Driftsplanlegging. utfordringer og muligheter i Stjørdal Torill Margrete Mevik tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsplanlegging. utfordringer og muligheter i 2014. Stjørdal 25.03.2014 Torill Margrete Mevik tlf 90228570"

Transkript

1 Driftsplanlegging utfordringer og muligheter i 2014 Stjørdal Torill Margrete Mevik tlf

2

3 Økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag - organisering Oppdragsgiver: Fylkesmannnen i Sør-Trøndelag Finansiering: BU-midler IN 50 % / FMST 50% Prosjektleder: Torill Margrete Mevik i 30% stilling i 2013 Prosjektgruppe: Aud Kvalvik, Innovasjon Norge Pål Martin Daling, FMST Kim Olsen Stokke, Selbu kommune Styringsgruppe: Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Tore Bjørkli, FMST Ressursgruppe: Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Tore Bjørkli, FMST Ola Mogstad, TINE Ingeborg Forbregd, Norsk Landbruksrådgivning Sigrun Hestenes, Nortura Anja Gotvasli, SpareBank 1 SMN Jostein Vasseljen, Melhus Regnskap AS Inger Murvold Knutsen, NILF Lars Morten Rosmo, Sør-Trøndelag Bondelag

4 Driftsplanlegging egen erfaring: 1985: NLH, Ås: landbruksøkonomi 1985: Fylkeslandbrukskontoret: ekstraordinære investeringstilskudd 1986: Norges Bank: regnskapsanalyser, bedriftsanalyser 1988: Skaun kommune: jordbrukssjef/ leder næringskontor 199? Fylkeslandbrukskontoret: NORKAP-instruktør 1999: MelhusBanken: bedriftsrådgiver 2007: SpareBank 1 SMN: bedriftsrådgiver 2011: FMLA: rådgiver økonomi 2013: FMLA/ IN: Økonomiforum i landbruket i S-T 2014: Privat rådgiver/ driver av Konstadtunet

5 Økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag Mål om å løfte frem den viktige rollen økonomirådgivere og driftsplanleggere har i Sør-Trøndelag og fagmiljøet blant dem kvaliteten på driftsplanene som sendes inn til IN (produkt og prosess) kommunenes rolle ved søknader til IN (FM som kompetansesenter for kommunene )

6 Utført i Økonomiforum : Større fagdager for økonomirådgivere i Sør-Trøndelag Fagdag for driftsplanleggere Fagdag for kommunene (IN) Diskusjonsmøter med ulike fagmiljø (TINE STØ, NLR) Deltatt på fagkurs for å kunne formidle siste nytt Hatt møter/diskusjoner med andre fagmiljø/ prosjekt (Kompetanseløft trøndersk landbruk, Best på melk, SPAMA, regnskapsførere mfl) Møte i ressursgruppa for prosjektet Diskusjonsmøter med enkelte kommuner Gårdsbesøk etter utbygginger Gjennomført 3 oppstartsmøter Utvikla modell for bruksutbyggingsprosess Utarbeidd sjekkliste for tekstdelen til driftsplan

7 Bakgrunn - landbruket store strukturendringer? endringer i familiestruktur? økt kostnadsnivå? endringer blant leverandørene? endringer i marked/ markedsregulering? endringer i rentenivå? endring i tilgang til kvalifisert arbeidshjelp? endringer i jordbruksavtalen? økt risiko (økt sannsynlighet for uforutsette hendelser og mer alvorlige konsekvenser) økt krav til driftsledelse

8 Bakgrunn - rådgivere økt krav til kvaliteten på økonomirådgivinga privatisering? skjerpa krav til inntjening? mange aktører? variabel kompetanse? varierende samarbeid? konkurransesituasjonen mellom rådgivere? konkurransesituasjonen mellom banker?

9 Bakgrunn - rådgiverkompetanse Kompetanse er ferskvare vi har spisskompetanse bare på de fagområdene vi arbeider med til enhver tid Komplekse rådgivningsoppgaver må derfor systematisk løses av fagfolk fra ulike fagmiljø i fellesskap (NTNU: Eksperter i team ) Samarbeid krever ekstra initiativ og energi der fagfolk ikke er samlokalisert

10 Rådgiverrollen.avhengig av vår faglige ambisjon som rådgiver: heie frem alle prosjekt og sende driftsplanen videre uansett eller la tallene få konsekvenser og gi konkrete råd?

11 Bakgrunn - holdninger: Driftsplanleggingen som foregår er en proforma sak som gjøres for å få innvilget tilskudd i Innovasjon Norge Det kan ikke fokuseres så mye på økonomi, for da blir det ikke produsert nok mat i fylket Det kan ikke stilles for strenge krav, for da blir det jo ingen som bygger ut Det kan ikke brukes for mye tid på planlegging, for da blir det så dyrt

12 for mye tid på planlegging, for da blir det så dyrt Jo no ska du hør, det gikk itj helt som vi hadd tenkt æ vart sjuk kjærringa for d vart 50% dyrar enn kostnadsoverslaget ka gjør vi no? entreprenøran begynt å krangel sæ imellom d vart så vi leasa all IMEK, for lånebeløpet gikk med t div uforutsett vi må lån på mer, for vi hadd jo tenkt å hjelp sønnen med kr 100 i året til utdanning vi træng mer, så vi må bare sætt høtta i pant likevel

13 Enighet om at økonomi må ligge i botnen? at vi ønsker et robust sør-trøndersk landbruk? Robust drift kjennetegnes ved at den er i samsvar med familiens langsiktige mål godt forberedt på forutsigbare hendelser og tåler uforutsigbare hendelser

14 Da må vi altså forholde oss til hva er familiens langsiktige mål i forhold til økonomi, arbeidsomfang og annet? hvilke hendelser kan vi forutse og forberede oss på? på hvilke områder kan det skje uforutsette hendelser og i hvilken grad vi bør ta høyde for dem?

15 Rådgivere/ samarbeidspartnere: Leverandører Kunder Forsikring Private rådgivere Andre gårdbrukere TINE Norsk landbruksrådgivning NORTURA Regnskapskontor Kommunal landbruksforvaltning Innovasjon Norge Privat bank

16 Rådgivere/ samarbeidspartnere:

17 Driftsledelse og risikostyring RÅDGIVER? Off. rammebetingelser RÅDGIVER? RÅDGIVER? Økonomi RÅDGIVER? leverandører/ kunder driftsledelse tekniske forhold RÅDGIVER? arbeidskraft (planlegging, RÅDGIVER? styring, plante- evaluering) privat forbruk/ produksjon private prosjekt husdyr- annen produksjon næring RÅDGIVER? skog / RÅDGIVER? Utmark RÅDGIVER? RÅDGIVER?

18 Resultatregning totalt Regnskap Plan Lønnsomhet + Driftsoverskudd i jordbruket #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! + Driftsoverskudd i skogbruket #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! + Driftsoverskudd i tilleggsnæring + Lønnsinntekter, pensjoner og lignende + Familiens arbeid på nyanlegg + Kapitalinntekter + Renteinntekter - Renteutgifter og kår = Nettoinntekt #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! Investering og finansiering + Nettoinntekt #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! - Privatforbruk (inkl. avskrivninger) - Skatter + Skattefrie inntekter = Endring i egenkapital (sparing) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! + Avskrivninger (tilbakeført) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! = Selvfinansiering #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! - Avdrag langsiktig gjeld = Tilført etter avdrag (I) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! +/- Endring i langsiktige krav + Investeringer i anleggsmidler - Salg av anleggsmidler - Tilskudd til anleggsmidler - Ny langsiktig gjeld = Nødvendig restfinansiering av inv. (II) Endring i arbeidskapital (I - II) #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI!

19 Produkt: Sjekkliste driftsplan (1) Beskriv følgende: Forretningside og strategi Samlet virksomhet på gården i dag (inkl beskrivelse av eier, hjemmelshaver, driver, brukerfamilie) Beskrivelse av evt nytt investeringsprosjekt Nærmere beskrivelse av hvert av følgende punkt: (NB!!: Alle økonomiske konsekvenser innarbeides i planen) Ressursgrunnlag og ressursutnyttelse Jord (dagens drift?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov? eget areal, leiejord, avlingsnivå, spredeareal, transportavstand, grøftebehov mm?) Skog (dagens drift?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov? areal, produksjonsevne, mulig avvirkning, transportavstand, behov for kulturtiltak, nødvendig med vegbygging? mm) Utmarksressurser (dagens utnytting? muligheter fremover? grunnlag for jakt, fiske, naturopplevelser mm, grunneiersamarbeid? andre rettigheter?) Bygningsmassen (alle bygninger) (dagens bruk?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov?) Maskiner/ redskap (dagens maskinpark? vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov?, tilstrekkelig kapasitet for ny drift? nabosamarbeid? leiekjøring aktuelt?) Husdyr (dagens besetning? Konkret plan for utvidelse av dyretall? avdrått/ produksjonsevne?) Personressurser (dagens arbeid? behov for økt kompetanse? behov for økt kapasitet? nødvendig og mulig med innleid hjelp?, tilstrekkelig kompetanse på driftsledelse?, tilstrekkelig gjennomføringsevne? prosjektet forankra i hele familien?) Annen næring (dagens drift?, vedlikeholdsbehov?, investeringsbehov?)) * Privat forbruk (investeringsbehov?)

20 Økonomi/ driftsledelse Sjekkliste driftsplan (2) Kostnadsoverslag/ investeringsbudsjett (inkl alle nødvendige investeringer nevnt i tidligere pkt, uforutsette kostnader 5/10/20%?, byggelånsrenter tatt med? investeringskostnadene minimert? planlagte private investeringer tatt med? fremdriftsplan?) Driftsbudsjett / økonomisk oversikt (resultat av eksisterende drift lagt til grunn? faste kostnader tilstrekkelig økt? eget budsjett for investeringsprosjektet? alle næringsinntekter tatt med?, lønnsinntekt?, private inntekter/ utgifter gjennomgått?, tatt høyde for renteøkning?, betjeningsevne gjeld? tæringsevne/ hvor store endringer av forutsetningene tåles? privatforbruk?, inntekt ektefelle?, pensjonsgrunnlag begge ektefeller/ samboere OK? utvikling av gjeld og egenkapital?) Finansieringsplan (eget arbeid realistisk kombinert med eksisterende drift?, egne midler tilgjengelig?, lån, leasing, egenkapitalandel? finansieringsbekreftelse på evt privat lån? gjeld pr kvoteliter? sikkerhet for lån? alternativ verdi eiendeler?) Likviditet (mva i byggetida?, byggelån nødvendig? driftskapitalbehov i byggetida? tilstrekkelig driftskredittbevilgning etter utbygging?) Skattemessige og avgiftsmessige konsekvenser (mva OK?, gjsnittsligning skog? kontroll på langsiktige skattevirkninger? skogfondordningen utnytta?) Forsikring (alle eiendeler og all drift forsikra skade og ansvar?, forsikring av bygg under oppføring?, sykeforsikring i NAV? yrkesskade ansatte? personforsikring av nøkkelpersoner?) Byggeprosjektet (pristilbud/ anbud? byggeledelse?, byggekontrollør?, byggherreforskriften OK? kontrakter? Totalentreprise/ delte entrepriser? byggemøter? garantistillelse OK? tilstrekkelig strøm tilgjengelig?) Samdrift (samdriftskontrakten OK?, kontrakten tinglyst på alle eiendommer? organisering av samdrifta DA eller SA? prioritering av utbetalinger beskrevet ved SA? driftsfelleskap? tilgang til alle nødvendige ressurser sikra ved avtaler? exit beskrevet i avtalen?) Rettigheter/ plikter/ tillatelser (mjølkkvote, mulighet for kvotekjøp eller kvoteleie?, konsesjonsgrenser? jakt- og fiskeretter, kårforpliktelser, bruksretter mm, nødvendige tillatelser kartlagt/ innhentet? rettigheter tinglyst? rettigheter tinglyst på riktige gnr/bnr? foranstående heftelser OK? miljømessig forsvarlig utbygging? planlagt drift ihht alle aktuelle lover og regler? brreg.no OK?) Leverandører, samarbeidspartnere i produksjonen, kunder, marked (leveringsdyktige? kvalitetssikkerhet OK? seriøs? langsiktig? konkurransesituasjon? markedsadgang? bransjeutsikter fremover?)

21 Sjekkliste driftsplan (3) Risiko beskrives, vurderes og minimeres Følsomhetsanalyser på de viktigste risikofaktorene (Hva skjer hvis? / Behov for plan B? ) Økonomi/ ledelse: Uforutsette kostnader? Renteendring? Utsatt oppstart/ endringer i fremdriftsplanen? Kunder betalingsvilje og evne? Brukerfamiliens kapasitet, kompetanse, holdning til prosjektet? Gjennomtenkt, langsiktig strategi ligger til grunn for prosjektet? Produksjon: Sykdom? Svakere resultat i innkjøringsperioden? Utsatt oppstart/ endringer i fremdriftsplanen? Tillatelser OK? Kvalitetssikring? / HMS? Samarbeidsproblemer / potensielle konflikter? Teknikk: * Leverandørene kapasitet og kvalitet? Marked: * Markedsutsikter? Rammebetingelser: Endring i rammebetingelser? Konsekvenser av klimaendringer? Vedlegg/ dokumentasjon: Driftsplan med kommentarer (jfr sjekkliste) Regnskap/ næringsoppgaver fra eksisterende drift Selvangivelser og lønns- og trekkoppgaver Kostnadsoverslag investeringer Pristilbud/ anbud Kart Kopi av nødvendige avtaler/ tinglyste rettigheter Kopi av nødvendige tillatelser Finansieringsbekreftelse Bekreftelser fra - ansvarlig driftsplanlegger? - ansvarlig regnskapsfører? - ansvarlig produksjonsrådgiver?

22 flere alt. utredes valg av ett alt. GO? Oppstart Overtakelse ø k o n o m i Avklaring Foreløpige planer Detaljplanlegging Kontrahering Bygging Produksjon Hva er mulig/ hva vil vi??? Rådgiver? Endelig driftsplan Finansiering Foreløpig driftsplan Driftsplanlegger Bankforbindelse Privat bank IN? Likviditet OK? Timelister Konvertering byggelån? Driftskapital OK? Byggeregnskap Revidering av driftsplan p r o d Ressursgrunnlag Rådgiver? Alternative produksjoner vurderes detaljert produksjonsplanlegging Rådgivere? oppbygging av buskap Produksjonsnivå, avling, avdrått OK? t e k n i k k Aktuelle løsninger/ leverandører Rådgiver? Forprosjekttegn/ kostnadsoverslag Totalentreprise? Tekn. planlegger Detaljtegninger/ arbeidstegninger anbudsgrunnlag, anbudsrunde Entreprenør(er) Byggeledelse? Byggekontroll? Entreprenører byggekontroll SHA-plan FDVdokumentasjon overtakelsesf. Innkjøring Reklamasjon? m a r k e d Krav fra leverandører og kunder Leverandør? Kunder? Leiekontrakter? Kvotekjøp? Salgskontrakter? R a m m e b e t eksterne rammebetingelser Kommunen Kartlegging av konkrete lover, regler, planer, krav Forhåndskonfe ranser Søknader Kommunen Andre off etater. Alle off. godkjenninger OK Ferdigattest/ brukstillatelse? Kommunen Andre off etater?

23 Vi anbefaler følgende i bruksutbyggingsprosessen: Oppstartsmøte hvor alle aktuelle rådgivere involveres (regnskap, bank, produksjonsrådgivere, teknisk planleggere, kommunen, andre?) - gbr orienterer om status og tanker fremover - rolleavklaring -ansvarsdeling - risikokartlegging - fremdriftsplan - kontaktinformasjon utveksles Prosjektmøte(r) underveis - status ihht fremdriftsplan - behov for endringer? - gjennomgang av risiko-områder - behov for tiltak? - finansiering av resterende arbeid OK - behov for tilleggsfinansiering? - likviditet OK - behov for tiltak? Avslutningsmøte - overtakelsesforretning - evaluering - plan for videre drift/ revidering av driftsplanen - erfaringsring? - gårdsråd?

24 Bruksutbygging - vi anbefaler: at gårdbrukeren selv tar prosjektlederrollen, eller engasjerer prosjektleder som tar initiativ til oppstartsmøte, prosjektmøte(r) og avslutningsmøte som sørger for at alle tekniske og økonomiske planer er oppdatert og tilstrekkelig detaljert før oppstart som sørger for at alle aktuelle kontrakter er signert før oppstart som tar ansvar for helheten underveis i prosjektet (ressurstilgang, likviditet, fremdriftsplan, konsekvenser av endringer, byggekontroll, løpende risikovurdering, byggeregnskap ) som sørger for at nødvendig spisskompetanse utnyttes i prosjektet som tar ansvar for revidering av driftsplanen når utbygginga er ferdig

25 Vi anbefaler bruk av driftsplaner... som grunnlag for løpende driftsledelse (evaluering, forbedring og styring av drifta) som grunnlag for styring av bruksutbyggingsprosesser for å - involvere hele brukerfamilien i planleggingsprosessen og innarbeide familiens mål i planene! - samordne råd fra rådgivere med ulik spisskompetanse! - avdekke usikkerhet/ risiko og planlegge avbøtende tiltak! - lage et produkt som alle aktuelle aktører kan bruke!

26 LYKKE TIL - og takk for oppmerksomheten ERA Samdrift v. Arne Hernes, Ørland

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer