Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav."

Transkript

1 Gol kommune Helseavdelingen v/aud Torill Sæbø Gamleveien Gol R0 til stede i kommunen Stjørdal, Bistand til utforming av helse og omsorgsplan RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) viser til forespørsel som var lagt ut på Doffin RO vil med dette levere tilbud i henhold til de opplysninger som er forespurt gjennom konkurransegrunnlaget. Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav. Kontaktinformasjon Firmanavn Org.nr. RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde) MVA Postadresse Postboks 13, 7501 Stjørdal Besøksadresse Værnesgata 17, 7500 Stjørdal Webside Ansvarlig kontaktperson Telefonnr. Nina Heilemann E-postadresse Værnesgata 17, Pb. 13,7501 Stjørdal Sentralbord:

2 RO bekrefter med dette å ha levert et tilbud i henhold til de krav og spesifikasjoner som framgår i konkurransegrunnlaget. RO håper å være blant de tilbydere Gol kommune ønsker videre kontakt med og ser fram til å bli invitert til eventuelle videre forhandlinger. RO vedstår seg tilbudet i henhold til oppdragsgivers tidsfrist. Med vennlig hilsen RO Tormod Hofstad daglig leder Vedlegg Leveransebeskrivelse CV'er Firmaattest Momsattest Skatteattest Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 2

3 Ve.clits3 I RO LEVERANSEBESKRIVELSE TILBUDOMBISTANDTILUTFORMINGAVHELSE-OGOMSORGSPLAN FORGOLKOMMUNE Innhold Gol kommunes bestilling 2 Overordnet oppgaveforståelse 2 Forslag til metode og gjennomføring av oppdraget Møte med oppdragsgiver Beskrivelse av dagens og framtidas situasjon Kvantitativ analyse, ytre faktorer Kvalitativ gjennomgang av tjenesten - intervjuprogram Oppsummering, foreløpig rapport 5 Utarbeiding av forslag til helse- omsorgsplan 4.1 Arbeidsseminar Mellomperiode med arbeid i lokale arbeidsgrupper Arbeidsseminar Endelig forslag til helse- og omsorgsplan 6 Oppdragsgivers egeninnsats 6 Framdriftsplan 7 Kompetanse, bemanning og tilgjengelighet Om RO kvalifikasjonskrav Bemanning Tilgjengelighet 9 Prisberegning 10 Leveranseliste 11 Værnesgata 17, Pb. 13, 7501 Stjørdal Sentralbord:

4 Gol kommunes bestilling Kultur og levekår (UKL) gjorde vedtak den om å innhente ekstern bistand for utforming av helse- og omsorgsplan i Gol kommune for perioden Arbeidet skal organiseres som et prosjekt og planen skal legges fram for politisk behandling ultimo august Underveis skal kommunestyret holdes orientert. Kommunen har opprettet en egen styringsgruppe og referansegruppe med representasjon fra politisk-, administrativt og utøvende nivå. Bestillingen omfatter: o Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt, der hensikten er å legge fram en plan for politisk handsaming ultimo august o Kommunestyret blir holdt orientert undervegs i prosessen. Dokumentet som omhandler statusgjennomgang og statlige føringer skal presenteres for kommunestyret i desember 2013 og endelig forslag til helse- og omsorgsplan skal være ferdigstilt i mai Overordnet oppgaveforståelse RO har valgt å utforme tilbudet til Gol kommune ut fra ROs erfaringer fra tilsvarende oppdrag i andre kommuner. Mange av de spørsmålene som Gol kommune stiller kan bare besvares tilfredsstillende ut fra et systematisk prosessarbeid i kommunen der politiskadministrativt utøvende nivå deltar. ROs ansvar vil være å framskaffe kunnskapsgrunnlag om offentlige krav og prioriteringer gitt i sentrale dokumenter som samhandlingsreformen, Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene og Lov om folkehelsearbeid. Tiltakene i forslag til helse- og omsorgsplan skal være framtidsretta med vekt på forebyggende effekt og med utgangspunkt i kommunens demografiske og økonomiske utfordringer, innbyggernes ønsker og kommunale prioriteringer. RO skal bidra til at forslagene til løsninger er konkrete og realistiske. Slik RO forstår anbudet, publisert i Doffin den 21. mai 2013, ønsker Gol kommune bistand til å gjennomføre en planprosess som tar utgangspunkt i Gol kommunes ståsted pr. i dag og som skal ta hensyn til lokale planer og sentrale lover og utredninger. Forslag til strategier og tiltak bør videre bygge på det vi vet og kan anta er de mest sannsynlige scenarioene for tjenestemottakerne, rekruttering, velferdsteknologisk utvikling og kommunens økonomiske bæreevne i planperioden Videre må det i planen tas utgangspunkt i endringer i helsetilstand i befolkningen, endring fra behandlingsfokus til forebyggende fokus, krav om brukermedvirkning og ikke minst krav om tjenestekvalitet. Oppsummert skal det utarbeides en plan som skal sikre at kommunen gir rett tjenester, til rett tid, på rett sted; dvs, på best mulig omsorgsnivå (BEON). 2

5 RO vil legge vekt på at planprosessen og planen har en god lokal forankring. Med lokal forankring forstår RO involvering underveis fra alle som planen vil berøre. I Gol kommunes styringsgruppe er alle berørte parter representert. I forslaget til gjennomføring av planprosessen vises hvordan RO i tillegg ønsker å involvere ansatte og benytte deres kompetanse på en direkte måte i planprosessen. 3. Forslagtil metode og gjennomføring av oppdraget I det følgende skisserer RO hvordan arbeidet kan legges opp. Metode og innretning kan justeres etter oppdragsgivers behov og ønsker. 3.1 Møte med oppdragsgiver RO ønsker å starte planarbeidet med et møte med oppdragsgiver med sikte på å skape en omforent forståelse for premisser og metodikk i oppdraget. Tema for dagen vil være aktivitets- og framdriftsplan, organisering av prosjektet, kontaktform/møtehyppighet mellom oppdragsgiver og RO, plan for intern informasjon om planarbeidet og eventuelt andre forhold. 3.2 Beskrivelse av dagens og framtidas situasjon Arbeidet begynner med at RO får tilsendt en liste over nødvendige planer, dokumenter og tallmateriell som ikke er tilgjengelige på nettet. Det er mange faktorer som påvirker både ressursutnyttelsen og tjenestekvaliteten i helse- og velferdstjenestene. Disse kan deles i ytre faktorer og interne faktorer. Med ytre faktorer forstår RO forhold knyttet til demografi, bosettingsmønstre og levekår. Interne faktorer forstår RO som faktorer knyttet til organisering, bedriftskultur, ledelse og kompetanse osv. For å belyse de ytre faktorene benyttes kvantitative metoder med grunnlag i tallmaterialet i offentlige statistikker. Det muliggjør sammenligning med andre kommuner. Når det gjelder de indre faktorene analyseres de best ved hjelp av kvalitative metoder som fokusgruppe- og enkeltintervjuer. Det gir mulighet til å utdype eventuelle spesielle forhold som kan være vesentlige å ta hensyn til i planarbeidet og som ikke kan fanges opp gjennom de kvantitative metodene Kvantitativanalyse, ytre faktorer RO vil benytte flere datakilder og kvantitative metoder for å belyse status innen helse- og omsorgstjenestene i Gol kommune. Statusgjennomgang baseres på tilgjengelig registerdata (KOSTRA). 3

6 Demografi. I analysen inngår først en oversikt over demografisk utvikling fordelt på ulike aldersgrupper. Her benyttes SSB-statistikkbanken, befolkningsframskrivning. Tjenesteproduksjon og effektivitet. RO gjør så en analyse av utgiftene til helse- og omsorgsformål i kommunen, rammebetingelser og strukturen i tjenestetilbudet. Analysene vil gjennomføres med utgangspunkt i KOSTRA-tall for år Metoden innebærer at RO sammenligner Gol kommune med 2 andre kommuner, KOSTRA-gruppe 21 og landet som helhet utenom Oslo. Valg av sammenligningskommuner er opp til oppdragsgiver, men RO vil foreslå at valget gjøres blant de 66 kommunene i KOSTRAgruppe 2 for å sikre et mest mulig valid sammenligningsgrunnlag. Områdene som sammenlignes er prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene. Hvis Gol kommune har særlig avvikende kostnadseller tjenesteprofil på et område, er dette en indikasjon på at området bør undersøkes nærmere. En KOSTRA-analyse gir ikke svar på om tjenesten er "riktig dimensjonert" eller hvordan en eventuell innsparing kan foregå, ei heller om en omlegging av tjenesten er realistisk. Men analysen gir gode holdepunkter for hvor kommunen eventuelt kan dreie sine tjenester for å oppnå ønsket balanse mellom tjenestene. Ved å ta utgangspunkt i Statens behovsindekser vil RO vurdere kommunens driftsutgifter i forhold til justert innbyggertall, jfr. Grønt hefte, vedlegg til Prop. 1. S. Folkehelseprofil. RO vil foreta en analyse av helsetilstanden i kommunen ut fra tilgjengelige, offentlige registerdata (Folkehelseinstituttet). Til grunn for analysen vil RO benytte de kriteriene som har størst betydning for helsetilstanden. Analysen vil kunne si noe om framtidig helsetilstand og vil dermed også kunne si noe om utviklingen innen behovet for kommunale helse- og omsorgsstjenester i planperioden og antyde noe om statlige overføringer framover Kvalitativgjennomgang av tjenesten intervjuprogram RO vil sammenholde funn fra den kvantitative analysen (statusgjennomgangen basert på registerdata), med data fra en kvalitativ gjennomgang av tjenestene. For å få svar på spørsmål bl.a. knyttet til organisering, ledelse og budsjett- og vedtakspraksis er det nødvendig at oppdragstaker samler informasjon lokalt. RO vil derfor gjennomføre et intervjuprogram i kommunen. Som metodikk vil RO bruke fokusgruppeintervjuer med informanter som RO og kommunen er blir enige om. I tillegg kan det være aktuelt å møte personer i sentral ledelse på strategisk nivå og politisk nivå gjennom enkeltintervju. Def. av KOSTRA-gruppe 2: Små kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger, middels frie disponible inntekter. Til sammen 66 kommuner. (SSB har endret navnet fra kommunegruppe til KOSTRAgruppe.) 4

7 RO vil også foreslå at representanter for brukere/pasienter involveres gjennom fokusgruppene, jf. krav om mer systematisk brukermedvirkning. I fokusgruppene/intervjuene vil deltakerne kunne gi sin vurdering av dagens situasjon og eventuelt fremme synspunkter på hva som blir viktige satsningsområder i de kommende årene. RO ønsker å benytte to dager i kommunen med to rådgivere for å møte aktuelle informanter, gjennomføre intervjuene og besøke de ulike lokalitetene for å vurdere bygningsmessige forhold. Intervjuprogrammet vil avtales nærmere med kommunen. Kommunen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen av disse møtene, mens eksterne rådgivere har ansvaret for det faglige innholdet og gjennomføringen av intervjuene. 3.3 Oppsummering, foreløpig rapport Resultatene fra statusgjennomgangen presenteres i et dokument som danner grunnlag for de første kapitlene i forslaget til helse- og omsorgsplan. Dokumentet er basis for det videre arbeidet med helse- og omsorgsplanen og presenteres for kommunestyret i desember Utarbeiding av forslag til helse- og omsorgsplan Den videre prosessen vil bestå i å involvere ansatte i arbeidet med å beskrive områder det spesielt må jobbes med i arbeidet med helse- og omsorgsplanen. Involvering av ansatte i dette arbeidet ser RO som en nøkkelfaktor for at planen skal bli et reelt redskap i den daglige tjenesteytingen. RO har god erfaring (for eksempel fra Nes og Averøy kommuner) med å involvere ansatte gjennom arbeidsgrupper. 4.1 Arbeidsseminar 1 Det gjennomføres et arbeidsseminar i kommunen. RO foreslår at deltakerne består av representanter for ulike ledernivå, andre fagfolk, tillitsvalgte/verneombud, brukerorganisasjoner og politikere. Tema for arbeidsseminaret blir: Gjennomgang og dialog om status og utfordringsbildet (foreløpig rapport). Spesielle lokale behov og utfordringer. Mål for framtidens helse- og omsorgstjenester konsekvenser for organisering og dimensjonering lokalt. Hvilke tiltak blir viktige og bør vurderes? Forberede arbeidsgrupper. Kommunen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen, mens RO har ansvaret for det faglige innholdet og gjennomføringen av seminaret. 5

8 4.2 Mellomperiode med arbeid i lokale arbeidsgrupper RO sammenfatter resultatene fra arbeidsseminar 1. Med utgangspunkt i tema som framkommer på arbeidsseminaret foreslår RO at det opprettes 4 5 arbeidsgrupper. Tematikk avklares med oppdragsgiver via telefonmøte/videomøte. Det er ROs erfaring at for at slike arbeidsgrupper skal fungere, må de for det første ha en helt entydig og avgrenset "bestilling". For det andre må de ha arbeidsvilkår og for det tredje må de bestå av personer som har interesse for arbeidet og som er villige til å investere energi i det. Når disse forutsetningen er innfridd, kan slike arbeidsgrupper komme opp med riktig gode og innovative løsninger. Ansattes deltakelse viser seg å føre til et reelt eierforhold til planen som igjen gir et godt insitament for å følge opp de strategiene og tiltakene som til slutt blir vedtatt. Arbeidsgruppene får en frist for å ferdigstille sitt arbeid i forkant av arbeidsseminar 2 etter en disposisjon utarbeidet av RO. RO og eventuelle ressurspersoner i kommunen fungerer som støtte til arbeidsgruppene i forhold til innspill og informasjon. RO har beregnet 2 timer til veiledning pr. e-post eller telefon pr. arbeidsgruppe. 4.3 Arbeidsseminar 2 Det arrangeres et arbeidsseminar der arbeidsgruppene presenterer sine tema. Dermed får alle deltakerne anledning til å sette seg inn i hverandres tema, kommentere og komme med innspill. Gruppenes arbeid og innspillene fra arbeidsseminar 2 sammenfattes og gis en form som kan brukes i forslaget til helse- og omsorgsplan. 4.4 Endelig forslag til helse- og omsorgsplan Første del av planen vil innlede med de viktigste lovene og styringsdokumentene for helseog velferdstjenestene før statusrapporten for Gol kommune presenteres. Andre del av planforslaget vil omhandle det gruppene har kommet fram til, samt innspill og kunnskap om myndighetsføringer og lokale forhold. RO vil sende planforslaget til kommunen for korrigeringer og kvalitetssikring før ROs endelige forslag til omsorgsplan leveres i mai Videre klargjøring av planforslaget for politisk behandling utføres av Gol kommune. 5. Oppdragsgivers egeninnsats Ut fra ovennevnte metodikk for gjennomføring av oppdraget vil kommunens egeninnsats klargjøres i oppstartsmøtet. RO kan i ettertid utarbeide en enkel tabell over oppgaver og antatt tidsbruk for de involverte i prosjektet. 6

9 6. Framdriftsplan Forslag til framdriftsplan er satt opp med utgangspunkt i at oppdraget skal være avsluttet i mai 2014 med oppstart i august Endelig fremdriftsplan avtales med kommunen på oppstartsmøtet. Dato Aktivitet Juni / juli Kontraktsinngåelse. Uke 33 Oppstartsmøte i Gol kommune. Uke Innhenting av bakgrunnsmateriale, analyse av registerdata. Forberedelser til intervjurunde i kommunen. Uke 39 Fokusgrupper/intervjuer/befaring (2 rådgivere i 2 dager). Uke 40 Sammenstillinger og analyser. Uke 41 Utarbeiding av foreløpig rapport (inkl. kvalitetssikring). Forberede arbeidsseminar 1. Uke 42 / 43 Arbeidsseminar 1. Uke Gruppene arbeider med sine tema. Veiledning fra RO og andre i prosjektgruppen. Uke 48 Forberede presentasjon for kommunestyret. Desember Presentasjon av dokument for kommunestyret i Gol kommune (pkt. 3.3) Videre framdriftsplan foreslås avtalt med kommunen i god tid før nyttår. Arbeidsseminar 2 i Gol kommune med presentasjon fra gruppene. Utarbeiding av foreløpig helse- og omsorgsplan. Som ledd i kvalitetssikringen vil RO sende planen til kommunen for korrigeringer av evt. feil. Endelig ferdigstillelse, inkl, intern kvalitetssikring og avlevering av forslag til helse- og omsorgsplan mai I tillegg til møter/samlinger i kommunen er det mulig å arrangere videokonferanser. RO arrangerer videokonferanser. Det bemerkes at dersom eventuelle forsinkelser underveis i prosjektperioden skyldes omstendigheter hos oppdragsgiver, så kan det medføre tilsvarende forskyvning i leveranser fra ekstern rådgiver. 7

10 7. Kompetanse, bemanning og tilgjengelighet 7.1 Om RO - kvalifikasjonskrav RO har lang erfaring som rådgiver innenfor organisasjons- og tjenesteutvikling i norske kommuner og har helse- og omsorgstjenestene som sitt spesialområde. I løpet av årene har RO hatt oppdrag i de aller fleste av landets kommuner. Mange av oppdragene knytter seg til organisasjonsgjennomganger, med fokus på struktur og ledelse. Videre har mange kommuner benyttet ROs kompetanse innen prosessarbeid knyttet til utarbeiding av ulike kommunale planer. RO har et tverrfaglig rådgivningsmiljø, med basis i kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse, økonomi, samfunn og forholdet mellom forvaltning/administrasjon og politikk/folkevalgte. Oversikt over medarbeidernes kompetanse er gitt i punkt 7.2, samt i vedlagte CV-er. 7.2 Bemanning For å bistå Gol vil RO danne en prosjektgruppe som bemannes med følgende: Nina Heilemann, rådgiver, hovedansvarlig Mobil: / E-post: Nina Heilemann er utdannet ergoterapeut med fire 1-årige videreutdanninger: sosialpedagogikk, ledelse og administrasjon, aldring og eldreomsorg og samfunnsplanlegging. Hun tar en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid ( ). Hun har 27 års arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren. Hvorav 9 år som helseleder og 7 år som prosjektleder for utvikling av bedre tjenestekvalitet og kompetanseutvikling. Hun er ROs ekspert på helsefremmende arbeid, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, og arbeider i dag med kommunale helseprofiler og endrede krav til kommunenes forebyggende innsats. Ingvar Rolstad, seniorrådgiver, medansvarlig Mobil: / E-post: Ingvar Rolstad er utdannet sykepleier og har lang og bred administrativ erfaring fra kommunesektoren, blant annet som assisterende rådmann. Han har inngående erfaring fra etablering av samkommunen Levanger-Verdal, og har i RO en meget bred oppdragsportefølje fra flere sektorer og med ulike problemstillinger. Han er i dag ROs ekspert på kommunal planlegging, planprosesser og utarbeidelse av planer. Han har inngående kunnskaper om prosjektstyring og styringsprinsipper. Han er sertifisert som LEAN prosjektleder. 8

11 Tor Arne Veie, rådgiver Mobil: / E-post: Tor Arne Veie har helsefaglig utdanning og er Master of Public Administration fra CBS i Hans nøkkelkompetanse er knyttet til endringsarbeid, motivasjonsprosesser og kompetansebygging. De siste 16 årene har han arbeidet som veileder/rådgiver i Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs hospital, og da de siste årene mye med endringsprosesser i små og store personalgrupper i kommunene. 7.3 Tilgjengelighet RO vil sørge for at oppdraget prioriteres med de nødvendige ressurser i det tidsrommet som oppdragsgiver har behov for bistand. Dersom Gol kommune velger å samarbeide med RO, kan arbeidet starte fra august 2013 og være sluttført innen utgangen av mai

12 8. Prisberegning Utgangspunktet for ROs pris er en timepris på kr og en dagspris på 17000,- for rådgivere og 1.350,- / ,- for seniorrådgivere. Timepris benyttes ved arbeid utført i ROs kontorer og dagspris ved arbeid hos oppdragsgiver. Dagspris inkluderer eventuell reisetid. Merverdiavgift og dekning av utgiftene oppdragstaker har knyttet til reise og overnatting i forbindelse med oppdraget kommer i tillegg. Dersom kommunen ønsker bistand til oppgaver ut over det som framkommer av tilbudet, vil RO kunne tilby det til timepris. Prisberegningen framgår i følgende tabell: Beskrivelse Beløp Oppstartsmøte, inkl. forberedelser Statusgjennomgang (pkt. 3.2 tom 3.4) Intervjuer i Gol. Inkl. forberedelser (pkt ) Skriving av dokument kr kr kr kr 2 Arbeidsseminar inkl, forberedelser og prosjektmøter (pkt. 4.1 og 4.3) kr Veiledning av arbeidsgrupper, inntil 2 t pr. gruppe, maks. 5 grupper (pkt. 4.2) kr Sammenfatning av gruppearbeider, skriving av planutkast (pkt. 4.4) kr Kvalitetssikring internt kr SUM kr 10

13 9. Leveranseliste Vennligst ta kontakt om ytterligere referanser ønskes. Oppdragsgiver Kontaktperson Helsedirektoratet 2012 Praktisk lederopplæring for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Oppdrag i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet. ( kr inkl. mva.) ÅLA kommunene 2012 Utarbeide Helse- og omsorgsplaner i Årdal, Lærdal og Aurland. ( kr inkl. mva.) Nes kommune, Akershus 2012 Omsorgsplan for Nes kommune ( inkl. mva.) Førde kommune 2011 Vurdering av pleie og omsorg inkl. innsparingskrav. ( kr inkl. mva.) Løten kommune 2011 Plan for helse og omsorg ( kr inkl. mva.) Mandal kommune 2010 Statusvurdering, tiltaksliste og planarbeid ( kr inkl. mva.) Seniorrådgiver Tonje Aasen Thorbjørnsen Tlf Helse- og omsorgsleder Margun Thue tlf Kommunalsjef Tone Thorsen tlf Kommunalsjef Kurt Even Andersen tlf Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum tlf Kommunalsjef Norman Udland Tlf

14 Nina Heilemann Mobil : ec119,j E- post : CV Erfaring d.d. Rådgiver, RO Rådgiver, Trondheim kommune, Personaltjenesten Spesialkonsulent, Trondheim kommune, Vurderingstjenesten Helseleder, Trondheim kommune, Heimdal distrikt Ergoterapeut, Trondheim kommune, Hjemmetjenesten Faglærer, Statens Arbeidsmarkedsinstitutt Ergoterapeut, E. C. Dahl rehabiliteringssenter Ergoterapeut, Ilen Menighets sykehjem Konsulent, Rikstrygdeverket Ergoterapeut, Regionsykehuset i Trondheim Høgskolelærer, Ergoterapihøgskolen i Trondheim Ergoterapeut, Vestlund behandlingssenter for barn m/hjerneskader. Utdanning 2000 NTNU, Samfunnsplanlegging, 10 vekttall TØH/AVH, Helse- og sosialadministrasjon, 20 vekttall Sosialhøgskolen i Trondheim, Eldreomsorg, 10 vekttall Trondheim lærerhøgskole/folkeuniversitetet, Sosialpedagogikk, 10 vekttall Ergoterapiskolen i Trondheim. Annet d.d. Utviklingsveileder, Trondheim kommune d.d. STYRK-veileder, Trondheim kommune.

15 \lki.t.12.n 2 RO Tor Arne Veie mobil: E- post: CV Erfaring d.d. Rådgiver, RO Fagkonsulent (veiledning/rådgiving), Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital HF. Prosjektleder 50 pst. stilling (evaluering av kompetansehevingsprogram for kommunalt personell - kapittel 4 A i Lov om sosiale tjenester), Fylkesmannen i Sør- Trøndelag/Helsedirektoratet/Habiliteringstjenesten for voksne. Prosjektleder 50 pst. stilling (elektronisk samhandling voksenpsykiatrien), Helse Midt-Norge RHF. Gruppeleder, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, Trondheim kommune. Gruppeleder, boenhet for funksjonshemmede, kommune. Stjørdal innenfor 1995 Miljøterapeut, boenhet for autistisk mann, Tromsø kommune Miljøarbeider, Trondheim kommune Utdanning Miljøarbeider, akuttmottak for rusmisbrukere, Lade behandlingssenter. Assistent, boenhet for husløse (Mannsherberget Oslo kommune. "Kroghen"), Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Copenhagen Business School. Master of Public administration. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Habilitering og rehabilitering, fordypning (personer med krevende atferd). Høgskolen i Sør-Trøndelag. Habilitering og rehabilitering, tverrfaglig del. Merkantilt institutt, Trondheim. Grafisk design Trondheim helsefagskole. Vernepleier.

16 RO Ingvar Rolstad Mobil : E- post : CV Erfaring d.d Seniorrådgiver, RO. Rådgiver,RO. Assisterende rådmann, Levangerkommune. Helse- og sosialsjef, Levangerkommune. Rådgiver,RO. Økonomikonsulent, Trondheim kommune, Oppvekst. Økonomikonsulent, Trondheim kommune, helse- og omsorgsdirektøren. 1.konsulent, Trondheim kommune, Helsekontoret. Styrer, Ålenhelsesenter. Sykepleiersjef,Oskommune. Styrer, Ålenhelsesenter. Sykepleier,Trøndelag psykiatriske sykehus. Utdanning 2010 ValconDanmark. Sertifisert leanprosjektleder i administrasjon og service Probana Danmark. Enkeltkurs i LEAN Diversekurs innen coaching Høgskoleni Nord-Trøndelag.Kommunikasjon og informasjon i organisasjoner Levangerlærerhøgskole. 1-årigstudium i ledelse og personalarbeid Sykepleierhøgskoleni Sør-Trøndelag Hjelpepleierskoleni Sør-Trøndelag.Psykiatrisk hjelpepleierutdanning. Annet Styrevervinnen idretten. Ansattes representant i ROsstyre. Kretsstyret Norsk sykepleierforbund Sør-Trøndelag. Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund.

17 Veckkffi3 ffil =IR iffilf WIE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Organisasjonsnr.: Navn/foretaksnavn: RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE Forretningsadr.: Værnesgata STJØRDAL Kommune: 1714 STJØRDAL Land: Norge Postadresse: Postboks STJØRDAL E-postadresse: Telefonnummer: Telefaksnummer: Organisasjonsform: Stiftelse Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør: Tormod Hofstad Liavegen 83 D 7550 HOMMELVIK Fødselsdato: Virksomhet/art/ bransje: Konsulenttjenester for kommunene Næringskode: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Institusjonell sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner Særlige opplysninger: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret Registrert i NAV Aa-registeret Registrert i Stiftelsesregisteret Sist innsendte årsregnskap Grunnkapital NOK: , Antall ansatte: Ansatte pr Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 4

18 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Styre: Styrets leder: Britt Møll Abrahamsen Fullriggerveien KRISTIANSAND S Fødselsdato: Nestleder: Styremedlem: Ivar Johansen Kløfterhagen OSLO Fødselsdato: Marit Oline Hovde Syltebø Sylteosen 6440 ELNESVÅGEN Fødselsdato: Svein Leidulf Grindstad 7510 SKATVAL Fødselsdato: Borge Per Rørvik Nordstrandmyrane VALDERØYA Fødselsdato: Hugo Thode Hansen Sildreveien HARSTAD Fødselsdato: Møyfrid Hallset Klokkarvegen 11 B 7540 KLÆBU Fødselsdato: Varamedlem: Bente Kne Haugdahl Skrubbhaugvegen STEINKJER Fødselsdato: Kari Hesselberg Trulsebråten LOMMEDALEN Fødselsdato: Signe Karin Pape Flaskekroken NESODDTANGEN Fødselsdato: Arild Alfred Berge Dyre Halses Gate TRONDHEIM Fødselsdato: Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 2 av 4

19 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Liv Hjørdis Thun Løsmarka 6 F 7712 STEINKJER Fødselsdato: Ingvar Rolstad 7512 STJØRDAL Fødselsdato: Anne Eli Wangen Tjødnali SOGNDAL Fødselsdato: Signatur: Daglig leder alene Revisor: Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer BDO AS Munkedamsveien 45 A 0250 OSLO Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VIKEN REGNSKAP AS Stokkmoveien STJØRDAL Målform: Bokmål Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 3 av 4

20 OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHET: Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: reclistr.: Organisasjonsnr.: Til internt bruk Navn/avdelingsbetegnelse: RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE Beliggenhetsadr.: Kommune: Land: Postadresse: E-postadresse: Telefonnummer: Værnesgata STJØRDAL 1714 STJØRDAL Norge Postboks STJØRDAL Næringskode: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 4 av 4

21 -efike-n Skatteetaten SaksbehandterDeres datovår dato Telefon Deres referanse Varreferanse Unntatt offentlighet ofri 13, rnval 13-2 RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING STI Postboks STJØRDAL ATTEST om restanse på skatt/avgift mv. Attest gis av skattekontoret og skatteoppkreveren i samsvar med forskrifter mv. som oppstiller krav om attestasjon i forbindelse med søknad om løyve mv.avgis kun til den som attesten gjelder. Fyll ut de(t) aktuelle nummer: Foretaksnummer Arbeldsgivernummer Reg.nr.merverdiavgift Fødselsnummer Følgendeforfalteikkebetalterestanserer registrert på ovennevnteforetak/personper dags dato (sumalleakluellear) hos underskrevne innkrevingsmyndighet: Egenskatt(forskudds-Iforhåndsskattlresterendeskatt i en sum) Forskuddstrekk (somarbeidsgiver) Utleggstrekk (somarbeidsgiver) Arbeidsgiveravgift (somarbeidsgiver) Merverdiavgift (somavgiftspliktig) 0 Renter (oppgisher dersomrenterikkeer inkludert i ovenståenderestanser) Rubrikkersomgjelderunderskrevneinnkrevingsmyndighetskalfyllesut med 0 eller med beløp.rubnkkersom gelder anneninnkrevingsmyndighet skal ikkefyllesut. Påløpnerentersom ikkeer beregnetføres ikkeopp. Eventuellenærmereopplysningervedrørendede oppførte restansero.a.: EventuelleomkosIningerer tatt med under renter. Skattekontoret/skatteoppkreverenkan her gi opplysningom eventuellbetalingsutsettelse,betalingsavtaleellerannetsom gjelderfår oppførtekrav,og som kanværeav belydningfor andremyndighetersvurderingav restanseopplysningene. Ovennevnteopplysningerattesteres: lnnkrevingsmyndighellstempel Dato Skattekontoret - Trondheirn I Underskrift /-2 Marit MyhreBarlaup Attestener gitt for det foretak/denpersonsom har begjærtattest,jf. påførtnavnog ID-nummer,og omfatterikkeforetaketipersoneni andre relasjrjner. Attestasjonenmedføreringenrettigheterfor skyldnerenmed hensyntil størrelsenav kravsomer påførtellermedhensyntil kravsom ikkeer pafeid ovenfor.vedoffentligeanskaffelserskalattesten ikkevære eldreenn 6 måneder. a ) Postadresse Kontoradresse Sentralbord Postboks MOLDE Se mm.skatleetaten.no Telefaks

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer