Songdalen kommune Hortemo Idrettspark - detaljregulering Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Songdalen kommune Hortemo Idrettspark - detaljregulering Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2014-11-06"

Transkript

1 Hortemo Idrettspark - detaljregulering Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato:

2 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Dagens situasjon i planområdet Planstatus Planforslaget Hovedgrep Arealbruk Stenge kommunal veg Omregulere areal fra «gang- og sykkelveg» og «parkering» til «idrettsanlegg» Omregulere areal fra idrett til parkering Kaldhall øst for GIL`s klubbhus Veg og parkering Universell utforming Barn og unges interesser Risiko- og sårbarhetsanalyse Naturmangfold Folkehelse Lyd og støy Planprosess og medvirkning Oppstart Ny 1. gangs behandling Medvirkning...10

3 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 2 1 BAKGRUNN Rådmannen fremmer forslag til detaljregulering, som endring av en del av regulering for Hortemo, på grunnlag av planutvalgets vedtak av , der fremlagt sak ble vedtatt utsatt. Hensikten med planen er endring av arealbruken internt i området, samt bygging av kaldhall. Planforslaget tar utgangspunkt i det Visjonsdokumentet som en arbeidsgruppe har fremlagt for hele Hortemo Idrettspark. Arbeidsgruppa for Hortemo Idrettspark består av: - Terje Premak (Ingeniøravdelingen) - Lars Thomsen (Greipstad Idrettslag) - Anders Nygaard (Vest Agder fylkeskommune, idrettsavdelingen) - Trine Kallevig (Kultur og levekårsenheten) 1.1 Dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hortemo, hvor idrettsanleggene allerede i dag er etablert og regulert.

4 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 3 2 PLANSTATUS Området er avsatt til idrettsanlegg på kommununeplanen. Figur: Utsnitt av kommuneplanen. Området inngår i reguleringsplan for Hortemo. Det er avsatt til idrettsanlegg, klubbhus, parkering, vei og gang- og sykkelvei. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan.

5 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 4 3 PLANFORSLAGET Planen omfatter kun de delene av Hortemo Idrettspark som får endret arealbruk. Gressbanen (11 er banen) og kunstgressbanen er derfor utenfor planområdet for denne plansaken, fordi det ikke skal gjøres reguleringsendringer der. 3.1 Hovedgrep Planforslaget forenkler adkomsten til én kjøreveg inn i området, og knytter parkering til denne ved en ny kaldhall. Inn til området beholdes to kjøreadkomster, som møtes i et adkomst-/ parkeringsområde. Slik konsentreres trafikkområdene, og brukernes kontakt mellom idrettshuset og idrettsbanene blir bedre. 3.2 Arealbruk Planområdet som omfatter disse endringene er på 16,6 daa. Arealene får formål idrettsanlegg, energianlegg, tjenesteytring/forsamlingslokale, kjøreveg med fortau og annen veggrunn samt parkering. 3.3 Stenge kommunal veg Hortemo ringveg går i dag med 2 parallelle veger gjennom idrettsanlegget slik at det er dobbel gjennomkjøring. Gjeldende reguleringsplan legger opp til at den østre av vegene skal stenges for biltrafikk. Den stengte bilvegen skal endres til gang- og sykkelveg. Planforslaget innebærer å endre reguleringsplanen på dette området: Vegen vest for GIL`s klubbhus stenges, mens vegen øst for klubbhuset opprettholdes. Når vegen i vest stenges, må man lage nye løsninger som sikrer trafikkflyt og hensiktsmessige forhold for henting/ levering av barn i tilknytning til aktiviteter i området. Det er derfor lagt opp til gjennomkjøring gjennom søndre del av planområdet. I gjeldende reguleringsplan vedtatt er det altså den østre av de 2 kommunale vegene som er regulert stengt. Det står følgende i saksutredningen som lå til grunn for vedtak av denne reguleringsplanen: «Hensikten med dette er å få en ryddigere og mer praktisk situasjon i dette området. Løsningen gir grunnlag for at deler av området blir forbeholdt fotgjengere og syklister, samtidig som det kan opparbeides en parkeringsplass ved klubbhuset for ca. 120 biler». Den ca 8 år gamle reguleringsplanen for Hortemo er ikke gjennomført på dette punktet. Begge vegene er fremdeles åpne. Arbeidsgruppas begrunnelse for å opprettholde vegen i øst, er først og fremst fordi parkeringsarealet skal flyttes til øst for klubbhuset. Da får man parkert nærme kaldhallen som skal brukes vinterstid. Ved å stenge vegen i vest får man økt trafikksikkerhet for myke trafikkanter som beveger seg mellom GIL`s klubbhus og fotballbanene i vest. En frigjør areal, og forhindrer også unødvendig gjennomkjøring. Trafikkarealene innenfor Hortemo Idrettspark må håndtere 2 ulike typer av parkering: Den ene er de som skal sette fra seg bilen for å være en stund på idrettsanlegget. Den andre typen er de som kun skal ha et raskt stopp for av- og påstigning i forbindelse med henting/ levering av barn/ungdom.

6 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 5 Hovedaktivitetene i sommerhalvåret vil nok skje vest i planområdet. Det er her kunstgressbanen og hovedbanen ligger. Visjonsdokumentet foreslår å stenge den vestre vegen, og forlenge samlevegen gjennom søndre del av planområdet, slik at man knytter sammen de to parallelle samlevegene. Man oppnår da en gjennomkjøring slik det er idag, men trafikken går ikke gjennom idrettsanlegget. Langs denne nye gjennomkjøringsvegen skal det også lages en trafikklomme der biler kan stoppe for rask av- og påstigning. 3.4 Omregulere areal fra «gang- og sykkelveg» og «parkering» til «idrettsanlegg» I dag er arealet sør for klubbhuset regulert til parkering og gang- og sykkelveg. Parkeringsarealet foreslås flyttet til øst for klubbhuset og Hortemo Ringveg. Regulert gangog sykkelveg (ikke opparbeidet) foreslås erstattet av kjøreveg. I visjonsdokumentet er det foreslått at det skal bygges multi ballbinge der det i dag er regulert parkeringsareal. En ballbinge meter fra bolighus bryter med anbefalingene i veileder «Støyvurdering ved etablering av Nærmiljøanlegg» [Helse- og omsorgsdepartementet 2006]. Ballbinge her er derfor ikke tatt med i planforslaget. Se også 3.14 Lyd og støy. 3.5 Omregulere areal fra idrett til parkering Som det beskrives ovenfor, foreslås parkeringsarealet flyttet til øst for Hortemo Ringveg og GIL`s klubbhus. Dette fører med seg at det aktuelle areal på 2 daa, der det i dag er fotballbane, foreslås omregulert fra idrett til parkering. 3.6 Kaldhall øst for GIL`s klubbhus Arbeidsgruppa foreslår at det skal bygges en kaldhall for innendørs aktiviteter på Hortemo Idrettspark. Denne foreslås plassert på dagens fotballbane øst for GIL`s klubbhus og Hortemo Ringveg. Hallen vil legge beslag på ca 60*45 meter. Høyde på en ev. kaldhall er en svært viktig opplysning for berørte naboer. Ulike leverandører selger haller med ulike høyder. Arbeidsgruppa opplyser at den kaldhallen som det nok er mest aktuelt å kjøpe, har en høyde på 7 meter. I markedet finnes det imidlertid også kaldhaller med 12 m høyde. Dette er haller med høyere standard, men som til gjengjeld er adskillig mer kostbare. Man må også velge en modell med takform / takkonstruksjon som er konstruert / dimensjonert for norske forhold med til tider store snømengder. Arbeidsgruppa opplyser at en hall må ha minimum 10 m høyde for at man kan søke om tippemidler til den. Hallens plassering er vist med byggegrense på plankartet. Planforslagets bestemmelser angir maks byggehøyde for hallen på 12 meter. Det vil være anledning til å bygge lavere. Vedlagte illustrasjoner viser hvordan en 12 meter høy hall vil se ut i forhold omgivelsene.

7 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 6 Bildet er tatt utenfor Hortemo Ringvei 45 Bildet er tatt utenfor Grakleivveien 1

8 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 7 Bildet er tatt utenfor Grakleivveien 6 Bildet er tattutenfor Kløverveien 4 Det er utarbeidet en sol/ skygge-studie som viser skyggen av hallen på ulike tidspunkt gjennom døget, til ulike årstider. Av en lang rekke bilder, vises det på illustrasjonen under situasjonen ved vår- og høstjevndøgn. Skyggen fra hallen vil da falle på de to nærmeste husene mot øst, etter klokka 19. Etter klokka 20 faller skyggen fra heiene i vest; Uheia/ Skrefjellet/ Solheia.

9 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 8 21 april/ september kl 19: Veg og parkering Vegene i plankartet har følgende dimensjonering: Samleveger er tegnet inn med 5 m bredde og 1 m grøft, likt som samlevegene i eksisterende reguleringsplan Hortemo. Svingradier o.l er gjennomgått og veiarealene er utvidet for å tilrettelegge for at busser, lastbiler og eventuelle vogntog kan kjøre inn og ut gjennom de to samlevegene. Foran kaldhallen er det mulighet for 77 parkeringsplasser. 3.8 Universell utforming Anleggene ligger i et flatt område hvor det er lett kontakt mellom delområdene. Med planforslaget blir adkomst enklere, ved at en stor del av parkeringen vil ligge ved kaldhallen. Fra denne vegen kan det også legges til rette for bevegelseshemmede både til hallen og klubbhuset, og herfra videre til baneanleggene. 3.9 Barn og unges interesser Planforslaget vil ytterligere bedre tilbudet innen et mangfold av idrettstilbud for barn og unge. I tillegg vil det bli tilrettelagt for mindre organiserte aktiviteter i området, slik at dette vil være et sentralt samlingspunkt Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fyllt ut. Det er ikke avdekket tema med krav til spesielle hensyn i planforforslaget med hensyn på risiko- og sårbarhet. Med hensyn til brannvann vurderes dette ikke til å være spesielt behov for siden det er en kald hall som bygges.

10 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse Naturmangfold Hele planområdet omfatter areal som er opparbeidet. Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området Folkehelse Det videre utviklingen av Hortemo Idrettspark vil være en sentral del av kommunens arbeid med å tilrettelkegge for folkehelsen Lyd og støy Veilederen «Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg» [Helse- og omsorgsdepartementet 2006] har som formål å sikre av støy blir tilstrekkelig utredet når nye anlegg blir planlagt og utformet. Om ballbinger står det blant annet:.. «Ballbinger finnes i flere ulike varianter med ulike støyegenskaper.lydutstråling vil avhenge av hva slags materiale veggene består av og hvordan ballbingen er montert. Ballbinger som er dårlig vedlikeholdt og skrangler når ballen treffer veggen vil avgi ekstra støy. Ved vanlig ballplass kan konflikt oppstå ved avstander under m fra boligvindu. For ballbinger innhegnet med plankevegger eller netting av metall kan konflikter oppstå også ved avstander over 100 m.» Ulike steder i landet har man dessverre erfaring med at nyetablerte ballbinger i etablerte boligområder kan lage urimelige støyproblemer for naboer. Planforslaget har derfor ikke ballbinge på arealet sør for klubbyhuset. Ballbinge utgår da på dette arealet, og det foreslås at det istedenfor etableres ei balløkke med fangnett. Dette tilsvarer dagens bruk av arealet. Man unngår da den tekniske støyen med smell i vegger som en ballbinge ville medført.

11 Hortemo Idrettspark - detaljreguleringplanbeskrivelse 10 4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1 Oppstart Planene er innledningsvis behandlet som mindre endring av reguleringsplan for Hortemo. Planutvalget fattet i sin 1. gangs behandling følgende vedtak. «Saken utsettes». Det er etter dette utarbeidet ytterligere planmateriale. 4.2 Ny 1. gangs behandling Det er utarbeidet plankart for delområdet som endres, og reviderte reguleringsbestemmelser samt planbeskrivelse med tilhørende 3d illustrasjoner og sol- og skyggestudie. Dette legges fram for planutvalget for vedtak om offentlig ettersyn/høring. 4.3 Medvirkning Planforslaget er basert på det arbeidet som er gjort av arbeidsgruppa for mulighetsstudie for «Hortemo Idrettspark», og det Visjonsdokumente som gruppa har konkludert med. Gruppa har vært bredt representert, og gruppas medlemmer har hatt kontakt med ulike brukergrupper gjennom arbeidets gang. Før ny 1. gangs behandling av planen i planutvalget er det gjennomført et åpent informasjonsmøte om planforslaget.

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Kråkstad nord Ski kommune Dato: 09.05.2014 Side 1 1 Innledning Ski kommune er i vekst. Det gjennomføres jevnlig en vurdering av behovet for barnehageplasser,

Detaljer

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Beskrivelse til detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401

Beskrivelse til detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401 Beskrivelse til detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401 Bakgrunn for igangsettelse av saken Eiendommene 134/36, 134/47 og 134/94 som i dag er bebygd med boliger og fritidshus,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN PLANID: 2014006 PLANBESKRIVELSE. Sist revidert: 23.09.2015

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN PLANID: 2014006 PLANBESKRIVELSE. Sist revidert: 23.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN PLANID: 2014006 Sist revidert: 23.09.2015 BAKGRUNN FOR SAKEN Bakgrunn for planforslaget I områdeplanen for Randaberg sentrum, vedtatt 21.03.13, er området

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 144, FA - A20

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 144, FA - A20 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 144, FA - A20 14/889 Reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg, Skjønhaug skole og barnehage - sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre.

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune 1.0 Planområdets avgrensning Planen grenser mot eksisterende boliger og Kirkeveien i nord, mot våningshuset på Sander Østre

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato: 2009-09-11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer