheim fikk innvilget søknad om oppføring av vedbu i tilknytning til eksisterende hytte ved Orkelsjøen. Troll Arkitekter på vegne av Øystein Illøkken og Gisle Hoel fikk avslag på søknad om oppføring av frittstående utedo til hytte ved Fremre Tverråa. Søkerne ble henstilt til å fremme en ny søknad der utedoen oppføres som et tilbygg til eksisterende hytte. GAVER OG TILSKUDD Følgende søknader om gaver og tilskudd er behandlet i 2013: Det er utbetalt kr ,- til skuddpremie for rødrev jaktsesongen 2012/2013. Allmenningen har bidratt med kr og Lønset Grunneierlag med kr. 3000,-. Det ble felt til sammen 69 rev. I 2013 ble det totalt utbetalt kr ,- i allmenningstilskudd til bruksberettigede i forbindelse med innkjøp av gjerdemateriell. Det ble utbetalt kr ,- i samlet tilskudd til bruksberettigede som er medlemmer av Oppdal Landbruksrådgivning. Oppdal Avløserlag fikk innvilget kr ,- i tilskudd til norskkurs for utenlandske avløsere. Allmenningen bevilget kr. 3000,- i form av annonse i 4. opplag av boka «40 turer i Oppdal». Oppdal Jæger & Fiskarlag ble innvilget en fellingstillatelse på simle og kalv i Snøhetta villreinområde for jakta 2013 som gavepremie i forbindelse med treningsskyting og oppskyting, verdi kr. 2700,-. Beitelag 6A Gjevilvassdalen fikk innvilget kr ,- i tilskudd til oppføring av ny sankegarde. Nerskogrennet fikk kr. 500,- i gavepremie til arrangementet. NMK Oppdal ble bevilget kr. 5000,- i støtte til strømforsyning for nytt motorsportanlegg. Losråket veglag fikk innvilget kr ,- i økonomisk støtte til flytting av bommen i Losliveien.

4 Oppdal kommune ble gitt kr ,- i tilskudd til drift av radiobjøller. Stiftelsen Vognildsbua ble innvilget kr ,- i økonomisk støtte til kjøp av ny komfyr. Fjell- og Fårikålfestivalen 2013 ble bevilget kr. 5000,- i økonomisk støtte til arrangementet. Åmotsdalsveien ble bevilget kr ,- til utvidelse av parkeringsplassen ved Åmotsdalsgarden under forutsetning av at veien er åpen for allmenn ferdsel inn til parkeringsplassen. Allmenningen har gitt Norsk Luftambulanse kr. 1900,- i bedriftsstøtte. Storskrymten Spaserklubb ble gitt gavepremie i form av overnatting på Jervbua, verdi kr. 800,-. Det er i tillegg gitt andre gaver til en samlet verdi av kr. 3400,- ANDRE SPØRSMÅL VEDR. ALLMENNINGENS GRUNN I 2013 ble det for Gjevilvatnet innført samme fiskeregler som i allmenningens øvrige rene ørretvatn. Allmenningsstyret gav samtykke til at Saemien Sitje kunne gjennomføre arkeologiske utgravinger på allmenningens grunn i Trollheimen ved Solhaugtjønna og Storbekkøyan under forutsetning av at det ble oppnevnt en uavhengig arkeolog i tillegg. I tillegg ble det stilt krav om at allmenningen fortløpende fikk tilsendt det materialet som blir ble produsert i forbindelse med undersøkelsen. Reinsutvalget i Sunndal fikk avslag på søknad om åpne et større areal på allmenningens grunn øst for Åmotsdalselva for overgang av jegere med villreinkort fra Sunndal. Avslaget ble blant annet begrunnet med at dette området tradisjonelt er mye brukt av Oppdalsjegere som har base i Tjønnglupen. Etter forslag fra Snøhetta villreinutvalg gikk styret inn for en utvidelse av det indre fellesjaktområdet i Åmotsdalen øst for Åmotselva mellom Veiskarbekken-Veiskaret til allmenningsgrensa og videre til fylkegrensa mot Dovre/Lesja. En forutsetning for utvidelsen av fellesjaktområdet var at rettighetshaverne i Dovre og Lesja deltok med de arealene som Snøhetta villreinutvalg hadde forslått i høringsforslaget. Dovre og Lesja ønsket ikke å utvide fellesjaktområdet på sine arealer, og fellesjaktområdet på allmenningens grunn ble avgrenset til de arealene som gjaldt under villreinjakta Saken for Sør-Trøndelag jordskifterett vedrørende oppmerking av grensene for Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark ble avsluttet i 2012, og allmenningsstyret har tatt rettsboken til etterretning.

5 Setereierne ved Orkelkroken, Fjellægret og Staesvollen ble gitt tillatelse til å utbedre vadet over Orkla ved Ålbusætra. Rypetakseringen i 2013 viste en oppgang i forhold til bestanden i 2012, men etter å ha fått inn en del fangststatistikk fra jakta i de regulerte periodene ble det vedtatt at det ikke skulle åpnes for fritt salg av småviltkort etter 15. oktober. ADMINISTRASJON Administrasjonen i Oppdal Bygdealmenning har utført 4768 timeverk i Dette tilsvarer 2,8 årsverk. Allmenningen har i 2013 solgt tjenester til Statens naturoppsyn i forbindelse med oppsyn med verneområder, skadedokumentasjon, feltarbeid moskus, bestandsregistrering av store rovdyr og andre registreringsoppdrag. Tjenestesalget utgjorde til sammen 571 timeverk. Norsk institutt for naturforskning har kjøpt 295,5 timeverk i forbindelse med fjellrevprosjektet og utplassering av åtekamera. Sekretær og kassererfunksjonen for Knutshø villreinutvalg har siden 2012 vært lagt til Oppdal Bygdealmenning, og i tillegg har villreinutvalget kjøpt tjenester i forbindelse med tellinger og kjeveinnsamling. Tjenestesalget utgjorde til sammen 151 timeverk. Oppdal Bygdealmenning har som tidligere år hatt oppsynsansvar under villreinjakta for alle rettighetshavere i Snøhetta- og Knutshø villreinområder innen kommunen. Tjenestesalget til andre rettighetshavere etter fordeling på antall fellingstillatelser utgjorde til sammen 148 timeverk. Det er solgt 24 timeverk i forbindelse med leiekjøring med snøskuter vinteren Feltaktiviteten på Oppdal Bygdealmennings grunn dokumenteres i rapportene Fiske i OBA, Småviltjakt i OBA, Reinsjakt i OBA. ARBEIDSMILJØET. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende. Sykefraværet for 2013 var totalt 0,15 %. I timer var sykefraværet 7,5 timer. Det har ikke vært skader eller ulykker i I styret for allmenningen er det 2 kvinner og 5 menn. Allmenningen har hatt 5 ansatte gjennom året, der 3 er på deltid/sesonghjelp. Blant de ansatte var det 1 kvinne og 4 menn. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø mer enn hva som er vanlig i bransjen. Styret takker samtlige som har vært tilknyttet bedriften i ÅRETS OVERSKUDD. Årsresultat/overskudd for 2013 som viser kr ,- tillegges egenkapitalen jfr. allm.loven Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av allmenningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes herved at denne forutsetningen er tilstede. Virksomheten drives fra Oppdal kommune.

6 Oppdal, Lars Rise (formann) Narve Hårstad (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Erik Ottvad Tore Wolden Ingolf Røtvei (allm.best.)

7 RESULTATREGNSKAP Salgs- og driftsinntekt Note Salg, avgiftspl Steinbrudd, avgiftspl Tjenestesalg, avgiftspl Villreinjakt Storviltjakt Småviltjakt Fiskekort Hytteutleie Hyttebygsel Bygsel heiser Steinbrudd Erstatning Trollheimen Reguleringsavgifter Salg av kart, div Refusjoner Gevinst v avgang driftsmidler Sum salgs- og driftsinntekt Driftsutgifter: Lønn Styrehonorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Utstyrsgodtgjørelse Pensjon Sum lønnskostnader Avskrivninger Fortsetter neste side

8 Fortsatt fra forrige side Kontonavn Note Bensin skuter Leie lokaler Lys/varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikeh./drift hytter Vedlikeh./drift klekkeri Vedlikeh./drift utstyr Vedlikehold skuter Honorar regnskap/revisjon Advokatbistand Kontorrekvisita EDB-utgifter Aviser/tidsskrifter/bøker Møter/kurs/oppdatering Utgifter til årsmøte NALF Telefon Porto Bilgodtgj. oppg.pliktig Reise etter regning Diettgodtgj. oppg.pliktig Salgsprovisjoner fiske Salgsprovisjoner jakt Annonser Brosjyrer/salgsmatriell Kontingenter Gaver/tilskudd Tilskudd gjerdemateriell Tilskudd forsøkringkontingent Forsikringspremier Møter Øredifferanser -5-4 Årsmelding Bankgebyr Andre driftskostnader Sum lønns- og driftskostnader Fortsetter neste side

9 Fortsatt fra forrige side Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter Ord. resultat før skattekostn Skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat

10 BALANSERAPPORT Note Eiendeler Klekkeriet Unndalshytta Vesle Orkelsjø Jervbua Heimtjønnshytta Orkelsjøhytta Inventar Tilhenger Snøskuter Vital premiefond Sum anleggsmidler Kundefordringer Påløpte renteinntekter Forskuddsbetalt pensjonsforsikring Kontanter Oppdalsbanken Oppdalsbanken Skattetrekkskonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Betalbar skatt, ikke utl Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skattefogden Påløpt arbeidsgiveravgift Arb.giveravg. feriepenger Periodisering feriepenger SUM EGENKAPITAL/GJELD Oppdal, Lars Rise Narve Hårstad Erik Ottvad (formann) (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi S. Størvold Tore Wolden Ingolf Røtvei

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

1. Styrets innledende kommentar...1 2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001...1 3. Årsberetning...2 4. Årsregnskap...5 Revisors beretning...

1. Styrets innledende kommentar...1 2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001...1 3. Årsberetning...2 4. Årsregnskap...5 Revisors beretning... Innhold: 1. Styrets innledende kommentar...1 2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001...1 3. Årsberetning...2 4. Årsregnskap...5 Revisors beretning...11 2 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Organisasjon

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer