Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015"

Transkript

1 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or

2 Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret Foreløpig regnskap for arbeidsåret Regnskap for distriktsmøtet på Mo i Rana Regnskap for driftsfondet for D 104 B pr Regnskap for aktivitetsfondet for D 104 B pr Rapporter 6.1 Sluttrapport for arbeidsåret ved IPDG Svein A. Fandal. 6.2 Foreløpig rapport for arbeidsåret ved DG Alf E. Olsen 6.3 Rapporter fra fagsjefer 6.4 Rapport Lions Røde Fjær Foredrag 7.1 PID Gudrún Bjørt Yngvadóttir og PID Jon Bjarni Thorsteinsson 7.2 ID Svein Berntsen 8 Innkomne saker 8.1 Brev fra LC Sandnessjøen/LCSandnessjøen Sigrid vedr. Lions 2014 og distriktsgrenser 8.2 Brev fra LC Saltdal om distriktsgrenser 8.3 Riksmøtesaker 9 Oppsummering og avslutning ved Distriktsguvernør Alf E. Olsen

3 Sak 5.1 LIONS CLUB DISTRIKT 1 04B Balanse D ato: P eriode 1 12 Side 1 R egnskapsår:2013 Inngående Reelt U tgående Konto Tekst balanse i periode balanse Bankinnskudd, kontanter o.l. Eiendeler O m løpsmidler Bankinnskudd 3 925, , ,1 0 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,1 0 SUM Omløpsmidler 3 925, , ,1 0 SUM Eiendeler 3 925, , ,1 0 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 U disponert årsresultat (overskudd) 0, , ,1 0 SUM Over-/underskudd 0, , ,1 0 SUM Egenkapital 0, , ,1 0 SUM Egenkapital og gjeld 0, , ,1 0

4 Sak 5.1 LIONS CLUB DISTRIKT 104B Resultat D ato: Side 1 P eriode 1-12 R egnskapsår:2013 K onto Tekst Reelt i periode Budsjett i periode Avvik i perioden D riftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter R efusjoner fra O ak B rook , , , R efusjon fra M D - rådet , ,00 0, D istriktskontingent , , , D istriktsm øteavgift , , ,00 SUM Salgsinntekter , , ,89 Andre inntekter 3980K orrigering forrige fiskalår ,08 0, , A ndre inntekter/bidrag , , ,75 SUM Andre inntekter , , ,67 SUM Driftsinntekter , , ,78 Driftskostnader Vare kost n ad C onvention, div. utgifter 5 620, , , R iksm øte , , , G uvenørrådsm øter 7 661, , , C harter og jubileer 9 777, , , A ndre møter og arr , , , K lubbesøk / D G `s repr , , , Ledsagers utgifter 5 318, , , A ndre møte , , , Tredje møte , , , Fjerde møte 6 000, , , D istriktsm øte , ,00 103, B idrag DM-arrangør , , , S tyrem edlem m ers utgifter 0, , , S oneledernes utgifter 5 927, , , Fagsjefenes utgifter 2 088, ,75 702, A ndre møter - (Lions 2014) , , , G LT/O pplæ ring , , , G M T , , , B esøk IP Joe P reston 0, , , Telefon og porto 3 019,90 661, , ITC bredbånd 4 751, ,60-576, H jem m eside distrikt 0, , , K opie ring, kontorrekvisita 1 746, ,50 108, H ederstegn, banner etc , , , D iv. kostnader + leie utstyr 1 027, , , Fredsplakatkonkurranse 1 750, ,00-307,00 SUM Varekostnad , , ,03 SUM Driftskostnader , , ,03 SUM Driftsresultat , , ,25

5 LIONS CLUB DISTRIKT 104B Resultat D ato: S i d e 2 P eriode 1-12 R egnskapsår:2013 Reelt Budsjett Avvik K onto Tekst i periode i periode i perioden Finansinntekt og - kostnad Fin an s in n te kter Rente in n te k te r 8040R enteinntekt -139,04-238,15 99,1 1 SUM Renteinntekter -139,04-238,15 99,1 1 SUM Finansinntekter -139,04-238,15 99,1 1 Finankostnader Rente kostnader 8140B ankkostnader 579,50 675,00-95, Å rsresultat 3 925,46 0, ,46 SUM Rente kostnader 4 504,96 675, ,96 SUM Finankostnader 4 504,96 675, ,96 SUM Finansinntekt og -kostnad 4 365,92 436, ,07 Årsresultat A vsetn inger ,10 0, ,46 0, ,64 0,00 Årsresultat etter avsetninger , , ,64 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangører:_ Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla

6 Sak 5.3 Regnskap for Distriktsmøte i Mo i Rana 2014 Inntekter Budsjett Regnskap Deltageravgift kr ,00 kr ,00 DM avgift kr ,00 kr ,00 Sponsing kr - kr ,00 Renteinntekter kr - kr 91,00 Tot. kr ,00 kr ,00 Utgifter Møteutgiter Campus kr ,00 kr ,00 Ledsagertur kr ,00 kr 7 339,20 Utgifter DM ellers kr ,00 kr ,00 Div utg/pynt kr 6 000,00 kr ,00 Bankgebyrer kr 78,00 kr ,00 kr ,20 Overskudd kr 400,00 kr 41 07,80 Overskuddet deles i to kr ,90 overføres til distriktet og resten gå til arrangørklubbene. Mo i Rana Wenche Johnsen Alf Olsen Bjørnar Strømhaug DM 2014 Kasserer Leder Revisor

7 Sak 5.4 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - Driftsfond RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter: Overskudd 2013/2014 Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Bidrag LC Trondheim Student Opplæring LRF Mitt Valg Kostnader v/besøk IP Joe Preston Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter- /utgifter: Bankgebyr Renteinntekter Sum finansposter Resultat ,10 Bilag , ,00- Bilag ,00- Bilag ,00- Bilag , ,90-87,00- Bilag 2,4,7, ,08 Bilag 1, , ,82 BALANSE Aktiva Kto Passiva Egenkapital Årets resultat/underskudd Egenkapital , , , ,50 DG DK Revisor Svein Fandal/Alf E. Olsen Stein Ole Eide Magne Thomassen

8 Sak 5.5 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - AKTIVITETSKONTO RESULTATREGNSKAP Drtiftsinntekter: Innbetalinger til brønnprosjekt Innbetaling til QOPPS*) Sum driftsinntekter 2014 Bilag 1-5,9-16,19, , ,00 Bilag ,00 Driftsutgifter: 3 stk Melvin Jones ,00 Bilag 6-8 Bmitt Valg Brønnøysund ,00 Bilag 28 Brønn i Afrika ,00 Bilag 29 Reise v/brønnåpning ,00 Bilag 30, ,00 Driftsresultat ,00 Finansutgifter- /inntekter: Bankgebyr Renteinntekter Sum finansposter Resultat Bilag11,18, ,60 Bilag 17, , ,10 Balanse Aktiva Kto Passiva Egenkapital Årets resultat Egenkapital , , , ,64 *) Innbetalingen til QOPPS er opprinnelig ført som innbetaling til brønn, og vil bli overført til LAN- konto i 2015 og kostnadsføres i DG DK Revisor Svein Fandal/Alf E. Olsen Stein Ole Eide Magne Thomassen

9 Sak 6.1 Sluttrapport fra DG Svein Fandal, fiskalåret Distriktsstyret har hatt følgende medlemmer: Svein Fandal Alf E. Olsen Ragnvald Johnsen Stein Ole Eide Øistein N. Juul Kjell J. Gylland DG VDG 1 VDG 2 DK DS IPDG Magne Thomassen Revisor LC Melhus LC Stjørdal LC Mo i Rana LC Orkdal LC Trondheim Byåsen LC Trondheim Heimdal LC Støren Fagsjefer: Morten Singsaas IRC/IPC LC Orkdal Arild Witzø Astrid R. Nyhaug Ragnvald Johnsen Jarle Kirkeberg Jarl Limstrand YEC NAC GMT GLT ITC LC Rissa LC Oppdal Kjerringrokk LC Orkdal LC Malm LC Korgen Soneledere: Wiggo Nilsen SL 1 LC Bodø Tverlandet Arnfinn Øverdal Marta Rønning Knut O. Romstad Eugenie G. Sørmo Bjarne Aarsrud Karl P. Nyvold SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 SL 7 LC Mo i Rana LC Sandnessjøen Sigrid LC Namsos LC Stjørdal Varnes LC Trondheim Byåsen LC Hitra Møter: I løpet av året har det totalt vært holdt 5 styremøter og 4 rådsmøter. Medlemsstatus: Medlemstallet var 1072, og var det Antall klubber i distriktet har gått ned, og er ved årets slutt 46. I løpet av fiskalåret ble det stiftet en ny klubb, LC Steinkjer, med 30 medlemmer. LC Beiarn skulle nedlegges i fiskalåret 2012/2013, men pga. feil i utmeldingsprosessen ble den med inn i 2013/2014. Den er nå slettet. LC Leirfjord hadde problemer med driften ved årets start. Klubben ble besøkt av GMT og DG i september 2013, og resultatet av besøket var positivt. Dessverre klarte ikke klubben å opprettholde driften, og valgte nedlegging i juni Vi håper at noen av disse medlemmene ønsker å fortsette i vår organisasjon, og melde seg inn i LC Sandnessjøen eller LC Sandnessjøen Sigrid. Utviklingen i medlems- og klubbantallet gikk dessverre den gale veien. Arbeidet med rekruttering av nye medlemmer, og oppstart av nye klubber, har gjennom hele året vært høyt prioritert. Fagsjefene: Det har vært gjort en stor jobb av alle fagsjefene i løpet av året. De har bidratt godt, både enkeltvis, og som gruppe på rådsmøtene. Deres støtte til DG har også vært viktig. Sonelederne: Vi har hatt soneledere og past soneledere i alle sonene, men manglet 3 visesoneledere. Det har i løpet av året vært arrangert opplæring for sonelederne. 9 Arrangører:_ Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla

10 Sonene har hatt sine møter, der både aktuelle tema og opplæring av påtroppende klubbstyrer har stått på programmet. Brønnprosjektet: I handlingsplanen til DG var det satt opp finansiering av en brønn i Afrika, gjennom bidrag fra distriktets klubber. Prosjektet fikk meget god oppslutning, der vi oppnådde å få penger til 4 brønner! Brønnprisen var satt til ca. kr ,00 LC Malvik Saxedatter og LC Namsos betalte hver sin brønn, og LC Levanger Skeyna/LC Levanger gikk sammen om en brønn. I tillegg betalte enkeltklubber inn til sammen kr ,00 En fantastisk oppslutning som fortjener stor takk! "Vann betyr liv - rent vann betyr et sunt liv". Lions 2014: Det har over flere år vært lagt ned mye arbeid i prosessen med å få redusert antallet distrikter. På DM 2014 ble det satt frem forslag om at det nordligste distriktet skulle bestå av nåværende distrikt A og B, og forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Forslaget fra GR var å overføre de 3 nordligste sonene i distrikt B til distrikt A. Det resterende av distrikt B slås sammen med Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane. Endelig beslutning om ny distriktsinndeling ble fattet på RM 2014, der GRs forslag for distrikt B ble vedtatt mot 12 stemmer. Til slutt: Takk til alle dere som jeg har fått gleden av å møte gjennom mitt år som DG. Takk også til dere som har bidratt med råd og veiledning. En spesiell takk til styre og råd, som jeg har hatt et tett og godt samarbeid med. Jeg viser også til min foreløpige rapport, som ble presentert på DM i Mo i Rana 26. april Stjørdal, den 24. februar 2015 Svein Fandal IPDG

11 Sak 6.2 Foreløpig rapport for fiskalåret DG Alf E. Olsen Distriktsstyret Alf E. Olsen DG LC Mo i Rana Ragnvald Johnsen Arild Witzø Stein Ole Eide Øistein Normann Juul Svein Fandal VDG1 VDG2 DK DS IPDG LC Orkdal LC Rissa LC Trondheim Byåsen LC Trondheim Heimdal LC Stjørdal Revisor Magne Thommasen LC Melhus Fagsjefer Morten Singsaas Arild Witzø Astrid Resell Nyhaug Jarl Limstarnd Jarle Kirkeberg Soneledere Wiggo Nilsen Marta Rønning Knut O. Romstad Agnar Foshaug Bjarne Aarsrud Amund Skålholt IRC/PRC YEC NAC ITC GLT/GMT SL 1 SL 2 SL 4 SL 5 SL 6 SL 7 LC Orkdal LC Rissa LC Oppdal Kjerringrokk LC Hemnesberget (LC Korgen) LC Malm LC Bodø Tverrlandet LC Sandnessjøen Sigrid LC Namsos LC Inderøy LC Trondheim Byåsen LC Orkdal Møter i løpet av fiskalåret Så langt i dette Lionsåret er det avholdt 3 styremøter og 3 rådsmøter. DG har deltatt på 3 guvernørrådsmøter og 5 distriktsledermøter på MD nivå som er nytt av året. Distriktsledermøter er en møteplass for DG og GRL og generalsekretær hvor vi kan snakke om saker uten å ta noen beslutninger og få en bedre mulighet for å ta beslutninger. Dette har også vært et fora for informasjonsutveksling mellom DGene. Det har også vært brukt til opplæring. Det kunne vært ønskelig om det nye GR kunne finne muligheter for å videreføre disse møtene. Etter en flott tur til Convention i Toronto og et flott arrangement for oss DG Elect/DGer. DG opplæring med flotte DG Elect-er fra Sverige, Danmark, Island og Norge. En flott seremoni da vi ble utnevnt DGer, en fin opplevelse både for meg og Sigrun.

12 Besøk av Internasjonal president 18 til 21.oktober fikk distriktet besøk av Internasjonal president i Lions Joe Preston med frue Joni. Her gjorde Morten Singsaas og Ragnvald Johnsen en flott jobb for meg. Dette ble et flott gjennomført besøk. En rundtur i Trondheim med bl.a. besøk i Nidaros domen og på Ringve museum. Det var også lagt opp til en konsert i Orkdal og Moe kirke til inntekt for TV-aksjonen som hadde som formål å skaffe penger til vann i land som trenger friskt og rent vann. Før vi dro til Moe kirke og konsert ble vi invitert hjem til Bård og fikk servert Orkdal sodd. En meget flott og spesiell konsert som jeg tror Internasjonal president satte pris på og vil huske. Dagen etter var det besøk på Romulslia skole hvor vi fikk et innblikk i hvordan de brukte DMV i sin undervisning. Det ble også tid til en prat med skolens ledelse og noen av lærene som brukte programmet. Om kvelden ble det arrangert et medlemsmøte hvor det møtte Lionsmedlemmer. IP holdt tale, han er en meget god taler. Det ble også lagt opp til spørsmål fra salen til IP. Her foretok IP også et opptak av nye Lionsmedlemmer. Soner/sonemøter DG har deltatt på sonemøter i sone 1, 2 og 4. I de andre sonene har VDG1 Ragnvald Johnsen vært DGs stedfortreder. Dette har fungert meget bra. Dette er også gjort for å spare penger. Det er også gjort en sammenslåing av sone 2 og 3, slik at klubbene i Sandnessjøen er med i sone 2, dvs at sone 3 er borte. Det som er et problem er at det ikke er valgt noen soneleder i denne sonen. Marta Rønning har fungert i dette året, flott Marta. En sone som fungerer meget godt er sone 5 som er en sone som er å se opp til. Jobber veldig bra har gode sonemøter med meget godt innhold. Lions Røde Fjær De fleste av distriktets klubber deltok i Lions Røde Fjær aksjon som hadde som formål å skaffe penger til stiftelsen Det er Mitt Valg. Kjell Gylland, LC Støren, tok på seg vervet som distriktsansvarlig for aksjonen i B distriktet. Det var mye arbeid som falt på distriktsansvarlig og han gjorde en flott jobb. Soneledere og Lions Røde Fjær kontaktene i klubbene gjorde også en flott jobb. Det har vært mange e-poster og telefoner rettet til disse personene. Jeg må rette en stor takk til disse. Viser ellers til distriktsansvarliges rapport ang. LRF. Medlemssituasjon LC Leirfjord gikk inn ved fiskalårets begynnelse LC Korgen gikk inn ved årsskiftet 2014/2015. LC Trondheim student har fått nye medlemmer som berger medlemstilveksten i sone 6. I sone 4 og 5 jobber klubbene godt med rekruttering av nye medlemmer. I sone 1, 2 og 6 har vi minus i medlemssituasjonen. Sone 7 står på stedet hvil. LC Trondheim Nidaros sliter og har signalisert at de muliges vil gå inn ved slutten av dette Lionsåret. I og med det vedtaket på som ble fattet på RM 2014 ang. nye distrikter er det uro i sone 1 og 2. Dette er noe som må jobbes med framover mot Det er kommet brev til DG fra klubber som ønsker en tilknytting til det nye distrikt B1. Det som er gledelig er at det er mange klubber som har et langt og godt liv. LC Sandnessjøen feiret sitt 50 års langt liv som Lionsklubb midt under stormen Ole som gjorde det slik at DG ikke fant det tilrådelig å kjøre utover til Sandnessjøen. Videre så er det to klubber i sone 1 som også feirer 50 års jubileum, LC Ørnes og LC Gildeskål. Disse to slår sammen sin dager og feirer i lag den 21.mars. Gratulerer til disse klubbene og ønske dem et langt og godt Lionsliv.

13 Opplæring Arild Witzøe har gjennomført Regional Leadership opplæring. Flere av distriktets soneledere og visesoneledere har gjennomført det samme kurset. VDG1 Ragnvald Johnsen gjennomfører VGD1 opplæringen. Nye klubber Det er ikke startet nye klubber i dette fiskalåret. Dette med nye klubber er på agendaen. Utenlandsaktiviteter Gleden over at vi fikk ca.$54000 fra LCIF til QOPPS ble ikke langvarig. Det var ikke slik at distriktet kunne begynne å bruke disse, men distriktet måtte stille med like mye i friske penger. Dette ble et lite problem for distriktet har ikke så mye til rådighet. Men ved at LC Mo i Rana ga kr ,- til QOPPS og det ble skarpt sammen fra det som var bevilget fra andre klubber og at distriktet bevilget fra aktivitetsfondet ser det ut til at distriktet kan ferdigstille kjøkken og bibliotek. Når det er gjort blir distriktet å si seg ferdig med dette prosjektet. Vi kan være stolt over at vi har bygd en flott skole som i dag har ca. 500 elever. For utfyllende rapport vises til IRC`s rapport Det ser ut som vi kan få boret 3 brønner, men dette betinger at de klubbene som har donert penger til disse prosjektene må spytte inn noe mer da det viser seg at det er blitt noe dyrere å bore disse. Prisen ligger nå på ca. Kr ,- pr. brønn. Jeg har et stort håp om at dette vil ordne seg slik at disse brønnene blir boret. Mo i Rana, 6. mars 2015 Alf E. Olsen Distriktsguvernør 104B

14 Sak 8.1 LC Sandnessjøen og LC Sandnessjøen/Sigrid Postboks 95, 8801 SANDNESSJØEN DM Forslag som bes behandlet av distriktsmøtet D 104 B. Ny distriktsinndeling. Vi forslår at distriktsmøtet klager på den nye distriktsinndelingen hva gjelder plassering av grensen mellom distrikt 1 og distrikt 2. Klagen rettes til Lions Internasjonale styre. Bakgrunn. Riksmøtet 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Riksmøtet ga guvernørrådet følgende mandat : Riksmøtet pålegger guvernørrådet å følge opp innspillene med sikte på å legge fram forslag til endringer i strukturen på Riksmøtet i Det er en forutsetning at dette forankres i klubbene og distriktenes egne ønsker for effektiv drift. Guvernørådet har ikke fulgt mandatet som Riksmøtet 2013 påla dem å følge. Guvernørrådet har ikke tatt noe hensyn til vedtakene som distrikt 104 A og 104 B gjorde på distriktsmøtene i 2013 og 2014 hva gjelder inndeling av landet i nye distrikt. LC Sandnessjøens forslag ble sågar nektet behandlet på riksmøtet Den viktigste forutsetningen i distriktsmøtevedtakene var at de nye distriktene som A og B distriktene skulle bli en del av, skulle være fullverdige og stemmeberettigete. B distriktet ble sågar lovet av leder for Lions 2014 fra talerstolen på sitt distriktsmøte i 2013 at det nye distriktet deres skulle være robust og ha minst 2000 medlemmer. Guvernørådet har ikke tatt hensyn til noen av disse vedtakene i sitt saksfremlegg på Riksmøtet Distriktsmøtevedtakene var ikke engang innhentet. De ble først innhentet i juni 2014 fordi hovedkontoret i Oak Brook etterspurte dem. Vedtakene var heller ikke oversatt til engelsk før de ble oversendt hovedkontoret. Vi antar at de derfor ikke er lest før hovedkontorets stadfesting av riksmøtets vedtak ble gjort.

15 Forslag til løsning: Da det ser ut til at A-distriktet har avfunnet seg med å forbli i et ikke fullverdig distrikt og at de øvrige distriktsgrenser er endelig fastlagt, foreslår vi at distriktsgrensen mellom distrikt 1 og 2 blir der grensen mellom A og B er nå. Det nye distrikt 2 blir da stort og robust og oppfyller B-distriktets hovedønsker. Forslag til vedtak: Lions Internasjonale styre opphever Riksmøtet 2014`s vedtak om hvor grensen mellom distrikt 1 og 2 skal gå. Riksmøtet for MD 104 bes gjøre nytt vedtak om at grensen mellom distrikt 1 og 2 følger Tysfjord og Vestfjorden. Sandnessjøen, LC Sandnessjøen LC Sandnessjøen/Sigrid Per Jægtvik Bjørg Langholm Klubbpresident

16 Sak 8.2 Saltdal Lions Club DG Alf Erling Olsen Til tjeneste Renvald Knutsons vei 20 D 8624 Mo irana DISTRIKTSINNDELING MD 104 DISTRIKT B. F0rst vii vi presisere folgende: Saltdal Lions Club er ikke pa noen mate i opposisjon mot det nye Distrik 1. Vi har mange gode Lionsvenner i dette distriktet som vi gjeme samarbeider med. Imidlertid stiller et krav. Vi skal were medlem av et fullverdig distrik. Tidligere har vi kommet med flere innspill pa dette uten a ha blitt h0rt. 1. Distrik B fattet pa Distriksm0te pa Mo i Rana vedtak mot 3 stemmer at Distrikt B ogsa skulle inneholde soner 1-2 og 3 i et fremtidig nytt distrikt. Dette ble ikke tatt hensyn til pa Riksm0tet i Olso. 2. Vi ber om at dette vedtaket ogsa blir statfestet under distriktsmmet pa Orkanger na i april av folgende grunn: "Guvernorrad eller Riksmote kan ikke overprove et lovlig vedtakfattet pa Distriktsmote" Saltdal Lions Club vii derfor forholde oss til det nye Distrik 2 slik som bestemt med vedtak i det gamle Distrikt B. 3. Dersom MD 104 prnver a tvangsflytte oss pa en eller annen mate, vil vi tilfoye folgende: a. I forbindelse med valg av ny Intemasjonal direkt0r, var det 2 personer som ikke kunne stille lovlig som kandidat, da klubbene de var medlem av, tilh0rte Distrikter som ikke var fullverdige. Distriktene var ikke fullverdig og kunne derfor ikke stille egne kandidater. b. Dette ble ordnet pa en enkel mate. Plutselig hadde kandidatene skiftet klubb, og ble medlemmer i et fullverdig Distrikt. Deretter kunne de stille som kandidater fra det Distriktet de hadde s0kt overf0rsel til. c. Nar vare h0yeste valgte tillitsmenn har anledning til a omga distriktsinndelingen pa en slik mate, finner vi det rimelig at dette ogsa gjelder andre. Ved behov oppfordrer vi Rad- og Distriktsstyre i gamle 104 B til a finne en lignende tilpasset ordning for nr Saltdal Lions Club.

17 Vil presisere at vi er tilfreds med vedkommende Lions som ble valgt fra et fullverdig Distrikt til medlem av det intemasjonale styre. Med vennlig hilsen Saltdal Lions Club (1) Age Kristoffersen (2) Elin Bentsen (3) Kurt Tverli (4) Harald Hartviksen (5) Per-Arne kncedal (6) 80rge Engholm president visepresident sekretcer kasserer Klubbmester PP Past presi

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer