Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav."

Transkript

1 Gol kommune Helseavdelingen v/aud Torill Sæbø Gamleveien Gol R0 til stede i kommunen Stjørdal, Bistand til utforming av helse og omsorgsplan RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) viser til forespørsel som var lagt ut på Doffin RO vil med dette levere tilbud i henhold til de opplysninger som er forespurt gjennom konkurransegrunnlaget. Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav. Kontaktinformasjon Firmanavn Org.nr. RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde) MVA Postadresse Postboks 13, 7501 Stjørdal Besøksadresse Værnesgata 17, 7500 Stjørdal Webside Ansvarlig kontaktperson Telefonnr. Nina Heilemann E-postadresse Værnesgata 17, Pb. 13,7501 Stjørdal Sentralbord:

2 RO bekrefter med dette å ha levert et tilbud i henhold til de krav og spesifikasjoner som framgår i konkurransegrunnlaget. RO håper å være blant de tilbydere Gol kommune ønsker videre kontakt med og ser fram til å bli invitert til eventuelle videre forhandlinger. RO vedstår seg tilbudet i henhold til oppdragsgivers tidsfrist. Med vennlig hilsen RO Tormod Hofstad daglig leder Vedlegg Leveransebeskrivelse CV'er Firmaattest Momsattest Skatteattest Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 2

3 Ve.clits3 I RO LEVERANSEBESKRIVELSE TILBUDOMBISTANDTILUTFORMINGAVHELSE-OGOMSORGSPLAN FORGOLKOMMUNE Innhold Gol kommunes bestilling 2 Overordnet oppgaveforståelse 2 Forslag til metode og gjennomføring av oppdraget Møte med oppdragsgiver Beskrivelse av dagens og framtidas situasjon Kvantitativ analyse, ytre faktorer Kvalitativ gjennomgang av tjenesten - intervjuprogram Oppsummering, foreløpig rapport 5 Utarbeiding av forslag til helse- omsorgsplan 4.1 Arbeidsseminar Mellomperiode med arbeid i lokale arbeidsgrupper Arbeidsseminar Endelig forslag til helse- og omsorgsplan 6 Oppdragsgivers egeninnsats 6 Framdriftsplan 7 Kompetanse, bemanning og tilgjengelighet Om RO kvalifikasjonskrav Bemanning Tilgjengelighet 9 Prisberegning 10 Leveranseliste 11 Værnesgata 17, Pb. 13, 7501 Stjørdal Sentralbord:

4 Gol kommunes bestilling Kultur og levekår (UKL) gjorde vedtak den om å innhente ekstern bistand for utforming av helse- og omsorgsplan i Gol kommune for perioden Arbeidet skal organiseres som et prosjekt og planen skal legges fram for politisk behandling ultimo august Underveis skal kommunestyret holdes orientert. Kommunen har opprettet en egen styringsgruppe og referansegruppe med representasjon fra politisk-, administrativt og utøvende nivå. Bestillingen omfatter: o Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt, der hensikten er å legge fram en plan for politisk handsaming ultimo august o Kommunestyret blir holdt orientert undervegs i prosessen. Dokumentet som omhandler statusgjennomgang og statlige føringer skal presenteres for kommunestyret i desember 2013 og endelig forslag til helse- og omsorgsplan skal være ferdigstilt i mai Overordnet oppgaveforståelse RO har valgt å utforme tilbudet til Gol kommune ut fra ROs erfaringer fra tilsvarende oppdrag i andre kommuner. Mange av de spørsmålene som Gol kommune stiller kan bare besvares tilfredsstillende ut fra et systematisk prosessarbeid i kommunen der politiskadministrativt utøvende nivå deltar. ROs ansvar vil være å framskaffe kunnskapsgrunnlag om offentlige krav og prioriteringer gitt i sentrale dokumenter som samhandlingsreformen, Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene og Lov om folkehelsearbeid. Tiltakene i forslag til helse- og omsorgsplan skal være framtidsretta med vekt på forebyggende effekt og med utgangspunkt i kommunens demografiske og økonomiske utfordringer, innbyggernes ønsker og kommunale prioriteringer. RO skal bidra til at forslagene til løsninger er konkrete og realistiske. Slik RO forstår anbudet, publisert i Doffin den 21. mai 2013, ønsker Gol kommune bistand til å gjennomføre en planprosess som tar utgangspunkt i Gol kommunes ståsted pr. i dag og som skal ta hensyn til lokale planer og sentrale lover og utredninger. Forslag til strategier og tiltak bør videre bygge på det vi vet og kan anta er de mest sannsynlige scenarioene for tjenestemottakerne, rekruttering, velferdsteknologisk utvikling og kommunens økonomiske bæreevne i planperioden Videre må det i planen tas utgangspunkt i endringer i helsetilstand i befolkningen, endring fra behandlingsfokus til forebyggende fokus, krav om brukermedvirkning og ikke minst krav om tjenestekvalitet. Oppsummert skal det utarbeides en plan som skal sikre at kommunen gir rett tjenester, til rett tid, på rett sted; dvs, på best mulig omsorgsnivå (BEON). 2

5 RO vil legge vekt på at planprosessen og planen har en god lokal forankring. Med lokal forankring forstår RO involvering underveis fra alle som planen vil berøre. I Gol kommunes styringsgruppe er alle berørte parter representert. I forslaget til gjennomføring av planprosessen vises hvordan RO i tillegg ønsker å involvere ansatte og benytte deres kompetanse på en direkte måte i planprosessen. 3. Forslagtil metode og gjennomføring av oppdraget I det følgende skisserer RO hvordan arbeidet kan legges opp. Metode og innretning kan justeres etter oppdragsgivers behov og ønsker. 3.1 Møte med oppdragsgiver RO ønsker å starte planarbeidet med et møte med oppdragsgiver med sikte på å skape en omforent forståelse for premisser og metodikk i oppdraget. Tema for dagen vil være aktivitets- og framdriftsplan, organisering av prosjektet, kontaktform/møtehyppighet mellom oppdragsgiver og RO, plan for intern informasjon om planarbeidet og eventuelt andre forhold. 3.2 Beskrivelse av dagens og framtidas situasjon Arbeidet begynner med at RO får tilsendt en liste over nødvendige planer, dokumenter og tallmateriell som ikke er tilgjengelige på nettet. Det er mange faktorer som påvirker både ressursutnyttelsen og tjenestekvaliteten i helse- og velferdstjenestene. Disse kan deles i ytre faktorer og interne faktorer. Med ytre faktorer forstår RO forhold knyttet til demografi, bosettingsmønstre og levekår. Interne faktorer forstår RO som faktorer knyttet til organisering, bedriftskultur, ledelse og kompetanse osv. For å belyse de ytre faktorene benyttes kvantitative metoder med grunnlag i tallmaterialet i offentlige statistikker. Det muliggjør sammenligning med andre kommuner. Når det gjelder de indre faktorene analyseres de best ved hjelp av kvalitative metoder som fokusgruppe- og enkeltintervjuer. Det gir mulighet til å utdype eventuelle spesielle forhold som kan være vesentlige å ta hensyn til i planarbeidet og som ikke kan fanges opp gjennom de kvantitative metodene Kvantitativanalyse, ytre faktorer RO vil benytte flere datakilder og kvantitative metoder for å belyse status innen helse- og omsorgstjenestene i Gol kommune. Statusgjennomgang baseres på tilgjengelig registerdata (KOSTRA). 3

6 Demografi. I analysen inngår først en oversikt over demografisk utvikling fordelt på ulike aldersgrupper. Her benyttes SSB-statistikkbanken, befolkningsframskrivning. Tjenesteproduksjon og effektivitet. RO gjør så en analyse av utgiftene til helse- og omsorgsformål i kommunen, rammebetingelser og strukturen i tjenestetilbudet. Analysene vil gjennomføres med utgangspunkt i KOSTRA-tall for år Metoden innebærer at RO sammenligner Gol kommune med 2 andre kommuner, KOSTRA-gruppe 21 og landet som helhet utenom Oslo. Valg av sammenligningskommuner er opp til oppdragsgiver, men RO vil foreslå at valget gjøres blant de 66 kommunene i KOSTRAgruppe 2 for å sikre et mest mulig valid sammenligningsgrunnlag. Områdene som sammenlignes er prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene. Hvis Gol kommune har særlig avvikende kostnadseller tjenesteprofil på et område, er dette en indikasjon på at området bør undersøkes nærmere. En KOSTRA-analyse gir ikke svar på om tjenesten er "riktig dimensjonert" eller hvordan en eventuell innsparing kan foregå, ei heller om en omlegging av tjenesten er realistisk. Men analysen gir gode holdepunkter for hvor kommunen eventuelt kan dreie sine tjenester for å oppnå ønsket balanse mellom tjenestene. Ved å ta utgangspunkt i Statens behovsindekser vil RO vurdere kommunens driftsutgifter i forhold til justert innbyggertall, jfr. Grønt hefte, vedlegg til Prop. 1. S. Folkehelseprofil. RO vil foreta en analyse av helsetilstanden i kommunen ut fra tilgjengelige, offentlige registerdata (Folkehelseinstituttet). Til grunn for analysen vil RO benytte de kriteriene som har størst betydning for helsetilstanden. Analysen vil kunne si noe om framtidig helsetilstand og vil dermed også kunne si noe om utviklingen innen behovet for kommunale helse- og omsorgsstjenester i planperioden og antyde noe om statlige overføringer framover Kvalitativgjennomgang av tjenesten intervjuprogram RO vil sammenholde funn fra den kvantitative analysen (statusgjennomgangen basert på registerdata), med data fra en kvalitativ gjennomgang av tjenestene. For å få svar på spørsmål bl.a. knyttet til organisering, ledelse og budsjett- og vedtakspraksis er det nødvendig at oppdragstaker samler informasjon lokalt. RO vil derfor gjennomføre et intervjuprogram i kommunen. Som metodikk vil RO bruke fokusgruppeintervjuer med informanter som RO og kommunen er blir enige om. I tillegg kan det være aktuelt å møte personer i sentral ledelse på strategisk nivå og politisk nivå gjennom enkeltintervju. Def. av KOSTRA-gruppe 2: Små kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger, middels frie disponible inntekter. Til sammen 66 kommuner. (SSB har endret navnet fra kommunegruppe til KOSTRAgruppe.) 4

7 RO vil også foreslå at representanter for brukere/pasienter involveres gjennom fokusgruppene, jf. krav om mer systematisk brukermedvirkning. I fokusgruppene/intervjuene vil deltakerne kunne gi sin vurdering av dagens situasjon og eventuelt fremme synspunkter på hva som blir viktige satsningsområder i de kommende årene. RO ønsker å benytte to dager i kommunen med to rådgivere for å møte aktuelle informanter, gjennomføre intervjuene og besøke de ulike lokalitetene for å vurdere bygningsmessige forhold. Intervjuprogrammet vil avtales nærmere med kommunen. Kommunen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen av disse møtene, mens eksterne rådgivere har ansvaret for det faglige innholdet og gjennomføringen av intervjuene. 3.3 Oppsummering, foreløpig rapport Resultatene fra statusgjennomgangen presenteres i et dokument som danner grunnlag for de første kapitlene i forslaget til helse- og omsorgsplan. Dokumentet er basis for det videre arbeidet med helse- og omsorgsplanen og presenteres for kommunestyret i desember Utarbeiding av forslag til helse- og omsorgsplan Den videre prosessen vil bestå i å involvere ansatte i arbeidet med å beskrive områder det spesielt må jobbes med i arbeidet med helse- og omsorgsplanen. Involvering av ansatte i dette arbeidet ser RO som en nøkkelfaktor for at planen skal bli et reelt redskap i den daglige tjenesteytingen. RO har god erfaring (for eksempel fra Nes og Averøy kommuner) med å involvere ansatte gjennom arbeidsgrupper. 4.1 Arbeidsseminar 1 Det gjennomføres et arbeidsseminar i kommunen. RO foreslår at deltakerne består av representanter for ulike ledernivå, andre fagfolk, tillitsvalgte/verneombud, brukerorganisasjoner og politikere. Tema for arbeidsseminaret blir: Gjennomgang og dialog om status og utfordringsbildet (foreløpig rapport). Spesielle lokale behov og utfordringer. Mål for framtidens helse- og omsorgstjenester konsekvenser for organisering og dimensjonering lokalt. Hvilke tiltak blir viktige og bør vurderes? Forberede arbeidsgrupper. Kommunen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen, mens RO har ansvaret for det faglige innholdet og gjennomføringen av seminaret. 5

8 4.2 Mellomperiode med arbeid i lokale arbeidsgrupper RO sammenfatter resultatene fra arbeidsseminar 1. Med utgangspunkt i tema som framkommer på arbeidsseminaret foreslår RO at det opprettes 4 5 arbeidsgrupper. Tematikk avklares med oppdragsgiver via telefonmøte/videomøte. Det er ROs erfaring at for at slike arbeidsgrupper skal fungere, må de for det første ha en helt entydig og avgrenset "bestilling". For det andre må de ha arbeidsvilkår og for det tredje må de bestå av personer som har interesse for arbeidet og som er villige til å investere energi i det. Når disse forutsetningen er innfridd, kan slike arbeidsgrupper komme opp med riktig gode og innovative løsninger. Ansattes deltakelse viser seg å føre til et reelt eierforhold til planen som igjen gir et godt insitament for å følge opp de strategiene og tiltakene som til slutt blir vedtatt. Arbeidsgruppene får en frist for å ferdigstille sitt arbeid i forkant av arbeidsseminar 2 etter en disposisjon utarbeidet av RO. RO og eventuelle ressurspersoner i kommunen fungerer som støtte til arbeidsgruppene i forhold til innspill og informasjon. RO har beregnet 2 timer til veiledning pr. e-post eller telefon pr. arbeidsgruppe. 4.3 Arbeidsseminar 2 Det arrangeres et arbeidsseminar der arbeidsgruppene presenterer sine tema. Dermed får alle deltakerne anledning til å sette seg inn i hverandres tema, kommentere og komme med innspill. Gruppenes arbeid og innspillene fra arbeidsseminar 2 sammenfattes og gis en form som kan brukes i forslaget til helse- og omsorgsplan. 4.4 Endelig forslag til helse- og omsorgsplan Første del av planen vil innlede med de viktigste lovene og styringsdokumentene for helseog velferdstjenestene før statusrapporten for Gol kommune presenteres. Andre del av planforslaget vil omhandle det gruppene har kommet fram til, samt innspill og kunnskap om myndighetsføringer og lokale forhold. RO vil sende planforslaget til kommunen for korrigeringer og kvalitetssikring før ROs endelige forslag til omsorgsplan leveres i mai Videre klargjøring av planforslaget for politisk behandling utføres av Gol kommune. 5. Oppdragsgivers egeninnsats Ut fra ovennevnte metodikk for gjennomføring av oppdraget vil kommunens egeninnsats klargjøres i oppstartsmøtet. RO kan i ettertid utarbeide en enkel tabell over oppgaver og antatt tidsbruk for de involverte i prosjektet. 6

9 6. Framdriftsplan Forslag til framdriftsplan er satt opp med utgangspunkt i at oppdraget skal være avsluttet i mai 2014 med oppstart i august Endelig fremdriftsplan avtales med kommunen på oppstartsmøtet. Dato Aktivitet Juni / juli Kontraktsinngåelse. Uke 33 Oppstartsmøte i Gol kommune. Uke Innhenting av bakgrunnsmateriale, analyse av registerdata. Forberedelser til intervjurunde i kommunen. Uke 39 Fokusgrupper/intervjuer/befaring (2 rådgivere i 2 dager). Uke 40 Sammenstillinger og analyser. Uke 41 Utarbeiding av foreløpig rapport (inkl. kvalitetssikring). Forberede arbeidsseminar 1. Uke 42 / 43 Arbeidsseminar 1. Uke Gruppene arbeider med sine tema. Veiledning fra RO og andre i prosjektgruppen. Uke 48 Forberede presentasjon for kommunestyret. Desember Presentasjon av dokument for kommunestyret i Gol kommune (pkt. 3.3) Videre framdriftsplan foreslås avtalt med kommunen i god tid før nyttår. Arbeidsseminar 2 i Gol kommune med presentasjon fra gruppene. Utarbeiding av foreløpig helse- og omsorgsplan. Som ledd i kvalitetssikringen vil RO sende planen til kommunen for korrigeringer av evt. feil. Endelig ferdigstillelse, inkl, intern kvalitetssikring og avlevering av forslag til helse- og omsorgsplan mai I tillegg til møter/samlinger i kommunen er det mulig å arrangere videokonferanser. RO arrangerer videokonferanser. Det bemerkes at dersom eventuelle forsinkelser underveis i prosjektperioden skyldes omstendigheter hos oppdragsgiver, så kan det medføre tilsvarende forskyvning i leveranser fra ekstern rådgiver. 7

10 7. Kompetanse, bemanning og tilgjengelighet 7.1 Om RO - kvalifikasjonskrav RO har lang erfaring som rådgiver innenfor organisasjons- og tjenesteutvikling i norske kommuner og har helse- og omsorgstjenestene som sitt spesialområde. I løpet av årene har RO hatt oppdrag i de aller fleste av landets kommuner. Mange av oppdragene knytter seg til organisasjonsgjennomganger, med fokus på struktur og ledelse. Videre har mange kommuner benyttet ROs kompetanse innen prosessarbeid knyttet til utarbeiding av ulike kommunale planer. RO har et tverrfaglig rådgivningsmiljø, med basis i kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse, økonomi, samfunn og forholdet mellom forvaltning/administrasjon og politikk/folkevalgte. Oversikt over medarbeidernes kompetanse er gitt i punkt 7.2, samt i vedlagte CV-er. 7.2 Bemanning For å bistå Gol vil RO danne en prosjektgruppe som bemannes med følgende: Nina Heilemann, rådgiver, hovedansvarlig Mobil: / E-post: Nina Heilemann er utdannet ergoterapeut med fire 1-årige videreutdanninger: sosialpedagogikk, ledelse og administrasjon, aldring og eldreomsorg og samfunnsplanlegging. Hun tar en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid ( ). Hun har 27 års arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren. Hvorav 9 år som helseleder og 7 år som prosjektleder for utvikling av bedre tjenestekvalitet og kompetanseutvikling. Hun er ROs ekspert på helsefremmende arbeid, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, og arbeider i dag med kommunale helseprofiler og endrede krav til kommunenes forebyggende innsats. Ingvar Rolstad, seniorrådgiver, medansvarlig Mobil: / E-post: Ingvar Rolstad er utdannet sykepleier og har lang og bred administrativ erfaring fra kommunesektoren, blant annet som assisterende rådmann. Han har inngående erfaring fra etablering av samkommunen Levanger-Verdal, og har i RO en meget bred oppdragsportefølje fra flere sektorer og med ulike problemstillinger. Han er i dag ROs ekspert på kommunal planlegging, planprosesser og utarbeidelse av planer. Han har inngående kunnskaper om prosjektstyring og styringsprinsipper. Han er sertifisert som LEAN prosjektleder. 8

11 Tor Arne Veie, rådgiver Mobil: / E-post: Tor Arne Veie har helsefaglig utdanning og er Master of Public Administration fra CBS i Hans nøkkelkompetanse er knyttet til endringsarbeid, motivasjonsprosesser og kompetansebygging. De siste 16 årene har han arbeidet som veileder/rådgiver i Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs hospital, og da de siste årene mye med endringsprosesser i små og store personalgrupper i kommunene. 7.3 Tilgjengelighet RO vil sørge for at oppdraget prioriteres med de nødvendige ressurser i det tidsrommet som oppdragsgiver har behov for bistand. Dersom Gol kommune velger å samarbeide med RO, kan arbeidet starte fra august 2013 og være sluttført innen utgangen av mai

12 8. Prisberegning Utgangspunktet for ROs pris er en timepris på kr og en dagspris på 17000,- for rådgivere og 1.350,- / ,- for seniorrådgivere. Timepris benyttes ved arbeid utført i ROs kontorer og dagspris ved arbeid hos oppdragsgiver. Dagspris inkluderer eventuell reisetid. Merverdiavgift og dekning av utgiftene oppdragstaker har knyttet til reise og overnatting i forbindelse med oppdraget kommer i tillegg. Dersom kommunen ønsker bistand til oppgaver ut over det som framkommer av tilbudet, vil RO kunne tilby det til timepris. Prisberegningen framgår i følgende tabell: Beskrivelse Beløp Oppstartsmøte, inkl. forberedelser Statusgjennomgang (pkt. 3.2 tom 3.4) Intervjuer i Gol. Inkl. forberedelser (pkt ) Skriving av dokument kr kr kr kr 2 Arbeidsseminar inkl, forberedelser og prosjektmøter (pkt. 4.1 og 4.3) kr Veiledning av arbeidsgrupper, inntil 2 t pr. gruppe, maks. 5 grupper (pkt. 4.2) kr Sammenfatning av gruppearbeider, skriving av planutkast (pkt. 4.4) kr Kvalitetssikring internt kr SUM kr 10

13 9. Leveranseliste Vennligst ta kontakt om ytterligere referanser ønskes. Oppdragsgiver Kontaktperson Helsedirektoratet 2012 Praktisk lederopplæring for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Oppdrag i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet. ( kr inkl. mva.) ÅLA kommunene 2012 Utarbeide Helse- og omsorgsplaner i Årdal, Lærdal og Aurland. ( kr inkl. mva.) Nes kommune, Akershus 2012 Omsorgsplan for Nes kommune ( inkl. mva.) Førde kommune 2011 Vurdering av pleie og omsorg inkl. innsparingskrav. ( kr inkl. mva.) Løten kommune 2011 Plan for helse og omsorg ( kr inkl. mva.) Mandal kommune 2010 Statusvurdering, tiltaksliste og planarbeid ( kr inkl. mva.) Seniorrådgiver Tonje Aasen Thorbjørnsen Tlf Helse- og omsorgsleder Margun Thue tlf Kommunalsjef Tone Thorsen tlf Kommunalsjef Kurt Even Andersen tlf Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum tlf Kommunalsjef Norman Udland Tlf

14 Nina Heilemann Mobil : ec119,j E- post : CV Erfaring d.d. Rådgiver, RO Rådgiver, Trondheim kommune, Personaltjenesten Spesialkonsulent, Trondheim kommune, Vurderingstjenesten Helseleder, Trondheim kommune, Heimdal distrikt Ergoterapeut, Trondheim kommune, Hjemmetjenesten Faglærer, Statens Arbeidsmarkedsinstitutt Ergoterapeut, E. C. Dahl rehabiliteringssenter Ergoterapeut, Ilen Menighets sykehjem Konsulent, Rikstrygdeverket Ergoterapeut, Regionsykehuset i Trondheim Høgskolelærer, Ergoterapihøgskolen i Trondheim Ergoterapeut, Vestlund behandlingssenter for barn m/hjerneskader. Utdanning 2000 NTNU, Samfunnsplanlegging, 10 vekttall TØH/AVH, Helse- og sosialadministrasjon, 20 vekttall Sosialhøgskolen i Trondheim, Eldreomsorg, 10 vekttall Trondheim lærerhøgskole/folkeuniversitetet, Sosialpedagogikk, 10 vekttall Ergoterapiskolen i Trondheim. Annet d.d. Utviklingsveileder, Trondheim kommune d.d. STYRK-veileder, Trondheim kommune.

15 \lki.t.12.n 2 RO Tor Arne Veie mobil: E- post: CV Erfaring d.d. Rådgiver, RO Fagkonsulent (veiledning/rådgiving), Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital HF. Prosjektleder 50 pst. stilling (evaluering av kompetansehevingsprogram for kommunalt personell - kapittel 4 A i Lov om sosiale tjenester), Fylkesmannen i Sør- Trøndelag/Helsedirektoratet/Habiliteringstjenesten for voksne. Prosjektleder 50 pst. stilling (elektronisk samhandling voksenpsykiatrien), Helse Midt-Norge RHF. Gruppeleder, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, Trondheim kommune. Gruppeleder, boenhet for funksjonshemmede, kommune. Stjørdal innenfor 1995 Miljøterapeut, boenhet for autistisk mann, Tromsø kommune Miljøarbeider, Trondheim kommune Utdanning Miljøarbeider, akuttmottak for rusmisbrukere, Lade behandlingssenter. Assistent, boenhet for husløse (Mannsherberget Oslo kommune. "Kroghen"), Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Copenhagen Business School. Master of Public administration. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Habilitering og rehabilitering, fordypning (personer med krevende atferd). Høgskolen i Sør-Trøndelag. Habilitering og rehabilitering, tverrfaglig del. Merkantilt institutt, Trondheim. Grafisk design Trondheim helsefagskole. Vernepleier.

16 RO Ingvar Rolstad Mobil : E- post : CV Erfaring d.d Seniorrådgiver, RO. Rådgiver,RO. Assisterende rådmann, Levangerkommune. Helse- og sosialsjef, Levangerkommune. Rådgiver,RO. Økonomikonsulent, Trondheim kommune, Oppvekst. Økonomikonsulent, Trondheim kommune, helse- og omsorgsdirektøren. 1.konsulent, Trondheim kommune, Helsekontoret. Styrer, Ålenhelsesenter. Sykepleiersjef,Oskommune. Styrer, Ålenhelsesenter. Sykepleier,Trøndelag psykiatriske sykehus. Utdanning 2010 ValconDanmark. Sertifisert leanprosjektleder i administrasjon og service Probana Danmark. Enkeltkurs i LEAN Diversekurs innen coaching Høgskoleni Nord-Trøndelag.Kommunikasjon og informasjon i organisasjoner Levangerlærerhøgskole. 1-årigstudium i ledelse og personalarbeid Sykepleierhøgskoleni Sør-Trøndelag Hjelpepleierskoleni Sør-Trøndelag.Psykiatrisk hjelpepleierutdanning. Annet Styrevervinnen idretten. Ansattes representant i ROsstyre. Kretsstyret Norsk sykepleierforbund Sør-Trøndelag. Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund.

17 Veckkffi3 ffil =IR iffilf WIE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Organisasjonsnr.: Navn/foretaksnavn: RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE Forretningsadr.: Værnesgata STJØRDAL Kommune: 1714 STJØRDAL Land: Norge Postadresse: Postboks STJØRDAL E-postadresse: Telefonnummer: Telefaksnummer: Organisasjonsform: Stiftelse Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør: Tormod Hofstad Liavegen 83 D 7550 HOMMELVIK Fødselsdato: Virksomhet/art/ bransje: Konsulenttjenester for kommunene Næringskode: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Institusjonell sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner Særlige opplysninger: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret Registrert i NAV Aa-registeret Registrert i Stiftelsesregisteret Sist innsendte årsregnskap Grunnkapital NOK: , Antall ansatte: Ansatte pr Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 4

18 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Styre: Styrets leder: Britt Møll Abrahamsen Fullriggerveien KRISTIANSAND S Fødselsdato: Nestleder: Styremedlem: Ivar Johansen Kløfterhagen OSLO Fødselsdato: Marit Oline Hovde Syltebø Sylteosen 6440 ELNESVÅGEN Fødselsdato: Svein Leidulf Grindstad 7510 SKATVAL Fødselsdato: Borge Per Rørvik Nordstrandmyrane VALDERØYA Fødselsdato: Hugo Thode Hansen Sildreveien HARSTAD Fødselsdato: Møyfrid Hallset Klokkarvegen 11 B 7540 KLÆBU Fødselsdato: Varamedlem: Bente Kne Haugdahl Skrubbhaugvegen STEINKJER Fødselsdato: Kari Hesselberg Trulsebråten LOMMEDALEN Fødselsdato: Signe Karin Pape Flaskekroken NESODDTANGEN Fødselsdato: Arild Alfred Berge Dyre Halses Gate TRONDHEIM Fødselsdato: Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 2 av 4

19 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Liv Hjørdis Thun Løsmarka 6 F 7712 STEINKJER Fødselsdato: Ingvar Rolstad 7512 STJØRDAL Fødselsdato: Anne Eli Wangen Tjødnali SOGNDAL Fødselsdato: Signatur: Daglig leder alene Revisor: Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer BDO AS Munkedamsveien 45 A 0250 OSLO Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VIKEN REGNSKAP AS Stokkmoveien STJØRDAL Målform: Bokmål Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 3 av 4

20 OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHET: Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: reclistr.: Organisasjonsnr.: Til internt bruk Navn/avdelingsbetegnelse: RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE Beliggenhetsadr.: Kommune: Land: Postadresse: E-postadresse: Telefonnummer: Værnesgata STJØRDAL 1714 STJØRDAL Norge Postboks STJØRDAL Næringskode: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 4 av 4

21 -efike-n Skatteetaten SaksbehandterDeres datovår dato Telefon Deres referanse Varreferanse Unntatt offentlighet ofri 13, rnval 13-2 RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING STI Postboks STJØRDAL ATTEST om restanse på skatt/avgift mv. Attest gis av skattekontoret og skatteoppkreveren i samsvar med forskrifter mv. som oppstiller krav om attestasjon i forbindelse med søknad om løyve mv.avgis kun til den som attesten gjelder. Fyll ut de(t) aktuelle nummer: Foretaksnummer Arbeldsgivernummer Reg.nr.merverdiavgift Fødselsnummer Følgendeforfalteikkebetalterestanserer registrert på ovennevnteforetak/personper dags dato (sumalleakluellear) hos underskrevne innkrevingsmyndighet: Egenskatt(forskudds-Iforhåndsskattlresterendeskatt i en sum) Forskuddstrekk (somarbeidsgiver) Utleggstrekk (somarbeidsgiver) Arbeidsgiveravgift (somarbeidsgiver) Merverdiavgift (somavgiftspliktig) 0 Renter (oppgisher dersomrenterikkeer inkludert i ovenståenderestanser) Rubrikkersomgjelderunderskrevneinnkrevingsmyndighetskalfyllesut med 0 eller med beløp.rubnkkersom gelder anneninnkrevingsmyndighet skal ikkefyllesut. Påløpnerentersom ikkeer beregnetføres ikkeopp. Eventuellenærmereopplysningervedrørendede oppførte restansero.a.: EventuelleomkosIningerer tatt med under renter. Skattekontoret/skatteoppkreverenkan her gi opplysningom eventuellbetalingsutsettelse,betalingsavtaleellerannetsom gjelderfår oppførtekrav,og som kanværeav belydningfor andremyndighetersvurderingav restanseopplysningene. Ovennevnteopplysningerattesteres: lnnkrevingsmyndighellstempel Dato Skattekontoret - Trondheirn I Underskrift /-2 Marit MyhreBarlaup Attestener gitt for det foretak/denpersonsom har begjærtattest,jf. påførtnavnog ID-nummer,og omfatterikkeforetaketipersoneni andre relasjrjner. Attestasjonenmedføreringenrettigheterfor skyldnerenmed hensyntil størrelsenav kravsomer påførtellermedhensyntil kravsom ikkeer pafeid ovenfor.vedoffentligeanskaffelserskalattesten ikkevære eldreenn 6 måneder. a ) Postadresse Kontoradresse Sentralbord Postboks MOLDE Se mm.skatleetaten.no Telefaks

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: Stiftelsesdato: Registrert Foretaksregisteret: Foretaksnavn: Forretningsadresse: Kommune: Land: Telefon: E-postadresse: AksjekapitalNOK: Daglig

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester.

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Notat Dok. ref. Dato: 12/2592-6/FE-056//EWE 07.01.2013 Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Bakgrunn Sør-Odal kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Organisasjonsnr: 974 767 880 Navn/foretaksnavn: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Forretningsadresse: Høgskoleringen 1 Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Brønnøysundregistrene Postadresse:

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

Etablering av kommunalt eiendomsforetak - anskaffelse av prosjektledelse

Etablering av kommunalt eiendomsforetak - anskaffelse av prosjektledelse Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12781/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/29 Formannskapet 05.03.2014 Etablering av kommunalt eiendomsforetak

Detaljer

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsforespørselen... 3 2.

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vedlikeholds- og utbedringsarbeider på Verran kommunes tekniske anlegg, kommunale veger/plasser og på kommunal grunn/eiendommer

Detaljer

Konkurranse med ett trinns forhandling

Konkurranse med ett trinns forhandling Konkurranse med ett trinns forhandling Identifikasjon av energieffektiviseringsmuligheter og utvikling av CDM metodikk i kinesisk ferrolegeringsindustri Forstudie April-Juni 2009 Konkurransegrunnlag For

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Møte i kontaktutvalget for DMS Inn - Trøndelag Steinkjer, 4. april 2016 Camilla Sandvik

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014 Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2020 Foto: Inger Maren Slagsvold Helsefaglig rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf. 97978456. E-post: karhild.loken@stange.kommune.no 09.04.2014 Oppstart

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Hensikten med konkurransen er å inngå en avtale med en eller flere leverandører med 4 års varighet fra 3Q 2009.

Hensikten med konkurransen er å inngå en avtale med en eller flere leverandører med 4 års varighet fra 3Q 2009. KVALIFIKASJONSGRUNNLAG for forespørsel om deltagelse i konkurranse om avtale om konsulentbistand innen området tekniske rådgivende byggkompetanse mv. i forbindelse med Petroleumstilsynets flytting til

Detaljer

GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON

GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON Bakgrunn Levanger kommune har i flere år arbeidet med organisasjonsutvikling. Som følge av dette arbeidet behandlet Kommunestyret

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune.

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger PROSJEKTLEDER FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK Steinkjer 27.09.07 INVITASJON Steinkjer Kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjerhallen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Analyse av det norske luftfartsmarkedet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Analyse av det norske luftfartsmarkedet Konkurransegrunnlag for for kjøp av Analyse av det norske luftfartsmarkedet For levering til Samferdselsdepartementet Saksnummer: 11/831 Prosjektnummer: 6981 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25

Invitasjon til prekvalifikasjon - DL-200600345 Busstjenester 2007, busskontraktene Sentrum og Linje 25 AS Oslo Sporveier Side 1 av 6 Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og tidsfrister... 1 2 Omfang av kjøreoppdraget...

Detaljer

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Forespørsel: Tilbud om leie av lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Tilbudsfrist mandag 24.06.2013 kl. 12.00. 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Vikna kommune inviterer følgende tre firma

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Prosjektnr.: Hangar C- Rehabilitering port - ØHF

TILBUD/KONTRAKT Prosjektnr.: Hangar C- Rehabilitering port - ØHF TILBUD/KONTRAKT Prosjektnr.: 2495291 Hangar C- Rehabilitering port - ØHF KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405/NS 3431 Forsvarsbygg Tilbudsnr.:

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011 Tilbudsforespørsel vedrørende Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst i Grue kommuneskoger 2011 1 1. Omfang Grue Kommuneskoger forvalter ca. 42.250 dekar produktivt skogareal. Eiendommen består av

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer