Forslag til detaljregulering for Skinnstudumpa 15, Dal Eidsvoll kommune Planbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljregulering for Skinnstudumpa 15, Dal Eidsvoll kommune Planbeskrivelse"

Transkript

1 Forslag til detaljregulering for Skinnstudumpa 15, Dal Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Utarbeidet dato: 11. mars 2014 av Spor Arkitekter AS Sist revidert dato: 23. oktober d illustrasjon, Skinnstudumpa 15

2 INNHOLD 1.1 SAMMENDRAG EKSISTERENDE SITUASJON OG NY PLAN Skisse eksisterende situasjon Skisse - framtidig situasjon FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER...4 FAKTADEL BAKGRUNN PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Andre forhold EKSISTERENDE FORHOLD Naboskap Andre tema PLANFORSLAGET Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget MEDVIRKNING VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE FORSLAGSTILLERS ILLUSTRASJONER KOMMUNENS VURDERING VEDLEGG PLANKART (PDF OG SOSI) FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER (WORD DOK.) ANNONSE OG VARSLINGSBREV (PDF) ROS ANALYSE (PDF) UTVIKLING AV VAREHANDEL I DAL RÅHOLT, VISTA ANALYSE (PDF) TRAFIKKVURDERING, DAGLIGVAREETABLERING PÅ DAL, VIANOVA (PDF) ILLUSTRASJONSPLAN (PDF) SNITT A (PDF) SNITT B (PDF) LENGDEPROFIL FELLES ATKOMSTVEI (PDF)...20 HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 1.1 SAMMENDRAG Planforslaget legger til rette for å etablere en 1500 m2 stor dagligvarebutikk i Skinnstudumpa ved Vestbysvingen på Dal, ved siden av Montér byggevarehus. I tillegg tillates det etablert 1500 m2 storhandel. Med planforslaget følger en handelsanalyse og en trafikkvurdering. Eidsvoll kommune har en stor handelslekkasje. Ved å etablere et bedre dagligvaretilbud på Dal for beboerne sør i kommunen, kan dette føre til mindre veitrafikk og et enklere dagligliv for mange innbyggere. Det redegjøres for at etablering av butikken på Dal neppe vil ha negativ innvirkning på utviklingen av kommunens prioriterte sentrumsområder, jf kommuneplanens arealdel.

3 1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG NY PLAN Skisse eksisterende situasjon Eksisterende reguleringsplan Skisse - framtidig situasjon Oversikt framtidig situasjon

4 1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER Forslagsstiller: Dal Butikkeiendom AS v/ REMA Eiendomsutvikling Øst AS Fagkyndig: Spor Arkitekter AS v/ Arne Sunde, tlf Eieropplysninger Gnr. 96, bnr. 440 Lund Eidsvoll AS Gnr. 96, bnr. 24 REMA Eiendomsutvikling Øst AS (ikke tinglyst) Del av umatrikulert veigrunn Skinnstudumpa Arealstørrelse planområde Planområdet totalt: Areal for hvert formål: Bebyggelse og anlegg, Forretninger Forretninger, nabotomt Samferdselsanlegg og Teknisk infrastruktur, f_kjøreveg, felles privat f_annen veggrunn grøntareal, felles privat o_kjøreveg, offentlig o_gang/sykkelveg, offentlig 11.4 daa 8.0 daa 1.4 daa 0.8 daa 0.3 daa 0.5 daa 0.5 daa Arealstørrelse ny bebyggelse Nord på tomta: 1500 m2 BYA, ca 1450 m2 BRA, ca 1100 m2 netto dagligvare Sør på tomta: 1030 m2 BYA, ca 1450 m2 BRA (1+Uet), ca 1100 m2 netto storhandel Sum: 2530 m2 BYA, ca 2950 m2 BRA, ca 2200 m2 netto salgsareal Utnyttelse m. m. Bebygd areal BYA = 2530 m2 Parkering 56 x 18 m2 BYA = 1008 m2 Handlevogner 2 x 15 m2 BYA = 30 m2 Prosent bebygd areal % - BYA = 3568/8000 = 45 % Bruksareal næring BRA = 2900 m2 Bruksareal parkering BRA = 1008 m2 Handlevogner 2 x 15 m2 BYA = 30 m2 Prosent bruksareal % - BRA = 3938/8000 = 49 % Parkering Felles parkering er avsatt innenfor byggeområde med 56 bilplasser i henhold til planbestemmelser. Sykkelparkering er avsatt innenfor byggeområde med 20 sykkelplasser i henhold til planbestemmelser. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. Kunngjøring og varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 11. januar 2014 i Eidsvoll og Ullensaker Blad og på nettsidene til Eidsvoll kommune og Spor Arkitekter AS. Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev datert 7. januar 2014.

5 FAKTADEL 1.4 BAKGRUNN REMA 1000 ønsker å etablere en ny dagligvareforretning sør i kommunen, i kort avstand etter Dal-krysset på E6, og har derfor inngått avtale med Lund Eidsvoll om å disponere søndre del av deres næringstomt. En bolig som er omsluttet av næringstomten er ervervet av Dal Butikkeiendom AS med sikte på å bygge en dagligvareforretning. Lund Eidsvoll og REMA Eiendomsutvikling Øst AS har sammen etablert selskapet Dal Butikkeiendom AS med formål å reise forretningsbebyggelse innenfor planområdet. Det er behov for å omregulere boligtomten til forretning og å endre næring til også å omfatte detaljhandel. 1.5 PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer - Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Rikspolitisk bestemmelse for handel, service og senterstruktur, Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene, Gjeldende overordnede planer Planområdet er både i arealdelen av Eidsvoll kommuneplan og i planforslaget for avsatt til eksisterende næringsbebyggelse og en bolig. Gjeldende regulering Gjeldende plan er fra 1999: Del av gnr 96, bnr 6 og 24, og regulerer tomtene til forretning, lager m.v. og TU = 50 % samt til en bolig med TU = 25 %. Pågående planarbeid Statens vegvesen har varslet regulering av ny rundkjøring i krysset Vestbysvingen: Kolonivegen X Trondheimsvegen. Undergang for G/S-veg forutsettes opprettholdt Andre forhold Dal Butikkeiendom AS har ervervet boligeiendommen Skinnstudumpa 15, med sikte på å rive boligen og bygge ny forretning. Boligen har den siste tiden vært i bruk som fritidseiendom. 1.6 EKSISTERENDE FORHOLD Naboskap Planområdet ligger til Skinnstudumpa. Veien gir atkomst til Montér byggvarehus, en KIWI-butikk og bilforretning i nord. Veien betjener ca. 25 boliger, de fleste med atkomst fra felles avkjørsler og fra stikkveien Mofaret. Innerste del av Skinnstudumpa er blindvei og gir atkomst til noen boliger i Ullensaker kommune.

6 1.6.2 Andre tema Det går en elektrisk høgspentledning på 22 kv fra Hafslund over søndre del av planområdet og frem til trafo i Skinnstudumpa ved tomtegrense i sør. Antatt minste byggeavstand fra senter ledningstrase er 10 m (oppgitt minsteavstand er 6,12 m fra nærmeste leder). 1.7 PLANFORSLAGET Planforslaget innebærer at det kan bygges en dagligvarebutikk på inntil 1500 m 2 grunnflate og et forretningsbygg på inntil 1030 m 2 grunnflate. Bebyggelsen skal ha en maks byggehøyde på 6 m mot atkomsten, noe som tilsvarer en maks gesims på kote + 210,0. Over gesims tillates oppført tekniske rom innenfor maks 15 % av øvre tak. Dagligvareforretningen er i én etasje med et salgsareal på ca 1100 m 2 og et lavere bygg med varemottak og økonomifunksjoner. Forretningsbygget mot sør tillates oppført med én etasje pluss en underetasje/kjeller der terrenget ligger til rette for dette. Planforslaget viser to avkjørsler fra offentlig veg, hvor den nordligste kun er for innkjøring. Mellom byggesonene er det avsatt plass for felles parkering. Regulert offentlig gang/sykkelvei (o_gang/sykkelveg) forlenges langs hele planområdet frem til felles avkjørsel ved tomtens sørgrense. Tidligere regulert tomtegrense mellom Skinnstudumpa 5 (Montér) og planområdet oppheves og erstattes av ny grense som vil følge oppsatt gjerde og gå sør for eksisterende lagerbygning på nr 5. Del av tidligere regulert turveikorridor legges til nr 5 og med samme bruk Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder Forretningsformål opprettholdes under formålet Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5, nr 1) Forretning. Veiene ligger under formålet Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5, nr 2) offentlig kjøreveg (o_kjøreveg) og felles privat kjøreveg (f_kjøreveg), felles privat grøntareal (f_annen veggrunn-grøntareal) og offentlig gang/sykkelveg (o_gang/sykkelveg). Det er medtatt som Hensynssoner (pbl 12-6) H550_Hensyn landskap grøntbelte i 8 m bredde på forretningstomta mot vest, og H370_Høyspenningsanlegg (inkl høyspenkabler) med byggeforbudsbelte i sør. Bebyggelsen foreslås plassert 7 m fra kant regulert vei, som tilsvarer 16 m fra midt regulert Skinnstudumpa. Byggehøyde fastsettes ved gesimshøyder. Forretningers 1. etasje vil ligge ca. ½ m over Skinnstudumpa.

7 Forslag til reguleringsplan

8 1.7.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser Utforming Byggene foreslås utført som enkle volum med tydelig lokaliserte og universelt utformete inngangspartier. Landskap og utomhusplan Tomten inngår som del av et større næringsområde. Ubebygde deler av tomten utenfor parkerings- og kjørearealer opparbeides parkmessig. Mot vest er det avsatt et 8 m bredt vegetasjonsbelte. Trafikkforhold Vegene for kjørende og gående knytter seg til eksisterende veganlegg ved tomta. Gang/sykkelveien langs Skinnstudumpa inngår som del av turveiforbindelse mellom Bjørnsrud skog, via Vestbysvingen og forbi Fjellet mot turterrenget mot Hurdalssjøen. Hensynssoner og båndleggingssoner Sone for grønnstruktur/vegetasjonsbelte (H550_ Hensyn landskap) og sone for båndlegging til høgspentledning (H370_Høyspenningsanlegg, inkl høyspentkabler) er avgrenset i plankartet. Miljøfaglige forhold Overvann forutsettes etter planbestemmelsene fordøyd på egen grunn. Miljøoppfølgingsprogram utarbeides som del av byggesak. Risiko- og sårbarhet Det vises til vedlagte Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er ikke definert alvorlige konsekvenser ved tiltaket som krever oppfølging ut over det planforslaget bestemmer. Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring Det forutsettes i planbestemmelsene at gangvei langs tomta skal opparbeides etter planer godkjent av kommunen og ferdigstilles før innflytting kan skje. Dokumentasjonskrav Fylkeskommunen stiller krav til redegjørelse for i hvilken grad overordnede politiske mål kan oppfylles gjennom reguleringssaken. Som del av planmaterialet foreligger det som vedlegg en handelsanalyse fra Vista Analyse og en trafikkvurdering fra ViaNova Plan og Trafikk. 1.8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget. Planforslaget innebærer at det innenfor et regulert næringsområde kan etableres inntil 1500 m2 dagligvarebutikk. En eldre feriebolig rives. Det vil bli økt trafikk i Skinnstudumpa, men neppe vesentlige endringer sammenliknet med tidligere reguleringsformål. Det vurderes som sannsynlig at beboerne i Dalområdet og store deler av Råholt vil legge en større del av sitt dagligvareinnkjøp til Eidsvoll kommune, og at det samlete trafikkarbeidet vil bli noe redusert og med tilsvarende mindre miljøbelastning. Overordnede planer og mål Kommunen har som mål å utvikle Råholt og Dal som sentrumsområder. Fylkesmannen har i sitt forventningsbrev i 2013 til kommunene vist til at daglighandel bør legges der folk bor.

9 Forslagsstiller mener at en butikk i Skinnstudumpa kan demme opp for den betydelige handelslekkasjen ut av kommunen, og vil innebære at innkjøp av dagligvarer kan skje nær der folk bor og med redusert trafikkarbeid. Det vises til at det er andre formål enn dagligvarebutikker som kan styrke en fremtidig sentrumsstruktur i kommunen. Etablering av dagligvareog storhandel på Dal ved Vestbysvingen vil i beskjeden grad svekke grunnlaget for en fremtidig byutvikling på Råholt. Ved Dal stasjon er befolkningsgrunnlag for lite som grunnlag for etablering av en dagligvarebutikk til. Stedsutvikling Tomten i Skinnstudumpa utgjør del av et større næringsområde som er avsatt i kommuneplanen for næringsutvikling. Området ligger nær Dal-krysset på E6. Handelsanalysen viser til at etablering av en dagligvareforretning kan ha positive virkninger for utviklingen av næringsområdet sør i kommunen. Barn og unges interesser Området er ikke i bruk av barn og ungdom og berører i liten grad deres interesser. For boligbebyggelsen øst for Skinnstudumpa er det avsatt hensiktsmessige leke- og oppholdsarealer. Planforslaget fører gang/sykkelvei frem til overordnet G/S-veinett og med mulighet for trygg kontakt til større friluftsområder mot vest. Landskap Tomta ligger i et flatt landskap, har sparsomt med vegetasjon og er ikke eksponert i et større landskapsrom. Trafikkforhold Skinnstudumpa ligger med god og direkte atkomst fra overordnet vegnett. Trafikken i Skinnstudumpa vil øke, jf. trafikkvurdering. Det opparbeides atskilt gang/sykkelveg fram til og langs planområdet. Estetikk og byggeskikk Utbyggingen vil følge opp en storskala bebyggelse i et større næringsområde som omfatter både ØRN og området ved Vestbysvingen. Kulturminner Det er ikke registrert verken eldre eller nyere tids kulturminner i planområdet. Sosial infrastruktur Dagligvarebutikken vil ligge i samme område som barneskole og barnehage. I handelsanalysen begrunnes det hvorfor de ulike virksomhetene vil ha gjensidig nytte av geografisk nærhet for beboerne i området. Teknisk infrastruktur Kommunen opplyser at tomta kan knyttes til offentlig vann-, avløps- og energinett. Universell utforming Tomten vil bli opparbeidet tilnærmet flat og med universell utforming, også innenfor forretningsarealet, og vil derfor ikke medføre konsekvenser for forflytningshemmede. Naturmangfold Tomten antas å være tidligere beitemark og preges i dag av oppslag av pionervegetasjon, og er derfor uten særlige interesser knyttet til biologisk mangfold

10 Risiko- og sårbarhet ROS-analysen trekker ikke frem særlige forhold som krever tiltak i byggesak ut over rammer gitt i plankart og bestemmelser og vanlige krav i lov og forskrift. Økonomiske konsekvenser Planforslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Juridiske forhold Planbestemmelsene stiller rekkefølgekrav om opparbeidelse av vegnett. Andre forhold Noen av naboene vil få noe mindre solinnfall på eiendommen på kveldstid. På dagtid vil det ikke være endringer for naboene. 2 MEDVIRKNING 2.1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET Varsel ble kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad 11. januar 2014 med frist for uttalelser 10. februar Liste over innkomne bemerkninger 1 Statens Vegvesen Region øst Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune NVE Eidsvoll Syd AS v/ Prosjektkompaniet Skinnstudumpa 14, Lene Zander Løkken Skinnstudumpa 8A, 10, 14, Andreassen/Kollerud/Løkken Skinnstudumpa 16, Karin og Svend Flåhagen Mofaret 2, Egil og Inger Johanne Prøven Sammendrag av innkomne bemerkninger 1 Statens vegvesen redegjør for plansituasjonen i området, og viser til at de har varslet oppstart av detaljregulering for krysset fv 501 Kolonivegen/Trondheimsvegen. Det planlegges en rundkjøring som forventes ferdigstilt i løpet av Undergangen for gang/sykkelvei skal beholdes. Vegvesenet vil komme tilbake med merknader og ev krav i forbindelse med offentlig ettersyn av planen for Skinnstudumpa. 2 Fylkesmannen registrerer at det planlegges 1500 m2 detaljhandel og 1500 m2 storhandel, og anbefaler at det ikke avsettes mer enn 17 bilplasser/1000 m2 detaljhandel og 14 bilplasser/1000 m2 storhandel. Det vises ellers til overordnede føringer i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av Fylkeskommunen viser til befaring på stedet 22. januar. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. En nærmere utredning av fornminneinteressene anses som unødvendig. Dersom man støter på fornminner under anleggsarbeider, skal dette straks varsles i henhold til kulturminneloven. Fylkesmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Parkeringsdekningen bør holdes lav, og ved utforming av bebyggelse og parkering må det legges vekt på forholdet til omgivelsene og grøntområder. Det imøteses illustrasjoner og helst en enkel 3Dmodell. 4 NVE har på grunn av redusert bemanning vist til sin standardtekst om flomfare, inngrep langs vassdrag, marin kvikkleire og skredfare, og ber om at deres retningslinjer følges.

11 5 Eidsvoll Syd kjøpte i 2013 gnr 96, bnr 438 langs Kolonivegen. Regulert avkjørsel er inn fra Skinnstudumpa. Eier kan ikke godta at avkjørselen opptas av foreslått bygning. Den viste avkjørsel som krysser parkeringsplassen til REMA/forretning anses som lite hensiktsmessig med blanding av myke trafikanter og bil- og tungtrafikk til egen eiendom. Det bes om at regulert avkjørsel opprettholdes. 6 Beboer i Skinnstudumpa 14 ser at de vil bli direkte og betydelig berørt av utbyggingen på negativt vis. Dette er i dag en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Det vises til kronisk sykdom, og risiko for økte helseplager og et mindre trygt nærområde for barna. En ev flytting kan føre til et stort økonomisk tap for familien. Det var bolig over veien i planområdet da de flyttet inn i Denne blir nå erstattet med forretning, noe som gir et diametralt annet naboforhold. 7 Naboene i Skinnstudumpa 8A, 10 og 14 er bekymret for trafikkutvikling i form av støy og høy fart. De ønsker derfor støyskjermingsvegger. Økt trafikk vil føre til mindre trygge forhold for barna og kan føre til risiko ved kryssing av veien. Det bør etableres fartsdump slik at bilister er nødt til å bremse ned ved kjøring til butikken. 8 Beboere i Skinnstudumpa 16 er usikre på hvor det tenkes at turveien fra Bjørnsrud skog skal legges. De mener at det er for trangt mellom eiendommene nr 14 og 18 og at en turveifremføring kan ødelegge avkjørselen til egen eiendom. 9 Eier av Mofaret 2 viser til at ettermiddagssolen vil bli borte med et 8 m høyt bygg på andre siden av veien og eiendommen vil miste verdi. En slik utbygging burde heller legges til industriområdet (ØRN). Det vil bli mye trafikk og støy i blindveien. Forslagsstillers kommentarer til innkomne bemerkninger 1 Ingen kommentarer. 2 Antall bilplasser bør stå i forhold til forventet kapasitet i forretningsbyggene. Så godt som all dagligvarehandel i tilsvarende områder skjer pr bil. Det er uønsket at parkering skal belaste deler av tilliggende veinett. Det er under arbeid en handelsanalyse som vil bli fulgt opp av en trafikkvurdering. Resultatene fra disse arbeidene vil bli sett i sammenheng med Fylkesmannens forventningsbrev og resultatene innarbeidet i endelig planforslag. 3 Parkering, se pkt 2. Det vil som del av planforslaget bli utarbeidet en digital 3Dmodell som viser terreng, veier og bebyggelse. 4 Det vil bli redegjort for tomtens grunnforhold og bæreevne. Dette vil inngå som del av en konsekvensvurdering. 5 For eiendommen 96/438 mot Kolonivegen er det lagt frem et materiale som viser en omfattende framtidig utbygging. Denne utbyggingen baserer seg på etablering av et nytt rundkjøringskryss i Kolonivegen syd for Trondheimsvegen. Dette krysset kan gi fremtidig atkomst også til både Montér byggevarer og REMA/forretning. En slik løsning kan skjerme lokale beboere mot økt trafikk. Felles avkjørsel er lagt tilbake syd i planområdet under kraftledningen, men trukket noen meter lenger sydover. 6 Det er ikke aktuelt å åpne Skinnstudumpa for gjennomgangstrafikk. Se ellers pkt 7. 7 Eksisterende gang/sykkelveg vil bli forlenget langs Skinnstudumpa som del av prosjektet med krav til opparbeidelse før innflytting. Det er neppe grunnlag for å etablere støyskjerming mot naboene. Dette og eventuelle trafikksikringstiltak vil bli vurdert i planarbeidet. 8 Det finnes flere mulige traséer for en turvei fra Bjørnsrud skog og forbi tomta. Det er en mulighet å følge daldraget vest for tomta og krysse under Kolonivegen, eller å følge ny gang/sykkelveg nordover, fram til dagens undergang som blir del av nytt rundkjøringskryss. 9 Det vil i saken bli laget soldiagram som viser hvordan nye bygg kan berøre naboene. Industriområdet ØRN er, med sin beliggenhet, ikke aktuelt som sted for ny dagligvareforretning.

12 3 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 3.1 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Planforslaget baseres på tre premisser: - Enkel og tidssparende handel på vei hjem for de bosatte sør i kommunen. - Redusert bilbruk knyttet til dagligvarehandel, redusert bruk av energi. - Foreslått dagligvareetablering i Skinnstudumpa går ikke på bekostning av utviklingen i kommunens utpekte sentre. Eidsvoll kommune har i sitt kommuneplanforslag utpekt Eidsvoll sentrum, Råholt, Dal og Minnesund som prioriterte områder for sentrumsutvikling. I begrepet sentrum ligger at stedet skal ha et sammensatt tilbud innenfor handel, tjenester og kultur. En dagligvarebutikk er i seg selv ikke et senter, men kan være et lokalt tilbud til omliggende boligområder, på linje med barnehager og grunnskoler, normalt i gangavstand. Eidsvoll er en kommune hvor arbeidsreisene i all hovedsak skjer med bil. Dette skyldes både eksisterende bosettingsmønster, men også hvordan og i hvilken grad det kollektive transportnettet er bygget ut. Jernbanestasjonene Dal og Eidsvoll verk (på Råholt) dekker en del av bosettingen sør i kommunen, men vil kreve utstrakt bilbruk og tilsvarende parkeringsplasser ved stasjonene for å kunne ta imot flere reisende. Tilbudet av lokale matebusser og tverrgående kollektivforbindelser er beskjedent. Det er usikkert om det er et samfunnsmessig grunnlag for å etablere et vesentlig bedre tilbud. Det er få alternativer til å bruke egen bil til arbeidsplassene på Gardermoen flyplass og industriområdene. I dag går bussrute 811 to ganger i timen i rush og en gang i timen utenom rush, i begge retninger, fra Eidsvoll stasjon via Eidsvoll verk stasjon og Dal stasjon til Jessheim stasjon. En vesentlig del av arbeidsreisene for beboerne i Dal/Råholt-området skjer på E6, tar av i Dal-krysset og kjører Kolonivegen nordover til Vestbysvingen. Ved Trondheimsvegen fordeler trafikken seg i retning Råholt og mot Dal stasjon. E6 nordover mot Eidsvoll verk har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mens Kolonivegen har en ÅDT på kjøretøy. En vesentlig begrunnelse for å lokalisere dagligvarebutikk ved Vestbysvingen må være å lette den daglige reisen mellom arbeidsplass, barnehage, skole og butikk, og som resultat gi en reduksjon i den daglige utkjørte distanse og med redusert belastning på veinettet. For reisende som kommer til Eidsvoll verk og Dal stasjon er det dekning innenfor dagligvaresektoren. En etablering av dagligvarebutikk i planområdet vil ha ingen eller beskjeden innvirkning på utviklingen innenfor de prioriterte sentrumsområdene. Det er ikke behov for flere dagligvareforretninger på Råholt. Dal stasjonsområde vil ikke i overskuelig fremtid få et markedsmessig grunnlag for flere etableringer av dagligvare grunnet et begrenset antall bosatte, sentrumsområdets manglende attraktivitet og beliggenheten i transportnettet. Vurderinger knyttet til dagligvarehandel, lokalisering og reisemønster Dagligvarehandel til fots forekommer stort sett når avstanden til boligen er mindre enn m. Bare i de tettest bebygde delene av byer og tettstedsentre bor det så mange personer innen kort gangavstand fra dagligvarebutikker at en betydelig andel av handleturene foregår til fots. Eidsvoll kommune har i svært liten grad slike tette områder. Dagligvarehandel i Eidsvoll kommune vil mest sannsynlig i overskuelig fremtid foregå med bil. En familie på fire handler tre til fire tonn dagligvarer årlig. Eidsvoll kommune og Dal har de siste årene hatt handelslekkasje som gir unødvendig bilkjøring. Det vil være hensiktsmessig om de ulike områdene i kommunen har dagligvare-

13 butikker som betjener egne innbyggere, både for å unngå unødvendig bilkjøring internt i kommunen, og for å begrense bilkjøringen og handelslekkasjen ut av kommunen. Med økt handel innenfor kommunen følger flere arbeidsplasser. Redusert bilbruk gir en miljøgevinst. Hvis kommunens innbyggere skal bli mindre avhengig av bil i fremtiden, bør boligbyggingen skje gjennom utvikling av bymessig bebyggelse rundt kollektivknutepunktene som gir gangavstand til daglige gjøremål, ikke gjennom nye boligområder i ytterkant av eksisterende enebolig- og rekkehusbebyggelse, slik forslaget til revidert arealdel av kommuneplan i for stor grad la opp til. Dette er utfordrende å få til i en situasjon hvor alle kommunene i regionen konkurrerer om å tiltrekke seg eiendomsaktører, innbyggere og kunder. En sterkere regional samordning av bl.a. utbyggingsmønster, kollektivtilbud og parkeringspolitikk er nødvendig. Selv om det i Eidsvoll de kommende årene legges til rette for sentrumsutvikling og tett boligutbygging ved sentrene, vil det meste av dagligvarehandelen i kommunen mest sannsynlig foregå med bil også i årene som kommer. For nærmere redegjørelser vises det til handelsanalyse og trafikkvurdering.

14 3.2 FORSLAGSTILLERS ILLUSTRASJONER Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslaget. Illustrasjonsplan

15 Snitt A Snitt B

16 Oversikt fra sørøst Oversikt fra vest

17 Oversikt fra nord

18 Sol og skygge 15. mai kl. 15 Sol og skygge 15. mai kl

19 Temaskisser gangveg/turstiforbindelse fra Bjørnsrud skog mot Vestby og Fjellet

20 4 KOMMUNENS VURDERING 5 VEDLEGG 5.1 Plankart (pdf og sosi) 5.2 Forslag til reguleringsbestemmelser (word dok.) 5.3 Annonse og varslingsbrev (pdf) 5.4 ROS analyse (pdf) 5.5 Utvikling av varehandel i Dal Råholt, VISTA analyse (pdf) 5.6 Trafikkvurdering, Dagligvareetablering på Dal, ViaNova (pdf) 5.7 Illustrasjonsplan (pdf) 5.8 Snitt A (pdf) 5.9 Snitt B (pdf) 5.10 Lengdeprofil felles atkomstvei (pdf)

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B Utarbeidet: dato 26.06.2015 Sist revidert: dato 29.09.2015 INNHOLD 1 HOVEDTREKK I PLANENDRINGEN... 1 2 3 1.1 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG SITUASJON...

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE Steinkjer 20. sept 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Sandholt næringsbygg, Maura

Forslag til detaljregulering for Sandholt næringsbygg, Maura Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2013/3560-22 Arkiv: L12 Saksbehandlere: Anne Kathe Andresen og Anne Lise Koller Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og utviklingsutvalget 02.12.2014 Forslag

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 16 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25 Detaljert reguleringsplan 7.juni 2010 Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE PER STRAND EIENDOM AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 Planbeskrivelse hålogaland plankontor as JULI 2016 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1.

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer