Beste og verste praksis - 10 veier til KOFA-klage. Partner Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beste og verste praksis - 10 veier til KOFA-klage. Partner Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette, 16.10.2014"

Transkript

1 Beste og verste praksis - 10 veier til KOFA-klage Partner Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette,

2 Kort om KOFA Rådgivende organ kan ikke stanse kontrakter, ilegge bøter eller tilkjenne erstatning «Prioritert sak»: Ikke signert frivillighet «Andre saker»: Avsluttet konkurranse Pt. en saksbehandlingstid på 2-3/8-10 måneder Skriftlig saksbehandling, ingen vitner eller produktprøver mv. Avgjørelsene publiseres på Klagegebyr: 8000,- kr/1000,- kr Partene bærer egne omkostninger I praksis: rimelig alternativ til umiddelbar stevning, lavere konfliktnivå, pekepinn i forliksvurderinger ikke alltid en ulempe for oppdragsgiver! 2

3 10 veier til KOFA-klage og dårlige anskaffelser [IKKE] sett av nok tid til å planlegge anskaffelsen trekk inn personell som skal bruke det som kjøpes inneha tilstrekkelig kunnskap selv eller bruk rådgivere sørg for en klar kravspesifikasjon og god kontrakt vurder hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige vurder hva som er viktig ved fastsettelsen av tildelingskriterier hold kvalifikasjonsvurderingen og tildelingsvurderingen adskilt vær bevisst ved håndtering av forbehold/feil/uklarheter bruk tid på en god evalueringsmodell vær bevisst og klar i kommunikasjonen med tilbyderne 3

4 Likevel Noen ganger går det galt til tross for god tid, god kompetanse og de beste intensjoner: God konflikthåndtering «Etterfølgende klokskap» 4

5 Videre opplegg: Eksempler fra praksis på dagens temaer 1. Tidligfase planlegging 2. Konkurransegrunnlag og kontrakt 3. Kjøp av rådgivertjenester (eller bruk av rådgivere) 4. Tildelingskriterier 5. Avvisning/avlysning 6. Gjennomføring av forhandlinger 5

6 1. Planlegging. Treffe markedet. «Statens vegvesen ble lettere sjokkert da fasiten var klar kun to entreprenører ønsket å bli prekvalifisert [E6 Helgeland], en falt ut underveis, slik at man sto igjen med én aktør som skulle arbeide videre sammen med Statens vegvesen rundt konseptet. [Veiutviklingskontrakt]. Det videre arbeidet ble med den lave interessen avlyst og ble tid for evaluering. Hvor var det konseptet sviktet? Det har i etterkant av avlysningen vært flere runder mellom Statens vegvesen og ulike aktører i anleggsbransjen. Fasiten synes nå å være klar - risikoen rundt selve anbudsprosessen ble for stor. Som vi skrev på lederplass på bygg.no i juni, så legger entreprenørene så store ressurser i å utarbeide anbudspapirene på den omfattende jobben at man vil gå på en skikkelig smell om man ikke vinner frem og til slutt får tilslaget på jobben. Konseptet er lagt opp slik man først kommer med en såkalt konkurransepreget dialog før entreprenørene kommer med et endelig tilbud.» Fra Bygg.no 6

7 1. Planlegging forts. Regelverket. Fra konkurransegrunnlaget (litt for rask planlegging): Oppdragsgiver: «Den Norske kommune, kommunalteknisk avdeling, en avdeling som forvalter og drifter kommunens vann og avløpsanlegg.» Anskaffelsen - Oppdraget: «Oppdragsgiver inviterer til konkurranse om entreprisearbeider for etablering vannledning til diverse øyer.» Anskaffelsesprosedyre: «Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om anskaffelser til forsyningssektorene.» 7

8 2. Kontrakt og konkurransegrunnlag I Gjennomgående konsistens i dokumentene eller «copy/paste»? «Enhetspriser skal oppgis av hensyn til eventuelle senere forandringer. NB! Manglende enhetspriser gir grunnlag for å forkaste tilbudet.» «Dersom enkelte poster ikke er utfylt, anses kostnadene medtatt under andre poster.» «I poster som er unnlatt utfylt har byggherren rett, men ikke plikt til, å sette pris lik gjennomsnittet av de andre tilbydernes priser på posten.» 8

9 2. Kontrakt og konkurransegrunnlag II Kapittel Bygningsmessige arbeider, brannsikring: «Alle offentlige krav skal tilfredsstilles. TE utarbeider brannstrategidokument, som definerer krav og tiltak. Se vedlagt notat fra Konsulenten datert xx.xx.xx» Brannotatet: «Seksjonering, brannklasse og sprinkling»: «Løsning uten sprinkling: Det kan etableres seksjoneringsvegg mellom [tilliggende hall] og tilliggende arealer. Selve hallen vil da kunne oppføres i brannklasse 1 pga av den har en etasje. Løsning med sprinkling: Dersom bygningen sprinkles er det ikke nødvendig med brannvegg. Hele bygningen må da plasseres i brannklasse 2. På vedlagt tegning: «Krav til vegg kan endres dersom bygningen sprinkles.» 9

10 2. Kontrakt og konkurransegrunnlag II forts. 10 Byggeprogram: «1 Bygge- og romprogram er definert i vedlagte skisseprosjekt av xx.xx.xx. Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge et komplett anlegg i driftsklar stand i hht vedlagte skisseprosjekt.» VVS-kapitlet, «Brannslukking», «Sprinkleranlegg» «Sprinkleranlegg er forutsatt utført og ivaretatt som omtalt: Hele hallen fullsprinkles for å unngå seksjoneringsvegger samt opprettholde åpne løsninger og bruk av interntrapper.» Tilbudet: «Det vil bli sprinklet» Entreprenørens detaljprosjektering: Ikke tilstrekkelig å sprinkle pga. rømningsveikrav, kreves at det bygges seksjoneringsvegg i tillegg/nye trappetårn. (Entreprenøren ville kun benytte brannvegger evt. ha tillegg ved sprinkling)

11 3. Bruk av rådgivere Fra advokat i brev til kommunen: «Konsulenten AS er inhabile til å vurdere anbudskonkurranse hvor Hansen Entreprenør AS deltar på tilbydersiden. Når selskapet først hadde utarbeidet konkurransegrunnlaget, burde heller ikke Hansen Entreprenør AS hatt anledning til å delta i konkurransen.» (Ikke nødvendigvis) 11

12 3. Bruk av rådgivere forts. Konsulenten AS og Hansen Entreprenør AS oppga på sine hjemmesider Per Hansen og Pål Hansen som ansatte i de respektive selskapene. Selskapene linket til og anbefalte hverandre på nettsider. Per Hansen, Pål Hansen og Espen A. Jensen satt i styret for henholdsvis Konsulenten AS og Hansen Entreprenør AS. Per Hansen, som eier 100 % av aksjene i Hansen Entreprenør AS, har en 40 % eierandel i Konsulenten AS. Per Hansen, som sitter i styret for blant annet Hansen Entreprenør AS, eier også 40 % av aksjene i Konsulenten AS. 12

13 4. Tildelingskriterier Fra konkurransegrunnlaget: Kvalifikasjonskrav: Firmaattest Sentral godkjenning, evt kunne godtgjøre å kunne få lokal godkjenning Skatteattest og mva-attest HMS-egenerklæring Utdrag av de 3 siste årsregnskap med revisorerklæring 13

14 4. Tildelingskriterier forts. Tildelingskriterier. 60 %: Pris 40 %: Tilbyders tekniske kvalifikasjoner og kompetanse Gjennomføringsevne bedømmes på grunnlag av: A: CV for nøkkelpersonell B: Firmaets 3 viktigste referanseprosjekter C: Tilbyders finansielle og økonomiske situasjon 14

15 4. Tildelingskriterier forts. Fra evalueringen: Pris 60% Gjennomføringsevne 40 %: CVer for referansepersoner 1/3 Referanseprosjekter 1/3 Kredittvurdering 1/3 15

16 4. forts. (Utvelgelse til videre forhandlinger) I 16 «Vi sto da igjen med 4 foretak, blant dem dere, som aktuelle til de to siste plassene. Alle har solid erfaring og kompetanse, [og vi] vurderte.. firmaene noenlunde likt. Når det gjelder økonomisk stilling; Alle de 4 foretakene tilfredsstiller kravet og ble således ansett å være likeverdig. Det gjenstår da to kriterier leveringsdyktighet og samarbeidsevne. Det er ingenting som for oss tyder på at foretakene og personene som er tilbudt ikke kan levere eller samarbeide. Som vi nevnte, kjenner vi til 2 av de 4 foretakene fra tidligere. Vi lot dette telle positivt for disse. Vi kontaktet ikke deres kunder og referanser, fordi vi kom til at en uttalelse fra disse ikke ville komme til å påvirke vårt valg.»

17 5. Avvisning/avlysning Konkurransegrunnlaget: «Det tilbudte utstyr skal være godkjent av "Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd" (FG).» Tilbyderen i e-post til oppdragsgivers konsulent: «Vårt produkt er inne til FG godkjenning, men er pr. dags dato ennå ikke godkjent ihht FG. Vi kan fremlegge dokumentasjon på at anlegget er inne til godkjenning Kan dette aksepteres som FG godkjent anlegg slik at vi kan tilby det?» Oppdragsgiver: «Det går greit bare at det opplyses i tilbudsbrev.» Tilbudet: Innbruddsalarm uten FG, kun søkt Oppdragsgiver: Avviste tilbudet 17

18 5. Avvisning/avlysning forts. KOFA: «Utgangspunktet er at innklagede har plikt til å avvise tilbud som innebærer et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonene. Manglende avvisning av klagers tilbud ville innebære et brudd på kravet til likebehandling, jf. lovens 5, og klagenemnda har kommet til at innklagede derfor rettmessig har avvist klagers tilbud. Spørsmålet er om innklagedes e-post av xx-xxxx må forstås slik at innklagede har akseptert at klager inngav et tilbud som avvek fra kravspesifikasjonene, og dermed brutt de grunnleggende kravene i lovens 5, herunder kravet til forutberegnelighet og god forretningsskikk ved å gi uriktige opplysninger til klager.» 18

19 5. Avvisning/avlysning forts. «Slik klagenemnda forstår e-posten til klager, ba klager om svar på om innklagede ville akseptere et produkt som på dette tidspunkt ikke var godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd, og innklagede svarte bekreftende på dette. Klagenemnda finner derfor at klager, ved det svar innklagede gav på klagers e-post av xx.xx.xx, er blitt villedet med hensyn til om klager kunne tilby et produkt uten den formelle godkjenningen. Innklagede har derfor brutt kravene i lovens 5 ved å gi feil informasjon til klager om hvilket produkt som kunne aksepteres i henhold til konkurransegrunnlaget.» 19

20 6. Gjennomføring av forhandlinger RUNDE 1: «Prismessig ligger tilbudet marginalt høyere enn beste tilbyder. Følgende poster har vi kommentarer til: Kapittel X: Her ligger dere over 15% over beste tilbud. Kapittel XX: Dere ligger ca.30% over beste tilbud. Kapittel XY: Dere ligger ca. 5% over beste tilbud.» 20

21 6. Gjennomføring av forhandlinger forts. «RUNDE 2 Etter siste revisjon er tilbudene bare marginalt forskjellige. Tilbyderne bes se over sine tilbud og evt. revidere bakgrunn av følgene tilbudte totalsummer: Tilbyder 1: Total tilbudssum ekskl.mva: ,50 Tilbyder 2: Total tilbudssum ekskl.mva: ,50 Tilbyder 3: Total tilbudssum ekskl.mva: ,50» 21

22 Takk for oppmerksomheten! Marie Braadland, partner mobil:

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/44 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/44 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om service av storhusholdningsmaskiner. Klager anførte at valgte leverandør ikke

Detaljer

Klagenernnda for offentlige anskaffelser

Klagenernnda for offentlige anskaffelser Klagenernnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende bygging av en vanniedning. Klagenemndafant at klager skulle ha vært avvistfra konkurransenpå grunn

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NÆRINGSHAGANE I NORDFJORD 01.09.15 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Steenstrup Stordrange Nasjonalt, fullservice forretningsjuridisk kompetansemiljø

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fredrikstad kommune v /Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av en rammeavtale om

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/48 Innklaget virksomhet: Klager: Helse Nord RHF, Saksnummer: 2008/48 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler om juridiske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/88 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/88 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/99 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/99 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/49 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/49 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/162 Innklaget virksomhet: Klager: Bergen kommune, Saksnummer: 2008/162 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, George Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, George Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om leietakerrådgivningstjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 6 "Spesielle tilbudsbestemmelser" er anskaffelsesprosessen beskrevet på følgende måte i punkt 6.

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 6 Spesielle tilbudsbestemmelser er anskaffelsesprosessen beskrevet på følgende måte i punkt 6. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Akershus Fjernvarme AS gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av betongentreprise (B12) for et nytt bioenergianlegg på Lillestrøm. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende bygging av en industrikai. Klagenemnda fant at detforelå saklig grunn i henhold tilforskr~ften 17-1for

Detaljer