ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden.

3 3 NBU sin formålsparagraf Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

4 4 INNHALD Forord...5 Utmerkelser...7 STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning Årsregnskap Revisjonsberetning...16 STYRINGSORGANANE 4.1 Årsmøtet Representantskapet Styret Nemnder og utval Sekretariatet MEDLEMSTAL OG KONTINGENT 5.1 Nye lokallag Nedlagte lokallag Medlemsoversikt MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.1 Akershus BU Buskerud BU Hedmark BU Hordaland BU Møre og Romsdal BU Nord-Trøndelag BU Oppland BU Rogaland BU Sør-Trøndelag BU Vestfold BU Østfold BU Lokallag utan fylkeslag PROSJEKT OG ARRANGEMENT 7.1 Prosjekter Landsstevnet 2013, Nord-Trøndelag Høstarrangementet 2013, Oppland Tevlingsresultata TAKK FOR ÅRET SOM HAR GÅTT 8.1 Våre samarbeidspartnarar...42

5 5 Kjære bygdeungdom! Nok eit år går inn i NBU-historia, og historia om året 2013/2014 må kunne seies å være ei riktig god ei for NBU. Nivået på aktivitetane har vore høgt i året som har gått. Sentralstyret har i år hatt eit stort fokus på å i praksis finna den gode balansen som me gjennom gjeldande planverk skal basere oss på; mest aktivitet lokalt og mest meiningar sentralt. Dette har til dømes resultert i fleire aksjonar: gåveoverrekking til ny regjering, med oppfordring om å satse på bygda, og aksjon mot nedbygging av dyrka mark i Vestby. Fleire fylkeslag har også følgd opp med gode aksjonar lokalt. Denne innsatsen har gjeve særs gode resultater i media, som kjem i tillegg til mange oppslag om alt frå integrering til valdeltaking og kommunesamanslåing. At me har blitt lagd merke til det siste året er det inga tvil om gåva frå Fagforbundet på kr ,- var ein direkte konsekvens av at NBU har vore synlege. Her har me mykje å hente på å halde fokuset oppe framover! Mange gode aktiviteter lokalt ser me også, og det kjem spesielt til syne gjennom talet på medlemmar: 6293 vart det i 2013 ei auking på nesten 5 prosent! Fleire nye lokallag har også funne vegen til NBU, noko som er eit godt teikn for framtidig vekst. Det er såleis også eit godt teikn på at det jobbast godt med nybrott rundt om i fylka. All bygdeungdom fortener eit lokallag i si bygd! Ein viktig del av NBU si identitet er dei mangfaldige aktivitetane. Sentralt har me vore innom fleire prosjekt i året som har gått, og også her kjem mangfaldet til syne: «Stem.Bestem!» og «Fjell, film og foto» vart avslutta i fjor haust, med gode resultat. Nytt kulturprosjekt; «Gammal moro blir som ny» er sett i gang, og «Grønn utdanning» fortset si spennande utvikling. Prosjektform på arbeidet er naudsynt for NBU då må me heile tida jobbe for gode prosjekt som skapar engasjement hjå medlemane. Respons frå dykk på prosjekta og sjølvsagt også anna arbeid er noko me set stor pris på. Me har mange arenaer for å påverke på, som seg hør og bør i ein demokratisk organisasjon. Aktiv bruk av desse i alle ledd er den beste måten å styrke organisasjonen vår på. Her kjem kurs og organisasjonsopplæringa inn: nivået på organisasjonsskulen vår er fortsatt noko me kan vere stolte av, men også eit område kor me heile tida kan strekkje oss etter å bli betre. Dette er grunnlaget me byggjer all vår verksemd på. Eg vil til slutt få takke alle som har vore med på å gjere året så bra: tillitsvalde i alle ledd og arrangørane av dei svært gode sentrale arrangementa me hadde i Ein stor takk går også til sentralstyret for det fantastiske engasjementet dykk har vist, og til sekretariatet for godt samarbeid og for den gode jobben dykk dagleg legg ned for organisasjonen vår. Oslo, 23.april 2014 FORORD

6 6 UTMERKINGAR

7 7 Æresdiplomet Æresdiplomet vert tildelt personar som har utmerka seg med særs innsats for NBU. Desse har motteke NBU sin æresdiplom: Jorunn Sæther Hans Jetlund Mali Hektoen Magne Nilsen Astrid H. Skoglund Per Kval-Engstad Anne Lise Jørgenrud Lund Einar Moe Tore Østerås Kjell Thirud Gunlaug Aakerholt Svein Aakerholt Tore Folkvord Norunn G. Tveit Ole Furua Rødby Inger Marie Linge Ingrid og Rasmus Raad Tore K. Wiig Unni S. Fuglestad Anne Polden Frøydis Barstad Hans Kristian Solberg Eli Berven Marlen Hognestad Ragna Marie og Olav Mauset Brita Skallerud Inger Johanne Helth Sveen Elin Bjørnstad Æresmedlemmer Æresmedlemmer blir utnemt av årsmøtet i NBU etter framlegg fra styret. Harald Rød vart utnemnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Han har ein stor del av æra for at NBU i dag er ein sjølvstendig organisasjon. Rød var ein av drivkreftene bak det forberedande arbeidet ved tilskipinga av NBU, og vart vald til den fyrste formannen i organisasjonen. Aslaug Berntsen vart utnemnt til æresmedlem under årsmøtet på Orre i Ho var landssekretær i NBU dei fyrste åra etter at organisasjonen vart skipa. I denne tida vart organisasjonen bygd opp, og grunnlag for eit allsidig NBU-arbeid vart lagd. Per Spødervold frå Bjerkreim vart utnemnt til æresmedlem under årsmøtet på Hellerudsletta i Han vart tildelt æresmedlemskap på grunn av sitt langvarige engasjement for NBU, særs på lokal- og fylkesplan i Rogaland. Sprellemannsprisen Sprellemannsprisen blir gitt til personar som har gjort ein framifrå innsats for Norges Bygdeungdomslag. Han er ikkje naudvis ein takk for lang og tru teneste, men blir gitt til aktive medlemmer som har gitt ein større arbeidsinnsats enn forventa i samband med eit arrangement eller noko spesielt. Sprellemenn i NBU: Johannes Bergum utnemnt i 2001 etter ekstraordinær innsats i forbindelse med VM i motorsag Øyvind Haglund Sogn utnemnt i 2003 etter restart av fleire lokallag i Oppland. Kristian Hunskaar utnemnt i 2004 etter stor innsats for Høstarrangementet 2003, Melsom. Øyvind Magnus Mjønerud utnemnt i 2006 for solid bygging av Akershus BU. Nils Håvar Øyås fekk prisen i 2008 for sitt uthaldande engasjement som leiar i Sør- Trøndelag. Kjerstin Lundgård mottok prisen 2009 for eit uthaldande engasjement for hele NBU. Ingen oppgåver er for store og ingen er for små. Tina Bjørnvold vart utnemnd i 2013 for si uvurderlige innsats i Akershus BU gjennom fleire år. Stener Bratlien vart utnemnd i 2013 for sitt mangeårige engasjement i motorsagmiljøet i NBU.

8 8 3.1 STYRETS BERETNING Styrets beretning for virksomheten i Norges Bygdeungdomslag STYRETS BERETNING FOR VIRKSOMHETEN I NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 2013 Virksomhet Norges Bygdeungdomslag er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet med det mål å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. Norges Bygdeungdomslag skal gjøre sitt for å sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting, og arbeider for kulturell opplysning og utvikling. Medlemstall Norges Bygdeungdomslag hadde pr medlemmer fordelt på 101 lokallag i 15 fylker, og av disse har 83 lokallag og 11 fylkeslag levert godkjent årsmelding. Det er en økning på 270 medlemmer siden Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon i vekst, som følge av fokus på mye, jevn og god aktivitet både lokalt og nasjonalt Sekretariat Norges Bygdeungdomslag har i 2013 hatt fem fulltidsansatte på kontoret i Oslo. Årsregnskapet og resultatdisponering Driften av Norges Bygdeungdomslag er helt avhengig av den støtten vi får fra våre samarbeidspartnere. Denne støtten er vi svært takknemlig for. Årsregnskapet viser et overskudd på ,- Organisasjonen har god soliditet og en tilfredsstillende egenkapital. Det har etter det styret vet ikke hendt noe etter som har innvirket for bedømmingen av regnskapet og organisasjonens sin økonomiske stilling pr Styret mener at årsregnskapet viser et riktig bilde av virksomheten i Fortsatt drift Vilkårene for fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret for 2013 er satt opp under disse vilkårene. Arbeidsmiljø Det føres oversikt med de ansattes arbeidstid. Alle ansatte, med unntak av generalsekretær, får betalt for overtid og tillegg for helg. Det er fleksibel arbeidstid der eventuell avspasering avtales etter hvert med generalsekretær. Det er en ungdomsorganisasjon med jevn utskifting av ansatte. Arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Norges Bygdeungdomslag har sosiale tiltak som arbeidsmiljødag, julebord og sommeravslutning. Det har ikke skjedd skader eller ulykker i arbeidstiden i sykefraværet var i 2013 på 1,3 prosent. Likestilling Styret i Norges Bygdeungdomslag vektlegger likestilling i sitt arbeid. Inneværende år har Norges Bygdeungdomslag hatt et styre bestående av fem jenter og to gutter blant de faste representantene, i tillegg til to damer fra samarbeidende organisasjoner. Arbeidsutvalget har vært sammensatt av tre jenter. Sekretariatet består av fire jenter og en gutt. Det vil være viktig for organisasjonen å ha fokus på likestilling i årene fremover. Når det gjelder medlemsmassen består den av om lag 43 prosent jenter og 57 prosent gutter.

9 9 Ytre miljø Ingen deler av driften forurenser det ytre miljøet utover det som er tillat etter gjeldende lover og forskrifter. Oslo, 04/ Styret i Norges Bygdeungdomslag Gunn Jorunn Sørum Leder Martha Krog Organisatorisk nestleder Ragnhild Duserud Bygdepolitisk nestleder Mathilde Dæhlin Tevlingsleder Kari Geitle Nesthus Kulturleder Ola Venås Lagsutviklingsleder Solveig Homstvedt Norges Bygdekvinnelag Brita Skallerud Norges Bondelag Signe Lindbråten Generalsekretær Marius Bøhle Ordfører

10 ÅRSREKNESKAP

11 11

12 ÅRSREKNESKAP

13 13

14 ÅRSREKNESKAP

15 15

16 REVISJONSBERETNING

17 17

18 18 4. STYRINGSORGAN 4.1 ÅRSMØTE Det 68. årsmøte i Norges Bygdeungdomslag vart halde på Inderøy samfunnshus på Straumen på Inderøy, Nord-Trøndelag. 133 utsendingar og 22 observatørar til stades. Møtet vart leia av ordførar Kjersti Disen og varaordførar Marius H. Bøhle. Leiar av Inderøy BU, Geir Ola Brattaker, ynskja velkommen til Nord-Trøndelag, ordførar i Inderøy, Ida Stuberg, ynskja årsmøtet velkommen til kommunen ÅRSMELDING OG REKNESKAP Generalsekretær Signe Lindbråten la fram årsmeldinga og regnskapet for Den framlagte årsmeldinga vart vedteken som NBU si årsmelding og det framlagte og reviderte regnskapet vart vedteke for FRÅSEGN Frå årsmøtet vart det sendt ut to fråsegn. a) Frå sentralstyret: Vi let ikkje bestemor bestemme! b) Frå Nord-Trøndelag: Befolk distrikta ved hjelp av integrering Priser Tevlingsprisen gjekk til Råde BU, Østfold. Verveprisen gjekk til Modum BU, Buskerud. Aktivitetsprisen gjekk til Vardal-Snertingdal BU, Oppland. NBU-klubba gjekk til Rogaland BU. Tina Bjørnvold frå Sørum BU vart utnemnt til Sprellemann av årsmøtet Årsmøteunderholdning Medlemmer frå Stand-up Trondheim stod for underholdninga Orienteringar I løpet av årsmøtet vart det orientert om dei ulike prosjekta i NBU og aktuelle sakar Val Valnemnda består av fire medlemmer frå dei fire regionane i NBU. Region sør (ikkje på valg) Vestfold: Jørgen Hvitstein Vara: Ingrid Andvik Region nord: Nord Trøndelag: Inger Johanne Helth Sveen, ny for 2 år Vara: Arnhild Harstad, ny for 2 år

19 19 Region vest: (Ikkje på val) Rogaland: Nikolay Valheim Vara: Kristian Goa Region aust: Akershus: Anders Klaseie, ny for 2 år Vara: Eli Anne Nyerrød, ny for 2 år Leiar: Inger Johanne Helth Sveen 4.2 REPRESENTANTSKAP Representantskapet i NBU er satt saman av sentralstyret, fylkesleiarar og ein representant frå Norges Bondelag og ein representant frå Norges Bygdekvinnelag. I tillegg kjem seks direktevalde. Fylkene vert tilråda å stille med ein observatør representantskap 2013 Det andre representantskapsmøtet for 2013 vart halde på Rica City Hotell i Fredrikstad, september representantskap 2014 Fyrste representantskapsmøte i 2014 vart halde på vandrarheimen på Voss, februar. 4.3 STYRET Sentralstyret har arbeidsåret hatt 10 møtar og vore samansett av: Leiar: Gunn Jorunn Sørum (STBU), ny for eit år. Organisatorisk nestleiar: Marta Sofie Krog (ØBU), ny for to år. Bygdepolitisk nestleiar: Ragnhild Duserud (ØBU), supplert for eit år. Kulturleiar: Kari Geitle Nesthus (HoBU), ikkje på val. Tevlingsleiar: Mathilde Dæhlin (HeBU), ny for to år. Lagsutviklingsleiar: Ola Venås (OBU), ny for to år. Norges Bondelag: Brita Skallerud Norges Bygdekvinnelag: Solveig Homstvedt. 1. vara: Sondre Klaseie (STBU), ny for eit år. 2. vara: Yngve Røøyen (MRBU), ny for eit år. 3. vara: Tora Voll Dombu (STBU), ny for eit år. 4. vara: Alvhild Pettersen (STBU), ny for eit år. Direktevalte: Ordførar: Marius Bøhle, VBU, ny for eit år. Varaordførar: Martin Johnsbråten, ABU, ny for eit år. 1. vaktleiar: Amund Tømte, (ABU), ny for eit år. 2. vaktleiar: Line Onsøyen (STBU), ny for eit år. 1. Direktevalt: Jakob Aarekol (HoBU), ikkje på val 2. Direktevalt: Lars Halvor Stokstad (ABU), ikkje på val. 1. vara direktevalt: Ragnhild Tennebekk Bjørke (HoBU), ny for eit år. 2. vara direktevalt: Gerd Julie Nærland (RBU), ny for eit år. 3. vara direktevalt: Anders Sveen (OBU), ny for eit år. 4. vara direktevalt: Trond Martin Wiersholm (ØBU), ny for eit år.

20 20 4. STYRINGSORGAN Tevlingsnemnda Nemnda har bestått av: Leiar: Mathilde Dæhlin, Hedmark Maren Marie Wilhelmsen, Sør-Trøndelag Morten Langdal, Nord-Trøndelag Gjermund Ruud Skjeseth, Hedmark Ranveig Amlie (frå februar), Oppland Sekretariatskontakt: Marthe Kristin Molteberg/ Marte Gjestvang Olimb Tevlingsnemnda si hovudoppgåve har også i år vore å følgje opp tevlingane på dei sentrale arrangementa i NBU. I haust sendte me ut meisterskapsplanen for 2015 på høyring, og me fekk att svar frå alle fylka! Me har og arbeidt mykje med tevlingsreglar. Me har mellom anna laga nye framsider og oppdatert innhaldet etter ein uniform standard på alle tevlingane på NBU sin meisterskapsplan. I tillegg til at me har revidert nokre tevlingsreglar. Nemnda har også arbeidt mykje med eit nytt prosjekt, der me håpar på å få midlar frå Gjensidigestiftelsen. Prosjektet handlar om HMS Kulturnemnda Kulturnemnda har dette året bestått av: Leiar: Kari Geitle Nesthus Albhild Pettersen, Sør-Trøndelag Nora Bakke, Akershus Sondre Klaseie, Sør-Trøndelag Sekretariatskontakt: Mari Tune Dette arbeidsåret har me jobba med å avslutte kulturprosjektet Fjell, film og foto og i august arrangerte me ei felles kurshelg i Jotunheimen med naturfotografering som tema. Me har også sett i gang eit nytt kulturprosjekt med namnet Gammal moro blir som ny. I samband med dette prosjektet har me blant anna arrangert kurs i leikarring på vårkurs og skal arrangere ei retrotevling på sommarens landsstevne i Akershus Organisasjonsutvalet Nemnda har bestått av: Leiar: Martha Sofie Krog, Østfold Anders Sørum Sveen, Oppland Anne Tofteberg, Østfold Agnethe Jovall, Hedmark Olav Varhaug, Rogaland (frå ) Tora Voll Dombu, Sør-Trøndelag (til ) Sekretariatskontakt: Pål Trautmann Olerud Organisasjonsutvalet har i arbeidsåret sett søkelyset på organisatoriske strukturar i NBU, og då fyst og fremst planverket, kursstrategiar og halvårsevalueringar. Me har arrangert nemndshelg for alle nemndene i NBU, kurshaldarkurs for sentralstyret og vårkurs. I året som har gått har me hatt fokus på valnemndarbeid. Me har utarbeida nye retningslinjer for valnemndene i fylka og omstrukturert valnemndskursa. Årsmøte 2014 skal vedta revidering av planverket og organisasjonsutvalet har stått for arbeidet med revideringa. Me har brukt halvårsevalueringane i dette

21 21 arbeidet og har utarbeida halvårsevaluering også for fylkeslag. Me har også sett på muligheiter for å kjøpe eit produkt som kan gjere at årsmeldingsskjema kan leverast elektronisk Bygdepolitisk utval Utvalet har bestått av: Leiar: Ragnhild Duserud, Østfold Kåre Gunnar Fløystad, Aust-Agder Robert Lervik, Møre og Romsdal Håvard Johansen Lindgaard, Oppland Espen Eikaas Syljuåsen, Østfold Marthe Larsen Tønseth, Hedmark (fram til mars 2014) Sekretariatskontakt: Ragnhild Meland Årets BP-utval har i stor grad arbeida med prosjektet «Grønn utdanning» og arrangert gründerseminar. Det har blitt lagt vekt på å auke det bygdepolitiske engasjementet i fylkeslaga, blant anna gjennom månadlege utspel som har vore sendt ut til laga og som fokusområde på vårkurs. Utvalet har også vore delaktige under jordvern-demonstrasjon og engasjert seg i jordbruksforhandlingane på vårparten. Elles har utvalet arbeida med innhald til dei nye nettsidene, vore delaktig ved planlegging av vårkurs og hjelpt BP med daglege gjøremål Lagsutviklingsnemnda Leiar: Ola Skrivlien Venås Ingrid Anvik, Vestfold Trond Martin Wiersholm, Østfold Sekretariatskontakt: Pål Trautmann Olerud I dette arbeidsåret har me hatt 4 nemdsmøter, og behandla 13 saker. Me har planlagt fleire arrangement som Aksjonsuka og Vårsprell, med tilhøyrande vervekampanjar. Store delar av hausten gjekk med til å starte det fyrste lokallag i Nordland sidan 90-talet. Me har utarbeida ein Vervestrategi for NBU, som me skal bruke i arbeidet framover for å fortsette medlemsauken vår. NBU hadde også i år medlemsauke og enda på 6293 medlemmar og 101 lokallag. 4.5 SEKRETARIATET I perioden har Norges Bygdeungdomslag hatt fem tilsette. Signe Lindbråten tok over som generalsekretær etter Astrid Seime. Me takkar Astrid for den innsatsen ho har lagt ned i organisasjonen dei siste åra. Økonomi- og tevlingskonsulenten vår gjekk ut i fødselspermisjon og me har fått inn ein vikar for eit år. Besøksadresse: Schweigaardsgate 34 B. Postadresse: PB 9377 Grønland, 0135 Oslo Telefon: , E-post: Tilsette i meldingsåret: Generalsekretær: Signe Lindbråten (frå d.d.) Astrid Seime (åremål frå ) Medlems- aktivitetskonsulent: Mari Thune (frå d.d.) Informasjonskonsulent: Ragnhild Meland ( d.d.) Organisasjonskonsulent: Pål Trautmann Olerud ( d.d.) Økonomi- og tevlingskonsulent: Marte Gjestvang Olimb (vikariat fra ) (permisjon fra ) Marthe Kristin Molteberg (frå d.d)

22 22 5. MEDLEMSTAL OG KONTINGENT 5.1 NYE LOKALLAG Det var 101 lokallag fordelt på 15 fylker i NBU i I løpet av meldingsåret har det vorte starta 4 nye lokallag: Fløien, Fron, Skåla og Stjørdal. Det har og vorte restarta seks gamle lag: Alvdal, Elverum, Horg/Flå, Strinda, Sveio, Tune og Vefsn. 5.2 NEDLAGDE LOKALLAG I løpet av 2013 har det formelt vorte nedlagt eit lokallag,, Sør-Fron BU, vorte nedlagd og 4 lokallag er døde. 5.3 MEDLEMSOVERSIKT 2013 NBUs medlemsregister heiter Focus.net, og er levert av Team Data System AS. Registeret har vore i bruk sidan Status tal medlemmar 2013 Introduksjonsmedlemmar 2012/ Ordinærmedlemmar Rekruttmedlemmar Støttemedlemmar Introduksjonsmedlemmar ordinær 2013/ Introduksjonsmedlemmar rekrutt 2013/ Total 6293 Status kjønnsfordeling Kvinner 2700 Menn 3593 Total 6293 Status alder Under

23 23 MEDLEMSTAL 2013 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total INTRODUKSJONSMEDLEMMAR 2013/2014 Fylke Akershus Aust-Agder Vest-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Direkte NBU Total

24 24 LOKALLAGSOVERSIKT MEDLEMSTAL OG KONTINGENT Akershus Aurskog Høland 136 Bærum 7 Christiania 16 Direkte ABU 4 Eidsvoll 39 Enebakk 8 Gjerdrum 20 Kråkstad / Ski 52 Majorstua 0 Nannestad 46 Nes i ABU 91 Nittedal / Hakadal 10 Skedsmo 31 Sørum 126 Ullensaker 77 Vestby 23 Ås 48 Sum 734 Aust-Agder Aust-Agder BU 30 Direkte AABU 3 Vegårshei 1 Åmli 1 Sum 35 Vest-Agder Sum 3 Buskerud Direkte BBU 2 Hallingdal 26 Haug 5 Krødsherad 0 Lier 23 Modum 138 Nedre Eiker 1 Nedre Numedal 5 Ringerike 5 Sigdal og Eggedal 136 Ytre Sandsvær 2 Øvre Numedal 162 Sum 505 Finnmark Sum 0 Hedmark Alvdal 22 Brøttum 137 Direkte HeBU 9 Elverum 11 Furnes 42 Grue 88 Løten 106 Nes i HeBU 91 Ringsaker 62 Romedal / Stange 181 Trysil 4 Vang 103 Veldre 44 Vingelen 13 Sum 913 Hordaland Direkte HBU 1 Etne 2 Kvam 155 Kvinnherad 3 Sveio 4 Søre-Sveio 9 Voss 232 Sum 406 Møre og Romsdal Gjemnes 48 Halsa 45 Rindal 13 Skåla 12 Surnadal 291 Sum 409 Nordland Direkte NOBU 6 Vefsn 19 Sum 25 Nord-Trøndelag Direkte NTBU 4 Frosta 20 Inderøy 111 Leksvik & Mosvik 20 Levanger 48 Steinkjer 35 Stjørdal 47 Verdal 35 Sum 320 Oppland Biri 58 Brandbu 5 Direkte OBU 11 Eina 74 Fron 12 Gausdal 185 Gran 43 Jevnaker 15 Kolbu 3 Land 21 Lom 10 Nord-Fron 0 Ringebu & Fåvang 108 Valdres 29 Vardal Snertingdal 128 Vestre Toten 63 Østre Toten 56 Øyer/Tretten 24 Sum 845 Rogaland Bjerkreim 27 Direkte RBU 6 Finnøy 26 Gjesdal 79 Hjelmeland 1 Høyland 8 Klepp 39 Lund 2 Nærbø 29 Ogna 2 Orre 118 Sirdal 6 Sola 4 Time 79 Varhaug 95 Vigrestad 0 Sum 521 Sogn og Fjordane Breim 12 Byrkjelo 3 Direkte SFBU 2 Varden 1 Sum 18

25 25 Sør-Trøndelag BU Sambandet 20 BU Samhald 133 Direkte STBU 3 Horg & Flå 26 Hølonda 91 Meldal 51 Melhus 2 Nidelven 30 Rennebu 6 Skaun 32 Strinda 9 Ørland / Bjugn 0 Sum 403 Telemark Direkte TEBU 5 Bamble 5 Norsjø 23 Sum 33 Troms Sum 0 Vestfold Botne og Hillestad 65 Lågendalen (tidl. Hedrum) 90 Re 68 Sande 28 Stokke og Andebu 88 Sum 339 Østfold Aremark 29 Askim 8 Aursmark 48 Berg 66 Borge 8 Direkte ØBU 3 Eidsberg og Hærland 78 Hobøl 16 Rakkestad og Degernes 106 Råde 111 Skiptvet 26 Skjeberg 133 Spydeberg 42 Svinndal 46 Trøgstad 49 Tune 15 Sum 784 Total 6293 MEDLEMMAR SOM IKKJE BETALTE KONTINGENT 2013 Fylkesoversikt Tal Akershus 187 Aust-Agder 4 Buskerud 118 Hedmark 318 Hordaland 90 Møre og Romsdal 192 Nordland 21 Nord-Trøndelag 32 Oppland 258 Rogaland 276 Sogn og Fjordane 14 Sør-Trøndelag 144 Telemark 7 Vestfold 69 Østfold 333 NBU direkte 7 Totalt 2070

26 26 6. MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.1 AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleiar: Martin Johnsbråten Bygdepolitisk nestleiar: Henrik Huseby Tevlingsleiar: Maren Clason Nybrottsleiar: Hege Sørby Informasjonsleiar: Kristin Grønlund Aktivitetsleiar: Tor Arne Eggum 1. vararepresentant: Lars Kristian Fjeld 2. vararepresentant: Synne Grasdalen 3 varerepresentant: Martha Thærud STYRET 2014/2015 Leiar: Marthe Bogstad Organisatorisk nestleiar: Martin Johnsbråten Bygdepolitisk nestleiar: Gulbrand Romsaas Tevlingsleiar: Hege Sørby Nybrottsleiar: Niclas Røstad Informasjonsleiar: Kristin Grønlund Aktivitetsleiar: Maren Clason 1. vararepresentant: Jan Tage Rustad Engh 2. vararepresentant: Maja Ass 3 varerepresentant: Simen G. Johansen Akershus Bygdeungdomslag har hatt eit godt år med ei god medlemsauke og høg aktivitet. Lokallaga har hatt mange og forskjellege hendingar gjennom året som har gått. Me har arrangert vårarrangement, haustarrangement og sommarstemne kor det har vore fleire tevlingar med god deltaking frå heile fylkeslaget. I tillegg har me hatt Stihl Cup, haustkurs og nemndshelg. Framover er fokuset retta mot «NBUs Landsstevne» på Hvam. Me ynskjer alle BU-arar frå heile landet hjarteleg velkome til Akershus i veke 29!

27 BUSKERUD BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014: Leiar: Guro Bjørk Sørby Organisatorisk nestleiar: Sigrun Tovsrud Bygdepolitisk nestleiar: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarleg: Ole Olsen Ringerud Tevlingsleiar: Lars Harald Frågodt Kulturleiar: Siri Prestegården 1. vara: Bård Bjørkevik STYRET 2014/2015: Leiar: Siri Prestegården Organisatorisk nestleiar: Bård Bjørkevik Bygdepolitisk nestleiar: Svein Olav Larsgard Økonomiansvarleg: Torgeir Jorde Tevlingsleiar: Lars Harald Frågodt Kulturleiar: Line Heggelien Lagsutviklar: Erlend Stenberg Det føregåande arbeidsåret i Buskerud Bygdeungdomslag har vore eit godt år for oss. Me nådde medlemstalsmålet på 500 medlemmar, som eit resultat av god og jamn aktivitet. Dei fire aktive lokallaga har verkeleg stått på for å gje medlemane i Buskerud eit godt fritidstilbod. Fylkesstyret har hatt sju styremøter i løpet av arbeidsåret, der fanesaker har vore Landsstevne 2015 og tilstelling av det fyrste haustkurset me arrangerte aleine. I løpet av året har fylkeslaget arrangert mellom anna Sthil-Cup, styretur i samarbeid med Vestfold, minihaust, haustkurs og fylkesfest. Lokallaga har hatt eit bredt spekter av aktivitetar med festar, swingkurs, turar og annan moro. På alle sentrale tilstellingar har Buskerud skimta med sitt vakre åsyn. På NBUs årsmøte stilte me mannsterke, 11 stykk på Landsstevne og 9 på Høstarrangementet. Det har altså vore eit godt år for Buskerud, og me håpar på like god utvikling i tida framover.

28 28 6. MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.3 HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Jon Einar Hulleberg Org.nest: Marte Larsen Tønseth Bp.nest: Ole Mathias Rønaasen Økonomi: Vegard Solbakken Mellum Info: Agnete Børresen Kultur: Andreas Hemma Tevling: Mathilde Dæhlin Styremedlem: Helga Heiberg 1.Vara: Ragnhild Karset Gjermshus 2.Vara: Vilde Duenger 3. Vara: Lars Kristian Riise STYRET 2014/2015 Leiar: Marte Larsen Tønseth Org.nest: Gjermund Ruud Skjeseth Bp.nest: Ole Mathias Rønaasen Økonomi: Vegard Solbakken Mellum Info: Agnete Børresen Kultur: Ingebjørg Hemma Tevling: Ragnhild Karset Gjermshus Lagsutviklar: Helga Heiberg 1.Vara: Kristoffer Holst 2.Vara: Hannah Storlien 3. Vara: Kristin Myhre Nok eit år har gått, og mykje aktivitet har prega Hedmark. Aktive lokallag har skapa mange og gode arrangement, så det har ikkje vore mange frihelger. Medlemstalet har helt seg veldig bra, og me er godt fornøgd med underkant av 1000 medlemmar. Årets tema var fysisk aktivitet, og fleire av arrangementa har hatt dette som tema. Samarbeid med andre fylkeslag set me stor pris på, og då spesielt Oppland med HedOpp-kamp, og i år felles motorsaguttak. Me fekk også eit nytt lokallag, Alvdal BU vart danna.

29 HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Maria Hjelle Nestleiar med økonomiansvar: Ragnhild Tennebekk Bjørke Tevlingsleiar: Veronika Gjermo Kulturleiar: Helena Bru Infoleiar: Åmund Kolltveit Styremedlem med ansvar for lagsutvikling: Håkon Aarekol 1. Vara: Espen Simonsen 2. Vara: Sverre Mo STYRET 2014/2015 Leiar: Helena Bru Nestleiar: Eirik Jacobsen Dueland Økonomiansvarleg: Ragnhild Tennebekk Bjørke Tevlingsleiar: Håkon Aarekol Kulturleiar: Brynhild Kolltveit Infoleiar: Åmund Kolltveit Styremedlem med ansvar for lagsutvikling: Britt Tone Himle 1. Vara: Sunniva Bidne Det har vore eit promoteringsår og måltalet for 2013 som var på 370 medlemmer, vart forbikjøyrd når me nådde heile 406 stk! Og meir promotering og verving skal det verta, med eit ambisiøst måltal på 500 medlemmer før ! Med swingoppvisning, motorsagshow og flott ungdom skal Hordaland Bu verta endå fleir. No har me starta nytt lag i Sveio og eit studentlag i Bergen by, Fløien BU! Fleire fritidsturar skal me få, og meir utfordrande aktivitet enn strikkhopp skal me våga. No gler me oss til landsstevne på Hvam og håpar mange av Hordalendingane tek turen og vert med på tevling, for tevling skal me verta gode på! Berre spør tidlegere tevlingsleiar Veronika Gjermo, som vart Best på hest på LS 2012! Kanskje vært leiaren frå Kvam best i hesjing og bunadskjortestryking på Hvam?

30 30 6. MELDINGAR FRÅ FYLKESLAGA 6.5 MØRE OG ROMSDAL BYGDEUNGDOMSLAG STYRET 2013/2014 Leiar: Yngve Røøyen Organisatorisk nestleiar: Robert Lervik Økonomileiar: Mari Bøe Infoleiar: Sara Lamvik Solhjell Tevlingsleiar: Ludvik Andé Sagstad Tolaas Aktivitetsleiar: Ole Morten Berg Strand Styremedlem: John Langli Styremedlem: Martin Lervik 1.Vara: Sofie Torvik 2.Vara: Edvard Bele Sæterbø 3.Vara: Therese Aasen Fossem STYRET 2014/2015 Leiar: Therese Aasen Fossem Organisatorisk nestleiar: Robert Lervik Økonomileiar: Edvard Bele Sæterbø Infoleiarr: Elin Øren Røvik Tevlingsleiar: Ludvik Andé Sagstad Tolaas Aktivitetsleiar: Ole Morten Berg Strand Styremedlem: Martin Lervik Styremedlem: Elin Anita Kvisvik 1.Vara: Andreas Kalvik 2.Vara: Torunn Rognskog 3.Vara: Lina Vatten I perioden har MRBU hatt 8 styremøter og handsama 18 saker. I år som året før har me representert MRBU på styremøter i Møre og Romsdal Bondelag. Møre og Romsdal har no fire fungerande lokallag: Surnadal med 302 medlemmar, Halsa med 47 medlemmar, Gjemnes med 48 medlemmar og Skåla med 12 medlemmar. Det vil seie at me ikkje nådde målet med 600 medlemmar, men me er godt fornøgd med 409 medlemmar i MRBU og eit heilt nytt lokallag som berre veks og veks. Alle lokallaga har året som har gått arrangert aktiviteter som har trekt folk frå dei andre lokallaga, noko me ser på som veldig positivt, og visar at MRBU et eit fylkeslag med lokallag som er flinke til å støtte kvarandre. MRBU har og fått Krøsamaja ut igjen i løpet av året. Det har vore to fine utgåver så langt som har hatt bra med informasjon og artiklar om diverse aktiviteter i lokallaga.

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet.

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet. Protokoll 1. representantskap 2016 1 Sak 01.1.16 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Tom Andreas Nørstebø ønsket velkommen på vegne av Buskerud Bygdeungdomslag. Representantskapet sang Norges Bygdeungdomslag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

01.05.2014 30.04.2015

01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015 ÅRSMELDING Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no

Detaljer

Protokoll 2. representantskap 2015. 26.-27. september, 2015. Sanner hotell, Oppland

Protokoll 2. representantskap 2015. 26.-27. september, 2015. Sanner hotell, Oppland Protokoll 2. representantskap 2015 26.-27. september, 2015 Sanner hotell, Oppland 1 Sak 01.2.15 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Margrethe Espen ønsket velkommen på vegne Oppland og Hadeland

Detaljer

NM Eksteriørbedømming av storfe

NM Eksteriørbedømming av storfe NM Eksteriørbedømming av storfe Plassering Navn Fylke Poeng 1 Marie Brådli Rogaland 60 2 Petter Strukstad Nord-Trøndelag 59,5 3 Kristian Krübel Djupnes Oppland 59 4 Theodor Hystad Østfold 58 5 anne gina

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Sted: Frilynt, Verdensteateret, Kongensgate 1B, Sandefjord Dato og tid: Fredag 16. oktober kl 10 til 18 Møteleder: Gunn Jorunn Sørum Referent: Signe

Detaljer

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte.

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte. Protokoll Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte. Sted: Hvam videregående skole, Nes i Akershus. Dato: 14. 15. juli, 2014 Protokollfører: Kåre Gunnar Fløystad Ordførerkollegiet besto av ordfører

Detaljer

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer!

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! Desember ØBU-informen 2014 www.ostfoldbu.org Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! ØBU Morstongveien 25 1850 Mysen obu@ostfoldbu.org NBU Postboks 9377- Grønnland 0135 Oslo Tlf 22 05 48 00

Detaljer

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte.

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte. Protokoll Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte. Sted: Modumhallen, Modum i Buskerud Dato: 13. 14. juli, 2015 Protokollfører: Siri Voll Dombu Ordførerkollegiet besto av ordfører Marius Bøhle

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Bygdeungdomslags 68. årsmøte

PROTOKOLL. Norges Bygdeungdomslags 68. årsmøte PROTOKOLL Norges Bygdeungdomslags 68. årsmøte Sted: Inderøy samfunnshus Dato: 15. 16. juli, 2013 Protokollfører: Magne Erik Røyseng Ordførerkollegiet består av ordfører Kjersti Diesen og varaordfører Marius

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag 8. februar 2014

Protokoll fra årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag 8. februar 2014 Protokoll fra årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag 8. februar 2014 Sak 1 Åpning av årsmøtet Nora Bakke fra vertslokallaget Nes BU åpnet årsmøtet. Ordfører Tina Bjørnvold gikk igjennom praktiske opplysninger

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll for det 06. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 06. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 06. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

NM Eksteriørbedømming av hest Jr

NM Eksteriørbedømming av hest Jr NM Eksteriørbedømming av hest Jr Plassering Navn Fylke Resultat 1 Ingrid Tofteberg Østfold 48,4 2 Anne Bjerke Akershus 41,5 3 Kari Lie Hedmark 41 4 Mille Øverlien Hedmark 39,8 5 Mari Voll Dombu Sør-Trøndelag

Detaljer

Ekspediørbedømming av hest NR klasse Fornavn Etternavn Fylke Lag Poeng 1 Junior Birte Østby Akershus Eidsvoll 88,875 2 Junior Maria Lundeby Østfold

Ekspediørbedømming av hest NR klasse Fornavn Etternavn Fylke Lag Poeng 1 Junior Birte Østby Akershus Eidsvoll 88,875 2 Junior Maria Lundeby Østfold Ekspediørbedømming av hest NR klasse Fornavn Etternavn Fylke Lag Poeng 1 Junior Birte Østby Akershus Eidsvoll 88,875 2 Junior Maria Lundeby Østfold Råde 88,75 3 Junior Ingrid Heringstad Oppland Heidal/Sel/Vågå

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Årsmelding for Oppland Bygdeungdomslag

Årsmelding for Oppland Bygdeungdomslag Årsmelding for Oppland Bygdeungdomslag For året 2012 1 NBUs formålsparagraf Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme

Detaljer

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Navn: Anders Eggen Kommune: Melhus Fylke: Sør-Trøndelag Telefon: 906 03 562 Epost: anders.eggen@nlr.no Navn: Anders Lerberg Kopstad Produksjon: Reint, grasfora lammekjøtt

Detaljer

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM Bjørn Myrset V55 0,-kr 50 46 50 146 99 245 1820 13 40086 0 00 Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM 0 00 1820 13 40086 Fåberg Skytterlag

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn 2010

Klubbmesterskap Langrenn 2010 Jenter 8 år Hannah Johnsrud Gran IL 102 07:37 Anne Amalie Nymoen Brandbu IF 103 12:45 Berthe Teslo Brandbu IF 101 11:30 Gutter 8 år Magnus Bakløkken Gran IL 174 09:07 Martin Strande Fosse Brandbu IF 104

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 50 98 100 347 12* 2 Bjørn Halvard Lykken Beito 49 48 50 97 97 341 14* 3 Steinar Dalby Aasveen 47 49 49 97 242 9* 4 Kristoffer Lerhol Øystre Slidre 49

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer