Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.03.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Takkebrev- bistand i forbindelse med komitereise til California i februar 2010 HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Eksp.sjef Bleikelia Takkebrev - bistand i forbindelse med komitereise til California HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Generalkonsulatet i San Francisco Dekning av reiseutgifter i forbindelse med diverse arrangement HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2009/ / Stortingets presidentskap og direktør Side: 1 av 18

2 Dokument 8:80 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:80 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn og Morten Ørsal Johansen om å sikre tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland, innti 2010/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dokument 8:12 L Henvendelse i brev av Dokument 8:12 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja rene Sjøli, ngjerd Schou og Bent Høie om lov endring i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. for å gjøre det mulig å godkjenne institusjoner som gir tverrfag 2009/ / Øverland Heidi C M Prop 23 L Henvendelse til komiteen Prop. 23 L ( ) Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten) 2009/ /2010 Høstmælingen Njål Side: 2 av 18

3 nterpellasjon fra Torgeir Trældal - myke opp byråkratisk regelverk for landbrukseiendommer NT86 ( ) næringsvirksomhet er det viktig for utviklingen at den selvstendige næringsdrivende selv har frihet til å bestemme. Landbruksnæringen er i Norge pålagt en rekke begrensninger både når det gjelder næringsfrihet og disposisjonsrett over 2010/ /2010 Landbruks- og matdepartementet Statsråden Arktisk parlamentarikermøte i Washington takkebrev til ambassaden SCPAR - møte i Washington / /2010 Ambass Washington Ambassadøren COSAC møte i Madrid forespørsel om deltakelse fra Stortinget FK - COSAC møte i Madrid / /2010 Tilg.kode O Hjemmel: SDO 6 jf OFL 6 Dokumenter unntatt offentlighet av forvaltningen Ambass Madrid Tilbud på levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Tilg.kode SD 2009/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Retriever Norge Side: 3 av 18

4 Tilbud på levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Tilg.kode SD 2009/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp ntermedium Tilbud på levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Tilg.kode SD 2009/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Essens.no Tilbud på levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Tilg.kode SD 2009/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Opoint Meddelelsesbrev - levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket 2009/ /2010 Essens.no Side: 4 av 18

5 Meddelelsesbrev - levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket 2009/ /2010 ntermedium Meddelelsesbrev - levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket 2009/ /2010 Opoint Meddelelsesbrev - levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket Anskaffelse av levering av nyhetsovervåking til Stortingsbiblioteket 2009/ /2010 Retriever Norge Kopi av brev til FKD - Registrering av lakselus på villfisk - behov for utvidede tiltakshjemler for Mattilsynet Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet / / Norges Jeger- og Fiskerforbund Side: 5 av 18

6 Kopi av brev til FKD - Registrering av lakselus på villfisk - behov for utvidede tiltakshjemler for Mattilsynet Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet FKD / / Norges Jeger- og Fiskerforbund ttalelse fra Fellesforbundet - Avdeling 57 Nord-Rogaland - Leverandørindustriens framtid Henvendelser - olje og gass / /2010 Fellesforbundet - Avdeling 57 Nord-Rogaland ttalelse fra Fellesforbundet - Avdeling 57 Nord-Rogaland - Attføringsbedrifter - AMB / Vernet tilrettelagt arbeid - VTA Næringspolitikk / /2010 Fellesforbundet - Avdeling 57 Nord-Rogaland ttalelse - krav til den sittende regjering for å oppnå målet om å sikre næringsdrift basert på beitebruk i utmark Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2010 Oppland Bonde og Småbrukarlag Side: 6 av 18

7 Referat fra kvartalsmøte for en portefølje av prosjekter i nformajons- og teknologistrategien - Korrigert Koordineringsgruppen - nformasjons- og KTstrategi - Sak DL X 2008/ /2010 Mona Fredriksen COSAC-møte i Madrid deltakelse fra utenriks- og forsvarskomiteen FK - COSAC møte i Madrid / /2010 Ambass Madrid Prop 81 S Anmodning om høring Prop. 81 S ( ) Håndtering av ubåten / /2010 AEPEX Bekrefter møte med Rebya Kadeer kl FK - Forespørsler - besøk - møter / /2010 Den norske uigurkomiteen Side: 7 av 18

8 Dok8:104 S Forslag om praktisering av gradert sykmelding i små og mellomstore bedrifter DOK8:104 S Forslag om praktisering av gradert sykmelding i små og mellomstore bedrifter 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Dok8:105 S Forslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret DOK8:105 S Forslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dokument 8:65 Anmodning om høring Dokument 8:65 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Anders Anundsen og Jon Jæger Gåsvatn om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skoleb 2010/ /2010 Barneombudet Kopi av brev til SD - grensekryssende billettering og avveininger i forhold til personvern Kopi av brev til / fra Samferdselsdepartementet / /2010 Kollektivtrafikkforeningen Side: 8 av 18

9 Kopi av brev til SD - tiltak for bedre kollektivtransport Kopi av brev til / fra Samferdselsdepartementet / /2010 Næringslivets Hovedorganisasjon Avrop fra rammeavtale for konsulentbistand for tjenester innen telefoni og mobilt kontor Rammeavtale for KT konsulenttjenester ved leverandørene - Datametrix - Mnemonic - Devoteam davinci - Avenir - Capgemini Norge -Ciber Norge - Crayon - Promis Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3323/2010 Devoteam davinci Henvendelse - 24 siffer i KDnr på faktura for bompenger Bompenger - henvendelser 2009/ /2010 Almås Paul ECPRD request svar på spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights ECPRD request Forespørsel - svar - Spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights 2010/ /2010 ngarn Nasjonalforsamlingen Side: 9 av 18

10 ECPRD request svar på spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights ECPRD request Forespørsel - svar - Spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights 2010/ /2010 Tyskland Nasjonalforsamlingen Oppfølging av henvendelse av klage på dommere Klage på dommere og krav om erstatning etter grov svikt i Gulating lagmannsrett 2009/ / Storelid Malvin Forespørsel om representasjonsutgifter ved parlamentene - Stortinget - Riksdagen Forespørsel om konstitusjonell virksomhet fra andre parlament 2010/ / Finland Riksdagen Dokument 8:95 S Ber om departementets vurdering av forslag om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken Dokument 8:95 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Oskar Jarle Grimstad, Morten Ørsal Johansen, Tord Lien og Torgeir Trældal om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken 2010/ /2010 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 10 av 18

11 ECPRD request oppdatert svar på spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights ECPRD request Forespørsel - svar - Spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights 2010/ /2010 sland Alltinget Dokument 8:75 S Svar på anmodning om høring av Dokument 8:75 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Siv Jensen om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom 2010/ / Fiskerud Ann-Kristin Dokument 8:57 S Svar på anmodning om høring av Dokument 8:57 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elizabeth Skogrand, Arve Kambe og Svein Harberg om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via d 2010/ / Eigersund kommune Helsestasjonen Statsregnskapet overføring av ubrukte bevilgninger til Stortinget - Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, EOS-utvalget og Riksrevisjonen Stortingets budsjett Kap. 41 Statsbudsjettet - Sak DL 2008/ / Finansdepartementet Side: 11 av 18

12 Statsbudsjettet Kap 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret - budsjettforslag Statsbudsjettet 2011 Kap 42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 2010/ / Stortingets ombudsmann for Forsvaret Oversendelse av uttalelse fra årsmøte Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Fellesforbundet Henvendelse - 256% marginalskatt på kompensasjon for bortfalt særfradrag Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - ***** ***** ***** Personal 2009/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 12 av 18

13 Personal - ***** ***** ***** Personal 2009/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prosessen mot Albin Kurti i Kosovo - underskriftskampanje FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Haxhimehmedi Vlora nvitasjon til nordisk konferanse - Framtida er håndlaget - Oslo FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3340/2010 Nordisk Husflidslag Offisielt besøk av stortingspresidenten til Chile Sør-Amerika - Offisielt besøk av Stortingets president til Brasil - Argentina og Chile Saksnr DL 2008/ /2010 Ambass Santiago Side: 13 av 18

14 EOS-utvalget Årsrapport 2009 EOS-utvalget Årsrapport / /2010 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh nterpellasjon fra Geir-Ketil Hansen - helsepersonell varsle barnevernet ved omsorgssvikt NT87 ( ) Altfor ofte hører vi om barn som tydelig er utsatt for grov omsorgssvikt, der menneskene rundt dem må ha visst om situasjonen, uten at noen melder fra til barnevernet. Helsetilsynet regner med at i alle fall ni barn under tre år hvert å 2010/ /2010 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Proposisjoner og meldinger til Stortinget vårsesjonen endringer i arbeidsmiljøloven - midlertidig ansettelse - fremmet mars 2010 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / / Arbeidsdepartementet Tilbud på pressemeldingsverktøy Avtale på pressemeldingsverktøy - Cision Norge Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Norsk Telegrambyrå Side: 14 av 18

15 Avtale på pressemeldingsverktøy - Cision Norge Avtale på pressemeldingsverktøy - Cision Norge / /2010 Cision Norge Svar på forespørsel om møte med komiteen KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Telemarksforskning Protestaksjon - Aksjon mot meldekort - likelydende henvendelse fra forskjellige avsendere Klage - NAV - meldekort 2010/ / Sand ngrid Dokument 8:57 S Høringsnotat Dokument 8:57 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elizabeth Skogrand, Arve Kambe og Svein Harberg om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via d 2010/ /2010 Redd Barna Side: 15 av 18

16 Stm47 S Oversendelse av utkast til innstilling St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid N Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3350/2010 Kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:76 S Departementets uttalelse til forslag om bekjempelse av narkotikaproblemene i norske fengsler Dokument 8:76 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen og Åse Michaelsen om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler 2010/ /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden nvitasjon til Digital Forum Oslo i Filmens Hus FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3352/2010 Digitalt Forum Dokument 8:99 S Ber om departementets vurdering av forslag om å lage en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge Dokument 8:99 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll og Oskar Jarle Grimstad om en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge 2010/ /2010 Olje- og energidepartementet Statsråden Side: 16 av 18

17 nvitasjon til seminar - Fornybart og gjennomførbart? - Trondheim Britannia Hotell EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Statnett Dokument 8:63 S Oversendelse av utkast til innstilling Dokument 8:63 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en ny velferdsreform N 2010/ /2010 ngrid Sand Anmodning om møte med energi- og miljøkomiteen for å legge fram konklusjonene fra konferanse om Villaksutvalget EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø Vanndirektiv - vannforvaltningsplaner og vilkårsrevisjoner Henvendelser - miljøvern og naturvern / /2010 Samarbeidsrådet for naturvernsaker Side: 17 av 18

18 Prop 81 S Håndtering av ubåten høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Prop. 81 S ( ) Håndtering av ubåten / /2010 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden Behov for personlig assistent i forbindelse med komiteens studiereiser - inn- og utland ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2009/ / Stortingets presidentskap og direktør Prop 71 S Taletidsfordeling Prop. 71 S ( ) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao X 2010/ / Beate Nygård Side: 18 av 18

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.03.2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok.

Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.05.2012 Håkon Haugli rapportør for LGBT Europarådsdelegasjonen -

Detaljer

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.05.2011 Søknad om samtykke til å besøk Maritimt Forum 240511 NÆK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.01.2012 Prop 134 L Debattopplegg 120112 Prop. 134 L (2010-2011)

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.03.2012 Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer