Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav."

Transkript

1 Gol kommune Helseavdelingen v/aud Torill Sæbø Gamleveien Gol R0 til stede i kommunen Stjørdal, Bistand til utforming av helse og omsorgsplan RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) viser til forespørsel som var lagt ut på Doffin RO vil med dette levere tilbud i henhold til de opplysninger som er forespurt gjennom konkurransegrunnlaget. Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav. Kontaktinformasjon Firmanavn Org.nr. RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde) MVA Postadresse Postboks 13, 7501 Stjørdal Besøksadresse Værnesgata 17, 7500 Stjørdal Webside Ansvarlig kontaktperson Telefonnr. Nina Heilemann E-postadresse Værnesgata 17, Pb. 13,7501 Stjørdal Sentralbord:

2 RO bekrefter med dette å ha levert et tilbud i henhold til de krav og spesifikasjoner som framgår i konkurransegrunnlaget. RO håper å være blant de tilbydere Gol kommune ønsker videre kontakt med og ser fram til å bli invitert til eventuelle videre forhandlinger. RO vedstår seg tilbudet i henhold til oppdragsgivers tidsfrist. Med vennlig hilsen RO Tormod Hofstad daglig leder Vedlegg Leveransebeskrivelse CV'er Firmaattest Momsattest Skatteattest Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 2

3 Ve.clits3 I RO LEVERANSEBESKRIVELSE TILBUDOMBISTANDTILUTFORMINGAVHELSE-OGOMSORGSPLAN FORGOLKOMMUNE Innhold Gol kommunes bestilling 2 Overordnet oppgaveforståelse 2 Forslag til metode og gjennomføring av oppdraget Møte med oppdragsgiver Beskrivelse av dagens og framtidas situasjon Kvantitativ analyse, ytre faktorer Kvalitativ gjennomgang av tjenesten - intervjuprogram Oppsummering, foreløpig rapport 5 Utarbeiding av forslag til helse- omsorgsplan 4.1 Arbeidsseminar Mellomperiode med arbeid i lokale arbeidsgrupper Arbeidsseminar Endelig forslag til helse- og omsorgsplan 6 Oppdragsgivers egeninnsats 6 Framdriftsplan 7 Kompetanse, bemanning og tilgjengelighet Om RO kvalifikasjonskrav Bemanning Tilgjengelighet 9 Prisberegning 10 Leveranseliste 11 Værnesgata 17, Pb. 13, 7501 Stjørdal Sentralbord:

4 Gol kommunes bestilling Kultur og levekår (UKL) gjorde vedtak den om å innhente ekstern bistand for utforming av helse- og omsorgsplan i Gol kommune for perioden Arbeidet skal organiseres som et prosjekt og planen skal legges fram for politisk behandling ultimo august Underveis skal kommunestyret holdes orientert. Kommunen har opprettet en egen styringsgruppe og referansegruppe med representasjon fra politisk-, administrativt og utøvende nivå. Bestillingen omfatter: o Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt, der hensikten er å legge fram en plan for politisk handsaming ultimo august o Kommunestyret blir holdt orientert undervegs i prosessen. Dokumentet som omhandler statusgjennomgang og statlige føringer skal presenteres for kommunestyret i desember 2013 og endelig forslag til helse- og omsorgsplan skal være ferdigstilt i mai Overordnet oppgaveforståelse RO har valgt å utforme tilbudet til Gol kommune ut fra ROs erfaringer fra tilsvarende oppdrag i andre kommuner. Mange av de spørsmålene som Gol kommune stiller kan bare besvares tilfredsstillende ut fra et systematisk prosessarbeid i kommunen der politiskadministrativt utøvende nivå deltar. ROs ansvar vil være å framskaffe kunnskapsgrunnlag om offentlige krav og prioriteringer gitt i sentrale dokumenter som samhandlingsreformen, Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene og Lov om folkehelsearbeid. Tiltakene i forslag til helse- og omsorgsplan skal være framtidsretta med vekt på forebyggende effekt og med utgangspunkt i kommunens demografiske og økonomiske utfordringer, innbyggernes ønsker og kommunale prioriteringer. RO skal bidra til at forslagene til løsninger er konkrete og realistiske. Slik RO forstår anbudet, publisert i Doffin den 21. mai 2013, ønsker Gol kommune bistand til å gjennomføre en planprosess som tar utgangspunkt i Gol kommunes ståsted pr. i dag og som skal ta hensyn til lokale planer og sentrale lover og utredninger. Forslag til strategier og tiltak bør videre bygge på det vi vet og kan anta er de mest sannsynlige scenarioene for tjenestemottakerne, rekruttering, velferdsteknologisk utvikling og kommunens økonomiske bæreevne i planperioden Videre må det i planen tas utgangspunkt i endringer i helsetilstand i befolkningen, endring fra behandlingsfokus til forebyggende fokus, krav om brukermedvirkning og ikke minst krav om tjenestekvalitet. Oppsummert skal det utarbeides en plan som skal sikre at kommunen gir rett tjenester, til rett tid, på rett sted; dvs, på best mulig omsorgsnivå (BEON). 2

5 RO vil legge vekt på at planprosessen og planen har en god lokal forankring. Med lokal forankring forstår RO involvering underveis fra alle som planen vil berøre. I Gol kommunes styringsgruppe er alle berørte parter representert. I forslaget til gjennomføring av planprosessen vises hvordan RO i tillegg ønsker å involvere ansatte og benytte deres kompetanse på en direkte måte i planprosessen. 3. Forslagtil metode og gjennomføring av oppdraget I det følgende skisserer RO hvordan arbeidet kan legges opp. Metode og innretning kan justeres etter oppdragsgivers behov og ønsker. 3.1 Møte med oppdragsgiver RO ønsker å starte planarbeidet med et møte med oppdragsgiver med sikte på å skape en omforent forståelse for premisser og metodikk i oppdraget. Tema for dagen vil være aktivitets- og framdriftsplan, organisering av prosjektet, kontaktform/møtehyppighet mellom oppdragsgiver og RO, plan for intern informasjon om planarbeidet og eventuelt andre forhold. 3.2 Beskrivelse av dagens og framtidas situasjon Arbeidet begynner med at RO får tilsendt en liste over nødvendige planer, dokumenter og tallmateriell som ikke er tilgjengelige på nettet. Det er mange faktorer som påvirker både ressursutnyttelsen og tjenestekvaliteten i helse- og velferdstjenestene. Disse kan deles i ytre faktorer og interne faktorer. Med ytre faktorer forstår RO forhold knyttet til demografi, bosettingsmønstre og levekår. Interne faktorer forstår RO som faktorer knyttet til organisering, bedriftskultur, ledelse og kompetanse osv. For å belyse de ytre faktorene benyttes kvantitative metoder med grunnlag i tallmaterialet i offentlige statistikker. Det muliggjør sammenligning med andre kommuner. Når det gjelder de indre faktorene analyseres de best ved hjelp av kvalitative metoder som fokusgruppe- og enkeltintervjuer. Det gir mulighet til å utdype eventuelle spesielle forhold som kan være vesentlige å ta hensyn til i planarbeidet og som ikke kan fanges opp gjennom de kvantitative metodene Kvantitativanalyse, ytre faktorer RO vil benytte flere datakilder og kvantitative metoder for å belyse status innen helse- og omsorgstjenestene i Gol kommune. Statusgjennomgang baseres på tilgjengelig registerdata (KOSTRA). 3

6 Demografi. I analysen inngår først en oversikt over demografisk utvikling fordelt på ulike aldersgrupper. Her benyttes SSB-statistikkbanken, befolkningsframskrivning. Tjenesteproduksjon og effektivitet. RO gjør så en analyse av utgiftene til helse- og omsorgsformål i kommunen, rammebetingelser og strukturen i tjenestetilbudet. Analysene vil gjennomføres med utgangspunkt i KOSTRA-tall for år Metoden innebærer at RO sammenligner Gol kommune med 2 andre kommuner, KOSTRA-gruppe 21 og landet som helhet utenom Oslo. Valg av sammenligningskommuner er opp til oppdragsgiver, men RO vil foreslå at valget gjøres blant de 66 kommunene i KOSTRAgruppe 2 for å sikre et mest mulig valid sammenligningsgrunnlag. Områdene som sammenlignes er prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene. Hvis Gol kommune har særlig avvikende kostnadseller tjenesteprofil på et område, er dette en indikasjon på at området bør undersøkes nærmere. En KOSTRA-analyse gir ikke svar på om tjenesten er "riktig dimensjonert" eller hvordan en eventuell innsparing kan foregå, ei heller om en omlegging av tjenesten er realistisk. Men analysen gir gode holdepunkter for hvor kommunen eventuelt kan dreie sine tjenester for å oppnå ønsket balanse mellom tjenestene. Ved å ta utgangspunkt i Statens behovsindekser vil RO vurdere kommunens driftsutgifter i forhold til justert innbyggertall, jfr. Grønt hefte, vedlegg til Prop. 1. S. Folkehelseprofil. RO vil foreta en analyse av helsetilstanden i kommunen ut fra tilgjengelige, offentlige registerdata (Folkehelseinstituttet). Til grunn for analysen vil RO benytte de kriteriene som har størst betydning for helsetilstanden. Analysen vil kunne si noe om framtidig helsetilstand og vil dermed også kunne si noe om utviklingen innen behovet for kommunale helse- og omsorgsstjenester i planperioden og antyde noe om statlige overføringer framover Kvalitativgjennomgang av tjenesten intervjuprogram RO vil sammenholde funn fra den kvantitative analysen (statusgjennomgangen basert på registerdata), med data fra en kvalitativ gjennomgang av tjenestene. For å få svar på spørsmål bl.a. knyttet til organisering, ledelse og budsjett- og vedtakspraksis er det nødvendig at oppdragstaker samler informasjon lokalt. RO vil derfor gjennomføre et intervjuprogram i kommunen. Som metodikk vil RO bruke fokusgruppeintervjuer med informanter som RO og kommunen er blir enige om. I tillegg kan det være aktuelt å møte personer i sentral ledelse på strategisk nivå og politisk nivå gjennom enkeltintervju. Def. av KOSTRA-gruppe 2: Små kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger, middels frie disponible inntekter. Til sammen 66 kommuner. (SSB har endret navnet fra kommunegruppe til KOSTRAgruppe.) 4

7 RO vil også foreslå at representanter for brukere/pasienter involveres gjennom fokusgruppene, jf. krav om mer systematisk brukermedvirkning. I fokusgruppene/intervjuene vil deltakerne kunne gi sin vurdering av dagens situasjon og eventuelt fremme synspunkter på hva som blir viktige satsningsområder i de kommende årene. RO ønsker å benytte to dager i kommunen med to rådgivere for å møte aktuelle informanter, gjennomføre intervjuene og besøke de ulike lokalitetene for å vurdere bygningsmessige forhold. Intervjuprogrammet vil avtales nærmere med kommunen. Kommunen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen av disse møtene, mens eksterne rådgivere har ansvaret for det faglige innholdet og gjennomføringen av intervjuene. 3.3 Oppsummering, foreløpig rapport Resultatene fra statusgjennomgangen presenteres i et dokument som danner grunnlag for de første kapitlene i forslaget til helse- og omsorgsplan. Dokumentet er basis for det videre arbeidet med helse- og omsorgsplanen og presenteres for kommunestyret i desember Utarbeiding av forslag til helse- og omsorgsplan Den videre prosessen vil bestå i å involvere ansatte i arbeidet med å beskrive områder det spesielt må jobbes med i arbeidet med helse- og omsorgsplanen. Involvering av ansatte i dette arbeidet ser RO som en nøkkelfaktor for at planen skal bli et reelt redskap i den daglige tjenesteytingen. RO har god erfaring (for eksempel fra Nes og Averøy kommuner) med å involvere ansatte gjennom arbeidsgrupper. 4.1 Arbeidsseminar 1 Det gjennomføres et arbeidsseminar i kommunen. RO foreslår at deltakerne består av representanter for ulike ledernivå, andre fagfolk, tillitsvalgte/verneombud, brukerorganisasjoner og politikere. Tema for arbeidsseminaret blir: Gjennomgang og dialog om status og utfordringsbildet (foreløpig rapport). Spesielle lokale behov og utfordringer. Mål for framtidens helse- og omsorgstjenester konsekvenser for organisering og dimensjonering lokalt. Hvilke tiltak blir viktige og bør vurderes? Forberede arbeidsgrupper. Kommunen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen, mens RO har ansvaret for det faglige innholdet og gjennomføringen av seminaret. 5

8 4.2 Mellomperiode med arbeid i lokale arbeidsgrupper RO sammenfatter resultatene fra arbeidsseminar 1. Med utgangspunkt i tema som framkommer på arbeidsseminaret foreslår RO at det opprettes 4 5 arbeidsgrupper. Tematikk avklares med oppdragsgiver via telefonmøte/videomøte. Det er ROs erfaring at for at slike arbeidsgrupper skal fungere, må de for det første ha en helt entydig og avgrenset "bestilling". For det andre må de ha arbeidsvilkår og for det tredje må de bestå av personer som har interesse for arbeidet og som er villige til å investere energi i det. Når disse forutsetningen er innfridd, kan slike arbeidsgrupper komme opp med riktig gode og innovative løsninger. Ansattes deltakelse viser seg å føre til et reelt eierforhold til planen som igjen gir et godt insitament for å følge opp de strategiene og tiltakene som til slutt blir vedtatt. Arbeidsgruppene får en frist for å ferdigstille sitt arbeid i forkant av arbeidsseminar 2 etter en disposisjon utarbeidet av RO. RO og eventuelle ressurspersoner i kommunen fungerer som støtte til arbeidsgruppene i forhold til innspill og informasjon. RO har beregnet 2 timer til veiledning pr. e-post eller telefon pr. arbeidsgruppe. 4.3 Arbeidsseminar 2 Det arrangeres et arbeidsseminar der arbeidsgruppene presenterer sine tema. Dermed får alle deltakerne anledning til å sette seg inn i hverandres tema, kommentere og komme med innspill. Gruppenes arbeid og innspillene fra arbeidsseminar 2 sammenfattes og gis en form som kan brukes i forslaget til helse- og omsorgsplan. 4.4 Endelig forslag til helse- og omsorgsplan Første del av planen vil innlede med de viktigste lovene og styringsdokumentene for helseog velferdstjenestene før statusrapporten for Gol kommune presenteres. Andre del av planforslaget vil omhandle det gruppene har kommet fram til, samt innspill og kunnskap om myndighetsføringer og lokale forhold. RO vil sende planforslaget til kommunen for korrigeringer og kvalitetssikring før ROs endelige forslag til omsorgsplan leveres i mai Videre klargjøring av planforslaget for politisk behandling utføres av Gol kommune. 5. Oppdragsgivers egeninnsats Ut fra ovennevnte metodikk for gjennomføring av oppdraget vil kommunens egeninnsats klargjøres i oppstartsmøtet. RO kan i ettertid utarbeide en enkel tabell over oppgaver og antatt tidsbruk for de involverte i prosjektet. 6

9 6. Framdriftsplan Forslag til framdriftsplan er satt opp med utgangspunkt i at oppdraget skal være avsluttet i mai 2014 med oppstart i august Endelig fremdriftsplan avtales med kommunen på oppstartsmøtet. Dato Aktivitet Juni / juli Kontraktsinngåelse. Uke 33 Oppstartsmøte i Gol kommune. Uke Innhenting av bakgrunnsmateriale, analyse av registerdata. Forberedelser til intervjurunde i kommunen. Uke 39 Fokusgrupper/intervjuer/befaring (2 rådgivere i 2 dager). Uke 40 Sammenstillinger og analyser. Uke 41 Utarbeiding av foreløpig rapport (inkl. kvalitetssikring). Forberede arbeidsseminar 1. Uke 42 / 43 Arbeidsseminar 1. Uke Gruppene arbeider med sine tema. Veiledning fra RO og andre i prosjektgruppen. Uke 48 Forberede presentasjon for kommunestyret. Desember Presentasjon av dokument for kommunestyret i Gol kommune (pkt. 3.3) Videre framdriftsplan foreslås avtalt med kommunen i god tid før nyttår. Arbeidsseminar 2 i Gol kommune med presentasjon fra gruppene. Utarbeiding av foreløpig helse- og omsorgsplan. Som ledd i kvalitetssikringen vil RO sende planen til kommunen for korrigeringer av evt. feil. Endelig ferdigstillelse, inkl, intern kvalitetssikring og avlevering av forslag til helse- og omsorgsplan mai I tillegg til møter/samlinger i kommunen er det mulig å arrangere videokonferanser. RO arrangerer videokonferanser. Det bemerkes at dersom eventuelle forsinkelser underveis i prosjektperioden skyldes omstendigheter hos oppdragsgiver, så kan det medføre tilsvarende forskyvning i leveranser fra ekstern rådgiver. 7

10 7. Kompetanse, bemanning og tilgjengelighet 7.1 Om RO - kvalifikasjonskrav RO har lang erfaring som rådgiver innenfor organisasjons- og tjenesteutvikling i norske kommuner og har helse- og omsorgstjenestene som sitt spesialområde. I løpet av årene har RO hatt oppdrag i de aller fleste av landets kommuner. Mange av oppdragene knytter seg til organisasjonsgjennomganger, med fokus på struktur og ledelse. Videre har mange kommuner benyttet ROs kompetanse innen prosessarbeid knyttet til utarbeiding av ulike kommunale planer. RO har et tverrfaglig rådgivningsmiljø, med basis i kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse, økonomi, samfunn og forholdet mellom forvaltning/administrasjon og politikk/folkevalgte. Oversikt over medarbeidernes kompetanse er gitt i punkt 7.2, samt i vedlagte CV-er. 7.2 Bemanning For å bistå Gol vil RO danne en prosjektgruppe som bemannes med følgende: Nina Heilemann, rådgiver, hovedansvarlig Mobil: / E-post: Nina Heilemann er utdannet ergoterapeut med fire 1-årige videreutdanninger: sosialpedagogikk, ledelse og administrasjon, aldring og eldreomsorg og samfunnsplanlegging. Hun tar en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid ( ). Hun har 27 års arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren. Hvorav 9 år som helseleder og 7 år som prosjektleder for utvikling av bedre tjenestekvalitet og kompetanseutvikling. Hun er ROs ekspert på helsefremmende arbeid, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, og arbeider i dag med kommunale helseprofiler og endrede krav til kommunenes forebyggende innsats. Ingvar Rolstad, seniorrådgiver, medansvarlig Mobil: / E-post: Ingvar Rolstad er utdannet sykepleier og har lang og bred administrativ erfaring fra kommunesektoren, blant annet som assisterende rådmann. Han har inngående erfaring fra etablering av samkommunen Levanger-Verdal, og har i RO en meget bred oppdragsportefølje fra flere sektorer og med ulike problemstillinger. Han er i dag ROs ekspert på kommunal planlegging, planprosesser og utarbeidelse av planer. Han har inngående kunnskaper om prosjektstyring og styringsprinsipper. Han er sertifisert som LEAN prosjektleder. 8

11 Tor Arne Veie, rådgiver Mobil: / E-post: Tor Arne Veie har helsefaglig utdanning og er Master of Public Administration fra CBS i Hans nøkkelkompetanse er knyttet til endringsarbeid, motivasjonsprosesser og kompetansebygging. De siste 16 årene har han arbeidet som veileder/rådgiver i Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs hospital, og da de siste årene mye med endringsprosesser i små og store personalgrupper i kommunene. 7.3 Tilgjengelighet RO vil sørge for at oppdraget prioriteres med de nødvendige ressurser i det tidsrommet som oppdragsgiver har behov for bistand. Dersom Gol kommune velger å samarbeide med RO, kan arbeidet starte fra august 2013 og være sluttført innen utgangen av mai

12 8. Prisberegning Utgangspunktet for ROs pris er en timepris på kr og en dagspris på 17000,- for rådgivere og 1.350,- / ,- for seniorrådgivere. Timepris benyttes ved arbeid utført i ROs kontorer og dagspris ved arbeid hos oppdragsgiver. Dagspris inkluderer eventuell reisetid. Merverdiavgift og dekning av utgiftene oppdragstaker har knyttet til reise og overnatting i forbindelse med oppdraget kommer i tillegg. Dersom kommunen ønsker bistand til oppgaver ut over det som framkommer av tilbudet, vil RO kunne tilby det til timepris. Prisberegningen framgår i følgende tabell: Beskrivelse Beløp Oppstartsmøte, inkl. forberedelser Statusgjennomgang (pkt. 3.2 tom 3.4) Intervjuer i Gol. Inkl. forberedelser (pkt ) Skriving av dokument kr kr kr kr 2 Arbeidsseminar inkl, forberedelser og prosjektmøter (pkt. 4.1 og 4.3) kr Veiledning av arbeidsgrupper, inntil 2 t pr. gruppe, maks. 5 grupper (pkt. 4.2) kr Sammenfatning av gruppearbeider, skriving av planutkast (pkt. 4.4) kr Kvalitetssikring internt kr SUM kr 10

13 9. Leveranseliste Vennligst ta kontakt om ytterligere referanser ønskes. Oppdragsgiver Kontaktperson Helsedirektoratet 2012 Praktisk lederopplæring for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Oppdrag i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet. ( kr inkl. mva.) ÅLA kommunene 2012 Utarbeide Helse- og omsorgsplaner i Årdal, Lærdal og Aurland. ( kr inkl. mva.) Nes kommune, Akershus 2012 Omsorgsplan for Nes kommune ( inkl. mva.) Førde kommune 2011 Vurdering av pleie og omsorg inkl. innsparingskrav. ( kr inkl. mva.) Løten kommune 2011 Plan for helse og omsorg ( kr inkl. mva.) Mandal kommune 2010 Statusvurdering, tiltaksliste og planarbeid ( kr inkl. mva.) Seniorrådgiver Tonje Aasen Thorbjørnsen Tlf Helse- og omsorgsleder Margun Thue tlf Kommunalsjef Tone Thorsen tlf Kommunalsjef Kurt Even Andersen tlf Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum tlf Kommunalsjef Norman Udland Tlf

14 Nina Heilemann Mobil : ec119,j E- post : CV Erfaring d.d. Rådgiver, RO Rådgiver, Trondheim kommune, Personaltjenesten Spesialkonsulent, Trondheim kommune, Vurderingstjenesten Helseleder, Trondheim kommune, Heimdal distrikt Ergoterapeut, Trondheim kommune, Hjemmetjenesten Faglærer, Statens Arbeidsmarkedsinstitutt Ergoterapeut, E. C. Dahl rehabiliteringssenter Ergoterapeut, Ilen Menighets sykehjem Konsulent, Rikstrygdeverket Ergoterapeut, Regionsykehuset i Trondheim Høgskolelærer, Ergoterapihøgskolen i Trondheim Ergoterapeut, Vestlund behandlingssenter for barn m/hjerneskader. Utdanning 2000 NTNU, Samfunnsplanlegging, 10 vekttall TØH/AVH, Helse- og sosialadministrasjon, 20 vekttall Sosialhøgskolen i Trondheim, Eldreomsorg, 10 vekttall Trondheim lærerhøgskole/folkeuniversitetet, Sosialpedagogikk, 10 vekttall Ergoterapiskolen i Trondheim. Annet d.d. Utviklingsveileder, Trondheim kommune d.d. STYRK-veileder, Trondheim kommune.

15 \lki.t.12.n 2 RO Tor Arne Veie mobil: E- post: CV Erfaring d.d. Rådgiver, RO Fagkonsulent (veiledning/rådgiving), Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital HF. Prosjektleder 50 pst. stilling (evaluering av kompetansehevingsprogram for kommunalt personell - kapittel 4 A i Lov om sosiale tjenester), Fylkesmannen i Sør- Trøndelag/Helsedirektoratet/Habiliteringstjenesten for voksne. Prosjektleder 50 pst. stilling (elektronisk samhandling voksenpsykiatrien), Helse Midt-Norge RHF. Gruppeleder, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, Trondheim kommune. Gruppeleder, boenhet for funksjonshemmede, kommune. Stjørdal innenfor 1995 Miljøterapeut, boenhet for autistisk mann, Tromsø kommune Miljøarbeider, Trondheim kommune Utdanning Miljøarbeider, akuttmottak for rusmisbrukere, Lade behandlingssenter. Assistent, boenhet for husløse (Mannsherberget Oslo kommune. "Kroghen"), Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Copenhagen Business School. Master of Public administration. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Habilitering og rehabilitering, fordypning (personer med krevende atferd). Høgskolen i Sør-Trøndelag. Habilitering og rehabilitering, tverrfaglig del. Merkantilt institutt, Trondheim. Grafisk design Trondheim helsefagskole. Vernepleier.

16 RO Ingvar Rolstad Mobil : E- post : CV Erfaring d.d Seniorrådgiver, RO. Rådgiver,RO. Assisterende rådmann, Levangerkommune. Helse- og sosialsjef, Levangerkommune. Rådgiver,RO. Økonomikonsulent, Trondheim kommune, Oppvekst. Økonomikonsulent, Trondheim kommune, helse- og omsorgsdirektøren. 1.konsulent, Trondheim kommune, Helsekontoret. Styrer, Ålenhelsesenter. Sykepleiersjef,Oskommune. Styrer, Ålenhelsesenter. Sykepleier,Trøndelag psykiatriske sykehus. Utdanning 2010 ValconDanmark. Sertifisert leanprosjektleder i administrasjon og service Probana Danmark. Enkeltkurs i LEAN Diversekurs innen coaching Høgskoleni Nord-Trøndelag.Kommunikasjon og informasjon i organisasjoner Levangerlærerhøgskole. 1-årigstudium i ledelse og personalarbeid Sykepleierhøgskoleni Sør-Trøndelag Hjelpepleierskoleni Sør-Trøndelag.Psykiatrisk hjelpepleierutdanning. Annet Styrevervinnen idretten. Ansattes representant i ROsstyre. Kretsstyret Norsk sykepleierforbund Sør-Trøndelag. Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund.

17 Veckkffi3 ffil =IR iffilf WIE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Organisasjonsnr.: Navn/foretaksnavn: RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE Forretningsadr.: Værnesgata STJØRDAL Kommune: 1714 STJØRDAL Land: Norge Postadresse: Postboks STJØRDAL E-postadresse: Telefonnummer: Telefaksnummer: Organisasjonsform: Stiftelse Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør: Tormod Hofstad Liavegen 83 D 7550 HOMMELVIK Fødselsdato: Virksomhet/art/ bransje: Konsulenttjenester for kommunene Næringskode: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Institusjonell sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner Særlige opplysninger: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret Registrert i NAV Aa-registeret Registrert i Stiftelsesregisteret Sist innsendte årsregnskap Grunnkapital NOK: , Antall ansatte: Ansatte pr Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 4

18 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Styre: Styrets leder: Britt Møll Abrahamsen Fullriggerveien KRISTIANSAND S Fødselsdato: Nestleder: Styremedlem: Ivar Johansen Kløfterhagen OSLO Fødselsdato: Marit Oline Hovde Syltebø Sylteosen 6440 ELNESVÅGEN Fødselsdato: Svein Leidulf Grindstad 7510 SKATVAL Fødselsdato: Borge Per Rørvik Nordstrandmyrane VALDERØYA Fødselsdato: Hugo Thode Hansen Sildreveien HARSTAD Fødselsdato: Møyfrid Hallset Klokkarvegen 11 B 7540 KLÆBU Fødselsdato: Varamedlem: Bente Kne Haugdahl Skrubbhaugvegen STEINKJER Fødselsdato: Kari Hesselberg Trulsebråten LOMMEDALEN Fødselsdato: Signe Karin Pape Flaskekroken NESODDTANGEN Fødselsdato: Arild Alfred Berge Dyre Halses Gate TRONDHEIM Fødselsdato: Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 2 av 4

19 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Liv Hjørdis Thun Løsmarka 6 F 7712 STEINKJER Fødselsdato: Ingvar Rolstad 7512 STJØRDAL Fødselsdato: Anne Eli Wangen Tjødnali SOGNDAL Fødselsdato: Signatur: Daglig leder alene Revisor: Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer BDO AS Munkedamsveien 45 A 0250 OSLO Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VIKEN REGNSKAP AS Stokkmoveien STJØRDAL Målform: Bokmål Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 3 av 4

20 OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHET: Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: reclistr.: Organisasjonsnr.: Til internt bruk Navn/avdelingsbetegnelse: RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE Beliggenhetsadr.: Kommune: Land: Postadresse: E-postadresse: Telefonnummer: Værnesgata STJØRDAL 1714 STJØRDAL Norge Postboks STJØRDAL Næringskode: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 4 av 4

21 -efike-n Skatteetaten SaksbehandterDeres datovår dato Telefon Deres referanse Varreferanse Unntatt offentlighet ofri 13, rnval 13-2 RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING STI Postboks STJØRDAL ATTEST om restanse på skatt/avgift mv. Attest gis av skattekontoret og skatteoppkreveren i samsvar med forskrifter mv. som oppstiller krav om attestasjon i forbindelse med søknad om løyve mv.avgis kun til den som attesten gjelder. Fyll ut de(t) aktuelle nummer: Foretaksnummer Arbeldsgivernummer Reg.nr.merverdiavgift Fødselsnummer Følgendeforfalteikkebetalterestanserer registrert på ovennevnteforetak/personper dags dato (sumalleakluellear) hos underskrevne innkrevingsmyndighet: Egenskatt(forskudds-Iforhåndsskattlresterendeskatt i en sum) Forskuddstrekk (somarbeidsgiver) Utleggstrekk (somarbeidsgiver) Arbeidsgiveravgift (somarbeidsgiver) Merverdiavgift (somavgiftspliktig) 0 Renter (oppgisher dersomrenterikkeer inkludert i ovenståenderestanser) Rubrikkersomgjelderunderskrevneinnkrevingsmyndighetskalfyllesut med 0 eller med beløp.rubnkkersom gelder anneninnkrevingsmyndighet skal ikkefyllesut. Påløpnerentersom ikkeer beregnetføres ikkeopp. Eventuellenærmereopplysningervedrørendede oppførte restansero.a.: EventuelleomkosIningerer tatt med under renter. Skattekontoret/skatteoppkreverenkan her gi opplysningom eventuellbetalingsutsettelse,betalingsavtaleellerannetsom gjelderfår oppførtekrav,og som kanværeav belydningfor andremyndighetersvurderingav restanseopplysningene. Ovennevnteopplysningerattesteres: lnnkrevingsmyndighellstempel Dato Skattekontoret - Trondheirn I Underskrift /-2 Marit MyhreBarlaup Attestener gitt for det foretak/denpersonsom har begjærtattest,jf. påførtnavnog ID-nummer,og omfatterikkeforetaketipersoneni andre relasjrjner. Attestasjonenmedføreringenrettigheterfor skyldnerenmed hensyntil størrelsenav kravsomer påførtellermedhensyntil kravsom ikkeer pafeid ovenfor.vedoffentligeanskaffelserskalattesten ikkevære eldreenn 6 måneder. a ) Postadresse Kontoradresse Sentralbord Postboks MOLDE Se mm.skatleetaten.no Telefaks

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: Stiftelsesdato: Registrert Foretaksregisteret: Foretaksnavn: Forretningsadresse: Kommune: Land: Telefon: E-postadresse: AksjekapitalNOK: Daglig

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. forskriftens del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. forskriftens del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Konkurransegrunnlag For levering til Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet (FAD) Konsulentbistand til gjennomgang av grenseflate

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato

TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato TILBUDSFORESPØRSEL Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen VI 2012-026 Dato 8-3-2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 KONTAKTPERSONER... 3 2. TILBUDSBETINGELSER...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

L * B

L * B Konkurransegrunnlag 1. Bakgrunn Rauma kommune inviterer til åpen konkurranse for kjøp av 1 stk. nyttekjøretøy som skal brukes innen park-, idrett- og kirkegårdsoppgaver. Verdien av anskaffelsen er under

Detaljer

Evaluering av det fotgjengeraktiverte varslingssystemet SeeMe konkurransegrunnlag

Evaluering av det fotgjengeraktiverte varslingssystemet SeeMe konkurransegrunnlag Evaluering av det fotgjengeraktiverte varslingssystemet SeeMe konkurransegrunnlag 05.01.2015 1. Innbydelse Trondheim kommune (på vegne av samarbeidsprosjektet Miljøpakken) ønsker tilbud på evaluering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Organisasjonsnr: 974 767 880 Navn/foretaksnavn: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Forretningsadresse: Høgskoleringen 1 Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Brønnøysundregistrene Postadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester.

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Notat Dok. ref. Dato: 12/2592-6/FE-056//EWE 07.01.2013 Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Bakgrunn Sør-Odal kommune

Detaljer

Etablering av kommunalt eiendomsforetak - anskaffelse av prosjektledelse

Etablering av kommunalt eiendomsforetak - anskaffelse av prosjektledelse Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12781/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/29 Formannskapet 05.03.2014 Etablering av kommunalt eiendomsforetak

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE Tilbudsfrist: 3. september kl. 12.00 1 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune har i

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION ØST Siri Sandbu 15.12.2010 22.11.2010 Telefon Deres referanse 22 96 16 49 2010/9391-6 Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Tilsagn om kompetansetilskudd

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurranse med ett trinns forhandling

Konkurranse med ett trinns forhandling Konkurranse med ett trinns forhandling Identifikasjon av energieffektiviseringsmuligheter og utvikling av CDM metodikk i kinesisk ferrolegeringsindustri Forstudie April-Juni 2009 Konkurransegrunnlag For

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsforespørselen... 3 2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK-0501-10 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Oljedirektoratet er et selvstendig statlig forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet.

Oljedirektoratet er et selvstendig statlig forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet. KVALIFIKASJONSGRUNNLAG for forespørsel om deltagelse i konkurranse om avtale om konsulentbistand innen området tekniske rådgivende byggkompetanse mv. i forbindelse med Oljedirektoratets flytting til rehabilitert

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/874-3 G00 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/874-3 G00 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomiteen helse, sosial og omsorg. Fra : Helse- og sosialdirektør Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/874-3 G00 DRAMMEN 19.09.2013 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPLAN DRAMMEN KOMMUNE

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Side 2 av 10 I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette tilbudsskjemaet bekrefte

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bilag A Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi?

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/1244 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Møte i kontaktutvalget for DMS Inn - Trøndelag Steinkjer, 4. april 2016 Camilla Sandvik

Detaljer

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vedlikeholds- og utbedringsarbeider på Verran kommunes tekniske anlegg, kommunale veger/plasser og på kommunal grunn/eiendommer

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON

GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON Bakgrunn Levanger kommune har i flere år arbeidet med organisasjonsutvikling. Som følge av dette arbeidet behandlet Kommunestyret

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning Konkurransegrunnlag for for kjøp av utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning For levering til Rendalen kommune 2011 Konkurransegrunnlag - 1 - 1 OPPDRAGET

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune.

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag.

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag. Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-213 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og

Detaljer

TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted

TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted TILBUD/ KONTRAKT NR. 450450 Prosjekt 2455143 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING NS 8405/3430/NS3431 Forsvarsbygg 3 For tilbud 14.5.2010

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Evaluering og analyser i forbindelse med korrigering for alder i NVEs kostnadsnorm i inntektsrammeberegningen

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Evaluering og analyser i forbindelse med korrigering for alder i NVEs kostnadsnorm i inntektsrammeberegningen Konkurransegrunnlag for kjøp av Evaluering og analyser i forbindelse med korrigering for alder i NVEs kostnadsnorm i inntektsrammeberegningen For levering til NVE Saksnummer: 2001100650 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014 Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2020 Foto: Inger Maren Slagsvold Helsefaglig rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf. 97978456. E-post: karhild.loken@stange.kommune.no 09.04.2014 Oppstart

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av fremtidig skolestruktur i Eidsberg. For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/280 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer