Driftsplanlegging. utfordringer og muligheter i Stjørdal Torill Margrete Mevik tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsplanlegging. utfordringer og muligheter i 2014. Stjørdal 25.03.2014 Torill Margrete Mevik tlf 90228570"

Transkript

1 Driftsplanlegging utfordringer og muligheter i 2014 Stjørdal Torill Margrete Mevik tlf

2

3 Økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag - organisering Oppdragsgiver: Fylkesmannnen i Sør-Trøndelag Finansiering: BU-midler IN 50 % / FMST 50% Prosjektleder: Torill Margrete Mevik i 30% stilling i 2013 Prosjektgruppe: Aud Kvalvik, Innovasjon Norge Pål Martin Daling, FMST Kim Olsen Stokke, Selbu kommune Styringsgruppe: Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Tore Bjørkli, FMST Ressursgruppe: Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Tore Bjørkli, FMST Ola Mogstad, TINE Ingeborg Forbregd, Norsk Landbruksrådgivning Sigrun Hestenes, Nortura Anja Gotvasli, SpareBank 1 SMN Jostein Vasseljen, Melhus Regnskap AS Inger Murvold Knutsen, NILF Lars Morten Rosmo, Sør-Trøndelag Bondelag

4 Driftsplanlegging egen erfaring: 1985: NLH, Ås: landbruksøkonomi 1985: Fylkeslandbrukskontoret: ekstraordinære investeringstilskudd 1986: Norges Bank: regnskapsanalyser, bedriftsanalyser 1988: Skaun kommune: jordbrukssjef/ leder næringskontor 199? Fylkeslandbrukskontoret: NORKAP-instruktør 1999: MelhusBanken: bedriftsrådgiver 2007: SpareBank 1 SMN: bedriftsrådgiver 2011: FMLA: rådgiver økonomi 2013: FMLA/ IN: Økonomiforum i landbruket i S-T 2014: Privat rådgiver/ driver av Konstadtunet

5 Økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag Mål om å løfte frem den viktige rollen økonomirådgivere og driftsplanleggere har i Sør-Trøndelag og fagmiljøet blant dem kvaliteten på driftsplanene som sendes inn til IN (produkt og prosess) kommunenes rolle ved søknader til IN (FM som kompetansesenter for kommunene )

6 Utført i Økonomiforum : Større fagdager for økonomirådgivere i Sør-Trøndelag Fagdag for driftsplanleggere Fagdag for kommunene (IN) Diskusjonsmøter med ulike fagmiljø (TINE STØ, NLR) Deltatt på fagkurs for å kunne formidle siste nytt Hatt møter/diskusjoner med andre fagmiljø/ prosjekt (Kompetanseløft trøndersk landbruk, Best på melk, SPAMA, regnskapsførere mfl) Møte i ressursgruppa for prosjektet Diskusjonsmøter med enkelte kommuner Gårdsbesøk etter utbygginger Gjennomført 3 oppstartsmøter Utvikla modell for bruksutbyggingsprosess Utarbeidd sjekkliste for tekstdelen til driftsplan

7 Bakgrunn - landbruket store strukturendringer? endringer i familiestruktur? økt kostnadsnivå? endringer blant leverandørene? endringer i marked/ markedsregulering? endringer i rentenivå? endring i tilgang til kvalifisert arbeidshjelp? endringer i jordbruksavtalen? økt risiko (økt sannsynlighet for uforutsette hendelser og mer alvorlige konsekvenser) økt krav til driftsledelse

8 Bakgrunn - rådgivere økt krav til kvaliteten på økonomirådgivinga privatisering? skjerpa krav til inntjening? mange aktører? variabel kompetanse? varierende samarbeid? konkurransesituasjonen mellom rådgivere? konkurransesituasjonen mellom banker?

9 Bakgrunn - rådgiverkompetanse Kompetanse er ferskvare vi har spisskompetanse bare på de fagområdene vi arbeider med til enhver tid Komplekse rådgivningsoppgaver må derfor systematisk løses av fagfolk fra ulike fagmiljø i fellesskap (NTNU: Eksperter i team ) Samarbeid krever ekstra initiativ og energi der fagfolk ikke er samlokalisert

10 Rådgiverrollen.avhengig av vår faglige ambisjon som rådgiver: heie frem alle prosjekt og sende driftsplanen videre uansett eller la tallene få konsekvenser og gi konkrete råd?

11 Bakgrunn - holdninger: Driftsplanleggingen som foregår er en proforma sak som gjøres for å få innvilget tilskudd i Innovasjon Norge Det kan ikke fokuseres så mye på økonomi, for da blir det ikke produsert nok mat i fylket Det kan ikke stilles for strenge krav, for da blir det jo ingen som bygger ut Det kan ikke brukes for mye tid på planlegging, for da blir det så dyrt

12 for mye tid på planlegging, for da blir det så dyrt Jo no ska du hør, det gikk itj helt som vi hadd tenkt æ vart sjuk kjærringa for d vart 50% dyrar enn kostnadsoverslaget ka gjør vi no? entreprenøran begynt å krangel sæ imellom d vart så vi leasa all IMEK, for lånebeløpet gikk med t div uforutsett vi må lån på mer, for vi hadd jo tenkt å hjelp sønnen med kr 100 i året til utdanning vi træng mer, så vi må bare sætt høtta i pant likevel

13 Enighet om at økonomi må ligge i botnen? at vi ønsker et robust sør-trøndersk landbruk? Robust drift kjennetegnes ved at den er i samsvar med familiens langsiktige mål godt forberedt på forutsigbare hendelser og tåler uforutsigbare hendelser

14 Da må vi altså forholde oss til hva er familiens langsiktige mål i forhold til økonomi, arbeidsomfang og annet? hvilke hendelser kan vi forutse og forberede oss på? på hvilke områder kan det skje uforutsette hendelser og i hvilken grad vi bør ta høyde for dem?

15 Rådgivere/ samarbeidspartnere: Leverandører Kunder Forsikring Private rådgivere Andre gårdbrukere TINE Norsk landbruksrådgivning NORTURA Regnskapskontor Kommunal landbruksforvaltning Innovasjon Norge Privat bank

16 Rådgivere/ samarbeidspartnere:

17 Driftsledelse og risikostyring RÅDGIVER? Off. rammebetingelser RÅDGIVER? RÅDGIVER? Økonomi RÅDGIVER? leverandører/ kunder driftsledelse tekniske forhold RÅDGIVER? arbeidskraft (planlegging, RÅDGIVER? styring, plante- evaluering) privat forbruk/ produksjon private prosjekt husdyr- annen produksjon næring RÅDGIVER? skog / RÅDGIVER? Utmark RÅDGIVER? RÅDGIVER?

18 Resultatregning totalt Regnskap Plan Lønnsomhet + Driftsoverskudd i jordbruket #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! + Driftsoverskudd i skogbruket #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! + Driftsoverskudd i tilleggsnæring + Lønnsinntekter, pensjoner og lignende + Familiens arbeid på nyanlegg + Kapitalinntekter + Renteinntekter - Renteutgifter og kår = Nettoinntekt #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! Investering og finansiering + Nettoinntekt #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! - Privatforbruk (inkl. avskrivninger) - Skatter + Skattefrie inntekter = Endring i egenkapital (sparing) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! + Avskrivninger (tilbakeført) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! = Selvfinansiering #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! - Avdrag langsiktig gjeld = Tilført etter avdrag (I) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! +/- Endring i langsiktige krav + Investeringer i anleggsmidler - Salg av anleggsmidler - Tilskudd til anleggsmidler - Ny langsiktig gjeld = Nødvendig restfinansiering av inv. (II) Endring i arbeidskapital (I - II) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI!

19 Produkt: Sjekkliste driftsplan (1) Beskriv følgende: Forretningside og strategi Samlet virksomhet på gården i dag (inkl beskrivelse av eier, hjemmelshaver, driver, brukerfamilie) Beskrivelse av evt nytt investeringsprosjekt Nærmere beskrivelse av hvert av følgende punkt: (NB!!: Alle økonomiske konsekvenser innarbeides i planen) Ressursgrunnlag og ressursutnyttelse Jord (dagens drift?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov? eget areal, leiejord, avlingsnivå, spredeareal, transportavstand, grøftebehov mm?) Skog (dagens drift?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov? areal, produksjonsevne, mulig avvirkning, transportavstand, behov for kulturtiltak, nødvendig med vegbygging? mm) Utmarksressurser (dagens utnytting? muligheter fremover? grunnlag for jakt, fiske, naturopplevelser mm, grunneiersamarbeid? andre rettigheter?) Bygningsmassen (alle bygninger) (dagens bruk?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov?) Maskiner/ redskap (dagens maskinpark? vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov?, tilstrekkelig kapasitet for ny drift? nabosamarbeid? leiekjøring aktuelt?) Husdyr (dagens besetning? Konkret plan for utvidelse av dyretall? avdrått/ produksjonsevne?) Personressurser (dagens arbeid? behov for økt kompetanse? behov for økt kapasitet? nødvendig og mulig med innleid hjelp?, tilstrekkelig kompetanse på driftsledelse?, tilstrekkelig gjennomføringsevne? prosjektet forankra i hele familien?) Annen næring (dagens drift?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov?)) * Privat forbruk (investeringsbehov?)

20 Økonomi/ driftsledelse Sjekkliste driftsplan (2) Kostnadsoverslag/ investeringsbudsjett (inkl alle nødvendige investeringer nevnt i tidligere pkt, uforutsette kostnader 5/10/20%?, byggelånsrenter tatt med? investeringskostnadene minimert? planlagte private investeringer tatt med? fremdriftsplan?) Driftsbudsjett / økonomisk oversikt (resultat av eksisterende drift lagt til grunn? faste kostnader tilstrekkelig økt? eget budsjett for investeringsprosjektet? alle næringsinntekter tatt med?, lønnsinntekt?, private inntekter/ utgifter gjennomgått?, tatt høyde for renteøkning?, betjeningsevne gjeld? tæringsevne/ hvor store endringer av forutsetningene tåles? privatforbruk?, inntekt ektefelle?, pensjonsgrunnlag begge ektefeller/ samboere OK? utvikling av gjeld og egenkapital?) Finansieringsplan (eget arbeid realistisk kombinert med eksisterende drift?, egne midler tilgjengelig?, lån, leasing, egenkapitalandel? finansieringsbekreftelse på evt privat lån? gjeld pr kvoteliter? sikkerhet for lån? alternativ verdi eiendeler?) Likviditet (mva i byggetida?, byggelån nødvendig? driftskapitalbehov i byggetida? tilstrekkelig driftskredittbevilgning etter utbygging?) Skattemessige og avgiftsmessige konsekvenser (mva OK?, gjsnittsligning skog? kontroll på langsiktige skattevirkninger? skogfondordningen utnytta?) Forsikring (alle eiendeler og all drift forsikra skade og ansvar?, forsikring av bygg under oppføring?, sykeforsikring i NAV? yrkesskade ansatte? personforsikring av nøkkelpersoner?) Byggeprosjektet (pristilbud/ anbud? byggeledelse?, byggekontrollør?, byggherreforskriften OK? kontrakter? Totalentreprise/ delte entrepriser? byggemøter? garantistillelse OK? tilstrekkelig strøm tilgjengelig?) Samdrift (samdriftskontrakten OK?, kontrakten tinglyst på alle eiendommer? organisering av samdrifta DA eller SA? prioritering av utbetalinger beskrevet ved SA? driftsfelleskap? tilgang til alle nødvendige ressurser sikra ved avtaler? exit beskrevet i avtalen?) Rettigheter/ plikter/ tillatelser (mjølkkvote, mulighet for kvotekjøp eller kvoteleie?, konsesjonsgrenser? jakt- og fiskeretter, kårforpliktelser, bruksretter mm, nødvendige tillatelser kartlagt/ innhentet? rettigheter tinglyst? rettigheter tinglyst på riktige gnr/bnr? foranstående heftelser OK? miljømessig forsvarlig utbygging? planlagt drift ihht alle aktuelle lover og regler? brreg.no OK?) Leverandører, samarbeidspartnere i produksjonen, kunder, marked (leveringsdyktige? kvalitetssikkerhet OK? seriøs? langsiktig? konkurransesituasjon? markedsadgang? bransjeutsikter fremover?)

21 Sjekkliste driftsplan (3) Risiko beskrives, vurderes og minimeres Følsomhetsanalyser på de viktigste risikofaktorene (Hva skjer hvis? / Behov for plan B? ) Økonomi/ ledelse: Uforutsette kostnader? Renteendring? Utsatt oppstart/ endringer i fremdriftsplanen? Kunder betalingsvilje og evne? Brukerfamiliens kapasitet, kompetanse, holdning til prosjektet? Gjennomtenkt, langsiktig strategi ligger til grunn for prosjektet? Produksjon: Sykdom? Svakere resultat i innkjøringsperioden? Utsatt oppstart/ endringer i fremdriftsplanen? Tillatelser OK? Kvalitetssikring? / HMS? Samarbeidsproblemer / potensielle konflikter? Teknikk: * Leverandørene kapasitet og kvalitet? Marked: * Markedsutsikter? Rammebetingelser: Endring i rammebetingelser? Konsekvenser av klimaendringer? Vedlegg/ dokumentasjon: Driftsplan med kommentarer (jfr sjekkliste) Regnskap/ næringsoppgaver fra eksisterende drift Selvangivelser og lønns- og trekkoppgaver Kostnadsoverslag investeringer Pristilbud/ anbud Kart Kopi av nødvendige avtaler/ tinglyste rettigheter Kopi av nødvendige tillatelser Finansieringsbekreftelse Bekreftelser fra - ansvarlig driftsplanlegger? - ansvarlig regnskapsfører? - ansvarlig produksjonsrådgiver?

22 flere alt. utredes valg av ett alt. GO? Oppstart Overtakelse ø k o n o m i Avklaring Foreløpige planer Detaljplanlegging Kontrahering Bygging Produksjon Hva er mulig/ hva vil vi??? Rådgiver? Endelig driftsplan Finansiering Foreløpig driftsplan Driftsplanlegger Bankforbindelse Privat bank IN? Likviditet OK? Timelister Konvertering byggelån? Driftskapital OK? Byggeregnskap Revidering av driftsplan p r o d Ressursgrunnlag Rådgiver? Alternative produksjoner vurderes detaljert produksjonsplanlegging Rådgivere? oppbygging av buskap Produksjonsnivå, avling, avdrått OK? t e k n i k k Aktuelle løsninger/ leverandører Rådgiver? Forprosjekttegn/ kostnadsoverslag Totalentreprise? Tekn. planlegger Detaljtegninger/ arbeidstegninger anbudsgrunnlag, anbudsrunde Entreprenør(er) Byggeledelse? Byggekontroll? Entreprenører byggekontroll SHA-plan FDVdokumentasjon overtakelsesf. Innkjøring Reklamasjon? m a r k e d Krav fra leverandører og kunder Leverandør? Kunder? Leiekontrakter? Kvotekjøp? Salgskontrakter? R a m m e b e t eksterne rammebetingelser Kommunen Kartlegging av konkrete lover, regler, planer, krav Forhåndskonfe ranser Søknader Kommunen Andre off etater. Alle off. godkjenninger OK Ferdigattest/ brukstillatelse? Kommunen Andre off etater?

23 Vi anbefaler følgende i bruksutbyggingsprosessen: Oppstartsmøte hvor alle aktuelle rådgivere involveres (regnskap, bank, produksjonsrådgivere, teknisk planleggere, kommunen, andre?) - gbr orienterer om status og tanker fremover - rolleavklaring -ansvarsdeling - risikokartlegging - fremdriftsplan - kontaktinformasjon utveksles Prosjektmøte(r) underveis - status ihht fremdriftsplan - behov for endringer? - gjennomgang av risiko-områder - behov for tiltak? - finansiering av resterende arbeid OK - behov for tilleggsfinansiering? - likviditet OK - behov for tiltak? Avslutningsmøte - overtakelsesforretning - evaluering - plan for videre drift/ revidering av driftsplanen - erfaringsring? - gårdsråd?

24 Bruksutbygging - vi anbefaler: at gårdbrukeren selv tar prosjektlederrollen, eller engasjerer prosjektleder som tar initiativ til oppstartsmøte, prosjektmøte(r) og avslutningsmøte som sørger for at alle tekniske og økonomiske planer er oppdatert og tilstrekkelig detaljert før oppstart som sørger for at alle aktuelle kontrakter er signert før oppstart som tar ansvar for helheten underveis i prosjektet (ressurstilgang, likviditet, fremdriftsplan, konsekvenser av endringer, byggekontroll, løpende risikovurdering, byggeregnskap ) som sørger for at nødvendig spisskompetanse utnyttes i prosjektet som tar ansvar for revidering av driftsplanen når utbygginga er ferdig

25 Vi anbefaler bruk av driftsplaner... som grunnlag for løpende driftsledelse (evaluering, forbedring og styring av drifta) som grunnlag for styring av bruksutbyggingsprosesser for å - involvere hele brukerfamilien i planleggingsprosessen og innarbeide familiens mål i planene! - samordne råd fra rådgivere med ulik spisskompetanse! - avdekke usikkerhet/ risiko og planlegge avbøtende tiltak! - lage et produkt som alle aktuelle aktører kan bruke!

26 LYKKE TIL - og takk for oppmerksomheten ERA Samdrift v. Arne Hernes, Ørland

Framtidsbonden og kompetanse. Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag

Framtidsbonden og kompetanse. Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag Framtidsbonden og kompetanse Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag Globalt perspektiv Verden trenger mer mat Om 40 år trenger verdens befolkning dobbelt så mye mat som det vi produserer i dag.

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Innovasjon Norge Trøndelag og storfe 16. mars 2017

Innovasjon Norge Trøndelag og storfe 16. mars 2017 Innovasjon Norge Trøndelag og storfe 16. mars 2017 Torill Margrete Mevik, Innovasjon Norge Trøndelag Tlf 90228570/ tomev@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no HVEM er vi? HVA driver vi med? HVORFOR?

Detaljer

Planleggingsverktøy for landbruket

Planleggingsverktøy for landbruket Planleggingsverktøy for landbruket VÅRE INTENSJONER Landbruket er en viktig del av Innovasjon Norge sitt arbeidsområde. Vi skal bidra til ei fremtidsretta og effektiv næring som gir grunnlag for langsiktig,

Detaljer

Planleggingsverktøy for landbruket

Planleggingsverktøy for landbruket Planleggingsverktøy for landbruket VÅRE INTENSJONER Landbruket er en viktig del av Innovasjon Norge sitt arbeidsområde. Vi skal bidra til ei fremtidsretta og effektiv næring som gir grunnlag for langsiktig,

Detaljer

Erfaringer med bruk av. Planleggingsverktøy for landbruket. Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn. Røros 14.

Erfaringer med bruk av. Planleggingsverktøy for landbruket. Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn. Røros 14. Erfaringer med bruk av Planleggingsverktøy for landbruket Røros 14.oktober Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn Ørland liten men.. - 5200 innbyggere - 72 km2 - sjø på 3

Detaljer

11/23/2016. Hva er et godt bruksutviklingsprosjekt?

11/23/2016. Hva er et godt bruksutviklingsprosjekt? Hva er et godt bruksutviklingsprosjekt? v/ Lyder Sund, Innovasjon Norge Formål til Innovasjon Norge (IN): «Vårt formål er å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv.» Hvor er du Hvor skal du? Hvorfor

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Lønnsomheten på store mjølkebruk

Lønnsomheten på store mjølkebruk Lønnsomheten på store mjølkebruk Spesialgransking blant bruk med 30-70 Seminar Steinkjer 16. mars og Trondheim 17. mars 2010, Knut Krokann Disposisjon Bakgrunn for undersøkelsen Sammenligningsgrunnlag

Detaljer

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Distriktskontoret i Bodø Utfyllende pressemelding fra NILF, 24.11.2005 Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Driftsgranskingene i jordbruket

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

MEG SELV. Leder for bedriftsmarkedet i Bud Fræna og Hustad Sparebank Jeg også har tro på fremtiden

MEG SELV. Leder for bedriftsmarkedet i Bud Fræna og Hustad Sparebank Jeg også har tro på fremtiden MEG SELV Christian Sollid 43 år 3 barn, gift med odelstaus Har jobbet som avløser på gård fra jeg var 15 år Bor på småbruk på Myrbostad Holder på med alt av dyr som jeg ikke tjener penger på Gris, hest,

Detaljer

Muligheter i å investere i bygg til ammeku

Muligheter i å investere i bygg til ammeku Muligheter i å investere i bygg til ammeku Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Agrovisjon 29. oktober 2016 1 Tveit Regnskap AS 2 Muligheter i investere i bygg til ammeku Dekningsbidrag god og dårlig drift

Detaljer

Effektivisere og utvide produksjonen? Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken-Hedmark

Effektivisere og utvide produksjonen? Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken-Hedmark Effektivisere og utvide produksjonen? Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken-Hedmark Sammen om å skape vekst og utvikling Landbruket Sparebanken Hedmarks grunnmur Landbruk i Hedmark viktigste næring! Sysselsetter

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Driftsøkonomien i landbruket

Driftsøkonomien i landbruket Driftsøkonomien i landbruket - status og utviklingstrekk Innlegg på økonomiseminar for landbruket 14.4-211 Siv Karin P. Rye og Inger Murvold Knutsen Tema Kort om driftsgranskingene Status og utviklingstrekk

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Bruksutbygging. Molde Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Bruksutbygging. Molde Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Bruksutbygging Molde 18.10.2017 Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal Bruksutbygging 1. Rammer/regelverk 2. Før bygging 3. Under bygging 4. Etter bygging 1. Rammer/regelverk Styringsredskap Forskrift

Detaljer

Risiko - Utbyggingsprosjektet og familien

Risiko - Utbyggingsprosjektet og familien Risiko - Utbyggingsprosjektet og familien Julie Tangstad og Anja Gotvasli Spesielle forhold i landbruket Risiko blir tydelig ved dødsfall, uførhet og samlivsbrudd. Ofte har en av ektefellene/samboerne

Detaljer

Presentasjon text

Presentasjon text 1 Bonden som byggherre Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark TEMA Din jobb i forhold til banken Hva ser banken etter Hva

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

BU (IBU)-støtte til investeringer i landbruket

BU (IBU)-støtte til investeringer i landbruket BU (IBU)-støtte til investeringer i landbruket Kommunens krav til søknad, dialog og rådgivning «Bonden som byggherre», Tynset Ylva Sneltvedt, 18.10.2016 Tynset og Alvdal kommune Investeringer i driftsbygninger

Detaljer

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Utfyllende informasjon til pressemelding 07.12.2017 Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket. Dette er en

Detaljer

Økonomi og bedriftsledelse

Økonomi og bedriftsledelse Kurs: Landbrukshelga 26 januar 2013 Økonomi og bedriftsledelse Økonomistyring og samarbeidsformer! Foredragsholder: Jens Kristian Nyerrød Vorma Økonomi & Regnskap SA Sparebankgården 2150 Årnes 1 Fra lønnstager

Detaljer

IBU møte Måltidets Hus

IBU møte Måltidets Hus IBU møte 2017 Måltidets Hus 29.03.17 Program for IBU dagen 10:00-10:45 Innledning Innovasjon Norge 10:45-10:55 Spørsmål og innspill 10:55-11:05 Pause TEMA: Biogassanlegg 11:05-11:50 Biogassanlegg fremtidens

Detaljer

Bruksutbygging Økonomi

Bruksutbygging Økonomi Bruksutbygging Økonomi 1. De store linjene Hva har du mest lyst til? Hva tidsperspektiv har du på drifta? Hva tenker eventuell neste generasjon? Aktuelt å selge garden eller jorda? Veivalg først, så planlegging

Detaljer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Fagmøte Solhaug grendehus 3. mars. Gunnar Aunsmo Tine Rådgivning og medlem

Detaljer

Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland

Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland 2016.10.19 Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland Presentasjon av Tron Ola Lundby og Syver Aasberg, Innovasjon Norge Rekruttering, utvikling og

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 ERFARINGER FRA SØKEREN Prosjekt: CSK Cageball Byggherre: CSK Anlegg Ansvarlig søker: Mantinia Utvikling AS v/ Svein O. Berg 26.05.2015 1 Hvordan skape verdier i en virksomhet

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift.

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. «God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. Strategiprosess Påbegynt juli 2012. Planlagt gjennomført innen april (våronn 2013) Ble case for å prøve ut samarbeid i rådgivingen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BEST PA MELK

PROSJEKTRAPPORT BEST PA MELK PROSJEKTRAPPORT BEST PA MELK Et prosjekt i regi av Meldal Bondelag, Orkdal Bondelag og Landbrukslaget Nord med fokus på bedre plånlegging, økonomistyring og driftsoptimålisering i melkeproduksjon. Side

Detaljer

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei,

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei, Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune Eiendomssjef Arne Schei, 18.02.2014 Organisering av investeringsprosjekter Alle investeringsprosjekter organisere i hht: Prosjekthåndbok For Hedmark

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Mål med Lykkelig som stor

Mål med Lykkelig som stor Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Pressekonferanse Steinkjer 13.01.2009 Borgny Grande og Per Helge Haugdal 1 Mål med Lykkelig som stor Få

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt. Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank

Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt. Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank Norsvin Gilde/Nortura SpareBank1 SR-Bank Avløyser 7 år 15 år 7 år 25 år Kjenneteikn ved robuste byggeprosjekt Resultatet skal

Detaljer

Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon

Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon Landbruksøkonomidagen i Midt Norge Seminar 15.03.2016 Jostein Vasseljen 16.03.2016 1 Divisjon Kart og statistikk Avdeling Driftsøkonomisk

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

Stor sauebonde Hvordan fa en god økonomi?

Stor sauebonde Hvordan fa en god økonomi? 24. februar 2015 Stor sauebonde Hvordan fa en god økonomi? Stig-Runar Størdal, rådgiver småfe Nortura SA Som forholdsvis nyansatt rådgiver i Nortura har jeg siste halve året fått flere henvendelser fra

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

Driftsøkonomien i landbruket

Driftsøkonomien i landbruket Driftsøkonomien i landbruket - status og utviklingstrekk I Trøndelag Innlegg på økonomiseminar for landbruket 18.04-2013 Inger Murvold Knutsen Tema Status og utviklingstrekk i Trøndelag Totaløkonomien

Detaljer

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank Tema Kort om Landkreditt bank Finansieringsformer Hvilke vurderingen gjøres ved behandling av lånesøknader Dokumentasjon Konsernet Landkreditt

Detaljer

Bonden som byggherre. Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark

Bonden som byggherre. Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark Bonden som byggherre Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark TEMA Din jobb i forhold til banken Hva ser banken etter Hva kan

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 29.01.2010 Referansenummer: NVQMHU Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Detaljer

Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret

Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret Eikelandsosen 18. mars 2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Investeringstilskott Landbruksretta verkemidlar Rentestøtte Lån Føremål Formålet

Detaljer

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum De neste 10 årene behøver vi 5000 personer med grønn høyere utdanning Skog Husdyr Plantefag Arealplanlegging I dag uteksamineres knapt 100 til sammen innafor denne sektoren

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

IBU-midlene Molde Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

IBU-midlene Molde Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal. IBU-midlene 2017 Molde 16.03.2017 Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal Styringsredskap Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Innovasjon Norge sin policy Regionalt

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø!

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT LOKALE FAGLAG Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde og småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i

Detaljer

! " " #$ %! " " +,-.! )/&0).*1&))&! "#! $%%!! #

!   #$ %!   +,-.! )/&0).*1&))&! #! $%%!! # ! " " #$ % &'(')**! " " +,-.! )/&0).*1&))& )2&)).*0&))&! "#! $%%!! # BLI MED PÅ KURS! I høst og utover vinteren vil landbrukskontora i fjellregionen sammen med småfeprogrammet gå sammen om å arrangere

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Driftsøkonomien i landbruket

Driftsøkonomien i landbruket Driftsøkonomien i landbruket - status og utviklingstrekk Innlegg på økonomiseminar for landbruket 16. og 17.3.21 Siv Karin P. Rye Tema Kort om driftsgranskingene Status og utviklingstrekk hva skjer? Totaløkonomien

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Innovasjon Norge. omstiller for fremtiden.

Innovasjon Norge. omstiller for fremtiden. Innovasjon Norge omstiller for fremtiden Landbruk - En integrert del av Innovasjon Norge Bygdeutviklingsmidlene Årlige avsetninger i jordbruksforhandlingene Viktig landbrukspolitisk instrument utvikling

Detaljer

Nytt om skogligning Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mikael Fønhus Prosjektleder

Nytt om skogligning Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mikael Fønhus Prosjektleder Nytt om skogligning Fylkesmannen i Møre og Romsdal 15.02.17 Mikael Fønhus Prosjektleder Tema for programposten Nye Skatteregler fra 2016 Endring av virksomhetsbegrepet - når det drives økonomisk virksomhet

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Økt fokus på matproduksjon Fagdag Skjetlein Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag

Økt fokus på matproduksjon Fagdag Skjetlein Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag Økt fokus på matproduksjon Fagdag Skjetlein 29.10.13 Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag Øke matproduksjonen Landbruksmeldinga si målsetting er å øke matproduksjonen med 1% de neste 20 årene

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Åpent møte 12. og 13. april 2010 Prosjektleder Leif Simonsen Foto: Haakon Haaverstad Presentasjon av prosjektleder Leif Simonsen Naturforvalter fra NLH, 1996

Detaljer

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 29.04.2013 Referansenummer: IQCMXI Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Detaljer

Finansiering av varmeanlegg.

Finansiering av varmeanlegg. Finansiering av varmeanlegg. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Finansiering Økonomioversikt Lån Egenkapital Egeninnsats Skogfond Likviditet Byggeprosess

Detaljer

Om søknaden. Opplysninger om søker. Kontaktperson. Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k

Om søknaden. Opplysninger om søker. Kontaktperson. Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k Om søknaden Søknadstype: Ref. nr Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k Opplysninger om søker Organisasjonsnummer 916510608 Foretakets navn NESSET GÅRDSDRI FT AS Gateadresse Breivikeidet,

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer