A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012"

Transkript

1 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET april 2012 Sted: Gardermoen Dato: april 2012 Tid: Torsdag kl Fredag kl Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille (ikke tilstede sak 09/12 a-c, 10/12 a, 11/12 a-e,g-i,l-n, 12/12 a,13 a,e) Styremedlem Kjetil Dreyer Styremedlem Vigdis Tangen 2.varamedlem Vidar Jansen (ikke tilstede sak 09/12 a-c, 10/12 a, 11/12 a-e,g-i,l,n) 3.varamedlem Siri Ødegaard Blom Leder Ungdiabetes Ida Trældal Rystad (ikke tilstede sak 11/12 m,12/12 a,13/12 a,d ) Forfall: Styremedlem Mari Liavaag Holm Styremedlem Nina Bruun Hansen Styremedlem Ronni Reitan 1.varamedlem Sonja Håland Medisinsk medarbeider Trond Geir Jenssen Sekretariatet: Generalsekretær Bjørnar Allgot (ikke tilstede sak11/12 m,12/12 a,13/12 a,d) Ass. generalsekretær Gro Holstad (ikke tilstede sak 11/12 d,j, 13/12 c) Møteleder: Forbundsleder Sindre Børke Protokollfører: Ass. generalsekretær Gro Holstad Generalsekretær Bjørnar Allgot (sak 11/12 d,j, c) 1

2 Sak 09/12 GODKJENNING AV SAKSLISTEN....1 Det foreslås følgende saksliste: a) Godkjenning av protokoller... 3 b) Valg av personer til å underskrive protokollen... 3 c) Orientering om oppfølging av sakene a) Status pågående prosjekter... 3 b) Status komiteer og utvalg... 4 c) Ungdiabetes... 4 d) Orientering fra regionene... 4 e) Verving... 5 f) Kampanjen g) Økonomirapportering... 5 h) Kontaktforum i) Nordisk ledermøte... 6 j) Årsmøter k) Status Lederforum... 6 l) Arbeidsgruppe Barne- og ungdomskurs... 6 m) Tildeling av forskningsmidler n) Oppfølging av NCD... 7 o) Politiske saker... 7 Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER... 7 a) Nye lokaler... 7 b) Forslag til ny struktur for barn- og familiearbeidet i fylkene, samt forslag til ny samarbeidsplattform for Ungdiabetes og Barn- og familieutvalgene i fylkene c) Landsmøte... 8 Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER... 8 a) Søknad om tilleggsbevilgning til forskningskonferansen... 8 b) Forebyggingskonferansen i Madrid... 9 c) Reviderte retningslinjer samarbeid kommersiell industri... 9 d) Søknad om midler fra Forskningsfondet... 9 e) Prevalens og innsidens av diabetes mellitus i Norge Følgende tilleggsak ble fremmet: B sak 10/12 b) Frikjøpsavtale for forbundsleder Sindre Børke Sak 13/12 e) Prevalens og innsidens av diabetes mellitus i Norge 2

3 Sak 09/12 FASTE SAKER a) Godkjenning av protokoller Protokoll fra møtet i sentralstyret januar 2012, telefonmøtet i sentralstyret 1.mars 2012 og telefonmøte 27.mars godkjennes Det er fast sak på sentralstyremøtene å godkjenne protokoller fra forrige møte. Sak 09/12 FASTE SAKER b) Valg av personer til å underskrive protokollen Sentralstyremedlem Kjetil Dreyer og 3.varamedlem Siri Ødegaard Blom skriver under på protokollen fra sentralstyremøte januar Sentralstyremedlem Kjetil Dreyer og Vigdis skriver under på protokollen fra telefonmøte i sentralstyret 1.mars Sentralstyremedlem Vigdis Tangen og 3. varamedlem Siri Ødegaard Blom skriver under på protokollen fra telefonmøte i sentralstyret 27.mars Det er fast sak på sentralstyremøtene å velge protokollunderskrivere som bekrefter ved sin underskrift at protokollen er riktig og godkjent. Sak 09/12 FASTE SAKER c) Orientering om oppfølging av sakene Det er fast sak å orientere om oppfølging av sakene på sentralstyremøtene. Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. a) Status pågående prosjekter. Det ble gitt en kort status på følgende prosjekter i regi av Diabetesforbundet nasjonalt: - Utvikling av diabetesorganisasjonen og diabetesomsorgen i Zambia - Diabeteslinjen på somalisk og tyrkisk - Diabetes og personer med innvandrerbakgrunn 3

4 - Tilpasset info- frisklivssentraler - Kostprosjektet - Identifikasjonskort til smarttelefoner - Motiverende fellesskap - Fri og villig! - Svangerskapsdiabetes Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. b) Status komiteer og utvalg Det eksisterer en rekke utvalg og komiteer som møtes regelmessig, eller jobber på ad hoc basis. Sentralstyret gis en statusoppdatering på arbeidet som gjøres i utvalgene og komiteene på hvert sentralstyremøte. Følgende komiteer og utvalg ble redegjort for: Lærings- og mestringsutvalget Motivasjonsgrupper Nasjonalt barn og familieutvalg Verdens diabetesdag Utvalg som skal se på representasjon til landsmøte Sentralstyremedlem Vigdis Tangen og 3.varamedlem Siri Ødegaard Blom innledet i saken. c) Ungdiabetes Ungdiabetes fremmer en sak til sentralstyret om videre engasjement i Young Leaders programme. Forbundsleder Sindre Børke avklarer Erlend Gjevres videre rolle på området. Sentralstyret orienteres om status i arbeidet i Ungdiabetes på hvert sentralstyremøte. Leder Ida Trældal Rystad i Ungdiabetes innledet i saken. d) Orientering fra regionene Orientering fra regionene er fast sak på sentralstyremøtene. Nestleder Nina Skille orienterte fra region Sør Sentralstyremedlem Vigdis Tangen orienterte fra region Midt 2.varamedlem Vidar Jansen orienterte fra region Nord 4

5 e) Verving Sentralstyret holdes orientert om status i vekstarbeidet. Medlemstallet pr 14.mars er f) Kampanjen 2012 Sentralstyret vedtok på sitt møte juni å støtte konseptet for en kampanje fra 2012, med fokus på å synliggjøre Diabetesforbundet. De økonomiske rammene er lagt inn i budsjettet for Sentralstyret ble orientert om siste status i saken. g) Økonomirapportering. Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Det orienteres om økonomisk status på hvert sentralstyremøte. Regnskapet for Diabetesforbundet pr. februar 2012 ble presentert. Generalsekretær Bjørnar Allgot innledet i saken h) Kontaktforum 2011 Kontaktforum for helsetjenesten er oppnevnt av Helse og omsorgsdepartementet, for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten på systemnivå. Generalsekretær Bjørnar Allgot var leder av kontaktforum fram til nyttår. 5

6 i) Nordisk ledermøte Hvert år arrangeres nordisk ledermøte. I år var det februar i København. Fra Norge deltok nestleder Nina Skille og generalsekretær Bjørnar Allgot. j) Årsmøter 2012 Sentralstyret og sekretariatet er hvert år til stede på fylkesårsmøtene for å informere, kommunisere og få et innblikk i hva tillitsvalgte er opptatt av lokalt. Hovedtema fra nasjonalt hold var i år et diskusjonsopplegg i forhold til ny strategi- og handlingsplan, samt å informere litt om kampanjen. Sentralstyrets medlemmer og Ida Trældal Rystad orienterte fra de ulike årsmøtene. k) Status Lederforum Diabetesforbundet arrangerer hvert år lederforum for fylkeslederne og sentralstyret. Årets lederforum arrangeres april på Quality Airport Hotel. Sentralstyret fikk presentert siste status i saken. Nestleder Nina Skille innledet i saken. l) Arbeidsgruppe Barne- og ungdomskurs På forrige møte i sentralstyret ble saken om nasjonale barne- og ungdomskurs grundig diskutert, og sentralstyret besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til videre strategi og tiltak på sentralstyremøtet i august. Sentralstyret ble gitt status i saken. Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. 6

7 m) Tildeling av forskningsmidler Sentralstyret innvilger kr fra forskningsfondet til psykolog Jon Haug og hans prosjekt Diabetes i kropp og sinn. Sentralstyret ble forelagt en oversikt over søknader til Diabetesforbundets forskningsfond, både forskningsprosjekter og til pilotprosjekter. Det er en egen tildelingskomite som avgjør tildelingen. Komiteen hadde mottatt 8 søknader til potten for pilotprosjekter, hvorav 3 prosjekter fikk innvilget søknaden og 27 søknader til forskningsprosjekter, hvorav 21 søknader ble innvilget. I tillegg ba komiteen sentralstyret om å vurdere søknad fra psykolog Jon Haug, som de mente lå utenfor deres rammer for tildeling. Forbundsleder Sindre Børke innledet i saken. n) Oppfølging av NCD. Forslag til videre strategi legges frem for sentralstyret i juni. Diabetesforbundet er med i en allianse for ikke-smittsomme sykdommer (NCD-alliansen). Øvrige organisasjoner som er med, er Nasjonalforeningen, Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. 1. mars hadde NCD-alliansen et møte for å diskutere videre samarbeid nasjonalt i tiden som kommer. Sentralstyret ble forelagt status i saken. o) Politiske saker Sentralstyret holdes orientert om status for de politiske sakene som det jobbes med. Forbundsleder Sindre Børke innledet i saken. Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER a) Nye lokaler Leieavtalen for Østensjøveien 29 sies opp og sekretariatet får fullmakt til å fortsette arbeidet med å finne nye lokaler for sekretariatet. 7

8 Nåværende lokaler i Østensjøveien 29 har ikke nok kontorplasser og bærer preg av lite vedlikehold og oppgradering. På bakgrunn av dette, satte sekretariatet ned en gruppe høsten 2011 som skulle se på ulike alternativer for lokaler. Gruppen har lagt frem sin utredning og sekretariatets ledelse anbefaler at leiekontrakten for Østensjøveien 29 avsluttes og at man jobber videre for å finne nye lokaler. For at leieforholdet skal kunne avsluttes pr , må avtalen sies opp innen Assisterende generalsekretær Gro Holstad innledet i saken. Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER b) Forslag til ny struktur for barn- og familiearbeidet i fylkene, samt forslag til ny samarbeidsplattform for Ungdiabetes og Barn- og familieutvalgene i fylkene. Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget til ny struktur og samarbeidsplattform for barn- og familiearbeidet og ungdiabetes Saken tas opp til diskusjon på Lederforum før forslaget endelig godkjennes av sentralstyret. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp i strukturen for barn- og familiearbeidet i Diabetesforbundet, og det nasjonale Barn- og familieutvalget har i samarbeid med Ungdiabetes utarbeidet forslag til ny struktur for Barn- og familieutvalget i fylkene og samarbeidsplattform seg imellom. Forslaget ble lagt frem for sentralstyret til diskusjon. 3. varamedlem Siri Ødegaard Blom og leder av Ungdiabetes Ida Trældal Rystad innledet i saken. Sak 12/12 DISKUSJONSSAKER c) Landsmøte Diabetesforbundet arrangerer landsmøte hvert tredje år. Neste landsmøtet skal avholdes oktober på Clarion Hotel Oslo Airport. Det ble gitt status i saken. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER a) Søknad om tilleggsbevilgning til forskningskonferansen Sentralstyret innvilger inntil kr fra Diabetesforbundets forskningsfond til dekning av et eventuelt underskudd i forbindelse med diabetesforskningskonferansen november Det vil bli arrangert en diabetesforskningskonferanse november 2012 på Clarion Hotel Oslo Airport. Sentralstyret har tidligere vedtatt et budsjett som går ut på at Diabetesforbundets forskningsfond skal dekke inntil kr i underskudd i forbindelse med konferansen. Siste status i saken viser at man ikke har klart å hente inn eksterne midler i tråd med opprinnelig budsjett og 8

9 sekretariatet la frem et forslag på å øke underskuddsgarantien. Forbundsleder Sindre Børke innledet i saken. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER b) Forebyggingskonferansen i Madrid Diabetesforbundet deltar med 2 representanter, forbundsleder og en fra sekretariatet. Konferansen belastes prosjektmidlene forbundet får via statsbudsjettet Verdenskonferansen for forebygging av diabetes og dens komplikasjoner arrangeres i Madrid november Diabetesforbundet har deltatt på tidligere konferanser i Finland 2008 og Tyskland I 2014 skal Norge arrangere konferansen og Diabetesforbundet er med i planleggingensarbeidet. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER c) Reviderte retningslinjer samarbeid kommersiell industri Sentralstyret ber sekretariatet revidere retningslinjene for samarbeid med kommersielle firmaer og legge frem forslag på sentralstyremøtet i juni. Sekretariatet får fullmakt til å inngå sponsoravtaler med eksklusivitet i forbindelse med kampanjearbeidet Dette gjelder ikke diabetesrelatert industri. Diabetesforbundet har egne retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører. Disse ble sist reviderte og godkjente av sentralstyret i februar Det er ønskelig å tilpasse disse retningslinjene til å omfatte samarbeid med kommersielle aktører generelt, da sekretariatet ser behov for dette i forbindelse med kampanjearbeidet samt tilpasse retningslinjene til de krav aktører stiller på området. Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER d) Søknad om midler fra Forskningsfondet Sentralstyret støtter intensjonen i søknaden, men avslår å støtte den økonomisk Sentralstyret har mottatt en søknad fra Ida Trældal Rystad med forespørsel om midler til AYDA. AYUDA er en frivillig basert, profittløs organisasjon. Deres visjon er at ungdom kan være endringsagenter i diabetessamfunn verden over og at ungdom kan hjelpe ungdom med å leve gode og lykkelige liv med diabetes type 1. Ida Trældal Rystad har blitt godkjent som frivillig i AYUDA og skal neste sommer arbeide som frivillig 1 mnd i Ecuador. I den anledning må hun samle inn kr ,- til organisasjonen. Ungdiabetes leder Ida Trældal Rystad innledet i saken og fratrådte saken under diskusjonen. 9

10 Sak 13/12 BESLUTNINGSSAKER e) Prevalens og innsidens av diabetes mellitus i Norge Sentralstyret ber sekretariatet undersøke hva slags fremdrift det blir på arbeidet med de midler som er bevilget og ut i fra det vurdere om saken skal fremmes på nytt til sentralstyret i juni. Folkehelseinstituttet har på bakgrunn av henvendelse fra Diabetesforbundet tatt på seg et oppdrag for å finne prevalensen og innsidensen av diabetes mellitus i Norge. Prosjektet fikk tildelt kr fra Diabetesforbundets forskningsfond. Det har kommet signaler fra Folkehelseinstituttet om at rammen for arbeidet krever mer midler for å sikre raskere resultater. 10

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 Innholdsfortegnelse 1. DIABETESGLIMT... 4 2. OM DIABETES... 5 3. OM VIRKSOMHETEN... 5 3.1 DIABETESFORBUNDETS OVERORDNEDE MÅL... 5 3.2 TI GRUNNSTEINER FOR DIABETESFORBUNDET... 5 3.3

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker.

Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker. Leder Nye kostråd 31. januar la Helsedirektoratet fram nye kostråd. De er basert på vitenskap så langt det er mulig. Dette er generelle råd til den friske delen av befolkningen. Men samme råd passer ikke

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær 50 000 ganger på

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013 Forbundsnytt utgave 2 april 2013 Helfo til besvær Helfo har nettopp sendt ut nye retningslinjer for forskriving av blodsukkerstrips til måling. Her sier Helfo svart på hvitt at de aller fleste klarer seg

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Forbundsnytt. Vårens vakreste eventyr. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 1 februar 2013

Forbundsnytt. Vårens vakreste eventyr. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 1 februar 2013 Forbundsnytt utgave 1 februar 2013 Vårens vakreste eventyr Foto: Morten Brakestad Det er tid for årsmøter i lokal- og fylkeslag. Noen takkes av for sin innsats nye personer kommer til. Jeg takker deg for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2.

I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2. Forbundsnytt utgave 2 April 2014 Kampanjestart i mai I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2. TEKST CAMILLA KARSTENSEN Informasjonskampanjen vår starter 12.

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer