PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av Eikvika Utbygging AS. Hensikten med omreguleringen er formålsendring for byggeområde FT1 i gjeldende reguleringsplan for Eikvika Valle, vedtatt Arealbruk i området planlegges endret fra «fritids- og turistformål, utleieleiligheter», til «kombinert formål bolig, forretning, fritidsbebyggelse». Planforslaget skal også legge til rette for etablering av parkeringskjeller. I tillegg til bilplasser for planlagte fritidsboliger skal p-kjelleren romme ca. 50 bilplasser som kan tilbys hytteeiere eller næringsdrivende som har behov for parkering. Overskuddsmasser fra planlagt tiltak kan nyttes til etablering av kaia som er planlagt i Eikvika. Planområdet ligger på nordside av Valleveien like ved Sjøbua i Valle. Fig 1 flyfoto med angivelse av planområdets beliggenhet Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 1 av 15

2 2. Planstatus 2.1 Kommuneplanens arealdel I gjeldende arealdel til kommuneplanen inngår planområdet i et byggeområde for «forretning framtidig». I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har forslagsstiller rettet et innspill til Bamble kommune med anmodning om at det skal legges til rette for oppføring av fritidsbebyggelse i det aktuelle området. Kopi av innspillet følger vedlagt. Fig.2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel - med angivelse av planområdets beliggenhet 2.2 Gjeldende reguleringsplan Planområdet er omfattet av «Detaljregulering for Eikvika Valle, vedtatt , revidert ». Planen viser byggeområde for «fritids- og turistformål utleieleiligheter» i byggeområdet som nå foreslås omregulert. Byggeområdet er inndelt i 5 sektorer med «avtrappet» grense for maksimalt tillatt byggehøyde. På strekningen gjennom planområdet er det regulert fortau / gangvei på begge sider av fv208 - Valleveien. På nordside av Valleveien er det regulert et mindre friområde, samt hensynssoner for bevaring av terreng og vegetasjon. Vest for planområdet er det regulert nytt offentlig kaiområde / båtslipp. Fig.3 Gjeldende reguleringsplan - med angivelse av planområdets beliggenhet Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 2 av 15

3 3. Eiendomsforhold Eiendomsforholdene i planområdet er følgende: Gbn. 79/63, 79/107, 83/86, 83/100 og 83/176 eies alle av Eikvika Utbygging AS. Gbn. 208/1 er offentlig veigrunn (del av fv208), som eies av Telemark fylkeskommune. Fig.4 Situasjonskart med eiendomsgrenser / avgrensing av planområdet. 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Utstrekning Planområdet har en utstrekning på ca. 5,4 daa, og omfatter areal som ligger på nordside av Valleveien, samt del av Valleveien like ved Sjøbua i Valle. Mot vest, nord og øst er planområdet avsluttet i eiendomsgrense mot naboeiendommer. Langs Valleveien (FV208) er plangrense satt i regulerte formålsgrenser. 4.2 Landskap og grunnforhold Valleveien tangerer sjøkanten i Eikvika og forretningsområdet ved Sjøbua. Terrenget på innside av Valleveien har en «skålform» som stiger oppover mot øst fra ca. cote+2 ved Valleveien - til ca. cote+23 i den øverste, nordøstre delen av planområdet. Fra planområdet er det utsikt over Eikvika og skjærgården i syd/sydvest. Terrenget i planområdet og omgivelsene preges av knauser og fjell i dagen. Det antas på dette grunnlaget at planområdet ikke er skredutsatt. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 3 av 15

4 4.3 Eksisterende bebyggelse og virksomhet I øvre del av planområdet står det i dag oppført en mindre fritidsbolig. Eiendommer omkring planområdet på nordside av Valleveien - er bebygget med fritidsboliger. På sydside av Valleveien ligger «Sjøbua» - med et nokså rikholdig forretnings- og servicetilbud. Utenfor Sjøbua er det etablert småbåthavn med private båtplasser og gjestebrygger. Også Taxibåtene har bryggeplass utenfor Sjøbua. 4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Valleveien og gangvei/fortau langs sydside av Valleveien er opparbeidet i samsvar med foreliggende kartgrunnlag og gjeldende reguleringsplan. Kommunalt ledningsnett for vann og avløp ligger i grunnen langs Valleveien. 4.5 Grønnstruktur og naturmangfold Ubebygd areal i planområdet framstår som naturtomt, med (sparsomme) innslag av trevegetasjon. På en liten kolle inntil Valleveien står et eiketre. Naturdirektoratets innsynsside viser registrering av sårbar art (hettemåke) i fjellskråning nord for Valleveien. Det er ikke registrert sårbare/truete arter eller naturtyper i areal der det planlegges utbygging/tiltak. 5. Planprosess og medvirkning 5.1 Oppstartmøte Oppstartmøte med Bamble kommune ble avholdt Referat fra møtet følger vedlagt. Kommunen ga følgende foreløpige råd og vurderinger : o Det må inngås utbyggingsavtale om etablering av kommunaltekniske anlegg (løsninger for vann og avløp). o Bamble kommune vil ta omreguleringen opp til drøfting med regionale myndigheter. 5.2 Første varsel om oppstart av planarbeid Oppstart av planarbeidet ble annonsert Det ble samtidig varslet pr. brev til grunneiere i nabolaget, samt relevante offentlige instanser, lag og organisasjoner. Frist for merknader ble satt til I varsel ble det også orientert om mulig inngåelse av utbyggingsavtale. Foreslått avgrensing av planområdet er definert av Bamble kommune. Kopi av varselbrev og adresseliste følger vedlagt. 5.3 Møte med styret i velforeningen Eikvika Utbygging AS gjennomførte et møte med styret i Valle og omegn velforening, som hadde uttrykt motstand / skepsis i sin uttalelse til det varslete planarbeidet. I møtet ble foreliggende prosjekt og pågående planarbeid presentert og drøftet. Det ble konkludert med at styret ikke ønsket å uttale seg nærmere, uten at velets medlemmer ble gitt en tilsvarende orientering. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 4 av 15

5 5.4 Åpent møte i velforeningen Eikvika Utbygging AS gjennomførte et åpent møte på Valleskolen, der velforeningens medlemmer (og representanter for Eikelia hytteforening) var invitert. Den nye formannen i velforeningen var tydelig kritisk til prosjektet. De som ellers uttalte seg fra velets side tok til orde for at det heller bør bygges boliger enn fritidsboliger i området. Medlemmer av Eikelia hytteforening ønsket nærmere redegjørelse for prosjektet - ved at det godkjente prosjektets plassering og høyder ble stukket ut på tomta - og garanti for at utbyggingen ikke vil medføre ulemper eller skader for fritidseiendommene i nærheten. (Utstikking på tomta som viser planlagt plassering av bygg og høyder er senere utført). 5.5 Møte med gruppeledere i Bamble kommune På bakgrunn av det sterke engasjementet og den til dels sprikende respons plan/prosjekt ble møtt med, ble det tatt initiativ til å drøfte planprosessen med kommunens politikere for å avklare hvordan / på hvilke vilkår planarbeidet best kunne videreføres. Etter drøfting i møte med kommunens gruppeledere/partigrupper ble det besluttet å bearbeide planforslaget, slik at den planlagte utbyggingen også skal bestå av en andel boliger. 5.6 Møter og dialog med kommuneadministrasjon Som ledd i planarbeidet har det vært gjennomført fortløpende «drøftingsmøter og dialog» med kommunens saksbehandlere. Kommunen vurderte det som påkrevet at oppstart av planarbeidet ble varslet på nytt, dersom planforslaget også skulle åpne for bygging av boliger. 5.7 Andre varsel om oppstart av planarbeid Oppstart av planarbeidet ble på nytt annonsert med orientering om at det også skal legges til rette for boligbygging i planområdet. Det ble samtidig varslet pr. brev til grunneiere i nabolaget, samt relevante offentlige instanser, lag og organisasjoner. Frist for merknader ble satt til Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 5 av 15

6 6. Uttalelser til varsel om planarbeid Det er pr mottatt 13 uttalelser til det 2. varselet om planarbeidet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert nedenfor. Uttalelsene i sin helhet følger vedlagt. Vedlagt følger også kopi av uttalelsene som ble mottatt til det første planvarselet sammen med forslagsstillers vurdering av disse. 1. Fylkesmannen i Telemark, brev datert Fylkesmannen uttrykker bekymring for at en kombinasjon av bolig og fritidsbolig er uheldig fordi det kan føre til «mindre levende by- og tettsteder, (særlig utenfor høysesongen)». Videre påpeker FM at utfylling i sjø krever tillatelse etter forurensingsforskriften/vurdering etter forurensingsloven - samt geotekniske vurderinger mht. stabilitet. - Det skal utarbeides ROS-analyse som del av planforslaget. - Reguleringsbestemmelsene krever at minst 1/6 av boligene i planområdet skal være ordinære boliger. Også planlagte fritidsboliger skal bygges med boligstandard (fullisolerte og med innlagt vann i motsetning til eksisterende hytter i nærheten). Det antas at disse fritidsboligene i stor grad vil «ha lys i vinduene» også utenom sommersesong. Etter forslagsstillers vurdering vil både boligene og fritidsboligene bidra til «en vitalisering» av Valle - gjennom hele året. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt, med nødvendige søknader og vurderinger (mht. forurensing) som del av byggesøknad. Planlagt utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. - ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 2. Statens vegvesen, brev datert Vegvesenet uttrykker bekymring for at reguleringsendringen vil medføre etablering av forretninger i planområdet og dermed økt trafikk i et område som allerede har dårlig kapasitet. - Det tillates ikke etablering av ny forretning i planområdet men det åpnes for at parkeringsanlegg kan nyttes til ansatteparkering (ikke kundeparkering) for virksomhetene ved Sjøbua. Planlagt parkeringsanlegg kan også tilby p-plass for hytteeiere og beboere utenfor planområdet. Planlagt utbygging i Eikvika vil dermed ha en positiv innvirkning på trafikk-/parkeringssituasjonen i Valle. 3. Telemark fylkeskommune, brev datert TFK krever at reguleringsbestemmelser skal inneholde krav om meldeplikt (ved evt. funn av kulturminner) i samsvar med 8 i Lov om kulturminner. TFK har ellers ingen merknader til planvarselet. - Krav om meldeplikt er tatt inn i reguleringsbestemmelsene til planforslaget. 4. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert DMF har ingen merknader til planarbeidet. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 6 av 15

7 5. Bamble kommune, virksomhet for kultur, mail datert Virksomhet for kultur har ingen merknader til planarbeidet. 6. Valle og omegn velforening, brev datert Velforeningen signaliserer at de hele tiden har vært skeptiske til utbyggingen av fritidsboliger men at en kombinasjon av fritids-, bolig- og næringsformål kan være mer positivt for området. - Maksimumshøyde på bebyggelsen vil være svært sjenerende for eksisterende fritidseiendommer i nærheten, og bør derfor vurderes på nytt. - Behovet for en dypvannskai er antagelig ikke til stede lenger. Etablering av kaia vil også ha negative konsekvenser for andre grunneiere, samt at tiltaket vil berøre sjøbunn med forekomster av ålegrass. - Forslagsstiller er enig i at det er positivt for området med en andel boliger og at det kan etableres parkeringsplasser som kan tilbys nye/eksisterende forretningsvirksomhet i nærheten. - Planlagte fritidsboliger skal bygges med boligstandard. Det antas at fritidsboligene i stor grad vil bli benyttet også utenom sommersesong. Etter forslagsstillers vurdering vil også nye fritidsboliger bidra til «en vitalisering» av Valle - gjennom hele året. - Det er riktig at den planlagte utbyggingen vil skjerme for noe av sjøutsikten for eksisterende fritidsboliger i nabolaget. Bestemmelser for byggehøyder er allerede vurdert i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan for Eikvika. Planforslaget legger ikke opp til endring av de allerede vedtatte byggehøydene. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. Planlagt utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. 7. Eikelia hytteforening, brev datert Hytteforeningen viser til at eksisterende utbygging av frittliggende hytter er gjort med hensyn til terrengtilpasning og utsiktsforhold. Den planlagte utbyggingen i Eikvika vil være ødeleggende mht. utsiktsforhold (og dermed verdi) for eksisterende hytter. - Hytteforeningen ønsker utarbeidelse av fotomontasjer som dokumenterer hvordan planlagt bebyggelse påvirker utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse at planlagte byggehøyder (på nytt) stikkes ut i terrenget, slik at det kan gjennomføres en befaring i området, der også kommunale plan/bygningsmyndighet deltar. - Hytteforeningen anmoder om at tillatte byggehøyder i planområdet blir redusert tilsvarende 1-1,5 etasjehøyder. - Det er riktig at den planlagte utbyggingen vil skjerme for noe av sjøutsikten for eksisterende fritidsboliger i nabolaget. Bestemmelser for byggehøyder er allerede vurdert i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan for Eikvika. Planforslaget legger ikke opp til endring av de allerede vedtatte byggehøydene. Forslagsstiller er positivt innstilt til å delta på en befaring, dersom kommunen vurderer dette som nødvendig for sin behandling av plansaken. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 7 av 15

8 8. Vidar Jensrud, eier av gbn. 83/65, brev datert Jensrud ønsker orientering om hvilken fordeling av bolig/fritidsbolig (og andre forhold av betydning for ham) planforslaget vil legge opp til. - Det planlagte prosjektet bryter med skalaen på eksisterende fritidsbebyggelse og boligbebyggelse i området og vil ha en ødeleggende virkning på sjøutsikt og kveldslys for Jensruds fritidsbolig. Det anmodes om at bebyggelsens høyde reduseres med ca. 1,5 etasjehøyde og at det gjennomføres en befaring i området. - Det er riktig at prosjektets utforming bryter med annen bebyggelse i området. Planlagt bebyggelse er terrassert og tilpasset eksisterende terrengsituasjon på en tilfredsstillende måte mht. eksponering mot omgivelsene i samsvar med de føringer som er gitt for byggehøyder i gjeldende reguleringsplan. - Jensrud vil få anledning til å uttale seg om planforslagets konkrete innhold i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. - Det vises ellers til kommentar til merknad fra Eikelia hytteforening. 9. Geir Hørthe, eier av gbn. 83/80, brev datert Hørthe mener at planlagte byggehøyder vil være ødeleggende for hans eiendom mht. utsiktsforhold. Hørthe ønsker derfor at planlagte byggehøyder reduseres med minimum èn etasje. - Fylkesmannen bør involveres for å vurdere om det er akseptabelt med bygging av nye fritidsboliger i strandsonen som er i strid med gjeldende retningslinjer/føringer. - Hørthe antar at planlagte ferieleilighetet vil benyttes kun i sommersesongen og derfor ha en negativ effekt på Valle sentrum resten av året. - Planlagt prosjekt vil generere trafikale problemer. - Det er riktig at den planlagte utbyggingen vil skjerme for noe av sjøutsikten for eksisterende fritidsboliger i nabolaget. Bestemmelser for byggehøyder er allerede vurdert i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan for Eikvika. Planforslaget legger ikke opp til endring av de allerede vedtatte byggehøydene. Regionale myndigheter/fylkesmannen uttrykte ikke skepsis til planlagt arealbruk da Bamble kommune tok dette spørsmålet opp i forbindelse med oppstart av plansaken. Forslagsstiller oppfatter det derfor som et «lokalpolitisk anliggende» om det skal tillates avvik fra Bamble kommunes generelle føringer for oppføring av nye fritidsboliger. Fylkesmannen vil igjen bli involvert i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget - Planlagte fritidsboliger skal bygges med boligstandard. Det antas at fritidsboligene i stor grad vil bli benyttet også utenom sommersesong. Etter forslagsstillers vurdering vil planlagte fritidsboliger (og ordinære boliger) bidra til «en vitalisering» av Valle - gjennom hele året. - Etter forslagsstillers vurdering er løsninger for trafikkavvikling/trafikksikkerhet godt ivaretatt i planforslaget med tosidig fortau/gangvei langs Vallevegen. Parkeringsplasser i planområdet kan også nyttes for eksisterende/framtidig forretningsvirksomhet (ansatteparkering)/ utleieboliger etc. ved Sjøbua. På denne måten kan planforslaget bedre trafikksituasjonen ved Sjøbua. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 8 av 15

9 10. Advokatene i Skien v/ Lars Skjelbred, brev datert og Advokat Skjelbred representerer Helene Løvenskiold Kopp og Kristine Klaveness, som er eiere av gbn. 79/33. Skjelbred ber om forlenget frist for uttale til Eventuell forretningsetablering i planområdet vil forverre en allerede presset trafikksituasjon (i sommersesongen). - Etablering av planlagt kai i Eikvika er ikke ønskelig, bl.a. fordi dette berører private grunneieres interesser og fordi kaia vil være til hinder for småbåttrafikken i området. - Forholdene på stedet tilsier at utformingen av planlagt kaianlegg må revurderes. - Det er sendt mail til Skjelbred med aksept for at uttalefrist utsettes til Det tillates ikke etablering av ny forretning i planområdet men det åpnes for at parkeringsanlegg kan nyttes til ansatteparkering (ikke kundeparkering) for virksomhetene ved Sjøbua. Planlagt parkeringsanlegg kan også tilby p-plass for hytteeiere og beboere utenforplanområdet. Planlagt utbygging i Eikvika vil dermed ha en positiv innvirkning på trafikk-/parkeringssituasjonen i Valle. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. Eventuelle vurderinger av endret utforming av kaia / problemstillinger knyttet til grunneieres rettigheter må avklares i forbindelse med byggesaken. Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. 11. Eva og Alf Magne Tomren, eiere av gbn. 79/47 og 79/ 106, brev datert Tomren peker på diverse forhold/hensyn/ulemper knyttet til evt. etablering av ny kai. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene til det foreliggende planforslaget krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. - Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. 12. Bjørn Jacobsen, for eiere av gbn 79/8, brev datert Jacobsen peker på diverse forhold/hensyn/ulemper knyttet til evt. etablering av ny kai. - Etter Jacobsens vurdering vil trafikkøkningen som følger av planforslaget medføre en ulempe for gbn. 79/8. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal benyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. - Etter forslagsstillers vurdering er løsninger for trafikkavvikling/trafikksikkerhet godt ivaretatt i planforslaget med tosidig fortau/gangvei langs Vallevegen. Parkeringsplasser i planområdet kan også nyttes for eksisterende/framtidig forretningsvirksomhet (ansatteparkering)/ utleieboliger etc. ved Sjøbua. På denne måten kan planforslaget bedre trafikksituasjonen ved Sjøbua. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 9 av 15

10 13. Egil Funnemark, eier av gbn 79/31, brev datert Funnemark peker på diverse forhold / hensyn / ulemper knyttet til evt. etablering av ny kai. Funnemark tar til orde for at hele den gjeldende reguleringsplanen for Eikvika bør tas opp til ny vurdering. - Etablering av ny kai i Eikvika er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Kaia ligger utenfor området som nå foreslås omregulert. Reguleringsbestemmelsene krever at kaia skal ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planlagt utbygging skal nyttes til dette tiltaket. Tiltaket vil i så fall bli nabovarslet og byggemeldt. - Utbygging i planområdet kan gjennomføres uavhengig av etablering av kai i Eikvika. Avgrensing av planområdet er definert av kommunal planmyndighet. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 10 av 15

11 7. Reguleringsforslaget 7.1 Planforslaget Planforslaget er kalt: Detaljregulering for Eikvika. Planområdets avgrensing er vist på plankartet. Planforslaget består av: 1. Plankart i målestokk 1:1000 på papir, datert (-foreligger også i sosi-format). 2. Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert , med vedlegg 4. Skisseprosjekt og 3d-illustrasjoner. Reguleringsplanen vil erstatte del av gjeldende reguleringsplan: Plan «Detaljregulering for Valleveien, vedtatt , revidert ». Det foreliggende planforslaget foreslår endring av regulert arealbruk i ett byggeområde fra «fritids- og turistformål, utleie» til «kombinerte formål, fritidsbebyggelse / bolig / forretning». Alle relevante bestemmelser i gjeldende reguleringsplan - bl.a. krav til utforming og plassering av ny bebyggelse - er opprettholdt. Formålsgrenser er også opprettholdt i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Navn på friområde og trafikkområder er opprettholdt som i gjeldende reguleringsplan. 7.2 Reguleringsplanens hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av nye fritidsboliger i konsentrert / terrassert bebyggelse på eiendommene gbn. 79/63, 79/107, 83/86, 83/100 og 83/176. Arealbruk i byggeområdet der fritidsboliger planlegges oppført foreslås endret fra «fritids- og turistformål, utleieleiligheter», til «kombinerte formål, fritidsbebyggelse / bolig / forretning». o Fritidsbebyggelse Foreslått omregulering vil medføre at eiere av fritidsboliger ikke er forpliktet til å drive utleie, slik gjeldende regulering forutsetter. o Bolig Planforslaget krever at minimum 1/6 boenhetene i planområdet skal nyttes til boligformål - med tilhørende uteoppholdsareal og lekeareal. o Forretning Planforslaget forutsetter etablering av parkeringskjeller. I tillegg til bilplasser for boliger og fritidsboliger skal p-kjelleren romme ca. 50 bilplasser som kan tilbys solgt/utleid til hytteeiere, næringsdrivende og andre som i dag savner parkeringsplass i området. På denne måten bidrar planforslaget til drift/utvikling av virksomheten ved Sjøbua. Det tillates ikke etablering av forretninger i planområdet. Planforslaget krever at kaia i Eikvika (som er hjemlet i gjeldende plan) må ferdigstilles, dersom overskuddsmasser fra planområdet skal nyttes til dette formålet. 7.3 Utredninger / dokumentasjon Uttalelse fra megler/advokatkontor. Forslagsstiller har innhentet rammetillatelse for et prosjekt som var planlagt drevet i samsvar med gjeldende regulering altså med «sale & leaseback» av fritidsboliger. Vedlagt vurdering fra megler Midgaard og Opthun AS, datert , bekrefter at et slikt konsept ikke lar seg realisere. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 11 av 15

12 7.3.2 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Forslagsstiller har i forbindelse med pågående rullering av kommuneplanens arealdel rettet et innspill, datert , til Bamble kommune. I innspillet argumenteres det for å endre arealbruk i planområdet fra «byggeområde for forretning» til «bygge- og anleggsområde for fritidsbebyggelse» - i samsvar med det foreliggende planforslaget. Bamble kommune forkastet innspillet med begrunnelse i at kommunen ønsket utvikling av boliger i planområdet og med henvisning til kommunens generelle føringer for lokalisering av ny fritidsbebyggelse. Kopi av innspillet og kommunens svarbrev følger vedlagt Bearbeidet forprosjekt Prosjektet som er godkjent av kommunen (rammetillatelse er gitt) inneholder 27 fritidsboliger for salg og tilbakeleie («sale & leaseback») - i konsentrert, terrassert bebyggelse. I grunnen under bebyggelsen er det godkjent etablering av parkeringsanlegg med til sammen 260 biloppstillingsplasser. Prosjektet vurderes nå bearbeidet til å inneholde 31 leiligheter. Grunnflate på noen av de opprinnelig prosjekterte fritidsboligene er redusert, slik at bebygd areal / tomteutnyttelse, byggehøyder, atkomstforhold etc. opprettholdes i samsvar med gjeldende plan / godkjent prosjekt. Minimum 1/6 av leilighetene skal nyttes til boligformål. Parkeringsanlegg i grunnen reduseres til ca. 110 plasser. Dette gir nødvendig parkering for prosjektert bebyggelse, samt ca. 50 bilplasser som kan tilbys solgt/utleid til hytteeiere, næringsdrivende og andre som i dag savner parkeringsplass i området. Situasjonsplan, fasadeoppriss, plantegninger og 3D-illustrasjoner som dokumenterer utformingen av det bearbeidete prosjektet følger vedlagt. 7.4 Planlagt arealbruk - reguleringsformål Området reguleres til følgende arealbruk: 1. Bebyggelse og anlegg - pbl : Kombinerte formål, fritidsbolig / bolig / forretning FBF1 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - pbl : Kjørevei Gangvei Annen veggrunn, tekniske anlegg V1 GS3 GS5 3. Grønnstruktur - pbl : Friområde F5 4. Hensynssoner - pbl 11.8 og : Faresone, frisikt Bevaring av naturmiljø H140_1 H560_1 Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 12 av 15

13 7.5 Ny bebyggelse plassering og utforming Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. plassering og utforming av bebyggelse og anlegg opprettholdes. 7.6 Arealutnyttelse og byggehøyder Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. arealutnyttelse og byggehøyder opprettholdes. 7.7 Parkering Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. parkering opprettholdes. 7.8 Terrengbearbeiding Bestemmelser i gjeldende reguleringsplan mht. sprenging/fjellskjæring og annen terrengbearbeiding opprettholdes. 7.9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Gjeldende regulering av offentlige trafikkområder langs Valleveien opprettholdes. Det forutsettes at ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt ledningsnett for vann og avløp og at dette skal avklares nærmere ved inngåelse av utbyggingsavtale med Bamble kommune Grunnforhold Gjeldende reguleringsbestemmelse opprettholdes - med krav om gjennomføring av geoteknisk vurdering/undersøkelse, der dette synes nødvendig Støyforhold Gjeldende reguleringsbestemmelse opprettholdes - med krav om at retningslinjer i forskrift for støyhåndtering (T-1442) skal legges til grunn for videre planlegging / prosjektering Kulturverninteresser Gjeldende reguleringsbestemmelse om vern av kulturminner er opprettholdt Grønnstruktur og naturmangfold Gjeldende bestemmelse om vern av fjellkolle og eiketre i søndre del av planområdet opprettholdes. Gjeldende regulering i område der det er registrert «rødlisteart» opprettholdes (annen veigrunn). Det planlegges ikke gjennomføring av tiltak i dette omådet RPR, Barn og unges interesser Planforslaget sikrer opparbeiding av småbarnslekeplass med utstrekning min 150m2. Regulerte GS-veier/fortau gir trafikksikker forbindelse for gående og syklende på strekningen forbi planområdet. Planforslaget vurderes ellers ikke å berøre barn og unges interesser RPR, Areal- og transportplanlegging o Planområdet ligger nær forretnings-/servicesenter. o Planområdet ligger nær etablert hovedvei. o Det legges til rette for effektiv arealutnyttelse i planområdet. Planforslaget anses å være utformet i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 13 av 15

14 7.16 RPR, Forvaltning av arealer i strandsonen Målet med RPR er å sikre at natur-, kultur- og rekreasjonsverdier i strandsonen forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. De er også ment å gi muligheter for allment friluftsliv i form av båtferdsel og ferdsel til fots, samt opphold. Planområdet i Eikvika er i gjeldende arealdel til kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplan vedtatt disponert som byggeområde. Foreliggende planforslag opprettholder gjeldende føringer for utforming av bebyggelse, hensyn til grønnstruktur, samt regulerte trafikkforbindelser for gående/syklende. Allmenne interesser blir ikke negativt berørt. Planlagt prosjekt er tilpasset eksisterende terrengform, og blokkerer ikke viktige rekreasjonsområder, turveier etc. Foreslått reguleringsendring vurderes derfor å være i samsvar med gjeldende retningslinje Krav til dokumentasjon og rekkefølge I planforslaget settes følgende krav til dokumentasjon og rekkefølge: Rekkefølgekrav o Krav i gjeldendende reguleringsplan - om opparbeiding av parkeringsplasser, uteoppholdsareal og miljøstasjon - opprettholdes Dokumentasjonskrav o Krav i gjeldendende reguleringsplan - om utarbeidelse av landskapsplan - opprettholdes. o Krav i gjeldendende reguleringsplan - om godkjent anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg - opprettholdes. 8. Vurdering av planforslaget Det legges etter forslagsstillers oppfatning opp til en hensiktsmessig arealbruk i planområdet : o o o o o o Området nyttes i dag til fritidsbebyggelse. Planlagt prosjekt medfører en mer effektiv arealutnyttelse. Områdets topografi med nokså store høydeforskjeller tilsier at området er lite egnet til etablering av ordinær forretningsvirksomhet, som gjerne skal ligge på ett plan. En formålsendring reduserer derfor ikke tilgangen på egnet areal for etablering av nye forretninger i området. Etablering av nye fritidsboliger og boliger vil styrke grunnlaget for næringsvirksomhet i Valle-området gjennom hele året. Allmenne interesser blir ikke negativt berørt. Planlagt prosjekt tilpasser seg eksisterende terrengsituasjon, og blokkerer ikke viktige rekreasjonsområder, turveier etc. Vedlagte illustrasjoner dokumenterer hvordan planlagt bebyggelse vil framstå i landskapet. Overskuddsmasser fra planlagt anlegg kan nyttes til etablering av offentlig kai i Eikvika. Planlagt prosjekt vil gi «et overskudd» på ca. 50 bilplasser, som kan tilbys næringsdrivende (ansatteparkering), hytteeiere og andre som i dag savner parkeringsplass i området. Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 14 av 15

15 9. Vedlegg 1. Referat fra oppstartmøte, Varslingsmateriale og mottatte merknader til varsling av planarbeidet 3. Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel, Bamble kommunes svar (avslag) på innspill til kommuneplan 5. Redegjørelse fra Midgaard og Opthun AS, Situasjonsplan, fasadeoppriss, plantegninger og 3D-illustrasjoner som dokumenterer utformingen av bearbeidet forprosjekt. 7. ROS-analyse, Sjekkliste for planlegging, (Grenlandsstandarden). Porsgrunn, Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS Beskrivelse Detaljregulering for Eikvika 15 av 15

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling

Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling ArkivsakID.: 11/6357 Arkivkode: FA-L12, PLANID-201208 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 226/13 Planutvalget 03.12.2013 239/13 Planutvalget 17.12.2013 051/14 Planutvalget 25.03.2014 043/14 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358 - Plan ID 201007

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358 - Plan ID 201007 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2010/2779-33905/2014 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.10.2014 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358 - Plan ID 201007 Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Utgave: 03 Dato: 2015-03-27 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde.

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. BESKRIVELSE 26.08.2010 side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD 1. Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. Firma ønsker å legge til

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 1. Bakgrunn Dream AS er grunneier av Pans veg 20. Eiendommen ligger på Heistad og har tidligere vært i bruk som skole og forsamlingslokale. Dream AS har

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1590 Saksbehandler: Per Skaflem Detaljregulering av kommunalt friområde på Brunstad - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 25/2013

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer