PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av Eikvika Utbygging AS. Hensikten med omreguleringen er formålsendring for byggeområde FT1 i gjeldende reguleringsplan for Eikvika Valle, vedtatt Arealbruk i området planlegges endret fra «fritids- og turistformål, utleieleiligheter», til «kombinert formål bolig, forretning, fritidsbebyggelse». Planforslaget skal også legge til rette for etablering av parkeringskjeller. I tillegg til bilplasser for planlagte fritidsboliger skal p-kjelleren romme ca. 50 bilplasser som kan tilbys hytteeiere eller næringsdrivende som har behov for parkering. Overskuddsmasser fra planlagt tiltak kan nyttes til etablering av kaia som er planlagt i Eikvika. Planområdet ligger på nordside av Valleveien like ved Sjøbua i Valle. Fig 1 flyfoto med angivelse av planområdets beliggenhet Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 1 av 15

2 2. Planstatus 2.1 Kommuneplanens arealdel I gjeldende arealdel til kommuneplanen inngår planområdet i et byggeområde for «forretning framtidig». I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har forslagsstiller rettet et innspill til Bamble kommune med anmodning om at det skal legges til rette for oppføring av fritidsbebyggelse i det aktuelle området. Kopi av innspillet følger vedlagt. Fig.2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel - med angivelse av planområdets beliggenhet 2.2 Gjeldende reguleringsplan Planområdet er omfattet av «Detaljregulering for Eikvika Valle, vedtatt , revidert ». Planen viser byggeområde for «fritids- og turistformål utleieleiligheter» i byggeområdet som nå foreslås omregulert. Byggeområdet er inndelt i 5 sektorer med «avtrappet» grense for maksimalt tillatt byggehøyde. På strekningen gjennom planområdet er det regulert fortau / gangvei på begge sider av fv208 - Valleveien. På nordside av Valleveien er det regulert et mindre friområde, samt hensynssoner for bevaring av terreng og vegetasjon. Vest for planområdet er det regulert nytt offentlig kaiområde / båtslipp. Fig.3 Gjeldende reguleringsplan - med angivelse av planområdets beliggenhet Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 2 av 15

3 3. Eiendomsforhold Eiendomsforholdene i planområdet er følgende: Gbn. 79/63, 79/107, 83/86, 83/100 og 83/176 eies alle av Eikvika Utbygging AS. Gbn. 208/1 er offentlig veigrunn (del av fv208), som eies av Telemark fylkeskommune. Fig.4 Situasjonskart med eiendomsgrenser / avgrensing av planområdet. 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Utstrekning Planområdet har en utstrekning på ca. 5,4 daa, og omfatter areal som ligger på nordside av Valleveien, samt del av Valleveien like ved Sjøbua i Valle. Mot vest, nord og øst er planområdet avsluttet i eiendomsgrense mot naboeiendommer. Langs Valleveien (FV208) er plangrense satt i regulerte formålsgrenser. 4.2 Landskap og grunnforhold Valleveien tangerer sjøkanten i Eikvika og forretningsområdet ved Sjøbua. Terrenget på innside av Valleveien har en «skålform» som stiger oppover mot øst fra ca. cote+2 ved Valleveien - til ca. cote+23 i den øverste, nordøstre delen av planområdet. Fra planområdet er det utsikt over Eikvika og skjærgården i syd/sydvest. Terrenget i planområdet og omgivelsene preges av knauser og fjell i dagen. Det antas på dette grunnlaget at planområdet ikke er skredutsatt. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 3 av 15

4 4.3 Eksisterende bebyggelse og virksomhet I øvre del av planområdet står det i dag oppført en mindre fritidsbolig. Eiendommer omkring planområdet på nordside av Valleveien - er bebygget med fritidsboliger. På sydside av Valleveien ligger «Sjøbua» - med et nokså rikholdig forretnings- og servicetilbud. Utenfor Sjøbua er det etablert småbåthavn med private båtplasser og gjestebrygger. Også Taxibåtene har bryggeplass utenfor Sjøbua. 4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Valleveien og gangvei/fortau langs sydside av Valleveien er opparbeidet i samsvar med foreliggende kartgrunnlag og gjeldende reguleringsplan. Kommunalt ledningsnett for vann og avløp ligger i grunnen langs Valleveien. 4.5 Grønnstruktur og naturmangfold Ubebygd areal i planområdet framstår som naturtomt, med (sparsomme) innslag av trevegetasjon. På en liten kolle inntil Valleveien står et eiketre. Naturdirektoratets innsynsside viser registrering av sårbar art (hettemåke) i fjellskråning nord for Valleveien. Det er ikke registrert sårbare/truete arter eller naturtyper i areal der det planlegges utbygging/tiltak. 5. Planprosess og medvirkning 5.1 Oppstartmøte Oppstartmøte med Bamble kommune ble avholdt Referat fra møtet følger vedlagt. Kommunen ga følgende foreløpige råd og vurderinger : o Det må inngås utbyggingsavtale om etablering av kommunaltekniske anlegg (løsninger for vann og avløp). o Bamble kommune vil ta omreguleringen opp til drøfting med regionale myndigheter. 5.2 Første varsel om oppstart av planarbeid Oppstart av planarbeidet ble annonsert Det ble samtidig varslet pr. brev til grunneiere i nabolaget, samt relevante offentlige instanser, lag og organisasjoner. Frist for merknader ble satt til I varsel ble det også orientert om mulig inngåelse av utbyggingsavtale. Foreslått avgrensing av planområdet er definert av Bamble kommune. Kopi av varselbrev og adresseliste følger vedlagt. 5.3 Møte med styret i velforeningen Eikvika Utbygging AS gjennomførte et møte med styret i Valle og omegn velforening, som hadde uttrykt motstand / skepsis i sin uttalelse til det varslete planarbeidet. I møtet ble foreliggende prosjekt og pågående planarbeid presentert og drøftet. Det ble konkludert med at styret ikke ønsket å uttale seg nærmere, uten at velets medlemmer ble gitt en tilsvarende orientering. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 4 av 15

5 5.4 Åpent møte i velforeningen Eikvika Utbygging AS gjennomførte et åpent møte på Valleskolen, der velforeningens medlemmer (og representanter for Eikelia hytteforening) var invitert. Den nye formannen i velforeningen var tydelig kritisk til prosjektet. De som ellers uttalte seg fra velets side tok til orde for at det heller bør bygges boliger enn fritidsboliger i området. Medlemmer av Eikelia hytteforening ønsket nærmere redegjørelse for prosjektet - ved at det godkjente prosjektets plassering og høyder ble stukket ut på tomta - og garanti for at utbyggingen ikke vil medføre ulemper eller skader for fritidseiendommene i nærheten. (Utstikking på tomta som viser planlagt plassering av bygg og høyder er senere utført). 5.5 Møte med gruppeledere i Bamble kommune På bakgrunn av det sterke engasjementet og den til dels sprikende respons plan/prosjekt ble møtt med, ble det tatt initiativ til å drøfte planprosessen med kommunens politikere for å avklare hvordan / på hvilke vilkår planarbeidet best kunne videreføres. Etter drøfting i møte med kommunens gruppeledere/partigrupper ble det besluttet å bearbeide planforslaget, slik at den planlagte utbyggingen også skal bestå av en andel boliger. 5.6 Møter og dialog med kommuneadministrasjon Som ledd i planarbeidet har det vært gjennomført fortløpende «drøftingsmøter og dialog» med kommunens saksbehandlere. Kommunen vurderte det som påkrevet at oppstart av planarbeidet ble varslet på nytt, dersom planforslaget også skulle åpne for bygging av boliger. 5.7 Andre varsel om oppstart av planarbeid Oppstart av planarbeidet ble på nytt annonsert med orientering om at det også skal legges til rette for boligbygging i planområdet. Det ble samtidig varslet pr. brev til grunneiere i nabolaget, samt relevante offentlige instanser, lag og organisasjoner. Frist for merknader ble satt til Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 5 av 15

6 6. Uttalelser til varsel om planarbeid Det er pr mottatt 13 uttalelser til det 2. varselet om planarbeidet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert nedenfor. Uttalelsene i sin helhet følger vedlagt. Vedlagt følger også kopi av uttalelsene som ble mottatt til det første planvarselet sammen med forslagsstillers vurdering av disse. 1. Fylkesmannen i Telemark, brev datert Fylkesmannen uttrykker bekymring for at en kombinasjon av bolig og fritidsbolig er uheldig fordi det kan føre til «mindre levende by- og tettsteder, (særlig utenfor høysesongen)». Videre påpeker FM at utfylling i sjø krever tillatelse etter forurensingsforskriften/vurdering etter forurensingsloven - samt geotekniske vurderinger mht. stabilitet. - Det skal utarbeides ROS-analyse som del av planforslaget. - Reguleringsbestemmelsene krever at minst 1/6 av boligene i planområdet skal være ordinære boliger. Også planlagte fritidsboliger skal bygges med boligstandard (fullisolerte og med innlagt vann i motsetning til eksisterende hytter i nærheten). Det antas at disse fritidsboligene i stor grad vil «ha lys i vinduene» også utenom sommersesong. Etter forslagsstillers vurdering vil både boligene og fritidsboligene bidra til «en vitalisering» av Valle - gjennom hele året. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt, med nødvendige søknader og vurderinger (mht. forurensing) som del av byggesøknad. Planlagt utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. - ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 2. Statens vegvesen, brev datert Vegvesenet uttrykker bekymring for at reguleringsendringen vil medføre etablering av forretninger i planområdet og dermed økt trafikk i et område som allerede har dårlig kapasitet. - Det tillates ikke etablering av ny forretning i planområdet men det åpnes for at parkeringsanlegg kan nyttes til ansatteparkering (ikke kundeparkering) for virksomhetene ved Sjøbua. Planlagt parkeringsanlegg kan også tilby p-plass for hytteeiere og beboere utenfor planområdet. Planlagt utbygging i Eikvika vil dermed ha en positiv innvirkning på trafikk-/parkeringssituasjonen i Valle. 3. Telemark fylkeskommune, brev datert TFK krever at reguleringsbestemmelser skal inneholde krav om meldeplikt (ved evt. funn av kulturminner) i samsvar med 8 i Lov om kulturminner. TFK har ellers ingen merknader til planvarselet. - Krav om meldeplikt er tatt inn i reguleringsbestemmelsene til planforslaget. 4. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert DMF har ingen merknader til planarbeidet. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 6 av 15

7 5. Bamble kommune, virksomhet for kultur, mail datert Virksomhet for kultur har ingen merknader til planarbeidet. 6. Valle og omegn velforening, brev datert Velforeningen signaliserer at de hele tiden har vært skeptiske til utbyggingen av fritidsboliger men at en kombinasjon av fritids-, bolig- og næringsformål kan være mer positivt for området. - Maksimumshøyde på bebyggelsen vil være svært sjenerende for eksisterende fritidseiendommer i nærheten, og bør derfor vurderes på nytt. - Behovet for en dypvannskai er antagelig ikke til stede lenger. Etablering av kaia vil også ha negative konsekvenser for andre grunneiere, samt at tiltaket vil berøre sjøbunn med forekomster av ålegrass. - Forslagsstiller er enig i at det er positivt for området med en andel boliger og at det kan etableres parkeringsplasser som kan tilbys nye/eksisterende forretningsvirksomhet i nærheten. - Planlagte fritidsboliger skal bygges med boligstandard. Det antas at fritidsboligene i stor grad vil bli benyttet også utenom sommersesong. Etter forslagsstillers vurdering vil også nye fritidsboliger bidra til «en vitalisering» av Valle - gjennom hele året. - Det er riktig at den planlagte utbyggingen vil skjerme for noe av sjøutsikten for eksisterende fritidsboliger i nabolaget. Bestemmelser for byggehøyder er allerede vurdert i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan for Eikvika. Planforslaget legger ikke opp til endring av de allerede vedtatte byggehøydene. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. Planlagt utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. 7. Eikelia hytteforening, brev datert Hytteforeningen viser til at eksisterende utbygging av frittliggende hytter er gjort med hensyn til terrengtilpasning og utsiktsforhold. Den planlagte utbyggingen i Eikvika vil være ødeleggende mht. utsiktsforhold (og dermed verdi) for eksisterende hytter. - Hytteforeningen ønsker utarbeidelse av fotomontasjer som dokumenterer hvordan planlagt bebyggelse påvirker utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse at planlagte byggehøyder (på nytt) stikkes ut i terrenget, slik at det kan gjennomføres en befaring i området, der også kommunale plan/bygningsmyndighet deltar. - Hytteforeningen anmoder om at tillatte byggehøyder i planområdet blir redusert tilsvarende 1-1,5 etasjehøyder. - Det er riktig at den planlagte utbyggingen vil skjerme for noe av sjøutsikten for eksisterende fritidsboliger i nabolaget. Bestemmelser for byggehøyder er allerede vurdert i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan for Eikvika. Planforslaget legger ikke opp til endring av de allerede vedtatte byggehøydene. Forslagsstiller er positivt innstilt til å delta på en befaring, dersom kommunen vurderer dette som nødvendig for sin behandling av plansaken. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 7 av 15

8 8. Vidar Jensrud, eier av gbn. 83/65, brev datert Jensrud ønsker orientering om hvilken fordeling av bolig/fritidsbolig (og andre forhold av betydning for ham) planforslaget vil legge opp til. - Det planlagte prosjektet bryter med skalaen på eksisterende fritidsbebyggelse og boligbebyggelse i området og vil ha en ødeleggende virkning på sjøutsikt og kveldslys for Jensruds fritidsbolig. Det anmodes om at bebyggelsens høyde reduseres med ca. 1,5 etasjehøyde og at det gjennomføres en befaring i området. - Det er riktig at prosjektets utforming bryter med annen bebyggelse i området. Planlagt bebyggelse er terrassert og tilpasset eksisterende terrengsituasjon på en tilfredsstillende måte mht. eksponering mot omgivelsene i samsvar med de føringer som er gitt for byggehøyder i gjeldende reguleringsplan. - Jensrud vil få anledning til å uttale seg om planforslagets konkrete innhold i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. - Det vises ellers til kommentar til merknad fra Eikelia hytteforening. 9. Geir Hørthe, eier av gbn. 83/80, brev datert Hørthe mener at planlagte byggehøyder vil være ødeleggende for hans eiendom mht. utsiktsforhold. Hørthe ønsker derfor at planlagte byggehøyder reduseres med minimum èn etasje. - Fylkesmannen bør involveres for å vurdere om det er akseptabelt med bygging av nye fritidsboliger i strandsonen som er i strid med gjeldende retningslinjer/føringer. - Hørthe antar at planlagte ferieleilighetet vil benyttes kun i sommersesongen og derfor ha en negativ effekt på Valle sentrum resten av året. - Planlagt prosjekt vil generere trafikale problemer. - Det er riktig at den planlagte utbyggingen vil skjerme for noe av sjøutsikten for eksisterende fritidsboliger i nabolaget. Bestemmelser for byggehøyder er allerede vurdert i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan for Eikvika. Planforslaget legger ikke opp til endring av de allerede vedtatte byggehøydene. Regionale myndigheter/fylkesmannen uttrykte ikke skepsis til planlagt arealbruk da Bamble kommune tok dette spørsmålet opp i forbindelse med oppstart av plansaken. Forslagsstiller oppfatter det derfor som et «lokalpolitisk anliggende» om det skal tillates avvik fra Bamble kommunes generelle føringer for oppføring av nye fritidsboliger. Fylkesmannen vil igjen bli involvert i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget - Planlagte fritidsboliger skal bygges med boligstandard. Det antas at fritidsboligene i stor grad vil bli benyttet også utenom sommersesong. Etter forslagsstillers vurdering vil planlagte fritidsboliger (og ordinære boliger) bidra til «en vitalisering» av Valle - gjennom hele året. - Etter forslagsstillers vurdering er løsninger for trafikkavvikling/trafikksikkerhet godt ivaretatt i planforslaget med tosidig fortau/gangvei langs Vallevegen. Parkeringsplasser i planområdet kan også nyttes for eksisterende/framtidig forretningsvirksomhet (ansatteparkering)/ utleieboliger etc. ved Sjøbua. På denne måten kan planforslaget bedre trafikksituasjonen ved Sjøbua. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 8 av 15

9 10. Advokatene i Skien v/ Lars Skjelbred, brev datert og Advokat Skjelbred representerer Helene Løvenskiold Kopp og Kristine Klaveness, som er eiere av gbn. 79/33. Skjelbred ber om forlenget frist for uttale til Eventuell forretningsetablering i planområdet vil forverre en allerede presset trafikksituasjon (i sommersesongen). - Etablering av planlagt kai i Eikvika er ikke ønskelig, bl.a. fordi dette berører private grunneieres interesser og fordi kaia vil være til hinder for småbåttrafikken i området. - Forholdene på stedet tilsier at utformingen av planlagt kaianlegg må revurderes. - Det er sendt mail til Skjelbred med aksept for at uttalefrist utsettes til Det tillates ikke etablering av ny forretning i planområdet men det åpnes for at parkeringsanlegg kan nyttes til ansatteparkering (ikke kundeparkering) for virksomhetene ved Sjøbua. Planlagt parkeringsanlegg kan også tilby p-plass for hytteeiere og beboere utenforplanområdet. Planlagt utbygging i Eikvika vil dermed ha en positiv innvirkning på trafikk-/parkeringssituasjonen i Valle. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. Eventuelle vurderinger av endret utforming av kaia / problemstillinger knyttet til grunneieres rettigheter må avklares i forbindelse med byggesaken. Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. 11. Eva og Alf Magne Tomren, eiere av gbn. 79/47 og 79/ 106, brev datert Tomren peker på diverse forhold/hensyn/ulemper knyttet til evt. etablering av ny kai. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. - Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. 12. Bjørn Jacobsen, for eiere av gbn 79/8, brev datert Jacobsen peker på diverse forhold/hensyn/ulemper knyttet til evt. etablering av ny kai. - Etter Jacobsens vurdering vil trafikkøkningen som følger av planforslaget medføre en ulempe for gbn. 79/8. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. - Etter forslagsstillers vurdering er løsninger for trafikkavvikling/trafikksikkerhet godt ivaretatt i planforslaget med tosidig fortau/gangvei langs Vallevegen. Parkeringsplasser i planområdet kan også nyttes for eksisterende/framtidig forretningsvirksomhet (ansatteparkering)/ utleieboliger etc. ved Sjøbua. På denne måten kan planforslaget bedre trafikksituasjonen ved Sjøbua. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 9 av 15

10 13. Egil Funnemark, eier av gbn 79/31, brev datert Funnemark peker på diverse forhold / hensyn / ulemper knyttet til evt. etablering av ny kai. Funnemark tar til orde for at hele den gjeldende reguleringsplanen for Eikvika bør tas opp til ny vurdering. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal nyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. - Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. Avgrensing av planområdet er definert av kommunal planmyndighet. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 10 av 15

11 7. Reguleringsforslaget 7.1 Planforslaget Planforslaget er kalt: Detaljregulering for Eikvika. Planområdets avgrensing er vist på plankartet. Planforslaget består av: 1. Plankart i målestokk 1:1000 på papir, datert (-foreligger også i sosi-format). 2. Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert , med vedlegg 4. Skisseprosjekt og 3d-illustrasjoner. Reguleringsplanen vil erstatte del av gjeldende reguleringsplan: Plan «Detaljregulering for Valleveien, vedtatt , revidert ». Det foreliggende planforslaget foreslår endring av regulert arealbruk i ett byggeområde fra «fritids- og turistformål, utleie» til «kombinerte formål, fritidsbebyggelse / bolig / forretning». Alle relevante bestemmelser i gjeldende reguleringsplan - bl.a. krav til utforming og plassering av ny bebyggelse - er opprettholdt. Formålsgrenser er også opprettholdt i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Navn på friområde og trafikkområder er opprettholdt som i gjeldende reguleringsplan. 7.2 Reguleringsplanens hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av nye fritidsboliger i konsentrert / terrassert bebyggelse på eiendommene gbn. 79/63, 79/107, 83/86, 83/100 og 83/176. Arealbruk i byggeområdet der fritidsboliger planlegges oppført foreslås endret fra «fritids- og turistformål, utleieleiligheter», til «kombinerte formål, fritidsbebyggelse / bolig / forretning». o Fritidsbebyggelse Foreslått omregulering vil medføre at eiere av fritidsboliger ikke er forpliktet til å drive utleie, slik gjeldende regulering forutsetter. o Bolig Planforslaget krever at minimum 1/6 boenhetene i planområdet skal nyttes til boligformål - med tilhørende uteoppholdsareal og lekeareal. o Forretning Planforslaget forutsetter etablering av parkeringskjeller. I tillegg til bilplasser for boliger og fritidsboliger skal p-kjelleren romme ca. 50 bilplasser som kan tilbys solgt/utleid til hytteeiere, næringsdrivende og andre som i dag savner parkeringsplass i området. På denne måten bidrar planforslaget til drift/utvikling av virksomheten ved Sjøbua. Det tillates ikke etablering av forretninger i planområdet. Planforslaget krever at kaia i Eikvika (som er hjemlet i gjeldende plan) må ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planområdet skal nyttes til dette formålet. 7.3 Utredninger / dokumentasjon Uttalelse fra megler/advokatkontor. Forslagsstiller har innhentet rammetillatelse for et prosjekt som var planlagt drevet i samsvar med gjeldende regulering altså med «sale & leaseback» av fritidsboliger. Vedlagt vurdering fra megler Midgaard og Opthun AS, datert , bekrefter at et slikt konsept ikke lar seg realisere. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 11 av 15

12 7.3.2 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Forslagsstiller har i forbindelse med pågående rullering av kommuneplanens arealdel rettet et innspill, datert , til Bamble kommune. I innspillet argumenteres det for å endre arealbruk i planområdet fra «byggeområde for forretning» til «bygge- og anleggsområde for fritidsbebyggelse» - i samsvar med det foreliggende planforslaget. Bamble kommune forkastet innspillet med begrunnelse i at kommunen ønsket utvikling av boliger i planområdet og med henvisning til kommunens generelle føringer for lokalisering av ny fritidsbebyggelse. Kopi av innspillet og kommunens svarbrev følger vedlagt Bearbeidet forprosjekt Prosjektet som er godkjent av kommunen (rammetillatelse er gitt) inneholder 27 fritidsboliger for salg og tilbakeleie («sale & leaseback») - i konsentrert, terrassert bebyggelse. I grunnen under bebyggelsen er det godkjent etablering av parkeringsanlegg med til sammen 260 biloppstillingsplasser. Prosjektet vurderes nå bearbeidet til å inneholde 31 leiligheter. Grunnflate på noen av de opprinnelig prosjekterte fritidsboligene er redusert, slik at bebygd areal / tomteutnyttelse, byggehøyder, atkomstforhold etc. opprettholdes i samsvar med gjeldende plan / godkjent prosjekt. Minimum 1/6 av leilighetene skal nyttes til boligformål. Parkeringsanlegg i grunnen reduseres til ca. 110 plasser. Dette gir nødvendig parkering for prosjektert bebyggelse, samt ca. 50 bilplasser som kan tilbys solgt/utleid til hytteeiere, næringsdrivende og andre som i dag savner parkeringsplass i området. Situasjonsplan, fasadeoppriss, plantegninger og 3D-illustrasjoner som dokumenterer utformingen av det bearbeidete prosjektet følger vedlagt. 7.4 Planlagt arealbruk - reguleringsformål Området reguleres til følgende arealbruk: 1. Bebyggelse og anlegg - pbl : Kombinerte formål, fritidsbolig / bolig / forretning FBF1 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - pbl : Kjørevei Gangvei Annen veggrunn, tekniske anlegg V1 GS3 GS5 3. Grønnstruktur - pbl : Friområde F5 4. Hensynssoner - pbl 11.8 og : Faresone, frisikt Bevaring av naturmiljø H140_1 H560_1 Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 12 av 15

13 7.5 Ny bebyggelse plassering og utforming Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. plassering og utforming av bebyggelse og anlegg opprettholdes. 7.6 Arealutnyttelse og byggehøyder Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. arealutnyttelse og byggehøyder opprettholdes. 7.7 Parkering Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. parkering opprettholdes. 7.8 Terrengbearbeiding Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. sprenging/fjellskjæring og annen terrengbearbeiding opprettholdes. 7.9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Gjeldende regulering av offentlige trafikkområder langs Valleveien opprettholdes. Det forutsettes at ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt ledningsnett for vann og avløp og at dette skal avklares nærmere ved inngåelse av utbyggingsavtale med Bamble kommune Grunnforhold Gjeldende reguleringsbestemmelse opprettholdes - med krav om gjennomføring av geoteknisk vurdering/undersøkelse, der dette synes nødvendig Støyforhold Gjeldende reguleringsbestemmelse opprettholdes - med krav om at retningslinjer i forskrift for støyhåndtering (T-1442) skal legges til grunn for videre planlegging / prosjektering Kulturverninteresser Gjeldende reguleringsbestemmelse om vern av kulturminner er opprettholdt Grønnstruktur og naturmangfold Gjeldende bestemmelse om vern av fjellkolle og eiketre i søndre del av planområdet opprettholdes. Gjeldende regulering i område der det er registrert «rødlisteart» opprettholdes (annen veigrunn). Det planlegges ikke gjennomføring av tiltak i dette omådet RPR, Barn og unges interesser Planforslaget sikrer opparbeiding av småbarnslekeplass med utstrekning min 150m2. Regulerte GS-veier/fortau gir trafikksikker forbindelse for gående og syklende på strekningen forbi planområdet. Planforslaget vurderes ellers ikke å berøre barn og unges interesser RPR, Areal- og transportplanlegging o Planområdet ligger nær forretnings-/servicesenter. o Planområdet ligger nær etablert hovedvei. o Det legges til rette for effektiv arealutnyttelse i planområdet. Planforslaget anses å være utformet i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 13 av 15

14 7.16 RPR, Forvaltning av arealer i strandsonen Målet med RPR er å sikre at natur-, kultur- og rekreasjonsverdier i strandsonen forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. De er også ment å gi muligheter for allment friluftsliv i form av båtferdsel og ferdsel til fots, samt opphold. Planområdet i Eikvika er i gjeldende arealdel til kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplan vedtatt disponert som byggeområde. Foreliggende planforslag opprettholder gjeldende føringer for utforming av bebyggelse, hensyn til grønnstruktur, samt regulerte trafikkforbindelser for gående/syklende. Allmenne interesser blir ikke negativt berørt. Planlagt prosjekt er tilpasset eksisterende terrengform, og blokkerer ikke viktige rekreasjonsområder, turveier etc. Foreslått reguleringsendring vurderes derfor å være i samsvar med gjeldende retningslinje Krav til dokumentasjon og rekkefølge I planforslaget settes følgende krav til dokumentasjon og rekkefølge: Rekkefølgekrav o Krav i gjeldendende reguleringsplan - om opparbeiding av parkeringsplasser, uteoppholdsareal og miljøstasjon - opprettholdes Dokumentasjonskrav o Krav i gjeldendende reguleringsplan - om utarbeidelse av landskapsplan - opprettholdes. o Krav i gjeldendende reguleringsplan - om godkjent anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg - opprettholdes. 8. Vurdering av planforslaget Det legges etter forslagsstillers oppfatning opp til en hensiktsmessig arealbruk i planområdet : o o o o o o Området nyttes i dag til fritidsbebyggelse. Planlagt prosjekt medfører en mer effektiv arealutnyttelse. Områdets topografi med nokså store høydeforskjeller tilsier at området er lite egnet til etablering av ordinær forretningsvirksomhet, som gjerne skal ligge på ett plan. En formålsendring reduserer derfor ikke tilgangen på egnet areal for etablering av nye forretninger i området. Etablering av nye fritidsboliger og boliger vil styrke grunnlaget for næringsvirksomhet i Valle-området gjennom hele året. Allmenne interesser blir ikke negativt berørt. Planlagt prosjekt tilpasser seg eksisterende terrengsituasjon, og blokkerer ikke viktige rekreasjonsområder, turveier etc. Vedlagte illustrasjoner dokumenterer hvordan planlagt bebyggelse vil framstå i landskapet. Overskuddsmasser fra planlagt anlegg kan nyttes til etablering av offentlig kai i Eikvika. Planlagt prosjekt vil gi «et overskudd» på ca. 50 bilplasser, som kan tilbys næringsdrivende (ansatteparkering), hytteeiere og andre som i dag savner parkeringsplass i området. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 14 av 15

15 9. Vedlegg 1. Referat fra oppstartmøte, Varslingsmateriale og mottatte merknader til varsling av planarbeidet 3. Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel, Bamble kommunes svar (avslag) på innspill til kommuneplan 5. Redegjørelse fra Midgaard og Opthun AS, Situasjonsplan, fasadeoppriss, plantegninger og 3D-illustrasjoner som dokumenterer utformingen av bearbeidet forprosjekt. 7. ROS-analyse, Sjekkliste for planlegging, (Grenlandsstandarden). Porsgrunn, Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 15 av 15

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Dato: 20.08.14 Revidert: 27.10.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKKBAKKEN 28 PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon av bestemmelser: xxxx 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE Bestemmelser DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE FORSLAG - Børve og Borchsenius as, 20.02.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Avgrensing av planområdet er vist på plankart

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 066/14 Kommunestyret 13.11.2014 055/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TORSKEBERGET, PORSGRUNN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TORSKEBERGET, PORSGRUNN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TORSKEBERGET, PORSGRUNN KOMMUNE Dato: 04.11.13 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Oversendelse av plan for behandling Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr Stapnes hytteområde.

Oversendelse av plan for behandling Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr Stapnes hytteområde. Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Vår ref.: rkt Dato: 15.06.16 Oversendelse av plan for behandling Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr. 81 - Stapnes hytteområde. I medhold av PBL

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer