ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden.

3 3 NBU sin formålsparagraf Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

4 4 INNHALD Forord...5 Utmerkelser...7 STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning Årsregnskap Revisjonsberetning...16 STYRINGSORGANANE 4.1 Årsmøtet Representantskapet Styret Nemnder og utval Sekretariatet MEDLEMSTAL OG KONTINGENT 5.1 Nye lokallag Nedlagte lokallag Medlemsoversikt MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.1 Akershus BU Buskerud BU Hedmark BU Hordaland BU Møre og Romsdal BU Nord-Trøndelag BU Oppland BU Rogaland BU Sør-Trøndelag BU Vestfold BU Østfold BU Lokallag utan fylkeslag PROSJEKT OG ARRANGEMENT 7.1 Prosjekter Landsstevnet 2013, Nord-Trøndelag Høstarrangementet 2013, Oppland Tevlingsresultata TAKK FOR ÅRET SOM HAR GÅTT 8.1 Våre samarbeidspartnarar...42

5 5 Kjære bygdeungdom! Nok eit år går inn i NBU-historia, og historia om året 2013/2014 må kunne seies å være ei riktig god ei for NBU. Nivået på aktivitetane har vore høgt i året som har gått. Sentralstyret har i år hatt eit stort fokus på å i praksis finna den gode balansen som me gjennom gjeldande planverk skal basere oss på; mest aktivitet lokalt og mest meiningar sentralt. Dette har til dømes resultert i fleire aksjonar: gåveoverrekking til ny regjering, med oppfordring om å satse på bygda, og aksjon mot nedbygging av dyrka mark i Vestby. Fleire fylkeslag har også følgd opp med gode aksjonar lokalt. Denne innsatsen har gjeve særs gode resultater i media, som kjem i tillegg til mange oppslag om alt frå integrering til valdeltaking og kommunesamanslåing. At me har blitt lagd merke til det siste året er det inga tvil om gåva frå Fagforbundet på kr ,- var ein direkte konsekvens av at NBU har vore synlege. Her har me mykje å hente på å halde fokuset oppe framover! Mange gode aktiviteter lokalt ser me også, og det kjem spesielt til syne gjennom talet på medlemmar: 6293 vart det i 2013 ei auking på nesten 5 prosent! Fleire nye lokallag har også funne vegen til NBU, noko som er eit godt teikn for framtidig vekst. Det er såleis også eit godt teikn på at det jobbast godt med nybrott rundt om i fylka. All bygdeungdom fortener eit lokallag i si bygd! Ein viktig del av NBU si identitet er dei mangfaldige aktivitetane. Sentralt har me vore innom fleire prosjekt i året som har gått, og også her kjem mangfaldet til syne: «Stem.Bestem!» og «Fjell, film og foto» vart avslutta i fjor haust, med gode resultat. Nytt kulturprosjekt; «Gammal moro blir som ny» er sett i gang, og «Grønn utdanning» fortset si spennande utvikling. Prosjektform på arbeidet er naudsynt for NBU då må me heile tida jobbe for gode prosjekt som skapar engasjement hjå medlemane. Respons frå dykk på prosjekta og sjølvsagt også anna arbeid er noko me set stor pris på. Me har mange arenaer for å påverke på, som seg hør og bør i ein demokratisk organisasjon. Aktiv bruk av desse i alle ledd er den beste måten å styrke organisasjonen vår på. Her kjem kurs og organisasjonsopplæringa inn: nivået på organisasjonsskulen vår er fortsatt noko me kan vere stolte av, men også eit område kor me heile tida kan strekkje oss etter å bli betre. Dette er grunnlaget me byggjer all vår verksemd på. Eg vil til slutt få takke alle som har vore med på å gjere året så bra: tillitsvalde i alle ledd og arrangørane av dei svært gode sentrale arrangementa me hadde i Ein stor takk går også til sentralstyret for det fantastiske engasjementet dykk har vist, og til sekretariatet for godt samarbeid og for den gode jobben dykk dagleg legg ned for organisasjonen vår. Oslo, 23.april 2014 FORORD

6 6 UTMERKINGAR

7 7 Æresdiplomet Æresdiplomet vert tildelt personar som har utmerka seg med særs innsats for NBU. Desse har motteke NBU sin æresdiplom: Jorunn Sæther Hans Jetlund Mali Hektoen Magne Nilsen Astrid H. Skoglund Per Kval-Engstad Anne Lise Jørgenrud Lund Einar Moe Tore Østerås Kjell Thirud Gunlaug Aakerholt Svein Aakerholt Tore Folkvord Norunn G. Tveit Ole Furua Rødby Inger Marie Linge Ingrid og Rasmus Raad Tore K. Wiig Unni S. Fuglestad Anne Polden Frøydis Barstad Hans Kristian Solberg Eli Berven Marlen Hognestad Ragna Marie og Olav Mauset Brita Skallerud Inger Johanne Helth Sveen Elin Bjørnstad Æresmedlemmer Æresmedlemmer blir utnemt av årsmøtet i NBU etter framlegg fra styret. Harald Rød vart utnemnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Han har ein stor del av æra for at NBU i dag er ein sjølvstendig organisasjon. Rød var ein av drivkreftene bak det forberedande arbeidet ved tilskipinga av NBU, og vart vald til den fyrste formannen i organisasjonen. Aslaug Berntsen vart utnemnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Ho var landssekretær i NBU dei fyrste åra etter at organisasjonen vart skipa. I denne tida vart organisasjonen bygd opp, og grunnlag for eit allsidig NBU-arbeid vart lagd. Per Spødervold frå Bjerkreim vart utnemnt til æresmedlem under årsmøtet på Hellerudsletta i Han vart tildelt æresmedlemskap på grunn av sitt langvarige engasjement for NBU, særs på lokal- og fylkesplan i Rogaland. Sprellemannsprisen Sprellemannsprisen blir gitt til personar som har gjort ein framifrå innsats for Norges Bygdeungdomslag. Han er ikkje naudvis ein takk for lang og tru teneste, men blir gitt til aktive medlemmer som har gitt ein større arbeidsinnsats enn forventa i samband med eit arrangement eller noko spesielt. Sprellemenn i NBU: Johannes Bergum utnemnt i 2001 etter ekstraordinær innsats i forbindelse med VM i motorsag Øyvind Haglund Sogn utnemnt i 2003 etter restart av fleire lokallag i Oppland. Kristian Hunskaar utnemnt i 2004 etter stor innsats for Høstarrangementet 2003, Melsom. Øyvind Magnus Mjønerud utnemnt i 2006 for solid bygging av Akershus BU. Nils Håvar Øyås fekk prisen i 2008 for sitt uthaldande engasjement som leiar i Sør- Trøndelag. Kjerstin Lundgård mottok prisen 2009 for eit uthaldande engasjement for hele NBU. Ingen oppgåver er for store og ingen er for små. Tina Bjørnvold vart utnemnd i 2013 for si uvurderlige innsats i Akershus BU gjennom fleire år. Stener Bratlien vart utnemnd i 2013 for sitt mangeårige engasjement i motorsagmiljøet i NBU.

8 8 3.1 STYRETS BERETNING Styrets beretning for virksomheten i Norges Bygdeungdomslag STYRETS BERETNING FOR VIRKSOMHETEN I NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 2013 Virksomhet Norges Bygdeungdomslag er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet med det mål å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. Norges Bygdeungdomslag skal gjøre sitt for å sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting, og arbeider for kulturell opplysning og utvikling. Medlemstall Norges Bygdeungdomslag hadde pr medlemmer fordelt på 101 lokallag i 15 fylker, og av disse har 83 lokallag og 11 fylkeslag levert godkjent årsmelding. Det er en økning på 270 medlemmer siden Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon i vekst, som følge av fokus på mye, jevn og god aktivitet både lokalt og nasjonalt Sekretariat Norges Bygdeungdomslag har i 2013 hatt fem fulltidsansatte på kontoret i Oslo. Årsregnskapet og resultatdisponering Driften av Norges Bygdeungdomslag er helt avhengig av den støtten vi får fra våre samarbeidspartnere. Denne støtten er vi svært takknemlig for. Årsregnskapet viser et overskudd på ,- Organisasjonen har god soliditet og en tilfredsstillende egenkapital. Det har etter det styret vet ikke hendt noe etter som har innvirket for bedømmingen av regnskapet og organisasjonens sin økonomiske stilling pr Styret mener at årsregnskapet viser et riktig bilde av virksomheten i Fortsatt drift Vilkårene for fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret for 2013 er satt opp under disse vilkårene. Arbeidsmiljø Det føres oversikt med de ansattes arbeidstid. Alle ansatte, med unntak av generalsekretær, får betalt for overtid og tillegg for helg. Det er fleksibel arbeidstid der eventuell avspasering avtales etter hvert med generalsekretær. Det er en ungdomsorganisasjon med jevn utskifting av ansatte. Arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Norges Bygdeungdomslag har sosiale tiltak som arbeidsmiljødag, julebord og sommeravslutning. Det har ikke skjedd skader eller ulykker i arbeidstiden i sykefraværet var i 2013 på 1,3 prosent. Likestilling Styret i Norges Bygdeungdomslag vektlegger likestilling i sitt arbeid. Inneværende år har Norges Bygdeungdomslag hatt et styre bestående av fem jenter og to gutter blant de faste representantene, i tillegg til to damer fra samarbeidende organisasjoner. Arbeidsutvalget har vært sammensatt av tre jenter. Sekretariatet består av fire jenter og en gutt. Det vil være viktig for organisasjonen å ha fokus på likestilling i årene fremover. Når det gjelder medlemsmassen består den av om lag 43 prosent jenter og 57 prosent gutter.

9 9 Ytre miljø Ingen deler av driften forurenser det ytre miljøet utover det som er tillat etter gjeldende lover og forskrifter. Oslo, 04/ Styret i Norges Bygdeungdomslag Gunn Jorunn Sørum Leder Martha Krog Organisatorisk nestleder Ragnhild Duserud Bygdepolitisk nestleder Mathilde Dæhlin Tevlingsleder Kari Geitle Nesthus Kulturleder Ola Venås Lagsutviklingsleder Solveig Homstvedt Norges Bygdekvinnelag Brita Skallerud Norges Bondelag Signe Lindbråten Generalsekretær Marius Bøhle Ordfører

10 ÅRSREKNESKAP

11 11

12 ÅRSREKNESKAP

13 13

14 ÅRSREKNESKAP

15 15

16 REVISJONSBERETNING

17 17

18 18 4. STYRINGSORGAN 4.1 ÅRSMØTE Det 68. årsmøte i Norges Bygdeungdomslag vart halde på Inderøy samfunnshus på Straumen på Inderøy, Nord-Trøndelag. 133 utsendingar og 22 observatørar til stades. Møtet vart leia av ordførar Kjersti Disen og varaordførar Marius H. Bøhle. Leiar av Inderøy BU, Geir Ola Brattaker, ynskja velkommen til Nord-Trøndelag, ordførar i Inderøy, Ida Stuberg, ynskja årsmøtet velkommen til kommunen ÅRSMELDING OG REKNESKAP Generalsekretær Signe Lindbråten la fram årsmeldinga og regnskapet for Den framlagte årsmeldinga vart vedteken som NBU si årsmelding og det framlagte og reviderte regnskapet vart vedteke for FRÅSEGN Frå årsmøtet vart det sendt ut to fråsegn. a) Frå sentralstyret: Vi let ikkje bestemor bestemme! b) Frå Nord-Trøndelag: Befolk distrikta ved hjelp av integrering Priser Tevlingsprisen gjekk til Råde BU, Østfold. Verveprisen gjekk til Modum BU, Buskerud. Aktivitetsprisen gjekk til Vardal-Snertingdal BU, Oppland. NBU-klubba gjekk til Rogaland BU. Tina Bjørnvold frå Sørum BU vart utnemnt til Sprellemann av årsmøtet Årsmøteunderholdning Medlemmer frå Stand-up Trondheim stod for underholdninga Orienteringar I løpet av årsmøtet vart det orientert om dei ulike prosjekta i NBU og aktuelle sakar Val Valnemnda består av fire medlemmer frå dei fire regionane i NBU. Region sør (ikkje på valg) Vestfold: Jørgen Hvitstein Vara: Ingrid Andvik Region nord: Nord Trøndelag: Inger Johanne Helth Sveen, ny for 2 år Vara: Arnhild Harstad, ny for 2 år

19 19 Region vest: (Ikkje på val) Rogaland: Nikolay Valheim Vara: Kristian Goa Region aust: Akershus: Anders Klaseie, ny for 2 år Vara: Eli Anne Nyerrød, ny for 2 år Leiar: Inger Johanne Helth Sveen 4.2 REPRESENTANTSKAP Representantskapet i NBU er satt saman av sentralstyret, fylkesleiarar og ein representant frå Norges Bondelag og ein representant frå Norges Bygdekvinnelag. I tillegg kjem seks direktevalde. Fylkene vert tilråda å stille med ein observatør representantskap 2013 Det andre representantskapsmøtet for 2013 vart halde på Rica City Hotell i Fredrikstad, september representantskap 2014 Fyrste representantskapsmøte i 2014 vart halde på vandrarheimen på Voss, februar. 4.3 STYRET Sentralstyret har arbeidsåret hatt 10 møtar og vore samansett av: Leiar: Gunn Jorunn Sørum (STBU), ny for eit år. Organisatorisk nestleiar: Marta Sofie Krog (ØBU), ny for to år. Bygdepolitisk nestleiar: Ragnhild Duserud (ØBU), supplert for eit år. Kulturleiar: Kari Geitle Nesthus (HoBU), ikkje på val. Tevlingsleiar: Mathilde Dæhlin (HeBU), ny for to år. Lagsutviklingsleiar: Ola Venås (OBU), ny for to år. Norges Bondelag: Brita Skallerud Norges Bygdekvinnelag: Solveig Homstvedt. 1. vara: Sondre Klaseie (STBU), ny for eit år. 2. vara: Yngve Røøyen (MRBU), ny for eit år. 3. vara: Tora Voll Dombu (STBU), ny for eit år. 4. vara: Alvhild Pettersen (STBU), ny for eit år. Direktevalte: Ordførar: Marius Bøhle, VBU, ny for eit år. Varaordførar: Martin Johnsbråten, ABU, ny for eit år. 1. vaktleiar: Amund Tømte, (ABU), ny for eit år. 2. vaktleiar: Line Onsøyen (STBU), ny for eit år. 1. Direktevalt: Jakob Aarekol (HoBU), ikkje på val 2. Direktevalt: Lars Halvor Stokstad (ABU), ikkje på val. 1. vara direktevalt: Ragnhild Tennebekk Bjørke (HoBU), ny for eit år. 2. vara direktevalt: Gerd Julie Nærland (RBU), ny for eit år. 3. vara direktevalt: Anders Sveen (OBU), ny for eit år. 4. vara direktevalt: Trond Martin Wiersholm (ØBU), ny for eit år.

20 20 4. STYRINGSORGAN Tevlingsnemnda Nemnda har bestått av: Leiar: Mathilde Dæhlin, Hedmark Maren Marie Wilhelmsen, Sør-Trøndelag Morten Langdal, Nord-Trøndelag Gjermund Ruud Skjeseth, Hedmark Ranveig Amlie (frå februar), Oppland Sekretariatskontakt: Marthe Kristin Molteberg/ Marte Gjestvang Olimb Tevlingsnemnda si hovudoppgåve har også i år vore å følgje opp tevlingane på dei sentrale arrangementa i NBU. I haust sendte me ut meisterskapsplanen for 2015 på høyring, og me fekk att svar frå alle fylka! Me har og arbeidt mykje med tevlingsreglar. Me har mellom anna laga nye framsider og oppdatert innhaldet etter ein uniform standard på alle tevlingane på NBU sin meisterskapsplan. I tillegg til at me har revidert nokre tevlingsreglar. Nemnda har også arbeidt mykje med eit nytt prosjekt, der me håpar på å få midlar frå Gjensidigestiftelsen. Prosjektet handlar om HMS Kulturnemnda Kulturnemnda har dette året bestått av: Leiar: Kari Geitle Nesthus Albhild Pettersen, Sør-Trøndelag Nora Bakke, Akershus Sondre Klaseie, Sør-Trøndelag Sekretariatskontakt: Mari Tune Dette arbeidsåret har me jobba med å avslutte kulturprosjektet Fjell, film og foto og i august arrangerte me ei felles kurshelg i Jotunheimen med naturfotografering som tema. Me har også sett i gang eit nytt kulturprosjekt med namnet Gammal moro blir som ny. I samband med dette prosjektet har me blant anna arrangert kurs i leikarring på vårkurs og skal arrangere ei retrotevling på sommarens landsstevne i Akershus Organisasjonsutvalet Nemnda har bestått av: Leiar: Martha Sofie Krog, Østfold Anders Sørum Sveen, Oppland Anne Tofteberg, Østfold Agnethe Jovall, Hedmark Olav Varhaug, Rogaland (frå ) Tora Voll Dombu, Sør-Trøndelag (til ) Sekretariatskontakt: Pål Trautmann Olerud Organisasjonsutvalet har i arbeidsåret sett søkelyset på organisatoriske strukturar i NBU, og då fyst og fremst planverket, kursstrategiar og halvårsevalueringar. Me har arrangert nemndshelg for alle nemndene i NBU, kurshaldarkurs for sentralstyret og vårkurs. I året som har gått har me hatt fokus på valnemndarbeid. Me har utarbeida nye retningslinjer for valnemndene i fylka og omstrukturert valnemndskursa. Årsmøte 2014 skal vedta revidering av planverket og organisasjonsutvalet har stått for arbeidet med revideringa. Me har brukt halvårsevalueringane i dette

21 21 arbeidet og har utarbeida halvårsevaluering også for fylkeslag. Me har også sett på muligheiter for å kjøpe eit produkt som kan gjere at årsmeldingsskjema kan leverast elektronisk Bygdepolitisk utval Utvalet har bestått av: Leiar: Ragnhild Duserud, Østfold Kåre Gunnar Fløystad, Aust-Agder Robert Lervik, Møre og Romsdal Håvard Johansen Lindgaard, Oppland Espen Eikaas Syljuåsen, Østfold Marthe Larsen Tønseth, Hedmark (fram til mars 2014) Sekretariatskontakt: Ragnhild Meland Årets BP-utval har i stor grad arbeida med prosjektet «Grønn utdanning» og arrangert gründerseminar. Det har blitt lagt vekt på å auke det bygdepolitiske engasjementet i fylkeslaga, blant anna gjennom månadlege utspel som har vore sendt ut til laga og som fokusområde på vårkurs. Utvalet har også vore delaktige under jordvern-demonstrasjon og engasjert seg i jordbruksforhandlingane på vårparten. Elles har utvalet arbeida med innhald til dei nye nettsidene, vore delaktig ved planlegging av vårkurs og hjelpt BP med daglege gjøremål Lagsutviklingsnemnda Leiar: Ola Skrivlien Venås Ingrid Anvik, Vestfold Trond Martin Wiersholm, Østfold Sekretariatskontakt: Pål Trautmann Olerud I dette arbeidsåret har me hatt 4 nemdsmøter, og behandla 13 saker. Me har planlagt fleire arrangement som Aksjonsuka og Vårsprell, med tilhøyrande vervekampanjar. Store delar av hausten gjekk med til å starte det fyrste lokallag i Nordland sidan 90-talet. Me har utarbeida ein Vervestrategi for NBU, som me skal bruke i arbeidet framover for å fortsette medlemsauken vår. NBU hadde også i år medlemsauke og enda på 6293 medlemmar og 101 lokallag. 4.5 SEKRETARIATET I perioden har Norges Bygdeungdomslag hatt fem tilsette. Signe Lindbråten tok over som generalsekretær etter Astrid Seime. Me takkar Astrid for den innsatsen ho har lagt ned i organisasjonen dei siste åra. Økonomi- og tevlingskonsulenten vår gjekk ut i fødselspermisjon og me har fått inn ein vikar for eit år. Besøksadresse: Schweigaardsgate 34 B. Postadresse: PB 9377 Grønland, 0135 Oslo Telefon: , E-post: Tilsette i meldingsåret: Generalsekretær: Signe Lindbråten (frå d.d.) Astrid Seime (åremål frå ) Medlems- aktivitetskonsulent: Mari Thune (frå d.d.) Informasjonskonsulent: Ragnhild Meland ( d.d.) Organisasjonskonsulent: Pål Trautmann Olerud ( d.d.) Økonomi- og tevlingskonsulent: Marte Gjestvang Olimb (vikariat fra ) (permisjon fra ) Marthe Kristin Molteberg (frå d.d)

22 22 5. MEDLEMSTAL OG KONTINGENT 5.1 NYE LOKALLAG Det var 101 lokallag fordelt på 15 fylker i NBU i I løpet av meldingsåret har det vorte starta 4 nye lokallag: Fløien, Fron, Skåla og Stjørdal. Det har og vorte restarta seks gamle lag: Alvdal, Elverum, Horg/Flå, Strinda, Sveio, Tune og Vefsn. 5.2 NEDLAGDE LOKALLAG I løpet av 2013 har det formelt vorte nedlagt eit lokallag,, Sør-Fron BU, vorte nedlagd og 4 lokallag er døde. 5.3 MEDLEMSOVERSIKT 2013 NBUs medlemsregister heiter Focus.net, og er levert av Team Data System AS. Registeret har vore i bruk sidan Status tal medlemmar 2013 Introduksjonsmedlemmar 2012/ Ordinærmedlemmar Rekruttmedlemmar Støttemedlemmar Introduksjonsmedlemmar ordinær 2013/ Introduksjonsmedlemmar rekrutt 2013/ Total 6293 Status kjønnsfordeling Kvinner 2700 Menn 3593 Total 6293 Status alder Under

23 23 MEDLEMSTAL 2013 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total INTRODUKSJONSMEDLEMMAR 2013/2014 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total

24 24 LOKALLAGSOVERSIKT MEDLEMSTAL OG KONTINGENT Akershus Aurskog Høland 136 Bærum 7 Christiania 16 Direkte ABU 4 Eidsvoll 39 Enebakk 8 Gjerdrum 20 Kråkstad / Ski 52 Majorstua 0 Nannestad 46 Nes i ABU 91 Nittedal / Hakadal 10 Skedsmo 31 Sørum 126 Ullensaker 77 Vestby 23 Ås 48 Sum 734 Aust-Agder Aust-Agder BU 30 Direkte AABU 3 Vegårshei 1 Åmli 1 Sum 35 Vest-Agder Sum 3 Buskerud Direkte BBU 2 Hallingdal 26 Haug 5 Krødsherad 0 Lier 23 Modum 138 Nedre Eiker 1 Nedre Numedal 5 Ringerike 5 Sigdal og Eggedal 136 Ytre Sandsvær 2 Øvre Numedal 162 Sum 505 Finnmark Sum 0 Hedmark Alvdal 22 Brøttum 137 Direkte HeBU 9 Elverum 11 Furnes 42 Grue 88 Løten 106 Nes i HeBU 91 Ringsaker 62 Romedal / Stange 181 Trysil 4 Vang 103 Veldre 44 Vingelen 13 Sum 913 Hordaland Direkte HBU 1 Etne 2 Kvam 155 Kvinnherad 3 Sveio 4 Søre-Sveio 9 Voss 232 Sum 406 Møre og Romsdal Gjemnes 48 Halsa 45 Rindal 13 Skåla 12 Surnadal 291 Sum 409 Nordland Direkte NOBU 6 Vefsn 19 Sum 25 Nord-Trøndelag Direkte NTBU 4 Frosta 20 Inderøy 111 Leksvik & Mosvik 20 Levanger 48 Steinkjer 35 Stjørdal 47 Verdal 35 Sum 320 Oppland Biri 58 Brandbu 5 Direkte OBU 11 Eina 74 Fron 12 Gausdal 185 Gran 43 Jevnaker 15 Kolbu 3 Land 21 Lom 10 Nord-Fron 0 Ringebu & Fåvang 108 Valdres 29 Vardal Snertingdal 128 Vestre Toten 63 Østre Toten 56 Øyer/Tretten 24 Sum 845 Rogaland Bjerkreim 27 Direkte RBU 6 Finnøy 26 Gjesdal 79 Hjelmeland 1 Høyland 8 Klepp 39 Lund 2 Nærbø 29 Ogna 2 Orre 118 Sirdal 6 Sola 4 Time 79 Varhaug 95 Vigrestad 0 Sum 521 Sogn og Fjordane Breim 12 Byrkjelo 3 Direkte SFBU 2 Varden 1 Sum 18

25 25 Sør-Trøndelag BU Sambandet 20 BU Samhald 133 Direkte STBU 3 Horg & Flå 26 Hølonda 91 Meldal 51 Melhus 2 Nidelven 30 Rennebu 6 Skaun 32 Strinda 9 Ørland / Bjugn 0 Sum 403 Telemark Direkte TEBU 5 Bamble 5 Norsjø 23 Sum 33 Troms Sum 0 Vestfold Botne og Hillestad 65 Lågendalen (tidl. Hedrum) 90 Re 68 Sande 28 Stokke og Andebu 88 Sum 339 Østfold Aremark 29 Askim 8 Aursmark 48 Berg 66 Borge 8 Direkte ØBU 3 Eidsberg og Hærland 78 Hobøl 16 Rakkestad og Degernes 106 Råde 111 Skiptvet 26 Skjeberg 133 Spydeberg 42 Svinndal 46 Trøgstad 49 Tune 15 Sum 784 Total 6293 MEDLEMMAR SOM IKKJE BETALTE KONTINGENT 2013 Fylkesoversikt Tal Akershus 187 Aust-Agder 4 Buskerud 118 Hedmark 318 Hordaland 90 Møre og Romsdal 192 Nordland 21 Nord-Trøndelag 32 Oppland 258 Rogaland 276 Sogn og Fjordane 14 Sør-Trøndelag 144 Telemark 7 Vestfold 69 Østfold 333 NBU direkte 7 Totalt 2070

26 26 6. MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.1 AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleiar: Martin Johnsbråten Bygdepolitisk nestleiar: Henrik Huseby Tevlingsleiar: Maren Clason Nybrottsleiar: Hege Sørby Informasjonsleiar: Kristin Grønlund Aktivitetsleiar: Tor Arne Eggum 1. vararepresentant: Lars Kristian Fjeld 2. vararepresentant: Synne Grasdalen 3 varerepresentant: Martha Thærud STYRET 2014/2015 Leiar: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleiar: Martin Johnsbråten Bygdepolitisk nestleiar: Gulbrand Romsaas Tevlingsleiar: Hege Sørby Nybrottsleiar: Niclas Røstad Informasjonsleiar: Kristin Grønlund Aktivitetsleiar: Maren Clason 1. vararepresentant: Jan Tage Rustad Engh 2. vararepresentant: Maja Ass 3 varerepresentant: Simen G. Johansen Akershus Bygdeungdomslag har hatt eit godt år med ei god medlemsauke og høg aktivitet. Lokallaga har hatt mange og forskjellege hendingar gjennom året som har gått. Me har arrangert vårarrangement, haustarrangement og sommarstemne kor det har vore fleire tevlingar med god deltaking frå heile fylkeslaget. I tillegg har me hatt Stihl Cup, haustkurs og nemndshelg. Framover er fokuset retta mot «NBUs Landsstevne» på Hvam. Me ynskjer alle BU-arar frå heile landet hjarteleg velkome til Akershus i veke 29!

27 BUSKERUD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014: Leiar: Guro Bjørk Sørby Organisatorisk nestleiar: Sigrun Tovsrud Bygdepolitisk nestleiar: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarleg: Ole Olsen Ringerud Tevlingsleiar: Lars Harald Frågodt Kulturleiar: Siri Prestegården 1. vara: Bård Bjørkevik STYRET 2014/2015: Leiar: Siri Prestegården Organisatorisk nestleiar: Bård Bjørkevik Bygdepolitisk nestleiar: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarleg: Torgeir Jorde Tevlingsleiar: Lars Harald Frågodt Kulturleiar: Line Heggelien Lagsutviklar: Erlend Stenberg Det føregåande arbeidsåret i Buskerud Bygdeungdomslag har vore eit godt år for oss. Me nådde medlemstalsmålet på 500 medlemmar, som eit resultat av god og jamn aktivitet. Dei fire aktive lokallaga har verkeleg stått på for å gje medlemane i Buskerud eit godt fritidstilbod. Fylkesstyret har hatt sju styremøter i løpet av arbeidsåret, der fanesaker har vore Landsstevne 2015 og tilstelling av det fyrste haustkurset me arrangerte aleine. I løpet av året har fylkeslaget arrangert mellom anna Sthil-Cup, styretur i samarbeid med Vestfold, minihaust, haustkurs og fylkesfest. Lokallaga har hatt eit bredt spekter av aktivitetar med festar, swingkurs, turar og annan moro. På alle sentrale tilstellingar har Buskerud skimta med sitt vakre åsyn. På NBUs årsmøte stilte me mannsterke, 11 stykk på Landsstevne og 9 på Høstarrangementet. Det har altså vore eit godt år for Buskerud, og me håpar på like god utvikling i tida framover.

28 28 6. MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.3 HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Jon Einar Hulleberg Org.nest: Marte Larsen Tønseth Bp.nest: Ole Mathias Rønaasen Økonomi: Vegard Solbakken Mellum Info: Agnete Børresen Kultur: Andreas Hemma Tevling: Mathilde Dæhlin Styremedlem: Helga Heiberg 1.Vara: Ragnhild Karset Gjermshus 2.Vara: Vilde Duenger 3. Vara: Lars Kristian Riise STYRET 2014/2015 Leiar: Marte Larsen Tønseth Org.nest: Gjermund Ruud Skjeseth Bp.nest: Ole Mathias Rønaasen Økonomi: Vegard Solbakken Mellum Info: Agnete Børresen Kultur: Ingebjørg Hemma Tevling: Ragnhild Karset Gjermshus Lagsutviklar: Helga Heiberg 1.Vara: Kristoffer Holst 2.Vara: Hannah Storlien 3. Vara: Kristin Myhre Nok eit år har gått, og mykje aktivitet har prega Hedmark. Aktive lokallag har skapa mange og gode arrangement, så det har ikkje vore mange frihelger. Medlemstalet har helt seg veldig bra, og me er godt fornøgd med underkant av 1000 medlemmar. Årets tema var fysisk aktivitet, og fleire av arrangementa har hatt dette som tema. Samarbeid med andre fylkeslag set me stor pris på, og då spesielt Oppland med HedOpp-kamp, og i år felles motorsaguttak. Me fekk også eit nytt lokallag, Alvdal BU vart danna.

29 HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Maria Hjelle Nestleiar med økonomiansvar: Ragnhild Tennebekk Bjørke Tevlingsleiar: Veronika Gjermo Kulturleiar: Helena Bru Infoleiar: Åmund Kolltveit Styremedlem med ansvar for lagsutvikling: Håkon Aarekol 1. Vara: Espen Simonsen 2. Vara: Sverre Mo STYRET 2014/2015 Leiar: Helena Bru Nestleiar: Eirik Jacobsen Dueland Økonomiansvarleg: Ragnhild Tennebekk Bjørke Tevlingsleiar: Håkon Aarekol Kulturleiar: Brynhild Kolltveit Infoleiar: Åmund Kolltveit Styremedlem med ansvar for lagsutvikling: Britt Tone Himle 1. Vara: Sunniva Bidne Det har vore eit promoteringsår og måltalet for 2013 som var på 370 medlemmer, vart forbikjøyrd når me nådde heile 406 stk! Og meir promotering og verving skal det verta, med eit ambisiøst måltal på 500 medlemmer før ! Med swingoppvisning, motorsagshow og flott ungdom skal Hordaland Bu verta endå fleir. No har me starta nytt lag i Sveio og eit studentlag i Bergen by, Fløien BU! Fleire fritidsturar skal me få, og meir utfordrande aktivitet enn strikkhopp skal me våga. No gler me oss til landsstevne på Hvam og håpar mange av Hordalendingane tek turen og vert med på tevling, for tevling skal me verta gode på! Berre spør tidlegere tevlingsleiar Veronika Gjermo, som vart Best på hest på LS 2012! Kanskje vært leiaren frå Kvam best i hesjing og bunadskjortestryking på Hvam?

30 30 6. MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.5 MØRE OG ROMSDAL BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Yngve Røøyen Organisatorisk nestleiar: Robert Lervik Økonomileiar: Mari Bøe Infoleiar: Sara Lamvik Solhjell Tevlingsleiar: Ludvik Andé Sagstad Tolaas Aktivitetsleiar: Ole Morten Berg Strand Styremedlem: John Langli Styremedlem: Martin Lervik 1.Vara: Sofie Torvik 2.Vara: Edvard Bele Sæterbø 3.Vara: Therese Aasen Fossem STYRET 2014/2015 Leiar: Therese Aasen Fossem Organisatorisk nestleiar: Robert Lervik Økonomileiar: Edvard Bele Sæterbø Infoleiarr: Elin Øren Røvik Tevlingsleiar: Ludvik Andé Sagstad Tolaas Aktivitetsleiar: Ole Morten Berg Strand Styremedlem: Martin Lervik Styremedlem: Elin Anita Kvisvik 1.Vara: Andreas Kalvik 2.Vara: Torunn Rognskog 3.Vara: Lina Vatten I perioden har MRBU hatt 8 styremøter og handsama 18 saker. I år som året før har me representert MRBU på styremøter i Møre og Romsdal Bondelag. Møre og Romsdal har no fire fungerande lokallag: Surnadal med 302 medlemmar, Halsa med 47 medlemmar, Gjemnes med 48 medlemmar og Skåla med 12 medlemmar. Det vil seie at me ikkje nådde målet med 600 medlemmar, men me er godt fornøgd med 409 medlemmar i MRBU og eit heilt nytt lokallag som berre veks og veks. Alle lokallaga har året som har gått arrangert aktiviteter som har trekt folk frå dei andre lokallaga, noko me ser på som veldig positivt, og visar at MRBU et eit fylkeslag med lokallag som er flinke til å støtte kvarandre. MRBU har og fått Krøsamaja ut igjen i løpet av året. Det har vore to fine utgåver så langt som har hatt bra med informasjon og artiklar om diverse aktiviteter i lokallaga.

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole November/desember 2012 VERKET Møt dagen Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole Første del av skoleåret side 3-5 innhold Elevstipendiater side 6 Rektors hjørne side 7 Elevliste side 8-10 Nye muligheter

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett NBF-Nytt Forum for Norske Bygdesager s 4-5 Organisasjonsnytt Markedsrapport Energi s 6-7 s 10-11 Kurs i Grindverksbygging Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke s 12-13 Trelastfaget på nett s 14

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

i fritidsfiske, side 6

i fritidsfiske, side 6 UTGAVE 1 - juni 2013 ÅRGANG 29 Økt torskekvote i fritidsfiske, side 6 En hilsen fra oss i nord, side 9 Kulturminne blir rasert, side 10 Eventyrøya Røst, side 14 Siste nytt fra mattilsynet, side 26 Landsmøtet

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer