NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04"

Transkript

1 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN,

2 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena. Som delegat er det du som bestemmer hvem vi er og hva vi skal jobbe med de neste to årene. Derfor er det viktig at du er godt forberedt før du kommer på landsting. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til noen av sakene, kan du kontakte oss på slik at vi kan gi et best mulig svar enten i forkant eller under forhandlingene på landsting. Hvis dette er ditt første landsting eller om du ønsker oppfriskning, arrangerer vi et eget minikurs fredag 17. april : Orientering om landsting for nye delegater. I tillegg til økonomisaker og valg, er viktige saker til drøfting på årets landsting speiderloven, en revidert utgave av strategiplanen Fremtiden, vår egen KFUK-KFUM-speidermetode og vedtektsendringer. Under påvirkningstorget lørdag vil du både få informasjon og gi dine innspill på både speiderloven, revidert strategi og speidermetoden. Landsstyret har også hatt en helhetlig gjennomgang av både grunnregler og organisasjonsbestemmelser som har resultert i 23 endringsforslag. Disse gjennomgås og drøftes kun i plenum. På landsting vil du også få informasjon om den pågående speiderprogramfornyelsen, sentral innkreving og nytt medlemssystem Hypersys (oppstart høsten 2015), og jamboreen i Japan som har tidenes største norske kontingent med omtrent 900 deltakere. Lokalkomité, landsstyret og ansatte har gjort sitt beste for å legge forholdene til rette for et godt og konstruktivt landsting. Vi ser frem til dine innspill, gode drøftinger og at vi sammen ser nye muligheter for organisasjonen vår. Landsting gir også inspirasjon og sosialt samvær, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg. Bruk muligheten til å utvide nettverket ditt og sist men ikke minst, muligheten til å påvirke KFUK- KFUM-speidernes fremtid! Speiderhilsen, Anders Østeby Landssjef Heidi Furustøl Generalsekretær Landsting Velkommen til landsting

3 INNHOLD Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Innhold Rammeprogram Delegater på landstinget Forslag til forretningsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding Sak 3 Grunnfondet (ettersendes) Sak 4 Inger Johanne Amelns legat (ettersendes) Sak 5 Regnskap (ettersendes) Sak 6 Kontrollkomiteens beretning (ettersendes) Sak 7 Strategiplanen Fremtiden Sak 8 Speiderloven Sak 9 Speidermetoden Sak 10 Langtidsbudsjett 2016 og 2017 (ettersendes) Sak 11 2.gangsbehandling av grunnregelendringer Sak og 4.3 Økumenisk organisasjon Sak Ledererklæring Sak Demokratisk struktur Sak 12 1.gangsbehandling av grunnregelendringer Sak YMCAs og YWCAs grunnleggende prinsipper Sak Arbeidsmåter Sak Tillitsvalgte, ledere og forpliktelser Sak Administrasjon Sak Økonomi Sak Endring i grunnregler Sak 13 Endringer i organisasjonsbestemmelsene Sak Gruppeting Sak Voksne medlemmer Sak Møte, tale, forslags- og stemmerett Sak Kretsstyret Sak Kretsstyrets oppgaver Sak Ekstraordinært landsting Sak Landsstyret Sak Landsstyret Sak Valgkomiteen Sak Ansatte Sak Politiattest Sak Aldersinndeling Sak Patruljen Sak Diverse endringsforslag, samlepott Sak 14 Valg Sak 14.1 Landssjef Sak 14.2 Viselandssjef Sak 14.3 Seks styremedlemmer Sak 14.4 To varamedlemmer til landsstyret Sak 14.5 Kontrollkomiteen Sak 14.6 Representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Sak 14.7 Leder og tre medlemmer av valgkomiteen Sak 14.8 Revisor for regnskapene i 2013 og 2014 Sak 15 Orienteringssaker

4 RAMMEPROGRAM LANDSTING 2015 Fredag 17. april: 15:00 17:50 Registrering og innkvartering starter 17:00 18:00 Orientering om Landsting for nye delegater 17:00 17:50 Landsstyrets mottakelse for inviterte gjester 18:00 19:00 Offisiell åpning av landstinget 19:00 20:30 Buffetmiddag m/taler 20:30 22:15 Forhandlinger 22:30 23:00 Sosial kveldsavslutning og kveldsbønn ved lokalkomiteen Lørdag 18. april: 07:30 08:30 Frokost 08:30 08:40 Dagens Ord 08:40 11:00 «Si din mening» (Påvirkningstorg) 11:00 12:00 Forhandlinger 12:00 13:30 Lunsj og lufting 13:30 17:30 Forhandlinger 17:30 18:00 Fritid 18:00 19:30 Middag 20:00 21:00 Kveldsgudstjeneste - i Ytrebygda kirke 21:00 22:00 Kirkekaffe og underholdning 22:00 22:15 Retur hotell Søndag 19. april: 07:30 08:30 Frokost 08:30 08:45 Dagens Ord 08:45 12:00 Forhandlinger 12:00 13:15 Lunsj og lufting 13:15 15:30 Forhandlinger og avslutning Landsting Rammeprogram

5 DELEGATER PÅ LANDSTING Ifølge Grunnreglene 8.2 kan følgende delta på landsting: Landstinget er forbundets øverste myndighet. Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte. Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere én representant for hver påbegynte 500 medlemmer. For kretser som kan velge to eller flere tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. Dersom kretsen ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen denne/disse stemmen(e). Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene er tilstede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene. Medlemstall i kretsene pr Krets Medl. Delegater Agder Asker og Bærum Bjørgvin Buskerud Finnmark 89 2 Haugaland Hedmark og Oppland Helgeland Nordmøre og Romsdal Nordre Nordland Krets Medl. Delegater Oslo Rogaland Romerike Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Landsting Delegater på landsting

6 SAK 1 KONSTITUERING

7 SAK 1. KONSTITUERING FORSLAGSSTILLER: VEDTAKSKATEGORI: FORSLAG TIL VEDTAK: Landsstyret Drøfting/annet Godtas. 1. Opprop 2. Godkjenning av innkalling Innkalling ble sendt til landstingets delegater i Lederforum nr. 4/12 og Gruppepost nr. 4/2014. Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes. 3. Godkjenning av forretningsorden Forslag til forretningsorden er vedlagt. Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigentskap Landsstyret innstiller: Ingvild Bjørnøy Lalim, Oslo Landsstyret jobber med å finne en kandidat til. 5. Valg av tellekorps/teknikkorps Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 6. Valg av protokollunderskrivere Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 7. Valg av redaksjonskomité Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. Landsting Sak 1: Konstituering

8 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Landsting velger: To dirigenter. Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. Ett tellekorps/teknikkorps med seks medlemmer. Fire til redaksjonskomité. Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen. 2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 4. Debatteknikk: Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene. Replikk: «Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V.» Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. Ved å vise nummerskilt og samtidig rope «til forretningsorden», «til dagsorden», «til voteringsorden», skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 6. Forslag til vedtak fremmes skriftlig til dirigentskapet. Forslag presenteres i innlegg når saken behandles. Innleverte forslag kan trekkes. 7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av Grunnreglene. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet. 8. Valg gjøres med mentometer. Hensikten om hemmelige valg er ivaretatt. Ved votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte stemmer, anses valgt. Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg. Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. For landsting 2015 skal benkeforslag leveres valgkomiteen innen fredag kl Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Organisasjonsbestemmelsene. 10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer. 11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet. Landsting Sak 1: Vedlegg Sak 1.3: Forslag til forretningsorden

9 SAK 2 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING

10 SAK 2. KFUK-KFUM- SPEIDERNES TOÅRSMELDING FORSLAGSSTILLER: VEDTAKSKATEGORI: FORSLAG TIL VEDTAK: Landsstyret Drøfting/annet Godtas. BAKGRUNN KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding gir et godt innblikk i forbundets aktiviteter på nasjonalt plan i perioden. Rammeverket er strategiplanen Fremtiden og de fire satsningsområdene: Vekst Ledere Opplevelser Synlighet For hvert av satsningområdene beskrives mål, satsninger, aktiviteter, resultater og statistikk. Videre beskrives andre relevante områder relatert til driften av organisasjonen. VEDLEGG KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding Landsting Sak 2: KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding

11 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING

12 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 3 STRATEGIPLANEN FREMTIDEN 5 VEKST 6 Vekst: Mål og resultater 9 LEDERE 12 Ledere: Mål og resultater 15 OPPLEVELSER 16 Landsleir Arrangementer Opplevelser: Mål og resultater 24 SYNLIGHET 25 Synlighet: Mål og resultater 29 DRIFT 30 Økonomi og forvaltning 30 Organisasjon 33 Relasjoner 36 PERSONER 40 KFUK-KFUM- SPEIDERNES TOÅRSMELDING Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Anders Østeby Generalsekretær: Heidi Furustøl Redaktør: Svein Olav Ekvik Layout: Helene Moe Slinning Trykk: 07 Gruppen AS Forsidefoto: Harald Undheim Opplag: 200 Toårsmeldingen er trykket på miljøvennlig papir. 241 MILJØMERKET Trykksak // TOÅRSMELDING

13 INNLEDNING Foto: Ingeborg Marie K. Skjelmo LANDSSTYRET HAR ORDET Enda en to-årsperiode er til ende, og kfuk-kfum-speiderne har opplevd masse. Det har som ønsket vært en travel periode, med en fantastisk landsleir i Asker, ny generalsekretær, stort fokus på programrevisjon, litt flere medlemmer, arbeid med ny ledertreningsstruktur, nytt regnskapssystem, nytt medlemssystem og nye nettsider, flytting av forbundskontoret til nye lokaler, og mye, mye mer! Over hele landet har kfuk-kfum-speiderne mange ivrige sjeler som bruker tid og krefter på speiderarbeidet, gjennom hele uka hele året rundt. Denne dugnadsånden og entusiasmen er en velsignelse i mange frivillige organisasjoner. Å sitte i landsstyret gir muligheten til å få inspirasjon og innspill gjennom besøk til kretser og grupper. En åpen og direkte kommunikasjon på kryss og tvers, der vi deler erfaringer og opplevelser, er viktig. I tillegg skaper samspillet mellom frivillige og ansatte både kvalitet, energi, og gjennomføringsevne. Men også utfordringer når det gjelder arbeidsdeling og prioritering. Landsstyret er veldig fornøyd med alt som er iverksatt i perioden, men vi har også fått kritikk for håndteringen av enkelte saker, og ser i etterkant at enkelte prosesser gikk fort og kunne vært planlagt bedre. Vi takker for kritikken vi har fått, og tar refleksjonene med oss i arbeidet videre. Vi trenger nok tid og grunnlag til beslutningene vi tar og prosessene vi setter i gang. Det kan være en utfordring for de mer utålmodige av oss, men vi ser at det er en viktig vurdering å gjøre. Så hva er utfordringen din som speider der du er? Det daglige arbeidet lokalt er fundamentet i arbeidet vårt. Vi skal sammen lage et fellesskap som barn, unge og voksne trygt kan trives og vokse i, og hvor våre ulike evner kommer til nytte. La oss være rause med hverandre! Og som Jesus ta tid til det som er viktig, og ikke henge oss opp i at ting må være perfekt (husk Marta og Maria). TOÅRSMELDING // 3

14 INNLEDNING Hva er vår utfordring som landsstyre? Å gjennomføre alt vi har igangsatt, prioritere ressurser, og dra kfuk-kfum-speiderne enda mer i samme retning. Pluss mer tydelighet på forventninger. Og som gode idealister øve på utholdenhet. Vi gleder oss til å se deg igjen, og ønsker deg et supert speiderår! Hilsen Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Eline Marie Grøholt Hilde Opsal Even Stokke Steinar Stornes Annlaug H. Engmark Øyvind Øygarden STRATEGI OG SATSNINGSOMRÅDER Den vedtatte strategiplanen Fremtiden har fire satsningsområder: Vekst, Ledere, Opplevelser og Synlighet. Innenfor hvert satsningsområde er det definert målsetninger og tiltak som skal bidra til at vi når visjonen for I 2014 ble det gjort en evaluering av strategiplanen, noe som blant annet medførte endring av noen mål og målekriterier, samt at planen er noe forkortet. 4 // TOÅRSMELDING

15 VISJONEN VÅR: Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere. Strategiplan * 2016* HVORFOR? MÅL VEKST Norges KFUK-KFUMspeidere har god kvalitet på arbeidet, med mange store grupper. Vi har vekst i alle kretsene, og mange speidere fortsetter som ledere. Vi har også rekruttering av nye voksne ledere. Forbundet har en sunn økonomi. En levende organisasjon er en organisasjon som vokser. Uten nye medlemmer har KFUK-KFUM-speiderne ingen fremtid. Hver enkelt krets og hver enkelt gruppe må gjøre sitt for at organisasjonen skal vokse, få nye medlemmer og fortsatt være livskraftig. Flere speidere gir en positiv spiral: Store grupper gir egenrekruttering av ledere, bedre kvalitet på arbeidet, bedre økonomi og flere aktiviteter. Dette bidrar igjen til flere speidere. 1.1 Øke antall medlemmer / under 26 år (ikke endelig) V E K S T Øke antall grupper som har 50 eller flere medlemmer 1.5 Starte nye grupper 3 3 LEDERE Norges KFUK-KFUMspeidere har mange gode og kvalifiserte ledere. Våre ledere er motiverte og engasjerte, og skaper gode ledermiljøer. Vi har en systematisk og god ledertrening, og er en trygg og god møteplass for barn og unge (antall nye) (antall nye) 2.1 Øke antall nye ledere og assistenter Der det finnes gode ledere, finnes det også fornøyde speidere. En god ledertrening og lederoppfølging gir flere ledere. Dette fører igjen til bedre ledermiljøer og økt motivasjon til ledergjerningen. L (totalt antall) (totalt antall) 2.2 Øke antall ledere og assistenter under 26 år D E R E 2.4 Flere gjennomfører lederkursene SATSNINGSOMRÅDER: E Det er en hovedgrunn til at så mange ungdommer og voksne gir av sin tid til KFUK-KFUM-speiderne: Et ønske om å gi gode opplevelser til barn og unge. Opplevelser som gir mestringsfølelse, fellesskap og identitet, opplevelser som fyller livet med mening, engasjement og moro. 600 internasjonale deltakere landsleir 13 YMCA-festival 7 World Moot 3.2 Øke antall ungdom som reiser utenlands OPPLEVELSE Norges KFUK-KFUMspeidere gir gode og varierte opplevelser til barn, unge og voksne. Opplevelser skaper fellesskap, stolthet og identitet. KFUK-KFUM-speiderne opplever Gud i naturen og er opptatt av å ta vare på skaperverket. Organisasjonen jobber for internasjonal forståelse og gir medlemmene muligheten til å oppleve verden. 470 PF-kurs 46 Norsk Roland 497 PF-kurs 59 Norsk Roland 3.3 Øke deltakelsen på patruljeførerkurs 63 lag i Haikeligaen 132 lag i Haikeligaen 3.5 Øke antall uteovernattingsdøgn O P P L E V E L S E R KFUK-KFUM-speiding er opplevelser! (høstsesong) (sesong ) * Strategiplanen har ny utforming fra Øke deltakelsen i Globalaksjonen 4.5 Gjennomføre åpne arrangementer 49% Ingen måltall 43% Ingen måltall Å være synlig er å våge å være relevant. Det er å våge å vise hvem vi er og hva vi står for, og å gjøre flere kjent med hva KFUK-KFUM-speiding er. Å være aktivt synlige er nødvendig for å kapre omverdenens oppmerksomhet, slik at flere kjenner oss igjen, flere ønsker å samarbeide med oss, og flere blir KFUK-KFUM-speidere. TEMA STRATEGI SYNLIGHET Norges KFUK-KFUMspeidere har engasjerte ledere og speidere som er synlige i samfunnet. Ledere og patruljeførere kjenner verdiene våre og evner å formidle dem til omverdenen. KFUK- KFUM-speiderne er en attraktiv samarbeidspartner, og er synlige i media. I G H E T Positive oppslag i media om unge, stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere L S Y N KJERNEVERDIENE VÅRE: fellesskap friluftsliv personlig utvikling samfunnsengasjement kristen tro

16 VEKST Vekst Tusenvis av speidere samlet seg på landsleir i Asker i Foto: Ørjan Apeland 6 // TOÅRSMELDING

17 VEKST Mål KFUK-KFUM-speiderne har god kvalitet på arbeidet, med mange store grupper. Vi har vekst i alle kretsene, og mange speidere fortsetter som ledere. Vi har også rekruttering av nye voksne ledere. Forbundet har en sunn økonomi. Oppsummering Det er gledelig å kunne melde at vi i perioden har opplevd en svak vekst, og dermed klart å stoppe medlemsnedgangen fra forrige periode. Innrapportert medlemstall for 2012 er (per ) og i 2013 var tallet (per ). Den samme positive trenden ser ut til å fortsette i Totalt antall aktive grupper er nærmere 250, og antall grupper med minst ti aktive speidere i oppdagertil vandreralder er 194. I 2013 og 2014 ble det startet tre grupper per år. Det er under målet på seks nye grupper. Imidlertid viser disse tallene ikke «restart» av grupper som har ligget uten aktivitet. Hvis vi inkluderer restartede grupper, har vi nådd målet om seks nystartete grupper i Vi opplever at det er høy interesse for å starte nye grupper, men veien derfra til en gruppe med ukentlig aktivitet oppleves som relativt lang. Samtidig ønsker barn og unge over hele landet fortsatt å bruke sin fritid på godt speiderarbeid. Det har vært en periode med store satsninger på ulike områder. Vi har satt i gang flere store prosjekter som vi håper både direkte og indirekte bidrar til medlemsvekst, og til at vi skal fortsette å være en viktig og aktuell organisasjon for barn og unge. TOÅRSMELDING // 7

18 VEKST Aktiviteter Her vises et utvalg aktiviteter som er relatert til satsningsområdet i perioden: Profilartikler og vervemateriell I perioden er det produsert flere profilartikler (banner, roll-ups) til utlån for å kunne dekke etterspørselen hos mange grupper som aktivt bruker dette i profilering og rekruttering. Det har også jevnlig vært laget diverse vervemateriell til bruk i rekrutteringsarbeidet. Samarbeid med Den katolske kirke Etter vedtak på landsting i 2013 har vi jobbet aktivt med å ta på alvor at vi er en økumenisk organisasjon. Med bakgrunn i dette har vi i perioden startet et langsiktig samarbeid med Den katolske kirke, om oppstart av speiderarbeid i katolske menigheter. Dette er et viktig langsiktig utviklingsarbeid for organisasjonen. Vekstagenter og gruppesamtalen Gruppesamtalen er et tilbud til grupper som ønsker å vokse. Vekstagenter følger gruppen over lengre tid, bistår KFUK-KFUM-speiderne har mye profilmateriell til utlån til grupper som ønsker å bruke det i rekrutteringsarbeidet. Foto: Audun Berdal med å systematisk utarbeide en vekststrategi, og gir støtte i å følge opp denne. Jone Oltedal, Per Ove Løkstad og Irmelin Marie Brun har vært vekstagenter, og tre grupper har fått gruppesamtalen i perioden. Tiltaket er viktig for å skape vekst i våre aktive grupper. Speiderekspertene I 2013 ble det jobbet med å etablere et reiseteam med «speidereksperter» Et nettverk av frivillige ressurspersoner som kunne reise på ulike oppdrag hos grupper, og på den måten dele kunnskap innenfor aktuelle tema. Dette for å gi motivasjon og inspirasjon, både for den som reiser, og den som får besøk. Tiltaket nådde aldri stor oppslutning og ble avviklet i Speiderlinje på Valdres fhs Det ble i 2013 satt i gang et samarbeid med Valdres folkehøgskole for å se på mulighetene for å starte opp en egen speiderlinje fra skoleåret Det var en del interesse rundt prosjektet, men dessverre ikke nok søknader til at linjen ble en realitet. Vekstsatsning Det ble på landsting i 2013 vedtatt å sette av en million kroner årlig over to år til vekstsatsninger. Som et ledd i denne satsningen ble det sommeren 2014 igangsatt fornyelse av forbundets ledertrening, og det ble ansatt en prosjektleder for å lede arbeidet. Det ble også satt av midler som grupper og kretser kan søke på til prosjekter som vil fremme vekst. Et av prosjektene som har fått støtte er Bjørgvin krets sin satsning på kurs for ledere uten speiderbakgrunn. Effekten av vekstmillionen vil vi tidligst se i Midler som ikke ble brukt i 2014 blir overført til // TOÅRSMELDING

19 VEKST VeksT>MÅL OG RESULTATER MEDLEMMER Medlemmer Øke ANTALL MEDLEMMER / UNDER 26 ÅR Kommentar: Vi har i perioden opplevd en svak vekst, og dermed klart å stoppe medlemsnedgangen fra forrige periode. Målet var medlemmer ved utgangen av 2013, og det reelle medlemstallet var Tall for er offentlig innrapporterte tall til fordelingsutvalget. Tallet for 2014 er ikke endelig, men det er høyere enn samme midlertidige tall i er derfor ikke med i grafen, men vi har grunnlag for å si at vi trolig har stoppet medlemsnedgangen. 60 % 55 % 50 % KJØNNSFORDELING Kjønnsfordeling Kommentar: Grafen viser kjønnsfordelingen av alle medlemmer siste syv år. De siste tre årene har vi ligget relativt stabilt på en overvekt av gutter med prosent. Det er flere gutter enn jenter i alle arbeidsgrener. 45 % 40 % % Gutter % Jenter KJØNNSFORDELING 2014 <26 år Kommentar: Per nå er 45 % av medlemmer under 26 år jenter. I 2012 var tallet 43 %. Kjønnsfordelingen har dermed blitt noe jevnere i perioden. Gutter Jenter 55 % 45 % TOÅRSMELDING // 9

20 VEKST fam opp sti ALLE ARBEIDSGRENER 4 % 19 % 8 % 18 % Arbeidsgrener Kommentar: Vandrerne er største gruppe med 29 % av alle medlemmer. Fordelingen på arbeidsgrenene holder seg relativt stabilt sammenlignet med forrige periode, men vi ser at andel familiespeidere og oppdagere er noe lavere, og andel ledere og voksne har økt. Tallene baserer seg på registreringen den enkelte gruppene gjør i medlemsregisteret. van rov 29 % 22 % vok Vandrerne er den mest tallrike arbeidsgrenen, med 29% av alle medlemmene. Foto: Dave Bird 10 // TOÅRSMELDING

21 VEKST GRUPPESTØRRELSE Øke antall grupper som har 50 medlemmer ELLER MER Kommentar: Når gruppene når en viss størrelse er det lettere å sikre kontinuitet i ledergruppen ved at det stadig rekrutteres nye ledere fra egne rekker. 71 grupper hadde mer enn 50 medlemmer i I 2014 var dette tallet 77. Målet har vært 76 grupper i 2013 og 82 grupper i Målet ble ikke nådd, men vi har likevel hatt en positiv utvikling med flere grupper med mer en 50 medlemmer enn i forrige periode TOTALT ANTALL GRUPPER Antall grupper Kommentar: Grafen viser antall leverte årsrapporter, og det er fortsatt noen flere grupper som legges ned enn antall som startes opp NYE GRUPPER SOM FORTSATT HAR AKTIVITET STARTE nye grupper Kommentar: Det er startet tre nye grupper både i 2013 og Målet var å starte seks nye grupper per år, og målet er ikke nådd. Men om vi tar med antallet «restartete» grupper, har vi nådd målet begge år. Alle grupper som er startet opp de tre siste årene har fortsatt aktivitet. Nye grupper Nye grupper som fortsatt har medlemmer TOÅRSMELDING // 11

22 LEDERE TEMA Gode lederfellesskap er en viktig faktor for rekruttering av ledere. Foto: Harald Undheim 12 // TOÅRSMELDING

23 LEDERE Ledere Mål KFUK-KFUM-speiderne har mange gode og kvalifiserte ledere. Våre ledere er motiverte og engasjerte, og skaper gode ledermiljøer. Vi har en systematisk og god ledertrening, og er en trygg og god møteplass for barn og unge. Oppsummering I perioden er det startet opp et større prosjekt for å fornye og forbedre ledertreningen for voksne. På arrangementssiden har det vært en god del kurs, som alle er gjennomført med stabil oppslutning. Trenerne våre har hatt noen avlysninger, og trenerkurset har vært til revisjon. Med det arbeidet som allerede er gjort som grunnlag for videre arbeid, ser vi frem til mer aktivitet for trenere og trenerspirer i neste periode. Aktiviteter Her vises et utvalg aktiviteter som er relatert til satsningsområdet i perioden: PROSJEKT FORNYET LEDERTRENING Gode og motiverte ledere er en nøkkel til vekst, og deler av vekstmidlene er satt av til en større satsing på å fornye og forbedre forbundets ledertrening. Prosjektet er spisset inn mot trening for voksne ledere, altså ledere i alderen 17+. Prosjektgruppen ble oppnevnt og begynte arbeidet høsten 2014, og skal avslutte senest sommeren Prosjektgruppens mandat erstatter ledertreningsutvalget (LU) sitt mandat i prosjektperioden, og LU er derfor lagt på is. Prosjektgruppen vil komme med forslag til organisering av ledertreningen innen prosjektperiodens utløp som vedtas av landsstyret. KURS I perioden er det utviklet to helt nye kurs for ledere, og ett er revidert. Et friluftskurs for ledere med mye friluftserfaring «På bar bakke» ble gjennomført for første gang i oktober Ønsket er å formidle et etisk, bærekraftig og kunnskapsbasert friluftsliv. Deltakerne trenes i primitive ferdigheter, og første gjennomføring ble svært godt mottatt. I tillegger det utviklet og utprøvd et kurs for voksne uten speidererfaring i Bjørgvin, med støtte fra vekstmidlene. Det er gjennomført en pilot i 2014, og tilbakemeldingene er positive. Det obligatoriske introduksjonskurset for nye ledere er revidert og oppdatert. Kurset er primært et web-kurs, men ble tilbudt som kortkurs på landsleir. Fra "På bar bakke" Foto: Lars Røraas Både i 2013 og i 2014 er Lederkurs ledelse avholdt nasjonalt med omtrent samme deltakerantall som tidligere. I tillegg er Lederkurs ledelse avholdt i Rogaland, og Lederkurs program i enkelte kretser/i samarbeid mellom kretser. Det er avholdt emnekurs i turledelse begge årene. Det ble også tilbudt en rekke ulike kortkurs på landsleir, og en del av de lederne som hadde anledning til det benyttet seg av tilbudet. MENTORPROGRAM Mentorprogrammet som startet i 2011, ble etter planen ble avsluttet i unge ledere og ni mentorer har deltatt i programmet. TOÅRSMELDING // 13

24 LEDERE Trenere Forbundets trenere har fått informasjon og oppfølging gjennom nyhetsbrevet «Trenernytt». Trenertreffet i 2013 ble avlyst, men 2014 ble det gjennomført et kort trenertreff under landsleiren. Det planlagte trenerkurset i 2014 ble avlyst på grunn av få påmeldinger, og det er ikke utdannet nye trenere i perioden. Trenerkurset har trengt en oppdatering og er til revisjon. Speiderprogram.no Det ble i årsskiftet 2012/2013 gjort en del endringer på speiderprogram.no for å forbedre responstid. Det ble også gjort noen endringer på designet. Disse endringene gjorde siden mer stabil. I 2014 ble speidemerker.no opprettet, som plattform for nytt programstoff og lansering av nye speidermerker. I sammenheng med dette har det ikke blitt prioritert å videreutvikle speiderprogram.no, kun oppdatere kalenderen med nye arrangementer. Det er i satt i gang en prosess med nye nettsider for forbund og nytt program, som skal være klar til lansering i (les mer om speiderprogrammet under Opplevelser) Speiderlederblogg Speiderlederbloggen har vært et tilbud til ledere med inspirasjon til drift av speidergrupper, tips til speidermøter og gode hverdagshistorier fra speiderledere. Bloggen har hatt en del lesere i perioden, men ble lagt ned ved utgangen av Speiderleder for en dag I 2014 ble vervekampanjen Speiderleder for en dag lansert. Målet var å lage et verktøy for rekruttering av ressurspersoner til speidergruppens arbeid, ved å invitere personer i nærmiljøet til å bidra med litt, uten å måtte være med som leder på heltid. Veiledning til speiderløftet På oppdrag fra landsting i 2011 laget en arbeidsgruppe en veiledning til speiderløftet som ble lansert på landsting i Heftet het «Tro og tjene, hjelpe og leve». Det ble også laget et tilhørende aktivitetshefte med tips til bruk av speiderløftet som tema på møter og turer. Foto: Torbjørn Søndenå Foto: Ingeborg Marie. K. Skjelmo 14 // TOÅRSMELDING

25 LEDERE LEDERE>MÅL OG RESULTATER ANTALL NYE LEDERE OG ASSISTENTER Øke antall NYE LEDERE OG ASSISTENTER Kommentar: Det er første gang målet om å rekruttere ledere måles i antall nye ledere og assistenter. Tidligere er det målt antall speidere per leder. Det gjør at det er vanskelig å sammenligne med tidligere år. Vi fikk 160 nye ledere og assistenter i 2013, og 117 i Ulikheten mellom 2013 og 2014 er betydelig, men det er vil først være mulig å si noe om utvikling over tid når vi har tall fra flere år. ANTALL LEDERE OG ASSISTENTER UNDER 26 ÅR Øke antall LEDERE OG ASSISTENTER under 26 år Kommentar: Antall ledere og assistenter under 26 år var 908 i 2013, og 1001 i Dette er et nytt mål, og det er vanskelig å si noe om hvordan tallene kan tolkes før vi har tall fra flere år Program Ledelse Mål DELTAKERE PÅ LEDERKURS PROGRAM OG LEDERKURS LEDELSE FLERE GJENNOMFØRER LEDERKURSENE Kommentar: Resultatet var 41 deltakere på Lederkurs program, og 42 på Lederkurs ledelse i I 2014 deltok 56 på Lederkurs program, og 30 på Lederkurs ledelse. Tallene angir antall deltakelser, ikke antall deltakere. Vi vet at noen velger å gjennomføre samme kurs flere ganger, og en del gjennomfører Lederkurs ledelse og Lederkurs program samme år eller i samme toårsperiode. Tallene for hvor mange ledere som har deltatt på kursene er derfor noe lavere enn oppgitte tall. Målet for 2013 var totalt 76 deltakere og for 2014 var målet 70 deltakere. Resultatet er noe høyere og vi har nådd målet. Det er også en positiv utvikling i denne perioden sammenlignet med forrige periode. TOÅRSMELDING // 15

26 OPPLEVELSER OPPLEVEL Mål: KFUK-KFUM-speiderne gir gode og varierte opplevelser til barn, unge og voksne. Opplevelser skaper fellesskap, stolthet og identitet. KFUK-KFUM-speiderne opplever Gud i naturen og er opptatt av å ta vare på skaperverket. Organisasjonen jobber for internasjonal forståelse og gir medlemmene muligheten til å oppleve verden. Foto: Magnus Berntzen Nordlid 16 // TOÅRSMELDING

27 OPPLEVELSER SER Oppsummering Hovedfokus i perioden har vært arbeidet med programrevisjonen og prosessen fram mot lansering av nytt speiderprogram i Fundamentet for nytt program er kommet på plass og det er allerede laget mange nye merker. Det har fortsatt vært et sterkt fokus på friluftsliv og opplevelser, blant annet gjennom store prosjekter som Haikeligaen, og ikke minst landsleiren Asker Det har i perioden både vært satset på etablerte og nye kurskonsepter, og det har vært generelt god oppslutning om forbundets kurs og arrangementer i perioden. Se utfyllende statistikk i vedlegg. Aktiviteter Her vises et utvalg aktiviteter som er relatert til satsningsområdet i perioden: Haikeligaen Haikeligaen har blitt videreført i perioden og har hatt noe synkende deltakelse. I 2013 med 132 lag, og 63 lag i den korte høstsesongen Høsten 2014 startet et omfattende arbeid med å videreutvikle konseptet til Friluftslivets år 2015, hvor man åpner konkurransen for hele Norge, lanserer ny nettside og nye turkonsepter. Regler, registrering og tabell finnes på haikeligaen.no. Tråkk Det er stabil deltakelse på Tråkk. Tråkk er patruljens egen haik, som arrangeres lokalt i september hvert år. Speiderbutikken solgte 1000 TOÅRSMELDING // 17

28 OPPLEVELSER tråkkmerker i 2013 og 757 i Vinteren 2013 var første år det ble arrangert eget Vintertråkk, andre helg i mars. Det har vært positiv respons på dette blant gruppene, og antall solgte merker var 360 i 2013 og 207 i Gruppene fikk også mulighet til å søke om utstyrsstipend i forbindelse med Vintertråkk 2014, noe som 13 grupper benyttet seg av. Internasjonale arrangementer Jentetur til London og Guttetur til Kandersteg er suksesser som har blitt veldig populære. Speidere i ungdomsskolealder får mulighet til å dra på besøk til verdenssentrene til wagggs og wosm og oppleve internasjonal speiding på nært hold. Vi ser at mange av deltakerne engasjerer seg mye i speiderarbeidet etter at de har kommet tilbake, både på lokalt og nasjonalt nivå. På Europakonferansen i Berlin i 2013 ble det bestemt at neste Europakonferanse vil bli holdt i Norge i Det vil da bli arrangert tre konferanser i ett, en for wagggs, en for wosm og en felles konferanse. Arbeidsgruppen er i gang og vi skal vise fram norsk speiding på en god måte for resten av Europa. Det har også blitt gjort en bra jobb i forbindelse med verdensjamboreen i Japan sommeren Det blir en rekordstor delegasjon som reiser fra Norge. Fra vårt forbund skal 179 speidere, 20 troppsledere og assistenter og 59 ledere med stabsfunksjon delta på jamboree og rundreise. Norges speiderforbund har sekretariatet for jamboreen. I 2014 var kfuk-kfum-speiderne arrangører av Ung i Norden, for unge speiderledere fra de nordiske landene, som vil utvikles i rollen som leder innen speiderbevegelsen og oppleve styrken i det nordiske fellesskapet. Jota-joti blir avholdt lokalt og er verdens største internasjonale speiderarrangement. Dette er for mange deres første møte med internasjonal speiding. I perioden har det også vært deltakere på Rover Moot og Explorer Belt, samt kurs som The Academy og wagggs Leadership Development Programme (wldp). Nasjonale og internasjonale møter og konferanser markedsføres via kmspeider.no, speiderprogram.no og Facebook. Speiderprogrammet Fram til og med 2013 ble det gjort et arbeid med å lage ferdige møteforslag. Disse ble innarbeidet i speiderprogram.no. I 2014 ble alle nye møteforslag og aktiviteter som er laget etter 2008, samlet og gitt ut som bok. Denne ble sendt gratis i gave til alle speidergrupper. Programrevisjonen Arbeidet med nytt program har hatt stort fokus i perioden. I juni 2013 vedtok landsstyret mandatet for programrevisjonen. Mandatet for prosjektgruppen erstattet programutvalget (pu) sitt mandat i prosjektperioden. Landsstyret skal vurdere organisering av programarbeidet når det nærmer seg lansering av nytt program. Medlemmer til prosjektgruppen (programpatruljen) ble oppnevnt i september SPEIDERSTIGEN EMNEOVERSIKT FOR SPEIDERTIDEN Samme høst ble det gjennomført en ringerunde til 50 ledere om hvordan de brukte dagens program. Det ble også det gjennomført to spørreundersøkelser, en for ledere og en blant rovere, for å kartlegge hvordan man jobber i gruppene, og ønsker for framtidig program. Begge undersøkelsene hadde høy deltagelse. Det var også en økt om programrevisjonen på Gruppelederkonferansen høsten «Lag ditt eget merke-merket» ble lansert som et verktøy for å få inn forslag til nye merker og andre programaktiviteter fra speiderne. Våren 2014 fikk alle kretser og grupper en e-post som presenterte «speiderstigens» rolle, forslag til ny Speiderstige, samt forslag til ny aldersinndeling. Tre grupper, to kretser og syv enkeltpersoner sendte tilbakemelding i denne høringsrunden. Programpatruljen hadde eget telt med aktiviteter og informasjon om programrevisjonen på landsleiren Asker Teltet var godt besøkt av speidere og ledere. Det ble også holdt to kortkurs for ledere om det nye programmet, og det kom mange viktige tilbakemeldinger som førte til justeringer i programpatruljens forslag. Til landsleiren OPPDAGERE 18 // TOÅRSMELDING

29 OPPLEVELSER lanserte programpatruljen 28 nye aktivitetsmerker fordelt på de ulike arbeidsgrenene. Prosjektleder har i perioden besøkt ledersamlinger/kurs i flere kretser for å informere om programrevisjonen. Prosjektleder har også hatt to møter med rovernemnda, og halvårlige møter med landsstyret. Det har gjennom hele perioden vært skrevet flere artikler om programfornyelsen i Speiderbladet og Lederforum. Speidermerker.no Nettsiden speidermerker.no ble utviklet av programpatruljen våren 2014 og lansert i forbindelse med landsleiren. Siden inneholder nye merker lansert i forbindelse med programrevisjonen for alle arbeidsgrener. Her finnes også Speiderstigen emneoversikt for speidertiden. Det er lagt opp gode funksjoner for å kunne deler merker via e-post eller sosiale medier. Ved utgangen av perioden var det publisert 86 merker på siden. Familieturen Familiespeiding er forbundets nyeste arbeidsgren. I 2014 har forbundet, i samarbeid med iko- Forlaget, utgitt boken Familieturen, med støtte fra trosopplæringsmidler fra Den norske kirke. Familieturen inneholder opplegg for 26 turer/samlinger som kan brukes av familiespeider grupper, i menighets arbeid, og av andre familier som vil på tur. Også oppdagerledere kan finne gode ideer til årets møter og turer. Arrangementer Det blir arrangert i overkant av 20 forbundskurs og -arrangementer i året. Dette krever en god del ressurser fra både frivillige og ansatte. Flere kurs er godt innarbeidet som for eksempel Norsk Roland, kilt og Vinter-Roland. Disse har stabilt høy deltakelse og får gode tilbakemeldinger. Andre kurs og arrangementer er nye og krever en større innsats for å gjøres kjent i organisasjonen. Norsk Roland har fortsatt å være en sentral satsing for forbundet og det har blitt gjennomført fem kurs med til sammen 105 deltakere i perioden. Bortsett fra landsleir har roverlandsleir nå blitt vårt største faste arrangement, og i 2013 var rovere fra hele landet samlet til en uke med program og sosialt samvær på Sunnmøre. NM i speiding har også vokst seg større og nå virkelig blitt et felles arrangement for begge forbund. Resultatmessig kan vi nå være stolte over å ha fått vår første vinnerpatrulje under nm i Trøndelag i Arrangementskatalog og arrangementsplan med oversikt og informasjon over forbundets kurs og arrangementer har blitt utgitt sammen med Lederforum nr. 1 begge år. Ælj fra Kampen KFUK-KFUM-speidere ble norgesmestere i speiding i Foto: CF Salicath TOÅRSMELDING // 19

30 OPPLEVELSER LANDSLEIR ASKER 2014 Landsleiren ble arrangert august på jordene på Vettre i Asker. Sammen skapte 5500 speidere fantastiske opplevelser og gode minner for livet. 600 internasjonale deltakere var med på å sette et internasjonalt preg på landsleiren. For første gang ble det i tillegg til globalmarked arrangert globalløp under landsleiren, noe som samlet genererte over kr til Globalaksjonen. Leiren forløp uten store ulykker og leirplassen var meget godt egnet, med korte avstander til det meste. På tross av vekslende vær unngikk vi store regnmengder og gjørme. For andre gang ble en kfuk-kfum-speiderlandsleir miljøsertifisert. Ordfører i Asker, Lene Conradi, overleverte Miljøfyrtårnsertifikatet til leirsjef Lene Ree Hauge på åpningsleirbålet. Foto: CF Salicath Foto: Ragnhild Erevik Fosse Foto: Arild Johannessen Landsleiren fikk også mye og bra medieomtale under leiren. Både nrk Dagsrevyen, TV2, flere radiokanaler, aviser og nettredaksjoner var på besøk. Landsleir gir opplevelser for livet! 20 // TOÅRSMELDING

31 OPPLEVELSER TEMA Foto: Dave Bird Foto: Lars Røraas Foto: Dave Bird Foto: CF Salicath Foto: Dave Bird Foto: CF Salicath Foto: Leif Egil Hegdal Foto: Lars Røraas Foto: Harald Undheim Foto: Harald Undheim Foto: Lars Røraas TOÅRSMELDING // 21

32 OPPLEVELSER NASJONALE KURS OG ARRANGEMENTER 2013 DATO 2013 ARRANGEMENT, STED ANT.DELT. + STAB KURSLEDER.ANSVARLIG Mentorsamling, Triangelheimen 15 Gaute Brækken Roverkongress, Mandal Hilde Fjeldsgaard Jentetur til London, London 15+3 Hild Myrene Patruljeførerting, Nordtangen 23+8 Even August Bremnes Stokke Vinter Roland, Odda Anders Christoffersen Ekspedisjon Vinter 12+3 Thomas Aalstad Turledelse Vinter, Finse 7+3 Tor Asbjørn Bjørnstad Landsting, Tønsberg Atle Aas Mentorsamling, London 16+1 Gaute Brækken Samling Norsk Roland-staber, Stavanger 12+5 Thomas Aalstad KILT, Nordtangen 39+9 Ellen Hortemo NM i speiding Lokale kretser Engang Alltid, Sunnmøre FHS Sidsel Grønlund Nordtangensommer, Nordtangen Dan Cato Fagernes Norsk Roland 121, Vigdarheim 13+8 Ørjan Apeland Roverlandsleir, Gjermundnes landbruksskule Kristin Lothe Eldholm World Scout Moot, med rundreise,canada 18+1 Randi Korsgaard Norsk Roland 122, Nordtangen 26+7 Tolleiv Ree YMCA Europe festival, Praha World Scout Moot, Canada 8+3 Randi Korsgaard Norsk Roland 123, Nordtangen 20+6 Lene Ree Hauge Banevoktersamling, Nordtangen 11+1 Jone Surnevik Kristiansen Holdninger og handlinger, Lønningstrand leirsted Gunnlaug Hidle Sigmundsen Roverfemkamp og Rovertreff, Sandnes 71+2 Jone Erga I fyr og flamme, Strandheim 10+2 Anita Yvonne Rønning Bach Gruppelederkonferanse, Vettre, Asker Are Shaw Waage Lederkurs ledelse, Triangelheimen 18+7 Sylvi Gaut Gruppelederkonferanse, Vettre, Asker Are Shaw Waage 22 // TOÅRSMELDING

33 NASJONALE KURS OG ARRANGEMENTER 2014 OPPLEVELSER DATO 2014 ARRANGEMENT, STED ANT.DELT. + STAB KURSLEDER/ ANSVARLIG Roverkongress, Bergen Vanja Flatberg Guttetur til Kandersteg, Sveits 14+3 Rolf Falchenberg Ungdomsting, Nordtangen 17+5 Vanja Flatberg Vinter Roland, Odda 31+9 Ørjan Apeland Ekspedisjon Vinter, Grotli/Lom 12+6 Thomas Aalstad Mediekurs for unge talspersoner 4+2 Stine Løkstad Banevoktersamling, Nordtangen 23+1 Jone Surnevik Kristiansen KILT, Nordtangen Bjarne Lohmann Madsen Turledelse barmark, Østlandet 8+3 Tor Asbjørn Bjørnstad NM i speiding, Malvik, Trøndelag Lokale kretser Norsk Roland 124, Nordtangen 23+7 Hugo Eugen Hernes Explorer Belt, Romania 2+1 Martin Grønfjell Norsk Roland 125, Vettre 23+8 Tor Asbjørn Bjørnstad Landsleir, Vettre Lene Ree Hauge Introduksjonskurs for ledere, Vettre 25+2 Elisabeth Løland 4.8. Veterantreff, Asker 35+4 Anders Østeby Banevokter, Nordtangen 29+1 Jone Surnevik Kristiansen Roverfemkamp og Rovertreff Halvard Strømme Wersland På bar bakke, Østlandet 9+2 Eirik Gripp Bay Ung i Norden, Strandheim 1+2 Hans Aleksander Skalleberg Kretsforum, Hadeland Kretsforum Rover, Hadeland 17+6 Rovernemnda Lederkurs ledelse, Nordtangen 27+7 Ivar Asbjørn Bredesen Treff Haikeligagruppen, Oslo 8+1 Solfrid Elisabeth Bøhler Foto: Dave Bird TOÅRSMELDING // 23

34 OPPLEVELSER OPPLEVELSER>MÅL OG RESULTATER 3.2 ØKE ANTALL UNGDOM SOM REISER UTENLANDS ROLAND PEFFKURS Kommentar: I 2013 deltok 13 speidere og ledere på ymca-festival i Praha, og syv på World Moot. I 2014 var det 600 internasjonale deltakere på landleiren i Asker. Målet ble endret i 2014 fra å måle internasjonale opplevelser til å måle antall ungdom som reiser utenlands. I 2014 forberedte 260 kfuk-kfum-speidere og tidenes største norske delegasjon seg til verdensjamboreen i Japan i Øke deltakelsen på PATRULJEFØRERKURS Kommentar: Målet ble endret i 2013 til å måle deltakelsen på patruljeførerkurs. I 2013 var det 497 deltakere på patruljeførerkurs i kretsene, og 59 deltakere fordelt på tre Norsk Roland. I 2014 var det 470 deltakere på peffkurs i kretsene og 46 deltakere fordelt på to Norsk Roland Øke antall uteovernattingsdøgn Kommentar: I sesongen deltok 132 lag i Haikeligaen. I den korte sesongen høsten 2014 deltok 63 lag i Haikeligaen. 24 // TOÅRSMELDING

35 SYNLIGHET Foto: Harald Undheim SYNLIGHET Mål: KFUK-KFUM-speiderne har engasjerte ledere og speidere som er synlige i samfunnet. Ledere og patruljeførere kjenner verdiene våre og evner å formidle dem til omverdenen. KFUK- KFUM-speiderne er en attraktiv samarbeidspartner, og er synlige i media. Oppsummering Kommunikasjonsstrategien, medieog pressestrategi, uttalelsespolicy og strategi for sosiale medier er godt etablert, og nyttige navigasjonsverktøy i kommunikasjonsarbeidet. I perioden har det vært fokus på iverksetting av tiltak innenfor vedtatte satsninger, og fortsatt styrking av organisasjonens identitet og profil. Det er også etablert samarbeid med Norges speiderforbund om profilering av speiderbevegelsen, og med Norges kfuk-kfum om profilering av kfuk-kfum-bevegelsen. Det har vært jobbet mye med produksjon av innhold for sosiale medier og strategisk jobbing for flere og bedre medieoppslag. Det har også vært stort fokus på kommunikasjonsarbeidet knyttet til landsleiren, både før, under og etter. Landsleiren ga god uttelling i antall positive presseoppslag i perioden. Se utfyllende statistikk i vedlegg. TOÅRSMELDING // 25

36 SYNLIGHET Aktiviteter Her vises et utvalg aktiviteter som er relatert til satsningsområdet i perioden: Globalaksjonen Globalaksjonen er fast tradisjon for mange av våre grupper og vi merker at det er stor aktivitet og høyt engasjement rundt aksjonen. Innsamlingsperioden går fra 15. september til 1. februar, og i begge de to foregående aksjonsperiodene har de innsamlede midlene gått til kfuk i Bangladesh og deres arbeid med jentegrupper i slumområder. I Globalaksjonen 2013 deltok 49 % av gruppene med enten oppdagere, stifinnere, vandrere eller rovere på aksjonen. Det ble samlet inn kr. I 2014 deltok 43 % av gruppene, og det ble samlet inn kr. I tillegg til aksjoner og innsamlinger i gruppene har det blitt samlet inn penger på Roverlandsleir og Roverkongress og andre nasjonale arrangementer. Det ble også samlet inn over kr på landsleiren i Asker gjennom Globalløp og Globalmarked, og vi fikk dermed en flott start på aksjonsperioden for 2014/2015. AKSJONSHEFTE TEMA: NYTT HÅP FOR FRAMTIDA BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania! Foto: Ingun Tøndel GLOBALAKSJONSHEFTET // 1 I perioden har det også vært deltakere på Globalaksjonsreiser til Bangladesh og Tanzania. Aktivitetskalenderen Aktivitetskalenderen ble produsert i et opplag på i 2013, og i Kalenderen er laget som en planleggingskalender og viser bilder av speidere i aktivitet. Kalenderen er et flott profileringsprodukt og en viktig inntektskilde for grupper og forbund. Sosiale medier Facebook er vår viktigste kanal i sosiale medier, og det er her vi opplever å treffe flest medlemmer i målgruppen 13 til 24 år. Twitter og Youtube er også sentrale plattformer, sammen med Instagram som vi tok i bruk i Instagram har vist seg å bli en viktig kanal, hvor speiderne selv deler bilder og opplevelser. Det er nå over bilder merket med emneknaggen #kmspeider og med #kmrover. Aktiv tilstedeværelse i sosiale medier er viktig for å bidra til medlemmenes speideridentitet og tilhørighetsfølelse. Landsleiren bidro til økt oppmerksomhet i sosiale medier, både i forkant og under arrangementet. Om lag bilder ble tagget på Instagram under leiren og det var svært god respons på innhold delt på Facebook. Det ble også produsert mye innhold til vår Youtube-kanal. Musikkvideoen til leirsangen Closer er sett over ganger. Unge talspersoner I perioden har vi har jobbet med å videreføre Unge talspersonernettverket bestående av vandrere og rovere som er trent i bruk av medier og som unge talspersoner for kfuk-kfum-speiderne. I 2014 ble medietreningskurs arrangert for tredje gang. Kurset ble da arrangert i samarbeid med Holtekilen folkehøgskole og infostaben til landsleiren Asker Unge talspersoner-nettverket er en viktig ressurs for kommunikasjonsavdeling og bidrar på ulike måter inn i kommunikasjonsarbeidet. Flere fra nettverket har deltatt i pressestaber på blant annet nm i speiding og landsleir. De bidrar også med bilder, video, stoff til Speiderbladet, innlegg på speiderblogg.no og som talspersoner i forbindelse med pressearbeid. Mediedekning Den strategiske jobbingen med pressarbeid har gitt gode resultater i perioden. Det er lokalt og ved større arrangementer som landsleir, nm i speiding og Globalaksjonen vi har størst mediegjennomslag. Tips og veiledning til lokale speidergrupper og kretser er en viktig del av forbundets mediearbeid. I perioden var det landsleiren Asker 2014 som ga størst pressedekning. Over 70 gode saker i avis og på nett, samt omtrent små og store saker på radio og tv. Det var gjort mye godt arbeid med innsalg av saker og kontakt med redaksjoner. God uttelling skyldes også at leiren var plassert sentralt på Østlandet og i nærheten av hovedstadspressen. Pressen kom også til leiren og laget saker selv. Kvaliteten på budskapene som ble formidlet 26 // TOÅRSMELDING

KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING

KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2013 2014 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 3 STRATEGIPLANEN FREMTIDEN 5 VEKST 6 Vekst: Mål og resultater 9 LEDERE 12 Ledere: Mål og resultater 15 OPPLEVELSER 16 Landsleir 2014

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte kl Skype

Protokoll Landsstyremøte kl Skype Protokoll Landsstyremøte 24.02 kl 1700-18.30 Skype DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte DELTAKERE Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 25. oktober 2014 kl

Protokoll Landsstyremøte 25. oktober 2014 kl Protokoll Landsstyremøte 25. oktober 2014 kl 17-1800 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark ANDRE

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Mats Billermark FRAVÆRENDE Gunvor

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 8. september 2014 kl

Protokoll Landsstyremøte 8. september 2014 kl Protokoll Landsstyremøte 8. september 2014 kl 2000-2100 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet?

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? Synlig speiding Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? 2 Synlig hvorfor? Hva vil det si å være synlig og hvorfor skal vi være det? Bare merarbeid eller også en bonus? 3 Viser speidergruppa

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Gruppepost februar. Kjære gruppepostmottaker!

Gruppepost februar. Kjære gruppepostmottaker! Kjære gruppepostmottaker! Helgen 8.-10. april møtes delegater fra kretsene i Norges KFUK-KFUM-speidere til landsting for å diskutere organisasjonens fremtid. Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte 2013 Søndag 10. mars i Biskopshavn kirke, menighetssalen Søndag 10. mars er det årsmøte for Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi tar sikte på å ha en innholdsrik dag hvor

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 13.-15.02.15, Trondheim, Speiderkontoret Prinsensgate 10

Protokoll Landsstyremøte 13.-15.02.15, Trondheim, Speiderkontoret Prinsensgate 10 Protokoll Landsstyremøte 13.-15.02.15, Trondheim, Speiderkontoret Prinsensgate 10 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 17.april, kl 1300-1500, Quality hotel Edvard Grieg, Bergen

Protokoll Landsstyremøte 17.april, kl 1300-1500, Quality hotel Edvard Grieg, Bergen Protokoll Landsstyremøte 17.april, kl 1300-1500, Quality hotel Edvard Grieg, Bergen DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Kommunikasjonsstrategien bygger på og understøtter strategiplanen Fremtiden 2010-2019, og overordnede mål og verdier organisasjonen.

Kommunikasjonsstrategien bygger på og understøtter strategiplanen Fremtiden 2010-2019, og overordnede mål og verdier organisasjonen. Ny kommunikasjonsstrategi 2012 Oppdatert 15.02.2013 1. Innledning Kommunikasjonsstrategien gir en oversikt over hvordan KFUK-KFUM-speidernes kommunikasjonsaktiviteter skal bidra til å bringe organisasjonen

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport LEDERMØTET 2017 Sakspapirer Thon Hotel Oslo Airport Innhold Sak L1/17 Konstituering... 2 L1/17 A Godkjenning av innkalling... 2 L1/17 B Møteledelse... 2 L1/17 C Forretningsorden... 2 L1/17 D Dagsorden...

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Velkommen til landsting!

Velkommen til landsting! LANDSTING 12. 14.4.2013 Kjære landstingsdelegat Velkommen til landsting! Oslo, 22. februar 2013 Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet og derfor en svært viktig møteplass! De siste årene har

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 7. MARS 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald (møteleder) Landssjef Anders Østeby Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Viselandssjef Gunvor Meling IC WAGGGS Tone Ødegaard

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017.

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. KALENDER- SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. 1 Innhold Om kalenderheftet 3 Salgstips for speiderkalenderen 4 Mobile betalingsløsninger 6 Viktige datoer og organisering

Detaljer

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE april 2016

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE april 2016 PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE 15. 16. april 2016 Sted: Tilstede: Anders Østeby Gunvor Meling Sindre Nesse Henrik Vagle Dalsgaard Tolleiv Strand Ree Mia Karine Johansen Ragnhild Stokke Lundetræ Anne-Line Evenstad

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Viser til Mandatet for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet, pkt 6 der det står i tredje avsnitt: Eventuelle forslag til

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG ARRANGEMENTSKATALOG // 2013 2014 // 1. Foto: Henrik Vagle Dalsgaard

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG ARRANGEMENTSKATALOG // 2013 2014 // 1. Foto: Henrik Vagle Dalsgaard ARRANGEMENTS- KATALOG 2013 2014 INNLEDNING Foto: Henrik Vagle Dalsgaard ARRANGEMENTSKATALOG // 2013 2014 // 1 2013: OPPLEVELSER FOR LIVET Opplevelser for livet KFUK-KFUM-speidernes arrangementskatalog

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 14.-16. november, Grubbegata, Fetsund

Protokoll Landsstyremøte 14.-16. november, Grubbegata, Fetsund Protokoll Landsstyremøte 14.-16. november, Grubbegata, Fetsund DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer