ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler... s.7 Bindeledd og møteplass... s.10 Økonomi og finansiering...s.11 Omkomne i veitrafikken...s.13 Framtidige behov og muligheter...s.14 Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag...s.15 ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2014 REDAKTØR: Idar Ertsås DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG TRYGG TRAFIKK I NORD-TRØNDELAG ER OPPTATT AV AT VÅRE KJERNEVERDIER I STØRST MULIG GRAD BLIR GJENNOMFØRT I HENHOLD TIL VÅR HANDLINGSPLAN. For å få til dette er en avhengig av lokale finansieringsmidler. Disse midlene fås fra Fylkeskommunen gjennom Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU). For å få mest mulig effekt av midlene samordnes aktivitetene for FTU og Trygg Trafikk. Dette mener jeg fungerer utmerket i Nord-Trøndelag. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING BARNEHAGE Det er god kontakt mellom barnehagene og Trygg Trafikks distriktsleder i fylket. Gjennom en rekke telefoniske henvendelser, kurs for barnehageansatte og noen besøk i barnehagene og foreldremøter har Trygg Trafikk vært pådriver og behjelpelig med at en rekke barnehager driver trafikkoppdragelse med hjelp av Trygg Trafikks opplæringsmateriell. Kurs for førskolestudentene på høgskolen Trygg Trafikks distriktsleder har i snart 30 år gjennomført kurs for studenter på førskolelinja på Høgskolen i Nord- Trøndelag. Studentene har også i alle år gitt positiv tilbakemeldinger på både innhold og nytten av et slikt kurs. Slik som i 2013, ble heller ikke i år arrangert slike kurs, men håper at dette kommer på plass neste år igjen. Kurs for barnehageansatte Det ble dessverre ikke avholdt kurs for barnehage ansatte i 2014, dette skyldes innkjøringstid for ny distriktsleder. Det planlegges to slike kurs for Det første i mars 2015 SKOLE Trafikkopplæring for barneskolen Læreplanen for skolen Kunnskapsløftet har følgende kunnskapsmål for barnetrinnene; Etter 4.trinn skal elevene kunne Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Etter 7.trinn skal elevene kunne Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Trygg Trafikks distriktsleder arbeider for at lærerne i skolene underviser for å nå disse kunnskapsmålene. Av andre tiltak som Trygg Trafikk i fylket har arbeidet med opp mot barneskolene kan nevnes; Ambassadørordningen, Refleksaktiviteter, Sykkelopplæring og undervisning av kommende lærere på Høgskolen i Levanger. Ambassadørordningen I Nord- Trøndelag er det to ambassadører for trafikkopplæring i grunnskolen. Det er Magnhild Forseth fra Halsan barneskole i Levanger og Asbjørn Andersen fra Halsen ungdomsskole i Stjørdal. Ambassadørenes oppgave er å gjennomføre og følge opp kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Videre skal de formidle egne erfaringer til andre, videreutvikle materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. 3

4 «Trygg Trafikk legger stor vekt på sykkelopplæringen - spesielt fra fjerde til syvende klasse i barneskolen.» Refleksaktiviteter Like etter skolestart ble det utdelt refleksvester til alle førsteklassingene i den nordlige delen av fylket. Her er det et spleiselag som står for innkjøp av vestene og hvor politiet foretar utdeling på den enkelte skole. Spleiselaget består av; Namdalsavisa, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen, NAF avdeling Namdal, Sparebank 1 Midt- Norge, Politiet og Trygg Trafikk. Det ble foretatt utdeling fra alle samarbeidspartnere på Rørvik barneskole 18.september. I søndre del av fylket har det tidligere vært Statens vegvesen som har stått for innkjøp og utdeling av vestene, dessverre har Statens Vegvesen valgt å avslutte denne ordningen. For øvrig har Trygg Trafikks distriktsleder vært med å gjennomføre reflekskveld med demonstrasjoner for skolen på Høylandet. Og andre foreldremøter for barneskolene, der refleks var ett av hoved temaene. Sykkelaktiviteter Trygg Trafikk legger stor vekt på sykkelopplæringen - spesielt fra fjerde til syvende klasse i barneskolen. Alle skolenes sjette klasser fikk på våren skriv fra Trygg Trafikk med motivasjon til å intensivere sykkelopplæringen med blant annet å gjennomføre Trygg Trafikks sykkelprøver. Skolene som meldte seg på ble invitert med en gutt og en jente for å delta på fylkesfinalen som ble arrangert i Steinkjer lørdag 6.september. Det var 40 deltagere som deltok i finalen. Finalen ble lagt opp med en teoretisk prøve og en praktisk prøve ute i trafikken. Mange av deltagerne hadde med seg søsken, foreldre og besteforeldre. Det ble derfor en stor trafikksikkerhetsdag for hele familien og hvor vi mottok mange positive tilbakemeldinger. Arrangementet ble i hovedsak finansiert med tilskudd fra FTU. MA rusfri trafikk og livsstil var meget positiv medarrangør for å få gjennomført tiltaket. Alle ble premiert og de tre første i hver klasse fikk en sykkel, nettbrett og en sjekk på 500 kr. for henholdsvis første, andre og tredjeplassene. De øvrige deltakerne ble alle nummer fire- det vil si det ble ingen tapere. Vinner i jenteklassen: 1. Silje Sofie Huse, Halsan skole, Levanger 2. Ane Katrine Mølseth, Namdalseid skole, Namdalseid. 3. Dina Aglen Dyrendal, Otterøy skole, Namsos. Vinner i gutteklassen: 1. Martin Halsan, Halsan skole, levanger. 2. Halvor Fiskum, Stiklestad skole, Verdal. 3. Mattias Brørs, Beitstad skole, Steinkjer. Halsan skole fikk også i 2014 vandrepokalen for beste skole. 4

5 Representanter fra russestyrene følger nøye med når Politiet gir informasjon og råd og veiledning i forbindelse med russefeiringen. Foto Frode Skjervø Grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen For studieåret 2013/2014 ble i vårsemestret gjennomført to en-dagers kurs for studentene på grunnskolelinja (GLU). Ett kurs for studentene for 5-10 med 55 studenter, og ett for studentene på 1-7 med 27 studenter. Det foreligger meget positive skriftlige tilbakemeldinger fra studentene på kursene. Sykkelgård FTU har arbeidet for å få etablert en sykkelgård i fylket. Arbeidet med dette førte frem til at FTU valgte Steinkjer som lokalisering. Dette etter en bred prosess der ommunene fikk mulighet til å fremme sitt kandidatur. Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Steinkjer Kommune, FTU samt tidligere distriktsleder i Trygg Trafikk, Idar Ertsås som prosjektleder. Disse har høsten 2014 jobbet frem en prosjektskisse og det er håp om at Sykkelgården skal åpne høsten Annet Av andre tiltak opp mot barneskolen som Trygg Trafikks distriktsleder i fylket har vært med på er deltakelse på foreldremøter, både med tanke på sykkelopplæring og refleksbruk. UNGDOMSSKOLEN Forestillingen Ikke tøft å være død ble for skoleåret 2013/2014 svært amputert og gjennomført til bare noen få skoler. Grunnet vanskeligheter med å få satt av tid fra gruppas side ble det ikke tid til gjennomføring av forestillingen på alle ungdomsskolene. Gruppa som har stått for gjennomføring av forestillingen er; Sture Nørholm fra politiet, Per Anders Skjei, Svein Ove Våg og Anders Luther fra ambulansetjenesten og Anita Lekang Revhaug som forteller sin historie om å komme først til ulykkesstedet. Av andre tiltak Trygg Trafikks distriktsleder har deltatt på i forbindelse med ungdomsskolene kan nevnes; Trafikkdag på noen ungdomsskoler. Gitt stimuleringsmidler på kr (FTU-midler) til ungdomsskoler som driver undervisning for Trafikalt Grunnkurs og /eller undervisning for førerkort for moped. Hvert med som medarrangør for konferanse for trafikklærere og lærere i ungdomsskolen som driver eller skal drive Trafikk valgfag og Trafikalt grunnkurs. I tillegg har distriktslederen bistått noen ungdomskoler i arbeidet for å kunne tilby mopedopplæring. Samt vært støttespiller for noen med tanke på gjennomføring av trafikalt grunnkurs. Videregående skole og lærlinger Trygg Trafikks distriktsleder deltok på alle ti trafikkdagene som russen arrangerte ved de enkelte skolene i fylket. Han har deltatt både i planlegging og gjennomføring av samtlige arrangement. Med god støtte fra fylkesskolesjefens kontor ble det arrangert to regionkonferanser for skoleledelsen og russe- 5

6 Formell trekning av vinneren av ruskampanjen «venner av livet kjører rusfritt» Trafikkoordinator i NT Politidistrikt Lars Letnes til venstre. Distriktsleder i UP Per Einar Hollum, i midten og Stabssjef i NT politidistrikt Jan Birger Jacobsen, til høyre, sørget for at trekningen gikk riktig for seg. Foto Frode Skjervø. styrene. Alle skolene deltok på konferansene. Trygg Trafikk hadde hovedansvar for både innhold og gjennomføring av konferansene. De skriftlige tilbakemeldingene var meget gode. Sammen med fylkeskommunen, opplæringskontorene og en del andre aktører har Trygg Trafikk gjennomført regionsamlinger for lærlingene i fylket. Tilbakemeldingene fra både lærlingene og samarbeidspartnerne på Trygg Trafikks opplegg er meget positivt. Av andre tiltak mot videregående skole er gjennomføring av trafikkdag ved Skogn folkehøgskole. Høgskolen, avd. for trafikklærerutdanning Trygg Trafikk distriktsleder har hatt en dag undervisning for 2.års studentene ved Trafikklærerskolen i Stjørdal. I etterkant av disse undervisningsdagene har han fått en god del henvendelser for å gi veiledning til blant annet prosjektoppgaver og hospiteringer. Student, Katharina Hansen, hospiterte i Sammen med Trafikklærerskolen, FTU og Stjørdal KTU har Trygg Trafikks distriktsleder arrangert trafikkdag for elever ved linjene for yrkesfag ved Ole Vig videregående skole og Aglo videregående skole UNGDOM Jentenes Trafikkaksjon Jentenes Trafikkaksjon har henvendt seg til 16 år gamle jenter og strukket seg over tre år i den tiden ungdommen er mest utsatt for trafikkulykker. Denne satsningen har i løpet av 2014 blitt faset ut, og det skal erstattes med et nytt tilbud rettet mot ungdom i videregåendeskole. Rus og trafikk. ( Venner av livet kjører rusfritt). Etter initiativ fra Steinkjer kommune ble det gjennomført en undersøkelse om trafikkholdninger til elevene ved de videregående skoler i Steinkjer. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg var med på å finansierte undersøkelsen. Undersøkelsen konkluderte med at svært mange ungdommer kjørte i ruspåvirket tilstand eller var passasjerer der sjåføren var ruset. Ut fra dette resultatet ba FTU om at det ble satt i gang et forprosjekt for en Rusfri trafikk. Trygg Trafikks distriktsleder var med i dette arbeidet. Dette resulterte i at det i 2010 blir satt i gang en kampanje på temaet. Kampanjen har fått navnet «Venner av livet kjører rusfritt». Kampanjen er videreført og fornyet i årene etter. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FTU, Statens Vegvesen, Politiet, MA rusfri trafikk og livsstil, Nord- Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trygg Trafikk. I kampanjen er det blant annet laget en informasjonsbrosjyre med konkurranse. Denne brukes av Trygg Trafikks distriktsleder ved forskjellige ungdomstiltak. Av alle som besvarte konkurransen ble det trukket ut en vinner som får en ipad i premie. For 2014 var det Roy Evensen (18) fra Verdal som ble trukket ut. 6

7 oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2014 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Sykkelhjelm Trygg Trafikk har tidligere år hatt ansvaret for en nasjonal hjelmkampanje. I Nord- Trøndelag er dette temaet også i 2014 fulgt opp med å gi informasjon på aktuelle arrangement. Hvert fylke har fått tildelt en hjelmutstilling. I Nord- Trøndelag er denne utstillingen vært oppsatt ved enkelte idrettsarrangement. Utstillingen har vært et nyttig bidrag i det viktige arbeidet for å øke hjelmbruken. Riktig sikring av barn i bil Sikring av barn i bil er en viktig del av Trygg Trafikks informasjonsarbeidet. Dette har i Nord- Trøndelag blitt gjennomført med informasjon på martnas- og bygda dager, samt informasjon i forbindelse med kontroller og ved en rekke telefonhenvendelser. Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag har også vært med på en landsomfattende telling for sikring av barn i bil. Distriktslederen har deltatt på bla. foreldremøter i barnehager for å informere og skolere ansatte og foreldre om hvor viktig riktig sikring av barn er. Det har her vært stor etterspørsel både fra ansatte og foreldre. Det har av tidsmessige grunner ikke vært mulig å stille opp på alle invitasjoner. Den nasjonale refleksdagen Den Nasjonale refleksdagen var den 16. oktober. Refleksdagsrefleksen var designet av Nicolay Aamot. Følgende tiltak ble gjennomført av Trygg Trafikks distriktsleder; Informasjon og utdeling av reflekser til fotgjengere og syklister på veg til jobb og skole i Steinkjer sentrum. Besøk ved Vuku oppvekstsenter. Her hadde skolens eldste elever jobbet med temaet refleks, og var denne dagen inne i alle klasser og informerte og delte ut reflekser. Besøk, informasjon og utdeling av reflekser hos Vuku barnehage. Besøk, informasjon og utdeling av refleks ved Egge ungdomsskole. Informasjon og utdeling av reflekser på flere steder i Namsos. Samarbeidspartnere var Namdalsavisa, NAF og Sparebank 1. Alle disse tiltakene fikk god omtale i nordtrøndersk media. I tillegg til disse tiltakene var det en rekke kommuner, barnehager, skoler og organisasjoner som markerte dagen. REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA 7

8 «Alle ulykkene skjer ute i en kommune, derfor er også det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet meget viktig. Kommunene eier store deler av vegnettet og det er de som driver en stor del av barnehagene og grunnskolene. Dette er viktige områder hvor trafikksikkerhetsarbeidet må vektlegges.» Lys opp- aksjonen Russen ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal ga kroner til Trygg Trafikk med ønske om at midlene ble brukt til ungdomsarbeidet. Dette resulterte i et samarbeide med tre familier i Stjørdal som hadde mistet sine ungdommer i trafikken i Sammen med disse er det laget en brosjyre og flere egne refleksprodukter. Kampanjen har fått en stor oppmerksomhet og det har også blitt gitt ytterligere midler fra privatpersoner, lag og foreninger spesielt i Stjørdalsområdet. Odd Egil Lunnan og Kristin Laugtug som representerer to av familiene har hatt et stort engasjement i kampanjen. De har også stilt opp i forskjellige sammenhenger for å bidra med sine erfaringer. En gruppe fra russen ved Ole Vig videregående skole holdt også en julekonsert for denne aksjonen. Alle russ i fylket har fått utdelt «Lys opp» refleks. Kurs for promilledømte (KIF) I regi av kriminalomsorgen i fylket har Trygg Trafikks distriktsleder gjennomført flere kurs for promilledømte. Tilbakemeldingene på disse kursdagene har entydig vært positive både fra deltakerne og kurslederne fra KIF. Kurs for de som har fått samfunnsstraff. I regi av videregående skole og kriminalomsorgen har Trygg Trafikk distriktsleder også gjennomført kurs for de som har fått samfunnsstraff. Kurs for innvandrere Trygg Trafikks distriktsleder har holdt kurs for innvandrere i noen få kommuner. Dette er en gruppe som det blir satt større fokus på så dette har vært nyttige og viktige kursdager for våre nye landsmenn og kvinner. I tillegg til at distriktslederen har vært ute og holdt kurs/foredrag har bla helsesøstrene i Verdal bidratt med informasjon om trafikk i forbindelse med deres arbeid knyttet mot denne gruppen. Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid (KTU) Alle ulykkene skjer ute i en kommune, derfor er også det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet meget viktig. Kommunene eier store deler av vegnettet og det er de som driver en stor del av barnehagene og grunnskolene. Dette er viktige områder hvor trafikksikkerhetsarbeidet må vektlegges. Ut over de tiltakene som er tatt med tidligere i beretningen kan nevnes; Trygg Trafikks distriktsleder har god kontakt med kommunene og gir råd, veiledning og uttalelser i forbindelse med forespørsler fra kommunene vedrørende blant annet kommunale trafikksikkerhetsplaner men også en del enkelttiltak der skoleveg og skoleskyss er viktige saker. Trygg Trafikks distriktsleder er konsultativ medlem av det kommunale trafikksikkerhetsutvalget i Steinkjer (KTU ) og har deltatt i de fleste møtene i utvalget. Av fylkets 23 kommuner er det 22 som er medlemmer av Trygg Trafikk. Dette viser at kommunene er opptatt av å bidra til at Trygg Trafikk sin rolle i trafikksikkerhets arbeidet skal være sterk. Lokalt Trafikksikkerhetsarbeid / Trafikksikker kommune Etter at prosjektet «Lokalt trafikksikkerhetsarbeid» ble avsluttet i 2012 har Trygg Trafikk satset mye på «Trafikksikker kommune», «Trafikksikker skole» og «Trafikksikker barnehage». Disse tiltakene blir det fokusert på i møter 8

9 «Lys til ettertanke» arrangeres fredag kveld. Bildet er fra et tidligere arrangement. Foto: Roger M. Svendsen, Levanger-Avisa og kontakt med kommunene og fylkeskommunen. Dette har blant annet resultert i at Handlingsplanen til FTU for perioden har fått et eget prosjekt som har fått navnet «Trafikksikker kommune». Dette arbeidet har blitt en av de viktigste arbeidsoppgavene for distriktslederen. Gjennom systematisk og tverrfaglig jobbing med trafikksikkerhet i kommunene, er det grunn til å tro at en vil få et enda bedre resultat med arbeidet for en tryggere hverdag i trafikken. Trafikksikker kommune prosjektet har i løpet av 2014 resultert i at den første nordtrønderske kommunen, Snåsa, vil signere en intensjonsavtale i januar 2015, med et mål om å bli sertifisert som trafikksikker kommune i løpet av Flere kommuner har også signalisert ønske om å bli bedre kjent med dette i løpet av Minnemarkeringen Lys til ettertanke Fredag 17. januar 2014 ble det gjennomført minnemarkering for trafikkofrene i Nord- Trøndelag i Dette var et stort samarbeidstiltak hvor følgende aktører var med; Verdal kommune, Russen i Verdal, Kirken, Politiet, Statens Vegvesen, Personskadeforbundet og Trygg Trafikk. Arrangementet var todelt med en del ute på vegen ved E6 i Verdal og den andre delen i Vinne kirke. Arbeids-og sosialminister Robert Erikson holdt hovedtalen. Kristin Laugtug, som var mor til Simon som mistet livet i en trafikkulykke i 2009 holdt appell. En representant fra russen i Verdal holdt også appell i forbindelse med arrangementet ved E6. Prost Nils Åge Aune og sogneprest Rune Mahlum holdt minnestund over trafikkofrene i Vinne kirke. Thomas Brøndbo spilte både ved E6 og i Vinne kirke. Eldre i Trafikken Trygg trafikk både sentralt og lokalt har også i 2014 samarbeidet med pensjonistforeningene om refleks. Dette har resultert i henvendelser og utsending av materiell til pensjonistforeningene i fylket. Leder av FTU Edvard Øfsti har deltatt på en rekke møter i regi av pensjonistforeningen, i samarbeid med Trygg Trafikk Idrett og trafikk Trygg trafikk i fylket har hatt kontakt og samarbeide med en rekke idrettslag og stilt materiell til disposisjon ved enkelte arrangement. Av spesielle tiltak som Trygg trafikks distriktsleder har deltatt på kan nevnes, Informasjon i forbindelse med Moan fotballcup på Levanger. Info på håndballkamp i Trønderhallen Info på Sparebankcupen i Steinkjer Deltatt på informasjonsmøte for ST. Olavsloppet Andre tiltak Trygg Trafikks distriktsleder får en rekke henvendelser, både telefonisk, elektronisk og med brev, fra beboere vedrørende bedring av vegene. Mange av disse gjelder skoleveger. De aller fleste sakene løser seg med at det blir tatt kontakt med vegeier som i de fleste tilfellene er Fylkeskommunen eller Kommunen. I en god del av sakene kreves det befaring og møter før en oppnår ønsket resultat. Av andre tiltak og aktiviteter kan nevnes. Ved klagesaker for «Farlig skoleveg» er ofte at Fylkesmannens representant konsulterer Trygg Trafikks distriktsleder. 9

10 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg ( FTU ) er et viktig forum for samordning av trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplan. I FTU er det fem politiske valgte medlemmer og syv konsultative. Etter valget i 2011 består FTU av følgende valgte og konsultative medlemmer; Edvard Øfsti (AP) Leder Camilla Vågan (SP) Nestleder Frode Revhaug (H) Marita Nergård Gustad (KrF) Trond Sandnes (V) Følgende etater og organisasjoner er representert med konsultative medlemmer; Nord- Trøndelag politidistrikt Utrykningspolitiet Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Distriktslederen i Nord- Trøndelag Trygg Trafikk Fylkeskommunens administrasjon Statens Vegvesen Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Inger Ydse ved Statens Vegvesen er utvalgets sekretær. Det ble i 2013 utarbeidet en ny handlingsplan for perioden Den nye planen er bygd på noe av de samme prinsippene som den tidligere planen. Den inneholder følgende tre hovedprosjekter; «0 visjonsprosjekt E6 Mule- Vist», erstatter prosjektet 0-visjonsprosjektet Stjørdal- Mule. «Si ifra», erstatter prosjektet 1840 «Trafikksikker kommune», erstatter prosjektet Barn og unge i trafikken Denne planen har lagt grunnlaget for mye av den aktiviteten Trygg Trafikk har gjennomført. Årskonferansen For å summere opp året som har gått og legge frem tiltak for det nye året ble det arrangert en felles pressekonferanse i regi av FTU og hvor følgende aktører deltok; Fylkeskommunen, Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk. Årets konferanse var i likhet med tidligere år godt besøkt av media. Annet Som nevnt tidligere i meldingen har Trygg Trafikk et bredt kontaktnett i fylket. Det gjelder både offentlige etater, organisasjoner og en rekke enkeltpersoner som bruker Trygg Trafikk som samarbeidspartner og pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikks distriktsleder vil spesielt gi Statens Vegvesen og Politiet honnør for den støtte og samarbeide de har gitt i forbindelse med Trygg Trafikks ungdomstiltak i fylket. Det samme gjelder MA rusfri trafikk og livsstil som i tillegg til å være en viktig bidragsyter til ungdomstiltakene også har vært behjelpelig med reflekstellinger, telling med sikring av barn i bil og ikke minst stille med hjelpemannskap i forbindelse med Fylkesmesterskapet i presisjonssykling. «Trygg Trafikks distriktsleder vil spesielt gi Statens Vegvesen og Politiet honnør for den støtte og samarbeide de har gitt i forbindelse med Trygg Trafikks ungdomstiltak i fylket.» 10

11 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Fylkeskommunen finansierer de fleste tiltakene som gjennomføres av Trygg Trafikk i fylket. Videre betaler fylkeskommunen husleie til Statens Vegvesen. Distriktslederens telefon- og reiseutgifter betales også av fylkeskommunen. Fylkets Trafikksikkerhetsutvalgs(FTU) budsjett og regnskap for 2014 Nord-Trøndelag fylke bevilget kr ,- til FTU`s aktiviteter og oppfølging av årsplan. I tillegg har trafikksikkerhetsmidler egen bevilgning på ,-. TILTAK BUDSJETT REGNSKAP SALDO Si i fra ,88 Ikke tøft å være død Trafikalt grunnkurs Moped opplæring «Jentenes trafikkaksjon» «Real Life Auto» Seminarer for russestyrene og skoleledelsen ved de videregående skoler Trafikksikkerhetskonferanse , ,35 Nullvisjonsprosjektet E6 Mule Vist Kommunalt trafikksikkerhets-arbeid Kontroll og overvåkning ( overført fra 2013) Trafikksikker kommune ,99 Barn 0 5 år Barn 6 14 år Ungdom år Minnemarkering Sykkelgård «Venner av livet kjører rusfritt» Vilt, rein og trafikk Bufferkonto

12 For å synliggjøre hva som er Trygg Trafikk sitt ansvarsområde innenfor rammer gitt av FTU samt å synliggjøre aktivitets midler utenfor FTU systemet ligger denne tabellen med: AKTIVITET OVERFØRT FRA 2013 INNTEKTER 2014 KOSTNADER 2014 OVERFØRES TIL Lys til ettertanke Refleks Veltepetter Sykkelgård Innsamlede midler Si i fra Innsamlede midler LYS OPP Trafikksikker kommune Ruskampanje Reise, kontor og telefon TOTALT Regnskap for 2014 viser at det gjenstår i overkant av ,- av totalt ,- som er bevilget av FTU. Dette blir overført til Trygg Trafikks aktiviteter planlagt i årsplan for I tillegg er det ca ,- dette er nnsamlede midler fra ulike aktører, og som også overføres til Det er flere årsaker til at det er så mye igjen av aktivitetsmidlene fra 2014, her er de viktigste grunnen til dette. 1. Det er en del store innkjøp av refleksmateriell og andre effekter som det ikke har kommet regning på. Dette skyldes store forsinkelser fra leverandører. 3. En god del av aktiviteten høsten 2014, vil føre til utgifter første kvartal Dette er en naturlig konsekvens, da det er skiftet distriktsleder Trygg Trafikk og hans behov for å komme inn i systemene før det blir brukt penger. Trygg Trafikks distriktsleder har hovedansvaret for følgende aktiviteter; Si I FRA, og Trafikksikker kommune. Minnemarkeringen og ruskampanjen har også vært TT sitt ansvar å følge opp og koordinere gjennomføringen av. 2. Det har vært høy aktivitet i hele Forbruket av midler har vært mindre enn forventet i perioden 1. august til 31. desember. I den perioden er det tilsatt ny distriktsleder i Trygg Trafikk, og hans behov for å sette seg inn i rollen. Dette har medført at det har vært en sparsommelig bruk av midler. FRIVILLIG ARBEID Trygg Trafikks distriktsleder i fylket har et meget godt samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger. Mye av dette er listet opp på andre steder i årsrapporten. Jeg vil spesielt nevne følgende samarbeidstiltak; Motorførernes Avholdsforbunds deltagelse i Fylkesmesterskapet i presisjonssykling, deltagelse med Alkolåsbilen på trafikkdager for russen og andre arrangement, reflekstellinger og telling for sikring av barn i bil. Flere idrettslag engasjement for trafikksikkerhetsinformasjon internt i lagene og kampanjer i forbindelse med arrangement. Det store engasjementet som de ulykkes rammede familiene som står bak aksjonen «Lys opp og minnes». 12

13 OMKOMNE I VEITRAFIKKEN I 2014 omkom 149 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Dette er en nedgang fra Ulykkessituasjonen i Nord- Trøndelag På vegene i Nord- Trøndelag mistet 10 personer livet i 2014 det samme antallet som i 11 i I de 10 sist årene har 100 personer mistet livet på vegnettet i Nord- Trøndelag. I 2014 var det ingen barn og unge som mistet livet på nordtrønderske veier, den yngste var 37 år. Det var 6 menn og 4 kvinner. Fem av mennene som mistet livet i fylket var i alderen 49 til 78 år. DREPTE I NORD- TRØNDELAG I 2014 Ant. Veg Dato Kommune Trafikant Kjønn Alder Ulykke 1 Fv mars Nærøy Passasjer Kvinne 66 Kryss 2 E6 5.Juni Stjørdal Bilfører Mann 60 Møte 3 Fv17 29.juni Steinkjer Bilfører og Mann 53 Møte passasjer Kvinne 75 4 E6 29.juli Namskogan 4 passasjerer Mann 78 Utfor Mann 49 Mann 72 Kvinne 56 6 E6 30.aug. Verdal Bilfører Kvinne 59 Møte 7 Fv nov. Nærøy Bilfører Mann 37 Utfor DREPTE I NORD- TRØNDELAG I PERIODEN Antall mennesker Som det fremgår av figuren ser vi at det er store variasjoner fra år til år. Men vi kan se en positiv utvikling

14 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER TRYGG TRAFFIKKS ARBEID ER FORANKRET I DET NASJONALE TRAFIKK- SIKKERHETSARBEIDET OG BYGGER PÅ NASJONAL TRANSPORT PLAN OG NASJONAL TILTAKSPLAN PÅ VEI I Nord- Trøndelag er trafikksikkerhetsarbeidet forankret opp mot Trafikksikkerhetsplanen for Nord- Trøndelag og årsplanen for 2014 sammen med Trygg Trafikks egen strategiplan for og handlingsplanen for Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeide. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av vår virksomhet. Læreplanen for skoleverket Kunnskapsløftet har klare kunnskapsmål for trafikkopplæringen i grunnskolen. Etter 4. klassetrinn skal elevene kunne Følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. klassetrinn skal elevene kunne Praktisere trygg bruk av sykkelen som fremkomstmiddel. Etter 10. klassetrinn skal elevene kunne Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. For Trygg Trafikk blir det en utfordring å bidra til at kunnskapsmålene for trafikkopplæringen i skoleverket blir gjennomført. Dette gjøres best med god kontakt med kommunene og skolene. I Nord- Trøndelag fungerer dette samarbeidet meget godt men det kan fortsatt bli bedre. FTUs handlingsplan har hovedfokus på Si i fra, som er en samle betegnelse for mange tiltak rettet mot barn og unge. Her kan ungdomsprosjektet som vil starte opp i 2015 nevnes spesielt, samt arbeidet mot russen. Nullvisjonsprosjektet E6 Mule-Vist, og Trafikksikker kommune, som er en samlet betegnelse for arbeid knyttet opp mot kommuner og ulike tiltak rettet mot både unge og voksne. Denne planen sammen med Trygg Trafikks planverk vil være det viktigste arbeidsverktøy for Trygg Trafikks distriktsleder i Nord Trøndelag. Som tidligere nevnt vil jeg gi ros til FTU i fylket som er flink til å følge opp sin egen handlingsplan med å bevilge nødvendige midler for å få tiltakene gjennomført. «Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeide. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av vår virksomhet.» 14

15 TRYGG TRAFIKK I NORD-TRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i Nord- Trøndelag er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nord- Trøndelag». Fylkessekretariatet i Nord- Trøndelag ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Steinkjer og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Nord- Trøndelag fylkeskommune. I løpet av 2014 bestemte mangeårige distriktsleder i Trygg Trafikk seg for å gå inn i pensjonistenes rekker. Idar Ertsås har vært leder for Trygg Trafikk i over 30 år er og har for mange vært synonymt med Trygg Trafikk. Det ble derfor ansatt ny distriktsleder i løpet forsommeren. Frode Skjervø ble ansatt og tiltrådde stillingen fra 1. august. Denne årsrapporten vil derfor inneholde aktiviteter som både Idar og Frode har gjennomført. På grunn av tilsettingen av ny Distriktsleder, ble høsten 2014 muligens preget av en noe annerledes aktivitet, dette skyldes i hovedsak behovet for å sette seg inn i de ulike aktivitetene. Distriktsleder : Frode Skjervø Besøksadresse : Vegkontoret, Byavegen 48, 7737 Steinkjer Postadresse : Postboks 195, 7702 Steinkjer Kontortelefon : Mobil : E-post : Kontaktpersoner i politiet Den som til enhver tid arbeider med forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet hos politimesteren i Nord- Trøndelag er en viktig samarbeidspartner og koordinator for samarbeidet mellom Trygg Trafikk og politiet i fylket. For øvrig har Trygg Trafikk i fylket god kontakt og samarbeide med alle lensmenn og deres ansatte. Samarbeidsaktører i 2013: Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag samarbeider med en rekke organisasjoner og etater, alt etter hvilke arbeidsoppgaver eller prosjekter som skal gjennomføres. Av samarbeidspartnere kan nevnes; Fylkeskommunen Kommunene Fylkesmannen Statens Vegvesen Politiet Barnehagene Grunnskolene De videregående skolene Høgskolen Barne- og ungdomsrådet Motorførernes Avholdsforbund Norges Automobil- Forbund Kriminalomsorgen Næringslivet Idrettslagene Kirken Bilbransjen Sparebanken, Flyktningetjenesten Opplæringskontorene Pensjonistforeningene Trafikkskolene Andre lag og foreninger Media Alle disse er viktige samarbeidspartnere for at vi i fellesskap skal drive det viktige trafikksikkerhetsarbeidet i Nord- Trøndelag. 15

16 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Vegkontoret, Byavegen 48, 7737 Steinkjer Postboks 195, 7702 Steinkjer Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Værnes, Rådhuset Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2013 Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag Trafikksikkerhetsutvalget er fylkeskommunens faste utvalg i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2012. Foto: Anders Aa. Hagen. Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2012. Foto: Anders Aa. Hagen. Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2012 Foto: Anders Aa. Hagen Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag Trafikksikkerhetsutvalget er fylkeskommunens faste utvalg i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Woo-T-6 - /9-DM - et ansvar for FYLKESTINGET /(10,2W Nord-Trondelag Vår referanse: Saksbehandler: Deres referanse: Dato: 2013/012786-020 13.02.2014 Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

REFERAT " ~^^FRÅ-MØTE-inFYTKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND

REFERAT  ~^^FRÅ-MØTE-inFYTKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arkivar. $ O 8 JUL 2008 Dok.nr. f) REFERAT " FTR p i lf ^ l^ (4 ^ /% FVLKESTRAFIKKSIKRINGSRiDET l HORDALAND ~^^FRÅ-MØTE-inFYTKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND Møte nr. 03/2008

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister Driften i 2014: 2013 var et svært aktivt år med etablering av flere informasjonstiltak og mye kursvirksomhet. 2014 ble et enda mer aktivt år da informasjonstiltakene

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06 Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring Vedtatt i HSBK 26.04.06 Forord I takt med at Ullensaker kommune vokser i antall innbyggere, endres også trafikkbildet. Økt trafikk, flere veger og rundkjøringer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Årsrapport 2013. Nullvisjonen Åseral, Marnardal og Audnedal

Årsrapport 2013. Nullvisjonen Åseral, Marnardal og Audnedal Årsrapport 2013 Nullvisjonen Åseral, Marnardal og Audnedal - et interkommunalt samarbeid innen trafikksikkerhet og folkehelse Prosjektleder: Bjørn Ivar Birkeland Stilling: 80 % Innledning Prosjektet er

Detaljer