Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015"

Transkript

1 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or

2 Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret Foreløpig regnskap for arbeidsåret Regnskap for distriktsmøtet på Mo i Rana Regnskap for driftsfondet for D 104 B pr Regnskap for aktivitetsfondet for D 104 B pr Rapporter 6.1 Sluttrapport for arbeidsåret ved IPDG Svein A. Fandal. 6.2 Foreløpig rapport for arbeidsåret ved DG Alf E. Olsen 6.3 Rapporter fra fagsjefer 6.4 Rapport Lions Røde Fjær Foredrag 7.1 PID Gudrún Bjørt Yngvadóttir og PID Jon Bjarni Thorsteinsson 7.2 ID Svein Berntsen 8 Innkomne saker 8.1 Brev fra LC Sandnessjøen/LCSandnessjøen Sigrid vedr. Lions 2014 og distriktsgrenser 8.2 Brev fra LC Saltdal om distriktsgrenser 8.3 Riksmøtesaker 9 Oppsummering og avslutning ved Distriktsguvernør Alf E. Olsen

3 Sak 5.1 LIONS CLUB DISTRIKT 1 04B Balanse D ato: P eriode 1 12 Side 1 R egnskapsår:2013 Inngående Reelt U tgående Konto Tekst balanse i periode balanse Bankinnskudd, kontanter o.l. Eiendeler O m løpsmidler Bankinnskudd 3 925, , ,1 0 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,1 0 SUM Omløpsmidler 3 925, , ,1 0 SUM Eiendeler 3 925, , ,1 0 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 U disponert årsresultat (overskudd) 0, , ,1 0 SUM Over-/underskudd 0, , ,1 0 SUM Egenkapital 0, , ,1 0 SUM Egenkapital og gjeld 0, , ,1 0

4 Sak 5.1 LIONS CLUB DISTRIKT 104B Resultat D ato: Side 1 P eriode 1-12 R egnskapsår:2013 K onto Tekst Reelt i periode Budsjett i periode Avvik i perioden D riftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter R efusjoner fra O ak B rook , , , R efusjon fra M D - rådet , ,00 0, D istriktskontingent , , , D istriktsm øteavgift , , ,00 SUM Salgsinntekter , , ,89 Andre inntekter 3980K orrigering forrige fiskalår ,08 0, , A ndre inntekter/bidrag , , ,75 SUM Andre inntekter , , ,67 SUM Driftsinntekter , , ,78 Driftskostnader Vare kost n ad C onvention, div. utgifter 5 620, , , R iksm øte , , , G uvenørrådsm øter 7 661, , , C harter og jubileer 9 777, , , A ndre møter og arr , , , K lubbesøk / D G `s repr , , , Ledsagers utgifter 5 318, , , A ndre møte , , , Tredje møte , , , Fjerde møte 6 000, , , D istriktsm øte , ,00 103, B idrag DM-arrangør , , , S tyrem edlem m ers utgifter 0, , , S oneledernes utgifter 5 927, , , Fagsjefenes utgifter 2 088, ,75 702, A ndre møter - (Lions 2014) , , , G LT/O pplæ ring , , , G M T , , , B esøk IP Joe P reston 0, , , Telefon og porto 3 019,90 661, , ITC bredbånd 4 751, ,60-576, H jem m eside distrikt 0, , , K opie ring, kontorrekvisita 1 746, ,50 108, H ederstegn, banner etc , , , D iv. kostnader + leie utstyr 1 027, , , Fredsplakatkonkurranse 1 750, ,00-307,00 SUM Varekostnad , , ,03 SUM Driftskostnader , , ,03 SUM Driftsresultat , , ,25

5 LIONS CLUB DISTRIKT 104B Resultat D ato: S i d e 2 P eriode 1-12 R egnskapsår:2013 Reelt Budsjett Avvik K onto Tekst i periode i periode i perioden Finansinntekt og - kostnad Fin an s in n te kter Rente in n te k te r 8040R enteinntekt -139,04-238,15 99,1 1 SUM Renteinntekter -139,04-238,15 99,1 1 SUM Finansinntekter -139,04-238,15 99,1 1 Finankostnader Rente kostnader 8140B ankkostnader 579,50 675,00-95, Å rsresultat 3 925,46 0, ,46 SUM Rente kostnader 4 504,96 675, ,96 SUM Finankostnader 4 504,96 675, ,96 SUM Finansinntekt og -kostnad 4 365,92 436, ,07 Årsresultat A vsetn inger ,10 0, ,46 0, ,64 0,00 Årsresultat etter avsetninger , , ,64 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangører:_ Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla

6 Sak 5.3 Regnskap for Distriktsmøte i Mo i Rana 2014 Inntekter Budsjett Regnskap Deltageravgift kr ,00 kr ,00 DM avgift kr ,00 kr ,00 Sponsing kr - kr ,00 Renteinntekter kr - kr 91,00 Tot. kr ,00 kr ,00 Utgifter Møteutgiter Campus kr ,00 kr ,00 Ledsagertur kr ,00 kr 7 339,20 Utgifter DM ellers kr ,00 kr ,00 Div utg/pynt kr 6 000,00 kr ,00 Bankgebyrer kr 78,00 kr ,00 kr ,20 Overskudd kr 400,00 kr 41 07,80 Overskuddet deles i to kr ,90 overføres til distriktet og resten gå til arrangørklubbene. Mo i Rana Wenche Johnsen Alf Olsen Bjørnar Strømhaug DM 2014 Kasserer Leder Revisor

7 Sak 5.4 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - Driftsfond RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter: Overskudd 2013/2014 Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Bidrag LC Trondheim Student Opplæring LRF Mitt Valg Kostnader v/besøk IP Joe Preston Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter- /utgifter: Bankgebyr Renteinntekter Sum finansposter Resultat ,10 Bilag , ,00- Bilag ,00- Bilag ,00- Bilag , ,90-87,00- Bilag 2,4,7, ,08 Bilag 1, , ,82 BALANSE Aktiva Kto Passiva Egenkapital Årets resultat/underskudd Egenkapital , , , ,50 DG DK Revisor Svein Fandal/Alf E. Olsen Stein Ole Eide Magne Thomassen

8 Sak 5.5 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - AKTIVITETSKONTO RESULTATREGNSKAP Drtiftsinntekter: Innbetalinger til brønnprosjekt Innbetaling til QOPPS*) Sum driftsinntekter 2014 Bilag 1-5,9-16,19, , ,00 Bilag ,00 Driftsutgifter: 3 stk Melvin Jones ,00 Bilag 6-8 Bmitt Valg Brønnøysund ,00 Bilag 28 Brønn i Afrika ,00 Bilag 29 Reise v/brønnåpning ,00 Bilag 30, ,00 Driftsresultat ,00 Finansutgifter- /inntekter: Bankgebyr Renteinntekter Sum finansposter Resultat Bilag11,18, ,60 Bilag 17, , ,10 Balanse Aktiva Kto Passiva Egenkapital Årets resultat Egenkapital , , , ,64 *) Innbetalingen til QOPPS er opprinnelig ført som innbetaling til brønn, og vil bli overført til LAN- konto i 2015 og kostnadsføres i DG DK Revisor Svein Fandal/Alf E. Olsen Stein Ole Eide Magne Thomassen

9 Sak 6.1 Sluttrapport fra DG Svein Fandal, fiskalåret Distriktsstyret har hatt følgende medlemmer: Svein Fandal Alf E. Olsen Ragnvald Johnsen Stein Ole Eide Øistein N. Juul Kjell J. Gylland DG VDG 1 VDG 2 DK DS IPDG Magne Thomassen Revisor LC Melhus LC Stjørdal LC Mo i Rana LC Orkdal LC Trondheim Byåsen LC Trondheim Heimdal LC Støren Fagsjefer: Morten Singsaas IRC/IPC LC Orkdal Arild Witzø Astrid R. Nyhaug Ragnvald Johnsen Jarle Kirkeberg Jarl Limstrand YEC NAC GMT GLT ITC LC Rissa LC Oppdal Kjerringrokk LC Orkdal LC Malm LC Korgen Soneledere: Wiggo Nilsen SL 1 LC Bodø Tverlandet Arnfinn Øverdal Marta Rønning Knut O. Romstad Eugenie G. Sørmo Bjarne Aarsrud Karl P. Nyvold SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 SL 7 LC Mo i Rana LC Sandnessjøen Sigrid LC Namsos LC Stjørdal Varnes LC Trondheim Byåsen LC Hitra Møter: I løpet av året har det totalt vært holdt 5 styremøter og 4 rådsmøter. Medlemsstatus: Medlemstallet var 1072, og var det Antall klubber i distriktet har gått ned, og er ved årets slutt 46. I løpet av fiskalåret ble det stiftet en ny klubb, LC Steinkjer, med 30 medlemmer. LC Beiarn skulle nedlegges i fiskalåret 2012/2013, men pga. feil i utmeldingsprosessen ble den med inn i 2013/2014. Den er nå slettet. LC Leirfjord hadde problemer med driften ved årets start. Klubben ble besøkt av GMT og DG i september 2013, og resultatet av besøket var positivt. Dessverre klarte ikke klubben å opprettholde driften, og valgte nedlegging i juni Vi håper at noen av disse medlemmene ønsker å fortsette i vår organisasjon, og melde seg inn i LC Sandnessjøen eller LC Sandnessjøen Sigrid. Utviklingen i medlems- og klubbantallet gikk dessverre den gale veien. Arbeidet med rekruttering av nye medlemmer, og oppstart av nye klubber, har gjennom hele året vært høyt prioritert. Fagsjefene: Det har vært gjort en stor jobb av alle fagsjefene i løpet av året. De har bidratt godt, både enkeltvis, og som gruppe på rådsmøtene. Deres støtte til DG har også vært viktig. Sonelederne: Vi har hatt soneledere og past soneledere i alle sonene, men manglet 3 visesoneledere. Det har i løpet av året vært arrangert opplæring for sonelederne. 9 Arrangører:_ Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla

10 Sonene har hatt sine møter, der både aktuelle tema og opplæring av påtroppende klubbstyrer har stått på programmet. Brønnprosjektet: I handlingsplanen til DG var det satt opp finansiering av en brønn i Afrika, gjennom bidrag fra distriktets klubber. Prosjektet fikk meget god oppslutning, der vi oppnådde å få penger til 4 brønner! Brønnprisen var satt til ca. kr ,00 LC Malvik Saxedatter og LC Namsos betalte hver sin brønn, og LC Levanger Skeyna/LC Levanger gikk sammen om en brønn. I tillegg betalte enkeltklubber inn til sammen kr ,00 En fantastisk oppslutning som fortjener stor takk! "Vann betyr liv - rent vann betyr et sunt liv". Lions 2014: Det har over flere år vært lagt ned mye arbeid i prosessen med å få redusert antallet distrikter. På DM 2014 ble det satt frem forslag om at det nordligste distriktet skulle bestå av nåværende distrikt A og B, og forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Forslaget fra GR var å overføre de 3 nordligste sonene i distrikt B til distrikt A. Det resterende av distrikt B slås sammen med Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane. Endelig beslutning om ny distriktsinndeling ble fattet på RM 2014, der GRs forslag for distrikt B ble vedtatt mot 12 stemmer. Til slutt: Takk til alle dere som jeg har fått gleden av å møte gjennom mitt år som DG. Takk også til dere som har bidratt med råd og veiledning. En spesiell takk til styre og råd, som jeg har hatt et tett og godt samarbeid med. Jeg viser også til min foreløpige rapport, som ble presentert på DM i Mo i Rana 26. april Stjørdal, den 24. februar 2015 Svein Fandal IPDG

11 Sak 6.2 Foreløpig rapport for fiskalåret DG Alf E. Olsen Distriktsstyret Alf E. Olsen DG LC Mo i Rana Ragnvald Johnsen Arild Witzø Stein Ole Eide Øistein Normann Juul Svein Fandal VDG1 VDG2 DK DS IPDG LC Orkdal LC Rissa LC Trondheim Byåsen LC Trondheim Heimdal LC Stjørdal Revisor Magne Thommasen LC Melhus Fagsjefer Morten Singsaas Arild Witzø Astrid Resell Nyhaug Jarl Limstarnd Jarle Kirkeberg Soneledere Wiggo Nilsen Marta Rønning Knut O. Romstad Agnar Foshaug Bjarne Aarsrud Amund Skålholt IRC/PRC YEC NAC ITC GLT/GMT SL 1 SL 2 SL 4 SL 5 SL 6 SL 7 LC Orkdal LC Rissa LC Oppdal Kjerringrokk LC Hemnesberget (LC Korgen) LC Malm LC Bodø Tverrlandet LC Sandnessjøen Sigrid LC Namsos LC Inderøy LC Trondheim Byåsen LC Orkdal Møter i løpet av fiskalåret Så langt i dette Lionsåret er det avholdt 3 styremøter og 3 rådsmøter. DG har deltatt på 3 guvernørrådsmøter og 5 distriktsledermøter på MD nivå som er nytt av året. Distriktsledermøter er en møteplass for DG og GRL og generalsekretær hvor vi kan snakke om saker uten å ta noen beslutninger og få en bedre mulighet for å ta beslutninger. Dette har også vært et fora for informasjonsutveksling mellom DGene. Det har også vært brukt til opplæring. Det kunne vært ønskelig om det nye GR kunne finne muligheter for å videreføre disse møtene. Etter en flott tur til Convention i Toronto og et flott arrangement for oss DG Elect/DGer. DG opplæring med flotte DG Elect-er fra Sverige, Danmark, Island og Norge. En flott seremoni da vi ble utnevnt DGer, en fin opplevelse både for meg og Sigrun.

12 Besøk av Internasjonal president 18 til 21.oktober fikk distriktet besøk av Internasjonal president i Lions Joe Preston med frue Joni. Her gjorde Morten Singsaas og Ragnvald Johnsen en flott jobb for meg. Dette ble et flott gjennomført besøk. En rundtur i Trondheim med bl.a. besøk i Nidaros domen og på Ringve museum. Det var også lagt opp til en konsert i Orkdal og Moe kirke til inntekt for TV-aksjonen som hadde som formål å skaffe penger til vann i land som trenger friskt og rent vann. Før vi dro til Moe kirke og konsert ble vi invitert hjem til Bård og fikk servert Orkdal sodd. En meget flott og spesiell konsert som jeg tror Internasjonal president satte pris på og vil huske. Dagen etter var det besøk på Romulslia skole hvor vi fikk et innblikk i hvordan de brukte DMV i sin undervisning. Det ble også tid til en prat med skolens ledelse og noen av lærene som brukte programmet. Om kvelden ble det arrangert et medlemsmøte hvor det møtte Lionsmedlemmer. IP holdt tale, han er en meget god taler. Det ble også lagt opp til spørsmål fra salen til IP. Her foretok IP også et opptak av nye Lionsmedlemmer. Soner/sonemøter DG har deltatt på sonemøter i sone 1, 2 og 4. I de andre sonene har VDG1 Ragnvald Johnsen vært DGs stedfortreder. Dette har fungert meget bra. Dette er også gjort for å spare penger. Det er også gjort en sammenslåing av sone 2 og 3, slik at klubbene i Sandnessjøen er med i sone 2, dvs at sone 3 er borte. Det som er et problem er at det ikke er valgt noen soneleder i denne sonen. Marta Rønning har fungert i dette året, flott Marta. En sone som fungerer meget godt er sone 5 som er en sone som er å se opp til. Jobber veldig bra har gode sonemøter med meget godt innhold. Lions Røde Fjær De fleste av distriktets klubber deltok i Lions Røde Fjær aksjon som hadde som formål å skaffe penger til stiftelsen Det er Mitt Valg. Kjell Gylland, LC Støren, tok på seg vervet som distriktsansvarlig for aksjonen i B distriktet. Det var mye arbeid som falt på distriktsansvarlig og han gjorde en flott jobb. Soneledere og Lions Røde Fjær kontaktene i klubbene gjorde også en flott jobb. Det har vært mange e-poster og telefoner rettet til disse personene. Jeg må rette en stor takk til disse. Viser ellers til distriktsansvarliges rapport ang. LRF. Medlemssituasjon LC Leirfjord gikk inn ved fiskalårets begynnelse LC Korgen gikk inn ved årsskiftet 2014/2015. LC Trondheim student har fått nye medlemmer som berger medlemstilveksten i sone 6. I sone 4 og 5 jobber klubbene godt med rekruttering av nye medlemmer. I sone 1, 2 og 6 har vi minus i medlemssituasjonen. Sone 7 står på stedet hvil. LC Trondheim Nidaros sliter og har signalisert at de muliges vil gå inn ved slutten av dette Lionsåret. I og med det vedtaket på som ble fattet på RM 2014 ang. nye distrikter er det uro i sone 1 og 2. Dette er noe som må jobbes med framover mot Det er kommet brev til DG fra klubber som ønsker en tilknytting til det nye distrikt B1. Det som er gledelig er at det er mange klubber som har et langt og godt liv. LC Sandnessjøen feiret sitt 50 års langt liv som Lionsklubb midt under stormen Ole som gjorde det slik at DG ikke fant det tilrådelig å kjøre utover til Sandnessjøen. Videre så er det to klubber i sone 1 som også feirer 50 års jubileum, LC Ørnes og LC Gildeskål. Disse to slår sammen sin dager og feirer i lag den 21.mars. Gratulerer til disse klubbene og ønske dem et langt og godt Lionsliv.

13 Opplæring Arild Witzøe har gjennomført Regional Leadership opplæring. Flere av distriktets soneledere og visesoneledere har gjennomført det samme kurset. VDG1 Ragnvald Johnsen gjennomfører VGD1 opplæringen. Nye klubber Det er ikke startet nye klubber i dette fiskalåret. Dette med nye klubber er på agendaen. Utenlandsaktiviteter Gleden over at vi fikk ca.$54000 fra LCIF til QOPPS ble ikke langvarig. Det var ikke slik at distriktet kunne begynne å bruke disse, men distriktet måtte stille med like mye i friske penger. Dette ble et lite problem for distriktet har ikke så mye til rådighet. Men ved at LC Mo i Rana ga kr ,- til QOPPS og det ble skarpt sammen fra det som var bevilget fra andre klubber og at distriktet bevilget fra aktivitetsfondet ser det ut til at distriktet kan ferdigstille kjøkken og bibliotek. Når det er gjort blir distriktet å si seg ferdig med dette prosjektet. Vi kan være stolt over at vi har bygd en flott skole som i dag har ca. 500 elever. For utfyllende rapport vises til IRC`s rapport Det ser ut som vi kan få boret 3 brønner, men dette betinger at de klubbene som har donert penger til disse prosjektene må spytte inn noe mer da det viser seg at det er blitt noe dyrere å bore disse. Prisen ligger nå på ca. Kr ,- pr. brønn. Jeg har et stort håp om at dette vil ordne seg slik at disse brønnene blir boret. Mo i Rana, 6. mars 2015 Alf E. Olsen Distriktsguvernør 104B

14 Sak 8.1 LC Sandnessjøen og LC Sandnessjøen/Sigrid Postboks 95, 8801 SANDNESSJØEN DM Forslag som bes behandlet av distriktsmøtet D 104 B. Ny distriktsinndeling. Vi forslår at distriktsmøtet klager på den nye distriktsinndelingen hva gjelder plassering av grensen mellom distrikt 1 og distrikt 2. Klagen rettes til Lions Internasjonale styre. Bakgrunn. Riksmøtet 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Riksmøtet ga guvernørrådet følgende mandat : Riksmøtet pålegger guvernørrådet å følge opp innspillene med sikte på å legge fram forslag til endringer i strukturen på Riksmøtet i Det er en forutsetning at dette forankres i klubbene og distriktenes egne ønsker for effektiv drift. Guvernørådet har ikke fulgt mandatet som Riksmøtet 2013 påla dem å følge. Guvernørrådet har ikke tatt noe hensyn til vedtakene som distrikt 104 A og 104 B gjorde på distriktsmøtene i 2013 og 2014 hva gjelder inndeling av landet i nye distrikt. LC Sandnessjøens forslag ble sågar nektet behandlet på riksmøtet Den viktigste forutsetningen i distriktsmøtevedtakene var at de nye distriktene som A og B distriktene skulle bli en del av, skulle være fullverdige og stemmeberettigete. B distriktet ble sågar lovet av leder for Lions 2014 fra talerstolen på sitt distriktsmøte i 2013 at det nye distriktet deres skulle være robust og ha minst 2000 medlemmer. Guvernørådet har ikke tatt hensyn til noen av disse vedtakene i sitt saksfremlegg på Riksmøtet Distriktsmøtevedtakene var ikke engang innhentet. De ble først innhentet i juni 2014 fordi hovedkontoret i Oak Brook etterspurte dem. Vedtakene var heller ikke oversatt til engelsk før de ble oversendt hovedkontoret. Vi antar at de derfor ikke er lest før hovedkontorets stadfesting av riksmøtets vedtak ble gjort.

15 Forslag til løsning: Da det ser ut til at A-distriktet har avfunnet seg med å forbli i et ikke fullverdig distrikt og at de øvrige distriktsgrenser er endelig fastlagt, foreslår vi at distriktsgrensen mellom distrikt 1 og 2 blir der grensen mellom A og B er nå. Det nye distrikt 2 blir da stort og robust og oppfyller B-distriktets hovedønsker. Forslag til vedtak: Lions Internasjonale styre opphever Riksmøtet 2014`s vedtak om hvor grensen mellom distrikt 1 og 2 skal gå. Riksmøtet for MD 104 bes gjøre nytt vedtak om at grensen mellom distrikt 1 og 2 følger Tysfjord og Vestfjorden. Sandnessjøen, LC Sandnessjøen LC Sandnessjøen/Sigrid Per Jægtvik Bjørg Langholm Klubbpresident

16 Sak 8.2 Saltdal Lions Club DG Alf Erling Olsen Til tjeneste Renvald Knutsons vei 20 D 8624 Mo irana DISTRIKTSINNDELING MD 104 DISTRIKT B. F0rst vii vi presisere folgende: Saltdal Lions Club er ikke pa noen mate i opposisjon mot det nye Distrik 1. Vi har mange gode Lionsvenner i dette distriktet som vi gjeme samarbeider med. Imidlertid stiller et krav. Vi skal were medlem av et fullverdig distrik. Tidligere har vi kommet med flere innspill pa dette uten a ha blitt h0rt. 1. Distrik B fattet pa Distriksm0te pa Mo i Rana vedtak mot 3 stemmer at Distrikt B ogsa skulle inneholde soner 1-2 og 3 i et fremtidig nytt distrikt. Dette ble ikke tatt hensyn til pa Riksm0tet i Olso. 2. Vi ber om at dette vedtaket ogsa blir statfestet under distriktsmmet pa Orkanger na i april av folgende grunn: "Guvernorrad eller Riksmote kan ikke overprove et lovlig vedtakfattet pa Distriktsmote" Saltdal Lions Club vii derfor forholde oss til det nye Distrik 2 slik som bestemt med vedtak i det gamle Distrikt B. 3. Dersom MD 104 prnver a tvangsflytte oss pa en eller annen mate, vil vi tilfoye folgende: a. I forbindelse med valg av ny Intemasjonal direkt0r, var det 2 personer som ikke kunne stille lovlig som kandidat, da klubbene de var medlem av, tilh0rte Distrikter som ikke var fullverdige. Distriktene var ikke fullverdig og kunne derfor ikke stille egne kandidater. b. Dette ble ordnet pa en enkel mate. Plutselig hadde kandidatene skiftet klubb, og ble medlemmer i et fullverdig Distrikt. Deretter kunne de stille som kandidater fra det Distriktet de hadde s0kt overf0rsel til. c. Nar vare h0yeste valgte tillitsmenn har anledning til a omga distriktsinndelingen pa en slik mate, finner vi det rimelig at dette ogsa gjelder andre. Ved behov oppfordrer vi Rad- og Distriktsstyre i gamle 104 B til a finne en lignende tilpasset ordning for nr Saltdal Lions Club.

17 Vil presisere at vi er tilfreds med vedkommende Lions som ble valgt fra et fullverdig Distrikt til medlem av det intemasjonale styre. Med vennlig hilsen Saltdal Lions Club (1) Age Kristoffersen (2) Elin Bentsen (3) Kurt Tverli (4) Harald Hartviksen (5) Per-Arne kncedal (6) 80rge Engholm president visepresident sekretcer kasserer Klubbmester PP Past presi

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Innholdsfortegnelse:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato23.02.2016 Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Sted; Bardshaug Herregard lid Lardag 25.O4.2015 kl.10:30 Saksliste : 1 Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER The International Association of Lions Clubs District 104 B2 DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER DISTRIKTSMØTE 2017 I MOLDE The International Association of Lions Clubs District 104 B2 Lions Club Molde Lions Club

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Referat fra rådsmøte på Oppdal 16. og 17. september 2017. Følgende deltok på møtet: DG Arild Witzø, VDG1 Inger Petrine Valseth, DK Stein Ole Eide, GMT/GST Ragnvald Johnsen, PR/IT

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal M.NR./M.NO: 03-2016/2017 DATO/DATE: Lørdag 7.1.2017, kl. 14:00-19:00, søndag 8.1.2017, kl. 09:30-12:30 SIGN/WRITTEN BY: Øistein

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl. 11.00 Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl. 11.08 Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til fremmøtte på vegne av Lions Clubs Oslo Bærum Kl. 11.13 Statsminister

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Medlemsmøte / Sommeravslutning

Medlemsmøte / Sommeravslutning 23. årgang Juni 2012 Medlemsmøte / Sommeravslutning Fredag 15 juni kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer