Forslag til detaljregulering for Skinnstudumpa 15, Dal Eidsvoll kommune Planbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljregulering for Skinnstudumpa 15, Dal Eidsvoll kommune Planbeskrivelse"

Transkript

1 Forslag til detaljregulering for Skinnstudumpa 15, Dal Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Utarbeidet dato: 11. mars 2014 av Spor Arkitekter AS Sist revidert dato: 23. oktober d illustrasjon, Skinnstudumpa 15

2 INNHOLD 1.1 SAMMENDRAG EKSISTERENDE SITUASJON OG NY PLAN Skisse eksisterende situasjon Skisse - framtidig situasjon FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER...4 FAKTADEL BAKGRUNN PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Andre forhold EKSISTERENDE FORHOLD Naboskap Andre tema PLANFORSLAGET Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget MEDVIRKNING VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE FORSLAGSTILLERS ILLUSTRASJONER KOMMUNENS VURDERING VEDLEGG PLANKART (PDF OG SOSI) FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER (WORD DOK.) ANNONSE OG VARSLINGSBREV (PDF) ROS ANALYSE (PDF) UTVIKLING AV VAREHANDEL I DAL RÅHOLT, VISTA ANALYSE (PDF) TRAFIKKVURDERING, DAGLIGVAREETABLERING PÅ DAL, VIANOVA (PDF) ILLUSTRASJONSPLAN (PDF) SNITT A (PDF) SNITT B (PDF) LENGDEPROFIL FELLES ATKOMSTVEI (PDF)...20 HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 1.1 SAMMENDRAG Planforslaget legger til rette for å etablere en 1500 m2 stor dagligvarebutikk i Skinnstudumpa ved Vestbysvingen på Dal, ved siden av Montér byggevarehus. I tillegg tillates det etablert 1500 m2 storhandel. Med planforslaget følger en handelsanalyse og en trafikkvurdering. Eidsvoll kommune har en stor handelslekkasje. Ved å etablere et bedre dagligvaretilbud på Dal for beboerne sør i kommunen, kan dette føre til mindre veitrafikk og et enklere dagligliv for mange innbyggere. Det redegjøres for at etablering av butikken på Dal neppe vil ha negativ innvirkning på utviklingen av kommunens prioriterte sentrumsområder, jf kommuneplanens arealdel.

3 1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG NY PLAN Skisse eksisterende situasjon Eksisterende reguleringsplan Skisse - framtidig situasjon Oversikt framtidig situasjon

4 1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER Forslagsstiller: Dal Butikkeiendom AS v/ REMA Eiendomsutvikling Øst AS Fagkyndig: Spor Arkitekter AS v/ Arne Sunde, tlf Eieropplysninger Gnr. 96, bnr. 440 Lund Eidsvoll AS Gnr. 96, bnr. 24 REMA Eiendomsutvikling Øst AS (ikke tinglyst) Del av umatrikulert veigrunn Skinnstudumpa Arealstørrelse planområde Planområdet totalt: Areal for hvert formål: Bebyggelse og anlegg, Forretninger Forretninger, nabotomt Samferdselsanlegg og Teknisk infrastruktur, f_kjøreveg, felles privat f_annen veggrunn grøntareal, felles privat o_kjøreveg, offentlig o_gang/sykkelveg, offentlig 11.4 daa 8.0 daa 1.4 daa 0.8 daa 0.3 daa 0.5 daa 0.5 daa Arealstørrelse ny bebyggelse Nord på tomta: 1500 m2 BYA, ca 1450 m2 BRA, ca 1100 m2 netto dagligvare Sør på tomta: 1030 m2 BYA, ca 1450 m2 BRA (1+Uet), ca 1100 m2 netto storhandel Sum: 2530 m2 BYA, ca 2950 m2 BRA, ca 2200 m2 netto salgsareal Utnyttelse m. m. Bebygd areal BYA = 2530 m2 Parkering 56 x 18 m2 BYA = 1008 m2 Handlevogner 2 x 15 m2 BYA = 30 m2 Prosent bebygd areal % - BYA = 3568/8000 = 45 % Bruksareal næring BRA = 2900 m2 Bruksareal parkering BRA = 1008 m2 Handlevogner 2 x 15 m2 BYA = 30 m2 Prosent bruksareal % - BRA = 3938/8000 = 49 % Parkering Felles parkering er avsatt innenfor byggeområde med 56 bilplasser i henhold til planbestemmelser. Sykkelparkering er avsatt innenfor byggeområde med 20 sykkelplasser i henhold til planbestemmelser. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. Kunngjøring og varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 11. januar 2014 i Eidsvoll og Ullensaker Blad og på nettsidene til Eidsvoll kommune og Spor Arkitekter AS. Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev datert 7. januar 2014.

5 FAKTADEL 1.4 BAKGRUNN REMA 1000 ønsker å etablere en ny dagligvareforretning sør i kommunen, i kort avstand etter Dal-krysset på E6, og har derfor inngått avtale med Lund Eidsvoll om å disponere søndre del av deres næringstomt. En bolig som er omsluttet av næringstomten er ervervet av Dal Butikkeiendom AS med sikte på å bygge en dagligvareforretning. Lund Eidsvoll og REMA Eiendomsutvikling Øst AS har sammen etablert selskapet Dal Butikkeiendom AS med formål å reise forretningsbebyggelse innenfor planområdet. Det er behov for å omregulere boligtomten til forretning og å endre næring til også å omfatte detaljhandel. 1.5 PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer - Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Rikspolitisk bestemmelse for handel, service og senterstruktur, Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene, Gjeldende overordnede planer Planområdet er både i arealdelen av Eidsvoll kommuneplan og i planforslaget for avsatt til eksisterende næringsbebyggelse og en bolig. Gjeldende regulering Gjeldende plan er fra 1999: Del av gnr 96, bnr 6 og 24, og regulerer tomtene til forretning, lager m.v. og TU = 50 % samt til en bolig med TU = 25 %. Pågående planarbeid Statens vegvesen har varslet regulering av ny rundkjøring i krysset Vestbysvingen: Kolonivegen X Trondheimsvegen. Undergang for G/S-veg forutsettes opprettholdt Andre forhold Dal Butikkeiendom AS har ervervet boligeiendommen Skinnstudumpa 15, med sikte på å rive boligen og bygge ny forretning. Boligen har den siste tiden vært i bruk som fritidseiendom. 1.6 EKSISTERENDE FORHOLD Naboskap Planområdet ligger til Skinnstudumpa. Veien gir atkomst til Montér byggvarehus, en KIWI-butikk og bilforretning i nord. Veien betjener ca. 25 boliger, de fleste med atkomst fra felles avkjørsler og fra stikkveien Mofaret. Innerste del av Skinnstudumpa er blindvei og gir atkomst til noen boliger i Ullensaker kommune.

6 1.6.2 Andre tema Det går en elektrisk høgspentledning på 22 kv fra Hafslund over søndre del av planområdet og frem til trafo i Skinnstudumpa ved tomtegrense i sør. Antatt minste byggeavstand fra senter ledningstrase er 10 m (oppgitt minsteavstand er 6,12 m fra nærmeste leder). 1.7 PLANFORSLAGET Planforslaget innebærer at det kan bygges en dagligvarebutikk på inntil 1500 m 2 grunnflate og et forretningsbygg på inntil 1030 m 2 grunnflate. Bebyggelsen skal ha en maks byggehøyde på 6 m mot atkomsten, noe som tilsvarer en maks gesims på kote + 210,0. Over gesims tillates oppført tekniske rom innenfor maks 15 % av øvre tak. Dagligvareforretningen er i én etasje med et salgsareal på ca 1100 m 2 og et lavere bygg med varemottak og økonomifunksjoner. Forretningsbygget mot sør tillates oppført med én etasje pluss en underetasje/kjeller der terrenget ligger til rette for dette. Planforslaget viser to avkjørsler fra offentlig veg, hvor den nordligste kun er for innkjøring. Mellom byggesonene er det avsatt plass for felles parkering. Regulert offentlig gang/sykkelvei (o_gang/sykkelveg) forlenges langs hele planområdet frem til felles avkjørsel ved tomtens sørgrense. Tidligere regulert tomtegrense mellom Skinnstudumpa 5 (Montér) og planområdet oppheves og erstattes av ny grense som vil følge oppsatt gjerde og gå sør for eksisterende lagerbygning på nr 5. Del av tidligere regulert turveikorridor legges til nr 5 og med samme bruk Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder Forretningsformål opprettholdes under formålet Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5, nr 1) Forretning. Veiene ligger under formålet Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5, nr 2) offentlig kjøreveg (o_kjøreveg) og felles privat kjøreveg (f_kjøreveg), felles privat grøntareal (f_annen veggrunn-grøntareal) og offentlig gang/sykkelveg (o_gang/sykkelveg). Det er medtatt som Hensynssoner (pbl 12-6) H550_Hensyn landskap grøntbelte i 8 m bredde på forretningstomta mot vest, og H370_Høyspenningsanlegg (inkl høyspenkabler) med byggeforbudsbelte i sør. Bebyggelsen foreslås plassert 7 m fra kant regulert vei, som tilsvarer 16 m fra midt regulert Skinnstudumpa. Byggehøyde fastsettes ved gesimshøyder. Forretningers 1. etasje vil ligge ca. ½ m over Skinnstudumpa.

7 Forslag til reguleringsplan

8 1.7.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser Utforming Byggene foreslås utført som enkle volum med tydelig lokaliserte og universelt utformete inngangspartier. Landskap og utomhusplan Tomten inngår som del av et større næringsområde. Ubebygde deler av tomten utenfor parkerings- og kjørearealer opparbeides parkmessig. Mot vest er det avsatt et 8 m bredt vegetasjonsbelte. Trafikkforhold Vegene for kjørende og gående knytter seg til eksisterende veganlegg ved tomta. Gang/sykkelveien langs Skinnstudumpa inngår som del av turveiforbindelse mellom Bjørnsrud skog, via Vestbysvingen og forbi Fjellet mot turterrenget mot Hurdalssjøen. Hensynssoner og båndleggingssoner Sone for grønnstruktur/vegetasjonsbelte (H550_ Hensyn landskap) og sone for båndlegging til høgspentledning (H370_Høyspenningsanlegg, inkl høyspentkabler) er avgrenset i plankartet. Miljøfaglige forhold Overvann forutsettes etter planbestemmelsene fordøyd på egen grunn. Miljøoppfølgingsprogram utarbeides som del av byggesak. Risiko- og sårbarhet Det vises til vedlagte Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er ikke definert alvorlige konsekvenser ved tiltaket som krever oppfølging ut over det planforslaget bestemmer. Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring Det forutsettes i planbestemmelsene at gangvei langs tomta skal opparbeides etter planer godkjent av kommunen og ferdigstilles før innflytting kan skje. Dokumentasjonskrav Fylkeskommunen stiller krav til redegjørelse for i hvilken grad overordnede politiske mål kan oppfylles gjennom reguleringssaken. Som del av planmaterialet foreligger det som vedlegg en handelsanalyse fra Vista Analyse og en trafikkvurdering fra ViaNova Plan og Trafikk. 1.8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget. Planforslaget innebærer at det innenfor et regulert næringsområde kan etableres inntil 1500 m2 dagligvarebutikk. En eldre feriebolig rives. Det vil bli økt trafikk i Skinnstudumpa, men neppe vesentlige endringer sammenliknet med tidligere reguleringsformål. Det vurderes som sannsynlig at beboerne i Dalområdet og store deler av Råholt vil legge en større del av sitt dagligvareinnkjøp til Eidsvoll kommune, og at det samlete trafikkarbeidet vil bli noe redusert og med tilsvarende mindre miljøbelastning. Overordnede planer og mål Kommunen har som mål å utvikle Råholt og Dal som sentrumsområder. Fylkesmannen har i sitt forventningsbrev i 2013 til kommunene vist til at daglighandel bør legges der folk bor.

9 Forslagsstiller mener at en butikk i Skinnstudumpa kan demme opp for den betydelige handelslekkasjen ut av kommunen, og vil innebære at innkjøp av dagligvarer kan skje nær der folk bor og med redusert trafikkarbeid. Det vises til at det er andre formål enn dagligvarebutikker som kan styrke en fremtidig sentrumsstruktur i kommunen. Etablering av dagligvareog storhandel på Dal ved Vestbysvingen vil i beskjeden grad svekke grunnlaget for en fremtidig byutvikling på Råholt. Ved Dal stasjon er befolkningsgrunnlag for lite som grunnlag for etablering av en dagligvarebutikk til. Stedsutvikling Tomten i Skinnstudumpa utgjør del av et større næringsområde som er avsatt i kommuneplanen for næringsutvikling. Området ligger nær Dal-krysset på E6. Handelsanalysen viser til at etablering av en dagligvareforretning kan ha positive virkninger for utviklingen av næringsområdet sør i kommunen. Barn og unges interesser Området er ikke i bruk av barn og ungdom og berører i liten grad deres interesser. For boligbebyggelsen øst for Skinnstudumpa er det avsatt hensiktsmessige leke- og oppholdsarealer. Planforslaget fører gang/sykkelvei frem til overordnet G/S-veinett og med mulighet for trygg kontakt til større friluftsområder mot vest. Landskap Tomta ligger i et flatt landskap, har sparsomt med vegetasjon og er ikke eksponert i et større landskapsrom. Trafikkforhold Skinnstudumpa ligger med god og direkte atkomst fra overordnet vegnett. Trafikken i Skinnstudumpa vil øke, jf. trafikkvurdering. Det opparbeides atskilt gang/sykkelveg fram til og langs planområdet. Estetikk og byggeskikk Utbyggingen vil følge opp en storskala bebyggelse i et større næringsområde som omfatter både ØRN og området ved Vestbysvingen. Kulturminner Det er ikke registrert verken eldre eller nyere tids kulturminner i planområdet. Sosial infrastruktur Dagligvarebutikken vil ligge i samme område som barneskole og barnehage. I handelsanalysen begrunnes det hvorfor de ulike virksomhetene vil ha gjensidig nytte av geografisk nærhet for beboerne i området. Teknisk infrastruktur Kommunen opplyser at tomta kan knyttes til offentlig vann-, avløps- og energinett. Universell utforming Tomten vil bli opparbeidet tilnærmet flat og med universell utforming, også innenfor forretningsarealet, og vil derfor ikke medføre konsekvenser for forflytningshemmede. Naturmangfold Tomten antas å være tidligere beitemark og preges i dag av oppslag av pionervegetasjon, og er derfor uten særlige interesser knyttet til biologisk mangfold

10 Risiko- og sårbarhet ROS-analysen trekker ikke frem særlige forhold som krever tiltak i byggesak ut over rammer gitt i plankart og bestemmelser og vanlige krav i lov og forskrift. Økonomiske konsekvenser Planforslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Juridiske forhold Planbestemmelsene stiller rekkefølgekrav om opparbeidelse av vegnett. Andre forhold Noen av naboene vil få noe mindre solinnfall på eiendommen på kveldstid. På dagtid vil det ikke være endringer for naboene. 2 MEDVIRKNING 2.1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET Varsel ble kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad 11. januar 2014 med frist for uttalelser 10. februar Liste over innkomne bemerkninger 1 Statens Vegvesen Region øst Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune NVE Eidsvoll Syd AS v/ Prosjektkompaniet Skinnstudumpa 14, Lene Zander Løkken Skinnstudumpa 8A, 10, 14, Andreassen/Kollerud/Løkken Skinnstudumpa 16, Karin og Svend Flåhagen Mofaret 2, Egil og Inger Johanne Prøven Sammendrag av innkomne bemerkninger 1 Statens vegvesen redegjør for plansituasjonen i området, og viser til at de har varslet oppstart av detaljregulering for krysset fv 501 Kolonivegen/Trondheimsvegen. Det planlegges en rundkjøring som forventes ferdigstilt i løpet av Undergangen for gang/sykkelvei skal beholdes. Vegvesenet vil komme tilbake med merknader og ev krav i forbindelse med offentlig ettersyn av planen for Skinnstudumpa. 2 Fylkesmannen registrerer at det planlegges 1500 m2 detaljhandel og 1500 m2 storhandel, og anbefaler at det ikke avsettes mer enn 17 bilplasser/1000 m2 detaljhandel og 14 bilplasser/1000 m2 storhandel. Det vises ellers til overordnede føringer i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av Fylkeskommunen viser til befaring på stedet 22. januar. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. En nærmere utredning av fornminneinteressene anses som unødvendig. Dersom man støter på fornminner under anleggsarbeider, skal dette straks varsles i henhold til kulturminneloven. Fylkesmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Parkeringsdekningen bør holdes lav, og ved utforming av bebyggelse og parkering må det legges vekt på forholdet til omgivelsene og grøntområder. Det imøteses illustrasjoner og helst en enkel 3Dmodell. 4 NVE har på grunn av redusert bemanning vist til sin standardtekst om flomfare, inngrep langs vassdrag, marin kvikkleire og skredfare, og ber om at deres retningslinjer følges.

11 5 Eidsvoll Syd kjøpte i 2013 gnr 96, bnr 438 langs Kolonivegen. Regulert avkjørsel er inn fra Skinnstudumpa. Eier kan ikke godta at avkjørselen opptas av foreslått bygning. Den viste avkjørsel som krysser parkeringsplassen til REMA/forretning anses som lite hensiktsmessig med blanding av myke trafikanter og bil- og tungtrafikk til egen eiendom. Det bes om at regulert avkjørsel opprettholdes. 6 Beboer i Skinnstudumpa 14 ser at de vil bli direkte og betydelig berørt av utbyggingen på negativt vis. Dette er i dag en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Det vises til kronisk sykdom, og risiko for økte helseplager og et mindre trygt nærområde for barna. En ev flytting kan føre til et stort økonomisk tap for familien. Det var bolig over veien i planområdet da de flyttet inn i Denne blir nå erstattet med forretning, noe som gir et diametralt annet naboforhold. 7 Naboene i Skinnstudumpa 8A, 10 og 14 er bekymret for trafikkutvikling i form av støy og høy fart. De ønsker derfor støyskjermingsvegger. Økt trafikk vil føre til mindre trygge forhold for barna og kan føre til risiko ved kryssing av veien. Det bør etableres fartsdump slik at bilister er nødt til å bremse ned ved kjøring til butikken. 8 Beboere i Skinnstudumpa 16 er usikre på hvor det tenkes at turveien fra Bjørnsrud skog skal legges. De mener at det er for trangt mellom eiendommene nr 14 og 18 og at en turveifremføring kan ødelegge avkjørselen til egen eiendom. 9 Eier av Mofaret 2 viser til at ettermiddagssolen vil bli borte med et 8 m høyt bygg på andre siden av veien og eiendommen vil miste verdi. En slik utbygging burde heller legges til industriområdet (ØRN). Det vil bli mye trafikk og støy i blindveien. Forslagsstillers kommentarer til innkomne bemerkninger 1 Ingen kommentarer. 2 Antall bilplasser bør stå i forhold til forventet kapasitet i forretningsbyggene. Så godt som all dagligvarehandel i tilsvarende områder skjer pr bil. Det er uønsket at parkering skal belaste deler av tilliggende veinett. Det er under arbeid en handelsanalyse som vil bli fulgt opp av en trafikkvurdering. Resultatene fra disse arbeidene vil bli sett i sammenheng med Fylkesmannens forventningsbrev og resultatene innarbeidet i endelig planforslag. 3 Parkering, se pkt 2. Det vil som del av planforslaget bli utarbeidet en digital 3Dmodell som viser terreng, veier og bebyggelse. 4 Det vil bli redegjort for tomtens grunnforhold og bæreevne. Dette vil inngå som del av en konsekvensvurdering. 5 For eiendommen 96/438 mot Kolonivegen er det lagt frem et materiale som viser en omfattende framtidig utbygging. Denne utbyggingen baserer seg på etablering av et nytt rundkjøringskryss i Kolonivegen syd for Trondheimsvegen. Dette krysset kan gi fremtidig atkomst også til både Montér byggevarer og REMA/forretning. En slik løsning kan skjerme lokale beboere mot økt trafikk. Felles avkjørsel er lagt tilbake syd i planområdet under kraftledningen, men trukket noen meter lenger sydover. 6 Det er ikke aktuelt å åpne Skinnstudumpa for gjennomgangstrafikk. Se ellers pkt 7. 7 Eksisterende gang/sykkelveg vil bli forlenget langs Skinnstudumpa som del av prosjektet med krav til opparbeidelse før innflytting. Det er neppe grunnlag for å etablere støyskjerming mot naboene. Dette og eventuelle trafikksikringstiltak vil bli vurdert i planarbeidet. 8 Det finnes flere mulige traséer for en turvei fra Bjørnsrud skog og forbi tomta. Det er en mulighet å følge daldraget vest for tomta og krysse under Kolonivegen, eller å følge ny gang/sykkelveg nordover, fram til dagens undergang som blir del av nytt rundkjøringskryss. 9 Det vil i saken bli laget soldiagram som viser hvordan nye bygg kan berøre naboene. Industriområdet ØRN er, med sin beliggenhet, ikke aktuelt som sted for ny dagligvareforretning.

12 3 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 3.1 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Planforslaget baseres på tre premisser: - Enkel og tidssparende handel på vei hjem for de bosatte sør i kommunen. - Redusert bilbruk knyttet til dagligvarehandel, redusert bruk av energi. - Foreslått dagligvareetablering i Skinnstudumpa går ikke på bekostning av utviklingen i kommunens utpekte sentre. Eidsvoll kommune har i sitt kommuneplanforslag utpekt Eidsvoll sentrum, Råholt, Dal og Minnesund som prioriterte områder for sentrumsutvikling. I begrepet sentrum ligger at stedet skal ha et sammensatt tilbud innenfor handel, tjenester og kultur. En dagligvarebutikk er i seg selv ikke et senter, men kan være et lokalt tilbud til omliggende boligområder, på linje med barnehager og grunnskoler, normalt i gangavstand. Eidsvoll er en kommune hvor arbeidsreisene i all hovedsak skjer med bil. Dette skyldes både eksisterende bosettingsmønster, men også hvordan og i hvilken grad det kollektive transportnettet er bygget ut. Jernbanestasjonene Dal og Eidsvoll verk (på Råholt) dekker en del av bosettingen sør i kommunen, men vil kreve utstrakt bilbruk og tilsvarende parkeringsplasser ved stasjonene for å kunne ta imot flere reisende. Tilbudet av lokale matebusser og tverrgående kollektivforbindelser er beskjedent. Det er usikkert om det er et samfunnsmessig grunnlag for å etablere et vesentlig bedre tilbud. Det er få alternativer til å bruke egen bil til arbeidsplassene på Gardermoen flyplass og industriområdene. I dag går bussrute 811 to ganger i timen i rush og en gang i timen utenom rush, i begge retninger, fra Eidsvoll stasjon via Eidsvoll verk stasjon og Dal stasjon til Jessheim stasjon. En vesentlig del av arbeidsreisene for beboerne i Dal/Råholt-området skjer på E6, tar av i Dal-krysset og kjører Kolonivegen nordover til Vestbysvingen. Ved Trondheimsvegen fordeler trafikken seg i retning Råholt og mot Dal stasjon. E6 nordover mot Eidsvoll verk har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mens Kolonivegen har en ÅDT på kjøretøy. En vesentlig begrunnelse for å lokalisere dagligvarebutikk ved Vestbysvingen må være å lette den daglige reisen mellom arbeidsplass, barnehage, skole og butikk, og som resultat gi en reduksjon i den daglige utkjørte distanse og med redusert belastning på veinettet. For reisende som kommer til Eidsvoll verk og Dal stasjon er det dekning innenfor dagligvaresektoren. En etablering av dagligvarebutikk i planområdet vil ha ingen eller beskjeden innvirkning på utviklingen innenfor de prioriterte sentrumsområdene. Det er ikke behov for flere dagligvareforretninger på Råholt. Dal stasjonsområde vil ikke i overskuelig fremtid få et markedsmessig grunnlag for flere etableringer av dagligvare grunnet et begrenset antall bosatte, sentrumsområdets manglende attraktivitet og beliggenheten i transportnettet. Vurderinger knyttet til dagligvarehandel, lokalisering og reisemønster Dagligvarehandel til fots forekommer stort sett når avstanden til boligen er mindre enn m. Bare i de tettest bebygde delene av byer og tettstedsentre bor det så mange personer innen kort gangavstand fra dagligvarebutikker at en betydelig andel av handleturene foregår til fots. Eidsvoll kommune har i svært liten grad slike tette områder. Dagligvarehandel i Eidsvoll kommune vil mest sannsynlig i overskuelig fremtid foregå med bil. En familie på fire handler tre til fire tonn dagligvarer årlig. Eidsvoll kommune og Dal har de siste årene hatt handelslekkasje som gir unødvendig bilkjøring. Det vil være hensiktsmessig om de ulike områdene i kommunen har dagligvare-

13 butikker som betjener egne innbyggere, både for å unngå unødvendig bilkjøring internt i kommunen, og for å begrense bilkjøringen og handelslekkasjen ut av kommunen. Med økt handel innenfor kommunen følger flere arbeidsplasser. Redusert bilbruk gir en miljøgevinst. Hvis kommunens innbyggere skal bli mindre avhengig av bil i fremtiden, bør boligbyggingen skje gjennom utvikling av bymessig bebyggelse rundt kollektivknutepunktene som gir gangavstand til daglige gjøremål, ikke gjennom nye boligområder i ytterkant av eksisterende enebolig- og rekkehusbebyggelse, slik forslaget til revidert arealdel av kommuneplan i for stor grad la opp til. Dette er utfordrende å få til i en situasjon hvor alle kommunene i regionen konkurrerer om å tiltrekke seg eiendomsaktører, innbyggere og kunder. En sterkere regional samordning av bl.a. utbyggingsmønster, kollektivtilbud og parkeringspolitikk er nødvendig. Selv om det i Eidsvoll de kommende årene legges til rette for sentrumsutvikling og tett boligutbygging ved sentrene, vil det meste av dagligvarehandelen i kommunen mest sannsynlig foregå med bil også i årene som kommer. For nærmere redegjørelser vises det til handelsanalyse og trafikkvurdering.

14 3.2 FORSLAGSTILLERS ILLUSTRASJONER Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslaget. Illustrasjonsplan

15 Snitt A Snitt B

16 Oversikt fra sørøst Oversikt fra vest

17 Oversikt fra nord

18 Sol og skygge 15. mai kl. 15 Sol og skygge 15. mai kl

19 Temaskisser gangveg/turstiforbindelse fra Bjørnsrud skog mot Vestby og Fjellet

20 4 KOMMUNENS VURDERING 5 VEDLEGG 5.1 Plankart (pdf og sosi) 5.2 Forslag til reguleringsbestemmelser (word dok.) 5.3 Annonse og varslingsbrev (pdf) 5.4 ROS analyse (pdf) 5.5 Utvikling av varehandel i Dal Råholt, VISTA analyse (pdf) 5.6 Trafikkvurdering, Dagligvareetablering på Dal, ViaNova (pdf) 5.7 Illustrasjonsplan (pdf) 5.8 Snitt A (pdf) 5.9 Snitt B (pdf) 5.10 Lengdeprofil felles atkomstvei (pdf)

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1 Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 Forlagsstiller: Meinich Arkitekter AS Tiltakshaver: Solbergkrysset Ås AS, v/

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Utarbeidet av: Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL for BOTO AS for Bøler Parkering AS

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kolstadgata 1, Tøyen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor,

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune Revisjon 20.04.2015 PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune (gnr/bnr: 6/20, 85/72, mindre del av 6/48, samt tilliggende veiareal)

Detaljer

TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 0 0 Kundesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo M OTTATT 16 JUN 2008 FMOA Dato: 12.06.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): 200605568-51

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for. Nedre Ugstad, gnr 6 bnr 1, Klokkarstua i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for. Nedre Ugstad, gnr 6 bnr 1, Klokkarstua i Hurum kommune. Rune Sandsether Forslag til reguleringsplan for Nedre Ugstad, gnr 6 bnr 1, Klokkarstua i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 28.10.09 Konsulent: Sivilingeniør Gjermund Stuvøy Vedlegg 1 2 Forminsket reguleringsplankart.

Detaljer

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller (konsulent): Archus arkitekter AS, Pilestredet

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre.

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune 1.0 Planområdets avgrensning Planen grenser mot eksisterende boliger og Kirkeveien i nord, mot våningshuset på Sander Østre

Detaljer