MARNAR BRYGGE PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE. Marnar Brygge AS. Planbeskrivelse med ROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARNAR BRYGGE PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE. Marnar Brygge AS. Planbeskrivelse med ROS 29.04.2015"

Transkript

1 Oppdragsgiver Marnar Brygge AS Rapporttype Planbeskrivelse med ROS Dato Revisjon A , rev. B , rev. C MARNAR BRYGGE PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE.

2 2 (19) Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Marnar Brygge Dokument nr.: 1 Filnavn: \\Are-s03\oppdrag\2014\ Marnar brygge - regulering\7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\S-Samferdsel_og_Areal\Planbeskrivelse, KU samledokument\marnar Brygge - planbeskrivelse med ROS.docx Revisjon Dato Utarbeidet av Kjell Arne Borge Kjell Arne Borge Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Aase M. Hørsdal Aase M. Hørsdal Planbeskrivelse til reg.plan m ROS Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder A Justeringer I hht. 1. gangs behandling med vedtak i Planutvalget () B Justeringer (Teknisk forvaltning) C Justeringer i hht ny 1. gangs behandling (Teknisk forvaltning) Kystveien 2 NO-4841 ARENDAL T

3 3 INNHOLD 1 BAKGRUNN Hensikten med planen Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Utbyggingsavtale Krav om konsekvensutredning EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet Dagens bruk Landskap og bebyggelse Kulturminner Friareal og grønnstruktur Adkomst og trafikk Grunnforhold Trafikk PLANSTATUS Overordnede planer og mål Gjeldende reguleringsplan Tilgrensende planer MEDVIRKNING Oppstartsmøte Innspill ved kunngjøring om oppstart Bemerkninger til kunngjøring om oppstart Justering av planmaterialet - gjennomgang med Mandal kommune Førstegangsbehandling Ny førstegangs behandling BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Varelevering Parkering Veier Skolekapasitet Planens konsekvenser for barn og unge Universell utforming og tilgjengelighet Uteoppholdsareal Kollektivtilbud Plan for avfallshenting Ramboll

4 4 (19) 5.12 Energiplan Eksisterende trafo RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS-analyse -TABELL Naturgitte forhold Ras Flom INNSPILL Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Agder Energi Nett Norsk maritimt museum (NMM) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ILLUSTRASJONER VEDLEGG... 19

5 5 1 BAKGRUNN 1.1 Hensikten med planen Gjeldende reguleringsplan «Detaljregulering for Marnar Brygge» ligger til grunn for foreliggende planforslag. Formålet med planarbeidet er å forenkle planområdet i forhold til gjeldende plan, redusere antall volumer og legge til rette for større arealer til lek og uteopphold. Reguleringsformål i gjeldende plan blir i all hovedsak videreført i nytt planforslag; området reguleres til boligformål og blandet formål bolig/kontor/forretning samt tilhørende uteoppholdsarealer, renovasjon, arealer for gangtrafikk/biltrafikk mm. Intensjonen er å oppføre et funksjonelt og vakkert anlegg med høy arkitektonisk kvalitet til nytte og glede for byen, de nære omgivelsene og beboerne. 1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Detaljregulering fremmes av AS på vegne av Marnar Eiendom AS. 1.3 Utbyggingsavtale I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble det meldt om videreføring av forhandlinger om utbyggingsavtale fra oppstart av gjeldende plan. Det har ikke kommet inn merknader knyttet til dette. Tiltakshaver skal gjennomføre forhandlinger med Mandal kommune v\bygg og eiendom for å komme fram til en avtale spesielt for området. 1.4 Krav om konsekvensutredning Nytt planforslag bygger direkte på gjeldende reguleringsplan og planforslaget faller derfor ikke inn under kravet om konsekvensutredning. 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet Mandal grenser i vest og nordvest mot Lindesnes, i nord mot Marnardal og i øst mot Søgne. Kommunen har ca (november 2014) innbyggere, og er den nest største i Vest-Agder. Marnar Brygge ligger på vestre bredd, like ved Mandalselvas utløp, sentralt og med gangavstand til Mandal sentrum, Sjøsanden og Furulunden. Disse områdene er fra naturens side tilrettelagt for universell utforming og kan nås med rullator. I øst og vest grenser området mot allmenninger. Området har sikt både oppover elva mot sentrum, over elva til transformasjonsområdet Nedre Malmø og delvis nedover elva. 2.2 Dagens bruk Marnar Brygge, gnr. 160, bnr 565, ble benyttet av bedriften Marnar Bruk AS til produksjon/lager. Marnar Bruk AS flyttet sin virksomhet i Det pågår pr dags dato opprydding på området etter virksomheten til Marnar Bruk AS. I tillegg finnes det butikker, kontor og service innenfor området. 2.3 Landskap og bebyggelse Området har attraktiv beliggenhet helt nede ved elva, med den grønne skogen i syd, og tett på Mandals eksisterende idylliske småhusbebyggelse. Planområdet ligger mellom Kastellgata i sydvest og Mandalselven med tilhørende elvepromenade i nordøst. I øst og vest grenser området mot allmenninger, og mot Sanden Brygge i sørøst. Marnar Bruk AS, som i dag er konvertert til forretning, kontor og treningssenter, ligger på andre siden av Kastellgata i sydvest. Mot nordvest ligger Verven med boliger og næring. Allmenningene både mot Verven og Sanden Brygge har varierende bredde mellom ca 7-10m og skal ikke bebygges. Skogen i Furulunden, som strekker seg bak Marnar Bruk AS sine lokaler og går over i strand og rekreasjonsområdet Sjøsanden, danner en grønn vegg i situasjonen. Mandal har en ensartet bygningstypologi en sammenstilling av 2-3 etasjes hus med saltak. Næringsbygg beliggende på begge sidene av Mandalselvas utløp skiller seg ut med større volum og flate tak. Ramboll

6 6 (19) 2.4 Kulturminner Det er ikke kjente kulturminner på området, jfr. miljøgrunnundersøkelser pkt Det foreligger en rapport vedr. marinarkeologiske undersøkelser utenfor promenaden, Befaringsrapport og uttalelser vedrørende kulturminner under vann, utarbeidet av Norsk Maritimt Museum, sak Det undersøkte området ligger utenfor planavgrensningen for denne utbyggingen. 2.5 Friareal og grønnstruktur Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til de flotte friluftsområdene Furulunden og Sjøsanden. Det skogbevokste området er et lokalt landskapselement, både langs Mandalselva og i Solskiveområdet, som er den eldste delen av Mandals bebyggelse med hus fra 1700-talllet. Elva grenser til området, og en felles elvepromenade knytter de ulike stedene langs elva sammen. Slik gjøres elverommet tilgjengelig for alle. Planområdet prosjekteres med felles uteoppholdsarealer mellom husene. En sekvens av varierte og godt formede uterom vil forsterke områdets karakter og identitet, og invitere til felles bruk med plasser for lek og samvær. Alle boenhetene har mulighet for private uterom enten i form av balkonger, takterrasser eller uteplass på terreng. 2.6 Adkomst og trafikk Området har kjøreadkomst fra Bryggegata (fylkesvei) til Kastellgata (kommunal vei). Kastellgata er regulert forlenget inn på området slik at den knytter sammen områdets to andre kjøreadkomstveger, Verftsgata i nordvest og Laksesoben i sørøst. Forlengelsen av Kastellgata blir områdets hovedadkomst. Den reguleres til offentlig veiareal. Parkeringskjelleren, som ligger under hele området, har inn- og utkjøring fra Kastellgata innenfor planens avgrensning (se plankart). Området nås både til fots, til sykkel og fra elvepromenaden i tillegg til båt fra småbåt- og gjestehavna. 2.7 Grunnforhold Området består hovedsakelig av sandmasser. Massene har god bæreevne, men massene er permeable, og arbeider under grunnvannsnivå er en utfordring. Grunnvannstanden følger nivået i Mandalselva. Det er i forbindelse med utviklingen av prosjektet på vegne av Marnar Brygge AS utført geotekniske grunnundersøkelser av Multiconsult AS. Rapporten datert viser at grunnen i området i hovedsak består av et lag fyllmasser av grus og sand etterfulgt av sand vekslende mellom grov/ grusig og fin, delvis med sjikt av treflis og skjellrester. I dybden er det lagvis antatt sand/ silt/ leire ned til fjell. Ved byggingen på naboeiendommene Sanden Brygge og Verven, registrerte man ikke annet enn fast lagret sand. Det ble for noen år tilbake foretatt en grunnboring til ca 9 meters dybde på SO10 (ref. «Sentrumsplanen» for Mandal) som bekreftet sandmasser også der og fastheten økte med dybden. Det er for området foretatt miljøgrunnundersøkelser v/sørlandskonsult AS, Kristiansand (nå Cowi AS). Det ble funnet et begrenset område med forurenset grunn, som vil bli forskriftsmessig renset dersom det blir nødvendig å transportere dem ut av området. 2.8 Trafikk Planen avgrenses av elvepromenaden i nordøst og Kastellgata i sørvest. Kastellgata er adkomstvei til boligområdet og vil ha fartsgrense på 30 km\t. Dette er ikke en gjennomfartsvei, og årsdøgntrafikken (ÅDT) antas å være så lav at det ikke kreves kartlegging av støytiltak. Det meste av den eksisterende bygningsmasse på det tilgrensende området i vest (område SO10 i «sentrumsplanen» Mandal), skal bestå på lang sikt og vil danne en buffer mellom den nye Kastellgata og den noe mer trafikkerte Fridtjof Nansens vei. Dette bidrar til å redusere trafikkstøy fra Fridtjof Nansens vei, som er kommunal og har fartsgrense 30 km\t. Fridtjof Nansens vei er stengt for annen biltrafikk enn kjøring til og fra boliger mellom klokka til Båttrafikken og aktiviteten i den regulerte gjestehavnen genererer noe støy, spesielt i høysesongen, men dette oppfattes av de fleste som miljøskapende. Noe av motivet til kjøpere for å bosette seg på Marnar Brygge, antas nettopp å være nærheten til dette miljøet.

7 7 3 PLANSTATUS 3.1 Overordnede planer og mål NASJONALE MÅL RPR for samordnet areal- og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. RPR for barn og unges interesser i planleggingen stiller blant annet krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. 3.2 Gjeldende reguleringsplan Gjeldende plan for området er Detaljregulering for Marnar Brygge, gnr/bnr 160/565 og allmenningene på nord og sydside, Mandal, med tilhørende bestemmelser for vedtatt Se plankart under. 3.3 Tilgrensende planer Område M1: Marina/sjørettet virksomhet. Området M1 er sjøområdet utenfor promenaden. Det er krav om servicefunksjoner og parkeringsplasser. Det antas at andre områder enn planområdet vil være aktuelle for disse funksjonene. Servicefunksjon for marina regnes ikke som forenelig med boliger/ aktuelt i planområdet. I syd-øst grenser planområdet mot Sanden Brygge Bebyggelsesplan for Område SO4A i reguleringsplan for Mandal sentrum, Mandal kommune, Veverigata 1. Planen er utført av SMS arkitekter i 2007/ I nord-vest grenser området mot bebyggelsesplan for Kastellgata i områdene som på reguleringsplanen for Mandal sentrum er merket SO6 og SO7. Utført av sivilarkitekt MNAL Jan L. Jakobsen i I møte med Teknisk forvaltning den ble vi enige om at utenforliggende planforslag for promenade og mellomliggende areal skulle medtas i reguleringsplan for Marnar Brygge. Kun bestemmelser fra denne er medtatt, ikke beskrivelse med innspill og evt. andre dokumenter knyttet til denne. Ramboll

8 8 (19) 4 MEDVIRKNING 4.1 Oppstartsmøte Oppstartsmøte ble avholdt hos Mandal kommune den med formål å gå igjennom bakgrunn, forutsetninger og forventninger vedr. omregulering av gjeldende detaljregulering for Marnar Brygge. På forhånd var det innsendt en redegjørelse med tilhørende skisser. Noen av punktene som ble tatt opp i møtet: - Planavgrensning følger gjeldende plan - Normal for utomhus følges - Strøkslekeplass er løst i eget område på Speilen, men lekeplass ved inngang og nærlek må løses iht. normalen. - Det må leveres sol-/skyggeanalyse for både varige og evt. midlertidige lekeareal, legges ved planbeskrivelsen. - Avstand til promenade vurderes - Ønske om å heve bebyggelse til fire etasjer. Teknisk forvaltning stiller seg i utgangspunktet positive til dette, men da øverste etasje trukket tilbake. - Viktig at ny plan legger til rette for bebyggelse med gode estetiske/visuelle kvaliteter og variasjoner. - Det ble påpekt at det er gjort en god del analyser og utredninger ifm. gjeldende detaljregulering for området. Mange av disse vil fremdeles være relevante, og kan benyttes. - Samtidig med varsel av oppstart av planarbeid bør det varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. Utbygger må sammen med Mandal Bydrift vurdere om det er behov for å endre gjeldende utbyggingsavtale. 4.2 Innspill ved kunngjøring om oppstart Igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsendring ble varslet med annonse i Lindesnes avis den , med frist for bemerkninger innen Det ble samtidig sendt brev til naboer og andre berørte parter ihht liste fra Mandal kommune. Annonsen er også levert digitalt til Mandal kommune for bruk på hjemmesiden. 4.3 Bemerkninger til kunngjøring om oppstart. Etter varsling om oppstart av reguleringsarbeider kom det inn innspill fra følgende instanser: - Vest-Agder fylkeskommune - Fylkesmannen i Vest-Agder - Agder Energi Nett - Norsk maritimt museum - Norges vassdrags- og energidirektorat Innspill og s kommentarer er medtatt under punkt 6 i beskrivelsen. 4.4 Justering av planmaterialet - gjennomgang med Mandal kommune Det ble avholdt et møte hos Mandal kommune den der målet var gjennomgang av reguleringsplanen og modell. Saksbehandlerne Joann Rexen Busk og Kristin Gabrielsen hadde på forhånd sendt en liste med spørsmål og temaer de ønsket å ta opp, alle punktene ble besvart og oversendt kommunen i forkant av møtet. Innspill fra saksbehandlere som fremkom i møtet er etterkommet så langt vi mener det lar seg gjøre, tatt i betraktning at prosjektering av byggetrinn 1 er langt kommet og at det er gitt igangsettingstillatelse for arbeider parkeringskjeller BT1. Referat fra møtet ligger vedlagt. 4.5 Førstegangsbehandling Den mottok vi forhåndsvarsel for førstegangsbehandling i møte i Planutvalget Forhåndsvarselet med 39 punkter med krav om endringer av diverse vedr. materialet ble besvart av oss og sendt medlemmer i Teknisk forvaltning og medlemmer i Planutvalget den

9 9 Vedtaket er i all hovedsak etterkommet og innarbeidet i planmaterialet, men noen punkter er utelatt. Disse omtales og besvares i eget notat som ligger vedlagt. Vedtak fra Planutvalget er etterkommet så langt vi mener det lar seg gjøre, tatt i betraktning at prosjektering av byggetrinn 1 er langt kommet og at det er gitt igangsettingstillatelse for arbeider parkeringskjeller BT Ny førstegangs behandling Grunnet det omfattende materialet i forbindelse med førstegangs behandling av planforslaget i Planutvalgsmøtet den ønsket regulant ny førstegangsbehandling av planforslaget. Denne behandlingen fant sted i møte i Planutvalget den Alle punkter i vedtaket fra siste behandling er innarbeidet i planforslaget. I tillegg vedtok Planutvalget ved førstegangsbehandling at detaljregulering for Marnar brygge omregulering ikke kunne legges ut til offentlig ettersyn før detaljregulering for promenaden fra Verven til og med Sanden brygge var behandlet. Detaljregulering for promenaden fra Verven til og med Sanden brygge gjelder for den del av elvepromenaden som strekker seg fra Verven i nordøst til Sanden Brygge i sørvest. Promenaden er i dag allerede opparbeidet. Begge planer ble behandlet i samme møte I revidert planforslag for detaljregulering for Marnar brygge omregulering der legges ut til offentlig ettersyn er planene slått sammen til en plan. 4.7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Overordnede premisser for denne detaljreguleringen er hentet fra Detaljregulering for Marnar Brygge, detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser vedtatt Formålet med planarbeidet er å forenkle gjeldende reguleringsplan, redusere antall bygg og å åpne opp området for både beboere og øvrige. De fleste formål i ny plan er en videreføring fra gjeldende plan: bolig/forretning/kontor, bolig samt tilhørende uteoppholdsareal, lekeareal, veg, renovasjon mm. I tillegg er formålet å regulere promenadens plassering fra Verven til Sanden Brygge som bygd, samt å regulere arealet mellom detaljregulering for Marnar Brygge og eksisterende promenade. 5.1 Reguleringsformål Oversikt over alle reguleringsformål i planforslaget med areal i m 2 er gitt i tabell under: Arealtabell Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Kartkoder Areal (m²) Bolig/forretning/kontor B/F/K_ Boligbebyggelse B_ Lekeplass o_lek 559 Renovasjonsanlegg Ren_ Uteoppholdsareal UO_ Sum areal denne kategori: Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal o_avg_ Fortau o_f_ Gang-/sykkelveg O_GS 574 Gatetun GT_ Ramboll

10 10 (19) Kjøreveg Kjøreveg 175 Parkeringsplasser P 56 Veg O_V_ Sum areal denne kategori: Nr. 3 - Grønnstruktur Friområde o_fo 538 Sum areal denne kategori: 538 Totalt alle kategorier: 10598,5 5.2 Bebyggelse og anlegg Å bygge i by handler like mye om rommene mellom husene som selve bygningene, et godt samvirke er det optimale. Rom for mennesker de intime byrom skaper fortrolighet, velvære og kontaktarenaer. Visuelle og fysiske forbindelseslinjer er avgjørende. Disposisjonen tilrettelegger for variert utsikt fra balkonger og øvrige oppholdsarealer. Stedet skal være et mulighetenes sted, et levende sted for menneskelig trivsel. Bygge området samsvarer i all hovedsak med gjeldende reguleringsplan med den justering at antall volumer og boenheter totalt er sterkt redusert, mens uteoppholdsareal, lekeareal etc. er økt i størrelse. Planlagt forlengelse av Kastellgata er tatt med inn i planområdet. Området er planlagt for 8 volumer som muliggjør inntil 94 leiligheter og 4 næringslokaler i varierende størrelse. Arealer avsatt til næring utgjør til sammen 589,8 m 2. Næringslokalene er små og ligger i direkte tilknytning til promenaden. Det er prosjektert tilhørende anlegg for trafikkavvikling og parkering. Det er prosjektets intensjon å integrere prosjektert elvepromenade og småbåthavn, slik at området framstår som en arkitektonisk helhet. Byggehøyder og byggegrenser er tilpasset overordnet plangrep og tomtens kvaliteter, nærheten til elverommet, utsikt og sol. Alle leilighetene har mulighet for balkong eller takterrasse. Området holdes i størst mulig grad bilfritt, og all parkering (minus tre parkeringsplasser på terreng i tilknytning til område B/F/K_4) er lagt til felles garasje under terreng. TU for hele planområdet er ihht gjeldende reguleringsplan, 150 % TU. 5.3 Varelevering Næringslokaler på områdene B/F/K_1 og 4 skal kunne nås fra allmenningen o_fo og Laksesoben. Parkeringskjelleren er anordnet under hele anlegget med inn- og utkjøring i Kastellgata. Det legges opp til at næringsvirksomhetene i området genererer lite varetransport. Varelevering kan løses via parkeringskjelleren eller via Laksesoben, o_v2 i plankartet. 5.4 Parkering Krav til antall parkeringsplasser opprettholdes i hht gjeldende parkeringsvedtekter for Mandal kommune vedtatt i Mandal bystyre med hjemmel i plan og bygningsloven 69 nr.3. Inn- og utkjøring fra p-kjeller løses fra Kastellgata (se plankart). Parkeringskjellers himling er planlagt lavere enn 0,5 m over terreng. Kjeller skal derfor ikke medregnes i bruksareal for tomteutnyttelse ihht reguleringsplanen 2.0, C. Iht. TEK 10 skal alle boenheter på Marnar Brygge tilfredsstille krav om tilgjengelighet. Tilgjengelighet, - nivå 1, tilsvarer intensjonene i PBL og TEK slik de er fortolket i veiledning og henvisninger. Da universell utforming er mer omfattende og kvalitativt annerledes enn minstekravet til brukbarhet og tilgjengelighet i TEK 10, anses krav om 25 % HC p-plasser ikke å gjelde for Marnar Brygge. Bestemmelsene setter krav til at minimum 10 % parkeringsplassene tilrettelegges som HC plasser.

11 11 Da parkeringsvedtekten for Mandal kommune ble vedtatt for noen år tilbake var ikke begrepene universell utforming og tilgjengelighet godt definert. Vedtektens intensjon var å tilrettelegge for universelt utformede parkeringsplasser til de boenhetene ble utformet for funksjonshemmede. 5.5 Veier Kastellgata forlenges gjennom planområdet, og avgrenser området mot sørvest. Kastellgata er den eneste veien gjennom området og blir således hovedatkomstvei med bil. 5.6 Skolekapasitet Det er sterkt press på skolekapasiteten på enkelte skoler i Mandal kommune, hvorav Furulunden er den ene av dem. Prosjektet planlegges i 4-5 byggetrinn slik at det vil ta tid før alle leiligheter er innflyttet. Dette vil gi kommunen gode muligheter til planlegging og evt. tilpasning av skolekapasitet. 5.7 Planens konsekvenser for barn og unge Eksisterende forhold: Sanden er under forvandling fra industriområde til boligområde. Planområdet benyttes i dag til lager for trelast og det er ikke tillatt for barn og unge å oppholde seg i området. Planens konsekvenser: Deler av planområdet vil være tilgjengelig for allmennheten. Dette gjelder også barn og unge, som vil få tilgang til et lekeareal. Det vil bli etablert et offentlig lekeareal innenfor planområdet på omkring 559 m2. Området FR3 i «sentrumsplanen», Speilen, er regulert opparbeidet som ball-, leke- og aktivitetsområde for bydelen. Ny bebyggelse på planområdet skal bidra økonomisk til dette via utbyggingsavtale. Speilen er området mellom Mandalshallen og Furulunden skole, og er en kvartalslekeplass med skatepark og ball-løkke. Det er lekeplassen til alle barna som bor på Sanden (Ihht Mandal kommunes hjemmesider). Kommunen har et ønske om at skateparken skal komme på plass. Det er satt av et område til skatepark på Speilen, og kommunen er i gang med å skaffe finansiering. Utbyggingen på Marnar Brygge vil bidra til at man kommer nærmere en realisering. 5.8 Universell utforming og tilgjengelighet Alle offentlige og felles uterom skal være universelt utformet så langt det er praktisk mulig. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. Definisjon fra Kommuneplan for Mandal Bebyggelse med tilhørende anlegg vil ellers følge gjeldende lovverk med forskrifter vedr. universell utforming og krav om tilgjengelighet. Alle boenhetene skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i teknisk forskrift. 5.9 Uteoppholdsareal Det skal tilrettelegges for intern vei til bebyggelsens inngangspartier, som kun skal benyttes som kjørevei ved uttrykning. Internvei skal ha nødvendig belysning og opparbeides med hardt dekke i en bredde maks 3,5 meter, som en naturlig del av fellesarealet for beboerne. Veien skal kunne benyttes for lek og opphold, og arealet skal framstå hovedsakelig som felles uteoppholdsareal. Privat og felles uteoppholdsareal, MUA Krav til uteoppholdsareal opprettholdes som i gjeldende reguleringsplan. 2.0, E: Krav til ute-/lekeareal: Boliger skal ha minimum 20 m2 uteareal pr. boenhet. Utearealet kan være terrasser/balkong. Mellom bygningsvolumene kan det etableres felles grøntarealer. Det er prosjektets intensjon at disse stedene skal bli gode felles uterom for alle beboerne på Marnar Brygge. Lekeplass ved inngangen nærlekeplasser - strøkslekeplass Ramboll

12 12 (19) Utgangspunktet for reguleringsarbeidet er gjeldende reguleringsplan som ble vedtatt Krav til utearealer har økt betraktelig etter at planen ble godkjent, med bl.a. «Normaler for uteområder i Mandal kommune» som stiller vesentlig høyere krav til bl.a. lekeområdenes størrelse. I gjeldende plan er det lagt opp til en utnyttelse på inntil 123 leiligheter fordelt på 35 hus organisert i klynger på 2,3 og 4 enheter fordelt på totalt 10 områder. Hovedmålsettingen med å utarbeide ny plan for området er å redusere antall boenheter, etablere større uteområder, større arealer til lek osv. Ny plan legger opp til etablering av totalt 94 leiligheter fordelt på totalt 8 bygningsvolumer. Dette grepet frigjør arealer til uteopphold og lek, lys og gjennomsyn i området. Planforslaget reduserer altså utnyttelsen betraktelig i forhold til gjeldende plan, men samtidig har krav til bl.a. lekearealer økt betraktelig. I gjeldende reguleringsplan for Marnar Brygge er det avsatt 300 m 2 areal til lek for barn, fordelt på to separate områder. I nytt planforslag er dette arealet økt til totalt 559 m 2. Lekeplassen er plassert sentralt i området og ligger godt plassert i forhold til bebyggelse, terreng, sol, vind og støy. Vedlagte solstudier for lekeområdet viser at det på dagtid er gode lysforhold. Området for lek ble i møte den i Planutvalget vedtatt å være offentlig. Dette betyr at det ikke vil være aktuelt å markere lek som privat, slik tidligere 3D-illustrasjoner viste. Derimot skal denne lekeplassen nå innby publikum til besøk og aktivitet. Revidert planforslag legger opp til at lekeplass deles i to nivåer, der skillet går i overgang p- kjeller. Øvre og deler av nedre del er flat, og er delt med rampe i full bredde som også inngår som et element i lekearealet. Ved å etablere lekeplass på samme nivå som innerste del av promenade, GT_6, er det ikke lenger noen fysiske eller visuelle sperrer inn i til lekeområdet. For ytterligere å bidra til offentlig bruk av lekearealet foreslår vi at arealet markeres også utover i dekke i GT_6. Markering skal ikke være til hinder for fjerning av snø etc. men vil være en ren visuell markering. Lekearealet er tenkt utført med gummidekke, mens markering i GT_6 vil være kunne være en variasjon i treverket, malte flater eller tilsvarende. For å markere lekeplassen ytterligere foreslår vi at det etableres en trapp i lekearealets bredde fra promenade o_g/s og opp til gangvei GT_6som går inn i GT_6. Trapp vil bidra til å åpne opp området og gi god kontakt med lekeplass fra promenade og gangvei. Vedlagte 3D-skisser viser vår intensjon med møtet mellom Lek og GT_6. Vi har valgt å benytte formålet «uteoppholdsareal» på alle arealene utendørs i tillegg til lek. Bestemmelsene for dette formålet sier bl.a. at det skal legges til rette for etablering av interne adkomstarealer, adkomstvei for utrykningskjøretøyer. Utover dette vil det ikke være tillatt for biltrafikk. Vår intensjon er at arealene også vil kunne bli benyttet til lek, ballspill og sosiale aktiviteter for beboere i området. I følge Veileder for utforming av detaljplaner fra Mandal kommune, kan en ved boligfortetting eller bruksendring yte bidrag til opprusting av eksisterende anlegg. Dette kan også være å yte tilskudd til nye anlegg for barn og unge. I hht. videreført utbyggingsavtale skal utbygger bidra med midler til nærmiljøanlegget - skateparken Speilen, og inngår som del av det totale lekeplassarealet i regnskapet for Marnar Brygge. Offentlig friområde Allmenningen nordvest for området, o_fo, er regulert til offentlig friområde. Planlagt utbygging vil ikke påvirke utsikt eller solforhold for tilliggende friområder, Sjøsanden og Furulunden Kollektivtilbud Det er ikke offentlig kommunikasjon i denne delen av Mandal Plan for avfallshenting Areal avsatt til formålet fremgår av plankartet og illustrasjonsplan. Bestemmelser til formålet sier at det skal etableres nedgravd løsning for renovasjon.

13 Energiplan Det er ikke fjernvarme i området. Det vil derfor bli etablert et varmepumpeanlegg vann/vann med rør i grunnen og ikke i elven som erfaringsmessig blir begrodd og får redusert effekt over tid. Det vil bli benyttet varmeveksler på ventilasjonsluften og det kan evt. bli montert solfangere for forbruksvannet. Det er foreløpig ikke noen enkel og god løsning på alternativ varme ved midlertidig bortfall av strømforsyningen. Det kan for eksempel benyttes dieselaggregat som reserve for drift av varmepumpeanlegget, men dette er en stor investering. Spørsmålet vil bli vurdert videre Eksisterende trafo Innenfor planområdet står det i dag en trafo/nettstasjon, denne er i nytt planforslag flyttet ut av planområdet. Regulant har vært i dialog med Agder Energi i denne saken og flytting av trafo ut av området er avklart. Endelig plassering må avklares med Agder Energi Nett. Agder Energi Nett AS v/ Roald Straumann sendte den søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Mandal Sentrum for etablering av ny nettstasjon. Areal til dette formålet er derfor ikke medtatt i planmaterialet for Marnar Brygge. 5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 6.1 ROS-analyse -TABELL Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i plan og byggesaker Emne Er det knyttet uakseptabel risiko til følgende forhold? Ja Nei Naturgitte forhold Omgivelser A B C Er området utsatt for snø- eller steinskred eller større fjellskred? Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? D Er området utsatt for flom/flomskred? E Er det registrert radon i grunnen? F Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for boliger/hus? G Er området sårbart for ekstremvær/stormflo? H A B C D Annet (spesifiser)? Regulerte vannmagasin i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Vil drenering kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende områder? Annet (spesifiser)? Virksomhetsrisiko A Omfatter området spesielt farlige anlegg? Brann-/ulykkesberedskap B A Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter(industri etc.), utgjøre en risiko for området? Har området tilstrekkelig slokkevannforsyning (mengde og trykk)? B Har området god tilgjengelighet for utrykkingskjøretøy? Ramboll

14 14 (19) Infrastruktur A Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? B C Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på Nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for området: -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften (flyaktivitet) Er det spesiell risiko knyttet til bruk av transportnett i området: - til skole/barnehage? - til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? - til forretning? - til busstopp? D Er det transport av farlig gods til/gjennom området? Kraftforsyning A Er området påvirket av magnetfelt frå høyspentlinjer? B Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? C Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggheten i området? Sårbare objekter A Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: - elektrisitet? - teletjenester? - vannforsyning? - renovasjon/spillvatn? Er området påvirket/ forurenset fra tidligere bruk B C D Er det vannforsyning/drikkevatn i området Er det spesielle brannobjekt i området? Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjoner i området? A Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? B Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? C Forurenset grunn f.eks. avfallsdeponering? D Annet (spesifiser)? Ulovlig A Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? virksomhet B Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten Sjekklista er gjennomgått 6.2 Naturgitte forhold 6.3 Ras Planområdet er en flatt og grunnforholdene er relativt gode. Ved etablering av promenaden sikres området mot eventuell utgraving ved flom. Det er ikke kjent at det tidligere har vært ras i området. Vi er kjent med at det for naboeiendommen Sanden Brygge er utført stabilitetsberegninger som bekrefter at planområdet ikke er utsatt for rasfare. 6.4 Flom NVE har utarbeidet et flomsonekart datert som viser at området ligger i en sone hvor man i planarbeid bør legge til rette for at topp grunnmur skal ligge på minimum c Gulvnivåer i 1. etg. som grenser til promenaden ønskes tilpasset promenaden, eksisterende veier, nybygget på Sanden Brygge og Verven for å forenkle universell utforming. Materialvalg og utforming av næringsarealene mot promenaden vil være tilpasset risiko for

15 15 storflo. Boligene forutsettes med gulv i 1. etg. på kote k + 2,5 moh. som foreslått i ny kommuneplan. 6 INNSPILL 7.1 Vest-Agder Fylkeskommune Viser til innspill datert i forbindelse med varsling av gjeldende reguleringsplan: Planlagt bebyggelse er inntegnet på plankartet i tråd med illustrasjonsplanen. I bestemmelsene heter det imidlertid at byggegrensene gjennomgående flukter med formålsgrensene. Det vil si at planen formelt hjemler en annen, og til dels betydelig tettere utbygging, enn det som tilsynelatende fremgår av plankartet. Planen bør endres slik at de viste bygningskroppene blir bindende og at en slik sett sikrer at planens gode intensjoner faktisk blir fulgt opp. Videre bør det ikke gis en generell bestemmelse om at verandaer kan krages ut over formålsgrensene. En slik bestemmelse er for det første uklar, og vil konkret kunne føre til at allerede relativt smale gateløp kan snevres ytterligere inn med de konsekvenser dette får for lys- og innsynsforhold. Formålsgrenser er i all hovedsak trukket langs ytterside balkonger, og vil ikke legge opp til særlig store endringer innenfor formålet i verken størrelse eller plassering. Årsaken til denne løsningen er å gi rom for varierende plassering av balkonger, da bebyggelse ikke er ferdig prosjektert. Utnyttelsesgraden er i gjeldende plan satt til TBRA 150 %. I det fremlagte forslaget er utnyttelsesgraden reelt sett noe høyere ettersom den offentlige veien er innlemmet i byggetomten. Det vil si at detaljplanen åpner for en høyere utnyttelse enn det det er hjemmel for i gjeldende plan. Selv om planforslaget innehar klare kvaliteter, jf. Ovennevnte kommentarer, tror vi at utnyttelsesgraden med fordel kan reduseres noe. Dette av hensyn til å sikre best mulig sol- og lysforhold til leilighetene. Utnyttelsesgrad for området er i møte i planutvalget den vedtatt å være T- BRA=150% = 9466,5 m2. Dette tallet er det samme som er angitt i reguleringsplanen for Mandal Sentrum, «sentrumsplanen». Punktet fra Fylkesmannen er derfor etterkommet. Det bør fastlegges at bebyggelsens fasader skal være lyse. Det bør i bestemmelsene formelt fastlegges at leilighetene skal være gjennomgående. Endelige fasadeoverflater og farger vil bli helhetlig vurdert undervegs i prosjekteringen, men det vil med bli valgt lyse farger utvendig. Dette er medtatt i bestemmelsene. Grunnet stor variasjon i hvordan leilighetene er organisert og hvordan de henvender seg til omgivelsene ønsker vi ikke å angi at leilighetene skal være gjennomgående. Det vil uansett etterstrebes å lage leiligheter med gode kvaliteter både hva gjelder lys og utsikt. I bestemmelsene for de kombinerte områdene K1-K5 heter det at 1. etasje mot elvepromenaden skal benyttes til næring. Dette er positivt, men vi legger til grunn at bestemmelsen gjelder hele 1. etasje i de respektive områdene. Dette bør presiseres i bestemmelsene. Ramboll

16 16 (19) Medtas i bestemmelser. I bestemmelsene for de kombinerte områdene K1-K5 heter det at 1. etasje mot elvepromenaden skal benyttes til næring. Dette er positivt, men vi legger til grunn at bestemmelsen gjelder hele 1. etasje i de respektive områdene. Dette bør presiseres i bestemmelsene. Medtas i bestemmelser. Det ser ut til at det er en nivåforskjell på 0,7 meter mellom gatetunene/grøntkorridorene og elvepromenaden. Dette representerer en utfordring for bevegelseshemmede. I planbeskrivelsen heter det at alle offentlige og felles uterom skal være universelt utformet så langt det er praktisk mulig. Vi kan imidlertid ikke se at den omtalte nivåforskjellen er konkret omtalt i planbeskrivelsen og planen viser heller ikke rullestolrampe(r) som forbinder elvepromenaden med de øvrige områdene. Dette forholdet bør vurderes nærmere og det gis sterkt faglig råd om å innreguleres trinnfri(e) atkomst(er) tilpasset rullestol fra gatene/grøntarealene og ned til elvepromenaden. Nivåforskjell vil bli omtalt og ivaretatt i planbestemmelsene. Formål gatetun er ikke regulert, men er erstattet av formålet uteoppholdsareal. Ved melding om oppstart av planarbeidet, jf. vårt brev av hadde vi en merknad angående overvåkning av gravearbeider. Vi kan ikke se at dette forholdet er tatt med i planbeskrivelsen eller bestemmelsene. Fylkeskonservator forutsetter at bestemmelsene korrigeres for ovennevnte ved at følgende formulering inntas (tilsvarende bestemmelse som er inntatt i reguleringsplan for Nedre Malmø): Krav om arkeologisk overvåkning I planområdet er det en sannsynlighet for at det finnes kulturlag med automatisk fredete kulturminner fra middelalderen i bygrunnen. Ved større gravearbeider i området skal melding sendes til Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Fylkeskonservatoren vil etter konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle kunne kreve å være til stede når det graves for å dokumentere lagfølge og eventuelt jordfunn. Krav om arkeologisk overvåkning vil bli ivaretatt i planbestemmelsene. 7.2 Fylkesmannen i Vest-Agder Presiserer viktigheten av at følgende forhold skal avklares i planarbeidet, og evt. medtas i materialet: - Naturmangfold - Barn og unge og universell utforming - Helsekonsekvensutredning (HKU) - Fremmede arter - Forurensning - Risiko og sårbarhet Tas til etterretning. Øvrige kommentarer Naturmangfold: Området er et stort asfaltert område, som har fungert som lagerplass i forbindelse med Marnar Bruk. Dette temaet anses derfor som lite/ikke relevant. Barn og unge og universell utforming: Planforslaget inneholder uteoppholdsområder med lek og andre muligheter for varierte aktiviteter. Lekeareal som er avsatt har et areal på 559m 2.

17 17 Omtrent 300m mot nord-vest ligger området «Speilen», et kommunalt anlegg som er under planlegging. Området skal inneholde skaterampe og diverse utstyr for de større barna. Sjøsanden med sine strender og aktivitetsmuligheter ligger kun 200m fra planområdet mot syd-vest. Helsekonsekvensutredning (HKU): Planarbeidet bygger direkte på gjeldende reguleringsplan som igjen forholder seg til «sentrumsplanen» for Mandal. I innspillet står det at Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkingens helse eller helsens fordeling i befolkningen. Slik vi ser det vil ikke planforslaget påføre området eller omgivelser konsekvenser som beskrevet i innspillet, dette utdypes derfor ikke nærmere. Fremmede arter: Som tidligere nevnt er planområdet asfaltert og har fungert som lagerplass i forbindelse med Marnar Bruk i en årrekke. Det er derfor ikke sannsynlig at det skal finnes forekomster av fremmede arter innenfor planområdet. Det vil bli innarbeidet i bestemmelsene at tilførte masser skal være «rene» med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. Forurensning: Tas til etterretning. Forurensningsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering vil bli fulgt ved gjennomføring av planen. Støy: Tas til etterretning. Ingen endringer fra gjeldende plan. Risiko og sårbarhet: ROS-analyse fra gjeldende reguleringsplan er bearbeidet og medtatt i planbeskrivelse. 7.3 Agder Energi Nett Viser til innspill sendt i forbindelse med varsling av oppstart av forrige (gjeldende) reguleringsplan. Agder Energi Nett AS (AEN)har en nettstasjon i det regulerte området. Denne er forsynt med 22 kv kabel (røde stiplede linjer på kartet). Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt. Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.angående elektromagnetiske felt, se: Nettstasjonen har en 5 meters byggeforbudssone rundt seg av sikkerhetsmessige årsaker relatert til brann. For parkeringsplasser gjelder ikke denne forbudssonen, men stasjonen må kunne betjenes til alle tider, og parkerte biler kan derfor ikke sperre for åpning av dørene. Det er etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. Jordkabler og luftlinjer (blå streker på kartet). Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger må påregnes. Dette avhenger av ønsket effektuttak og avtalt overbelastningsvern OBV. Dette til orientering. Tas til etterretning. Ramboll

18 18 (19) Regulant har vært i direkte dialog med Gunnar Lohne hos Agder Energi Nett og fått avklart dagens situasjon og har også kommet til enighet om ny situasjon/plassering. 7.4 Norsk maritimt museum (NMM) NMM er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør- Norge. Vi vurderer planen ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 4 eller 14. Planen omfatter arealer som i dag er land, men som tidligere kan ha vært åpent vann, grunnet forflytninger av elveløpet. Potensialet er til stede for kulturminner som skipsvrak, brygger/kaier, ballast og løsfunn (gjenstander). I oppstartsmeldingen gjøres det ikke rede for om og hvilke inngrep i bakken planen vil medføre. NMM anmoder derfor om å få planen til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn. Vi vil da vurdere om det er nødvendig med arkeologiske undersøkelser med hjemmel i Kulturminnelovens 9 og 14. Tas til etterretning. Reguleringsplan med tilhørende dokumenter oversendes NMM i forbindelse med 1. gangs høring. 7.5 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Vi gjør oppmerksom på at flomsonekart viser at området er utsatt for flomfare. Området ligger mellom profil 6-7 og 200-årsflommen er her beregnet til å gå opp til kote + 1,4. På grunn av usikkerhet i beregningene fremgår det av rapporten for flomsonekartet pkt 7.3, skal det legges på en sikkerhetsmargin på 50 cm. Krav til sikker byggegrunn blir da kote + 1,9. Areal under denne høyden skal merkes som flomsone i kartet og tilknyttes bestemmelser som ivaretar krav til sikker byggegrunn gitt av TEK og PBL Tas til etterretning. Boligbebyggelse ligger med 1. etg. på kote 2,5 moh, næringsbebyggelse i front ligger med 1. etg. på kote 1,8 moh. Utover dette vil det bli lagt faresone flom over hele planområdet. Svar på sjekkliste er nei, med unntak av spørsmål om området kan være flomutsatt. Tiltak er at flomutsatt areal på plankartet blir vist med hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i TEK

19 19 7 ILLUSTRASJONER Illustrasjon 1: Illustrasjonsplan m 1:500 Illustrasjon 2: Illustrasjonssnitt nedkjøring p-kjeller, m 1:500 Illustrasjon 3-6: 3D-bilder/sol-skyggeanalyser lekeplass Illustrasjon 7: 3D-illustrasjon overdekking rampe p-kjeller Illustrasjon 8: 3D-illustrasjon offentlig lekeareal 8 VEDLEGG Vedlegg som er innlevert i forbindelse med Detaljplan for Marnar Brygge: Vedlegg 1-5: Tilbakemeldinger varsel om oppstart med planarbeid: 1: Vest-Agder fylkeskommune 2: Fylkesmannen i Vest-Agder 3: Agder Energi Nett 4: Norsk maritimt museum 5: Norges vassdrags- og energidirektorat 6: Agder Politidistrikt 7: Kystverket Vedlegg 8: Vedtak Mandal kommune Vedlegg 9: Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 10: Rapport, Marnar Bruk Befaringsrapport og uttalelse vedrørende kulturminner under vann. Norsk maritimt museum (2011) Vedlegg 11 Analyserapport vann Vedlegg 12: Grunnmasser - håndtering Vedlegg 13: NVE sjekkliste Vedlegg 14: Rapport, Marnar Bruk-Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering, (Sørlandskonsult AS, nå Cowi AS, juni 2003) Vedlegg 15: Referat fra møte med saksbehandlere Vedlegg 16: Forhåndsvarsel førstegangsbehandling Planutvalget Vedlegg 17: Vedtak førstegangsbehandling Planutvalget Ramboll

MARNAR BRYGGE PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE. Vedtatt i bystyret: 10.09.2015. Marnar Brygge AS. Planbeskrivelse med ROS 29.04.

MARNAR BRYGGE PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE. Vedtatt i bystyret: 10.09.2015. Marnar Brygge AS. Planbeskrivelse med ROS 29.04. MANDAL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Oppdragsgiver Marnar Brygge AS Rapporttype Planbeskrivelse med ROS Dato 29.04.2015 Vedtatt i bystyret: 10.09.2015 MARNAR BRYGGE PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE. Oppdragsnr.:

Detaljer

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8)

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR MARNAR BRYGGE - OMREGULERING, GNR. 160, BNR.565 OG ALLMENNINGENE PÅ NORD OG SYDSIDE SAMT FOR ELVEPROMENADE OG TILSTØTENDE MELLOMLIGGENDE AREAL. 22.05.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE PER STRAND EIENDOM AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 Planbeskrivelse hålogaland plankontor as JULI 2016 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1.

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer