Leidningsanlegg i sjø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leidningsanlegg i sjø"

Transkript

1 Leidningsanlegg i sjø PLANLEGGING OG UTFORMING v/trond Sekse, Norconsult AS DISFVA - FAGSAMLING

2 Trond Sekse (siv.ing VA i Norconsult AS, Sogn & Fjordane) Over 20 års erfaring fra planlegging/prosjektering av VA-anlegg, både i kommune og i rådgjevande ingeniørfirma. Kontorstad i Sogndal. Norconsult har og kontor i Førde og Årdal. Ca 35 tilsette i S&F Nyttar spesialkompetanse i Norconsult etter behov, mellom anna ved planlegging/ prosjektering av sjøleidningar DISFVA - FAGSAMLING

3 Trond H Hanssen (Norconsult AS, Bergen) 37 års erfaring fra alle faser av anleggs- og VA-teknikk. VA-ingeniør og dykker. Spesialkompetanse vedr. undervannsarbeid og sjøledninger Har hatt mange oppdrag der det blir utført dykking (tekniske vurderinger, traseundersøkinger mv) Prosjektering av pumpeledning Tyssedal Holmen, Odda. Ca lm sjøledning. Prosjektering/oppfølging av hovedvannforsyning Kismul Hamre, inkl. ca meter sjøledning Ø630 m.m. Prosjektering/oppfølgning av ny hovedvannledning Floridabukten Bl.a. ca. 400 meter sjøledning. Prosjektering/oppfølgning av Ytre Arna avløpssanering, inkl. ca lm sjøledninger, avløpsrenseanlegg mv. Byggeledelse sjøledninger Ytre Laksevåg/Godvik Prosjektering/oppfølging utslippsanlegg Holen Renseanlegg. Prosjektering/oppfølging ledninger i sjø og grøfter, pumpestasjoner Bergen Sentrum Nord/Eidsvåg. Prosjektering/oppfølgning/byggeledelse ifm. avløpssanering Odda, inkl lm pumpeledning i sjø, utslippsledninger, pumpestasjoner etc. Hovedvannledning i Florø, 3600 meter (130 meter dyp). Vannledninger over Sørfjorden i Hardanger, for vannprodusent Isklar (4000 lm, 2 x Ø140 mm til 380 meters vanndyp) Kontroll av sjøledninger for Miljøvernavdelingen, diverse kommuner, Statens Vegvesen etc. Prosjektering m.m. av et utall av sjøledninger for vann- og avløp for de fleste kommuner på Vestlandet. DISFVA - FAGSAMLING

4 Sjøledninger Sjøledninger kan i utgangspunktet være ønskelig å unngå fordi adkomst for reparasjon kan være vanskelig og som regel kostbart. Dess dypere ledningene ligger dess høyere blir kostnadene. Store dimensjoner øker kostnadene radikalt. Korte sjøledninger på grunt vann (0-50 m) er o.k. Det er viktig å vurdere hvilke type ledning det er snakk om. Tåler systemet et driftsavbrudd? Hvor lenge og hvor lang tid tar det evt. å reparere en sjøledning på dypt vann? Tilgjengelig personell og utstyr? F.eks. en kjølevannsledning, eller en ledning som forsyner et smoltanlegg er viktige ledninger ettersom de ikke tåler driftsavbrudd. Kommunale vannledninger også til en viss grad (reserveforsyning?). Fordelene med sjøledninger er at en unngår kostbare grøfter. Spesielt er dette viktig i tettbygde områder hvor det ligger svært mange rør og kabler i bakken fra før. Andre løsninger må vurderes opp mot alternativet med en sjøledning. Det må være en viss besparelse for å velge sjøledning framfor andre alternativ. DISFVA - FAGSAMLING

5 Forundersøkelser Før en velger å benytte sjøledninger bør sjøbunnen i aktuelle traseer sjekkes. Best er det å få målt opp bunnen vha. multistråle-ekkolodd som gir som resultat et bunnkotekart med ganske god kvalitet. Selv om et slikt kart koster en del vil det likevel være helt nødvendig ved utlegging av viktige ledninger samt store dimensjoner som medfører høye kostnader. Etter kontroll av sjøbunnens bunnforhold/topografi må følgende sjekkes : Strømforhold, særlig dersom ledninger skal legges på tvers av strømretningen. Dette har betydning for loddbelastning og utførelsesmetode. Er det kryssende eller langsgående kabler i området? Aktuell trase tegnes inn på kart og oversendes energiselskap og Telenor. Sistnevnte har mange sjøkabler og de kan være vanskelige å passere. Ved legging av tynne telekabler må det være strekk i kabelen for å unngå "engelskmann" med påfølgende brudd. Dette medfører ofte at kablene står som en fiolinstreng ut fra landtakene og en vet ikke hvor de tar bunn. Der det går kabler ut i sjøen fra et landtak beliggende i bratt terreng anbefales det en videoinspeksjon og avmerkes hvor kabel når bunn. DISFVA - FAGSAMLING

6 Forundersøkelser Innmålingene fra kabeleierne er som regel ikke til å stole på, i hvert fall ikke for gamle kabler. De viser heller ikke hvor kablene når bunn. Det må videre kontrolleres at ikke traseen kolliderer med båndlagte områder ifm. fiskeriinteresser, som låssettingsplasser, oppdrettsanlegg etc. Slike opplysninger finnes på fiskeridirektoratets kartgrunnlag, men det er også greit å ta kontakt med lokale fiskerlag som ofte har god opplysninger å komme med, ikke bare når det gjelder båndlagte områder. De siste årene er det også kommet krav fra museale interesser, her på Vestlandet representert ved Sjøfartsmuseet i Bergen. Det kan bli dyrt å krysse over et bevaringsverdig vrak. Sjøfartsmuseet forlanger ofte en "befaring" som tiltakshaver må betale. Sjøforsvaret bør informeres om planene dersom det er mistanke om at de kan ha interesser i området. Minefelt er ikke avmerket på sjøkartene (miner som er festet til bunn for automatisk utløsning). Heller ikke lytte- eller signalkabler for Forsvaret er avmerket noe sted. Ankringsområder (sjøkart, Kystverket) Søknad!!!!!! DISFVA - FAGSAMLING

7 Leggedybder sjøledninger Kostnadsmessig er det en fordel å holde dykkerarbeid på grunnere vann enn 12 mvs. Dette gir lang arbeidstid for dykker. Fra 12 mvs og dypere vil tilgjengelig effektiv arbeidstid reduseres med vanndybden. Som regel er dette vanskelig å få til grunnet topografien. Ideell leggedybde er meter, dels fordi en holder seg innenfor kravene til maks. dybde for arbeidsdykking uten bruk av trykkammer, dels fordi strøm og bølgepåvirkning er svært redusert. Imidlertid utføres dykkerarbeid hovedsaklig i landtakene, gjerne med unntak av evt. flytting av ledning i trase. Mye undervannsarbeid kan imidlertid utføres med video og ROV. Ifm. ledningsarbeid er det sjelden behov for dykking dypere enn 30 meter. Unntakene er ofte ved fjerning av blindlokk ved senking. Sørfjorden i Ullensvang ble krysset med 2 x Ø110 SDR 7,4 på 380 meters dyp uten problemer. I Årdalsfjorden ble det lagt en Ø400 SDR9 på 200 meters dyp DISFVA - FAGSAMLING

8 Leggedybder sjøledninger Faren ved senking på dypt vann at ledningen klapper sammen grunnet undertrykk. Så lenge en kan holde senkehastighet/mottrykk/undertrykk/ loddbelastning under kontroll er det strengt tatt ingen grense, men utfra erfaring vil vi tro at det vil bli problemer dypere enn meter. En annen fare ved senkning på dypt vann er at ledningens tyngde drar slepefartøy, slik at det oppstår "engelskmann" på ledningen. Grunn trase, men strøm/bølger Djup trase, rasfare?, tilkomst? DISFVA - FAGSAMLING

9 Strandsone / landtak Kumbunn på utslippskum bør ligge over flomålet om mulig. Dersom oppstrøms rørledning ligger svært bratt må det settes inn en hastighetsbrems før vannet går ut på selve ledningen. Dette for å unngå luftmedrivning med påfølgende problemer. Ved sterkt varierende vannmengder, ofte dårlig oppstrøms ledningsnett med mye og hurtig tilført overvann, kan de første meterne av utslippsledningen med fordel ha større dimensjon (gjerne 2-3 dimensjoner opp) enn selve ledningen. En slags variant av skråkum. Overgangen mellom dimensjonene må være kòn og det anbefales at overgangen flenses til rørene. Dette for å kunne demontere den dersom den tilstoppes av større elementer. Av estetiske hensyn bør rørføringen ut fra kummen være nedgravd/lagt i grøft. Grøften bør tas ned til under LLV for å unngå synlig rør i strandsonen. I ferskvann vil grøften beskytte rør mot isgang. Sand-/steinfang før påslipp til sjøledning, og evt. T-rør med blindflens på lavbrekk? (spesielt aktuelt ved dykkerledninger) DISFVA - FAGSAMLING

10 Strandsone / landtak Der ledningen blir liggende i løsmasser utover en strand, på grunt vann, bør det graves en grøft så langt som mulig for å skjule ledningen. NB! Husk at loddene bygger opp fra ledningen. Det kan evt. benyttes betongmadrasser som beskytter og skjuler ledningen. Madrassene kan leveres med farget vev. Vekten av disse holder ledningen nede, men det kan være litt styr å få dem på plass dersom ledningen ikke er loddbelastet. En annen variant er bruk av gabbioner (steinfylte nettingkasser/madrasser). I landtakene bør det legges inn skjøterør mellom ledning fra kum og sjøledningen der denne ligge fritt på bunnen. Dette er en fordel dersom ledningen må heves fordi en da kan koble fra selve sjøledningen uten å måtte grave opp grøftene igjen. Landtakskummer med mulighet for spyling og innføring av renseplugg Landtakskummer med mulighet for overvåkning/kontroll DISFVA - FAGSAMLING

11 Strandsone / landtak Florø vassverk. Sjøledning råvann. Tegning viser bruk av "skjøterør" med flenser fritt tilgjengelig ute i sjø. Dette forenkler evt. senere utskiftning, reparasjonsarbeid m.m. DISFVA - FAGSAMLING

12 Sikkerhet Det bør utarbeides en SJA (Sikker Jobb Analyse) før senkning, i tillegg til en senkeprosedyre, for å unngå uhell med mannskap og materiell. Spesielt viktig er det at tauverk, flagrende kjeledresser mv. holdes under kontroll slik at ingen hekter seg opp og følger med ledningen ned mot bunnen. En dreven undervannsentreprenør vet hva som skal til! Ved legging av store dimensjoner, med lang senketid, er det viktig at alt materiell er gjennomgått, overhalt og i orden. Ved stopp i et slepefartøy eller i kompressor vil senkningen lett kunne mislykkes. Fartøy/utstyr benyttet for senkning av sjøledning må være dimensjonert for aktuelle belastninger. DISFVA - FAGSAMLING

13 Krav til utførende Det viktigste kravet er at utførende firma har tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring fra tilsvarende arbeider som tenkes utført. Det er svært viktig å forlange en referanseliste, med angitte kontaktpersoner. En undervannsentreprenør som har lagt noen 160 mm rør er ikke kvalifisert til store kompliserte operasjoner. Det må stilles krav om at sjøentreprenøren utarbeider en teknisk beskrivelse om hvordan han tenker å utføre arbeidene. I denne bør det redegjøres for mannskapets kvalifikasjoner og erfaring (navn og referanseliste), hvor og hvordan han tenker seg riggområde, sveiseplass, kaiplass mv. Spesielt viktig er det at entreprenøren utarbeider en senkeprosedyre hvor det i detalj spesifiseres hvordan han tenker å foreta senkingen. I tillegg til bør det opplyses om bl.a. følgende : - Antall mannskap - Fartøyer m/angitt slepekraft/motorstyrke - Utlegging av moringer ved retningsendringer - Kompressorer m/ luftmengde/trykk - Senkehastighet DISFVA - FAGSAMLING

14 Krav til utførende (forts.) I tillegg kommer bl.a følgende standardkrav : For graving i landtak: sentralgodkj./entreprenørklasse tilpasset kompleksitet For sveising av PE-ledninger, sertifikat for gjeldene dimensjon og referanseliste fra utførte sveisearbeider For dykkerarbeid samt loddbelasting og senking av rørledninger er det vanskelig å stille spesielle krav, men dersom firma ikke innehar entreprenørklasse må det forlanges lokal godkjenning Dykkere skal selvsagt inneha nødvendige sertifikater, helseattester mv. Alt dykkerarbeid skal utføres iht. gjeldende regelverk, forskrift "Forskrift om utførelse av arbeid"kap. 26. (Gjelder alt arbeid, ikke bare dykkerarbeid) Utstyr skal ha nødvendige godkjenninger, f.eks. kompressorer, dykkemateriell etc. Evt. trykkammer skal være godkjent iht. regelverket. DISFVA - FAGSAMLING

15 Krav til utførelse En viktig forutsetning for et godt resultat er valg av trasè og at ledningsmateriell er tilpasset traseen. De "vanskeligste" ledningene er overføringsledninger for avløp i gravitasjon. For slike ledninger er det en avveining mellom vannhastighet og ønsket overført mengde. Normalt er selvrensningshastigheten i området 0,8-1 m/sek., men ved dårlige traseforhold bør den være høyere for medriving av luft. Ved markerte høybrekk må det settes inn T-rør med lufteledning til kum på land (lufteledningen må selvsagt ligge på stigning) Slike løsninger er ofte vanskelig å få til. Alternativet er pumping. Ulempene ved avløpsledninger er at det kan dannes gass ved lengre driftsstopp, med påfølgende oppflyting. Det er prøvd med spesiallufteklokker montert rett på T-rør på sjøbunnen, men dette krever stadig vedlikehold og kan ikke anbefales. NB! Ved lengre tids driftsstopp må pumpeledninger og gravitasjonsledninger for avløpsvann spyles/pluggkjøres og fylles med ferskvann for å unngå gassdannelser og oppflyting. Anbefaling: god trase, god hastighet, lufting i markerte høybrekk. DISFVA - FAGSAMLING

16 Krav til utførelse (forts.) Forankring av avløpsledninger må vies spesiell oppmerksomhet. Loddbelastningen må velges utfra trase og ledningens funksjon. I spesielle tilfeller må dette beregnes særskilt. Gravitasjonsledninger med mindre høybrekk kan aksepteres, men må loddlastes adskillig mer over høybrekk enn andre strekninger. På grunt vann og små ledningsdimensjoner er dette ikke noe problem, men store ledninger (som har tunge lodd) for senking på dypt vann vil loddvekten på den delen av ledningen som "henger" før den nå bunn være betydelig, noe som krever stor slepekraft for å unngå "engelskmann". Vær også obs på fare for "loddras". Dersom det er fjellbunn og rimelig grunt vann kan ledningen med fordel klamres over høybrekket. Vannledninger tåler høybrekk såfremt det ikke kommer til luft. Ifm. senkeprosessen er hele ledningen vannfylt og forblir vannfylt. DISFVA - FAGSAMLING

17 DISFVA - FAGSAMLING Ny VL PE100 Ø400 SDR9 m/kappe PEØ315 (1987, i drift) PEØ280 (1978, i drift) PEØ266 (1968, ikke i drift)

18 Krav til utførelse (forts.) Undervannsras kan man ikke gardere seg mot. Dette må vurderes utfra traseforhold og topografi. Alle sjøledninger skal måles inn og vises på sjøkart/navigasjonskart. Valg av trase i ankringsområder vil normalt ikke bli tillatt av Kystverket. Fiske, unntatt med bunntrål, har ingen betydning. DISFVA - FAGSAMLING

19 Krav til materiell/utstyr/ledninger Valg av ledningsmateriell er avhengig av trase/topografi og vanndybde samt ledningens funksjon/viktighet. Ved lange viktige ledninger som ikke tåler driftsavbrudd, og ligger på fjellbunn/ur, anbefales det å gå opp en SDR-klasse og ha ledning med PP-kappe. Dette gir mer materiale å slite på dersom ledningen blir liggende inntil stein over bergnabber. Dessuten er PP hardere enn PE og bedre egnet for gnag. Ledninger på dypt vann bør være helsveist, dvs. uten flensekoblinger. Evt. skjøting på flåte med flenser/elektromuffe bør unngås (gir ofte luftproblemer). DISFVA - FAGSAMLING

20 Krav til materiell/utstyr/ledninger Flenser i landtak bør være varmgalvaniserte og flenser og bolter beskyttes med sinkanoder. Det finnes også PP-belagte flenser, men boltene er fortsatt (som regel) det svakeste ledd. Alle sveisemaskiner, også for elektromuffer, skal være kalibrert og godkjent. Sertifikat skal kunne framlegges. Ved viktige ledninger bør det tas ut en sveiseprøve for analyse. Sveisen skal utføres med samme sveisemaskin som anvendes ved øvrige sveiser på aktuell ledning. For slike ledninger bør det stilles krav om at rørprodusenten leverer en spesifikk sveiseprosedyre for akkurat dette røret. DISFVA - FAGSAMLING

21 Mulighet for FDV, reparasjoner. For elle typer ledninger bør det med jevne mellomrom utføres en ROVinspeksjon, alt. dykkerkontroll om det er passende dybder, f.eks. hver 2. eller 3. år. Nye ROV'er har måleutstyr som gir koordinater for plassering. Vi anbefaler at det for vannledninger settes inn trykkgivere i begge landtak slik at det finnes overvåkning på anlegget. En lekkasje vil da kunne oppdages. Alternativt kan benyttes vannmålere. Når det gjelder reparasjon av gravitasjonsspillvannsledninger (ledninger med lavt trykk) kan det enkelt benyttes syrefaste reparasjonsmuffer ved enkle små reparasjoner. Disse er ikke strekkfaste. Ved innskjøting av rør i små dimensjoner, både for vann og avløp, kan det benyttes strekkfaste helplast skjøtemuffer. For store avløpsledninger, med lavt trykk, kan det brukes reparasjonsmuffer, også ved innskjøting av rør dersom sjøbunnen er rimelig flat. Større vannledninger, selv på grunt vann, og vannledninger generelt på dypt vann må heves for å få en fullgod reparasjon. DISFVA - FAGSAMLING

22 Krav mhp dokumentasjon etter utførelse For alle typer PE-ledninger skal det leveres sveiseprotokoller, også evt. bend såfremt de ikke er sprøytestøpt. Kravene til slike protokoller finnes i NS-EN publikasjoner. ROV-film av lagte ledninger, inkl. bruk av måleutstyr som viser koordinater. Koordinatene skal entreprenøren levere som sosi-fil eller annet format for bruk ved kartframstilling. Alle trykkledninger skal trykkprøves iht. NS Materiallister som viser type materiell, produsent, leverandør etc. Som-bygget tegninger ved behov Bilder tatt ved utførelsen Alt samles på DVD-plater for overlevering til byggherre. Det er viktig å holde tilbake siste faktura/innestående til dokumentasjon er levert. DISFVA - FAGSAMLING

23 Utsleppsleidning Loen (2009) Utslippsledning etablert i 2009, m/diffusor. Innmålt og filmet etter legging. Inspeksjon i 2015: diffusor er avrevet og ledning ligger som vist med rød linje Fiskeredskap/trål, eller anker???? DISFVA - FAGSAMLING

24 Hovedvannledning Senjahopen PEH Ø250mm PN6 lagt i Lengde 5000m. Dybde 0-80m Lekkasje oppstod/oppdaget i 2014 Ledning ble filmet med ROV Ledning ligger med flere høybrekk Betonglodd forvitret, 60-70% er falt av Ledning gnager mot lodd som har falt av Noe bevegelse i ledning (strøm/bølgepåvirkning). Gnager mot steiner Ligger noen steder på steinur/steiner Ledning svever i vannet noen steder (luft i ledning?) Ledningen har flere flensekoblinger. Betydelig korrosjon og lav restlevetid. Lekkasje ble funnet på 18m dyp. Årsak: gnag fra kryssende ledning Konklusjon: må erstattes DISFVA - FAGSAMLING

25 Noen generelle kommentarer til slutt Det er alltid en rekke detaljer som må løses på stedet og det er derfor viktig at de som prosjekterer sjøledninger er orientert om framdrift og utførelse. Teknisk beskrivelse må være så detaljert som mulig for å unngå høye ekstrakostnader. Dykkerarbeid er dyrt ettersom det er et strengt regelverk for slikt arbeid, i tillegg til at det kreves svært mye utstyr, særlig om det er store rørdimensjoner og/eller lange rørledninger. Dagrater er ofte i størrelsesorden kr ,- pr. dag ved omfattende anlegg som krever mye mannskap og utstyr. Levetid for sjøledninger er sterkt avhengig av kvalitet på planlegging, materialkvaliteter og utførelse! Bruk av sjøledninger medfører ofte sparte kostnader, små ulemper for innbyggere, små terrenginngrep. I årenes løp er det prosjektert og lagt tusenvis av kilometer sjøledninger. De aller fleste prosjekter med bruk av sjøledninger kan karakteriseres som vellykkede prosjekter. DISFVA - FAGSAMLING

26 Avløpsløsning Øvre Årdal Dimensjonering: pe Qdim = 100 m³/time Qmaks.dim = 4 Qdim = 400 m³/time Prosess: Sandfang og båndsiler 0,54 mm spalteåpning Pumpeanlegg: Våtoppstilte pumper, 2 synker á 2 pumper, kapasitet 2 Qdim = 200 m³/time Pumpeledning Årdalsvatnet: 9,4 km, PE 100 RC+ Ø 400 mm SDR 9 m/ PP-kappe. Maks. dybde 200 m Utslippsanlegg: Selvfallsledning delvis nedgravd i Hæreidelva, 2 km PE 100 RC+ m/ppkappe Ø355 SDR11 og Ø450 mm SDR 17 Utslipp - 40 m Årdalsfjorden, utenfor kartlagt elvemunning Årdalstangen Årdalsfjorden Øvre Årdal Årdalsvatnet

BYGGING OG DRIFT AV SJØLEDNINGER

BYGGING OG DRIFT AV SJØLEDNINGER Forundersøkelser, registreringer, kartlegging av bunnforhold, trasevalg Vektbelastning, loddtyper, sikring mot strøm- og bølgekrefter Prosedyre for senking av ledning Tekniske løsninger i landtakskummer,

Detaljer

Vannledninger, overføringsledninger, inntaksledninger og utslippsledninger kan installeres som PE 80 eller PE 100 sjøledninger.

Vannledninger, overføringsledninger, inntaksledninger og utslippsledninger kan installeres som PE 80 eller PE 100 sjøledninger. 6 Sjøledninger Sjøledninger Sjøledninger, ledninger i vann Vannledninger, overføringsledninger, inntaksledninger og utslippsledninger kan installeres som PE 80 eller PE 100 sjøledninger. De første PE-sjøledningene

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

Generelt Anbefalt trase for den nye vannledningen fra Storestraumen til Gåssand er lagt på austsida av vatnet mellom Storestraumen og Sandholmen, og v

Generelt Anbefalt trase for den nye vannledningen fra Storestraumen til Gåssand er lagt på austsida av vatnet mellom Storestraumen og Sandholmen, og v TRASE UNDERSØKELSE Rapport nr. 1/14 Dato 17. og 20. juni 2014 Oppdragsgiver: Os kommune, Prosjektavdeling v/johannes Haakonsund Anlegg: Traser og dybde målinger for vannledninger i Gåssandvatnet Kart Kartutsnittet

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger Oppdragsgiver: Karmøy kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: søk-kv- Versjon: Forutsetninger, bakgrunn Karmøy kommune skal sanere eksisterende avløpspumpestasjon på Bøvågen. I den forbindelse skal det etableres

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE PE rør i VA sammenheng Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1 Dagens tema Historisk utvikling av PE rør Materialkvalitet og bruksområder Produktspekter og skjøtemetoder Sertifiseringsordning Sertifisering av

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Flaskebekk 1 Grunnlagsdata

Detaljer

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende:

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende: 1 ORIENTERING Novatek AS har på oppdrag for Multiconsult AS, Tromsø, utført topografisk kartlegging av trase for undervannsledning samt visuell undervannsinspeksjon med ROV, i sjøen ved Vika i Harstad

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 5: TEKNISK BESKRIVELSE

ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 5: TEKNISK BESKRIVELSE Fjell kommune Sjøledning Solsvik-Misje Side 0-1 0 ALMINNELIG DEL - 01 TEKNISK BESKRIVELSE: Postnr Spesifikasjon 0.01.1 Orientering ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 5: TEKNISK BESKRIVELSE Det skal

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsoperatørsamling Rica Parken hotel 3 og 4 desember 2014 Tema: Lufteventiler Problemer/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt Norge Hans Hatmyr Luft i vannledninger

Detaljer

Felles vann og avløpsprosjekt for

Felles vann og avløpsprosjekt for Felles vann og avløpsprosjekt for Prisgrunn Ivarsand - Lønnungen og Stangodden med Elvik Til dette forprosjektet er det benyttet digitalt kartverk fra Bamble kommune og ortophoto (flyfoto) fra samme kommune,

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA.

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Slamavskiller til sjø Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv måte Prinsipielt enkelt Krever erfaring

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet Prosjektutfordringer Enheten for Eiendom og kommunalteknikk med 5 personer 4 på drift skal fungere normalt Liten BH org; PL og ass PL, AsplanViak

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Rengjøring av ledningsnett. Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA

Rengjøring av ledningsnett. Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA Rengjøring av ledningsnett Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA Hvorfor rengjøring Sedimentering av slam, ved økning av vannhastighet kan slam rives løs og misfarge vannet. Biofilm, økning av kimtallet.

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Enebakk kommune Kirkebygda Sentralrenseanlegg Revidert forprosjekt - Transportsystem. Utgave: B Dato:

Enebakk kommune Kirkebygda Sentralrenseanlegg Revidert forprosjekt - Transportsystem. Utgave: B Dato: Kirkebygda Sentralrenseanlegg Revidert forprosjekt - Transportsystem Utgave: B Dato: 2012-08-29 Kirkebygda Sentralrenseanlegg. Revidert forprosjekt - Transportsystem 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand Frostsikring av VA-anlegg Stein-Tore Sørland Norconsult VA-seksjonen Bergen 14 april 2011 Balestrand 1 Frostsikring av VA-anlegg Etablere ledningsanlegg frostfritt kan få kuldebro i kummer Etablere ledningsanlegg

Detaljer

VAR FORUM 8. FEBRUAR 2017 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

VAR FORUM 8. FEBRUAR 2017 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE - Krav til sveisere og utstyr - Utfordringer når det gjelder el.muffesveising - Nytt og segmentsveiste bend 2. Speilsveising og elektromuffesveising av PE rør. - hva er

Detaljer

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer.

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Vanndagene 1.-2. nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Agenda 1. Bergen Vann KF - Organisasjon - Generelt om driften 2. Fettproblematikk - Generelt - Rengjøring av sump - Eks. Dreggen PSP 3.

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Mari Sjaastad, Øydis Holsdal Dato 2017-02-15 PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg 1 Innledning Dette notatet redegjør for VA-anlegget tilknyttet Noresund renseanlegg, både ved

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø STORD KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vannledning Grunnevågen - Føyno Landarbeider, grunn- og ledningsarbeider. Entreprise 1 Sjøarbeider, sjøledning. Entreprise 2 Rev. 01 Dato: 2015.06.01

Detaljer

ORIENTERING OM SYNKERØR FORDELER OG BEGRENSNINGER MED ULIKE MATERIALVALG. Sverre Tragethon

ORIENTERING OM SYNKERØR FORDELER OG BEGRENSNINGER MED ULIKE MATERIALVALG. Sverre Tragethon ORIENTERING OM SYNKERØR FORDELER OG BEGRENSNINGER MED ULIKE MATERIALVALG Sverre Tragethon ORIENTERING OM SYNKERØR Sverre Tragethon HVERDAGEN PÅ ETT SJØLEDNINGSPROSJEKT MANGE LODD NY IDÈ: SYNKERØR (SESU-PIPE)

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

SKISSEPROSJEKT SJØLEDNING SØRFJORDEN VANNLEDNING TUNES RISNES - TRENGEREID

SKISSEPROSJEKT SJØLEDNING SØRFJORDEN VANNLEDNING TUNES RISNES - TRENGEREID SKISSEPROSJEKT SJØLEDNING SØRFJORDEN VANNLEDNING TUNES RISNES - TRENGEREID 2 Tittel: Skisseprosjekt for overføringsledning Tunes Risnes - Trengereid RAPPORT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Egen bakgrunn Espen Killingmo, avdelingsleder / VA-ingeniør 20 års erfaring fra planlegging, prosjektering og byggeledelse

Detaljer

Rengjøring av vannledninger

Rengjøring av vannledninger Rengjøring av vannledninger Nils Halse Driftsansvarlig Halsabygda Vassverk BA IKT konsulent Halsa kommune Prinsipp plugging Spyleplugg drives av vasstrykket Stor vannhastighet mellom plugg og rørvegg gir

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 2

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 2 JØLEDNING KVANNDAL FOLKEDAL HA- PLAN MED RIIKOVURDERING ADREE COWI A Magasinvegen 35 5705 Voss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 2 3 Organisasjon

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Vi viser til kommentarer fra Nina Holt datert 16/ vedrørende Asplan Viaks notat vedrørende oppgradering av avløpsløsninger datert 3/

Vi viser til kommentarer fra Nina Holt datert 16/ vedrørende Asplan Viaks notat vedrørende oppgradering av avløpsløsninger datert 3/ Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 523 341 01 Del: Blylaget oppgradering av avløpsanlegg, svar til Nina Holt Dato: 2011-03-21 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Revidert etter møte

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2006. LEGGING AV GASSRØR. Presentasjon av Magnar Sætre COWI AS, Haugesund. COWI presentasjon

Gasskonferansen i Bergen 2006. LEGGING AV GASSRØR. Presentasjon av Magnar Sætre COWI AS, Haugesund. COWI presentasjon . LEGGING AV GASSRØR Presentasjon av Magnar Sætre COWI AS, Haugesund. 1 Verdal Trondheim Tjeldbergodden + NORD NORGE Molde Florø Bergen Haugesund Stavanger Fredrikstad Porsgrunn 2 Lista TRANSMISJONSLEDNING.

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Søravatnet - Lauvås. Sandnes Rådhus 24.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT FORELØPIG HØYSAND VANN OG AVLØP FORPROSJEKT Høysand november 2007 INNLEDNING...2 1. FORUTSETNINGER FOR TILKNYTNING...2 2. GEOGRAFISK FORSYNINGSOMRÅDE...3 3. VANNFORBRUK...4 4. LEKKASJEVANNMENGDE...4 5.

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Driftsoptimalisering PS er

Driftsoptimalisering PS er Driftsoptimalisering PS er Rolf Helge Ingebrigtsen Driftsingeniør avløp Tromsø kommune Hva er driftsoptimalisering? Valg av materialer sump og rør Hydraulisk del Overbygg Styring Redusere behov for besøk/ettersyn

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA

STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA KOMMUNALTEKNIKK STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA Andreas Ellingsson og Lars Erik Hårberg, Kommunalteknikk KOMMUNALTEKNIKK STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA Kort om prosjektene Anbefalinger/erfaringer MeTroVann spillvann

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving Baio Systemet Bolteløst system for nedgraving Baio systemet Innhold Innledning 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK 2 Eksempel på bruk av Baio 3 Baio-systemet: Gode råd 3 Baio Combi / sluser 4 Baio-systemet 5 Bend

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen Bruk av NO dig/utblokking i Eid Eid kommune v/ Per Bøen Eid kommune har hatt 4 prosjekt der det har vore gjennomført utblokking/krekking av vasslinje. Alle desse prosjekta er knytt til Kaldekloven vassverk,

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi.

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi. a plan viak Opr Ål Kommune Opp 520289 Forprosjekt - ledningsanlegg Sangelia Del: Vurdering kostnader kommunal overføringsledning Dato: 2011-06-17 Magnus Skrindo Kvalit c ntroli: Jan Hå ård KOMMUNAL LEDNING

Detaljer

1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - hva er viktig og hvilke feil gjøres?

1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - hva er viktig og hvilke feil gjøres? NORSK VANN, FAGTREFF 9. 10. FEBRUAR 2016 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - ha er iktig og hilke feil gjøres? 05.02.2016 NORSK VANN, FAGTREFF 9. 10.

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Lauvik-Bersagel. Sandnes Rådhus 17.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

SHA-plan VA-sanering Midtstien

SHA-plan VA-sanering Midtstien COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 601 Fredrikstad Telefon 02694 www.cowi.no Moss kommune SHA-plan VA-sanering Midtstien O.nr. 131670.02 Anleggsnummer 2 / 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV RØR OG KUMMER. Versjon

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV RØR OG KUMMER. Versjon RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV RØR OG KUMMER Versjon 1.0 14.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Rørtraseer s 3 a. Innhold i grøft s 3 b. Materiell beskrivelse s 3 c. Leggeanvisning s 3 d. Føring, skjøting og

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

PE trykkrør og deler. Unike egenskaper

PE trykkrør og deler. Unike egenskaper PE trykkrør og deler Unike egenskaper Velger du Pipelife som leverandør, får du en kompetent problemløser med på kjøpet Pipelife Norge AS - en ledende produsent av PE-rør Pipelife Norge AS har vært ledende

Detaljer

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg Vannledninger og utvikling siste 40 år Utvikling, fordeler og valg 2015 Vanndager Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene? Materialkvalitet Produksjonsutstyr Strengere standarder og tester Sertifiserte

Detaljer

Prosjekt: Kolltveit pumpestasjon - Entreprise Avløpspumpestasjon og buffertank

Prosjekt: Kolltveit pumpestasjon - Entreprise Avløpspumpestasjon og buffertank 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang: FjellVAR as skal gjennomføre avløpssanering

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

Pumpeledning Dragavik Kallevik Haugaland Næringspark

Pumpeledning Dragavik Kallevik Haugaland Næringspark COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Pumpeledning Dragavik Kallevik Haugaland Næringspark SHA - PLAN Prosjektnr: A069322 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 712016 Utarbeidet:

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Ursvik 1 Grunnlagsdata

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer