ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Del av gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 m.fl. Planid: Kommunalt saksnummer: 13/623

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Del av gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 m.fl. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623"

Transkript

1 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Del av gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 m.fl. Planid: Kommunalt saksnummer: 13/623 Detaljregulering Forslag til planprogram

2 Navn på plan/tiltak: Øyvind Lambes vei 3 Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Horvnes, Sandnes Gårds- og bruksnr: Gbnr 38/1220, 38/1221, 39/59, 38/15, 92/1 m.fl. Tiltakshaver: Boreal Transport Norge as ved Bjørg Wigestrand Tlf: Mobil: E-post: Utreder: LandArk as Nina Mari Karlsø, landskapsarkitekt mnla Tlf: E-post: Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt mnla Tlf: E-post: Saksbehandler: John A. Mardal Oppstartskonferanse: Start kommunal saksbehandling: Vedtaksdato: LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 2 av 21

3 Innhold 1. Om planarbeidet BAKGRUNN FORMÅL KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING HENSIKTEN MED PLANPROGRAMMET Planprosess og foreløpig framdriftsplan ORGANISERING AV PLANARBEIDET PLANPROSESS OG MEDVIRKNING FREMDRIFTSPLAN FOR PLAN OG UTREDNINGSPROSESSEN PLANPROSESSEN INFORMASJON OG MEDVIRKNING Planområdet og eksisterende forhold PLANOMRÅDETS LOKALISERING OG AVGRENSNING DAGENS SITUASJON TILTAKET EIENDOMSFORHOLD Overordna rammer og føringer for planarbeidet NASJONALE FØRINGER REGIONALE FØRINGER KOMMUNALE FØRINGER GJELDENDE REGULERINGSPLANER Forslag til planprogram for Øyvind Lambes vei GENERELT TEMAER SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES KONSEKVENSER TEMAER SOM SKAL UTREDES FORURENSNING (STØY) LANDSKAP ROS-ANALYSE TEMA DET IKKE ANSES Å VÆRE NØDVENDIG Å KONSEKVENSUTREDE OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER OG AVBØTENDE TILTAK SAMMENSTILLING OG ANBEFALING PLANBESKRIVELSE...21 LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 3 av 21

4 1. Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn Reguleringsplanforslaget har som hovedmål å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet blant annet med industri- og lagerbygg på over m². Det ønskes en gesimshøyde på 16-18m for deler av bygningmassen. I eksisterende reguleringsbestemmelser settes det krav om at bygg har en maksimal gesimshøyde på 8m. Utnyttelsesgraden i den ene gjeldende reguleringsplan fra 1981 er på 0,25 for industriformål, og i den andre gjeldende reguleringsplanen fra 1998 er det tillatte bebygde nettoareal 35% for formålet forretning/industri. Det er i det nye reguleringsplanforslaget ønskelig med en høyere utnyttelsesgrad på 50-55%-BYA eksklusiv parkeringsplasser. Kjøreveg gjennom industriområdet til det nærliggende boligområdet ønskes flyttet til østre ytterkant av reguleringsplanforslaget der det allerede er etablert en ny kjøreveg. Eksisterende formål i eksisterende reguleringsplaner er industri, forretning/industri, parkbelte i industriområde, offentlig friområde, kjøreveg og g/s-veg. 1.2 Formål Hovedformålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for et næringsområde med industriog lagerbygg på over m² i Alstahaug kommune. 1.3 Krav om konsekvensutredning Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning I henhold til forskrift om konsekvensutredning er følgende paragrafer aktuelle for dette planforslaget: 2 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften f) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. Vedlegg I, 1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m 2. 3 Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften 4 3 b) reguleringsplaner for som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II. Vedlegg II; 1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2. 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 4 av 21

5 Da forslagsstiller ønsker muligheten til å oppføre et industri- og lagerbygg med bruksareal (BRA) på mer enn m2, vil krav om konsekvensutredning gjelde for dette reguleringsplanforslaget. Formålet med utredningen er å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for omkringliggende områder. Aktuelle utredningstemaer er støy og landskap. I tillegg til utredningen vil øvrige tema som grunnforhold, kulturminner, biologisk mangfold m.fl. bli vurdert i planbeskrivelsen, som skal ligge ved forslag til detaljreguleringen. Alstahaug kommune som ansvarlig myndighet kan endre utredningsprogrammet på bakgrunn av merknader som kommer inn i høringsrunden. 1.4 Hensikten med planprogrammet Planprogrammet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kap. 4. Planprogrammet skal: Gi en beskrivelse av formålet, bakgrunn og føringer for planarbeidet Redegjøre for informasjons- og medvirkningstiltak Redegjøre for planprosessen og fremdriften av planarbeidet Redegjøre for planens avgrensning Redegjøre for overordna rammer og premisser Redegjøre for aktuelle utredningstema 2. Planprosess og foreløpig framdriftsplan 2.1 Organisering av planarbeidet LandArk as vil stå for utarbeidelse av reguleringsplanforslaget. Aktuelle konsekvensutredninger som skal utføres vil bli fastlagt etter høringsrunden, og forslagsstiller vil deretter innhente tilbud fra eksterne konsulenter for å få utført disse. 2.2 Planprosess og medvirkning Reguleringsplan for Øyvind Lambes vei 3 vil utarbeides som detaljregulering i hht. plan- og bygningsloven Prosess Oppstartsmøte med Alstahaug kommune, ble avholdt Utarbeide forslag til planprogram for plan- og utredningsarbeidet Varsle oppstart av planarbeid med KU, samt legge ut forslag til planprogram til høring Høringsperiode for planprogram er minst 6 uker Kontakt med aktuelle offentlige instanser og private parter LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 5 av 21

6 Kommunal behandling og fastsetting av planprogram Alstahaug kommune Før fastsetting tas det stilling til behov for tilleggsutredning, jfr. 11 i KU-forskriften Utarbeide planforslag med KU Kommunal behandling (1.gang) og vedtak om offentlig ettersyn (høring) av planforslag med KU Offentlig ettersyn av planforslag med KU er minst 6 uker Kommunal justering av planforslag og KU på bakgrunn av evt. merknader og evt. innsigelser Kommunal behandling (2. gang) Kommunal behandling/vedtak av reguleringsplan Evt. klage på reguleringsvedtak som ikke tas til følge behandles av Fylkesmannen i Nordland Medvirkning Plan- og bygningsloven 5-1 og 12-8 stiller krav til informasjon og medvirkning. Kunngjøring om igangsetting skal foretas med skriftlig varsel og annonse i avis samt på LandArk as sin nettside Igangsettingen ble kunngjort fredag i Helgelands Blad og lagt ut på nettsiden Berørte parter og høringsinstanser har blitt tilsendt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning etter oversendte adresselister fra Alstahaug kommune. I en høringsperiode på minst 6 uker, fra og med til og med , vil det vært mulig å komme med innspill/merknader til planarbeidet og - programmet. Offentlige etater/myndigheter har fått varsel samtidig. Når planforslag med KU er utarbeidet oversendes dette til kommunen for behandling. Etter 1. gangs politisk behandling legges dokumenter ut til offentlig ettersyn der allmennheten og øvrige berørte parter/myndigheter får anledning til å komme med innspill/merknader til planforslag og konsekvensutredning. Etter offentlig ettersyn vil kommunen behandle planen på nytt, og om det ikke er innsigelser eller vesentlige endringer som krever nytt offentlig ettersyn vil planforslaget gå videre til kommunestyret for endelig vedtak om godkjenning. Vedtaket annonseres og kan påklages innen 3 uker, klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. 2.3 Fremdriftsplan for plan og utredningsprosessen Planprosessens saksgang og aktører er gitt i figuren under. Her er det også stipulert en mulig framdrift for prosessen. Nr Aktivitet Tidsrom Utføres av 1 Forslag til planprogram Juli-september LandArk as Varsle planoppstart og høring av planprogram med minst 6 ukers frist for merknader LandArk as LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 6 av 21

7 3 Fastsetting og bearbeiding av planprogram basert på innkomne merknader 4 Utarbeidelse av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning 5 Politisk behandling med vedtak om offentlig ettersyn Okt/nov 2013 Nov/feb 2013/2014 Feb/mars 2014 Alstahaug kommune og LandArk as LandArk as Alstahaug kommune 6 Offentlig ettersyn minst 6 uker. Mars/april 2014 Alstahaug kommune 7 Bearbeiding etter høring April 2014 Alstahaug kommune 8 Politisk behandling. Endelig planvedtak. Forutsetter ingen innsigelser April/mai 2014 Alstahaug kommune 2.4 Planprosessen Det skal utarbeides et planprogram med tanke på å kjøre en samordnet prosess for reguleringsplan og konsekvensutredning. Planprogrammet beskriver grunnlaget for planarbeidet/ku og den videre planprosessen. Selve konsekvensutredningene vil bli integrert i det endelige reguleringsplanforslaget, og vil bli behandlet som en del av dette. Kommunen som planmyndighet er ansvarlig myndighet. 2.5 Informasjon og medvirkning Plan- og bygningslovens krav til medvirkning vil sikres gjennom: varsling om oppstart høring av planprogram utsending av fastsatt program til alle som har gitt uttalelse høring av reguleringsplan med konsekvensutredning 3. Planområdet og eksisterende forhold 3.1 Planområdets lokalisering og avgrensning Planområdet ligger på Horvnes og omfatter gbnr 38/1220, 38/1221, 39/59, 38/15 og 92/1 m.fl. i Alstahaug kommune. Arealet er på ca 47 daa og grenser mot veg mot nord, næring mot vest og øst og boligfelt mot sør, jfr. figur 1 nedenfor. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 7 av 21

8 Figur 1. Kartutsnitt som viser planområdet med foreslått reguleringsgrense (stiplet). 3.2 Dagens situasjon Planområdet ligger på Horvnes i Alstahaug kommune i et område med omkringliggende nærings- og boligbebyggelse med randsoner/friområder. Selve planområdet består i dag av et næringsområde som inneholder næringsbygg/kontorer/butikk, parkeringsplasser, oppstillingsplasser for buss og en gang- og sykkelveg som deler området i to. Arealfordelingen i området er i følge Gårdskart fra nettstedet bebygd og jorddekt fastmark. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 8 av 21

9 Figur 2: Oversiktskart fra Gårdskart som viser arealfordelingen i området. 3.3 Tiltaket Tiltaket legger til rette for etablering av næringsvirksomhet blant annet med industri- og lagerbygg på over m², parkering, g/s-veg og kjøreveger m.m. Det ønskes en gesimshøyde på 16-18m for deler av bygningmassen og det er ønskelig med en utnyttelsesgrad på 50-55%-BYA eksklusiv parkeringsplasser for området. Ønsket formål til industri/lager/forretning dekker et areal på ca 30 daa. Det legges vekt på at området skal få en god og funksjonell tilpasning til sitt formål. Figur 3. Deler av planområdet, gbnr 38/1221, sett mot sør fra Øyvind Lambes vei. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 9 av 21

10 Figur 4. Deler av planområdet, gbnr 38/1220 sett mot øst fra Øyvind Lambes vei. Figur 5. Deler av planområdet, gbnr 38/1221, sett mot øst fra Øyvind Lambes vei. Figur 6. Deler av planområdet, gbnr 38/1221 og gbnr 38/1220, sett mot nordvest. Figur 6. Deler av planområdet, gbnr 39/59, sett mot sør fra Øyvind Lambes vei. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 10 av 21

11 Figur 7. Deler av planområdet, gbnr 39/59, sett mot vest fra nyetablert boligfelt. Figur 8. Deler av planområdet, gbnr 39/59, sett mot vest fra nyetablert boligfelt. Figur 9. Deler av planområdet, sett mot nord fra fylkesveg Eiendomsforhold Planområdet omfatter følgende eiendommer (opplysninger om eiendomsforhold er gitt av Alstahaug kommune), se tabell nedenfor: Gnbr Hjemmelshaver 38/ / /59 Helgelandske as Helgelandske as Helgelandske as Adresse Poststed LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 11 av 21

12 Vegen som ligger mellom gbnr 38/1220 og gbnr 38/1221, ligger på gbnr 38/15 og eies av Alstahaug kommune. Gbnr 92/1, er fylkesveg 17 som eies av Nordland fylkeskommune. 4. Overordna rammer og føringer for planarbeidet 4.1 Nasjonale føringer Regjeringen/Stortinget har ved hjelp av rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser, stortingsmeldinger, rundskriv, temaveiledere m.m. gitt føringer for hensyn som skal tas i planprosess og senere ved bygging. Noen av disse er listet opp nedenfor: Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Risiko og sårbarhet ved bl.a. St.meld. nr. 26 og rundskriv T-5/ Regionale føringer Fylkesplan for Nordland Transportplan for Nordland vedtatt 11. juni 2012 Klimautfordringene i Nordland gjelder fra april Kommunale føringer Kommunedelplan for Sandnessjøen Planområdet som ønskes regulert er farget hvit i kommunedelplanens arealdel og viser til gjeldende reguleringsplaner med planider , og LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 12 av 21

13 Figur 7. Utsnitt av kommunedelplanens arealdel for prosjektområdet. 4.4 Gjeldende reguleringsplaner Det er tre gjeldende reguleringsplaner som dekker planområdet. Reguleringsplan for "Sandnes skole og Horvnes del 1", vedtatt med planid , dekker deler av området. Området gbnr 39/59 er regulert til forretning/industri, kjørevei, gang- og sykkelvei og parkbelte i industri. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 13 av 21

14 Figur 8. Reguleringsplan med planid dekker deler av prosjektområdet. Reguleringsplan for "Industriområde Nord-Sandnes", vedtatt med planid , dekker deler av området. Området som gjelder gbnr 38/1220 og 38/1221 er regulert til industri, kjøreveg, felles friområde (isolasjonsbelte) og friområde (park/turveg/lekeplass). LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 14 av 21

15 Figur 8. Reguleringsplan med planid dekker deler av prosjektområdet. Reguleringsplan for "Industriområdet Sinus" (Øyvind Lambes vei 1), vedtatt med planid , dekker deler av området. Området som kan bli berørt er regulert til grønnstruktur (vegetasjonsskjerm). Figur 9. Reguleringsplan med planid dekker deler av prosjektområdet. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 15 av 21

16 Prosjektområdet ønskes nå primært regulert til koder: 1811 Forretning/kontor/industri 1826 industri/lager 2011 Kjørevei 2015 Gang- og sykkelveg 2082 Parkeringsplasser 3040 Friområde 3060 Vegetasjonsskjerm 5. Forslag til planprogram for Øyvind Lambes vei Generelt Konsekvensutredningene for Øyvind Lambes vei 3 vil inngå som en del av planbeskrivelsen, som også vil omfatte bestemmelser og plankart. 5.2 Temaer som skal konsekvensutredes Alstahaug kommune krever konsekvensutredning ettersom ønsket reguleringsformål er i strid med overordnet plan. Følgende tema skal konsekvensutredes og legges ved planforslaget: Forurensning (støy) Utsikt og sol/skygge Metode Vegvesenet har utarbeidet en egen håndbok for konsekvensutredninger. Selv om den er utarbeidet for vegprosjekter, er deler av metodikken også egnet til andre tiltak. Metodikken for de ikke-prissatte tema fra håndbok 140 skal benyttes. Utredningen skal ha en beskrivelse av verdier for hvert enkelt utredningstema innenfor det området der tiltaket kan gi en virkning (influensområdet). Konsekvenser av tiltaket skal deretter beskrives for hvert enkelt tema. Konsekvensene vurderes opp mot 0-alternativet, dvs. gjeldende reguleringsplaner. Som grunnlag for arbeidet med konsekvensutredningen viser vi til følgende veileder og håndbok: Statens vegvesen-håndbok nr. 140: Konsekvensanalyser, 2006 Håndbok 140 Konsekvensanalyser er basert på en standardisert og systematisk tre-trinns prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve; Trinn 1. Registrering og vurdering av verdi Det vil si å vurdere hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdien angis på en tredelt skala: liten - middels - stor. Verdien angis på en glidende skala og vises på en figur hvor verdien markeres med en pil. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 16 av 21

17 Trinn 2. Tiltakets virkning/omfang Her skal det vurderes hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Omfang angis på en femdelt skala: stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. Omfanget angis på en glidende skala og vises på en figur hvor omfanget markeres med en pil. Trinn 3. Samlet vurdering av konsekvenser Det vil si å avveie mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde områdets verdi og omfang. Konsekvensutredningen skal angis på en nidelt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens. Konsekvensen blir uttrykt i en ni-delt skala fra fire-pluss til fire-minus: ++++ Svært stor positiv konsekvens +++ Stor positiv konsekvens ++ Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens 0 Ubetydelig konsekvens - Liten negativ konsekvens -- Middels negativ konsekvens --- Stor negativ konsekvens ---- Svært stor negativ konsekvens Beskrivelse av tiltaket Det skal inngå en detaljert beskrivelse av det planlagte tiltaket i konsekvensutredningen. 0-alternativet 0-alternativet innebærer at området utbygges etter gjeldende reguleringsplaner, jfr. Statens vegvesen - håndbok nr. 140: Konsekvensanalyser, 2006, kap Følgende alternativer vil bli vurdert: Alt. 0 Utbygging av Øyvind Lambes vei 3 etter gjeldende reguleringsplaner Alt. 1 Utbygging av Øyvind Lambes vei 3 etter nytt reguleringsplanforslag Forhold til annen planlegging Det skal redegjøres for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer. Nødvendige tillatelser og tiltak skal framgå av utredningen. 5.3 Konsekvenser temaer som skal utredes Under alle tema skal det beskrives en vurdering av behovet for eventuelle avbøtende tiltak og behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 17 av 21

18 5.3.1 Forurensning (støy) Forurensning er alt som gjør et miljø usunt. Det grunnleggende vilkåret for at noe skal kunne karakteriseres som forurensning er at det er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, jfr. forurensningslovens 6. Dersom dette vilkåret er oppfylt, omfattes både fast stoff, væske og gass enten det tilføres luft, vann eller jord også støy, rystelser og påvirkning av temperaturen er omfattet av definisjonen. Av konsekvensutredning innenfor temaet forurensning anses det å være nødvendig å utrede for deltemaet støy. Støy Støy er definert som uønsket lyd. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 db og impulslyd > 130 db. Det er ikke bare intensiteten (lydstyrken) som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den er også viktig. Derfor måles lydnivåer over tid. For dette deltemaet skal følgende forhold utredes: Det skal dokumenteres hva slags støykilder som finnes i tilknytning til industriområdet og hvordan/om disse endres med utbygging av industriområdet. Støy fra en eventuelt økt trafikk på området må vurderes og om nødvendig beregnes. Konsekvenser for nærliggende bebyggelse som følge av eventuelt økt støy fra industriområdet skal vurderes. Eventuell nattestøy skal utredes. Metoden som benyttes for støyanalysen skal beskrives. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T-1442 Retningslinje for støy i arealplanlegging. Det skal utarbeides støysonekart for det aktuelle influensområdet og synliggjøres hvor stor del av tiden/hvor ofte berørte områder eventuelt blir utsatt for støynivå over den anbefalte grensen, samt når den støyende virksomheten pågår. Støysoner skal innarbeides i plankartet. Støy tilknyttet en eventuell endring av industriområdet skal vurderes opp mot 0- alternativet, utbygging etter gjeldende reguleringsplaner. Eventuelle forslag til avbøtende tiltak skal utredes som del av konsekvensutredningen. Annen mulig forurensning som følge av tiltaket skal beskrives i planbeskrivelsen Landskap Planområdet er i dag allerede utbygd og brukes til næring/industri, og det er avsatt til dette i gjeldende reguleringsplaner. Det er ønskelig med en høyere utnyttelsesgrad på 50-55%-BYA eksklusiv parkeringsplasser. Det ønskes en gesimshøyde på 16-18m for deler av bygningmassen. I eksisterende reguleringsbestemmelser settes det krav om at industri- og forretningsbygg har en maksimal gesimshøyde på 8m. For dette deltemaet skal følgende forhold utredes: Utsikt fra nærliggende boligbebyggelse sør for området visualiseres ved fotomontasje og eventuelt 3d-illustrasjoner. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 18 av 21

19 Sol/skyggeanalyse utredes for boligbebyggelse sør for området og skal visualiseres med plantegning og eventuelt 3d-illustrasjoner. Utsikt og sol/skygge tilknyttet endring av industriområdet skal vurderes opp mot 0- alternativet, utbygging etter gjeldende reguleringsplaner ROS-analyse Det vil bli utført en ROS-analyse i henhold til Nordland Fylkeskommunes standard. ROSanalysen er en del av reguleringsplanarbeidet. 5.4 Tema det ikke anses å være nødvendig å konsekvensutrede Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Det er allerede i dag en del aktivitet på forretnings- og industriområdet Øyvind Lambes vei 3 og 17 i forbindelse med transport av varer og kunder til og fra. Området har i dag to bilverksteder og butikk for bil- og båtutstyr. Det har tidligere vært og er tildels fremdeles parkeringsareal og verksted for busser/ større kjøretøyer på området.det kan bli endringer i trafikksituasjonen i området som en følge av endringer av type forretning/industri, men det er foreløpig av forslagsstiller vurdert til å ikke bli mer omfattende enn dagens situasjon. Det legges opp til et effektivt og sikkert kjøremønster både av transport til lager/bygninger og i forhold til myke trafikanter. Temaet vil bli nevnt i planbeskrivelsen. Kulturminner og kulturmiljø Det finnes ingen kjente verneverdige kulturminner i planområdet etter søk i databasen Askeladden. Skulle det vise seg under bygging at det dukker opp kulturminner vil arbeidet bli umiddelbart stoppet opp og kulturmyndigheter kontaktet jfr. Lov om kulturminner. Temaet vil bli nevnt i planbeskrivelsen. Planområdet er allerede utbygd og det befinner seg ikke noe gammel kulturmiljø på næringsområdet. Naturens mangfold (dyre- og planteliv) Området er allerede utbygd, men det foreligger heller ikke opplysninger om området som tilsier at det er arter som er verneverdige eller truete jfr. databasen til Miljødirektoratet. Friluftsliv Området er allerede utbygd og temaet er ikke aktuelt. Sikring av jordressurser (jordvern) Temaet er ikke aktuelt. Samisk kultur- og kulturgrunnlag Det er ikke funnet noen eller opplyst om noen samiske kulturminner innenfor området. Skulle det dukke opp noen kulturminner under bygging vil arbeidet bli stanset opp og de rette myndigheter varslet. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 19 av 21

20 Gang- og sykkelveinett Det er gang- og sykkelsti gjennom planområdet denne ønskes flyttet til øst i området. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen. Naturressurser Prosjektområdet innehar ingen kjente eller spesielle naturressurser jfr. databasen til Miljødirektoratet. Temaet er ikke aktuelt da området allerede er utbygd. Lokale og regionale virkninger Alstahaug kommune er i sterk utvikling som følge av stor aktivitet innenfor offshore. Dette gir etterspørsel etter egnete lokaler med nærhet til Horvnes og basen. En bedre utnyttelse av Øyvind Lambes vei 3 vil være et viktig tilskudd for denne næringsutviklingen. En utbygging vil også gi arbeidsplasser med lokal forankring. Det ses ikke som nødvendig å utrede et eget tema for lokale og regionale virkninger, men temaet vil bli nevnt i planbeskrivelsen. Universell utforming Næringsområdet vil utformes og bygges så langt det lar seg gjøre med hensyn til universell utforming, temaet vurderes ikke som relevant i forbindelse med konsekvensutredning, men vil bli nevnt i planbeskrivelsen. Barn og unges interesser Tiltaket anses ikke å ha betydning for barn og unge da det allerede i dag er et etablert industriområde samt at det i de gjeldende reguleringsplanen er avsatt til industri. Befolkningens helse Det er etablert et boligfelt bak planområdet. Planområdet har i dag eksisterende lager- /butikkbygninger som allerede begrenser utsikten til boligfeltet. Tiltaket anses å ha betydning for helse for boligfeltet. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen samt det vil bli utført konsekvensutredning for forurensning (støy), utsikt og sol/skygge. Estetikk Aktuelle forhold som er knyttet opp mot estetiske verdier ivaretas gjennom planbeskrivelsen og er derfor ikke et eget tema. 5.5 Oppfølgende undersøkelser og avbøtende tiltak Temaer som konsekvensutredes skal inneholde en vurdering av og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenser for planområdet og nærområder. Utredningene skal også redegjøre for eventuelle avbøtende tiltak og behov for oppfølgende undersøkelser. 5.6 Sammenstilling og anbefaling Konsekvensen for temaene skal sammenstilles, og det skal videre gis en anbefaling av tiltakshaver. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 20 av 21

21 5.7 Planbeskrivelse I tillegg til konsekvensutredningene skal det utarbeides planbeskrivelse som vil beskrive planens virkninger på øvrige tema som kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø, biologisk mangfold, arealbruk og grunnforhold osv. LandArk as - landskapsarkitekter mnla og fotograf - Side 21 av 21

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 Detaljregulering Forslag til planprogram 01.07.2015 Navn på plan/tiltak: Krokenåsen Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Kroken,

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORORD 2 2. BAKGRUNN 3 2.1 Kort om forslagsstiller 3 2.2 Formål med

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Gullknapp AS Gullknapp flyplass Planprogram. Dato: 2009-11-02

Gullknapp AS Gullknapp flyplass Planprogram. Dato: 2009-11-02 Gullknapp AS Gullknapp flyplass Planprogram Dato: 2009-11-02 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Gullknapp AS Rapportnavn: Gullknapp flyplass - Forslag til

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan Fana. Gnr. 40 m.fl. bnr. 204 m.fl. PlanID 62530000 Offentlig reguleringsplan for friområde Skiparvika. Revidert 04.03.2013 Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan 1 Forord

Detaljer