3D filmens bildespråk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3D filmens bildespråk"

Transkript

1 TorunSpånbergSlettan SOL,Filmvitenskap,FIVM Veileder:LarsGustafAndersson 3D filmensbildespråk omstereoskopiskebilderpåfilm

2 Innhold: Innledning...3 3D filmenshistorie...4 Estetikkensutviklingi3D film...8 Avatarognye3D bilder D filmogestetikk Dsomspesialeffekt D filmogbildekomposisjon...13 DepthCues dybdereferanser...15 Nyttbildespråk?...16 Myteromstereoskopiskfilmskaping...18 Diskusjon...19 AnalyseavbildespråketiUp Bildeutsnittogvinkler...21 Kamerabevegelserogzoom...22 Klipp...23 Objektiv...23 Location...24 Scenografi D bilderrepresentert...26 Resultat...27 Sammenfatning Kildehenvisninger:

3 Innledning 3D filmerfilmmedbildersomgirendybdeillusjon.foråkunnesebilderi3d, måhvertøyeseettlittannerledesbildeenndetandre.nårdetteergjortriktig vilhjernentolkedetobildenepåenmåtesomskaperstereoskopi,eller dybdeperspektivibildet. 2009harpåmangemåterværtåretfor3D filmenstilbakekomst,medavatar (JamesCameron)somåretshøydepunktidesember.Ogkinotrendenharholdt detgåendesiden.filmenesomvisesi3dogogså2d,harmestepartenavsin inntjeningfra3d filminntektene.forøyeblikketerdetstorfilmersomvisesi3d, mentrendengjøratflerevilhivesegpå.iaugust2010starterinnspillingenav denførstesvenske3d filmen,kronjuvelerna,iregiavellalemhagen. 1 Den norskefilmenkon Tikiernåogsåbestemtatskallagesi3D.Filmenblirden førstefiksjonsfilmenomthorheyerdahlogkon TikisreiseoverStillehaveti D filmskapernyemuligheterforhvordanfilmkanseut.forutsetningenefor 3D filmernoeannerledesennforflatfilm,ogdettekreveratestetikken tilrettelegges.såhvordanskillerestetikkeni3d filmfradeni2d?ogblirenfilm bedreavåværeistereoskopisk3d? Idenneoppgavenskaljegpresenteredenstereoskopiske3D filmensutvikling medfokuspåbildespråkogestetikk.oppgavenshovedvektvilliggepåen diskusjonrundtuliketeseromhvasomfungereroghvasomikkefungereri stereoskopisk3d film.tilsluttviljegviseeteksempelpåhvordandettekan kommetiluttrykk,gjennomågjøreenanalyseavbildespråketi animasjonsfilmenup(petedocter,2009),somblevististereoskopisk3dpå kino.hvordanserbildespråketiuput?skillerbildespråketsegpånoensom helstmåte?ogitilfelletdengjørdet,erdetforåtilretteleggebildenetilet3d 1SFNyheter( ):EllaLemhagengör3D film: Lemhagen goer 3Dfilm 2NRKKulturogunderholdning( ): Kon Tiki blirnorgesførste3d film: 3

4 format?hvordanserdetteutisåfall?detteerhovedsakeligdespørsmålenejeg vilfinnesvarpåiminanalyse. Deterliteforskningsomomhandler3D filmensbildespråk,noesomgjørdette tiletuetablertfeltinnenforfilmvitenskapen.ioppgavenshoveddelskaljeg presentereensammenfatningavdetmaterialejegharfunnet.detfinneslite tryktmaterialesomomhandlerogbeskriverhvordanestetikkenogbildespråket i3d filmfungerer.derforermyeavmaterialetmitthentetfrainternettkilder, derjegharfunnetmangespennendeoginteressanteteksteromemnet.mange avforfatterneerprofesjonelle3d filmskapere.ioppgavenskaljeggjengiflere kilder,forågietinnblikkivariasjonenavteorieroginngangsvinkler.jeghar ogsåtattmednoenfilmkritikeressynspunkterpå3d film,foråvisehvordan3dfilmenblirmottattogsettpå. 3D filmenshistorie 3D filmereromtrentlikegammeltsomfilmeniseg,mendeharaldrifåttnoe festetimainstreamfilm.3d filmhaddesinsåkaltegullalderpå50 tallet,og senereenpopularitetsperiodepå80tallet.meddigitaliseringenavkinoenesom nåforegår,har3d filmenigjenfåttmyeoppmerksomhet,ognåsertrendenuttil åværemerlangvarigennsineeldrepopularitetsperioderpå50og80 tallet. Detteerdetfleregrunnertil.Enveldigstordelavdetvisuelleidagensfilmerer dataanimertogdigitale.mangeanimasjonsfilmerblirlageti3d animasjonog kanderforlettkonverterestilstereoskopisk3d 3.Kanoniseringenav stereoskopisk3dbrukerenannenogbedreteknikkenndensomharblittbrukt før.kvalitetenerblittbetydeligbedre,ogpublikumblirikkelengrekvalmeeller fårhodepineavåsefilmene.overgangentildigitalekinoergjørat3d filmkanfå enbetydeligbrederedistribusjonennfør. Eksperimenteringmedstereoskopiske3D bilderharblittgjortsiden1800 tallet. Påmidtenav1890 talletlagetdenbritiskefilmpionerenwilliamfriese Green 3Stereoskopisk3Derselvevisningenavfilmi3D,stereosyn,tobildermansersamtidigmed hjelpavuliketeknikker.jegbrukerbegrepetforåunngåmisforståelsenatjegsnakkerom3danimertfilm.destedenejegnevner3d filmerdetstereoskopisk3dfilmjegsnakkerom. 4

5 muligens 4 verdensførstestereofoniskekamera.kameratokopptoparallelle opptak,ettforhvertøye.denneopptaksteknikkenlignerdenviharidag.han fantimidlertidikkeoppnoenmåteåprosjekterefilmenepålerret.folkmåttestå overetstereoskop ogbareenomgangenkunnese.på20 talletkomteknikken somgjordeatmankunnevise3d filmerforpublikum.enavdeførstkjenteer ThePowerofLove,somblevistpåAmbassadorHoteliLosAngelesseptember 1922(Zone,2007:112).Deførste3D filmeneblevistianaglyfisk3d,sombetyr atdebleprosjektertfratofremviserehvordenenehaddeetgrøntfilterogden andrehaddeetrødtfilter.publikumbleutstyrtmedbrillermedtilsvarende fargerpåvenstreoghøyreøye.resultatetbleensvart hvitt filmmed dybdeeffekt.flerefilmerblevistmeddenneteknikkenunder20 tallet.i1934 gjordelumiere brødreneen3d testfilm,sominneholderblantanneten3dversjonavderesvelkjentefilmtogetankommerperrongen(l ArriveeduTrain) (Lumierebrødrene,1922).Detvarsværtvanskeligåsefilmeneutenåblikvalm ellerfåvondtihodet,allikevelblemangeavfilmenetattimotmedstor begeistringavpublikum(zone,2007:146).motsluttenav20 talletmistetfolk interessenfor3d filmen,ogfilmskapernekonsentrertesegomåutvikleandre aspektervedfilmskaping. I1952komdenstudiouavhengigefilmenBwanaDevil(ArchOboler,1952)og banetveifordetsomsenereskulleblikalt3d filmensgullalder.devilbwanable denførste3d filmenvistifarger.denbenyttetsegavpolariserendeteknikk,som senereskulleblidetvanligepåkinovisningeravstereoskopisk3d film.med denneteknikkenbegrenseslysetsomnårhvertøyegjennombrukavfiltre.to bilderprosjekteresparalleltpåsammeskjermgjennomortogonale(vinkelrette) polariserendefiltre.tilskuerenharpåsegbrillersomogsåharvinkelrette polariserendefiltre.gjennombeggefiltrepassererlysetpåsammemåtesompå ettavdeprosjektertebildene.resultatetblirathvertøyeseretlittannerledes bilde,detteskaperen3d dydeffekt. 4Omhanvarførstuteerusikkert.OmtrentsamtidigkomogsåFredrickhenryVarleymeden patentpålignendekamera.kildensomsieratfriese Greenvarførstute,erhovedsakligbasert påintervjuermedhansfamilie(zone,2007:59). 5

6 Defleste3D filmenesombleprodusertkonsentrertesegpåsensasjonseffekten somkunneoppnåsi3d objekterstikkendeutavskjermen.filmenshistorie fikklavereprioritet.skrekkfilmenhouseofwax(andrédetoth,1953)bleen storkassasuksess,og3d filmenspopularitetvokstesåfortatstudioene masseproduserte3d filmer.merennfemtistereoskopiskefilmerblesluppet mellom (Zone,2007:2).Bådeopptaks ogvisningsteknologienvar sværtdårlig.oftestoppetfilmenemidtundervisningpågrunnavtekniske problemer.detskullelitetilførdetobildenebleusynkronisertemedhverandre ogsomresultatblepublikumsjøsykeogkvalme.produksjonogframvisningvar myedyrereennvedvanligfilm.altdetteogfraværetavkvalitetgjordeatfolk mistetinteressenfor3d film,oghypenforsvantnestenlikerasktsomdenhadde kommet.istedetkomhollywoodssatsningpåcinemascope etbildeformatsom ikkeegnetsegforstereoskopisk3d film.(zone,2007:2) På80 talletfikk3d filmennylitenbølge.storstudioenekommed3d filmersom Jaws3 D(JoeAlves,1983),Fridaythe13thPartIII(SteveMiner,1982),Comin at Ya!(FerdinandoBaldi,1981).Men3D filmfikkikkerotfesteimainstream film dennegangenheller.etterhvertble3d gimmickenansettsomenkelog ukultivertunderholdning,somingenmedrespektforsegselvvillerotesegbort i.påmidtenav1980 talletåpnetimaxarmenefor3d teknologien,nåringen andreville.imaxbasertesegalleredepåsensasjonsunderholdning,og3deffektenpassetgodtmedderesvaremerkeogpådetkjempestorelerretet.imax vistefilmeromdinosaurer,monstrefrahavdypet,andresensasjonsfilmerog populærvitenskapligefilmer.imaxforsøktesegpåmainstreamfilmi1996med Terminator2:BattleAcrossTimei3D(JohnBrunoogJamesCameron,1996). Mensidendehaddeetbegrensetvisningsvindumedbareetfåtallkinoer,forble popularitetennoksålav. Utover2000 tallethardetskjeddenvoldsomutviklingavteknologien,og3dhar kommettilbaketilmainstreamfilmen.meddigitaliseringenavkinoene,og utvidelsenavkinoersomhar3d filmvisninger,kandagens3d filmernåuttil mangeflereennforbarenoenfåårsiden.etterstorfilmenavatar(james Cameron,2009)harkinoeneforalvorbegyntåsatsepå3D kino.idagharsfbio 6

7 12faste3D kinosalongerrundtomisverige 5,ogflerekommer.Teknologiener meravansert,kvalmenhospublikumerborteogkvalitetenermyebedre. Iårintroduseresogså3D tv,ogskribenteroveraltspårenutviklinginnenfor sportsproduksjoneri3dogogsåsatsningerpåpornofor3d. 6 Teknologenfor 3D tvbaserersegpåbrillermedenaktivlukkermekanisme,imotsetningtilde passivebrillenevinåfinnerpåkino.detkannoktaenstundfør3d tver dagligkosthjemmeossfolk,sidenblue rayfortsatterdetformatetsomgirden bestebildekvaliteten.detfinneshellerikkeettilstrekkeligtilbudtil3d innhold fortvennå,menalleredenåsatsesdetpååfilmestorebegivenheteri3d,somer tenktåvisespåtvellerdirektesendtpådigitalkino. Selvommangeskafferseghjemmekinomedsurround lydanleggogskjermsom kanvisefilmihøyoppløstbildekvalitetkvalitet,harkinobesøkstalleneholdtseg stabilesidenmidtenav80 talletstårdetifilm&kinosårbokfor2009 Tallenes tale. 7 Ogforførstegangpassertebillettinntektenepånorskekinoerénmilliard kroner,somerenøkningpå13,6prosentfra2008. Velhalveinntektsveksten kommeravøktbesøk,opp7prosentfra2009.deøvrige6,6prosenteneskyldes høyerebillettpriser.3d filmenestårfornoeavdette,mendetharnokogsåvært engenerelløkningiprisenei ForSFBiohar2009ogsåværtetbra kinoår,skriverannabodinienrapportforsfbio. Tomaugusti2009har biobesökenökatmed18%jämförtmed Detfinnesmangefilmersomikkebehøveråvisesi3D,ellersomrettogslettville blidårlige.detblirspennendeåsehvordanfilmeneutviklerseg.jegtrorikke3d kommertilåovertadetvanligekinoformatet,menbeståsomettilbudvedsiden av.deteralleredeenøkningiulikevisningsvinduerforfilmogrørligebilder,og mangfoldetvilforhåpentligvisfortsetteåutvikleseg. 5SFBio( ):3DpåSFBio:http://www.sf.se/3d 6Nordby,GeirGråbein LydogBilde.no( ):Pornobransjenkastersegpå3D bølgen: kaster seg paa 3d boelgen html 7Film&Kino( )Tallenestale,årsrapportfor2009: 8Ibid,s41 9SFMedia( ):VelkommentilhøstenpåSFMedia:www.ihr.se/SF_Media_IHRdagen% pdf,s5 7

8 Estetikkensutviklingi3D film Theonlyhopefor3 Disthatsomeonewillcomealongwithtasteand understandinganddoagoodstorywithoutregardfortheextremesof3 D,using itintermsofstoryitself.it ssoeasytogetseducedbythewondersofgoinginto spacethatyouforgetaboutthestory. ArchOboler,directorof1952sBwanaDevil.(Zone,2005:6) Ifyoutrytostickthingsoutofthescreenateveryopportunityit slikeaskinga musiciantoalwaysplayloud.youknow, It salwaysgottabeloud.it sreally crazy. LennyLipton,inventorofCrystalEyesandDLP3 Dtechnology,COOofReal D.(Ibid:23) Uliketeknikkerhargittuliktutseendepåfilmenei3D.Dagens3D kinoviseren heltannenestetikkenndensomblevistpå50 80 tallet.bilderkonsentrerti rommetmellomtilskuerenogskjermen,medobjekterstikkendeutavlerretet, harværtdenvanligste3d estetikkenhelttildesisteårene.idennyedigitale visningsteknologienrealdviserbildeti3d filmeretmyestørredyp,ogdet mesteforegåridybdenavskjermen.storfilmenavatarblevistmedreald,og JamesCameronharjobbetimangeårmedåforfinedenneteknologienogikke minstestetikken.imax kinoenmedsittkjempestorelerretviserbilderdermye kommerutavskjermen. 10 Sidenpublikumoftesittersådeikkeserrammenpå bildet,luresmantilåoversenårdetsomstikkerutbrytermedrammen.duken påreald kinoermyemindreenimax duken,menrealdharløstdette problemetmedåbrukeetfloatingwindow,enekstrarammerundtbildet,som flytterpåsegforåforhindreat3d effektenibildetskalopplevessomatden brytemedrammen. 11 Detteharvistsegåværeeteffektivtvirkemiddel. Blantallemonsterfilmeneogactionfilmenepå50 tallet,vardetensomskilteseg utiestetikken,nemligdialmformurder(alfredhitchcock,1954).hereringen overdrevenbrukav3d effekterforpublikumsattraksjonensskyld.dennefilmen 10Lipton,Lenny( ):Compositionaldifferences:RealDvs.IMAX: differences real d vsimax/#more 40 11DisneyDigitalCinema( ):Filmomhvordanfloatingwindowfunger: 8

9 kanseespåsometforsøkogbruke3dmersubtilt,menforfatterenpå 3Drevolution.comeruenig 12.Hanmenerfraværetav3D effekteneliggermeriat regissørenikkeorketåleggenoekruttpåfilmen.hansierathanikkesynes dennefilmenbenyttersegav3dpåenengasjerendemåte.hitchcockble tvunget avwarnertilålagedeni3d,etterkassasuksessenhouseofwax. 13 Noenroserdettesomdenbeste3D filmennoensinnelaget,nettopppågrunnav raffinertbrukaveffektene,menforfatterentrordettemerkommeravrespekt forhitchcocksomregissørennavfilmeniseg.hangårhardtutmotfilmenog kallerdenfantasiløsoguengasjerende. ( )Oneofthegreateststrengthsofstereoscopiccinematographyisthatitcandrawits audienceintoastoryandputthemamidstthesuspenseanddrama.'dialm'doesnot activelydothisifonlyforoneshot notunsurprisinglyusedastheposterart the protagonistreachingintotheaudienceforapairofscissorstowardoffherattacker. However,thefilmdoescreateasenseofunavoidability,ofinescapabilityandthe3rd dimensionisemployedtoaccomplishthis.perhapsallthiscanbeclassifiedasacool Hitchcockintellectualapproachtoamediumthatdemandsamorephysicalengagement. DidHitchcockattempttoplaydownthedimensionalityofthisfilmordidheuseitin suchasubtlewaythatitappearstobeblandwhencomparedtomost3 Dfilms? 14 Avatarognye3D bilder MedRealD teknikkenogavatarispissenforden,harfilmskapernevisten videreføringavønsketomågjøre3dfilmtilnoemerennen publikumsattraksjon,elleriallefallvildelageenriktigbrapublikumsattraksjon. Teknikkengjørdetmuligforfilmskaperneåutnyttedybdenmer,ogmeddet bindeeffekteneoghistoriensammenpåensæregenmåte.jamescameron snakkeromdennyemåtenåbrukestereoskopisk3dpåietintervjumed Variety: Whenmostpeoplethinkof3 Dfilms,theythinkfirstofthegimmickshots objectsor charactersflying,floatingorpokingoutintotheaudience.infact,inagoodstereomovie, 123dRevolution.com( ):3DAnatomy: 13Ibid 143dRevolution.com( ):3DAnatomy: 9

10 theseshotsshouldbetheexceptionratherthantherule.watchingastereomovieis lookingintoanalternaterealitythroughawindow.itisintuitivetothefilmindustrythat thisimmersivequalityisperfectforaction,fantasy,andanimation.what'slessobvious isthattheenhancedsenseofpresenceandrealismworksinalltypesofscenes,even intimatedramaticmoments.whichisnottosaythatallfilmsshouldbemadein3d, becausethereturnsmaynotwarrantthecostsinmanycases,butcertainlythereshould benocreativereasonwhyanyfilmcouldnotbeshotin3 Dandbenefitfromit. 15 Avatarstårsometvendepunkti3D historiennårdetgjelderestetikken,og filmeneretgodteksempelpåhvordandennenye3d estetikkenkommertil uttrykk.3d effektenbrukesmersubtilt,foråskapedybdeoglokketilskueren merinnifilmuniverset.avatarblesomkjentenkjempesuksessogskapteenny interessefor3d film. Fortidenerdetmyepengeri3D film,ogpengekakablirbarestørreogstørre. Familiefilmindustrienharistorgradgåttovertil3Dfilm,foreksempelvisesalle filmenesomkommerfrapixarogdreamworksi3dnåfortiden.ogfilmene tjenerinn2til4gangersåmyesomsinetvillingkopieri2d. 16 Filmersomalleredeeranimerti3Dkanlettkonverterestilstereoskopisk3Dkanonisering.Ogsåandrefilmerkankonverteres.Dettebetyrderimotikkeatde blirpassendesomfilmervisti3d.thepolarexpress(robertzemeckis,2004)var ikkeopprinneligtenktfor3d,menvarlagetmed3d animasjon,sådenkunne lettkonverterestil3d.inestenalleklipperobjekterstikkendeutavskjermen. Dettegjøratøynenerasktblirslitneogatdevirkeligvisuellegodbitenemed objekterstikkendeutavskjermenikkeblirsærligimponerende. 17 Uten planleggingav3d,vilmanogsåmistereferanseknaggendemanbehøverforå skapedybdefølelsen. IetintervjufortellerRobEngle,veilederfordigitaleffekterpåfilmenThePolar Express(RobertZemeckis,2004),omhvordandetenktenårdegjordeom formatetfra2dtil3d: 15Cohen,DavidS. Variety.com( ):JamesCameronsupercharges3 D: 16Thompson,Kristin( ):Has3 Dalreadyfailed?: 173dRevolution.com( ):3DTheory:http://www.the3drevolution.com/3dtheory.html, 10

11 It satestamenttothewaythatrobertzemeckismakesfilms,thefactthatheusesavery deepcanvas.helikestouseverylongshots,andhisaveragewas7 8secondswhich meansyoucanreallysoakintheenvironment.ifyouwentintoanimax3dmoviewith MTV stylerapidcuttingyouwouldwalkoutverytired.polarexpresswaswell suitedto 3D. 18 Etanneteksempelpåkonvertert3D filmerclashofthetitans(louisleterrier, 2010),somiutgangspunktetvarlagetforkanoniseringi2D,mensom konvertertestil3dforåtjenepå3d populariteten.filmeninneholdermange raskeklippogmyekamerabevegelser,foreksempeldiagonaletiltninger.noen scenerminnetmeromenkarusellbaneennenfilm.detfinnesnoenpusterom innimellomallaction,ognoenavactionsceneneblirveldigengasjerende.3deffektenfungererveldigbrapådestorebildene,medenormelandskap,(mest sannsynligdataanimerte),oghorisontbildermedhavet.detstørsteproblemet, synesjeg,eratdetblirveldigmangeuklarebilder,særlignårkaraktererstår medulikavstandtilkamera.detbliruklarfokuspåmidtnivåeneibildet,dette opplevessomveldigforstyrrendeogdårligarbeid. ManohlaDargisskriverisinanmeldelseavClashoftheTitansiNewYorkTimes: Given(atfilmenhovedsakligerdataanimert)it sinterestingthatthe3 Dinthe Clashof thetitans remake,whichwasaddedafteritwasshot,hasnoneoftheimmersivequality of Avatar andinsteadsegmentstheimageintodiscreteplanes,bringingtomindthe unintegratedlevelsofapop upbook. 19 Filmenharblittkritisertforatdenerkonverterttil3Dforbareåøke inntjeningen,utenåbrysegomatdenblirdårligerei3d.konverteringsjobben erdårligoghastigutførtogresultatetderetter.detteerveldigsynd,sidendener fantastiski2dsierrobertebertisinanmeldelseforchicagosuntimes. 20 Fordi3D filmersåpopulærtoginntjeningsriktforøyeblikket,kandetvirkesom detfinnesennestenukritiskutvelgingavhvasomskalvisespåkino.deter 18DigitalMediaWorld( ):RemakingthePolarExpress(hentetfrautg.51,nov): 19Darghis,Manola NewYorkTimes( ):BewareofGreeksBearingBuzzCuts: 20Ebert,Roger ChicagoSunTimes( ):ClashoftheTitans review: 11

12 viktigat3d effekteneintegreresmedfilmenshistorie,slikatpublikumikkeskal blilei.dettebetyrikkeatenfilmikkekaninneholdedentype3d effektsom objekter stikkende ut av skjermen.attraksjonenkanværedetviktigstepoenget meden3d filmopplevelseformange.menskal3d filmkunnebeståsomet format,erdetavhengigavatfilmenesomvisesikkeblirstyggeogkjedelige.det burdeværeenbedrekvalitetssikringpådefilmenesomslippesgjennomsåikke formatetblirengimmickisegselv.mendenneønskesituasjonenerlangtfraden kinovirkelighetviharidag.deterpengenesombestemmer,ogatdeterpengeri 3Derdetingentvilom.Avatarnåddeifebruar2010entotalomsetningpå2,68 milliarderamerikanskedollar. 21 Forøyeblikketlagesdetfåfilmerspesieltforstereoskopisk3D.Detkanvære viktigåhanoeåfylleprogrammetmedmenerjamescameron,slikatinteressen for3d filmholdesoppe. Isupportdimentalizationbecauseitensuresasteady flowofcontent. 22 Menhanunderstrekeratdeterviktigågjørekvalitetsfilm a true3dmovementneedstobedrivenbycontent,notformat. Cameronvilskape filmsomerbestpåkino ikkeimobilen. 3D filmogestetikk Stereopsisismorelikeafeelingthanaperception JoshGreer,adminsitrerendedirectorforRealD.(Mendiburu,2009:25) 3D filmgirnyemuligheterforhvordanbildespråketifilmkanutnyttes.formatet haregnekvaliteterogsæregenheter.jegskalnåsepåhvordanbildespråketbør tilrettelegges.hvordanskillerestetikkeni3d filmfradeni2d?hvakan3dbidra medforågjøreenfilmbedreellerannerledes?hvilkemuligheterfinnesi stereoskopisk3doghvordanskal3d bildespråketfinnesinform? Mendiburuinnlederisinbokomskapingavstereoskopisk3D film,hva stereoskopisk3dkantilførefilmen: 21Imdb.com( ):Boxoffice Avatar:http://www.imdb.com/title/tt /business 22Giardina,Carolyn SHOOTvol.47,Issue10( ):JamesCameronExaminesTheFuture OfCinema,Promotes3DDigital. 12

13 ( )Because3Disournaturalwayofseeing,itbringsafeelingofrealismtotheaudience. With3D,wenolongerhavetorebuildthevolumeofobjectsinthescenewearelooking at,becausewegetthemdirectlyfromourvisualsystem.byreducingtheeffortinvolved inthesuspensionofdisbelief,wesignificantlyincreasetheimmersionexperience.when itcomestoclose ups,theeffectisevenstronger.theactor sheadfillstheroom,andthis dramaticallyincreasestheemotionalchargeoftheshot.ifapersonwereasflatasa cardboardpuppet,wewouldnoticeitimmediatelywhenwemethimface to face.we naturallypreferthefinedetailsoffleshstructures,thevolumeandmovementof underlyingbonesandmuscles.theincreasedrealismofhumanfiguresin3dmovies positivelyaffectstheidentificationandprojectionprocesses.(mendiburu,2009:3) 3Dsomspesialeffekt Påsammemåtesomoverbrukavspesialeffekterharfåttkritikk,har3D filmer fåttkritikkforåbenyttesegav3d effektersomgimmick.3derpåmangemåter eneffekt.ilikhetmedfilmermedmyespesialeffekter,kanmanikkeavfeieen filmsomdårligpågrunnaveffekteneiseg.kritikerehartendenstilåfokuserer pådetspektakulæresforholdtildetnarrative,ogkinematografienfårskyldafor endårlighistorie.selvfølgeligfinnesdeteksemplerpåfilmersomprøverådekke overetdårligmanusmedspesialeffekter,mendaerdetikkespesialeffektenei segsomerproblemet.iinnledningentilsinbokdigitalstorytellingskrivershilo T.McCleanatifilmteorienhardetlengeværtentroomatnarrativintegritet alltidblirofrettilfordelfordetspektakulærenåreffekterbrukes.(mcclean, 2007:5)Undersinforskningpåhvordanvisuelledigitaleffekterinnvirkerpå tradisjonellfilmproduksjon,uttaltesågodtsomalleeffektkunstnernehunhadde intervjuet,ateffekteralltidgårutifrafilmenshistorie.(mcclean,2007:5) 3D filmogbildekomposisjon 2D bilderifilmkanseessomenkonstantkomposisjonsinnramming,der komposisjonenermerbasertpåmalertradisjonennpåenteatertradisjon.regler forteatergjelderbarekonstruksjonenavkaraktereneogdetnarrative.så hvordanskalstereoskopisk3d filmfinnesinform?skalmanlekemeddeunike mulighetenespesifikkeforformatet,ellerskalmansatsepååforsterkeden tradisjonellefilmfortellingen? 13

14 Førstskalviselittpåhvordanbildekomposisjonbrukestilåskapedybde. BordwellandThompsonsforklarersammenhengenmellommise en sceneog dimensjonalitetslik: Theimageprojectedonascreenisflat,ofcourse,anditdisplaysacompositionwithina frame,justasastillphotographorpaintingwould.thearrangementofthemise enscenecreatesthecompositionofthescreenspace.thattwo dimensionalcomposition consistsoftheorganizationofshapes,textures,andpatternsoflightanddark.inmost films,though,thecompositionalsorepresentsathree dimensionalspaceinwhichthe actionoccurs.sincetheimageprojectedonthescreenisflat,themise en scenemust givetheaudiencecuesthatwillenableustoinferthethree dimensionalityofthescene. Thefilmmakerusesmise en scenetoguideourattentionacrossthescreen,shapingour senseofthespacethatisrepresentedandemphasizingcertainpartsofit.incinema,our visionisattunedtochangesofseveralkinds:movement,colourdifferences,balanceof distinctcomponents,andvariationsinsize.oursensitivitytothesechangesallowsthe filmmakertodirectournoticeacrossthetwo dimensionalspaceoftheframe. (Bordwell&Thompson,2004:208) Bildekomposisjonoginnrammingermedåframheverfilmensfortellingogå skapenarrativkvalitet.spørsmåleterhvordankan3d innmrammingtilførenoe tilfilmensnarrativ.i3dfårmanbrukeandremetoderforåskapemeningi bildene.entenvedåforsterkebildersomalleredeharnarrativekvaliteter,eller såkandenogsåfortellepånyemåtersæregneforstereoskopisk3d.enkvalitet vedflatebildereratdepresentererengeometriskorden,somkanbrukestilå tiltrekkeoppmerksomhetgjennombildekomposisjon.dettefungererannerledes ienstereoskopiskpresentasjon. Addeddepthdrawstheattentiontothedepth itself,attractingtheeyeawayfromtheoverallcompositionofthepicture.the stereoscopicimagemakeslookingatitsoverallcompositiondifficult,sincethe brainiscompelledtoscanintothedepth. 23 Når3D filmtarbortbehovetforåtolkevolumogrom,kantilskueren konsentreresegmerpådetaljeneavdettevolumet.itekstenpå 3Drevolution.comsammenlignerde2Dfilmog3D film,medenbokogen adapsjonavboka.i3d filmharpublikumingenmulighettilåbrukefantasien 233dRevolution.com( ):3DTheory:http://www.the3drevolution.com/3dtheory.html, 14

15 nårdetgjeldertolkningenavromogvolum,påsammemåtesomdetien filmatisertbokikkefinnesmulighettilåskapeenegenverdenisinegenfantasi. Dettekanfrarøvenoeavmoroa. Turningapaintingintoastatueisnottheway forward.mouldingthestatuefromtheverybeginningusingthepowerand beautyofavolumetricartformis.thispowerhasnotyetbeenharnessed;ithas sofaronlybeentoucheduponbrieflyby3 Dfilmmakers. 24 Videreskriverdepåwww.the3drevolution.comommuligheten3D filmhartilå skapenyemeningeribilder,somerspesifikkefor3d.gjennomlekmed representasjon,tegningogmulighetenetilabstraktebilder,kanmanskapenye måteråvisesannhetsbilderavvolum,størrelseogrom. Anactororobjectcan begivenspecialmeaningbychangingitsvolumeorsizeandwherethiswould notshowina2 Dfilmatall,ina3 Dfilmthiswouldmeananewsemiotictool. 25 DepthCues dybdereferanser LennyLiptonerfilmskaper,oppfinnerav3D teknologiogharjobbetmed utviklingenavdetdigitale3d systemetreald.isinbokfra1982forklarerhan hvordan3d filmfungererogskapes.bokeninneholderenmengdematematiske formler,somjegikkeskalgravesåmyei,menhanpresentererogsåhvordan tredimensjonalitetfungereribildekomposisjon.liptonskriveratallfilmskaping ertredimensjonal,idenforstandatrørligebildergirfleresåkaltedebthcues dybdereferanser,somhjelperosstilåtolkedenvisuelleverdensomblir presentertfoross.(lipton,1982:53) Størreobjektertolkessomnærmereerenmannlitenerdetfordihanstårlengre bort.lineærtperspektivviseravstand,foreksempelserviettogsporblirlengre oglengreunna,ikkesmalere.overlappenendeobjekterfortelleratdetsomblir overlappeterlengrebak.detsomerlangtborteforeksempelfjellognatur,blir lysereenndetsomernærmere.lyssettingogskyggeviservolumogform. Teksturerblirmerogmerdetaljrikejonærmeredekommer.Alledisse 243dRevolution.com( ):3DTheory:http://www.the3drevolution.com/3dtheory.html, 25ibid. 15

16 dybdereferansenekanmanseistillfoto.derimoterdeténdybdereferansesom barekanseesirørligebilder motionparallax.motionparallaxkanogsåseesi stereoskopisk3d stillbild.illustrasjonennedenforviserdette: Menselveeffektenavdybdesyn,stereopsis,fårmanbaregjennomåse stereoskopisk3d bilder.filmharbetroddsegutelukketpåmonoskopiske dybdereferanserietårhundre,skriverberardmendiburu. 2Ddepthcuesare partofthevisualgrammarwegrewupwith,andtheyarenowhardwiredinto ourimagereadingprocesses. (Mendiburu,2009:26) Hanskrivervidereatforåforstå3D film,måmanførstanseat2d filmikkeer flat,menmonoskopisk.førstdakandulageplasstilfaktisk3diendiskusjonom dybde.noengangervildethensiktsmessigeutseendetpåstereoskopisk3d film ogtradisjonell2d filmkollidere,foreksempelnårdetgjelderfokus.grunn dybdeskarphethjelpertilåisolereetsubjektogtvingepublikums oppmerksomhetmotdet.nårmanleserstereoskopiskebilder,vilman automatiskkjenneetbehovforuendeligdybde,slikatmanfårlovtilågranske 3D rommetubevistforsååkunnekonsentreresegpåsubjektet.helhetligvil kinematografiskemonoskopiskedybdereferanserværesterkereenn stereoskopiske.(mendiburu,2009:26)stereoskopiskdybdeperspektivminsker asymptomatiskinntilenmaksimumsavstandpåomtrent30til60meter.etter dette,slårdemonoskopiskedybdereferanseneinn. Nyttbildespråk? 3D teknologiensnyeoppsvingifjernsynogfilmvilforandrehvordanregissører fortellerhistorier.detmenerrafeneeldemansomskriveromnyteknologifor 16

17 cnet.news. 26 Hanmenertypiskeeffektersomtiltrekkersegoppmerksomhettil 3D,vilblierstattetmedmersubtilevirkemidlerforåintegrereteknologienmed historien,somforeksempelsakterepanoreringer,mindreklippogmerbevisste kamerabevegelser.dissenye3d filmene,sierhan,vilkanskjesekjedeligeuti 2D,mendevilfølesdestomerengasjerendei3D. IsinartikkelharRafeNeedlemanintervjuetSandyCliman,administrerende direktørforetfirmasomjobbermedåskape3d teknologi.hunfortelleratfor øyeblikketserutvikingenav3d filmuunngåelig.climantrorteknologienvilbli enkelnokiframtidentilatdetertroligatnestestegetterfamiliefilmog fantastiskeblockbustere,vilfor3d filmværeindependent filmog håndverksfilm. VidereskriverRafeNeeldemanom3D billedspråket.åvitehvordanmanskal bruke3d teknologieneffektivtkreverennykunst etnyttfilmspråk.hanhar snakketmedisabelledemontagu,enannenadministrerendedirektørogleder forforretningsutviklinghosetselskapsomlagervideoopptaksutstyrfor3d.hun sieratmeningenmed3dmåværeågjenskapevirkeligheten.dettebetyratman måskrivemerrealistiskefilmmanus.åbarebruke3dtilspesialeffektervirker motsinhensikt. Youcanpushaviewer'swillingsuspensionofdisbeliefquitefarina2Dshow,since we'vebeentrainedto"read"moviesandacceptunrealconventions,likezoomingand cutting.butin3d,ifyoupushittoofar,youbreaktheillusion.theviewerhastofeellike they'reinreallife.(demontaguineedlemansitervju) Dettebetyratdetermangestandardfilmgrepmanikkekanbenyttesegav, inkludertzoomingogkryssklippingidialogscener.dettekannemligforvirre tilskueren,ogtilogmedskapefysiskkvalme.i2dbevegermankameraforå skapeenfølelseavbevegelse,siersandycliman.i3dbehøvermanlangtfærre kamerabevegelser,sidenpublikumalleredeermidtidetsomvises,larman kameraværestille.siden3d filmestetikkenskillersegfra2d estetikken,vilman somregissørmåttevelgehovedformatellerfilmetoversjoner. 26Needleman,Rafe CNETnews.com( ):3Dmeansnewrulesfordirectors: _ html 17

18 RafeNeedlemanavsluttermedåspåat3Dvilforsvinneinnibakgrunneni filmfortellingene.hansierat3dfortsattblirsettpåsomengimmickavdefleste forbrukere.menat3diframtidenvilblimermainstream,ogsomenfølgeav dettevilprodusenterogfilmkunstneremerogmertenkepået3d innhold.og ikkebarehvordandetkansynliggjøre3dgjennomoverdrevneeffekter,men hellerpåhvordanmankansmeltesammen3dogfortelling.detteskrevhan18 juni2009,ogetteravatarogden3dinteressensomfulgte,kanmansiathan hadderettiat3derblittmainstreampåutroligkorttid. Myteromstereoskopiskfilmskaping LennyLiptoner3D entusiastogskriveromfattendeomemnetpåsinblogg.han menerat Thefirstruleof3 Dcinematographyistodonoharm. 27 Hanserpå 3D filmskapingsometuutvikletfeltiutdanning.hanerkritisktilnoenav myteneinnenforstereoskopiskfilmskaping.hvertfeltharsinmytologi,skriver han. 28 Myterkanværemedpååbyggeenfellesåndoghjelpefolktilåstrekke segetteretmål.mennoengangerermyterdestruktivefordidebaserersegpå feilaktigoppfatninger,ogkanforhindrefolkfraågjøreordentliginformerte avgjørelser.detteersærdelestilfelletidetspirendefeltetsomstereoskopisk filmskapinger.selvomstereoskopiskfilmskapinghareksistertienlangtid,har ikkefolkhattmulighettilåpraktiseresineferdigheter,såfraethåndverksmessig ståstederstereoskopiskfilmskapingpåetrelativttidligstadium.manlærerav erfaring,avåprøveogfeile,sierlipton.hvemvethvadetviktigsteer?ågjøre rettellerågjøredetfeil.åpenbartvilingengjørefeil,såfolkhartendenstilåbli konservativeogforsiktige,spesieltpåetsåuutvikletfeltsomstereoskopisk filmskaping. Liptontilbakevisernoenavmyteneomhvamankanogikkekangjørenårman lagerstereoskopisk3d film.førstemyteeratmanikkekanharaskeklippi3dfilm.detteerfeilmenerlipton,hansieratdetteerblitttestetogdetfungerer. 27Lipton,Lenny( ):TheWorld3DFilmExpo: world 3d film expo/ 28Lipton,Lenny( ):Wrong,wrong,wrong:MythsofStereoscopicFilmmaking: check/#more 73/ 18

19 NestemyteeratfilmerlagetforIMAXikkekankonverterestilRealD,detteer ogsåfeilsierhan.enannenmyteeratbilderiufokusikkefungerer,ataltmå væreifokus.dettestemmerikke,menliptonspørsegombilderiufokusidet heletatternødvendige. Diskusjon Detervanskeligåfinnenoentydeligteseomhvasomerriktigogfeilbrukav3D. Førsteregeleråikkegjørepublikumuvel,såerdetetspørsmålomåtestehvor mangeraskeklippogmyekamerarørelsesomskaltilførfilmenblirvanskeligå se.dethandlerombalanse.filmspråketistereoskopisk3d filmbaserersegpå deti2d,mendetfinnesandreforutsetningerogogsåandremuligheteri bildebruken. Manspørreseghvasomerinteressantbrukav3D,oghvasomeruinteressant. Erdennefilmenlikegodi2D?Hvisja,såkanskjedenikkehaddebehøvdåblitt lagetfor3d.ellergir3dheltenkeltenbedrekinoopplevelse?mangemenerat 3D,tvertimotkangjøreenkinoopplevelsedårligere.Denødvendigebrillenekan væreetforstyrrendeelement,manblirtvungettilåfokuserepåskjermenhele tiden,noesomgjøratmankanfølesegfanget.rogerebert,filmkritikerfor ChigacoSunTimes,skriverathankanaldritenkesegåseenseriøsdramafilm, somupintheair(jasonreitman,2009)ellerthehurtlocker(cathrynbigelow, 2008),i3D.Hanutpeker3Dtiletmediumsompasserbedreforbarnefilm, animasjonogfilmersomjamescameronsavatar,somhovedsakeligerlagetpå data. 29 Ogkanskjeerdetslikat3Dpasserbestforbestemtesjangreogfilmer. Mener3Dforbeholdsåkaltpublikumsattraksjonsfilmer?Kandettenkesålage enfilmsomutnytterstereoskopisk3dsinekvalitetertilåskapeendramafilm? Finnesdetmuligheterforåskapebildermeddramatiskekvalitetersæregnefor 3D?SkalmantroSandyClimanfraRafeNeedlemansintervju,vildettrolig kommefilmersomeksperimenterermeddetteogsåiframtiden. 29Ebert,Roger Newsweek.com( ):WhyIhate3 D(andyoushouldto): i hate 3 d and you should too.html 19

20 Idagerfilmenesomvisesistereoskopisk3Dpåkinosåkaltestorfilmer.Deter storeproduksjonersomerlagetforetbredtpublikum.foråappelleretil masseneerdetviktigatfilmeneikkeinneholderaltforstorebruddmedde konvensjonenepublikumervanttilåkomfortablemed.dettegjeldersærlig konvensjoneneforbildespråket.selvompublikumkanskjeermeråpnefor forandringognyefortellertekniskegrepenndennegeneraliseringentilsier, finnesdetihvertfallentradisjonforatstorfilmerinnenforhollywood mainstreamerveldigreddeforåmistepublikum,ogdermederforsiktigemedå gåfrakonvensjonene. AnalyseavbildespråketiUp Foråsepåhvordanbildespråketkanopptreienstereoskopisk3D film,harjeg valgtåanalysereanimasjonsfilmenup(petedocter,2009).uperpixarstiende helaftensanimasjonsfilm,ogregissørpetedoctersandre.denharvunnetflere priser.upåpnet,somførsteanimasjonogførste3d filmnoensinne, filmfestivalenicannes ,ogerdenførstePixar filmenvististereoskopisk 3D.SelvomUperkonverterttil3Dietterproduksjon,bledenutformetmed tankepåatdenogsåskullevisesistereoskopisk3d. ProdusentJohnLasseter[hosPixar]varpåpressekonferansen[omUpunderCannes, 2009]opptattavåunderstrekeat3D teknologienmåbrukesmedmanusifokus,ogikke somengimmick.wow effektenforsvinnernemligfort,ogendrittfilmblirekstra bedriteni3d.(joakimthorkildsensoversettelse) 3Deretfantastiskvirkemiddelforåfåpublikumtilåfordypesegihistorien,mendeter ikkealfaogomega.vibrukerfire femårpåhverfilmipixar,ogtreavdisseårenebrukes påmanus.deterdetviktigste,sa[johnlasseter]. 31 Uphandleromengammelmann,enspeidergutt,ensnakkendehund,enstor fargerikeksotiskfugl,ethussomflyrmedhjelpavheliumsballonger,oget eventyrietspektakulærtklippelandskapivenezuela.jegharsettupi 30Roaldset,LiveKaroline Filmweb.no( ):3D filmåpnercannes festivalen: 31Thorkildsen,Joakim Dagbladet( ):Detsåunekteligganskekokout: 20

21 stereoskopisk3dpåkinoengang,menanalysenerhovedsakeligbasertpåmine observasjoneromkringbildespråketidensåkalttodimensjonaleversjonen.jeg husker3d versjonensombrafilmmedvelfungerendebildespråk.siden2dversjoneneridentiskmeddeni3d,hvadetgjelderbildespråk,montasjeosv., kanjegpåbakgrunnavenanalyseavbildespråketi2dogsåsinoeomhvasom fungereri3d. Bildeutsnittogvinkler Upvekslermellomtradisjonellebildeutsnitt,dettegirenfølelseavenhelstøpt filmmedkonkretebildefortellinger.bildeneerveldigeffektiveimontasjenavsin fortelling,ogbildenekantiltiderinneholdermyeinformasjon.foreksempel illustrasjon1.1.1og1.1.2,tattfrascene3.bareavdissetobildeneforsårviat detnygifteparetønskersegbarn,ogtilstorsorgkandeikkefåbarn. Enviktigkarakterifilmenernaturen,ogmiljøskildringenebyrpåflerestoreog omfattendeultratotalbilder(1.2.1).bildeneskildrervirkelighovedpersonen Carlsopplevelse.Detvisererengjenspeilingavhansreisegjennomdenne historien.viserverdenenmedcarlsøyne,foreksempeliscene13,nårcarlser Paradisfossenforførstegang(1.2.2og1.2.3).Ogsompublikumfårmaninnsyni enverdenmanaldrivillesettellerspåenmåtemanaldrivillesettden. NårCarlblirstemtfordihangårtilangreppåenbyggearbeidersomødelegger postkassahans(scene7),sitterhanpåenbenkutenforrettslokalet(1.3).herer bildeutsnittetogrommetkomprimertforåreflekteredendårligefølelsentil Carl.Påsammemåtesom3Dforsterkerstorerom,hareffektennestenmotsatt virkingpåbildersomskalfølestrange.defølesmerromligeenni2d,og bildeutsnittetmisterlitteffekt.bildenereflekterercarlsstemningerogfølelser, gjennomåskildretrangerom,overveldendeoguendelignatur,ogi stereoskopisk3dforsterkesdettegjennomvolumetiscenene. 21

22 Bildeneervelkomponerteogsymmetriske.Mangeavbildeneervinkletrettpå, mendetfinnesflerebildervinkletnedfraluften.istereopsis 32 kanmankjennepå høydenmeddissebildene( ).Iscene33,forsvinnerskurkennedi regnskogen(1.4.5og1.4.6).dissetobildenekommerlikeetterhverandrei sammetagning,ogfartenhanforsvinneri,siernoeomhvilkendybdedetfinnesi dettebildet.detfinnesogsåbildermedperspektivnedifra(1.5.1,1.5.2).selvom bildekomposisjonenpoengterervinkelen,visesdenogsåsværteffektivti stereoskopisk3d.nårhusetflyroverbyen(scene8),forbiandresvinduer,erdet nestensånærmeatdetstøterborti.denneopplevelsenforsterkesi3d.deter somrusselsieriscene9,nårhanserutavcarlsvindu: It ssocloseicanalmost touchit. Idettebildet(1.6)serviCarlforsøkeåfåvekkMuntz.Dediagonalelinjene fortellerattvinkelenpåmetalltrappenerbratt.detteserviavdybdereferansene somikkeeravhengigeavstereoskopisk3d. Filmeninneholderbilderkomponertforåtrekkeoppmerksomhetgjennom geometriskeutsnitt.dettegjøratdenfølgertradisjonenforflat bildekomposisjon.dissekanblioversettienstereoskopiskvisning,daøyet naturlighellerdrasmotdybdeogvolumsomogsåunderstrekerdetnarrativei filmen.spørsmåleteromgeometrienalltidvilfinnes,menforsterkesienflat utgaveavfilmen.filmenkanhabeggedeler,bådesymmetriogklassisk bildekomposisjonsomtiltrekkerfokusogvolumsomogsåfungererpåsamme måte. Kamerabevegelserogzoom Detbrukesmyesaktezoom.Bildeneerofteisaktebevegelse,somdetofteeri dennetypefilmer,foråskaplivtilanimasjonene.deterforsiktigzoominnpå karaktereneellerobjektersomerviktigeforfortellingen.foråvisede voldsommenaturutsikteneogavstanderbrukespanorering;manserhvorstor natureneriforholdtilkarakterenevedåpanorerefrakarakterenetilklippene. 32Meddybdesyn. 22

23 Foreksempeliscene13nårCarlogRusselbegirsegiveimotParadisfossen.Vi serhvorlangtdemågåforånåmålet. Deflestebildeneeristødigogsaktebevegelseellerikkeibevegelseidethele tatt.mennoengangertilterbildetlittfrasidetilside,foreksempelsvaierbildet forsiktignårkameraetinneihusetskildrerhusetsbevegelseiluften.isluttenav scene8,nårcarlerkommetoppiluftenogsettersegtilbakeistolensin,beveger kamerasegslikatmanfårenfølelseavhvordanhusetsvaier.nårhusetflyrinni enstorm,viserkamerabevegelsenedetturbulenteforholdet. Kamerabevegelseneervoldsommefrasidetilside(2.1.1og2.1.2).Disseto bildeneertattisammetagningfrascene10,ogkommerlikeetterhverandre.på linjeneihusetkanmansehvordandeharulikdiagonaltiltning,ogdetteeret eksempelpåhvordankameraettilterfrasidetilsideidennescenen. Klipp Klipperytmenereffektivogdetermyeklippvekslingmellomhelbilder, halvbilder,nærbilderogtotalbilder.tempoeterroligogikkeoverdrevetraskt, menhellerikkeuvanligsakte.tempoetfølgerfortellingenogintensifieresi scenermedmeraction,foreksempeliscene23,hvordemårømmefradengale eventyrerenmuntzogallehundenehans. Filmenbenyttersegavettradisjoneltfilmspråkmedkryssklippingmellomhvem somseroghvadenkarakterenser.idialogsceneneifilmenbrukeskryssklipping mellomkarakterene,mendetfinnesogsåendelbildersomviserbeggeellerflere karaktereneidialog.foreksempeliscene19,hvorcarlogrusselsittervedbålet ogsnakker(3.1).oftevisesflereavkarakterenesamtidigisammebilde,for eksempeliscene20.(3.2)carl,russel,dugogkevinstårmedparadisfosseni bakgrunn,likeførhundenetilmuntzkommeråfangerde. Objektiv DeflestebildeneiUphardybdefokus,ogfilmenharmangedypebilder.Disseblir virkeligflottei3d.detfinnesnoenfågangerhvorbildeterfokusertpåen 23

24 avstand,oglarbakgrunnenværeuklar.foreksempeliillustrasjon4.1frascene 6,hvorviserRusselståridørentilCarlogsnakkermedhan.Mendeallerfleste andrebilderhardybdefokus,somforeksempeliillustrasjon4.2frascene13, nårcarlserparadisfossenforførstegang.isammescene,dacarlogrusselbegir segivei,siercarltilsinavdødekoneellie: Vierpåveinå.Samtidigservii bildetetfotografiavhennepåveggenifokus,ogcarlogrusseleriufokus gjennomvinduet(4.3.1).såomstillesfokusettilcarlogrusselogbildetavellie bliruklart(4.3.2),foråfortelleatnåerdepåvei.lennyliptonspurtesegom deternødvendigi3d filmåbrukeuklarbakgrunnforåpoengtereetobjekt, sidendybdeeffektenautomatiskviltiltrekketilskuerensoppmerksomhet.men nårdetfinnesetfokusskifteibildetfårdettefilmtekniskegrepetenfunksjon, bådei2dog3d. Nårdeteraction,ogdeterdetflereganger,erbildenealltidskarpeogi dybdefokus.foreksempeliscene23nårcarl,russel,dugogkevinmårømme frahundenetilmuntz(4.4).fordideteranimasjonsfilm,harskapernealltidfull kontrolloverbildekomposisjonenogdaogsåhvasomeribakgrunn.det komponeresfinebakgrunnersomikkestjelerfokusbortfraforgrunnen,utenat debehøveråværeiufokus.foreksempeldettebildet(4.5.1)frascene16,når CarlogRusselmøterDugforførstegang.Herliggertåkenfintoglageren bakgrunnsomikkeerforstyrrendefordetandresomforegåriscenen.det sammeserviibildet(4.5.2),frascene15dacarlogrusselmøterkevin.herer jungelensgrønnefargerenfindiskrébakgrunn. MedRealD teknologienbefinnerfilmensegmerpåetdyptplan,ogdeterlite somstikkerutavskjermenforgimmickensskyld.dettebetyrikkeatfilmenhar fraværendebrukavutnyttelsenirommetmellomlerretogtilskuer.mendeter godtintegrertifortellingen,ogtrekkerikketilsegunødigoppmerksomhet. Location Naturenoggeografienerenavfilmensstorefordeli3D.Dentillaterossåse stedermanaldrivillesett.i3dblirdissebildeneveldigvirkeligoggiren fantastiskfølelseavåværeidetscenarioetfilmenutspillersegi.formegerdet 24

25 ingentvilomatfilmenslocationeretavdesterkesteargumenteneforåsedenne filmenistereoskopisk3d.illustrasjoneneerhentetfrafilmensmestactionfylte scene.her(5.1)servicarl,russel,dugogkevinsomforsøkeråkommeseginni husetfrataketpåmuntz luftskipiscene23.illustrasjon5.2viserrusselsom hengernedfrahusetienvannslangeunderalldramatikken.dissebildene inneholdermyevolumogdybde,ogskildrerenormeomgivelser.hererdetikke trangeromogsmåscenarioerkaraktereneharåboltresegpå. SomtradisjonentroharogsåUpentilhørendekortfilmfraPixar,somblirvistfør filmenpåkinoogsomogsåfinnesmedpådvd en.denneheterpartlycloudy (PeterSohn,2009),oghandleromrosaskyermorfettilfigurer.Disselagerulike babyer.hovedpersonen,erenskysomeruheldigavnaturoglagerbare krokodillebabyer,pinnsvinbabyeroglignende.storkensomhenterdefåren vanskeligoppgave,ogskaderseggangpågang.scenarioetihøydenogskyenes formligheterperfektforstereoskopisk3d visning. Scenografi Locationogscenografigårinnihverandre,menunderdennerubrikkenviljegsi noeomhvordanomgivelseneerformetoghvordanrekvisitter,kostymerog karakterdesignkomplimentererfilmensuttrykk.husettilcarlogmøblenehans harrøffeoggroveformer.husetsdesignerenvidereføringavhvordan karakterenecarlogellieserut.deharsolidvolum.somforeksempeldisse eiendelenetilcarlsomståroverpeisen(6.1.1og6.1.2).detersolidetrerammer ogfigurer.ballongenesomgjørathusetkanflyerogsåganskeformlige,ogblir interessantei3d.idettebildet(6.2)frascene23,serviderundefargeklare ballongeneikontrastmotdengrovesteinen. Karakterene,særligCarlogRussel,erveldigformligeogkarikerte.Allikevel veldigrealistiskeiupsittfilmunivers.christianmonggaard,somskriveromfilm fordetdanskemagasinetinformation,harintervjuetupsinregissørpetedocter ogpixar sjefjohnlasseter.petesieriintervjuetathanoganimatørenearbeidet myemedåfåcarlfredricksensutseendetilåavspeilepersonlighetenhans. Derforerhanblittenlitenfirkantetmann. 25

26 Carlergåttistå.Hanvilkunværehjemme.Hanharénmåteågjøretingenepåhverdag. Hanståroppkl.seks,spisersinesvisker,venterpåposten.Dettegjørhanhverdag.Han erenfirkantetperson,somikkeønskeråbevegeseg,ogderforprøvdeviåbruke designetavhantilåutrykke,hvasomforegårinneihan. 33 (minoversettelse) IintervjuetbrukerPeteDocteruttrykketsimpleksitet,ensammentrekningav simplicitet(enkelhet)ogkompleksitet,omfilmensvisuelledesign. Viviste,athvisvigikkutenforforåfilmeetriktighus,somsvevervekkvedhjelpav ballonger,villemanaldritropådet.såvivarnødttilvisueltåskapeenverden,hvordet varmulig.manoverserofte,hvordandesignetpåvirkerhistorienstroverdighet.mankan skapeforskjelligeuniverser,somharinnflytelsepå,hvamankanakseptere.dettiltaler ogsåmegåprøveåforenkleogkarikeretingenelittmer.deterogsådet,animasjon virkeligergodpå.viprøvdealtsååføretingeneheltnedtildetmestbasale.carleren firkant,menhvismansernærmereetter,kanhanfortsattlagealledeansiktsuttrykk,vi harbrukforienhalvannentimelangfilm.detkallervisimpleksitet fordiviførstgjør detenkeltogetterpåmerekomplekst.(minoversettelse) Illustrasjon6.3.1og6.3.2visereksemplerpåhvordanvisertekstureniklærne Carlharpåseg.Detaljenekommertilsynenårvisernærbilderavtøyet. Illustrasjon6.4viserRusselsbeltetmedspeidermerker.Herserviogsåtydelig detaljeritøyet.slikebildergirenforsterketeffekti3d,nårbildetkommer nærmerepublikum,såmanfårenfølelseatdeterderformansertøyetsstruktur veldigdetaljert.allikevelkommerdenneeffektenogsågodtframuten stereoskopi.mankannestenkjennepåstoffetmedøynene. 2D bilderrepresentert DetstørsteemosjonellevendepunktetforCarlifilmen,ernårhanfinneralbumet tilellie.detbegynnersomenutklippsbokmedalledrømmenehunhaddefor hvorhunskullereise,påsistesideskiverhun thingsi mgoingtodo:.carlhar tildetteøyeblikkettroddathunaldrifikkopplevesittlivseventyr.menså oppdagerhanatdenestesideneerfyltmedbilderavhanoghenneogderesliv sammen.livetmedcarlvarhenneseventyr.dettefortellesgjennomfotografiene 33Monggaard,Christian Information( ):Findfølelsen,detheledrejersigom: 26

27 ialbumet(7.1.1),ogkryssklippingmellomfotoeneogansiktettilcarl(7.1.2). Thanksfortheadventure,skriverhun. Nowgoandhaveanewone! Herer altsåenavdeviktigstevendepunkteneifilmenfortalti2d,medcarlsansiktsom enklarkontrasttildimensjonen.nærbildetpåcarlsansiktfårvirkeligeffekti stereoskopi,ogdetodimensjonalefotografienesomfortellerbudskapetfraellie ereffektiveogrørende. Resultat Uperikkevondtogsepåi3D,bildespråketernoksåtradisjoneltogharblittet kompromissmellomen3dfilmogen2dfilm.deteringenoverdrevenbrukav objekter som stikker ut av skjermen 3D effekten.noesomgjøratmankansiat brukenav3d effekteneerraffinertogsubtil.deoverkjørerikkefilmen,mengjør atfilmenistereoskopisk3dblirenfinopplevelsesomskaperromog volumfølelsemedmyedybde.snuteneogfleretingstikkerutavlerretetavogtil, menaldrisomengimmick. Såhvordanfungererdennefilmenistereoskopisk3D?Hvismangårtilbaketil LennyLitons firstrule: todonoharm,viljegpåståatfilmeneraltannetenn harmfullforøyet.selvmedkryssklippingidialogscener,tiltiderraskeklipp,og bevegeligkamera,blirmanfortsattdrattinnihistorienogillusjonenbrytesikke. Filmenpresenteressometstortvinduinnidenfantastiskeverdensomvisespå lerretet,sommansomtitterfårtadeli.allikevelinneholderfilmensindelav fartsfyltactionihøyden.ateffektenefungerersåbrahengerogsåmyesammen medatfilmenersåbraiutgangspunktet.historienogmanuserhelstøpt. Bildeneifilmenerutpregettredimensjonale,ogsånårmanserdemisåkaltflat versjon.filmenbenyttersegavalledeklassiskedybdereferansene.for eksempellengrebortmothorisonten,erdetlyserefjell,designetoglyssettingen gjørkaraktereneogscenarioeneformligeogrealistiskeinneforfilmenunivers. Fokusetpåågifilmenentredimensjonaltpregharformetfilmen.Detteer effektivtbådenårmanserdeni2dogistereoskopisk3d. 27

28 Enavkonklusjoneneetteranalysen,eratfilmeninneholderettradisjonelt bildespråk.kamerabevegelseneerrolige,selvomdetbenytteszoom,kryssklipp ogbevegeligkamera.detgåraltsååbrukekryssklippogzoomistereoskopisk 3D.Mankanspørrehvapoengetmedåvisefilmenistereoskopiske3D film,når denharetbildespråksomerveldigliktenhvilkensomhelstannen2d film.jeg meneruperetavdebedreeksemplenepåenstereoskopisk3d film.ogkanskje poengeteråholdesegtiletkonvensjoneltbildespråk,mensamtidigbruke3ddimensjonentilåforsterkevisseaspektervedfilmen. Upereteksempelpåattradisjoneltbildespråkfungererogsåi3D.Mangeav mytenerundt3d filmskapingbaserersegpåantagelserogeksistererfordi konvensjoneneforet3d bildespråkennåikkeerferdigutviklet.påsammemåte sommeddengenerellefilmen,vil3d filmenskonvensjoneralltidværei utviklingogbevegelse.dettebetyratbalansenmellomhvapublikumervanttil ogåpnefor,erviktigereennantagelserrundthvasomfungererogikke. SåhvorforerikkeUpmereksperimentellnårdetgjelderutnyttelsenavden effektenstereoskopisk3dgir?pixarlageralltidfilmersomskaltåletidenstann. Antageligvisvardetviktigsteålageenfilmsomsersåbrautdenkani tradisjoneltformat.filmenbehandler3d effektensomenslagsbonus.3dharen heltspesiellegenskapiatdenlokkertitterenheltinnidenverdensom presenteres.nårdenneverdenenersåfantastisksomiup,blirdetteenutrolig finfilmopplevelse.nårdetteersagt,synesjegfilmenogsåerheltfantastiskpå blue rayhjemmeistua. Sammenfatning 3D filmensbildespråkbaserersegførstogfremstpådetvikjennerfra tradisjonellfilm.dettebetyrikkeat3d effektenikkekantilførenoetilfilmene, detgjørden.detgjenstårfortsattmyeeksperimenteringmed3d,foråfinneut meromformatetsspesifikkekvaliteter.menatdeteriutviklingersikkert.bare pådesisteåreneharmansettenutviklingibildespråketfragimmick brukav 3D effektentilmersubtilbruk.estetikkenserannerledesut,mendetviktigsteer 28

29 kanskjeatkvalitetenermyebedre.rommet3d effektenebefinnersegiharogså forflyttetssegtilmerbakibildet,imotsetningtilmidtifanget. Detfinnesflereuliketeorieromhvordanbildespråketistereoskopisk3D film skalvære.mangeavdeharsentralepoenger,mendeterviktigåtaforbeholdom hvilkentypeteknologiteorieneharutspringi,sidendeterstorforskjellpå hvordandeulikefungereriforholdttilbildespråket.jegtrornyteknologialltid vilføremedsegmyterogteorieromhvasomfungererogikke.mankansepå hvordanlydfilmogfargefilmisintidblemottattavfilmskaperne,oghvordandet rundtdissefilmtekniskenyoppfinningeneogsåoppstodmyter.vedåsepå historienkanmanpåståatdetalltidvilværenoensomfortellerhvordandennye filmenskalfungere,ognoensomvilmotsettesegdenellerværekritisketilden nyeteknologien.hvafilmerellerskalværeerenaltforstordiskusjontilatjeg kantadennå,mendeterviktigåpoengtereatselvomnyteknologikommerpå banen,vilikkeallenødvendigvistrykkedentilsittbryst. Upereteksempelpåenfilmsomfungererbraistereoskopisk3D.Pågrunnav teknologiendenbrukerogforutsetningene3d animasjonengir.filmenutspiller segietspektakulærtlandskap.nårmansompublikumblirdrattinnidenne verdenenerdetvanskeligåikkelasegimponere.bildeneinneholdermyedybde ogromlighet,ogdetvisuellebildespråketskildrerfilmenshistoriepåenbra måte.karaktereneogscenografierformligeoghelefilmentilbyrenutpreget tredimensjonalvisuellopplevelse entenduserdeni3deller2d.upbeviserat noenavteorieneomhvasomikkefungereristereoskopisk3derfeil.for eksempelatmanikkekanhakryssklippidialogscenerogzoom.fordi bildespråketersåtradisjonelt,erdetvanskeligåsiomdenbrukerbildenemed tankepå3d effektensegenskaper,annetennåvisebildersomtilbyrtitteren myedybdeogvolum.selvomfilmskapernebakupsnakkervarmtomatfilmen fåretløfti3d,erdenfantastiskogsåiflatversjon,ogtilbyrenheltenestående tredimensjonalbildefortellingogsåda.hvispoengetmedenbra3d filmerat denikkeskalblislitsomåsepåienstereoskopiskvisningellerfådårligere kvalitetennsinversjoni2d,haruplykkes.selverjegenigmedskaperneav filmeniat3d effektengirdetlilleekstra. 29

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 5 COPY CORRECT CHOOSE Denne aktiviteten er beskrevet med utgangspunkt i setninger. Den kan også gjennomføres med korte beskjeder. Den er en videreføring av tilsvarende aktivitet på 1. 2. trinn,

Detaljer

Emnekart sømløs kunnskap. Stian Danenbarger Bouvet AS

Emnekart sømløs kunnskap. Stian Danenbarger Bouvet AS Emnekart sømløs kunnskap Stian Danenbarger Bouvet AS Mål: Overordnet forståelse av... ISO-standarden emnekart (Topic Maps) verdien av emnekartbasert organisering av informasjon hvordan bygge og vedlikeholde

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes 1 Agenda Hvorfor måle? Analysere data - statistisk prosesskontroll Hva skal måles, og hvordan? 2 Hva er en måling? -temperatur -blodtrykk -puls

Detaljer

Oppbygging av innhold på responsive nettsider.

Oppbygging av innhold på responsive nettsider. Oppbygging av innhold på responsive nettsider. HTML og CSS er koder som forteller nettleseren hvordan strukturen og utseende på en nettside skal vises på skjermen din. Selv om du ikke ser kildekoden når

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN AV «HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER»: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studere

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter:

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter: Stereoskopi Jeg har i denne teksten tenkt til å gå nærmere inn på hva stereoskopi er, hvordan teknikken fungerer, og se litt på hvordan det har blitt brukt og hvordan det har utviklet seg gjennom historien.

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Eksport av budsjett fra Controller til Visma Business

Eksport av budsjett fra Controller til Visma Business Eksport av budsjett fra Controller til Visma Business Det første som gjøres er å eksportere budsjettet fra Controller via Interactive SQL (isql) (startes fra Programmenyen, under Sybase/Adaptive Server

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

What Matters to You?In order to make lists that include your must-haves and wouldlike-to-haves,

What Matters to You?In order to make lists that include your must-haves and wouldlike-to-haves, On the night before Christmas, Detective Alex Cross is at home celebrating with his family. But when Alex s phone rings, he knows that this won t be a merry Christmas. A father has taken his children and

Detaljer

Finnes du der ute? 2

Finnes du der ute? 2 2 Finnes du der ute? In Real Life! Søkemotorenes betydning Nordmenn søker 9-13 ganger pr dag I Norge har Google en markedsandel på +95% (Kvasir, Startsiden) I Norge så har Google over 24 millioner søk

Detaljer

Hva betyr klimaansvarlighet for bedrifters omdømme? Er det virkelig avgjørende for hvordan forbrukers kjøpsmønster kommer til å bli?

Hva betyr klimaansvarlighet for bedrifters omdømme? Er det virkelig avgjørende for hvordan forbrukers kjøpsmønster kommer til å bli? Mat og klima Nofima 16. september 2008 Miljøgris nei takk! Hva betyr klimaansvarlighet for bedrifters omdømme? Er det virkelig avgjørende for hvordan forbrukers kjøpsmønster kommer til å bli? Av Bjørn

Detaljer

Digitalt fortalte historier i mat og helse.

Digitalt fortalte historier i mat og helse. ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET. 28 29 OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN V/ EVA MILA LINDHARDT, HØGSKOLELEKTOR, HIB. Digitalt fortalte historier i mat

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Roar Eriksen Senior digital rådgiver

Roar Eriksen Senior digital rådgiver Roar Eriksen Senior digital rådgiver 3 Finnes du der ute? In Real Life! Hva kan man oppnå? Søkemotorenes betydning Nordmenn søker 9-13 ganger pr dag I Norge har Google en markedsandel på +95% (Kvasir,

Detaljer

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal)

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) 2 Brukerveiledning for PCK Lagehåndtering Innledning Lagerhåndtering V.1.0.0.5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Utlevering...4 3 Innlevering...5

Detaljer

or*dtrosnilt,'+'.q':'

or*dtrosnilt,'+'.q':' %,u lbnvaston.*.'. or*dtrosnilt,'+'.q':' JavaBin 5. mai Vidar Alvestad - Skatteetaten Inspirert av: Noen eksempler er hentet fra boken. Jeg tror Mr. Feathers tilgir meg dersom du kjøper boken ;-) Hva er

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studerer og analyserer egne måledata. NB! Husk at resultatene

Detaljer

Organizational CommunicationEbook android, PDF, Mac, EPUB, Windows, Tablet download book (english) read free

Organizational CommunicationEbook android, PDF, Mac, EPUB, Windows, Tablet download book (english) read free ORGANIZATIONAL COMMUNICATION: APPROACHES AND PROCESSES, International Edition presents organizational communication from both a communication and managerial perspective. Professor Miller s clear writing

Detaljer

Finnes du der ute? 3

Finnes du der ute? 3 Evnen til å finne 3 Finnes du der ute? In Real Life! Søkemotorenes betydning Nordmenn søker 9-13 ganger pr dag I Norge har Google en markedsandel på +95% I Norge så har Google over 28 millioner søk pr

Detaljer

Sosiale nettverk. - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info. Oslo 2008-04-29

Sosiale nettverk. - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info. Oslo 2008-04-29 Sosiale nettverk - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info Oslo 2008-04-29 Spørsmål til dere Hvor mange har en profil på Facebook? Hvor mange har vært logget inn på Facebook i løpet av

Detaljer