Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Orienterings- og drøftingssaker: 1. Omstillingsprosjektet 2. Kulturscene 3. Budsjettstrategi (Kommunestyret 18.6) Sak: (men legges fram lukket) 1. Lønnsforhandlinger John L. Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 52/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 63/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 64/15 SIGNERT MØTEPROTOKOLL 27/ /520 RS 65/15 RS 66/15 RS 67/15 TILSVAR - TILBAKEMELDING ETTER GJENNOMFØRT ÅRSREVISJON 2014 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN PROTOKOLL FRA MØTET I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN SAKER TIL BEHANDLING 2014/ / /490 PS 53/15 PS 54/15 BUDSJETTJUSTERING - ANSVAR 4102 TYDAL NÆRINGSFOND GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2015/39

3 PS52/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Merknader Lars Græsli forlot møtet kl. 10:30 Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness John Evjen Berit J da Silva Stilling Rådmann Økonomisjef Møtesekretær John L Paulsby ordfører

5 Saksliste PS 45/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 60/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 61/15 MØTEPROTOKOLL AU OG /1105 RS 62/15 SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER FRA OMDØMMEFONDET SAKER TIL BEHANDLING 2015/385 PS 46/15 PS 47/15 BEDRING AV STRØMKAPASITET PÅ STUGGUVOLLMOEN ANSKAFFELSESSTRATEGI OG ETISKE RETNINGSLINJER FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER I VÆRNESREGIONEN FOR PERIODEN / /1278 PS 48/15 ÅRSRAPPORTER VÆRNESREGIONEN /405 PS 49/15 ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TYDAL KOMMUNE 2014/1129 PS 50/15 ÅRSMELDING 2014 FOR TYDAL KOMMUNE 2015/62 PS 51/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

6 PS 45/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 46/15 Bedring av strømkapasitet på Stugguvollmoen Behandling i Formannskapet Formannskapet vedtar å belaste ansvar 4102 Tydal omdømmefond med kr ,- istedenfor Tydal næringsfond. Vedtak i Formannskapet Tydal kommune bevilgar kr ,- til utskiftinga av trafo ved Stugguvollmoen. 2. Av dette blir kr ,- belasta ansvar 4102 Tydal omdømmefond og kr ,- ansvar Museer/kulturvern. PS 47/15 Anskaffelsesstrategi og etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester i Værnesregionen for perioden Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Tydal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske normer, samfunnsansvar og miljø. 2. Tydal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser. Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning som under «Forretningsomgang og sosialt samvær» 3. Perioden endres til

7 PS 48/15 ÅRSRAPPORTER VÆRNESREGIONEN 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Årsrapporter for Værenesregionen 2014 godkjennes som fremlagt PS 49/15 ÅRSREGNSKAP 2014 for TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling Vedtak i Formannskapet Tydal kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 kr ,71 avsettes som følger: Til Disposisjonsfond Forpliktelser TKE kr ,- Til Disposisjonsfondet kr ,71 PS 50/15 ÅRSMELDING 2014 FOR TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Årsmelding 2014 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 51/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

8 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/88527_fix.html Side 1 av Fra: Hansen Heidi Dato: :12:31 Til: Agdenes Kommune; Frøya Kommune; Hemne Kommune; Hitra Kommune; Klæbu kommune; Malvik Kommune; Meldal Kommune; Melhus Kommune; Midtre Gauldal Kommune; Postmottak Orkdal Kommune; Postmottak Selbu kommune; Skaun Kommune; Snillfjord Kommune; STFK postmottak Tyd.Postmottak Tydal kommune; 'Anders Johan Krokstad'; 'Are Hilstad'; 'Berit Flåmo'; 'Erling Lenvik'; 'Gudbjørn Singstad'; Lysholm Gunnar Hoff; 'Hans Bernard Meland'; 'Hans Wendelbo'; 'Inge Svelmo'; 'Ivar Skei'; 'Jon P. Husby'; 'Jorid Jagtøyen'; 'Per Røsseth'; Per Walseth; 'Tom Skare'; Martin Nilsen; Jomar Aftret; Sigmund Gråbak; 'Finn Skogvang'; 'Karin Galaaen'; 'Randi M Berg'; Singstad Frode; 'Sivert Løvseth'; Storås Inge; Sverre Midthjell Torbjørn Berglann Eva J Bekkavik Tittel: Signert møteprotokoll 27/4-15 Hei, Vedlagt signert møteprotokoll fra Revisjon Midt-Norge IKS sitt representantskapsmøte 27/4-15. Med ønsker om en flott 17. mai feiring!! Mvh Heidi Jacobsen Hansen Administrasjonskonsulent Statens hus, Sandenveien 5, 7300 Orkanger Mobil: E-post: - Ta miljøhensyn vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

9

10

11

12 TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Revisjon Midt-Norge IKS Statens Hus, Sandenveien ORKANGER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2014/ /2015 John H. Evjen Tilsvar - Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2014 Det vises til deres brev av 23. April d.å. Vårt tilsvar følger punktene i deres brev. Finansrapportering Vi har notert oss at vi må følge opp dette i henhold til vårt eget reglement. Videre at nytt kommunestyre fra høsten skal ha reglementet opp til behandling. Dessverre hadde ikke vikarierende økonomisjef fanget opp dette ved rapportering pr 30/ Innkjøp etterlevelse av regler om off.anskaffelser Først må vi innrømme at vi ligger etter på dette punkt. Tiltak som er iverksatt kan deles i tiltak i egen organisasjon og for innkjøpskontoret i Værenes region samarbeidet. I egen organisasjon har det vært fokus på dette på ledermøter og rådmannen har presisert at regelverket skal etterleves. På litt lengre sikt ser vi at den administrative kapasitet må styrkes på teknisk sektor for blant annet å kunne gjennomføre gode og riktige innkjøp. Rådmannen i Tydal har i regionrådet i Værnes regionen foreslått og fått oppslutning om en styrking av innkjøpskontoret. Av de områder som dere nevner er traktorleie, elektrikkertj., strøing og snøbrøyting tjenester vi må anskaffe selv mens dagligvarer er typisk anskaffelse som regionens innkjøpskontor bør håndtere. Dessverre vil dette arbeide ta noe tid. Balansekonto Konto inneholder avregning for samhandlingsreformen for 2013.Beløpet kr ,- skulle vært inntektsført i Dette gjøres umiddelbart i Leverandørreskontro Revisors gjennomgang av leverandørreskontro viser at det helt riktig er gjort en dobbelt kreditering av faktura på reskontro Opprettelse gjøres umiddelbart i Generelt bør vi nok avstemme reskontro konti oftere. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 (+ 47) N-7590 TYDAL Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

13 , saksnr. 2014/ Avskrivning driftsmidler Avvikling av TKE (Tydal kommunale Energiverk KF) i 2013 medførte overdragelse av enkelte anleggsmidler til kommunen. Disse ble beklageligvis ikke avskrevet i 2014, men tas inn for både 2014 og 2015 i neste årsregnskap. Renteinntekter fra obligasjoner Grunnet usikkerhet i utbetaling og virkningstidspunkt rundt obligasjonsrentene i TrønderEnergi, er beklageligvis ikke renter for 2.halvår 2014 inntektsført. Rutiner for at dette gjøres i 2015 innarbeides. Overføringer kto Konto Tilskudd jord og skog er gjennomgått og avstemt hos Værnesregionen. Oversikt er oversendt landbrukskontoret i kommunen. Når oversikten er gjennomgått vil de beløp som ikke er reell for utbetaling bli tilbakeført. Lønnstrekk kti og VR Regnskap sier at en rutinesvikt er grunnen til at konto OU-trekk og gruppeliv- /ulykkesforsikring ikke ble nullstilt pr Dette korrigeres i regnskap Noteopplysninger og årsberetningen Vi har notert oss at vi må kontrollere notene opp mot forskrift og KRS nr 6 ved utarbeidelsen av noter for årsregnskapet Budsjettavvik Vi må være helt enig i at det er for dårlig oppfølging av budsjettreguleringer på investeringsområdet. Vi har i 2015 planlagt å vurdere budsjettreguleringer som en del av arbeidet ved rapportering pr 30/6 og 30/9. Dette gjelder både drifts- og investerings budsjettet. Avslutning Punktene er gjennomgått med tilbakemelding fra VR Regnskap. Det er ingen punkter i revisors tilbakemelding vi har funnet grunnlag for å bestride eller avvise. Tilbakemeldingen har vært nyttig for oss for å rette feil og forbedre fremtidig regnskapsavleggelse og våre rutiner. Med hilsen Lars-Erik Moxness rådmann John H. Evjen økonomisjef Side 2 av 2

14 , saksnr. 2014/ Kopi til: Stjørdal kommune - VR Regnskap Postboks Stjørdal Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 3 av 3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/84351_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :45:29 Til: Anne M Mevassvik; Kåsen Berit; Langsåvold Bård; Helen B. Brandsfjell; Balstad Inga Johanne; Joar Håve; Paulsby John Lidvar; Jorun Lundemo; Laila M. Bergstrøm Lars Aage Brandsfjell; Mattis Danielsen; Letnes Monika; Nora Brandsfjell; Per Røsset; Sivert Berg; Thomas Kappfjell; Tor Erik Jensen; Haneborg Anne Marie; FMST Postmottak; FMNT Postmottak; Hans Iver Kojedal; Bergmann Harald Hove; Hauke Haupts Kirkvold Hilde Ragnfrid; Postmottak Meråker kommune; Nord-Trøndelag fylkeskommune; Garberg Rune; Postmottak Selbu kommune; STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Kopi: Andersen, Jan-Erik; Hafstad, Inge Tittel: Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedlagt følger møteprotokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

30 f\las[ol vjalpaf-.l\'s l `v'rllfor SKARVANOG ROLTDALENOG SVLAN Møteprotokoll Uivalar Nnjonalparkstyrefor skarvanog Roltdalønog Sylan Møtested: Selbutunet.Selbu Dato: Tldepunkt: 10:00-12:15 Følgendefastemedlemmermøtte: Navn Funksjon Representerer IngaJ.Balstad Leder Selbukommune Bird Langsåvald Nestleder Meråkerkommune JoarHave Medlem Stjørdalkommune JohnPaulsby Medlem Tydal kommune LarsAageBrandsljell Medlem Sametinget OleArvidBrønmo Medlem Sør-Trøndelag fylkeskommune Følgendemedlemmerhaddemeldtforfall: Navn Funksjon Representerer Anne M. Mevassvik Medlem Nord-Trøndelagfylkeskommune LailaM. Bergstrøm Medlem Sametinget MattisDanielsen Medlem Sametinget Følgendevaramedlemmermøtte: Navn Møtte for Rjzresenterer ThomasKappljell LailaM. Bergstrøm Sametinget HelenB. Brandsljell MattisDanielsen Sametinget Følgendevaramedlemmerhaddemeldtforfall/ikkemøtt: Navn Representerer Tor Erikjensen Meldt forfall Nord-Trøndelagfylkeskommune ThomasKappljell Ikkemøtt Sametinget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marit SophieBerger Nasjonalparkforvalter lngehafstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Merknader Andre tilstede: Berit Broen, SNO, Unni Killi, Fjelloppsynet,

31 Underskrift: Vi bekreflermedunderskrificnevåreal detsomer ført påde sidenevi harsigwn i møteboka,er i samsvarmeddetsombl: vedtattpl mum. (KnowH51): Æ* Inga stad JoarHåve LarsÅgeBrandsfiell y

32 Saksliste lnnhold Lukket Utvalgssaksnr Arkivsaksnr ST 14/1 5 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste ST15/15 Valg av to personer til à undertegne protokollen i tillegg til leder ST 16/15 Vedtaki delegertesaker Nasjonalparksryret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 2015/267 ST 17/15 Referatsak ST 18/15 Skarvanog Roltdalennasjonalpark- søknadom å leggebåt mv.ved nedredrøytjena»selbu Fjellstyre 2015/1118 ST19/15 Skarvanog Roltdalennasjonalpark- søknadom ny utedo pà Prestøyhytta - Nord Trøndelag turistforening 2015/2367 ST 20/15 Sylanlandskapsvernområde»forlengelseav tillatelsetiltransportmedatv til hytteved Djupholma»Aunesameie ST21/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Godkjenning av driftsplan motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark»as Meraker Brug 2014/9205 ST 22/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om legging av klopper inn mot hyttene I Høystakken - IngvarHarstad 2015/3658 ST 23/15 Svarpå brevfra fiellstyrenei Stjørdalog Selbu tjellstyrevedrørenenasjonalparkstyrets høringsuttalelse til rapport om forenkling av utmarkstorvaltningen i sak 12/ ST 24/15 Eventuelt ST 14/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkallingogsaksliste Saksprotokoll i Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Vedtak Møteprotokoll lra nasjonalparkstyretsmøte bleenstemmiggodkjent. Møteprotokoll fra arbeidsutvalgetsmøte bleenstemmiggodkjent. Saksliste og møteinnkalling ble godkjent.

33 ST 15/15 Valg av to personertil i undertegne protokolleni tillegg til leder Saksprotokolli Nasjonalparkstyretor Skarvanog Roltdalenog Sylan Vedtak JoarHåve og LarsAage Brandsfiellblevalgttilàundertegneprotokollenitilleggtil leder. ST 16/15 Vedtak i delegert: saker Nasjonalpnrkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Forvalter: innstilling Saken tastilorientering Saksprotokolli Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Behandling i møte: Kommentartilsak fra LarsAage Brandsfiell:Sakenburdeværttattoppi arbeidsutvalget. Kommentartilsak 2015/1091: Saken er pâklagd.klagebehandlingutsatti påventeav forvaltningsplan. Her børvi be søkertrekkeklageninntillorvaltningsplanener vedtatt. Vedtak Saken tas til orientering

34 DS 27/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transpon med snøscooter og bruk av pñliengsmotor til Huldrevollen - Odd K. Ystgaard :00:00 DS 28/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter og bruk av pihengsmotor på båt til utleiehytte ved Gudåsetra ved Østre Sonvatnet - Meråker Fjellstyre :00:00 DS 29/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til trnsport med snøscooter til Store Kverntjellvatn - Anna H. og Per Kr. Hansen :00:00 DS 30/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen - Anders Kallar :00:00 DS 31/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter og ATV - Roltdalen beitelag :00:00 DS 32/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Svenskmoen - Steinar Tuseth :00:00 DS 33/15 Sylan landskapsvernområde - til transport med snøscooter til Essandheim - Clas Brandtzæg :00:00 DS 34/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Ballvollen - John-Frode Stokke :00:00 DS 35/15 Sylan Landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Sankñdalsvollen - Henry Østby :00:00 DS 36/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Nordre Evjevoll - John O. Evjen :00:00 DS 37/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om transport med snøscooter til Liavollen ved Lille Kverntjellvatn - Tove Karin Lien m fl :00:00 DS 38/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Rune Andersen :00:00 DS 39/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - forlengelse av dispensasjon for bruk av snøscooter til frakt av utstyr til Prestøybytta - Nord-Trøndelag Turistforening :00:00 DS 40/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Solemsknippen - Klaus Berge :00:00

35 DS 41/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte på Brattslåtten - Sverre Hoven m :00:00 DS 42/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med redningsøvelse - Norsk Folkehjelp :00:00 DS 43/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - utvidelse av tillatelse til transport med snøscooter til Drøyvollen - Baro Lilleevjen :00:00 DS 44/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Høystakken - Olav Hammer :00:00 DS 45/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark -tillatelse til transpon med snøscooter til "Stubhen" ved Store Kvernfiellvatn - Venke Eidissen :00:00 DS 46/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen - John Harstad-Evjen :00:00 DS 47/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til å transportere ei gravemaskin for berging av bru over Drøya - Roltdal Beitelag :00:00 DS 48/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Brattslåtten - Stig Alsethaug :00:00 DS 49/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Søndre Evjevollen - Peder P. Evjen :00:00 DS 50/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Drivvollen - John 1-1.Stokke :00:00 DS 51/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Søndre Hoemsvollen - Andre Lien :00:00 DS 52/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stubbvollen - Sverre Selboe :00:00 DS 53/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen - Sigmund Kallar :00:00 DS 54/15 Sylan landskapsvernområde - utvidet tillatelse til transport med snøscooter - Clas Brandtzæg :00:00 DS 55/15 Søknad om tillatelse til kjøring til Bindstikktjønna - Meråker kommune :00:00

36 DS 56/I5 Sylan landskapsvernområde - Tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen - Ketil Nilsen :00:00 DS 57/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Hersjø - Kråssådal beitelag :00:00 DS 58/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - utvidet tillatelse til transport med snøscooter - Jan Olav Warmdal og Jan Warmdal :00:00 DS 59/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ~tillegg til tillatelse til transport med snøscooter til Høystakk/Stubbvollen - Odd-Leiv Sesseng :00:00 ST 17/15 Referat sak Saksprotokoll i Nasjunalparkstyre for Skarvan og Rolldalen og Sylan Vedtak Saken las tilorientering

37 RS 9/I5 Sjunkhattennasjonalpark»avgjørelse i klagesak»klage på avslag på søknad om a oppføre grillhus og ved - utstyrsbod - Nordland fylke :00:00 RS II]/I5Drift av nasjonalparkstyretfor Skavan og Roltdalenog Sylan :00:00 RS 11/15 Forvaltning av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tradisjonelt landbruk - utnyttelseav utmarksbeitetil storfe og sau :00:00 RS 12/15 Referat fra møte om gjerding lil storfe i Roltdalen :00:00 RS 13/15Søknad tilskudd til verdiskaping basert på naturarven :00:00 RS 14/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - påpeking av plikt til å rette seg etter gitte vilkår - Sverre Selboe - Torkild Selboe - Askil Selboe :00:00 RS 15/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark- søknad om bygging av Lødølja kraftverk - Clemens Kraft AS :00:00 RS 16/15 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturrnnngfoldloven :00:00 RS 17/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - representasjon i det rådgivende utvalget :00:00 RS 18/15 Avslag på søknad om tilskudd - forvaltningsknutepunkt i 705 Senteret i Tydal - avtalenummer :00:00

38 ST 18/15 Skarvan og Rnltdalen nasjonalpark - søknad om å legge båt mv. ved nedre Drøytjena - Selbu Fjellstyre Forvalters Innstilling Med hjemmel i naturrnangfoldlovens 48 gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalen Selbu tjellstyretillatelse tilå legge en båt m/bâtfeste, utstyrskasse. staur for oppheng av garn, samt en enkel båtplass ved Nedre Drøytjennal Selbu kommune i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark,pà disse vilkår: 1. Utleie av båt og garn begrenses til 15 fiskedøgn pr år. 2. Del skal brukes naturvennlige materialertilutstyrskasse og staur for opphenging av garn 3. Avfallskal tas med ut av fiskerne. forsøpling skal ikke forekomme. 4 Antall utleiedøgn rapporteres til forvaltningsmyndigheten innen 1.desember hvert år. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling i møte: Forslag fra Lars Aage Brandsfiell' Det settes en tidsbegrensning til etter 15.jull. Det gis en foreløpig tillatelse på 2 år. Inga Balstad foreslo' Tiltaket evalueres ved utløpet av perioden på 2 àr. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Tillegg: Det settes en tidsbegrensning til etter 15.juli, fikk to stemmer og talt. Tillegg: _Det gis en foreløpig tillatelse på 2 ar. Tiltaketevalueres ved utløpet av perioden, ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i naturmangloldlovens 48 gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Rolldalen Selbu fjellstyretillatelse tilå legge en bât m/bâtfeste, utstyrskasse. staur for oppheng av garn, samt en enkel båtplass ved Nedre Drøyljennai Selbu kommune i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, på disse vilkår: 1. Utleie av båt og garn begrenses til 15 fiskedøgn pr år. 2. Det skal brukes naturvennlige materialertrlutstyrskasse og staur for opphengingav garn 3. Avfall skal tas med ut av fiskerne, forsøpling skal ikke forekomme. 4. Antallutleiedøgn rapporteres tilforvaltningsmyndigheteninnen 1.desember hvert år. 5. Det gis en foreløpigtillatelsepà 2 àr (2016og 2017). Tiltaket evalueres ved utløpet av perioden.

39 ST 19/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om ny utedo på Prestøyhytta - Nord Trøndelag turistforening Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Nord-Trøndelag Turistforeningtillatelse til oppføring av tilbygg/utedopå eksisterende uthuspá 5kvm. Det forutsettesat byggestil og materialer er i samsvar med eksisterende bygning. Dette vedtaket er fattet med hjemmel iforsknft for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3 pkt3.1. I tillegg gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan Nord- Trøndelag Turisforeningv/Per Morten Storhaugtillatelse til bruk av snøscooterfra Vekta til Prestøyhytta iskarvan og Roltdalennasjonalparki Selbu kommune, på disse vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer vintersesongen2015/16 for transpon av materialerog utstyr. 2. Det forutsettes at fast snøscootertrase fra Vekta og innover til Prestøyhytta benyttes ved transportene. 3. Hver enkelt tur skal føres i kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returneres til nasjonalparkstyretinnen den 1.juni Siste kjøredagom våren er 2. mai. 5. Tillatelsen er personlig og kan ikke overdrastil andre. 6. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø,reindriftog friluftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 3 punkt 6.3b. Tillatelsenog kjørebok skal medbringes under transportenfor fremvisning til oppsyn eller politi nàr dette kreves Transport av store mengder ved eller matenaler kan gjøres ved á kjøre flere turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnesda som en kjøretur Det ma fremgå av kjørebokenat dette er en slik kjøredag. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vadtak Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan gir Nord-Trøndelag Turistforening tillatelse til oppføring av tilbygg/utedo pà eksisterende uthus på 5 kvm. Det forutsettes at byggestil og materialer er i samsvarmed eksisterende bygning. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3pkt3.1. l tillegg gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan Nord- Trøndelag Turisforening v/per Morten Storhaug tillatelse til bruk av snøscooter fra Vekta til Prestøyhytta i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune, på disse vilkår: 1 Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer vintersesongen2015/16 for transpon av materialerog utstyr. 2. Det forutsettes at fast snøscootertrasefra Vekta og innover til Prestøyhytla benyttes ved transportene.

40 3. Hverenkeltturskalføresi kjørebokfør denstarter(jfr.vedlegg).kjøreboken skalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden 1.juni Sistekjøredagomvårener 2. mai 5. Tillatelsener personligog kanikkeoverdrastil andre. 6 Kjøringenmå skjemed hensyntil naturmiljø,reindriftogfriluftsliv. Dennetillatelsener gitti medholdav forskriftomvernav Skarvanog Roltdalen nasjonalpark. 3 punkt6.3b. Tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtiloppsyn eller politi når dette kreves. Transport av store mengder ved eller materialer kan gjøres ved å kjøre Here turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnes da som en kjøretur Detmåfremgåav kjørebokenat detteer en slikkjøredag. ST 20/15 Sylan landskapsvernområde- forlengelseav tillatelsetil transport med ATV til hytte ved Djupholma - Aune sameie Forvalter: innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvanog Rolldalenog SylangirAunesameietillatelsetil transportav proviantmed ATV til hytteved Djupholmai Sylanlandskapsvernområde i forbindelsemedutleieavstorviltjakt, på følgendevilkârt 1. Dispensasjonengjelderfor inntil2 tureri storviltjaksesongene2015,16 og Kjøretiasèenunderkrattlinjamå benyttesvedtransportene 3. Tiansportenegjøresslikat ATV kantas medinnvedjaktstartmed proviant,for så å stå vedhyttatilbrukved uttransportav feltelg eller hjort 4. Transportenemå skjemestmuligskånsomti forholdtilnaturmiljø,friluftslivog reindrift 5. Hverenkel turskalføresi kjørebokførdenstarter(jfr.vedlegg). Kjøreboken skalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden 31 desember2017. Dettevedtaketer hjemleti naturmangfoldlovens 48. Saksprotokolll Nnsjonalparkstyrefor Skarvan og Rolldalen og Sylan Behandling I møte: Forslagfra LarsAage Brandsfjellom endringav pkt3: «Transportenegjøresslikat ATV kantas med innvedstartenav storvilljaktamed proviant,forså å stå ved hyttatilbrukved uttransporlav feltelg ellerhjortn Forslagetfra LarsÅge Brandsfiellbleenstemmigvedtatt.

41 Merknad Ira Lars Age Brandsfjell Området er også et viktig sensommer-og høstbeiteomráde. Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Aune sameie tillatelse til transport av proviant med ATV til hytte ved Djupholma I Sylan landskapsvernområde forbindelse med utleie av storviltjakt, på følgendevilkår. i 1. Dispensasjonengjelder for inntil 2 turer i storviltjaktsesongene2015,16 og Kjøretrasèen under kraftlinja ma benyttes ved transportene. 3. Transportenegjøres slik at ATV kan tas med inn ved starten av storviltjakta med proviant.for så å stå ved hytta til bruk ved uttransportav felt elg eller hjort 4. Transportenemåskje mestmuligskånsomti forholdtil naturmiljø,friluftslivog reindrifl. 5. Hver enkelt tur skal føres I kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returnerestil nasjonalparkstyretinnen den 31. desember 2017 Dette vedtaket er hjemlet l naturmangfoldlovens 48. ST 21/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Godkjenning av driftsplnn motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - AS Meraker Brug Forvalters lnnstllllng Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan godkjenner AS Meraker Brugs driflsplan for motorisertferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalparkdatert Drifstplanengir grunnlag for á gi 3-arig dispensjon for motorferdseli nasjonalparken Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling i møte: Inge Hafstad orienterte om bakgrunn for saken. Lars Aage Brandsfjell stilte spørsmål vedrørende om det er behov for à kjøre to sammen også med ATV Forslag fra Lars Aage Brandsljell: Reindriftaskal varsles før helikopterturer. Innstillinga med tillegg fra Lars Aage Brandsljell enstemmig vedtatt Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan godkjenner AS Meraker Brugs driltsplan for motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalparkdatert Drifstplanen gir grunnlag for a gi 3-àrig dispensjon for motorferdsel i nasjonalparken. Reindrifta skal varsles før helikopterturer.

42 ST 22/15 Skarvan ogroltdalen nasjonalpark - søknadom legging av klopper inn mot hyttenei flaystnkken - Ingvar Hårstad Forvalter: innstilling Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen avventer befaring og avklaring av trase for sti innover forbi Høystakken før det kan gis tillatelse til legging av klopper i området. Behandlingav søknadenfra Gunbjørgog IngvarHårstadutsettesi påventeav at dette. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Nasjonalparkstyret i Skarvanog Roltdalenawenter befaring og avklaringav trasèfor sti innover forbihøystakkenfør det kangis tillatelsetillegging av klopperi området Behandling av søknadenira Gunbjørgog IngvarHårstadutsettes i påventeav at dette. ST 23/15 Svar pi brev fra tjellstyrene i Stjørdal ogselbu fjellstyre vedrørene nasjonalparkstyretshøringsuttalelse til rapport om forenkling av utmarlrsforvaltningen i sak 12/15. Forvalters Innstilling Nasionalparkslyret for Skarvanog Roltdalenog Sylan serat formuleringeni vedtaketi sak 12/15 avsnitt 4, var uheldig. Nasjonalparkstyret ønske er å styrke SNOs tjenester knyttet til forvaltningsknutepunktet i Tydal, utenat dettenødvendigvis går ut overtjenestekjøpfra fiellstyrene. Saksprotokoll I Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Behandling I møte: Forslag fra Inga Balstad:Brevetfra Fjellsfyreneog behandlingeni nasjonalparkstyret ettersendessomet tillegg til høringsuttalelsen. Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalenog Sylanserat fonnuleringeni vedtaketi sak 12/15 avsnitt 4, var uheldig. Nasjonalparkstyretsønskeer å styrkesnos tjenester knyttettil forvaltningsknutepunktet i Tydal,utenat dettenødvendigvisgår ut over tjenestekjøpfra fyellstyrene. Brevetfra Fjellstyreneog behandlingeni nasjonalparkstyret ettersendes somet tillegg til høringsuttalelsen.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/83 Møtedato/tid: 04.06.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Finsås, Snåsa kommune Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Smøla kommune. Møteprotokoll

Smøla kommune. Møteprotokoll Smøla kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: Kommunestyresal, Smøla rådhus Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Solta båthavn/kapelløya/høllen brygge Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested:, Holmen Gård AS Værdalsbruket Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Stjørdal kontrollkomitè

STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Stjørdal kontrollkomitè STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll Stjørdal kontrollkomitè Møtested: Møterom Lånke, Rådhuset Møtedato: 05.04.06 Møtetid: Kl. 08:00 11:30 Fra saksnr. 001/06 010/06 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Tid/sted: Rica Hell hotell, den 15. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Til stede, som representanter for styret: Bård Langåsvold,

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: 07.04.2016 Tidspunkt : 2:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.05.2012 kl. 10:00 12:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 16.06.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 16.06.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 16.06.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 02.07.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tidspunkt: 12:15-1345 Fra sak: PS 14/15 Til sak: PS 21/15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen Forfall:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 6 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 13.03.2007 Tid: 13:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 1100 Møtested: Namsos kommune, møterom Hudiksvall Saker: 007/08 013/08 Av 3 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato Tidspunkt: kl

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato Tidspunkt: kl 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 19.5.2014 Tidspunkt: kl. 10.30 12.45 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: 5.6.2013 Varighet: 11.00 14.50 Møteleder: Sekretær: Kathrine Midtbø Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. februar 2008 Møtetid: 0900-1145 Møtested: Fylkets Hus, møterom BU 00 Saker: 001/08 006/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2010 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30 14:00 Lierne og Snåsa, Videokonferanse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Forfall Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte.

Forfall Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. mars 2016, Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møtetid kl: 10:00 12:15 Møteleder: Steinar Aspli Saker: 016/16-020/16 Av 5 medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bamble kommune kontrollutvalget

Bamble kommune kontrollutvalget Bamble kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Rådhuset Steinar Syversen Anne Verdich Til stede: Leder Steinar Syversen

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Selbutunet, Selbu Dato: 22.05.2015 Tidspunkt : 10:00 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Selbutunet, Selbu Dato: 22.05.2015 Tidspunkt : 10:00 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Selbutunet, Selbu Dato: 22.05.2015 Tidspunkt : 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post fmstmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: Tid: 10:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: Tid: 10:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 10:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer