3D filmens bildespråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3D filmens bildespråk"

Transkript

1 TorunSpånbergSlettan SOL,Filmvitenskap,FIVM Veileder:LarsGustafAndersson 3D filmensbildespråk omstereoskopiskebilderpåfilm

2 Innhold: Innledning...3 3D filmenshistorie...4 Estetikkensutviklingi3D film...8 Avatarognye3D bilder D filmogestetikk Dsomspesialeffekt D filmogbildekomposisjon...13 DepthCues dybdereferanser...15 Nyttbildespråk?...16 Myteromstereoskopiskfilmskaping...18 Diskusjon...19 AnalyseavbildespråketiUp Bildeutsnittogvinkler...21 Kamerabevegelserogzoom...22 Klipp...23 Objektiv...23 Location...24 Scenografi D bilderrepresentert...26 Resultat...27 Sammenfatning Kildehenvisninger:

3 Innledning 3D filmerfilmmedbildersomgirendybdeillusjon.foråkunnesebilderi3d, måhvertøyeseettlittannerledesbildeenndetandre.nårdetteergjortriktig vilhjernentolkedetobildenepåenmåtesomskaperstereoskopi,eller dybdeperspektivibildet. 2009harpåmangemåterværtåretfor3D filmenstilbakekomst,medavatar (JamesCameron)somåretshøydepunktidesember.Ogkinotrendenharholdt detgåendesiden.filmenesomvisesi3dogogså2d,harmestepartenavsin inntjeningfra3d filminntektene.forøyeblikketerdetstorfilmersomvisesi3d, mentrendengjøratflerevilhivesegpå.iaugust2010starterinnspillingenav denførstesvenske3d filmen,kronjuvelerna,iregiavellalemhagen. 1 Den norskefilmenkon Tikiernåogsåbestemtatskallagesi3D.Filmenblirden førstefiksjonsfilmenomthorheyerdahlogkon TikisreiseoverStillehaveti D filmskapernyemuligheterforhvordanfilmkanseut.forutsetningenefor 3D filmernoeannerledesennforflatfilm,ogdettekreveratestetikken tilrettelegges.såhvordanskillerestetikkeni3d filmfradeni2d?ogblirenfilm bedreavåværeistereoskopisk3d? Idenneoppgavenskaljegpresenteredenstereoskopiske3D filmensutvikling medfokuspåbildespråkogestetikk.oppgavenshovedvektvilliggepåen diskusjonrundtuliketeseromhvasomfungereroghvasomikkefungereri stereoskopisk3d film.tilsluttviljegviseeteksempelpåhvordandettekan kommetiluttrykk,gjennomågjøreenanalyseavbildespråketi animasjonsfilmenup(petedocter,2009),somblevististereoskopisk3dpå kino.hvordanserbildespråketiuput?skillerbildespråketsegpånoensom helstmåte?ogitilfelletdengjørdet,erdetforåtilretteleggebildenetilet3d 1SFNyheter( ):EllaLemhagengör3D film: Lemhagen goer 3Dfilm 2NRKKulturogunderholdning( ): Kon Tiki blirnorgesførste3d film: 3

4 format?hvordanserdetteutisåfall?detteerhovedsakeligdespørsmålenejeg vilfinnesvarpåiminanalyse. Deterliteforskningsomomhandler3D filmensbildespråk,noesomgjørdette tiletuetablertfeltinnenforfilmvitenskapen.ioppgavenshoveddelskaljeg presentereensammenfatningavdetmaterialejegharfunnet.detfinneslite tryktmaterialesomomhandlerogbeskriverhvordanestetikkenogbildespråket i3d filmfungerer.derforermyeavmaterialetmitthentetfrainternettkilder, derjegharfunnetmangespennendeoginteressanteteksteromemnet.mange avforfatterneerprofesjonelle3d filmskapere.ioppgavenskaljeggjengiflere kilder,forågietinnblikkivariasjonenavteorieroginngangsvinkler.jeghar ogsåtattmednoenfilmkritikeressynspunkterpå3d film,foråvisehvordan3dfilmenblirmottattogsettpå. 3D filmenshistorie 3D filmereromtrentlikegammeltsomfilmeniseg,mendeharaldrifåttnoe festetimainstreamfilm.3d filmhaddesinsåkaltegullalderpå50 tallet,og senereenpopularitetsperiodepå80tallet.meddigitaliseringenavkinoenesom nåforegår,har3d filmenigjenfåttmyeoppmerksomhet,ognåsertrendenuttil åværemerlangvarigennsineeldrepopularitetsperioderpå50og80 tallet. Detteerdetfleregrunnertil.Enveldigstordelavdetvisuelleidagensfilmerer dataanimertogdigitale.mangeanimasjonsfilmerblirlageti3d animasjonog kanderforlettkonverterestilstereoskopisk3d 3.Kanoniseringenav stereoskopisk3dbrukerenannenogbedreteknikkenndensomharblittbrukt før.kvalitetenerblittbetydeligbedre,ogpublikumblirikkelengrekvalmeeller fårhodepineavåsefilmene.overgangentildigitalekinoergjørat3d filmkanfå enbetydeligbrederedistribusjonennfør. Eksperimenteringmedstereoskopiske3D bilderharblittgjortsiden1800 tallet. Påmidtenav1890 talletlagetdenbritiskefilmpionerenwilliamfriese Green 3Stereoskopisk3Derselvevisningenavfilmi3D,stereosyn,tobildermansersamtidigmed hjelpavuliketeknikker.jegbrukerbegrepetforåunngåmisforståelsenatjegsnakkerom3danimertfilm.destedenejegnevner3d filmerdetstereoskopisk3dfilmjegsnakkerom. 4

5 muligens 4 verdensførstestereofoniskekamera.kameratokopptoparallelle opptak,ettforhvertøye.denneopptaksteknikkenlignerdenviharidag.han fantimidlertidikkeoppnoenmåteåprosjekterefilmenepålerret.folkmåttestå overetstereoskop ogbareenomgangenkunnese.på20 talletkomteknikken somgjordeatmankunnevise3d filmerforpublikum.enavdeførstkjenteer ThePowerofLove,somblevistpåAmbassadorHoteliLosAngelesseptember 1922(Zone,2007:112).Deførste3D filmeneblevistianaglyfisk3d,sombetyr atdebleprosjektertfratofremviserehvordenenehaddeetgrøntfilterogden andrehaddeetrødtfilter.publikumbleutstyrtmedbrillermedtilsvarende fargerpåvenstreoghøyreøye.resultatetbleensvart hvitt filmmed dybdeeffekt.flerefilmerblevistmeddenneteknikkenunder20 tallet.i1934 gjordelumiere brødreneen3d testfilm,sominneholderblantanneten3dversjonavderesvelkjentefilmtogetankommerperrongen(l ArriveeduTrain) (Lumierebrødrene,1922).Detvarsværtvanskeligåsefilmeneutenåblikvalm ellerfåvondtihodet,allikevelblemangeavfilmenetattimotmedstor begeistringavpublikum(zone,2007:146).motsluttenav20 talletmistetfolk interessenfor3d filmen,ogfilmskapernekonsentrertesegomåutvikleandre aspektervedfilmskaping. I1952komdenstudiouavhengigefilmenBwanaDevil(ArchOboler,1952)og banetveifordetsomsenereskulleblikalt3d filmensgullalder.devilbwanable denførste3d filmenvistifarger.denbenyttetsegavpolariserendeteknikk,som senereskulleblidetvanligepåkinovisningeravstereoskopisk3d film.med denneteknikkenbegrenseslysetsomnårhvertøyegjennombrukavfiltre.to bilderprosjekteresparalleltpåsammeskjermgjennomortogonale(vinkelrette) polariserendefiltre.tilskuerenharpåsegbrillersomogsåharvinkelrette polariserendefiltre.gjennombeggefiltrepassererlysetpåsammemåtesompå ettavdeprosjektertebildene.resultatetblirathvertøyeseretlittannerledes bilde,detteskaperen3d dydeffekt. 4Omhanvarførstuteerusikkert.OmtrentsamtidigkomogsåFredrickhenryVarleymeden patentpålignendekamera.kildensomsieratfriese Greenvarførstute,erhovedsakligbasert påintervjuermedhansfamilie(zone,2007:59). 5

6 Defleste3D filmenesombleprodusertkonsentrertesegpåsensasjonseffekten somkunneoppnåsi3d objekterstikkendeutavskjermen.filmenshistorie fikklavereprioritet.skrekkfilmenhouseofwax(andrédetoth,1953)bleen storkassasuksess,og3d filmenspopularitetvokstesåfortatstudioene masseproduserte3d filmer.merennfemtistereoskopiskefilmerblesluppet mellom (Zone,2007:2).Bådeopptaks ogvisningsteknologienvar sværtdårlig.oftestoppetfilmenemidtundervisningpågrunnavtekniske problemer.detskullelitetilførdetobildenebleusynkronisertemedhverandre ogsomresultatblepublikumsjøsykeogkvalme.produksjonogframvisningvar myedyrereennvedvanligfilm.altdetteogfraværetavkvalitetgjordeatfolk mistetinteressenfor3d film,oghypenforsvantnestenlikerasktsomdenhadde kommet.istedetkomhollywoodssatsningpåcinemascope etbildeformatsom ikkeegnetsegforstereoskopisk3d film.(zone,2007:2) På80 talletfikk3d filmennylitenbølge.storstudioenekommed3d filmersom Jaws3 D(JoeAlves,1983),Fridaythe13thPartIII(SteveMiner,1982),Comin at Ya!(FerdinandoBaldi,1981).Men3D filmfikkikkerotfesteimainstream film dennegangenheller.etterhvertble3d gimmickenansettsomenkelog ukultivertunderholdning,somingenmedrespektforsegselvvillerotesegbort i.påmidtenav1980 talletåpnetimaxarmenefor3d teknologien,nåringen andreville.imaxbasertesegalleredepåsensasjonsunderholdning,og3deffektenpassetgodtmedderesvaremerkeogpådetkjempestorelerretet.imax vistefilmeromdinosaurer,monstrefrahavdypet,andresensasjonsfilmerog populærvitenskapligefilmer.imaxforsøktesegpåmainstreamfilmi1996med Terminator2:BattleAcrossTimei3D(JohnBrunoogJamesCameron,1996). Mensidendehaddeetbegrensetvisningsvindumedbareetfåtallkinoer,forble popularitetennoksålav. Utover2000 tallethardetskjeddenvoldsomutviklingavteknologien,og3dhar kommettilbaketilmainstreamfilmen.meddigitaliseringenavkinoene,og utvidelsenavkinoersomhar3d filmvisninger,kandagens3d filmernåuttil mangeflereennforbarenoenfåårsiden.etterstorfilmenavatar(james Cameron,2009)harkinoeneforalvorbegyntåsatsepå3D kino.idagharsfbio 6

7 12faste3D kinosalongerrundtomisverige 5,ogflerekommer.Teknologiener meravansert,kvalmenhospublikumerborteogkvalitetenermyebedre. Iårintroduseresogså3D tv,ogskribenteroveraltspårenutviklinginnenfor sportsproduksjoneri3dogogsåsatsningerpåpornofor3d. 6 Teknologenfor 3D tvbaserersegpåbrillermedenaktivlukkermekanisme,imotsetningtilde passivebrillenevinåfinnerpåkino.detkannoktaenstundfør3d tver dagligkosthjemmeossfolk,sidenblue rayfortsatterdetformatetsomgirden bestebildekvaliteten.detfinneshellerikkeettilstrekkeligtilbudtil3d innhold fortvennå,menalleredenåsatsesdetpååfilmestorebegivenheteri3d,somer tenktåvisespåtvellerdirektesendtpådigitalkino. Selvommangeskafferseghjemmekinomedsurround lydanleggogskjermsom kanvisefilmihøyoppløstbildekvalitetkvalitet,harkinobesøkstalleneholdtseg stabilesidenmidtenav80 talletstårdetifilm&kinosårbokfor2009 Tallenes tale. 7 Ogforførstegangpassertebillettinntektenepånorskekinoerénmilliard kroner,somerenøkningpå13,6prosentfra2008. Velhalveinntektsveksten kommeravøktbesøk,opp7prosentfra2009.deøvrige6,6prosenteneskyldes høyerebillettpriser.3d filmenestårfornoeavdette,mendetharnokogsåvært engenerelløkningiprisenei ForSFBiohar2009ogsåværtetbra kinoår,skriverannabodinienrapportforsfbio. Tomaugusti2009har biobesökenökatmed18%jämförtmed Detfinnesmangefilmersomikkebehøveråvisesi3D,ellersomrettogslettville blidårlige.detblirspennendeåsehvordanfilmeneutviklerseg.jegtrorikke3d kommertilåovertadetvanligekinoformatet,menbeståsomettilbudvedsiden av.deteralleredeenøkningiulikevisningsvinduerforfilmogrørligebilder,og mangfoldetvilforhåpentligvisfortsetteåutvikleseg. 5SFBio( ):3DpåSFBio:http://www.sf.se/3d 6Nordby,GeirGråbein LydogBilde.no( ):Pornobransjenkastersegpå3D bølgen: kaster seg paa 3d boelgen html 7Film&Kino( )Tallenestale,årsrapportfor2009: 8Ibid,s41 9SFMedia( ):VelkommentilhøstenpåSFMedia:www.ihr.se/SF_Media_IHRdagen% pdf,s5 7

8 Estetikkensutviklingi3D film Theonlyhopefor3 Disthatsomeonewillcomealongwithtasteand understandinganddoagoodstorywithoutregardfortheextremesof3 D,using itintermsofstoryitself.it ssoeasytogetseducedbythewondersofgoinginto spacethatyouforgetaboutthestory. ArchOboler,directorof1952sBwanaDevil.(Zone,2005:6) Ifyoutrytostickthingsoutofthescreenateveryopportunityit slikeaskinga musiciantoalwaysplayloud.youknow, It salwaysgottabeloud.it sreally crazy. LennyLipton,inventorofCrystalEyesandDLP3 Dtechnology,COOofReal D.(Ibid:23) Uliketeknikkerhargittuliktutseendepåfilmenei3D.Dagens3D kinoviseren heltannenestetikkenndensomblevistpå50 80 tallet.bilderkonsentrerti rommetmellomtilskuerenogskjermen,medobjekterstikkendeutavlerretet, harværtdenvanligste3d estetikkenhelttildesisteårene.idennyedigitale visningsteknologienrealdviserbildeti3d filmeretmyestørredyp,ogdet mesteforegåridybdenavskjermen.storfilmenavatarblevistmedreald,og JamesCameronharjobbetimangeårmedåforfinedenneteknologienogikke minstestetikken.imax kinoenmedsittkjempestorelerretviserbilderdermye kommerutavskjermen. 10 Sidenpublikumoftesittersådeikkeserrammenpå bildet,luresmantilåoversenårdetsomstikkerutbrytermedrammen.duken påreald kinoermyemindreenimax duken,menrealdharløstdette problemetmedåbrukeetfloatingwindow,enekstrarammerundtbildet,som flytterpåsegforåforhindreat3d effektenibildetskalopplevessomatden brytemedrammen. 11 Detteharvistsegåværeeteffektivtvirkemiddel. Blantallemonsterfilmeneogactionfilmenepå50 tallet,vardetensomskilteseg utiestetikken,nemligdialmformurder(alfredhitchcock,1954).hereringen overdrevenbrukav3d effekterforpublikumsattraksjonensskyld.dennefilmen 10Lipton,Lenny( ):Compositionaldifferences:RealDvs.IMAX: differences real d vsimax/#more 40 11DisneyDigitalCinema( ):Filmomhvordanfloatingwindowfunger: 8

9 kanseespåsometforsøkogbruke3dmersubtilt,menforfatterenpå 3Drevolution.comeruenig 12.Hanmenerfraværetav3D effekteneliggermeriat regissørenikkeorketåleggenoekruttpåfilmen.hansierathanikkesynes dennefilmenbenyttersegav3dpåenengasjerendemåte.hitchcockble tvunget avwarnertilålagedeni3d,etterkassasuksessenhouseofwax. 13 Noenroserdettesomdenbeste3D filmennoensinnelaget,nettopppågrunnav raffinertbrukaveffektene,menforfatterentrordettemerkommeravrespekt forhitchcocksomregissørennavfilmeniseg.hangårhardtutmotfilmenog kallerdenfantasiløsoguengasjerende. ( )Oneofthegreateststrengthsofstereoscopiccinematographyisthatitcandrawits audienceintoastoryandputthemamidstthesuspenseanddrama.'dialm'doesnot activelydothisifonlyforoneshot notunsurprisinglyusedastheposterart the protagonistreachingintotheaudienceforapairofscissorstowardoffherattacker. However,thefilmdoescreateasenseofunavoidability,ofinescapabilityandthe3rd dimensionisemployedtoaccomplishthis.perhapsallthiscanbeclassifiedasacool Hitchcockintellectualapproachtoamediumthatdemandsamorephysicalengagement. DidHitchcockattempttoplaydownthedimensionalityofthisfilmordidheuseitin suchasubtlewaythatitappearstobeblandwhencomparedtomost3 Dfilms? 14 Avatarognye3D bilder MedRealD teknikkenogavatarispissenforden,harfilmskapernevisten videreføringavønsketomågjøre3dfilmtilnoemerennen publikumsattraksjon,elleriallefallvildelageenriktigbrapublikumsattraksjon. Teknikkengjørdetmuligforfilmskaperneåutnyttedybdenmer,ogmeddet bindeeffekteneoghistoriensammenpåensæregenmåte.jamescameron snakkeromdennyemåtenåbrukestereoskopisk3dpåietintervjumed Variety: Whenmostpeoplethinkof3 Dfilms,theythinkfirstofthegimmickshots objectsor charactersflying,floatingorpokingoutintotheaudience.infact,inagoodstereomovie, 123dRevolution.com( ):3DAnatomy: 13Ibid 143dRevolution.com( ):3DAnatomy: 9

10 theseshotsshouldbetheexceptionratherthantherule.watchingastereomovieis lookingintoanalternaterealitythroughawindow.itisintuitivetothefilmindustrythat thisimmersivequalityisperfectforaction,fantasy,andanimation.what'slessobvious isthattheenhancedsenseofpresenceandrealismworksinalltypesofscenes,even intimatedramaticmoments.whichisnottosaythatallfilmsshouldbemadein3d, becausethereturnsmaynotwarrantthecostsinmanycases,butcertainlythereshould benocreativereasonwhyanyfilmcouldnotbeshotin3 Dandbenefitfromit. 15 Avatarstårsometvendepunkti3D historiennårdetgjelderestetikken,og filmeneretgodteksempelpåhvordandennenye3d estetikkenkommertil uttrykk.3d effektenbrukesmersubtilt,foråskapedybdeoglokketilskueren merinnifilmuniverset.avatarblesomkjentenkjempesuksessogskapteenny interessefor3d film. Fortidenerdetmyepengeri3D film,ogpengekakablirbarestørreogstørre. Familiefilmindustrienharistorgradgåttovertil3Dfilm,foreksempelvisesalle filmenesomkommerfrapixarogdreamworksi3dnåfortiden.ogfilmene tjenerinn2til4gangersåmyesomsinetvillingkopieri2d. 16 Filmersomalleredeeranimerti3Dkanlettkonverterestilstereoskopisk3Dkanonisering.Ogsåandrefilmerkankonverteres.Dettebetyrderimotikkeatde blirpassendesomfilmervisti3d.thepolarexpress(robertzemeckis,2004)var ikkeopprinneligtenktfor3d,menvarlagetmed3d animasjon,sådenkunne lettkonverterestil3d.inestenalleklipperobjekterstikkendeutavskjermen. Dettegjøratøynenerasktblirslitneogatdevirkeligvisuellegodbitenemed objekterstikkendeutavskjermenikkeblirsærligimponerende. 17 Uten planleggingav3d,vilmanogsåmistereferanseknaggendemanbehøverforå skapedybdefølelsen. IetintervjufortellerRobEngle,veilederfordigitaleffekterpåfilmenThePolar Express(RobertZemeckis,2004),omhvordandetenktenårdegjordeom formatetfra2dtil3d: 15Cohen,DavidS. Variety.com( ):JamesCameronsupercharges3 D: 16Thompson,Kristin( ):Has3 Dalreadyfailed?: 173dRevolution.com( ):3DTheory:http://www.the3drevolution.com/3dtheory.html, 10

11 It satestamenttothewaythatrobertzemeckismakesfilms,thefactthatheusesavery deepcanvas.helikestouseverylongshots,andhisaveragewas7 8secondswhich meansyoucanreallysoakintheenvironment.ifyouwentintoanimax3dmoviewith MTV stylerapidcuttingyouwouldwalkoutverytired.polarexpresswaswell suitedto 3D. 18 Etanneteksempelpåkonvertert3D filmerclashofthetitans(louisleterrier, 2010),somiutgangspunktetvarlagetforkanoniseringi2D,mensom konvertertestil3dforåtjenepå3d populariteten.filmeninneholdermange raskeklippogmyekamerabevegelser,foreksempeldiagonaletiltninger.noen scenerminnetmeromenkarusellbaneennenfilm.detfinnesnoenpusterom innimellomallaction,ognoenavactionsceneneblirveldigengasjerende.3deffektenfungererveldigbrapådestorebildene,medenormelandskap,(mest sannsynligdataanimerte),oghorisontbildermedhavet.detstørsteproblemet, synesjeg,eratdetblirveldigmangeuklarebilder,særlignårkaraktererstår medulikavstandtilkamera.detbliruklarfokuspåmidtnivåeneibildet,dette opplevessomveldigforstyrrendeogdårligarbeid. ManohlaDargisskriverisinanmeldelseavClashoftheTitansiNewYorkTimes: Given(atfilmenhovedsakligerdataanimert)it sinterestingthatthe3 Dinthe Clashof thetitans remake,whichwasaddedafteritwasshot,hasnoneoftheimmersivequality of Avatar andinsteadsegmentstheimageintodiscreteplanes,bringingtomindthe unintegratedlevelsofapop upbook. 19 Filmenharblittkritisertforatdenerkonverterttil3Dforbareåøke inntjeningen,utenåbrysegomatdenblirdårligerei3d.konverteringsjobben erdårligoghastigutførtogresultatetderetter.detteerveldigsynd,sidendener fantastiski2dsierrobertebertisinanmeldelseforchicagosuntimes. 20 Fordi3D filmersåpopulærtoginntjeningsriktforøyeblikket,kandetvirkesom detfinnesennestenukritiskutvelgingavhvasomskalvisespåkino.deter 18DigitalMediaWorld( ):RemakingthePolarExpress(hentetfrautg.51,nov): 19Darghis,Manola NewYorkTimes( ):BewareofGreeksBearingBuzzCuts: 20Ebert,Roger ChicagoSunTimes( ):ClashoftheTitans review: 11

12 viktigat3d effekteneintegreresmedfilmenshistorie,slikatpublikumikkeskal blilei.dettebetyrikkeatenfilmikkekaninneholdedentype3d effektsom objekter stikkende ut av skjermen.attraksjonenkanværedetviktigstepoenget meden3d filmopplevelseformange.menskal3d filmkunnebeståsomet format,erdetavhengigavatfilmenesomvisesikkeblirstyggeogkjedelige.det burdeværeenbedrekvalitetssikringpådefilmenesomslippesgjennomsåikke formatetblirengimmickisegselv.mendenneønskesituasjonenerlangtfraden kinovirkelighetviharidag.deterpengenesombestemmer,ogatdeterpengeri 3Derdetingentvilom.Avatarnåddeifebruar2010entotalomsetningpå2,68 milliarderamerikanskedollar. 21 Forøyeblikketlagesdetfåfilmerspesieltforstereoskopisk3D.Detkanvære viktigåhanoeåfylleprogrammetmedmenerjamescameron,slikatinteressen for3d filmholdesoppe. Isupportdimentalizationbecauseitensuresasteady flowofcontent. 22 Menhanunderstrekeratdeterviktigågjørekvalitetsfilm a true3dmovementneedstobedrivenbycontent,notformat. Cameronvilskape filmsomerbestpåkino ikkeimobilen. 3D filmogestetikk Stereopsisismorelikeafeelingthanaperception JoshGreer,adminsitrerendedirectorforRealD.(Mendiburu,2009:25) 3D filmgirnyemuligheterforhvordanbildespråketifilmkanutnyttes.formatet haregnekvaliteterogsæregenheter.jegskalnåsepåhvordanbildespråketbør tilrettelegges.hvordanskillerestetikkeni3d filmfradeni2d?hvakan3dbidra medforågjøreenfilmbedreellerannerledes?hvilkemuligheterfinnesi stereoskopisk3doghvordanskal3d bildespråketfinnesinform? Mendiburuinnlederisinbokomskapingavstereoskopisk3D film,hva stereoskopisk3dkantilførefilmen: 21Imdb.com( ):Boxoffice Avatar:http://www.imdb.com/title/tt /business 22Giardina,Carolyn SHOOTvol.47,Issue10( ):JamesCameronExaminesTheFuture OfCinema,Promotes3DDigital. 12

13 ( )Because3Disournaturalwayofseeing,itbringsafeelingofrealismtotheaudience. With3D,wenolongerhavetorebuildthevolumeofobjectsinthescenewearelooking at,becausewegetthemdirectlyfromourvisualsystem.byreducingtheeffortinvolved inthesuspensionofdisbelief,wesignificantlyincreasetheimmersionexperience.when itcomestoclose ups,theeffectisevenstronger.theactor sheadfillstheroom,andthis dramaticallyincreasestheemotionalchargeoftheshot.ifapersonwereasflatasa cardboardpuppet,wewouldnoticeitimmediatelywhenwemethimface to face.we naturallypreferthefinedetailsoffleshstructures,thevolumeandmovementof underlyingbonesandmuscles.theincreasedrealismofhumanfiguresin3dmovies positivelyaffectstheidentificationandprojectionprocesses.(mendiburu,2009:3) 3Dsomspesialeffekt Påsammemåtesomoverbrukavspesialeffekterharfåttkritikk,har3D filmer fåttkritikkforåbenyttesegav3d effektersomgimmick.3derpåmangemåter eneffekt.ilikhetmedfilmermedmyespesialeffekter,kanmanikkeavfeieen filmsomdårligpågrunnaveffekteneiseg.kritikerehartendenstilåfokuserer pådetspektakulæresforholdtildetnarrative,ogkinematografienfårskyldafor endårlighistorie.selvfølgeligfinnesdeteksemplerpåfilmersomprøverådekke overetdårligmanusmedspesialeffekter,mendaerdetikkespesialeffektenei segsomerproblemet.iinnledningentilsinbokdigitalstorytellingskrivershilo T.McCleanatifilmteorienhardetlengeværtentroomatnarrativintegritet alltidblirofrettilfordelfordetspektakulærenåreffekterbrukes.(mcclean, 2007:5)Undersinforskningpåhvordanvisuelledigitaleffekterinnvirkerpå tradisjonellfilmproduksjon,uttaltesågodtsomalleeffektkunstnernehunhadde intervjuet,ateffekteralltidgårutifrafilmenshistorie.(mcclean,2007:5) 3D filmogbildekomposisjon 2D bilderifilmkanseessomenkonstantkomposisjonsinnramming,der komposisjonenermerbasertpåmalertradisjonennpåenteatertradisjon.regler forteatergjelderbarekonstruksjonenavkaraktereneogdetnarrative.så hvordanskalstereoskopisk3d filmfinnesinform?skalmanlekemeddeunike mulighetenespesifikkeforformatet,ellerskalmansatsepååforsterkeden tradisjonellefilmfortellingen? 13

14 Førstskalviselittpåhvordanbildekomposisjonbrukestilåskapedybde. BordwellandThompsonsforklarersammenhengenmellommise en sceneog dimensjonalitetslik: Theimageprojectedonascreenisflat,ofcourse,anditdisplaysacompositionwithina frame,justasastillphotographorpaintingwould.thearrangementofthemise enscenecreatesthecompositionofthescreenspace.thattwo dimensionalcomposition consistsoftheorganizationofshapes,textures,andpatternsoflightanddark.inmost films,though,thecompositionalsorepresentsathree dimensionalspaceinwhichthe actionoccurs.sincetheimageprojectedonthescreenisflat,themise en scenemust givetheaudiencecuesthatwillenableustoinferthethree dimensionalityofthescene. Thefilmmakerusesmise en scenetoguideourattentionacrossthescreen,shapingour senseofthespacethatisrepresentedandemphasizingcertainpartsofit.incinema,our visionisattunedtochangesofseveralkinds:movement,colourdifferences,balanceof distinctcomponents,andvariationsinsize.oursensitivitytothesechangesallowsthe filmmakertodirectournoticeacrossthetwo dimensionalspaceoftheframe. (Bordwell&Thompson,2004:208) Bildekomposisjonoginnrammingermedåframheverfilmensfortellingogå skapenarrativkvalitet.spørsmåleterhvordankan3d innmrammingtilførenoe tilfilmensnarrativ.i3dfårmanbrukeandremetoderforåskapemeningi bildene.entenvedåforsterkebildersomalleredeharnarrativekvaliteter,eller såkandenogsåfortellepånyemåtersæregneforstereoskopisk3d.enkvalitet vedflatebildereratdepresentererengeometriskorden,somkanbrukestilå tiltrekkeoppmerksomhetgjennombildekomposisjon.dettefungererannerledes ienstereoskopiskpresentasjon. Addeddepthdrawstheattentiontothedepth itself,attractingtheeyeawayfromtheoverallcompositionofthepicture.the stereoscopicimagemakeslookingatitsoverallcompositiondifficult,sincethe brainiscompelledtoscanintothedepth. 23 Når3D filmtarbortbehovetforåtolkevolumogrom,kantilskueren konsentreresegmerpådetaljeneavdettevolumet.itekstenpå 3Drevolution.comsammenlignerde2Dfilmog3D film,medenbokogen adapsjonavboka.i3d filmharpublikumingenmulighettilåbrukefantasien 233dRevolution.com( ):3DTheory:http://www.the3drevolution.com/3dtheory.html, 14

15 nårdetgjeldertolkningenavromogvolum,påsammemåtesomdetien filmatisertbokikkefinnesmulighettilåskapeenegenverdenisinegenfantasi. Dettekanfrarøvenoeavmoroa. Turningapaintingintoastatueisnottheway forward.mouldingthestatuefromtheverybeginningusingthepowerand beautyofavolumetricartformis.thispowerhasnotyetbeenharnessed;ithas sofaronlybeentoucheduponbrieflyby3 Dfilmmakers. 24 Videreskriverdepåwww.the3drevolution.comommuligheten3D filmhartilå skapenyemeningeribilder,somerspesifikkefor3d.gjennomlekmed representasjon,tegningogmulighetenetilabstraktebilder,kanmanskapenye måteråvisesannhetsbilderavvolum,størrelseogrom. Anactororobjectcan begivenspecialmeaningbychangingitsvolumeorsizeandwherethiswould notshowina2 Dfilmatall,ina3 Dfilmthiswouldmeananewsemiotictool. 25 DepthCues dybdereferanser LennyLiptonerfilmskaper,oppfinnerav3D teknologiogharjobbetmed utviklingenavdetdigitale3d systemetreald.isinbokfra1982forklarerhan hvordan3d filmfungererogskapes.bokeninneholderenmengdematematiske formler,somjegikkeskalgravesåmyei,menhanpresentererogsåhvordan tredimensjonalitetfungereribildekomposisjon.liptonskriveratallfilmskaping ertredimensjonal,idenforstandatrørligebildergirfleresåkaltedebthcues dybdereferanser,somhjelperosstilåtolkedenvisuelleverdensomblir presentertfoross.(lipton,1982:53) Størreobjektertolkessomnærmereerenmannlitenerdetfordihanstårlengre bort.lineærtperspektivviseravstand,foreksempelserviettogsporblirlengre oglengreunna,ikkesmalere.overlappenendeobjekterfortelleratdetsomblir overlappeterlengrebak.detsomerlangtborteforeksempelfjellognatur,blir lysereenndetsomernærmere.lyssettingogskyggeviservolumogform. Teksturerblirmerogmerdetaljrikejonærmeredekommer.Alledisse 243dRevolution.com( ):3DTheory:http://www.the3drevolution.com/3dtheory.html, 25ibid. 15

16 dybdereferansenekanmanseistillfoto.derimoterdeténdybdereferansesom barekanseesirørligebilder motionparallax.motionparallaxkanogsåseesi stereoskopisk3d stillbild.illustrasjonennedenforviserdette: Menselveeffektenavdybdesyn,stereopsis,fårmanbaregjennomåse stereoskopisk3d bilder.filmharbetroddsegutelukketpåmonoskopiske dybdereferanserietårhundre,skriverberardmendiburu. 2Ddepthcuesare partofthevisualgrammarwegrewupwith,andtheyarenowhardwiredinto ourimagereadingprocesses. (Mendiburu,2009:26) Hanskrivervidereatforåforstå3D film,måmanførstanseat2d filmikkeer flat,menmonoskopisk.førstdakandulageplasstilfaktisk3diendiskusjonom dybde.noengangervildethensiktsmessigeutseendetpåstereoskopisk3d film ogtradisjonell2d filmkollidere,foreksempelnårdetgjelderfokus.grunn dybdeskarphethjelpertilåisolereetsubjektogtvingepublikums oppmerksomhetmotdet.nårmanleserstereoskopiskebilder,vilman automatiskkjenneetbehovforuendeligdybde,slikatmanfårlovtilågranske 3D rommetubevistforsååkunnekonsentreresegpåsubjektet.helhetligvil kinematografiskemonoskopiskedybdereferanserværesterkereenn stereoskopiske.(mendiburu,2009:26)stereoskopiskdybdeperspektivminsker asymptomatiskinntilenmaksimumsavstandpåomtrent30til60meter.etter dette,slårdemonoskopiskedybdereferanseneinn. Nyttbildespråk? 3D teknologiensnyeoppsvingifjernsynogfilmvilforandrehvordanregissører fortellerhistorier.detmenerrafeneeldemansomskriveromnyteknologifor 16

17 cnet.news. 26 Hanmenertypiskeeffektersomtiltrekkersegoppmerksomhettil 3D,vilblierstattetmedmersubtilevirkemidlerforåintegrereteknologienmed historien,somforeksempelsakterepanoreringer,mindreklippogmerbevisste kamerabevegelser.dissenye3d filmene,sierhan,vilkanskjesekjedeligeuti 2D,mendevilfølesdestomerengasjerendei3D. IsinartikkelharRafeNeedlemanintervjuetSandyCliman,administrerende direktørforetfirmasomjobbermedåskape3d teknologi.hunfortelleratfor øyeblikketserutvikingenav3d filmuunngåelig.climantrorteknologienvilbli enkelnokiframtidentilatdetertroligatnestestegetterfamiliefilmog fantastiskeblockbustere,vilfor3d filmværeindependent filmog håndverksfilm. VidereskriverRafeNeeldemanom3D billedspråket.åvitehvordanmanskal bruke3d teknologieneffektivtkreverennykunst etnyttfilmspråk.hanhar snakketmedisabelledemontagu,enannenadministrerendedirektørogleder forforretningsutviklinghosetselskapsomlagervideoopptaksutstyrfor3d.hun sieratmeningenmed3dmåværeågjenskapevirkeligheten.dettebetyratman måskrivemerrealistiskefilmmanus.åbarebruke3dtilspesialeffektervirker motsinhensikt. Youcanpushaviewer'swillingsuspensionofdisbeliefquitefarina2Dshow,since we'vebeentrainedto"read"moviesandacceptunrealconventions,likezoomingand cutting.butin3d,ifyoupushittoofar,youbreaktheillusion.theviewerhastofeellike they'reinreallife.(demontaguineedlemansitervju) Dettebetyratdetermangestandardfilmgrepmanikkekanbenyttesegav, inkludertzoomingogkryssklippingidialogscener.dettekannemligforvirre tilskueren,ogtilogmedskapefysiskkvalme.i2dbevegermankameraforå skapeenfølelseavbevegelse,siersandycliman.i3dbehøvermanlangtfærre kamerabevegelser,sidenpublikumalleredeermidtidetsomvises,larman kameraværestille.siden3d filmestetikkenskillersegfra2d estetikken,vilman somregissørmåttevelgehovedformatellerfilmetoversjoner. 26Needleman,Rafe CNETnews.com( ):3Dmeansnewrulesfordirectors: _ html 17

18 RafeNeedlemanavsluttermedåspåat3Dvilforsvinneinnibakgrunneni filmfortellingene.hansierat3dfortsattblirsettpåsomengimmickavdefleste forbrukere.menat3diframtidenvilblimermainstream,ogsomenfølgeav dettevilprodusenterogfilmkunstneremerogmertenkepået3d innhold.og ikkebarehvordandetkansynliggjøre3dgjennomoverdrevneeffekter,men hellerpåhvordanmankansmeltesammen3dogfortelling.detteskrevhan18 juni2009,ogetteravatarogden3dinteressensomfulgte,kanmansiathan hadderettiat3derblittmainstreampåutroligkorttid. Myteromstereoskopiskfilmskaping LennyLiptoner3D entusiastogskriveromfattendeomemnetpåsinblogg.han menerat Thefirstruleof3 Dcinematographyistodonoharm. 27 Hanserpå 3D filmskapingsometuutvikletfeltiutdanning.hanerkritisktilnoenav myteneinnenforstereoskopiskfilmskaping.hvertfeltharsinmytologi,skriver han. 28 Myterkanværemedpååbyggeenfellesåndoghjelpefolktilåstrekke segetteretmål.mennoengangerermyterdestruktivefordidebaserersegpå feilaktigoppfatninger,ogkanforhindrefolkfraågjøreordentliginformerte avgjørelser.detteersærdelestilfelletidetspirendefeltetsomstereoskopisk filmskapinger.selvomstereoskopiskfilmskapinghareksistertienlangtid,har ikkefolkhattmulighettilåpraktiseresineferdigheter,såfraethåndverksmessig ståstederstereoskopiskfilmskapingpåetrelativttidligstadium.manlærerav erfaring,avåprøveogfeile,sierlipton.hvemvethvadetviktigsteer?ågjøre rettellerågjøredetfeil.åpenbartvilingengjørefeil,såfolkhartendenstilåbli konservativeogforsiktige,spesieltpåetsåuutvikletfeltsomstereoskopisk filmskaping. Liptontilbakevisernoenavmyteneomhvamankanogikkekangjørenårman lagerstereoskopisk3d film.førstemyteeratmanikkekanharaskeklippi3dfilm.detteerfeilmenerlipton,hansieratdetteerblitttestetogdetfungerer. 27Lipton,Lenny( ):TheWorld3DFilmExpo: world 3d film expo/ 28Lipton,Lenny( ):Wrong,wrong,wrong:MythsofStereoscopicFilmmaking: check/#more 73/ 18

19 NestemyteeratfilmerlagetforIMAXikkekankonverterestilRealD,detteer ogsåfeilsierhan.enannenmyteeratbilderiufokusikkefungerer,ataltmå væreifokus.dettestemmerikke,menliptonspørsegombilderiufokusidet heletatternødvendige. Diskusjon Detervanskeligåfinnenoentydeligteseomhvasomerriktigogfeilbrukav3D. Førsteregeleråikkegjørepublikumuvel,såerdetetspørsmålomåtestehvor mangeraskeklippogmyekamerarørelsesomskaltilførfilmenblirvanskeligå se.dethandlerombalanse.filmspråketistereoskopisk3d filmbaserersegpå deti2d,mendetfinnesandreforutsetningerogogsåandremuligheteri bildebruken. Manspørreseghvasomerinteressantbrukav3D,oghvasomeruinteressant. Erdennefilmenlikegodi2D?Hvisja,såkanskjedenikkehaddebehøvdåblitt lagetfor3d.ellergir3dheltenkeltenbedrekinoopplevelse?mangemenerat 3D,tvertimotkangjøreenkinoopplevelsedårligere.Denødvendigebrillenekan væreetforstyrrendeelement,manblirtvungettilåfokuserepåskjermenhele tiden,noesomgjøratmankanfølesegfanget.rogerebert,filmkritikerfor ChigacoSunTimes,skriverathankanaldritenkesegåseenseriøsdramafilm, somupintheair(jasonreitman,2009)ellerthehurtlocker(cathrynbigelow, 2008),i3D.Hanutpeker3Dtiletmediumsompasserbedreforbarnefilm, animasjonogfilmersomjamescameronsavatar,somhovedsakeligerlagetpå data. 29 Ogkanskjeerdetslikat3Dpasserbestforbestemtesjangreogfilmer. Mener3Dforbeholdsåkaltpublikumsattraksjonsfilmer?Kandettenkesålage enfilmsomutnytterstereoskopisk3dsinekvalitetertilåskapeendramafilm? Finnesdetmuligheterforåskapebildermeddramatiskekvalitetersæregnefor 3D?SkalmantroSandyClimanfraRafeNeedlemansintervju,vildettrolig kommefilmersomeksperimenterermeddetteogsåiframtiden. 29Ebert,Roger Newsweek.com( ):WhyIhate3 D(andyoushouldto): i hate 3 d and you should too.html 19

20 Idagerfilmenesomvisesistereoskopisk3Dpåkinosåkaltestorfilmer.Deter storeproduksjonersomerlagetforetbredtpublikum.foråappelleretil masseneerdetviktigatfilmeneikkeinneholderaltforstorebruddmedde konvensjonenepublikumervanttilåkomfortablemed.dettegjeldersærlig konvensjoneneforbildespråket.selvompublikumkanskjeermeråpnefor forandringognyefortellertekniskegrepenndennegeneraliseringentilsier, finnesdetihvertfallentradisjonforatstorfilmerinnenforhollywood mainstreamerveldigreddeforåmistepublikum,ogdermederforsiktigemedå gåfrakonvensjonene. AnalyseavbildespråketiUp Foråsepåhvordanbildespråketkanopptreienstereoskopisk3D film,harjeg valgtåanalysereanimasjonsfilmenup(petedocter,2009).uperpixarstiende helaftensanimasjonsfilm,ogregissørpetedoctersandre.denharvunnetflere priser.upåpnet,somførsteanimasjonogførste3d filmnoensinne, filmfestivalenicannes ,ogerdenførstePixar filmenvististereoskopisk 3D.SelvomUperkonverterttil3Dietterproduksjon,bledenutformetmed tankepåatdenogsåskullevisesistereoskopisk3d. ProdusentJohnLasseter[hosPixar]varpåpressekonferansen[omUpunderCannes, 2009]opptattavåunderstrekeat3D teknologienmåbrukesmedmanusifokus,ogikke somengimmick.wow effektenforsvinnernemligfort,ogendrittfilmblirekstra bedriteni3d.(joakimthorkildsensoversettelse) 3Deretfantastiskvirkemiddelforåfåpublikumtilåfordypesegihistorien,mendeter ikkealfaogomega.vibrukerfire femårpåhverfilmipixar,ogtreavdisseårenebrukes påmanus.deterdetviktigste,sa[johnlasseter]. 31 Uphandleromengammelmann,enspeidergutt,ensnakkendehund,enstor fargerikeksotiskfugl,ethussomflyrmedhjelpavheliumsballonger,oget eventyrietspektakulærtklippelandskapivenezuela.jegharsettupi 30Roaldset,LiveKaroline Filmweb.no( ):3D filmåpnercannes festivalen: 31Thorkildsen,Joakim Dagbladet( ):Detsåunekteligganskekokout: 20

21 stereoskopisk3dpåkinoengang,menanalysenerhovedsakeligbasertpåmine observasjoneromkringbildespråketidensåkalttodimensjonaleversjonen.jeg husker3d versjonensombrafilmmedvelfungerendebildespråk.siden2dversjoneneridentiskmeddeni3d,hvadetgjelderbildespråk,montasjeosv., kanjegpåbakgrunnavenanalyseavbildespråketi2dogsåsinoeomhvasom fungereri3d. Bildeutsnittogvinkler Upvekslermellomtradisjonellebildeutsnitt,dettegirenfølelseavenhelstøpt filmmedkonkretebildefortellinger.bildeneerveldigeffektiveimontasjenavsin fortelling,ogbildenekantiltiderinneholdermyeinformasjon.foreksempel illustrasjon1.1.1og1.1.2,tattfrascene3.bareavdissetobildeneforsårviat detnygifteparetønskersegbarn,ogtilstorsorgkandeikkefåbarn. Enviktigkarakterifilmenernaturen,ogmiljøskildringenebyrpåflerestoreog omfattendeultratotalbilder(1.2.1).bildeneskildrervirkelighovedpersonen Carlsopplevelse.Detvisererengjenspeilingavhansreisegjennomdenne historien.viserverdenenmedcarlsøyne,foreksempeliscene13,nårcarlser Paradisfossenforførstegang(1.2.2og1.2.3).Ogsompublikumfårmaninnsyni enverdenmanaldrivillesettellerspåenmåtemanaldrivillesettden. NårCarlblirstemtfordihangårtilangreppåenbyggearbeidersomødelegger postkassahans(scene7),sitterhanpåenbenkutenforrettslokalet(1.3).herer bildeutsnittetogrommetkomprimertforåreflekteredendårligefølelsentil Carl.Påsammemåtesom3Dforsterkerstorerom,hareffektennestenmotsatt virkingpåbildersomskalfølestrange.defølesmerromligeenni2d,og bildeutsnittetmisterlitteffekt.bildenereflekterercarlsstemningerogfølelser, gjennomåskildretrangerom,overveldendeoguendelignatur,ogi stereoskopisk3dforsterkesdettegjennomvolumetiscenene. 21

22 Bildeneervelkomponerteogsymmetriske.Mangeavbildeneervinkletrettpå, mendetfinnesflerebildervinkletnedfraluften.istereopsis 32 kanmankjennepå høydenmeddissebildene( ).Iscene33,forsvinnerskurkennedi regnskogen(1.4.5og1.4.6).dissetobildenekommerlikeetterhverandrei sammetagning,ogfartenhanforsvinneri,siernoeomhvilkendybdedetfinnesi dettebildet.detfinnesogsåbildermedperspektivnedifra(1.5.1,1.5.2).selvom bildekomposisjonenpoengterervinkelen,visesdenogsåsværteffektivti stereoskopisk3d.nårhusetflyroverbyen(scene8),forbiandresvinduer,erdet nestensånærmeatdetstøterborti.denneopplevelsenforsterkesi3d.deter somrusselsieriscene9,nårhanserutavcarlsvindu: It ssocloseicanalmost touchit. Idettebildet(1.6)serviCarlforsøkeåfåvekkMuntz.Dediagonalelinjene fortellerattvinkelenpåmetalltrappenerbratt.detteserviavdybdereferansene somikkeeravhengigeavstereoskopisk3d. Filmeninneholderbilderkomponertforåtrekkeoppmerksomhetgjennom geometriskeutsnitt.dettegjøratdenfølgertradisjonenforflat bildekomposisjon.dissekanblioversettienstereoskopiskvisning,daøyet naturlighellerdrasmotdybdeogvolumsomogsåunderstrekerdetnarrativei filmen.spørsmåleteromgeometrienalltidvilfinnes,menforsterkesienflat utgaveavfilmen.filmenkanhabeggedeler,bådesymmetriogklassisk bildekomposisjonsomtiltrekkerfokusogvolumsomogsåfungererpåsamme måte. Kamerabevegelserogzoom Detbrukesmyesaktezoom.Bildeneerofteisaktebevegelse,somdetofteeri dennetypefilmer,foråskaplivtilanimasjonene.deterforsiktigzoominnpå karaktereneellerobjektersomerviktigeforfortellingen.foråvisede voldsommenaturutsikteneogavstanderbrukespanorering;manserhvorstor natureneriforholdtilkarakterenevedåpanorerefrakarakterenetilklippene. 32Meddybdesyn. 22

23 Foreksempeliscene13nårCarlogRusselbegirsegiveimotParadisfossen.Vi serhvorlangtdemågåforånåmålet. Deflestebildeneeristødigogsaktebevegelseellerikkeibevegelseidethele tatt.mennoengangertilterbildetlittfrasidetilside,foreksempelsvaierbildet forsiktignårkameraetinneihusetskildrerhusetsbevegelseiluften.isluttenav scene8,nårcarlerkommetoppiluftenogsettersegtilbakeistolensin,beveger kamerasegslikatmanfårenfølelseavhvordanhusetsvaier.nårhusetflyrinni enstorm,viserkamerabevegelsenedetturbulenteforholdet. Kamerabevegelseneervoldsommefrasidetilside(2.1.1og2.1.2).Disseto bildeneertattisammetagningfrascene10,ogkommerlikeetterhverandre.på linjeneihusetkanmansehvordandeharulikdiagonaltiltning,ogdetteeret eksempelpåhvordankameraettilterfrasidetilsideidennescenen. Klipp Klipperytmenereffektivogdetermyeklippvekslingmellomhelbilder, halvbilder,nærbilderogtotalbilder.tempoeterroligogikkeoverdrevetraskt, menhellerikkeuvanligsakte.tempoetfølgerfortellingenogintensifieresi scenermedmeraction,foreksempeliscene23,hvordemårømmefradengale eventyrerenmuntzogallehundenehans. Filmenbenyttersegavettradisjoneltfilmspråkmedkryssklippingmellomhvem somseroghvadenkarakterenser.idialogsceneneifilmenbrukeskryssklipping mellomkarakterene,mendetfinnesogsåendelbildersomviserbeggeellerflere karaktereneidialog.foreksempeliscene19,hvorcarlogrusselsittervedbålet ogsnakker(3.1).oftevisesflereavkarakterenesamtidigisammebilde,for eksempeliscene20.(3.2)carl,russel,dugogkevinstårmedparadisfosseni bakgrunn,likeførhundenetilmuntzkommeråfangerde. Objektiv DeflestebildeneiUphardybdefokus,ogfilmenharmangedypebilder.Disseblir virkeligflottei3d.detfinnesnoenfågangerhvorbildeterfokusertpåen 23

24 avstand,oglarbakgrunnenværeuklar.foreksempeliillustrasjon4.1frascene 6,hvorviserRusselståridørentilCarlogsnakkermedhan.Mendeallerfleste andrebilderhardybdefokus,somforeksempeliillustrasjon4.2frascene13, nårcarlserparadisfossenforførstegang.isammescene,dacarlogrusselbegir segivei,siercarltilsinavdødekoneellie: Vierpåveinå.Samtidigservii bildetetfotografiavhennepåveggenifokus,ogcarlogrusseleriufokus gjennomvinduet(4.3.1).såomstillesfokusettilcarlogrusselogbildetavellie bliruklart(4.3.2),foråfortelleatnåerdepåvei.lennyliptonspurtesegom deternødvendigi3d filmåbrukeuklarbakgrunnforåpoengtereetobjekt, sidendybdeeffektenautomatiskviltiltrekketilskuerensoppmerksomhet.men nårdetfinnesetfokusskifteibildetfårdettefilmtekniskegrepetenfunksjon, bådei2dog3d. Nårdeteraction,ogdeterdetflereganger,erbildenealltidskarpeogi dybdefokus.foreksempeliscene23nårcarl,russel,dugogkevinmårømme frahundenetilmuntz(4.4).fordideteranimasjonsfilm,harskapernealltidfull kontrolloverbildekomposisjonenogdaogsåhvasomeribakgrunn.det komponeresfinebakgrunnersomikkestjelerfokusbortfraforgrunnen,utenat debehøveråværeiufokus.foreksempeldettebildet(4.5.1)frascene16,når CarlogRusselmøterDugforførstegang.Herliggertåkenfintoglageren bakgrunnsomikkeerforstyrrendefordetandresomforegåriscenen.det sammeserviibildet(4.5.2),frascene15dacarlogrusselmøterkevin.herer jungelensgrønnefargerenfindiskrébakgrunn. MedRealD teknologienbefinnerfilmensegmerpåetdyptplan,ogdeterlite somstikkerutavskjermenforgimmickensskyld.dettebetyrikkeatfilmenhar fraværendebrukavutnyttelsenirommetmellomlerretogtilskuer.mendeter godtintegrertifortellingen,ogtrekkerikketilsegunødigoppmerksomhet. Location Naturenoggeografienerenavfilmensstorefordeli3D.Dentillaterossåse stedermanaldrivillesett.i3dblirdissebildeneveldigvirkeligoggiren fantastiskfølelseavåværeidetscenarioetfilmenutspillersegi.formegerdet 24

25 ingentvilomatfilmenslocationeretavdesterkesteargumenteneforåsedenne filmenistereoskopisk3d.illustrasjoneneerhentetfrafilmensmestactionfylte scene.her(5.1)servicarl,russel,dugogkevinsomforsøkeråkommeseginni husetfrataketpåmuntz luftskipiscene23.illustrasjon5.2viserrusselsom hengernedfrahusetienvannslangeunderalldramatikken.dissebildene inneholdermyevolumogdybde,ogskildrerenormeomgivelser.hererdetikke trangeromogsmåscenarioerkaraktereneharåboltresegpå. SomtradisjonentroharogsåUpentilhørendekortfilmfraPixar,somblirvistfør filmenpåkinoogsomogsåfinnesmedpådvd en.denneheterpartlycloudy (PeterSohn,2009),oghandleromrosaskyermorfettilfigurer.Disselagerulike babyer.hovedpersonen,erenskysomeruheldigavnaturoglagerbare krokodillebabyer,pinnsvinbabyeroglignende.storkensomhenterdefåren vanskeligoppgave,ogskaderseggangpågang.scenarioetihøydenogskyenes formligheterperfektforstereoskopisk3d visning. Scenografi Locationogscenografigårinnihverandre,menunderdennerubrikkenviljegsi noeomhvordanomgivelseneerformetoghvordanrekvisitter,kostymerog karakterdesignkomplimentererfilmensuttrykk.husettilcarlogmøblenehans harrøffeoggroveformer.husetsdesignerenvidereføringavhvordan karakterenecarlogellieserut.deharsolidvolum.somforeksempeldisse eiendelenetilcarlsomståroverpeisen(6.1.1og6.1.2).detersolidetrerammer ogfigurer.ballongenesomgjørathusetkanflyerogsåganskeformlige,ogblir interessantei3d.idettebildet(6.2)frascene23,serviderundefargeklare ballongeneikontrastmotdengrovesteinen. Karakterene,særligCarlogRussel,erveldigformligeogkarikerte.Allikevel veldigrealistiskeiupsittfilmunivers.christianmonggaard,somskriveromfilm fordetdanskemagasinetinformation,harintervjuetupsinregissørpetedocter ogpixar sjefjohnlasseter.petesieriintervjuetathanoganimatørenearbeidet myemedåfåcarlfredricksensutseendetilåavspeilepersonlighetenhans. Derforerhanblittenlitenfirkantetmann. 25

26 Carlergåttistå.Hanvilkunværehjemme.Hanharénmåteågjøretingenepåhverdag. Hanståroppkl.seks,spisersinesvisker,venterpåposten.Dettegjørhanhverdag.Han erenfirkantetperson,somikkeønskeråbevegeseg,ogderforprøvdeviåbruke designetavhantilåutrykke,hvasomforegårinneihan. 33 (minoversettelse) IintervjuetbrukerPeteDocteruttrykketsimpleksitet,ensammentrekningav simplicitet(enkelhet)ogkompleksitet,omfilmensvisuelledesign. Viviste,athvisvigikkutenforforåfilmeetriktighus,somsvevervekkvedhjelpav ballonger,villemanaldritropådet.såvivarnødttilvisueltåskapeenverden,hvordet varmulig.manoverserofte,hvordandesignetpåvirkerhistorienstroverdighet.mankan skapeforskjelligeuniverser,somharinnflytelsepå,hvamankanakseptere.dettiltaler ogsåmegåprøveåforenkleogkarikeretingenelittmer.deterogsådet,animasjon virkeligergodpå.viprøvdealtsååføretingeneheltnedtildetmestbasale.carleren firkant,menhvismansernærmereetter,kanhanfortsattlagealledeansiktsuttrykk,vi harbrukforienhalvannentimelangfilm.detkallervisimpleksitet fordiviførstgjør detenkeltogetterpåmerekomplekst.(minoversettelse) Illustrasjon6.3.1og6.3.2visereksemplerpåhvordanvisertekstureniklærne Carlharpåseg.Detaljenekommertilsynenårvisernærbilderavtøyet. Illustrasjon6.4viserRusselsbeltetmedspeidermerker.Herserviogsåtydelig detaljeritøyet.slikebildergirenforsterketeffekti3d,nårbildetkommer nærmerepublikum,såmanfårenfølelseatdeterderformansertøyetsstruktur veldigdetaljert.allikevelkommerdenneeffektenogsågodtframuten stereoskopi.mankannestenkjennepåstoffetmedøynene. 2D bilderrepresentert DetstørsteemosjonellevendepunktetforCarlifilmen,ernårhanfinneralbumet tilellie.detbegynnersomenutklippsbokmedalledrømmenehunhaddefor hvorhunskullereise,påsistesideskiverhun thingsi mgoingtodo:.carlhar tildetteøyeblikkettroddathunaldrifikkopplevesittlivseventyr.menså oppdagerhanatdenestesideneerfyltmedbilderavhanoghenneogderesliv sammen.livetmedcarlvarhenneseventyr.dettefortellesgjennomfotografiene 33Monggaard,Christian Information( ):Findfølelsen,detheledrejersigom: 26

27 ialbumet(7.1.1),ogkryssklippingmellomfotoeneogansiktettilcarl(7.1.2). Thanksfortheadventure,skriverhun. Nowgoandhaveanewone! Herer altsåenavdeviktigstevendepunkteneifilmenfortalti2d,medcarlsansiktsom enklarkontrasttildimensjonen.nærbildetpåcarlsansiktfårvirkeligeffekti stereoskopi,ogdetodimensjonalefotografienesomfortellerbudskapetfraellie ereffektiveogrørende. Resultat Uperikkevondtogsepåi3D,bildespråketernoksåtradisjoneltogharblittet kompromissmellomen3dfilmogen2dfilm.deteringenoverdrevenbrukav objekter som stikker ut av skjermen 3D effekten.noesomgjøratmankansiat brukenav3d effekteneerraffinertogsubtil.deoverkjørerikkefilmen,mengjør atfilmenistereoskopisk3dblirenfinopplevelsesomskaperromog volumfølelsemedmyedybde.snuteneogfleretingstikkerutavlerretetavogtil, menaldrisomengimmick. Såhvordanfungererdennefilmenistereoskopisk3D?Hvismangårtilbaketil LennyLitons firstrule: todonoharm,viljegpåståatfilmeneraltannetenn harmfullforøyet.selvmedkryssklippingidialogscener,tiltiderraskeklipp,og bevegeligkamera,blirmanfortsattdrattinnihistorienogillusjonenbrytesikke. Filmenpresenteressometstortvinduinnidenfantastiskeverdensomvisespå lerretet,sommansomtitterfårtadeli.allikevelinneholderfilmensindelav fartsfyltactionihøyden.ateffektenefungerersåbrahengerogsåmyesammen medatfilmenersåbraiutgangspunktet.historienogmanuserhelstøpt. Bildeneifilmenerutpregettredimensjonale,ogsånårmanserdemisåkaltflat versjon.filmenbenyttersegavalledeklassiskedybdereferansene.for eksempellengrebortmothorisonten,erdetlyserefjell,designetoglyssettingen gjørkaraktereneogscenarioeneformligeogrealistiskeinneforfilmenunivers. Fokusetpåågifilmenentredimensjonaltpregharformetfilmen.Detteer effektivtbådenårmanserdeni2dogistereoskopisk3d. 27

28 Enavkonklusjoneneetteranalysen,eratfilmeninneholderettradisjonelt bildespråk.kamerabevegelseneerrolige,selvomdetbenytteszoom,kryssklipp ogbevegeligkamera.detgåraltsååbrukekryssklippogzoomistereoskopisk 3D.Mankanspørrehvapoengetmedåvisefilmenistereoskopiske3D film,når denharetbildespråksomerveldigliktenhvilkensomhelstannen2d film.jeg meneruperetavdebedreeksemplenepåenstereoskopisk3d film.ogkanskje poengeteråholdesegtiletkonvensjoneltbildespråk,mensamtidigbruke3ddimensjonentilåforsterkevisseaspektervedfilmen. Upereteksempelpåattradisjoneltbildespråkfungererogsåi3D.Mangeav mytenerundt3d filmskapingbaserersegpåantagelserogeksistererfordi konvensjoneneforet3d bildespråkennåikkeerferdigutviklet.påsammemåte sommeddengenerellefilmen,vil3d filmenskonvensjoneralltidværei utviklingogbevegelse.dettebetyratbalansenmellomhvapublikumervanttil ogåpnefor,erviktigereennantagelserrundthvasomfungererogikke. SåhvorforerikkeUpmereksperimentellnårdetgjelderutnyttelsenavden effektenstereoskopisk3dgir?pixarlageralltidfilmersomskaltåletidenstann. Antageligvisvardetviktigsteålageenfilmsomsersåbrautdenkani tradisjoneltformat.filmenbehandler3d effektensomenslagsbonus.3dharen heltspesiellegenskapiatdenlokkertitterenheltinnidenverdensom presenteres.nårdenneverdenenersåfantastisksomiup,blirdetteenutrolig finfilmopplevelse.nårdetteersagt,synesjegfilmenogsåerheltfantastiskpå blue rayhjemmeistua. Sammenfatning 3D filmensbildespråkbaserersegførstogfremstpådetvikjennerfra tradisjonellfilm.dettebetyrikkeat3d effektenikkekantilførenoetilfilmene, detgjørden.detgjenstårfortsattmyeeksperimenteringmed3d,foråfinneut meromformatetsspesifikkekvaliteter.menatdeteriutviklingersikkert.bare pådesisteåreneharmansettenutviklingibildespråketfragimmick brukav 3D effektentilmersubtilbruk.estetikkenserannerledesut,mendetviktigsteer 28

29 kanskjeatkvalitetenermyebedre.rommet3d effektenebefinnersegiharogså forflyttetssegtilmerbakibildet,imotsetningtilmidtifanget. Detfinnesflereuliketeorieromhvordanbildespråketistereoskopisk3D film skalvære.mangeavdeharsentralepoenger,mendeterviktigåtaforbeholdom hvilkentypeteknologiteorieneharutspringi,sidendeterstorforskjellpå hvordandeulikefungereriforholdttilbildespråket.jegtrornyteknologialltid vilføremedsegmyterogteorieromhvasomfungererogikke.mankansepå hvordanlydfilmogfargefilmisintidblemottattavfilmskaperne,oghvordandet rundtdissefilmtekniskenyoppfinningeneogsåoppstodmyter.vedåsepå historienkanmanpåståatdetalltidvilværenoensomfortellerhvordandennye filmenskalfungere,ognoensomvilmotsettesegdenellerværekritisketilden nyeteknologien.hvafilmerellerskalværeerenaltforstordiskusjontilatjeg kantadennå,mendeterviktigåpoengtereatselvomnyteknologikommerpå banen,vilikkeallenødvendigvistrykkedentilsittbryst. Upereteksempelpåenfilmsomfungererbraistereoskopisk3D.Pågrunnav teknologiendenbrukerogforutsetningene3d animasjonengir.filmenutspiller segietspektakulærtlandskap.nårmansompublikumblirdrattinnidenne verdenenerdetvanskeligåikkelasegimponere.bildeneinneholdermyedybde ogromlighet,ogdetvisuellebildespråketskildrerfilmenshistoriepåenbra måte.karaktereneogscenografierformligeoghelefilmentilbyrenutpreget tredimensjonalvisuellopplevelse entenduserdeni3deller2d.upbeviserat noenavteorieneomhvasomikkefungereristereoskopisk3derfeil.for eksempelatmanikkekanhakryssklippidialogscenerogzoom.fordi bildespråketersåtradisjonelt,erdetvanskeligåsiomdenbrukerbildenemed tankepå3d effektensegenskaper,annetennåvisebildersomtilbyrtitteren myedybdeogvolum.selvomfilmskapernebakupsnakkervarmtomatfilmen fåretløfti3d,erdenfantastiskogsåiflatversjon,ogtilbyrenheltenestående tredimensjonalbildefortellingogsåda.hvispoengetmedenbra3d filmerat denikkeskalblislitsomåsepåienstereoskopiskvisningellerfådårligere kvalitetennsinversjoni2d,haruplykkes.selverjegenigmedskaperneav filmeniat3d effektengirdetlilleekstra. 29

Læg de to brøker sammen og reducer resultatet til blandet tal hvis muligt. Skriv dine mellemregninger, så fællesnævner og reduktioner vises.

Læg de to brøker sammen og reducer resultatet til blandet tal hvis muligt. Skriv dine mellemregninger, så fællesnævner og reduktioner vises. Navn: Klasse: Materiale ID: MAT... Lærer: Dato: Klasse: 0 0 0 90 0 9 9 68 9 98 9 0 0 6 6 6 6 8 8 8 0 6 6 8 8 9 9 00 0 0 0 0 0 9 0 6 6 6 Materiale ID: MAT... Navn: Klasse: Materiale ID: MAT... Lærer: Dato:

Detaljer

FORD B-MAX BMAX_V5_2013.75_Cvr_Main.indd 1-3 05/06/2013 12:50

FORD B-MAX BMAX_V5_2013.75_Cvr_Main.indd 1-3 05/06/2013 12:50 FORD B-MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 15 17 19 20 4 2 14 1 13 1 3 15 6 8 12 7

Detaljer

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Å bygge en basis utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Forord Friidrettvarikkefriidetheletatt!Altblebestemtavdevoksne

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

Husk at du skal ha to vinduer åpne. Det ene er 'Python Shell' og det andre er for å skrive kode i.

Husk at du skal ha to vinduer åpne. Det ene er 'Python Shell' og det andre er for å skrive kode i. Skilpaddeskolen Steg 1: Flere firkanter Nybegynner Python Åpne IDLE-editoren, og åpne en ny fil ved å trykke File > New File, og la oss begynne. Husk at du skal ha to vinduer åpne. Det ene er 'Python Shell'

Detaljer

Green Week in 9B. Vekeplan 9B veke 37. Ordenselever: Henriette og Jarrell

Green Week in 9B. Vekeplan 9B veke 37. Ordenselever: Henriette og Jarrell Engelsk Norsk Matematikk Naturfag Ordenselever: Vekeplan 9B veke 37 Henriette og Jarrell Viktig: FRI: Det er planleggingsdag for lærarane på måndag og tysdag denne veka, så desse dagane er det elevfri.

Detaljer

Stjerner og galakser Nybegynner Python PDF

Stjerner og galakser Nybegynner Python PDF Stjerner og galakser Nybegynner Python PDF Introduksjon I denne oppgaven skal vi bruke funksjoner for å gjøre programmene vi skriver enklere og mer oversiktlige. Steg 1: Tegne stjerner Sjekkliste Vi begynner

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Filmmusikken i Paul Thomas Andersons moderne klassikere.

Filmmusikken i Paul Thomas Andersons moderne klassikere. TorunSpånbergSlettan SOL,FilmvitenskapFIVK01 2010 01 14 Veileder:ErikHedling FilmmusikkeniPaulThomasAndersons moderneklassikere. Innhold Innledning... 3 Problemstilling...3 Littomfilmene...4 Teoriogmetode...

Detaljer

CSS: Animasjon Nybegynner

CSS: Animasjon Nybegynner CSS: Animasjon Nybegynner Web Introduksjon I denne oppgaven skal du lære å animerer HTML-objekter ved hjelp av CSS. Under ser du hvordan resultatet vil bli til slutt: Men før vi starter å lage animasjonen

Detaljer

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B 91241 SOFT COTTON M E H G I D L E A N J K C F B Versjon 1 91241 BAKVERK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV Super Soft Cotton STØRRELSE PRINSESSEKAKE Høyde: Ca.

Detaljer

Last ned Thor Heyerdahl som tegner. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Thor Heyerdahl som tegner Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Thor Heyerdahl som tegner. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Thor Heyerdahl som tegner Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Thor Heyerdahl som tegner Last ned ISBN: 9788202381714 Antall sider: 160 Format: PDF Filstørrelse: 18.44 Mb Thor Heyerdahl (1914-2002) er kanskje den mest kjente nordmann gjennom tidene - en oppdager

Detaljer

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave.

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. 2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring Dynamisk spørring Generellt Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. Dynamisk spørring har tre filter

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame Side 1 av 6 PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame Ved all bildebruk skal enerett angis med Foto Ola Albert Bjerrang www.bjerrang.no Foto Teodor Bjerrang www.bjerrang.no Foto Hans Albert

Detaljer

Evt. kan TV2 og andre betalingskanaler også ligges i Pakke 1 hvis foreningen ønsker.

Evt. kan TV2 og andre betalingskanaler også ligges i Pakke 1 hvis foreningen ønsker. Pakkens navn: Pakke 1 Tilbudsgiver: TrioNet Pris pr. år Pakkepris incl. moms Copydan (uden moms) Pris 2016 kr. 0,00 kr. 0,00 Pris 2017 kr. 0,00 kr. 0,00 Pris 2018 kr. 0,00 kr. 0,00 Indeholder også kanaler

Detaljer

Digitale dørskilt Universell utforming av universitets- og høgskolebygg

Digitale dørskilt Universell utforming av universitets- og høgskolebygg 06.06.2017 Digitale dørskilt Universell utforming av universitets- og høgskolebygg 1 Trender 2017 Digitale skilt som veivisere Digitale booking-skjermer på møterom Innvendig GPS Hva skjer fremover? 2 Trender

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

Nyhetsbrev uke 42. TV-seing i uke 42

Nyhetsbrev uke 42. TV-seing i uke 42 Nyhetsbrev uke 42 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15- år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Fag: Engelsk fordypning 8. trinn. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering. Læringsressurser.

Fag: Engelsk fordypning 8. trinn. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering. Læringsressurser. Fag: Engelsk fordypning 8. trinn Faglærere: Trinn: Skoleår: Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Being Young! ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

5-26 SOFT COTTON & TINDRA

5-26 SOFT COTTON & TINDRA SOFT COTTON & TINDRA Heklede kosedyr Hest brunt 200 g + svart 50 g + restegarn Gris, rosa ca. 200 g + restegarn Fjellku, hvit ca. 200 g + svart 50 g Lam, hvit ca. 100 g Soft Cotton + 100 g Tindra Hund,

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Nyhetsbrev TV uke 17. Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 16 Uke 17 Siste 52 uker Uke 16 Uke 17 Total TV 169 152 150 137 122 116

Nyhetsbrev TV uke 17. Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 16 Uke 17 Siste 52 uker Uke 16 Uke 17 Total TV 169 152 150 137 122 116 Nyhetsbrev uke 17 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

FILM er best på kino 1

FILM er best på kino 1 FIL M ino på k t s e er b 1 kino 1 1. Kilden kino. Foto: Nadja Halvari. 2. Verdal kino. Foto: Leif Arne Holme. 3. Asker kino. Foto: Nadja Halvari. OM NORSK KINODRIFT AS Norsk kinodrift AS ble startet i

Detaljer

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo PROFILMANUAL Om profilmanualen Denne profilmanualen er laget i forbindelse med Vegetable Films og SSG Studio s lansering av en helt ny filmatisering av H.C. Andersens eventyr Prinsessen på erten. Dette

Detaljer

2011 Nordnorsk filmsenter, utviklingsstøtte og produksjonsstøtte

2011 Nordnorsk filmsenter, utviklingsstøtte og produksjonsstøtte CV Navn: Camilla Figenschou Adresse: Postboks 61, 8312 Henningsvær Tlf: 0047 917 55841 Epost: camilla.figenschou@gmail.com Født: 1978 Lofoten Utdanning 2006-2008 Master i billedkunst, Konstfack, Stockholm

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Tanker rundt opplæring i nytt biblioteksystem. Maria Sindre Bjelke, BIBSYS Brukermøte 22. mars 2012

Tanker rundt opplæring i nytt biblioteksystem. Maria Sindre Bjelke, BIBSYS Brukermøte 22. mars 2012 Tanker rundt opplæring i nytt biblioteksystem Maria Sindre Bjelke, BIBSYS Brukermøte 22. mars 2012 Nye krav til kurs og opplæring Dagens situasjon: 13 kurs 27 institusjoner 69 deltakere Tall fra 2011 Nytt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 småling (ID=335) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 5 COPY CORRECT CHOOSE Denne aktiviteten er beskrevet med utgangspunkt i setninger. Den kan også gjennomføres med korte beskjeder. Den er en videreføring av tilsvarende aktivitet på 1. 2. trinn,

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Læringsmålene er forenklet ut fra Læreplan i engelsk- kompetansemål etter 10.årstrinn. Se lenke: http://www.udir.no/kl06/eng1-03/kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1974299133

Detaljer

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Bente Karmann Tranberg Skatteetaten Hele kampanjens første bølge i mai fikk 1 457 851 visninger

Detaljer

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22 samt bølge to november 2017: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22 samt bølge to november 2017: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22 samt bølge to november 2017: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Bente Karmann Tranberg Skatteetaten Hele kampanjens første bølge

Detaljer

inf 1510: bruksorientert design

inf 1510: bruksorientert design inf 1510: bruksorientert design våren 2011 Tone Bratteteig design av informasjonssystemer + i:d (informatikk: design, bruk, interaksjon) Roger Antonsen: studielaben & Åpen Sone i dag: velkommen & introduksjon

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

Last ned Kon-Tiki ekspedisjonen - Thor Heyerdahl. Last ned

Last ned Kon-Tiki ekspedisjonen - Thor Heyerdahl. Last ned Last ned Kon-Tiki ekspedisjonen - Thor Heyerdahl Last ned Forfatter: Thor Heyerdahl ISBN: 9788202404772 Format: PDF Filstørrelse: 29.55 Mb Ekspertene tok ikke Heyerdahl på alvor da han påstod at Polynesia

Detaljer

Restaurant- og matfag- og engelsklærere

Restaurant- og matfag- og engelsklærere FYR-skolering høsten 2015 Restaurant- og matfag- og engelsklærere Karin Dahlberg Pettersen (nasjonal koordinator for faget engelsk i FYR) karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no Svein Anders Kvellestad

Detaljer

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser WORKSHOP HØST SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2016 ODYSSEVS reiser historiefortelling med lys og skygge WORKSHOP SCENOGRAFI For å fortelle en historie kan man bruke forkjellige hjelpemidler for å

Detaljer

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Løkker TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Forstå hvorfor vi trenger løkker i programmering Ha kjennskap to ulike typer løkker (while-løkke, for-løkke) Og vite

Detaljer

Uavhengige piksler i Århus

Uavhengige piksler i Århus Info Arkiv Abonnere Nyhetsbrev Blogg Hjem - Blogg - Uavhengige piksler i Århus 21. august 2014, av Jon Iversen Uavhengige piksler i Århus Norden får i år en ny film- og fotofestival for den virkelig uavhengige

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nyhetsbrev TV uke

Nyhetsbrev TV uke Nyhetsbrev uke 13 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Gull sekken. SE MEG PB. 8747 0028 OSLO semegdks@gmail.com TLF 412 12 929

Gull sekken. SE MEG PB. 8747 0028 OSLO semegdks@gmail.com TLF 412 12 929 SE MEG PB. 8747 0028 OSLO semegdks@gmail.com TLF 412 12 929 Gull sekken Se meg er et fotoprosjekt som setter deg inn i en kunstnerisk prosess av problemstillinger. Temaet er deg selv. Mobiltelefonkamera

Detaljer

Nyhetsbrev TV uke

Nyhetsbrev TV uke Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon, kontakt: Mihai

Detaljer

Grunnoppskrift til lampeskjermer

Grunnoppskrift til lampeskjermer Grunnoppskrift til lampeskjermer Lampeskjermene som er brukt er 64 cm i omkrets og er 25 cm lange. Kjøpt på lampehuset.no, ledningen er kjøpt på Ikea. Mønstret lampeskjerm i løsmaskemønster - Hexa Omkrets

Detaljer

Tobias Rønningen Studio 2 Sept.2015. Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen

Tobias Rønningen Studio 2 Sept.2015. Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Forskning 3 2.1 Fredrick Melbourne Cooper 3 2.2 De første tegnefilmene 3 2.3 Walt Disney 3-4 2.4 Computer Animation 4-5 3. Eksperiment

Detaljer

Digitalt fortalte historier i mat og helse.

Digitalt fortalte historier i mat og helse. ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET. 28 29 OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN V/ EVA MILA LINDHARDT, HØGSKOLELEKTOR, HIB. Digitalt fortalte historier i mat

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Prosjektbeskrivelse. Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum Bakgrunn Filmfest Salten Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 3. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 3. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2 FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 3 Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2 Obligatorisk oppgave 3 Oppgave 1 a) Fra Bohrs formel for energinivåene i H-atomet kan vi vise at det emitterte lyset vil ligge

Detaljer

Opplev en ny dimensjon innen foto denne sommeren med de fargerike tilskuddene til Cyber-shot-familien fra Sony.

Opplev en ny dimensjon innen foto denne sommeren med de fargerike tilskuddene til Cyber-shot-familien fra Sony. Press Release Oslo, 8. juli 2010 Nye Cyber-shot digitalkameraer med Exmor R CMOS-sensor leverer førsteklasses bildekvalitet med lite støy: WX5 og TX9 er slanke og stilfulle med Superior Auto-funksj, videoopptak

Detaljer

Periodeplan 8C uke 11 og 12

Periodeplan 8C uke 11 og 12 Periodeplan 8C uke 11 og 12 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever: 11 Johannes, Isak og Sindre 12 Evy, Julie og Andrea Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Samf.

Detaljer

Mer online- og 3D-underholdning i 2011 Nye Blu-ray-spillere og hjemmekinosystemer fra Sony

Mer online- og 3D-underholdning i 2011 Nye Blu-ray-spillere og hjemmekinosystemer fra Sony Press Release 13. januar 2011 Mer online- og 3D-underholdning i 2011 Nye Blu-ray-spillere og hjemmekinosystemer fra Sony Vis internettinnhold på TV-skjermen og stream on-demand online underholdning med

Detaljer

Nyhetsbrev TV uke 28. Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Total TV 170 116 142 136 85 108

Nyhetsbrev TV uke 28. Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Total TV 170 116 142 136 85 108 Nyhetsbrev uke 28 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Søknad om Kulturstipend 17.11.15 Levanger Kommune. Marius Winje Brustad 17.07.1991 marius.winje.brust@gmail.com Søndregate 2a 2609 Lillehammer

Søknad om Kulturstipend 17.11.15 Levanger Kommune. Marius Winje Brustad 17.07.1991 marius.winje.brust@gmail.com Søndregate 2a 2609 Lillehammer Søknad om Kulturstipend 17.11.15 Levanger Kommune Marius Winje Brustad 17.07.1991 marius.winje.brust@gmail.com Søndregate 2a 2609 Lillehammer Hvem er jeg? Mitt navn er Marius, jeg er 24 år gammel og studerer

Detaljer

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe?

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe? 1 Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe? Olav Skipnes Cand real 2 Innhold Hvordan blir det holografiske bildet registrert?... 3 Bildet av et punkt... 3 Interferens...4

Detaljer

pnvdb Documentation Release Jan Tore Kyrdalen

pnvdb Documentation Release Jan Tore Kyrdalen pnvdb Documentation Release 0.1.0 Jan Tore Kyrdalen Oct 31, 2017 Contents 1 Installation 3 2 Getting started 5 3 Methods 7 3.1 status................................................... 7 3.2 objekt...................................................

Detaljer

Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 6 Uke 7 Siste 52 uker Uke 6 Uke 7 Total TV 168 194 193 137 148 151

Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 6 Uke 7 Siste 52 uker Uke 6 Uke 7 Total TV 168 194 193 137 148 151 Nyhetsbrev uke 7 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Fag: Engelsk fordypning. Underveisvurdering. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: Engelsk fordypning. Underveisvurdering. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: Engelsk fordypning Faglærere: Beate Torvik Trinn: 8 Skoleår: Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Being Young! : : sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design Å

Detaljer

Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument

Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument Dato: 2016-04-25 Denne veiledningen viser hvordan man kan gi ett eller flere eksemplar ny plassering. Endre fysisk plassering vil være aktuelt når man

Detaljer

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilag 1. Dette

Detaljer

Roar Eriksen Senior digital rådgiver

Roar Eriksen Senior digital rådgiver Roar Eriksen Senior digital rådgiver 3 Finnes du der ute? In Real Life! Hva kan man oppnå? Søkemotorenes betydning Nordmenn søker 9-13 ganger pr dag I Norge har Google en markedsandel på +95% (Kvasir,

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2013

HALVÅRSPLAN HØST 2013 HALVÅRSPLAN HØST 2013 Høytlesningsbok: Jonas nesten skolegutt + Stine klasse 1A Zeppelin lesebok og Min Første skolebok UKE 34-36 Bli kjent med boka Kunne fortelle om et bilde Lytte og gi respons til andre

Detaljer

Eksport til maskinstyring. BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring

Eksport til maskinstyring. BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring Dette forutsetter at data er importert i BC-HCE og at riktig koordinatsystem og geoide er valgt. Det er tre modellmetoder som kan eksporteres til maskinstyringen,

Detaljer

Finnes du der ute? 3

Finnes du der ute? 3 Evnen til å finne 3 Finnes du der ute? In Real Life! Søkemotorenes betydning Nordmenn søker 9-13 ganger pr dag I Norge har Google en markedsandel på +95% I Norge så har Google over 28 millioner søk pr

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Laget av Lars Petter Tronrud

Laget av Lars Petter Tronrud Samle pokemons Det første vi må gjøre er å samle pokemon. Hvordan samler du pokemons? Når du har kommet deg inn i spillet og lagd din bruker vil din avatar dukke opp på et kart. Når du beveger deg, beveger

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett:

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Denne bruksanvisningen gjelder de som bruker MAC!!! Gjør ett av følgende trinn: 1. Trykk på denne linken www.nlm.no, og siden åpnes i din nettleser.

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1434 C34 Øyvind Christensen Per Aimar Carlsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1434 C34 Øyvind Christensen Per Aimar Carlsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1434 C34 Øyvind Christensen Per Aimar Carlsen ANSKAFFELSE AV 3D-LØSNING TIL MODUM KINO RÅDMANNENS FORSLAG: Det bevilges 200 000 kr til anskaffelse

Detaljer

Nyhetsbrev uke 26. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer.

Nyhetsbrev uke 26. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. Nyhetsbrev uke 26 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Happy. Refreng. Refreng x 2

Happy. Refreng. Refreng x 2 Happy Vers1 It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Refreng Clap

Detaljer

Oblig 1 Erlend Hannestad

Oblig 1 Erlend Hannestad Oblig 1 Erlend Hannestad Oppgave 1 Nettsiden er ustrukturert og uryddig når det kommer til layout og design, det er vanskelig å holde oversikt over alt som vises på siden, det er rett og slett for mye

Detaljer

Registrere beholdning på en katalogisert post

Registrere beholdning på en katalogisert post Registrere beholdning på en katalogisert post Dato: 2016-04-20 Veiledningen beskriver hvordan beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen, f eks ved erstatningseksemplar eller

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett:

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Bruksanvisning : Hvordan bruke NLM sitt videoarkiv? Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Denne bruksanvisningen gjelder de som bruker PC!!! Gjør ett av følgende trinn: 1. Trykk

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai E18 Vestkorridoren: Reguleringsplan Lysaker - Ramstadsletta Erfaringer med bruk av Novapoint DCM på et relativt komplisert vegprosjekt ViaNova Plan og Trafikk AS Rune Rian ViaNova Plan og Trafikk AS 62

Detaljer

FORESTILLING 7. TRINN: «PÅ TAMPEN», VÅREN 2014

FORESTILLING 7. TRINN: «PÅ TAMPEN», VÅREN 2014 Hva Hvem Utstyr Mikrofoner Musikk/ lyd Lys Tid i Husk Hva skal sjauere Navn på min gjøre sjauer Inngang med PC Inngangsmusikk Her vises bilder på Fram Publikum finner plassene bildepresentasjon ned. :

Detaljer

Nyhetsbrev uke 25. Nyhetsbrev TV uke 25

Nyhetsbrev uke 25. Nyhetsbrev TV uke 25 Nyhetsbrev uke 25 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK - Intet mindre Digital opplæringspakke - Siv Marit Ersdal, Oppdrag fra fylkeskommunen To bibliotekarer fikk i oppdrag å lage noen kurs. De skulle være

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Pressemelding Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer nå den nye MD200-serien et utvalg

Detaljer

Lisbeth M Brevik Hva kjennetegner kvalitet i engelskundervisningen? Koding av video-observerte engelsktimer ved norske ungdomsskoler (9.

Lisbeth M Brevik Hva kjennetegner kvalitet i engelskundervisningen? Koding av video-observerte engelsktimer ved norske ungdomsskoler (9. Lisbeth M Brevik Hva kjennetegner kvalitet i engelskundervisningen? Koding av video-observerte engelsktimer ved norske ungdomsskoler (9. trinn) LISA: Linking Instruction and Student Achievement Trinn 1:

Detaljer

rapport obligatorisk oppgave 05

rapport obligatorisk oppgave 05 rapport obligatorisk oppgave 05 Ferdig produkt obligatorisk oppgave 05 illustrasjon / foto I denne oppgaven skulle vi finne en gjenstand fra før 1970, og lage en reklameplakat for denne. Plakaten skulle

Detaljer

Gjennomgående plan i engelsk fordypning for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i engelsk fordypning for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i engelsk fordypning for 8. - 10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID,

Detaljer