DETALJREGULERING GNR/BNR 27/89 M.FL., BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING GNR/BNR 27/89 M.FL., BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING"

Transkript

1 Arkivref: 2013/ /2014 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 45/14 Forvaltningsstyret DETALJREGULERING GNR/BNR 27/89 M.FL., BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret vedtek i medhald av og i Plan og bygningslova å leggja framlegget til deltajregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata ut til offentleg ettersyn. --- slutt på innstilling --- Saksprotokoll i Forvaltningsstyret Vedtak Forvaltningsstyret vedtek i medhald av og i Plan og bygningslova å leggja framlegget til deltajregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata ut til offentleg ettersyn. Handsaming Samrøystes vedteke. --- slutt på saksprotokoll ---

2 Rådmannen, Dokumentliste I Omega Areal as Tinging av oppstartmøte reguleringsplan Borggata gnr 27 bnr 89 U Omega Areal as Referat frå oppstartsmøte i plansak I Omega Areal AS Planavgrensing for Detaljregulering gnr/bnr 27/89, Borggata I Omega Areal as Melding om oppstart av detaljregulering I Omega Areal As Avgrenset varsling for utviding av detaljregulering gnr/bnr 27/89 m.fl Borggata, Leirvik, Stord kommune I Omega Areal AS Forslag til reguleringsplan for Borggata I Omega areal SV: Forespørsel om terrengsnitt for Detaljregulering for Borggata Leirvik, del av gnr. 27, bnr. 89, 100 m.fl. U Omega Areal As m.fl. Etterspørnad tilleggsdokumentar for detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata, Leirvik U Omega Areal As Etterspørnad tilleggsdokumentar kravet frå oppstartsmøte for detaljregulering for gnr 27, bnr. 89 m.fl. Borggata, Leirvik U Omega Areal AS Tilbakemelding planforslag I Omega Areal AS Kommentar til planforslag I Omega Areal AS Revidert plankart og planomtale I Omega Areal AS Revidert føresegner S Detaljregulering gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata - 1. GONGS HANDSAMING I Omega Areal AS Reviderte føresegner, plankart og planomtale Vedlegg Plankart Føresegner Planomtale ROS analyse Lengdeprofil veg SKV1 Lengdeprofil veg SKV2 Terrengsnitt A og B 3D illustrasjon 1 3D illustrasjon 2 Vurderingar Naturmangfaldlova Innleiing (bakgrunn for saka) Omega Areal as er engasjert av Hebu Eigedom AS til å utarbeide framlegg til detaljregulering for delar av gnr. 27, bnr. 89 og 100 m.fl. i Leirvik, Stord kommune. Planområdet er i arealdelen til kommuneplanen avsett til vidareføring av reguleringsplan, og er i gjeldande reguleringsplanar sett av til bustadutbygging. Området ligg i kommuneplanen i omsynssone for støy, gul sone, jf. T Detaljregulering vil opne for større utnyttingsgrad på planområdet, og vil erstatta del av reguleringsplan for Øvre Borggata frå 1997 og reguleringsplan for Ås, Frugardsskogen og Frugardselva frå Det vart halde oppstartsmøte med planmynde i kommunen Melding om oppstart vart kunngjort og samtidig sendt naboar og offentlege instansar. Det kom inn 4 merknader som er oppsummert og kommentert i vedlagt planomtale. Hebu Eigedom as fekk under prosessen tilgang til noko meir areal. Planområdet vart difor utvida med ei avgrensa varsling sendt til naboar og offentlege instansar Det er ikkje kome inn merknader etter denne varslinga, anna enn kva som allereie var sendt ved første varsling. Området vart utvida til å omfatte større delar av gnr. 27, bnr av 6

3 Saksutgreiing (fakta, saksopplysningar) Planstatus I gjeldande kommuneplan for Stord kommune er planområdet i arealdelen avsett til vidareføring av reguleringsplan. Området er i tillegg avsett med omsynssone for støy, gul sone, etter T Området ligg delvis i reguleringsplan for Øvre Borggata Leirvik, Stord, og delvis i reguleringsplan for Ås, Frugardsskogen og Frugardselva. Området er i begge planane avsett til byggjeområde for bustader med tilhøyrande anlegg og føresegner. Planområdet grensar i sørvest til villamiljø Åsringen som er regulert til spesialområde vern. Det stillest difor krav i gjeldande reguleringsplan for Øvre Borggata om omsyn til dei verna bygningane som skal virke retningsgjevande ved utforming av nybygg i området. Planen ligg også delvis under ein eldre reguleringsplan for Ås, Frugardsskogen og Frugardselva, vedtatt Delar av denne planen er erstatta av den nye planen for Øvre Borggata Leirvik, Stord, der desse overlappar. Omtale av planområdet Planområdet ligg ved fv. 61, Borggata, like nordaust for Leirvik sentrum og vert sett på som i utkant av sentrumsstrøk. For å koma til planområdet kan ein frå sør følgja E39 og ned til Leirvik på fv. 544, eller frå nord med E39 og ta av på fv. 61. Tilkomst til planområdet skjer frå Åsringen via Trudvannssmoget. Borggata og Åsringen har einsidig gang- og sykkelveg, og er i nærleik til barnehage, skule, idrettsanlegg og kollektivtransport. Planområdet omfattar eit areal på ca. 2,67 daa. Omtale av planforslaget Føremålet med reguleringsarbeidet er å etablere ei bustadblokk med parkering i kjellar og tilhøyrande areal for uteopphald. Det er planlagt utviding av eksisterande veg og avkøyrsle frå Trudvannssmoget. Bustadblokka har til saman 12 bueiningar, der det er fem bueiningar fordelt på første og andre etasje, og to bueiningar i tredje etasje. Alle er planlagt etter PBL og TEK 10, og det er svalgang og altanar på den nordvestlege sida ved uteopphaldsarealet. Planforslaget avviker frå gjeldande reguleringsplan i grad av utnytting og maks antal bueiningar pr. bustad. I gjeldande reguleringsplan er det lagt opp til ei utnytting på 30% BYA og maks. antal bueiningar pr. bustad til 2. Det er lagt opp til 100% utnytting innafor føremålet for blokkutbygging. Maksimale høgder er kote +34, men må ikkje overstige kote framføre bygningskroppen til den eksisterande bustaden på gnr. 27, bnr Dette området har fått eige føremål i planen med maks. høgd i føresegnene. Det kan førast opp heishus opp til innafor BBB1. Bustadblokka er tilpassa bygningane rundt i farge- og materialval, og det er også sett krav til farge-og materialval i føresegnene. Øvste etasje er trekt inn frå den øvrige fasaden mot nord med lysare fargeval. På denne måten vil bustadhuset bak på gnr. 27, bnr. 101 behalde utsikten mot fjorden. Det er gjort målingar frå stovegolvet i 2. etasje på dette bygget, og det er tatt omsyn til dette i planlegginga av blokka slik at utsikten mest mulig er ivaretatt i høve til andre interesser. Det kan etablerast takterrasse med transparent rekkverk innafor området med maksimal byggjehøgd Det er lagt opp til parkering i garasjekjellar, samt boder, reiskapsbu og avfallsbu. Sykkelparkering kan tilretteleggast innafor uteopphaldsarealet eller i garasjekjellar. Planområdet består i hovudsak av gnr. 27, bnr. 89 og 100, medan planforslaget går inn over delar av eigedomane på gnr. 27, bnr. 65, 87, 209, 219, 235 og 237 ved utviding av Trudvannssmoget. I dag står det to bustadhus og ein garasje på planområdet med innkøyrsle via Åsringen og Trudvannssmoget. Området grensar til bustadområder i nord, aust og vest, medan det er eit område regulert til spesialområde vern nordvest for området. I sør grensar området til fv. 61, Borggata, med ein hekk og mur. Det er tre tilkomstar til planområdet i dag, der ein av dei er køyreveg. Køyreveg går via Åsringen nord for planområdet gjennom Trudvannssmoget. Det går ei trapp lengst sørvest, og ein smal veg i søraust som ei forlenging av Trudvannssmoget. Desse sikrar tilkomst til gatenivå, og utgjer gjennomfartsvegar for mjuke trafikantar mellom Åsringen og Borggata. Det skal regulerast ein ny felles veg (f_skv1), og er vegen etablert for å sikre tilkomst til garasjekjellar frå Trudvannssmoget. Reguleringsbredde på ny tilkomstveg er satt til av til 4.0 meter med asfaltert 3 av 6

4 kjørebane og 0,5 meter skulder på kvar side. Vegen har maksimal stigning 1:20 (5%). Det er ein eksisterande felles veg (f_skv2), og går vegen i eksisterande trasé med lik stigning som dagens veg, der maksimal stigning generert ut ifrå digitale kart er 15.4%. Vegbreidda er totalt 4.0 meter inkludert 0.25 meter skulder på kvar side. Eksisterande vegar SKV4-SKV6 er utvida til 3.0 meter vegbreidde i høve til eksisterande veg. Dei øvrige vegane er lagt i same trasé og med same liner som i kartgrunnlaget, det same gjeld f_sgs1. Det er sikra tilkomst til gnr. 27 bnr. 65 via eige gangareal på 2.0 meter. Det er sikra tilkomst frå Trudvannssmoget og 1. etg. i bustadblokka, f_sgg1, gangarealet har stigning 1:16.7 (6%). Det er lagt til ein ny gang- og sykkelveg (f_sgs2), med 3.0 meter breidde, og skal sikra tilkomst mellom f_skv1 og Borggata. Gang-og sykkelvegen må sikrast med gjerd og bom mot Borggata. Maksimal stigning er 1:20 (5%). Planforslaget legg opp til ei dekning på uteopphaldsareal på 35 m² pr. bustadeining, sam 6 m² private areal. Då området i kommuneplanen ikkje er definert som sentrumssona, skal alle bustadeiningar over 60 m² ha 50 m² kvar til uteopphald på bakkenivå. Då arealet er knapt, og i eit tett utbygd område, har utbyggjarane funne det vanskeleg å få til denne dekninga. Areal for leik skal opparbeidast som ein sanleikeplass på minimum 150 m², og inngår i det totale uteopphaldsarelet. Uteopphaldsarealet har ein samla storleik på 436 m², ein har god utsyn til areala frå leilegheitene, og dei ligg skjerma til med god soltilhøve. I planen er det regulert inn omssynssoner. Det er omsyn for frisikt (H140), rød sone (T-1442) og gul sone (T-1442). Det er regulert inn bestemmelsesområde #1-#3. Desse områda er omtala i føresegner og i planomtalen. Rekkjefølgjekrava i føresegner seier at før det vert gjeve bruksløyve til bustadane skal frisiktsoner, areal for renovasjonsanlegg i garasjekjellar og oppstillingsplass (f_svt1), teknisk anlegg, leikeareal, køyreveg, gangareal, parkeringsareal og bom ved f_sgs2 vera opparbeid og godkjend av Stord kommune, jf. PBL 11-9 nr. 4. Vurdering Krav om konsekvensutgreiing Stord kommune har vurdert at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing (KU). Naturmangfald Naturmangfald er sjekka ut etter naturmangfaldlova og det er ikkje kome fram observasjonar eller registreringar frå området som må sjekkast nærare ut, i følgje kjende kartdatabasar. Kulturminne Det er spesialområde vern etter paragraf 25.6 i PBL for villamiljø Åsringen som grensar til planområdet. Dei tre bygningane som ein finn her ligg i bygningsvernplanen til Stord kommune frå 2008 og er SEFRAKregistrert. Det er ein villa på gnr. 27, bnr. 130, bygd i med ein nybygd stor villa i hagen. Det er bustadhus på gnr. 27, bnr. 152, bygd i i engelsk empirisk stil. Det er ein villa på gnr. 27, bnr. 114, bygd i med uthus. Bygningane er bygd før 1940, og difor registrert i SEFRAKregisteret til Stord kommune. I området ligg også den verna trafoen Isaksen-kiosken på gnr. 27, bnr Landskap og terreng Stord kommune har mange store natur- og rekreasjonsområde, fleire med vernestatus og rik fauna og dyreliv. Leirvik er lokalisert i ei vik med grunn av mykje leire. Grunntilhøve er sjekka ut i høve til tilgjengelege basar og er lagt til grunn at det ikkje er naudsynt med vidare geologiske undersøkingar. Byen ligg på Stordøya og har generelt mykje vind, med vind frå sør og søraust som mest framtredande for Leirvik som vendt mot sør. Kombinasjonen med lokalitet og topografi som heller mot sør, gjer at området har svært gode soltilhøve. Barn og unge Born sine interesser er bevart i nærområde, då det er god tilgang på friluftsområde, skule- og fritidsaktivitetar. Store delar av Leirvik er tilrettelagt for mjuke trafikantar og har eit godt kollektivtilbod. Born nyttar i dag «snarvegane» mellom Borggata og ovanforliggande bustadområder ved Åsringen. Det er i planen lagt opp til areal for leik som skal opparbeidast som ein sandleikeplass på minimum 150 m², og inngår i det totale uteopphaldsarealet. Leikeplassen skal ikkje plasserast i gul eller raud støysone 4 av 6

5 utan at det er gjort tilfredsstillande støyreduserande tiltak. Borggata og Åsringen har einsidig gang- og sykkelveg, og er i nærleik til barnehage, skule, idrettsanlegg og kollektivtransport. Universell utforming Uteopphaldsareal i hagen skal utformast og lokalisert slik at det i så stor grad som mogleg kan brukast av alle på ein likestilt måte (universell utforming). Det er regulert ein ny veg (f_skv1) som er etablert for å sikre tilkomst til garasjekjellar frå Trudvannssmoget. Vegen har maksimal stigning 1:20 (5%). Eksisterande veg, Trudvannssmoget (f_skv2), er utvida og regulert med 4.0 meter breidde inkludert 0.25 meter skulder, då det ikkje har vore ynskjeleg å gå inn over andre eigedomar, eller måtte rive murar langs vegen. Vegen går i eksisterande trasé med lik stigning som dagens veg, der maksimal stigning generert ut ifrå digitale kart er 15.4%, så det er ikkje universell utforming på denne. Det er regulert eit nytt gangareal (f_sgg1), som skal sikre tilkomst frå Trudvannssmoget og 1. etg. i bustadblokka. Gangarealet er lagt inn med 2.0 meter breidde og har stigning 1:16.7 (6%). Den smale gangvegen i nordaust er tatt vekk og ersatta av denne universelt tilpassa gang-og sykkelveg (f_sgs2), og er lagt inn med 3.0 meter breidde, og skal sikre tilkomst mellom f_skv1 og Borggata. Gang- og sykkelvegen må sikrast med gjerde og bom mot Borggata. Maksimal stigning er 1:20 (5%). Det er regulert ein gang- og sykkelveg (SGS2) som skal sikre tilkomst mellom f_skv1 og Borggata. Gangog sykkelvegen er lagt inn med 3.0 meter breidde. Maksimal stigning er 1:20 (5%). Alle bustadane er planlagt etter PBL og TEK10. Friluftsliv/grøne interesser Det er rekreasjonsområde i nærområdet. Det er Vidsteenparken, innan 150 meters avstand. Det er er fotballbane innan 250 meters avstand, og Stord idrettspark, innan 1000 meters avstand. Det er lagt opp til i overkant av 430 m² uteopphaldsareal, noko som tilsvarer ca. 35 m² pr. bustadeining på bakkenivå. I tillegg vert det lagt opp til private areal på minimum 6 m² på innebygde terrassar grunna støytilhøve. Innanfor arealet er det lagt til rette ein sandleikeplass på minimum 150 m², i samsvar med føresegner for kommuneplan for Stord kommune. Skule og barnehage Planområdet ligg i kort gåavstand til barnehagar og skular på vegar med ein- og tosidig gang- og sykkelveg. Stord kommune har i rapporten «Skulebruksplan Stord kommune », vurdert dei ulike skulane i kommunen og kjem fram til at det samla grunnskulekapasiteten i kommunen er 3100 elevar. Rapporten tek føre seg tilstandsvurderingar med areal- og kapasitetsanalyse av dei ulike skuleanlegga i kommunen og vurderer korleis skulen ligg ann gjennom prognoseperioden Veg, vatn og avlaup Det er regulert ein ny veg (f_skv1) som er etablert for å sikre tilkomst til garasjekjellar frå Trudvannssmoget. Vegen har maksimal stigning 1:20 (5%), og har ingen avvik frå Statens Vegvesen sin håndbok, N100. Eksisterande veg, Trudvannssmoget (f_skv2), er utvida og regulert med 3.5 meter breidde inkludert 0.25 meter skulder, då det ikkje har vore ynskjeleg å gå inn over andre eigedomar, eller måtte rive murar langs vegen. Vegen går i eksisterande trasé med lik stigning som dagens veg, der maksimal stigning generert ut ifrå digitale kart er 15.4%, så det er ikkje universell utforming på denne. Den vegen har avvik frå Statens Vegvesen sin håndbok, N100, i forhold til stigning og vegbreidde. Fylkesveg 61, Borggata, er ein veg med høg årsdøgntrafikk (ÅDT ca kjt/døgn), og dermed mykje støy frå biltraffiken. Bustadane på planområdet er tilknytt kommunalt drikkevatn og avlaup, og er tilkopla eksisterande straumnett i området. I dag er det avfallsdunkar som vert satt fram for renovasjonsbil på tømmedag. Trafikk og trafikktryggleik Fylkesveg 61, Borggata, er ein veg med høg årsdøgntrafikk (ÅDT ca kjt/døgn), og dermed mykje støy frå biltraffiken. Det er regulert ein ny veg (f_skv1) som er etablert for å sikre tilkomst til garasjekjellar frå Trudvannssmoget. Vegen har maksimal stigning 1:20 (5%). Eksisterande veg, Trudvannssmoget (f_skv2), er utvida og regulert med 3.5 meter breidde inkludert 0.25 meter skulder, då det ikkje har vore ynskjeleg å gå inn over andre eigedomar, eller måtte rive murar 5 av 6

6 langs vegen. Vegen går i eksisterande trasé med lik stigning som dagens veg, der maksimal stigning generert ut ifrå digitale kart er 15.4%, så det er ikkje universell utforming på denne. Det er regulert eit nytt gangareal (f_sgg1), som skal sikre tilkomst frå Trudvannssmoget og 1. etg. i bustadblokka. Gangarealet er lagt inn med 2.0 meter breidde og har stigning 1:16.7 (6%). Den smale gangvegen i nordaust er tatt vekk og ersatta av denne universelt tilpassa gang-og sykkelveg (f_sgs2), og er lagt inn med 3.0 meter breidde, og skal sikre tilkomst mellom f_skv1 og Borggata. Gang- og sykkelvegen må sikrast med gjerde og bom mot Borggata. Maksimal stigning er 1:20 (5%). Det er regulert ein gang- og sykkelveg (SGS2) som skal sikre tilkomst mellom f_skv1 og Borggata. Gangog sykkelvegen er lagt inn med 3.0 meter breidde. Maksimal stigning er 1:20 (5%). Risiko- og sårbarheit (ROS) Det er utarbeidd risiko- og sårbarheitanalyse. Tiltak med kommentarar frå ROS-analysen er innarbeidd i reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner. Innandørs og utandørs støy må tilfredsstilla krava i teknisk forskrift/ns8175 klasse C, og rettleiar T-1442, «retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen». Det må dokumenterast tilfredsstillande støynivå for både bygningar og leikeplass innafor uteopphaldsareal ved byggjesøknad. Det har vert vurdert at det er ikkje naudsynt med vidare risikoreduserande tiltak på planområdet utover det som er lagt inn i planen. For nærare omtale av planområdet, planforslaget, konsekvensar og risiko-og sårbarheitsanalyse vert det vist i planomtalen. Rekkefølgjekrav Før det vert gjeve bruksløyve til bustadane skal frisiktssoner, areal for renovasjonsanlegg i garasjekjellar og oppstillingsplass (f_svt1), teknisk anlegg, leikeareal, køyreveg, gangareal, parkeringsareal og bom ved f_sgs2 vera opparbeid og godkjend av Stord kommune, fj. PBL 11-9 nr. 4. Oppsummering/Konklusjon Planforslaget er med omsyn til planføremål i hovudsak i samsvar med overordna plan, men med ei langt høgare utnyttingsgrad enn gjeldande reguleringsplan for området. Etablering av 12 stk bueiningar på eigedomen der det før har vore eitt eksisterande bustadhus med garasje, vil også medføre utvida bruk av eksisterande tilkomstveg som er forholdsvis bratt. Bygningsvolumet slik det er lagt fram i planforslaget, er stort i forhold til eksisterande einebustader i omgivande. I gjeldande reguleringsplan, Øvre Borggata, står det at området omfattar både verneområde og område for nybygg, men heile området må likevel sjåast på som eit verneområde i den forstand at omsynet til dei verna bygningane skal vere retningsgjevande også ved utforming av nybygg. Nye bygningar dei aktuelle byggjeområda må vurderast spesielt med tanke på kva verdi dei vil tilføre det totale bygningsmiljøet. Det er spesialområde vern for villamiljø Åsringen som grensar til planområdet og dei tre bygningane som ein finn her ligg i bygningsvernplanen til Stord kommune frå 2008 og er SEFRAK-registrert. I planomtalen kjem det fram at det er søkt å ta omsyn til omkringliggjande hus, terreng, landskap, bygningsmassen er brutt opp og tilpassa omliggjande bygningar i form, materialval og fargar. Planforslaget legg opp til ei dekning på uteopphaldsareal på 35 m² pr. bustadeining, samt 6 m² private areal. Denne dekninga ikkje i tråd med kravet i kommuneplan for Stord , som seier at i området for konsentrert småhus skal kvar bueining over 60 m² ha minimum 50 m² uteopphaldsareal på bakken. Dette har vore vanskelig å få til då arealet er knapt i høve det utbyggingsvolumet planframlegget legg opp til. Utbyggjar fører i stor grad økonomisk argumentasjon for at det er naudsynt med ei så voluminøs utbygging på dette arealet som ikkje ligg innanfor den definerte sentrumssona. Det vert vidare vist til nærliggjande utbyggingsstrukturar (på andre sida av hovudvegen). Rådmannen vil be konkret om høyringsuttalar på om det er rett å leggje til rette for denne type tung utbygging på aktuelt areal gitt dei omsyn som skal ivaretakast og dei brot på overordna planverk som vert gjort. Planframlegget er elles godt gjennomarbeidd og dokumentert i vedlagte saksdokument. Ein høyringsrunde vil derfor gi verdfullt grunnlag, og vil ytterlegare kunne opplyse saka i høve til å ta ei endeleg avgjerd i saka. Tilråding Rådmannen rår til at forvaltningsstyret vedtek å leggja planforslaget ut til offentleg ettersyn. 6 av 6

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 27/259 M.FL., TURNHALLEN- ØVRE BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 27/259 M.FL., TURNHALLEN- ØVRE BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING Arkivref: 2014/2703-6159/2015 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 17/15 Forvaltningsstyret 16.04.2015 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 27/259 M.FL., TURNHALLEN- ØVRE BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Arkivref: 2013/3556-14779/2014 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 27/14 Forvaltningsstyret 26.06.2014 DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Framlegg til

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Arkivref: 2016/1324-8719/2017 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 11/17 Forvaltningsstyret 16.05.2017 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT 10.12.2015 Vik i Sogn, 30.desember 2014 e-post: alvor@live.no 1 etablert 1961 Reguleringsføresegner for Hatlebakkane

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS 10.06.2015 061/15 Kommunestyret PS 18.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/155 Mindre reguleringsendring - Knarvik

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata Stord kommune. Planid:

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata Stord kommune. Planid: Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata Stord kommune Planid: 201306 Innhaldsliste Innhaldsliste... - 1-1 Samandrag... - 4-2 Bakgrunn... - 4-2.1 Føremålet med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5, 2. ledd

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr. 97 bnr. 85 i Ørskog Kommune. Utvalssaksnr. Utval Møtedato 35/16 Kommuneplanutvalet

Detaljreguleringsplan for del av gnr. 97 bnr. 85 i Ørskog Kommune. Utvalssaksnr. Utval Møtedato 35/16 Kommuneplanutvalet Ørskog kommune Arkiv: GBNR - 97/85 - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: 11/1438 Rådmannen Saksbehandlar: Acos.Websak.Mellomlag.S ak Dato: 23.09.2016 Detaljreguleringsplan for del av gnr. 97 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3 Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner 2012005 Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3 Utarbeidd av: Multiconsult as Plankart datert 09.10.2012, endret 30.01.2013, sist endret

Detaljer

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: )

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: ) Lindås kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: 1263-21031975) Datert: 08.02.2016 1 GENERELT 1.1. Det regulerte området

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Ny 2. gangs handsaming av reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188

Ny 2. gangs handsaming av reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2013/661 Christian Hagerup Reinshol 22.11.2013 Utvalssak nr. Utval Møtedato 169/13 Plan- og miljøutvalet 04.12.2013 102/13 Kommunestyret 12.12.2013 Ny 2. gangs

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/140 Teknisk utval 02.12.2015 15/108 Ulstein kommunestyre 17.12.2015 Saka

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 11.09.2014 070/14 ROB Sakshandsamar: Roar Bævre Arkiv: N-504, gnr- 134/036, gnr-134/047, gnr-134/094, PlanID-, N- Arkivsaknr: 2014000155

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/1481 Sakshandsamar: PlanId - 2016007, K2 - L12, GNR - 129/0012 Bjarte Friis Friisvold Dato: 01.02.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE - 2. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE - 2. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2014/168-10317/2015 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 28/15 Forvaltningsstyret 04.06.2015 32/15 Kommunestyret 18.06.2015 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2009/1810 Løpenr.: 14828/2013 Arkivkode: 151/3 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 16.10.2013 13/100 Plan- og miljøutvalet 26.03.2014

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 7/1 Saksmappe: 2011/ /2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 7/1 Saksmappe: 2011/ /2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 7/1 Saksmappe: 2011/1255-19488/2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 12.08.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 110/16 Komité for plan og utvikling 30.08.2016 Framlegg til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/503 Saksmappe: 2005/4860-17297/2007 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 17.10.2007 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/503 Saksmappe: 2005/4860-17297/2007 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 17.10.2007 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/503 Saksmappe: 2005/4860-17297/2007 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 17.10.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 296/07 Komité for plan og utvikling 23.10.2007 334/07 Komité

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Planutvalet /15. Arkiv: FA-L12

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Planutvalet /15. Arkiv: FA-L12 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Planutvalet 22.01.2015 001/15 Sakshandsamar: Ole Jakob Sande Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr.: 13/1608 Framlegg til detaljregulering for Nedre Bøbakkane - offentleg

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 8406/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer