PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL juni 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004"

Transkript

1 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av saklisten 4. Valg av dirigenter, sekretærer, tellekorps, redaksjonskomité og representanter til å undertegne protokollen 5. Beretninger 6. Regnskap 2002 og Tilsetting av revisor, samt fastsette revisors honorar 8. Handlings- og organisasjonsplan 9. Innkomne forslag: A Ikke lovsaker 1. Forbundsstyret: Styrets møtegodtgjørelse Evaluering og endring av lisensordningen. 2. Fra organisasjonen: Ingen B Lovsaker 10. Valg 1. Forbundsstyret Endring av tingperiode fra to til treårig 2. Hordaland Volleyballkrets Avgifter, lisenser etc. 11. Bestemme tid og sted for neste Forbundsting AVSLUTNING 1

2 BEHANDLING AV SAKENE ÅPNING Tinget 2004 ble åpnet av forbundets president Edgar Broks som ønsket alle velkommen. Aud Ramberg, nestleder i Nord-Trøndelag Volleyballkrets ønsket tingdelegatene velkommen til Nord- Trøndelag. Harald Bjørgen ble tildelt Norges Volleyballforbunds hedersmerke i sølv. Presidenten overrakte diplom, blomster og hedersmerke i sølv. SAK 1: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER President Edgar Broks foretok opprop, Det var i alt 42 stemmeberettigede til stede da tinget ble satt og under behandling av sakene.. Representanter med stemmerett: Forbundsstyret Edgar Broks Arild Nikolaisen Elisabeth K. Kristiansen Odd Langhelle Eli Wenche Nilsen Otto Hatlebakk President Visepresident Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansattes representant Kretsrepresentanter Liv-Astrid Bang Tord Lien Aud Ramberg Thor W. Bjørlo Gunnar Nyhammer Stig Kristiansen Per Kristian Andersen Britt Fjellanger Runar Tornes Odd Harald Jakobsen Bente Merethe Solbjørg Nordland Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Hordaland Østfold Telemark Sogn og Fjordane Rogaland Agder Troms 2

3 Klubbrepresentanter Frode Andersen Linda Sølvberg Storøy Kristoffer Håland Alf Ravndal Carel Skogstad Birgit Nestvold Olav Laupsa Skule Osmoen Haagensen Bjørn Sunde Ivar Johannes Bjerkan Rolf Sørensen John Walstad Thorleif Bjerke Per Aaland Mette Kristin Alstad Østvik Roy Inge Råheim Johannes Aasheim Gjermund Antonsen Kjetil Espeland Jan Myrlund Rune Valle Thomas Wold Britt Inger Kvalshaug Svein Robert Vestå Roar Sundbø Nyborg VBK Nyborg VBK Randaberg IL Randaberg IL Koll IL Åsheim VBK Rossvoll Trondheim Sandv.klubb Austrått Inderøy IL Oslo Volley Oslo Volley Nesodden VBK Blindheim Volley BK Tromsø Førde NTNUI Gløshaugen Kolberg KFUM Ølen Hønefoss VBK NTNUI Dragvoll NTNUI Dragvoll Sortland Sortland Oslo Sandvolleyballklubb Representanter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett innenfor utvalgets/komiteens område: Johan Eggen Harald Bjørgen Roar Sundbø Geir Dahle Appellutvalget Lovkomiteen Valgkomiteen (også klubbrepr) Dommer- og regelkomiteen Representanter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett: Arne Morten Knutsen Generalsekretær Øvrige deltagere: Tor Ragnar Gilje Robert Hansen Jim Nerdal Observatør, Randaberg Observatør, Sortland Observatør, gjest, lørdag 3

4 NVBFs ansatte: Olle Karlsson Beate Kristensen Birgitte Blindheim Beate Sødal Kate Sønstebø Vigdis Rake Helgesen Anne Katrine Aas Økonomikonsulent Utviklingskonsulent Administrasjonskonsulent Markedssjef Region Midt Region Midt/Sentralt Region Øst De fremmøtte ble gjort oppmerksom på at NIFs bestemmelser krever at også en delegasjon med valgte representanter må oppfylle kjønnsbestemmelsene. Representanter fra klubber som ikke overholdt kjønnsbestemmelsene, ble allikevel godkjent av tingforsamlingen som representanter med fulle rettigheter. De fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent. SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Den foreslåtte forretningsorden ble enstemmig godkjent. SAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTEN Forslaget til sakliste ble enstemmig godkjent. 4

5 SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TELLEKORPS, REDAKSJONSKOMITÉ OG REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Styret fremmet følgende forslag til funksjonærer: 2 dirigenter: Harald Bjørgen Anne Katrine Aas 2 sekretærer: Vigdis Rake Helgesen Birgitte Blindheim Tellekorps: Beate Sødal Beate Kristensen Redaksjonskomite på 3 medlemmer: John Walstad Liv Astrid Bang Thorleif Bjerke 2 representanter til å undertegne protokollen: Britt Fjellanger Alf Ravndal De foreslåtte funksjonærer ble enstemmig valgt. SAK 5: BERETNINGER a) Forbundsstyret b) Komiteene Edgar Broks redegjorde for forbundets arbeid i tingperioden. Korrigeringer til beretninger ble innlevert: s. 70: Møre og Romsdal, seriene 03-04: J13: 26 lag, G13: 14 lag = tot. Ant. lag i seriene: 781 s. 72: Møre og Romsdal, mesterskapene 03-04: J13: 24 lag (rettes fra 12) = Totalsum: 864 s.40: Domsutvalget, feil sammensatt. Korrekt sammensatt Domsutvalg, jmf. s. 4) s.76: Røyken UIL og Workinnmarka VBK tilhører Troms, ikke Nordland a) Forbundsstyrets beretning ble tatt til etterretning. b) Komiteenes beretninger ble tatt til etterretning. Følgende hadde ordet: Thor Bjørlo, Tord Lien. 5

6 SAK 6: REGNSKAP 2002 OG 2003 Edgar Broks gjennomgikk regnskapet. a. Revisjonsberetningen tatt til etterretning. b. Regnskap for 2002 ble enstemmig godkjent. c. Regnskap for 2003 ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Aud Ramberg, Arne-Morten Knutsen, Thor Bjørlo, Olle Karlsson, Edgar Broks, Kristoffer Håland, SAK 7: TILSETTING AV REVISOR Edgar Broks innledet. Ihht. NIFs lov fremmes følgende forslag: Forslag: Forbundsstyret engasjerer statsautorisert revisor til å revidere Norges Volleyballforbunds regnskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6

7 SAK 8: HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN Generalsekretær Arne Morten Knutsen presenterte forslag til Handlings- og Organisasjonsplan Forbundsstyrets forslag til vedtak: En organisasjon for fremtiden Visjon 2012 er forbundsstyrets styringsverktøy i tingperioden. Tingforsamlingen ble delt i grupper for å gjennomgå handlingsplanen, Styret gjennomgikk svarene og de innkomne skriftlige forslag fra gruppene. Edgar Broks fremla etter dette på vegne av Forbundsstyret følgende endringer i forbundsstyrets opprinnelige forslag: 4 Innsatsområder underpunkt 1 Utvikle norsk volleyballs aktivitetstilbud : Nytt punkt: Øke kvaliteten på det sportslige tilbudet for seniorspillere på norsk mellomnivå (1.div. og nedover) ved å videreføre det kompetansearbeidet som gjøres på barne- og ungdomssiden. 5. Organisasjonsplan: 5.3.2: Kretsen kan selv vurdere sitt eget virke. Nytt pkt. 6: På nasjonalt nivå utvides ordningen med ledermøte. Landsstyret består av forbundsstyret og kretslederne. I fylker hvor det ikke finnes kretsstyre velger klubbene i hver krets sin egen representant til landsstyret. Landsstyret skal være et rådgivende organ for forbundsstyret. Landsstyret fremmer for neste forbundsting forslag til NVBFs vedtekter vedrørende landsstyrets framtidige rolle i organisasjon. 6. Prinsipper: Pkt 1 trekkes. Pkt 3, individuell strykes. Ny tekst: Det innføres obligatorisk lisens for alle utøvere over 12 år. (Ikke lisens i Volley 2000) s. 8: Målsetting: Antall spillere kvantifiseres i tillegg. Oversendes forbundsstyret for utredelse. En organisasjon for fremtiden Visjon 2012 med nye endringsforslag fremmet for forbundstinget, ble enstemmig vedtatt som forbundsstyrets styringsverktøy i tingperioden. * Følgende hadde ordet: Tord Lien, Otto Hatlebakk, Kristoffer Håland, Carel Skogstad, Johannes Aasheim, Edgar Broks, Birgit Nestvold, Thor Bjørlo, 7

8 SAK 9A1: Forbundsstyret: NVBFs lisensordning Det var 39 stemmeberettigede til stede ved avstemmingen. President Edgar Broks innledet og fremmet følgende endringsforslag på vegne av Forbundsstyret: Pkt 1 i forslaget endres ihht. til vedtak i handlings- organisasjonsplan: Det innføres obligatorisk lisens for alle volleyballspillere over 12 år. Spillere i Volley 2000-klassen skal ikke løse lisens. Pkt. 2, 3 og 4 som i forslaget. Forslag nytt punkt 5: Lisenssatsene fastsettes av Forbundsstyret i samråd med landsstyret. Merknad: Landsstyret og forbundsstyret møtes under World-tour 2004 i Stavanger. Forslag fra Thorleif Bjerke: Nytt pkt 1, side 16: Det innføres obligatorisk lisens for alle volleyballspillere over 12 år. Det skal være lagslisens i juniorklassene og individuell lisens i seniorklassen. Spillere i Volley 2000 klassen skal ikke løse lisens. Forslag fra Aud Ramberg: Endring pkt 1: Det innføres obligatorisk (individuell strykes) lisens for alle volleyballspillere over 12 år. Spillere i Volley 2000-klassen og 15 års-klassen skal ikke løse lisens. Endring pkt 2: Spillere fra Volley-2000 klassen og 15 års-klassen som spiller i høyere årsklasser/senior skal løse lisens. Forslagene fra Thorleif Bjerke og Aud Ramberg ble oppfattet av dirigentene som endringsforslag til forbundsstyrets forslag, og endringsforslag som gikk på omfanget av lisenser i yngre årsklasser. Endringsforslaget, 2. del, fra Aud Ramberg er prinsipielt allerede ivaretatt av lisensreglementet, og vil tre i kraft hvis 1. del av forslaget får aksept. Videre oppfattet dirigentene det slik at det ikke var dissens i ordlyden for punktets første setning (ordet individuell strykes). Dirigentene foreslo deretter en prosedyre for behandling av saken som fikk enstemmig aksept av tinget. Punkt 1, første setning: Forslaget fra forbundsstyret: Med endring: obligatorisk lisens og ikke obligatorisk individuell lisens, jmfr. HP Vedtak: Endringen ble vedtatt enstemmig. Det ble stemt over forslaget fra Aud Ramberg. Fritak av lisens 15 års-klassen: Vedtak: Forslaget falt mot 4 stemmer. Det ble stemt over forslaget fra Thorleif Bjerke, Lagslisens i juniorklassene: Forslaget falt mot 7 stemmer. Det fremlagte forslag med endringsforslag fra Forbundsstyret ble deretter enstemmig vedtatt som NVBFs lisensordning. Følgende hadde ordet: Otto Hatlebakk, Edgar Broks, Thorleif Bjerke, Olav Laupsa, Svein Robert Vestå, Tord Lien, Arne Morten Knutsen, Kristoffer Håland, Aud Ramberg, Skule Osmoen Haagensen, Roar Sundbø, Carel Skogstad, Thor Bjørlo, Mette Kristin Alstad Østvik, Gunnar Nyhammer,. 8

9 SAK 9A2: Forbundsstyret: Forbundsstyrets møtegodtgjørelse Odd Langhelle innledet på vegne av forbundsstyret. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forbundets møtegodtgjørelse behandles og fastsettes av forbundsstyret etter innstilling fra landsstyret. Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. SAK 9B1: Forbundsstyret: Endring av tingperioden Elisabeth Key Kristiansen innledet på vegne av Forbundsstyret. 8: Endring i tekst: Forbundets høyeste myndighet er forbundstinget som holdes hvert tredje år. Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer. *** Følgende hadde ordet: Gunnar Nyhammer, Tord Lien, Arne Morten Knutsen, Kristoffer Håland, Thor Bjørlo, Elisabeth Key Kristiansen Thorleif Bjerke, Olaf Laupsa. SAK 9B2: Forslag: Hordaland Volleyballkrets: Avgifter, kontingenter og lisenser Se sakspapirene. Gunnar Nyhammer trakk forslaget på vegne av Hordaland Volleyballkrets. PROTOKOLLTILFØRSEL fra NVBFs lovutvalg v/harald Bjørgen: Lovutvalgets leder, Harald Bjørgen orienterte om de krav NIF hadde satt til endringer av Lov for Norges Volleyballforbund. Dette var endringer i henhold til ny basis-lovnorm for særforbund godkjent av Idrettsstyret Forbundsstyret får fullmakt til å gjøre de endringer i Lov for Norges Volleyballforbund som er pålagt av NIF og som er påkrevet etter de lovendringer vedtatt på Forbundstinget Enstemmig vedtatt. * 9

10 SAK 10: VALG Roar Sundbø presenterte valgkomitéens innstilling. Det var 42 stemmeberettigede til stede ved valget. 10 a) FORBUNDSSTYRET Valgkomitéens forslag: President Visepresident Styremedlemmer 1.varamann 2.varamann 3.varamann Edgar Broks Torill G. Faleide Elisabeth Key Kristiansen Odd H. Langhelle Eli Wenche Nilsen Unni Bruvoll Arild Nikolaisen Birgit Nestvold Ole Jonny Gigernes Geir Dahle Forslag fra Gunnar Nyhammer: Geir Dahle som fast styremedlem. President Edgar Broks Valgt ved akklamasjon Visepresident Torill Gundersen Faleide Valgt ved akklamasjon Styremedlemmer: Unni Bruvoll 32 stemmer - Valgt Odd Langhelle 36 stemmer - Valgt Eli Wenche Nilsen 36 stemmer - Valgt Arild Nikolaisen 30 stemmer - Valgt Elisabeth Key Kristiansen 29 stemmer - Valgt Geir Dahle 18 stemmer Forslag fra Valgkomitéen:: 1.varamedlem: Birgit Nestvold 2.varamedlem Ole Jonny Gigernes 3. varamedlem Geir Dahle og 3. varamedlem ble valgt ved akklamasjon. 10b) KONTROLLKOMITÈ Forslag fra Valgkomitéen: Leder: Elisabeth Endrestad Medlemmer: Kjell Gunnar Dahle Roar Sundbø Varamedlemmer: Thor Bjørlo og Tord Lien Den foreslåtte Kontrollkomitè m/varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon. 10

11 10c) DOMSUTVALG Forslag fra Valgkomitéen: Leder Runar Hansen Medlemmer: Geir Dahle Jon Olav Forbord 1. vararepresentant Cecilie Eikrem 2. vararepresentant Marit Kristine Erlandsen Det foreslåtte Domsutvalg ble valgt ved akklamasjon. 10d) APPELLUTVALG Forslag fra Valgkomitéen: Leder Nestleder Medlemmer Johan Eggen Jonas Nerdal Jostein Nerbø Thorleif Bjerke Elisabeth Endrestad Det foreslåtte Appellutvalg ble valgt ved akklamasjon. 10e) LOVKOMITÈ Forslag fra Valgkomitèen: Leder: Harald Bjørgen Harald Bjørgen ble valgt ved akklamasjon. Forbundsstyret fikk fullmakt til å supplere med medlemmer og vararepresentanter i komiteer og utvalg. 10f) VALGKOMITÈ Forslag fra Valgkomitéen: Leder: Medlemmer: Roar Sundbø Jorid Hovden Bjørn Sunde Valgkomiteén ble valgt ved akklamasjon 10g) REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. Enstemmig. Under sak 10 hadde følgende ordet: Tord Lien, Gunnar Nyhammer, Roar Sundbø, Edgar Broks, Birgit Nestvold. 11

12 SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE FORBUNDSTING Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forbundsstyret får fullmakt til å bestemme tid og sted for neste forbundsting. Enstemmig vedtatt. AVSLUTNING Gjenvalgt president Edgar Broks takket for tilliten og overrakte blomster til Valgkomiteens leder, dirigentene, administrasjonen v/generalsekretæren, og rettet en stor takk til alle som jobber ute i organisasjonen. Tinget ble hevet kl Tillegg: Under middagen lørdag kveld, ble Harald Bjørgen og Jim Nerdal utnevnt til æresmedlemmer av Norges Volleyballforbund Britt Fjellanger /s/ Alf Ravndal /s/ 12

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer