Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Orienterings- og drøftingssaker: 1. Omstillingsprosjektet 2. Kulturscene 3. Budsjettstrategi (Kommunestyret 18.6) Sak: (men legges fram lukket) 1. Lønnsforhandlinger John L. Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 52/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 63/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 64/15 SIGNERT MØTEPROTOKOLL 27/ /520 RS 65/15 RS 66/15 RS 67/15 TILSVAR - TILBAKEMELDING ETTER GJENNOMFØRT ÅRSREVISJON 2014 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN PROTOKOLL FRA MØTET I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN SAKER TIL BEHANDLING 2014/ / /490 PS 53/15 PS 54/15 BUDSJETTJUSTERING - ANSVAR 4102 TYDAL NÆRINGSFOND GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2015/39

3 PS52/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Merknader Lars Græsli forlot møtet kl. 10:30 Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness John Evjen Berit J da Silva Stilling Rådmann Økonomisjef Møtesekretær John L Paulsby ordfører

5 Saksliste PS 45/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 60/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 61/15 MØTEPROTOKOLL AU OG /1105 RS 62/15 SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER FRA OMDØMMEFONDET SAKER TIL BEHANDLING 2015/385 PS 46/15 PS 47/15 BEDRING AV STRØMKAPASITET PÅ STUGGUVOLLMOEN ANSKAFFELSESSTRATEGI OG ETISKE RETNINGSLINJER FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER I VÆRNESREGIONEN FOR PERIODEN / /1278 PS 48/15 ÅRSRAPPORTER VÆRNESREGIONEN /405 PS 49/15 ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TYDAL KOMMUNE 2014/1129 PS 50/15 ÅRSMELDING 2014 FOR TYDAL KOMMUNE 2015/62 PS 51/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

6 PS 45/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 46/15 Bedring av strømkapasitet på Stugguvollmoen Behandling i Formannskapet Formannskapet vedtar å belaste ansvar 4102 Tydal omdømmefond med kr ,- istedenfor Tydal næringsfond. Vedtak i Formannskapet Tydal kommune bevilgar kr ,- til utskiftinga av trafo ved Stugguvollmoen. 2. Av dette blir kr ,- belasta ansvar 4102 Tydal omdømmefond og kr ,- ansvar Museer/kulturvern. PS 47/15 Anskaffelsesstrategi og etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester i Værnesregionen for perioden Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Tydal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske normer, samfunnsansvar og miljø. 2. Tydal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser. Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning som under «Forretningsomgang og sosialt samvær» 3. Perioden endres til

7 PS 48/15 ÅRSRAPPORTER VÆRNESREGIONEN 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Årsrapporter for Værenesregionen 2014 godkjennes som fremlagt PS 49/15 ÅRSREGNSKAP 2014 for TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling Vedtak i Formannskapet Tydal kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 kr ,71 avsettes som følger: Til Disposisjonsfond Forpliktelser TKE kr ,- Til Disposisjonsfondet kr ,71 PS 50/15 ÅRSMELDING 2014 FOR TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Årsmelding 2014 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 51/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

8 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/88527_fix.html Side 1 av Fra: Hansen Heidi Dato: :12:31 Til: Agdenes Kommune; Frøya Kommune; Hemne Kommune; Hitra Kommune; Klæbu kommune; Malvik Kommune; Meldal Kommune; Melhus Kommune; Midtre Gauldal Kommune; Postmottak Orkdal Kommune; Postmottak Selbu kommune; Skaun Kommune; Snillfjord Kommune; STFK postmottak Tyd.Postmottak Tydal kommune; 'Anders Johan Krokstad'; 'Are Hilstad'; 'Berit Flåmo'; 'Erling Lenvik'; 'Gudbjørn Singstad'; Lysholm Gunnar Hoff; 'Hans Bernard Meland'; 'Hans Wendelbo'; 'Inge Svelmo'; 'Ivar Skei'; 'Jon P. Husby'; 'Jorid Jagtøyen'; 'Per Røsseth'; Per Walseth; 'Tom Skare'; Martin Nilsen; Jomar Aftret; Sigmund Gråbak; 'Finn Skogvang'; 'Karin Galaaen'; 'Randi M Berg'; Singstad Frode; 'Sivert Løvseth'; Storås Inge; Sverre Midthjell Torbjørn Berglann Eva J Bekkavik Tittel: Signert møteprotokoll 27/4-15 Hei, Vedlagt signert møteprotokoll fra Revisjon Midt-Norge IKS sitt representantskapsmøte 27/4-15. Med ønsker om en flott 17. mai feiring!! Mvh Heidi Jacobsen Hansen Administrasjonskonsulent Statens hus, Sandenveien 5, 7300 Orkanger Mobil: E-post: - Ta miljøhensyn vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

9

10

11

12 TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Revisjon Midt-Norge IKS Statens Hus, Sandenveien ORKANGER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2014/ /2015 John H. Evjen Tilsvar - Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2014 Det vises til deres brev av 23. April d.å. Vårt tilsvar følger punktene i deres brev. Finansrapportering Vi har notert oss at vi må følge opp dette i henhold til vårt eget reglement. Videre at nytt kommunestyre fra høsten skal ha reglementet opp til behandling. Dessverre hadde ikke vikarierende økonomisjef fanget opp dette ved rapportering pr 30/ Innkjøp etterlevelse av regler om off.anskaffelser Først må vi innrømme at vi ligger etter på dette punkt. Tiltak som er iverksatt kan deles i tiltak i egen organisasjon og for innkjøpskontoret i Værenes region samarbeidet. I egen organisasjon har det vært fokus på dette på ledermøter og rådmannen har presisert at regelverket skal etterleves. På litt lengre sikt ser vi at den administrative kapasitet må styrkes på teknisk sektor for blant annet å kunne gjennomføre gode og riktige innkjøp. Rådmannen i Tydal har i regionrådet i Værnes regionen foreslått og fått oppslutning om en styrking av innkjøpskontoret. Av de områder som dere nevner er traktorleie, elektrikkertj., strøing og snøbrøyting tjenester vi må anskaffe selv mens dagligvarer er typisk anskaffelse som regionens innkjøpskontor bør håndtere. Dessverre vil dette arbeide ta noe tid. Balansekonto Konto inneholder avregning for samhandlingsreformen for 2013.Beløpet kr ,- skulle vært inntektsført i Dette gjøres umiddelbart i Leverandørreskontro Revisors gjennomgang av leverandørreskontro viser at det helt riktig er gjort en dobbelt kreditering av faktura på reskontro Opprettelse gjøres umiddelbart i Generelt bør vi nok avstemme reskontro konti oftere. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 (+ 47) N-7590 TYDAL Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

13 , saksnr. 2014/ Avskrivning driftsmidler Avvikling av TKE (Tydal kommunale Energiverk KF) i 2013 medførte overdragelse av enkelte anleggsmidler til kommunen. Disse ble beklageligvis ikke avskrevet i 2014, men tas inn for både 2014 og 2015 i neste årsregnskap. Renteinntekter fra obligasjoner Grunnet usikkerhet i utbetaling og virkningstidspunkt rundt obligasjonsrentene i TrønderEnergi, er beklageligvis ikke renter for 2.halvår 2014 inntektsført. Rutiner for at dette gjøres i 2015 innarbeides. Overføringer kto Konto Tilskudd jord og skog er gjennomgått og avstemt hos Værnesregionen. Oversikt er oversendt landbrukskontoret i kommunen. Når oversikten er gjennomgått vil de beløp som ikke er reell for utbetaling bli tilbakeført. Lønnstrekk kti og VR Regnskap sier at en rutinesvikt er grunnen til at konto OU-trekk og gruppeliv- /ulykkesforsikring ikke ble nullstilt pr Dette korrigeres i regnskap Noteopplysninger og årsberetningen Vi har notert oss at vi må kontrollere notene opp mot forskrift og KRS nr 6 ved utarbeidelsen av noter for årsregnskapet Budsjettavvik Vi må være helt enig i at det er for dårlig oppfølging av budsjettreguleringer på investeringsområdet. Vi har i 2015 planlagt å vurdere budsjettreguleringer som en del av arbeidet ved rapportering pr 30/6 og 30/9. Dette gjelder både drifts- og investerings budsjettet. Avslutning Punktene er gjennomgått med tilbakemelding fra VR Regnskap. Det er ingen punkter i revisors tilbakemelding vi har funnet grunnlag for å bestride eller avvise. Tilbakemeldingen har vært nyttig for oss for å rette feil og forbedre fremtidig regnskapsavleggelse og våre rutiner. Med hilsen Lars-Erik Moxness rådmann John H. Evjen økonomisjef Side 2 av 2

14 , saksnr. 2014/ Kopi til: Stjørdal kommune - VR Regnskap Postboks Stjørdal Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 3 av 3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/84351_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :45:29 Til: Anne M Mevassvik; Kåsen Berit; Langsåvold Bård; Helen B. Brandsfjell; Balstad Inga Johanne; Joar Håve; Paulsby John Lidvar; Jorun Lundemo; Laila M. Bergstrøm Lars Aage Brandsfjell; Mattis Danielsen; Letnes Monika; Nora Brandsfjell; Per Røsset; Sivert Berg; Thomas Kappfjell; Tor Erik Jensen; Haneborg Anne Marie; FMST Postmottak; FMNT Postmottak; Hans Iver Kojedal; Bergmann Harald Hove; Hauke Haupts Kirkvold Hilde Ragnfrid; Postmottak Meråker kommune; Nord-Trøndelag fylkeskommune; Garberg Rune; Postmottak Selbu kommune; STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Kopi: Andersen, Jan-Erik; Hafstad, Inge Tittel: Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedlagt følger møteprotokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

30 f\las[ol vjalpaf-.l\'s l `v'rllfor SKARVANOG ROLTDALENOG SVLAN Møteprotokoll Uivalar Nnjonalparkstyrefor skarvanog Roltdalønog Sylan Møtested: Selbutunet.Selbu Dato: Tldepunkt: 10:00-12:15 Følgendefastemedlemmermøtte: Navn Funksjon Representerer IngaJ.Balstad Leder Selbukommune Bird Langsåvald Nestleder Meråkerkommune JoarHave Medlem Stjørdalkommune JohnPaulsby Medlem Tydal kommune LarsAageBrandsljell Medlem Sametinget OleArvidBrønmo Medlem Sør-Trøndelag fylkeskommune Følgendemedlemmerhaddemeldtforfall: Navn Funksjon Representerer Anne M. Mevassvik Medlem Nord-Trøndelagfylkeskommune LailaM. Bergstrøm Medlem Sametinget MattisDanielsen Medlem Sametinget Følgendevaramedlemmermøtte: Navn Møtte for Rjzresenterer ThomasKappljell LailaM. Bergstrøm Sametinget HelenB. Brandsljell MattisDanielsen Sametinget Følgendevaramedlemmerhaddemeldtforfall/ikkemøtt: Navn Representerer Tor Erikjensen Meldt forfall Nord-Trøndelagfylkeskommune ThomasKappljell Ikkemøtt Sametinget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marit SophieBerger Nasjonalparkforvalter lngehafstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Merknader Andre tilstede: Berit Broen, SNO, Unni Killi, Fjelloppsynet,

31 Underskrift: Vi bekreflermedunderskrificnevåreal detsomer ført påde sidenevi harsigwn i møteboka,er i samsvarmeddetsombl: vedtattpl mum. (KnowH51): Æ* Inga stad JoarHåve LarsÅgeBrandsfiell y

32 Saksliste lnnhold Lukket Utvalgssaksnr Arkivsaksnr ST 14/1 5 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste ST15/15 Valg av to personer til à undertegne protokollen i tillegg til leder ST 16/15 Vedtaki delegertesaker Nasjonalparksryret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 2015/267 ST 17/15 Referatsak ST 18/15 Skarvanog Roltdalennasjonalpark- søknadom å leggebåt mv.ved nedredrøytjena»selbu Fjellstyre 2015/1118 ST19/15 Skarvanog Roltdalennasjonalpark- søknadom ny utedo pà Prestøyhytta - Nord Trøndelag turistforening 2015/2367 ST 20/15 Sylanlandskapsvernområde»forlengelseav tillatelsetiltransportmedatv til hytteved Djupholma»Aunesameie ST21/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Godkjenning av driftsplan motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark»as Meraker Brug 2014/9205 ST 22/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om legging av klopper inn mot hyttene I Høystakken - IngvarHarstad 2015/3658 ST 23/15 Svarpå brevfra fiellstyrenei Stjørdalog Selbu tjellstyrevedrørenenasjonalparkstyrets høringsuttalelse til rapport om forenkling av utmarkstorvaltningen i sak 12/ ST 24/15 Eventuelt ST 14/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkallingogsaksliste Saksprotokoll i Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Vedtak Møteprotokoll lra nasjonalparkstyretsmøte bleenstemmiggodkjent. Møteprotokoll fra arbeidsutvalgetsmøte bleenstemmiggodkjent. Saksliste og møteinnkalling ble godkjent.

33 ST 15/15 Valg av to personertil i undertegne protokolleni tillegg til leder Saksprotokolli Nasjonalparkstyretor Skarvanog Roltdalenog Sylan Vedtak JoarHåve og LarsAage Brandsfiellblevalgttilàundertegneprotokollenitilleggtil leder. ST 16/15 Vedtak i delegert: saker Nasjonalpnrkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Forvalter: innstilling Saken tastilorientering Saksprotokolli Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Behandling i møte: Kommentartilsak fra LarsAage Brandsfiell:Sakenburdeværttattoppi arbeidsutvalget. Kommentartilsak 2015/1091: Saken er pâklagd.klagebehandlingutsatti påventeav forvaltningsplan. Her børvi be søkertrekkeklageninntillorvaltningsplanener vedtatt. Vedtak Saken tas til orientering

34 DS 27/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transpon med snøscooter og bruk av pñliengsmotor til Huldrevollen - Odd K. Ystgaard :00:00 DS 28/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter og bruk av pihengsmotor på båt til utleiehytte ved Gudåsetra ved Østre Sonvatnet - Meråker Fjellstyre :00:00 DS 29/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til trnsport med snøscooter til Store Kverntjellvatn - Anna H. og Per Kr. Hansen :00:00 DS 30/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen - Anders Kallar :00:00 DS 31/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter og ATV - Roltdalen beitelag :00:00 DS 32/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Svenskmoen - Steinar Tuseth :00:00 DS 33/15 Sylan landskapsvernområde - til transport med snøscooter til Essandheim - Clas Brandtzæg :00:00 DS 34/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Ballvollen - John-Frode Stokke :00:00 DS 35/15 Sylan Landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Sankñdalsvollen - Henry Østby :00:00 DS 36/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Nordre Evjevoll - John O. Evjen :00:00 DS 37/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om transport med snøscooter til Liavollen ved Lille Kverntjellvatn - Tove Karin Lien m fl :00:00 DS 38/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Rune Andersen :00:00 DS 39/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - forlengelse av dispensasjon for bruk av snøscooter til frakt av utstyr til Prestøybytta - Nord-Trøndelag Turistforening :00:00 DS 40/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Solemsknippen - Klaus Berge :00:00

35 DS 41/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte på Brattslåtten - Sverre Hoven m :00:00 DS 42/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med redningsøvelse - Norsk Folkehjelp :00:00 DS 43/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - utvidelse av tillatelse til transport med snøscooter til Drøyvollen - Baro Lilleevjen :00:00 DS 44/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Høystakken - Olav Hammer :00:00 DS 45/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark -tillatelse til transpon med snøscooter til "Stubhen" ved Store Kvernfiellvatn - Venke Eidissen :00:00 DS 46/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen - John Harstad-Evjen :00:00 DS 47/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til å transportere ei gravemaskin for berging av bru over Drøya - Roltdal Beitelag :00:00 DS 48/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Brattslåtten - Stig Alsethaug :00:00 DS 49/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Søndre Evjevollen - Peder P. Evjen :00:00 DS 50/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Drivvollen - John 1-1.Stokke :00:00 DS 51/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Søndre Hoemsvollen - Andre Lien :00:00 DS 52/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stubbvollen - Sverre Selboe :00:00 DS 53/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen - Sigmund Kallar :00:00 DS 54/15 Sylan landskapsvernområde - utvidet tillatelse til transport med snøscooter - Clas Brandtzæg :00:00 DS 55/15 Søknad om tillatelse til kjøring til Bindstikktjønna - Meråker kommune :00:00

36 DS 56/I5 Sylan landskapsvernområde - Tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen - Ketil Nilsen :00:00 DS 57/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Hersjø - Kråssådal beitelag :00:00 DS 58/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - utvidet tillatelse til transport med snøscooter - Jan Olav Warmdal og Jan Warmdal :00:00 DS 59/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ~tillegg til tillatelse til transport med snøscooter til Høystakk/Stubbvollen - Odd-Leiv Sesseng :00:00 ST 17/15 Referat sak Saksprotokoll i Nasjunalparkstyre for Skarvan og Rolldalen og Sylan Vedtak Saken las tilorientering

37 RS 9/I5 Sjunkhattennasjonalpark»avgjørelse i klagesak»klage på avslag på søknad om a oppføre grillhus og ved - utstyrsbod - Nordland fylke :00:00 RS II]/I5Drift av nasjonalparkstyretfor Skavan og Roltdalenog Sylan :00:00 RS 11/15 Forvaltning av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tradisjonelt landbruk - utnyttelseav utmarksbeitetil storfe og sau :00:00 RS 12/15 Referat fra møte om gjerding lil storfe i Roltdalen :00:00 RS 13/15Søknad tilskudd til verdiskaping basert på naturarven :00:00 RS 14/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - påpeking av plikt til å rette seg etter gitte vilkår - Sverre Selboe - Torkild Selboe - Askil Selboe :00:00 RS 15/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark- søknad om bygging av Lødølja kraftverk - Clemens Kraft AS :00:00 RS 16/15 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturrnnngfoldloven :00:00 RS 17/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - representasjon i det rådgivende utvalget :00:00 RS 18/15 Avslag på søknad om tilskudd - forvaltningsknutepunkt i 705 Senteret i Tydal - avtalenummer :00:00

38 ST 18/15 Skarvan og Rnltdalen nasjonalpark - søknad om å legge båt mv. ved nedre Drøytjena - Selbu Fjellstyre Forvalters Innstilling Med hjemmel i naturrnangfoldlovens 48 gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalen Selbu tjellstyretillatelse tilå legge en båt m/bâtfeste, utstyrskasse. staur for oppheng av garn, samt en enkel båtplass ved Nedre Drøytjennal Selbu kommune i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark,pà disse vilkår: 1. Utleie av båt og garn begrenses til 15 fiskedøgn pr år. 2. Del skal brukes naturvennlige materialertilutstyrskasse og staur for opphenging av garn 3. Avfallskal tas med ut av fiskerne. forsøpling skal ikke forekomme. 4 Antall utleiedøgn rapporteres til forvaltningsmyndigheten innen 1.desember hvert år. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling i møte: Forslag fra Lars Aage Brandsfiell' Det settes en tidsbegrensning til etter 15.jull. Det gis en foreløpig tillatelse på 2 år. Inga Balstad foreslo' Tiltaket evalueres ved utløpet av perioden på 2 àr. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Tillegg: Det settes en tidsbegrensning til etter 15.juli, fikk to stemmer og talt. Tillegg: _Det gis en foreløpig tillatelse på 2 ar. Tiltaketevalueres ved utløpet av perioden, ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i naturmangloldlovens 48 gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Rolldalen Selbu fjellstyretillatelse tilå legge en bât m/bâtfeste, utstyrskasse. staur for oppheng av garn, samt en enkel båtplass ved Nedre Drøyljennai Selbu kommune i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, på disse vilkår: 1. Utleie av båt og garn begrenses til 15 fiskedøgn pr år. 2. Det skal brukes naturvennlige materialertrlutstyrskasse og staur for opphengingav garn 3. Avfall skal tas med ut av fiskerne, forsøpling skal ikke forekomme. 4. Antallutleiedøgn rapporteres tilforvaltningsmyndigheteninnen 1.desember hvert år. 5. Det gis en foreløpigtillatelsepà 2 àr (2016og 2017). Tiltaket evalueres ved utløpet av perioden.

39 ST 19/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om ny utedo på Prestøyhytta - Nord Trøndelag turistforening Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Nord-Trøndelag Turistforeningtillatelse til oppføring av tilbygg/utedopå eksisterende uthuspá 5kvm. Det forutsettesat byggestil og materialer er i samsvar med eksisterende bygning. Dette vedtaket er fattet med hjemmel iforsknft for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3 pkt3.1. I tillegg gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan Nord- Trøndelag Turisforeningv/Per Morten Storhaugtillatelse til bruk av snøscooterfra Vekta til Prestøyhytta iskarvan og Roltdalennasjonalparki Selbu kommune, på disse vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer vintersesongen2015/16 for transpon av materialerog utstyr. 2. Det forutsettes at fast snøscootertrase fra Vekta og innover til Prestøyhytta benyttes ved transportene. 3. Hver enkelt tur skal føres i kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returneres til nasjonalparkstyretinnen den 1.juni Siste kjøredagom våren er 2. mai. 5. Tillatelsen er personlig og kan ikke overdrastil andre. 6. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø,reindriftog friluftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 3 punkt 6.3b. Tillatelsenog kjørebok skal medbringes under transportenfor fremvisning til oppsyn eller politi nàr dette kreves Transport av store mengder ved eller matenaler kan gjøres ved á kjøre flere turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnesda som en kjøretur Det ma fremgå av kjørebokenat dette er en slik kjøredag. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vadtak Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan gir Nord-Trøndelag Turistforening tillatelse til oppføring av tilbygg/utedo pà eksisterende uthus på 5 kvm. Det forutsettes at byggestil og materialer er i samsvarmed eksisterende bygning. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3pkt3.1. l tillegg gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan Nord- Trøndelag Turisforening v/per Morten Storhaug tillatelse til bruk av snøscooter fra Vekta til Prestøyhytta i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune, på disse vilkår: 1 Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer vintersesongen2015/16 for transpon av materialerog utstyr. 2. Det forutsettes at fast snøscootertrasefra Vekta og innover til Prestøyhytla benyttes ved transportene.

40 3. Hverenkeltturskalføresi kjørebokfør denstarter(jfr.vedlegg).kjøreboken skalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden 1.juni Sistekjøredagomvårener 2. mai 5. Tillatelsener personligog kanikkeoverdrastil andre. 6 Kjøringenmå skjemed hensyntil naturmiljø,reindriftogfriluftsliv. Dennetillatelsener gitti medholdav forskriftomvernav Skarvanog Roltdalen nasjonalpark. 3 punkt6.3b. Tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtiloppsyn eller politi når dette kreves. Transport av store mengder ved eller materialer kan gjøres ved å kjøre Here turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnes da som en kjøretur Detmåfremgåav kjørebokenat detteer en slikkjøredag. ST 20/15 Sylan landskapsvernområde- forlengelseav tillatelsetil transport med ATV til hytte ved Djupholma - Aune sameie Forvalter: innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvanog Rolldalenog SylangirAunesameietillatelsetil transportav proviantmed ATV til hytteved Djupholmai Sylanlandskapsvernområde i forbindelsemedutleieavstorviltjakt, på følgendevilkârt 1. Dispensasjonengjelderfor inntil2 tureri storviltjaksesongene2015,16 og Kjøretiasèenunderkrattlinjamå benyttesvedtransportene 3. Tiansportenegjøresslikat ATV kantas medinnvedjaktstartmed proviant,for så å stå vedhyttatilbrukved uttransportav feltelg eller hjort 4. Transportenemå skjemestmuligskånsomti forholdtilnaturmiljø,friluftslivog reindrift 5. Hverenkel turskalføresi kjørebokførdenstarter(jfr.vedlegg). Kjøreboken skalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden 31 desember2017. Dettevedtaketer hjemleti naturmangfoldlovens 48. Saksprotokolll Nnsjonalparkstyrefor Skarvan og Rolldalen og Sylan Behandling I møte: Forslagfra LarsAage Brandsfjellom endringav pkt3: «Transportenegjøresslikat ATV kantas med innvedstartenav storvilljaktamed proviant,forså å stå ved hyttatilbrukved uttransporlav feltelg ellerhjortn Forslagetfra LarsÅge Brandsfiellbleenstemmigvedtatt.

41 Merknad Ira Lars Age Brandsfjell Området er også et viktig sensommer-og høstbeiteomráde. Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Aune sameie tillatelse til transport av proviant med ATV til hytte ved Djupholma I Sylan landskapsvernområde forbindelse med utleie av storviltjakt, på følgendevilkår. i 1. Dispensasjonengjelder for inntil 2 turer i storviltjaktsesongene2015,16 og Kjøretrasèen under kraftlinja ma benyttes ved transportene. 3. Transportenegjøres slik at ATV kan tas med inn ved starten av storviltjakta med proviant.for så å stå ved hytta til bruk ved uttransportav felt elg eller hjort 4. Transportenemåskje mestmuligskånsomti forholdtil naturmiljø,friluftslivog reindrifl. 5. Hver enkelt tur skal føres I kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returnerestil nasjonalparkstyretinnen den 31. desember 2017 Dette vedtaket er hjemlet l naturmangfoldlovens 48. ST 21/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Godkjenning av driftsplnn motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - AS Meraker Brug Forvalters lnnstllllng Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan godkjenner AS Meraker Brugs driflsplan for motorisertferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalparkdatert Drifstplanengir grunnlag for á gi 3-arig dispensjon for motorferdseli nasjonalparken Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling i møte: Inge Hafstad orienterte om bakgrunn for saken. Lars Aage Brandsfjell stilte spørsmål vedrørende om det er behov for à kjøre to sammen også med ATV Forslag fra Lars Aage Brandsljell: Reindriftaskal varsles før helikopterturer. Innstillinga med tillegg fra Lars Aage Brandsljell enstemmig vedtatt Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan godkjenner AS Meraker Brugs driltsplan for motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalparkdatert Drifstplanen gir grunnlag for a gi 3-àrig dispensjon for motorferdsel i nasjonalparken. Reindrifta skal varsles før helikopterturer.

42 ST 22/15 Skarvan ogroltdalen nasjonalpark - søknadom legging av klopper inn mot hyttenei flaystnkken - Ingvar Hårstad Forvalter: innstilling Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen avventer befaring og avklaring av trase for sti innover forbi Høystakken før det kan gis tillatelse til legging av klopper i området. Behandlingav søknadenfra Gunbjørgog IngvarHårstadutsettesi påventeav at dette. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Nasjonalparkstyret i Skarvanog Roltdalenawenter befaring og avklaringav trasèfor sti innover forbihøystakkenfør det kangis tillatelsetillegging av klopperi området Behandling av søknadenira Gunbjørgog IngvarHårstadutsettes i påventeav at dette. ST 23/15 Svar pi brev fra tjellstyrene i Stjørdal ogselbu fjellstyre vedrørene nasjonalparkstyretshøringsuttalelse til rapport om forenkling av utmarlrsforvaltningen i sak 12/15. Forvalters Innstilling Nasionalparkslyret for Skarvanog Roltdalenog Sylan serat formuleringeni vedtaketi sak 12/15 avsnitt 4, var uheldig. Nasjonalparkstyret ønske er å styrke SNOs tjenester knyttet til forvaltningsknutepunktet i Tydal, utenat dettenødvendigvis går ut overtjenestekjøpfra fiellstyrene. Saksprotokoll I Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Behandling I møte: Forslag fra Inga Balstad:Brevetfra Fjellsfyreneog behandlingeni nasjonalparkstyret ettersendessomet tillegg til høringsuttalelsen. Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalenog Sylanserat fonnuleringeni vedtaketi sak 12/15 avsnitt 4, var uheldig. Nasjonalparkstyretsønskeer å styrkesnos tjenester knyttettil forvaltningsknutepunktet i Tydal,utenat dettenødvendigvisgår ut over tjenestekjøpfra fyellstyrene. Brevetfra Fjellstyreneog behandlingeni nasjonalparkstyret ettersendes somet tillegg til høringsuttalelsen.

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer