Leidningsanlegg i sjø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leidningsanlegg i sjø"

Transkript

1 Leidningsanlegg i sjø PLANLEGGING OG UTFORMING v/trond Sekse, Norconsult AS DISFVA - FAGSAMLING

2 Trond Sekse (siv.ing VA i Norconsult AS, Sogn & Fjordane) Over 20 års erfaring fra planlegging/prosjektering av VA-anlegg, både i kommune og i rådgjevande ingeniørfirma. Kontorstad i Sogndal. Norconsult har og kontor i Førde og Årdal. Ca 35 tilsette i S&F Nyttar spesialkompetanse i Norconsult etter behov, mellom anna ved planlegging/ prosjektering av sjøleidningar DISFVA - FAGSAMLING

3 Trond H Hanssen (Norconsult AS, Bergen) 37 års erfaring fra alle faser av anleggs- og VA-teknikk. VA-ingeniør og dykker. Spesialkompetanse vedr. undervannsarbeid og sjøledninger Har hatt mange oppdrag der det blir utført dykking (tekniske vurderinger, traseundersøkinger mv) Prosjektering av pumpeledning Tyssedal Holmen, Odda. Ca lm sjøledning. Prosjektering/oppfølging av hovedvannforsyning Kismul Hamre, inkl. ca meter sjøledning Ø630 m.m. Prosjektering/oppfølgning av ny hovedvannledning Floridabukten Bl.a. ca. 400 meter sjøledning. Prosjektering/oppfølgning av Ytre Arna avløpssanering, inkl. ca lm sjøledninger, avløpsrenseanlegg mv. Byggeledelse sjøledninger Ytre Laksevåg/Godvik Prosjektering/oppfølging utslippsanlegg Holen Renseanlegg. Prosjektering/oppfølging ledninger i sjø og grøfter, pumpestasjoner Bergen Sentrum Nord/Eidsvåg. Prosjektering/oppfølgning/byggeledelse ifm. avløpssanering Odda, inkl lm pumpeledning i sjø, utslippsledninger, pumpestasjoner etc. Hovedvannledning i Florø, 3600 meter (130 meter dyp). Vannledninger over Sørfjorden i Hardanger, for vannprodusent Isklar (4000 lm, 2 x Ø140 mm til 380 meters vanndyp) Kontroll av sjøledninger for Miljøvernavdelingen, diverse kommuner, Statens Vegvesen etc. Prosjektering m.m. av et utall av sjøledninger for vann- og avløp for de fleste kommuner på Vestlandet. DISFVA - FAGSAMLING

4 Sjøledninger Sjøledninger kan i utgangspunktet være ønskelig å unngå fordi adkomst for reparasjon kan være vanskelig og som regel kostbart. Dess dypere ledningene ligger dess høyere blir kostnadene. Store dimensjoner øker kostnadene radikalt. Korte sjøledninger på grunt vann (0-50 m) er o.k. Det er viktig å vurdere hvilke type ledning det er snakk om. Tåler systemet et driftsavbrudd? Hvor lenge og hvor lang tid tar det evt. å reparere en sjøledning på dypt vann? Tilgjengelig personell og utstyr? F.eks. en kjølevannsledning, eller en ledning som forsyner et smoltanlegg er viktige ledninger ettersom de ikke tåler driftsavbrudd. Kommunale vannledninger også til en viss grad (reserveforsyning?). Fordelene med sjøledninger er at en unngår kostbare grøfter. Spesielt er dette viktig i tettbygde områder hvor det ligger svært mange rør og kabler i bakken fra før. Andre løsninger må vurderes opp mot alternativet med en sjøledning. Det må være en viss besparelse for å velge sjøledning framfor andre alternativ. DISFVA - FAGSAMLING

5 Forundersøkelser Før en velger å benytte sjøledninger bør sjøbunnen i aktuelle traseer sjekkes. Best er det å få målt opp bunnen vha. multistråle-ekkolodd som gir som resultat et bunnkotekart med ganske god kvalitet. Selv om et slikt kart koster en del vil det likevel være helt nødvendig ved utlegging av viktige ledninger samt store dimensjoner som medfører høye kostnader. Etter kontroll av sjøbunnens bunnforhold/topografi må følgende sjekkes : Strømforhold, særlig dersom ledninger skal legges på tvers av strømretningen. Dette har betydning for loddbelastning og utførelsesmetode. Er det kryssende eller langsgående kabler i området? Aktuell trase tegnes inn på kart og oversendes energiselskap og Telenor. Sistnevnte har mange sjøkabler og de kan være vanskelige å passere. Ved legging av tynne telekabler må det være strekk i kabelen for å unngå "engelskmann" med påfølgende brudd. Dette medfører ofte at kablene står som en fiolinstreng ut fra landtakene og en vet ikke hvor de tar bunn. Der det går kabler ut i sjøen fra et landtak beliggende i bratt terreng anbefales det en videoinspeksjon og avmerkes hvor kabel når bunn. DISFVA - FAGSAMLING

6 Forundersøkelser Innmålingene fra kabeleierne er som regel ikke til å stole på, i hvert fall ikke for gamle kabler. De viser heller ikke hvor kablene når bunn. Det må videre kontrolleres at ikke traseen kolliderer med båndlagte områder ifm. fiskeriinteresser, som låssettingsplasser, oppdrettsanlegg etc. Slike opplysninger finnes på fiskeridirektoratets kartgrunnlag, men det er også greit å ta kontakt med lokale fiskerlag som ofte har god opplysninger å komme med, ikke bare når det gjelder båndlagte områder. De siste årene er det også kommet krav fra museale interesser, her på Vestlandet representert ved Sjøfartsmuseet i Bergen. Det kan bli dyrt å krysse over et bevaringsverdig vrak. Sjøfartsmuseet forlanger ofte en "befaring" som tiltakshaver må betale. Sjøforsvaret bør informeres om planene dersom det er mistanke om at de kan ha interesser i området. Minefelt er ikke avmerket på sjøkartene (miner som er festet til bunn for automatisk utløsning). Heller ikke lytte- eller signalkabler for Forsvaret er avmerket noe sted. Ankringsområder (sjøkart, Kystverket) Søknad!!!!!! DISFVA - FAGSAMLING

7 Leggedybder sjøledninger Kostnadsmessig er det en fordel å holde dykkerarbeid på grunnere vann enn 12 mvs. Dette gir lang arbeidstid for dykker. Fra 12 mvs og dypere vil tilgjengelig effektiv arbeidstid reduseres med vanndybden. Som regel er dette vanskelig å få til grunnet topografien. Ideell leggedybde er meter, dels fordi en holder seg innenfor kravene til maks. dybde for arbeidsdykking uten bruk av trykkammer, dels fordi strøm og bølgepåvirkning er svært redusert. Imidlertid utføres dykkerarbeid hovedsaklig i landtakene, gjerne med unntak av evt. flytting av ledning i trase. Mye undervannsarbeid kan imidlertid utføres med video og ROV. Ifm. ledningsarbeid er det sjelden behov for dykking dypere enn 30 meter. Unntakene er ofte ved fjerning av blindlokk ved senking. Sørfjorden i Ullensvang ble krysset med 2 x Ø110 SDR 7,4 på 380 meters dyp uten problemer. I Årdalsfjorden ble det lagt en Ø400 SDR9 på 200 meters dyp DISFVA - FAGSAMLING

8 Leggedybder sjøledninger Faren ved senking på dypt vann at ledningen klapper sammen grunnet undertrykk. Så lenge en kan holde senkehastighet/mottrykk/undertrykk/ loddbelastning under kontroll er det strengt tatt ingen grense, men utfra erfaring vil vi tro at det vil bli problemer dypere enn meter. En annen fare ved senkning på dypt vann er at ledningens tyngde drar slepefartøy, slik at det oppstår "engelskmann" på ledningen. Grunn trase, men strøm/bølger Djup trase, rasfare?, tilkomst? DISFVA - FAGSAMLING

9 Strandsone / landtak Kumbunn på utslippskum bør ligge over flomålet om mulig. Dersom oppstrøms rørledning ligger svært bratt må det settes inn en hastighetsbrems før vannet går ut på selve ledningen. Dette for å unngå luftmedrivning med påfølgende problemer. Ved sterkt varierende vannmengder, ofte dårlig oppstrøms ledningsnett med mye og hurtig tilført overvann, kan de første meterne av utslippsledningen med fordel ha større dimensjon (gjerne 2-3 dimensjoner opp) enn selve ledningen. En slags variant av skråkum. Overgangen mellom dimensjonene må være kòn og det anbefales at overgangen flenses til rørene. Dette for å kunne demontere den dersom den tilstoppes av større elementer. Av estetiske hensyn bør rørføringen ut fra kummen være nedgravd/lagt i grøft. Grøften bør tas ned til under LLV for å unngå synlig rør i strandsonen. I ferskvann vil grøften beskytte rør mot isgang. Sand-/steinfang før påslipp til sjøledning, og evt. T-rør med blindflens på lavbrekk? (spesielt aktuelt ved dykkerledninger) DISFVA - FAGSAMLING

10 Strandsone / landtak Der ledningen blir liggende i løsmasser utover en strand, på grunt vann, bør det graves en grøft så langt som mulig for å skjule ledningen. NB! Husk at loddene bygger opp fra ledningen. Det kan evt. benyttes betongmadrasser som beskytter og skjuler ledningen. Madrassene kan leveres med farget vev. Vekten av disse holder ledningen nede, men det kan være litt styr å få dem på plass dersom ledningen ikke er loddbelastet. En annen variant er bruk av gabbioner (steinfylte nettingkasser/madrasser). I landtakene bør det legges inn skjøterør mellom ledning fra kum og sjøledningen der denne ligge fritt på bunnen. Dette er en fordel dersom ledningen må heves fordi en da kan koble fra selve sjøledningen uten å måtte grave opp grøftene igjen. Landtakskummer med mulighet for spyling og innføring av renseplugg Landtakskummer med mulighet for overvåkning/kontroll DISFVA - FAGSAMLING

11 Strandsone / landtak Florø vassverk. Sjøledning råvann. Tegning viser bruk av "skjøterør" med flenser fritt tilgjengelig ute i sjø. Dette forenkler evt. senere utskiftning, reparasjonsarbeid m.m. DISFVA - FAGSAMLING

12 Sikkerhet Det bør utarbeides en SJA (Sikker Jobb Analyse) før senkning, i tillegg til en senkeprosedyre, for å unngå uhell med mannskap og materiell. Spesielt viktig er det at tauverk, flagrende kjeledresser mv. holdes under kontroll slik at ingen hekter seg opp og følger med ledningen ned mot bunnen. En dreven undervannsentreprenør vet hva som skal til! Ved legging av store dimensjoner, med lang senketid, er det viktig at alt materiell er gjennomgått, overhalt og i orden. Ved stopp i et slepefartøy eller i kompressor vil senkningen lett kunne mislykkes. Fartøy/utstyr benyttet for senkning av sjøledning må være dimensjonert for aktuelle belastninger. DISFVA - FAGSAMLING

13 Krav til utførende Det viktigste kravet er at utførende firma har tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring fra tilsvarende arbeider som tenkes utført. Det er svært viktig å forlange en referanseliste, med angitte kontaktpersoner. En undervannsentreprenør som har lagt noen 160 mm rør er ikke kvalifisert til store kompliserte operasjoner. Det må stilles krav om at sjøentreprenøren utarbeider en teknisk beskrivelse om hvordan han tenker å utføre arbeidene. I denne bør det redegjøres for mannskapets kvalifikasjoner og erfaring (navn og referanseliste), hvor og hvordan han tenker seg riggområde, sveiseplass, kaiplass mv. Spesielt viktig er det at entreprenøren utarbeider en senkeprosedyre hvor det i detalj spesifiseres hvordan han tenker å foreta senkingen. I tillegg til bør det opplyses om bl.a. følgende : - Antall mannskap - Fartøyer m/angitt slepekraft/motorstyrke - Utlegging av moringer ved retningsendringer - Kompressorer m/ luftmengde/trykk - Senkehastighet DISFVA - FAGSAMLING

14 Krav til utførende (forts.) I tillegg kommer bl.a følgende standardkrav : For graving i landtak: sentralgodkj./entreprenørklasse tilpasset kompleksitet For sveising av PE-ledninger, sertifikat for gjeldene dimensjon og referanseliste fra utførte sveisearbeider For dykkerarbeid samt loddbelasting og senking av rørledninger er det vanskelig å stille spesielle krav, men dersom firma ikke innehar entreprenørklasse må det forlanges lokal godkjenning Dykkere skal selvsagt inneha nødvendige sertifikater, helseattester mv. Alt dykkerarbeid skal utføres iht. gjeldende regelverk, forskrift "Forskrift om utførelse av arbeid"kap. 26. (Gjelder alt arbeid, ikke bare dykkerarbeid) Utstyr skal ha nødvendige godkjenninger, f.eks. kompressorer, dykkemateriell etc. Evt. trykkammer skal være godkjent iht. regelverket. DISFVA - FAGSAMLING

15 Krav til utførelse En viktig forutsetning for et godt resultat er valg av trasè og at ledningsmateriell er tilpasset traseen. De "vanskeligste" ledningene er overføringsledninger for avløp i gravitasjon. For slike ledninger er det en avveining mellom vannhastighet og ønsket overført mengde. Normalt er selvrensningshastigheten i området 0,8-1 m/sek., men ved dårlige traseforhold bør den være høyere for medriving av luft. Ved markerte høybrekk må det settes inn T-rør med lufteledning til kum på land (lufteledningen må selvsagt ligge på stigning) Slike løsninger er ofte vanskelig å få til. Alternativet er pumping. Ulempene ved avløpsledninger er at det kan dannes gass ved lengre driftsstopp, med påfølgende oppflyting. Det er prøvd med spesiallufteklokker montert rett på T-rør på sjøbunnen, men dette krever stadig vedlikehold og kan ikke anbefales. NB! Ved lengre tids driftsstopp må pumpeledninger og gravitasjonsledninger for avløpsvann spyles/pluggkjøres og fylles med ferskvann for å unngå gassdannelser og oppflyting. Anbefaling: god trase, god hastighet, lufting i markerte høybrekk. DISFVA - FAGSAMLING

16 Krav til utførelse (forts.) Forankring av avløpsledninger må vies spesiell oppmerksomhet. Loddbelastningen må velges utfra trase og ledningens funksjon. I spesielle tilfeller må dette beregnes særskilt. Gravitasjonsledninger med mindre høybrekk kan aksepteres, men må loddlastes adskillig mer over høybrekk enn andre strekninger. På grunt vann og små ledningsdimensjoner er dette ikke noe problem, men store ledninger (som har tunge lodd) for senking på dypt vann vil loddvekten på den delen av ledningen som "henger" før den nå bunn være betydelig, noe som krever stor slepekraft for å unngå "engelskmann". Vær også obs på fare for "loddras". Dersom det er fjellbunn og rimelig grunt vann kan ledningen med fordel klamres over høybrekket. Vannledninger tåler høybrekk såfremt det ikke kommer til luft. Ifm. senkeprosessen er hele ledningen vannfylt og forblir vannfylt. DISFVA - FAGSAMLING

17 DISFVA - FAGSAMLING Ny VL PE100 Ø400 SDR9 m/kappe PEØ315 (1987, i drift) PEØ280 (1978, i drift) PEØ266 (1968, ikke i drift)

18 Krav til utførelse (forts.) Undervannsras kan man ikke gardere seg mot. Dette må vurderes utfra traseforhold og topografi. Alle sjøledninger skal måles inn og vises på sjøkart/navigasjonskart. Valg av trase i ankringsområder vil normalt ikke bli tillatt av Kystverket. Fiske, unntatt med bunntrål, har ingen betydning. DISFVA - FAGSAMLING

19 Krav til materiell/utstyr/ledninger Valg av ledningsmateriell er avhengig av trase/topografi og vanndybde samt ledningens funksjon/viktighet. Ved lange viktige ledninger som ikke tåler driftsavbrudd, og ligger på fjellbunn/ur, anbefales det å gå opp en SDR-klasse og ha ledning med PP-kappe. Dette gir mer materiale å slite på dersom ledningen blir liggende inntil stein over bergnabber. Dessuten er PP hardere enn PE og bedre egnet for gnag. Ledninger på dypt vann bør være helsveist, dvs. uten flensekoblinger. Evt. skjøting på flåte med flenser/elektromuffe bør unngås (gir ofte luftproblemer). DISFVA - FAGSAMLING

20 Krav til materiell/utstyr/ledninger Flenser i landtak bør være varmgalvaniserte og flenser og bolter beskyttes med sinkanoder. Det finnes også PP-belagte flenser, men boltene er fortsatt (som regel) det svakeste ledd. Alle sveisemaskiner, også for elektromuffer, skal være kalibrert og godkjent. Sertifikat skal kunne framlegges. Ved viktige ledninger bør det tas ut en sveiseprøve for analyse. Sveisen skal utføres med samme sveisemaskin som anvendes ved øvrige sveiser på aktuell ledning. For slike ledninger bør det stilles krav om at rørprodusenten leverer en spesifikk sveiseprosedyre for akkurat dette røret. DISFVA - FAGSAMLING

21 Mulighet for FDV, reparasjoner. For elle typer ledninger bør det med jevne mellomrom utføres en ROVinspeksjon, alt. dykkerkontroll om det er passende dybder, f.eks. hver 2. eller 3. år. Nye ROV'er har måleutstyr som gir koordinater for plassering. Vi anbefaler at det for vannledninger settes inn trykkgivere i begge landtak slik at det finnes overvåkning på anlegget. En lekkasje vil da kunne oppdages. Alternativt kan benyttes vannmålere. Når det gjelder reparasjon av gravitasjonsspillvannsledninger (ledninger med lavt trykk) kan det enkelt benyttes syrefaste reparasjonsmuffer ved enkle små reparasjoner. Disse er ikke strekkfaste. Ved innskjøting av rør i små dimensjoner, både for vann og avløp, kan det benyttes strekkfaste helplast skjøtemuffer. For store avløpsledninger, med lavt trykk, kan det brukes reparasjonsmuffer, også ved innskjøting av rør dersom sjøbunnen er rimelig flat. Større vannledninger, selv på grunt vann, og vannledninger generelt på dypt vann må heves for å få en fullgod reparasjon. DISFVA - FAGSAMLING

22 Krav mhp dokumentasjon etter utførelse For alle typer PE-ledninger skal det leveres sveiseprotokoller, også evt. bend såfremt de ikke er sprøytestøpt. Kravene til slike protokoller finnes i NS-EN publikasjoner. ROV-film av lagte ledninger, inkl. bruk av måleutstyr som viser koordinater. Koordinatene skal entreprenøren levere som sosi-fil eller annet format for bruk ved kartframstilling. Alle trykkledninger skal trykkprøves iht. NS Materiallister som viser type materiell, produsent, leverandør etc. Som-bygget tegninger ved behov Bilder tatt ved utførelsen Alt samles på DVD-plater for overlevering til byggherre. Det er viktig å holde tilbake siste faktura/innestående til dokumentasjon er levert. DISFVA - FAGSAMLING

23 Utsleppsleidning Loen (2009) Utslippsledning etablert i 2009, m/diffusor. Innmålt og filmet etter legging. Inspeksjon i 2015: diffusor er avrevet og ledning ligger som vist med rød linje Fiskeredskap/trål, eller anker???? DISFVA - FAGSAMLING

24 Hovedvannledning Senjahopen PEH Ø250mm PN6 lagt i Lengde 5000m. Dybde 0-80m Lekkasje oppstod/oppdaget i 2014 Ledning ble filmet med ROV Ledning ligger med flere høybrekk Betonglodd forvitret, 60-70% er falt av Ledning gnager mot lodd som har falt av Noe bevegelse i ledning (strøm/bølgepåvirkning). Gnager mot steiner Ligger noen steder på steinur/steiner Ledning svever i vannet noen steder (luft i ledning?) Ledningen har flere flensekoblinger. Betydelig korrosjon og lav restlevetid. Lekkasje ble funnet på 18m dyp. Årsak: gnag fra kryssende ledning Konklusjon: må erstattes DISFVA - FAGSAMLING

25 Noen generelle kommentarer til slutt Det er alltid en rekke detaljer som må løses på stedet og det er derfor viktig at de som prosjekterer sjøledninger er orientert om framdrift og utførelse. Teknisk beskrivelse må være så detaljert som mulig for å unngå høye ekstrakostnader. Dykkerarbeid er dyrt ettersom det er et strengt regelverk for slikt arbeid, i tillegg til at det kreves svært mye utstyr, særlig om det er store rørdimensjoner og/eller lange rørledninger. Dagrater er ofte i størrelsesorden kr ,- pr. dag ved omfattende anlegg som krever mye mannskap og utstyr. Levetid for sjøledninger er sterkt avhengig av kvalitet på planlegging, materialkvaliteter og utførelse! Bruk av sjøledninger medfører ofte sparte kostnader, små ulemper for innbyggere, små terrenginngrep. I årenes løp er det prosjektert og lagt tusenvis av kilometer sjøledninger. De aller fleste prosjekter med bruk av sjøledninger kan karakteriseres som vellykkede prosjekter. DISFVA - FAGSAMLING

26 Avløpsløsning Øvre Årdal Dimensjonering: pe Qdim = 100 m³/time Qmaks.dim = 4 Qdim = 400 m³/time Prosess: Sandfang og båndsiler 0,54 mm spalteåpning Pumpeanlegg: Våtoppstilte pumper, 2 synker á 2 pumper, kapasitet 2 Qdim = 200 m³/time Pumpeledning Årdalsvatnet: 9,4 km, PE 100 RC+ Ø 400 mm SDR 9 m/ PP-kappe. Maks. dybde 200 m Utslippsanlegg: Selvfallsledning delvis nedgravd i Hæreidelva, 2 km PE 100 RC+ m/ppkappe Ø355 SDR11 og Ø450 mm SDR 17 Utslipp - 40 m Årdalsfjorden, utenfor kartlagt elvemunning Årdalstangen Årdalsfjorden Øvre Årdal Årdalsvatnet

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE PE rør i VA sammenheng Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1 Dagens tema Historisk utvikling av PE rør Materialkvalitet og bruksområder Produktspekter og skjøtemetoder Sertifiseringsordning Sertifisering av

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet Prosjektutfordringer Enheten for Eiendom og kommunalteknikk med 5 personer 4 på drift skal fungere normalt Liten BH org; PL og ass PL, AsplanViak

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsoperatørsamling Rica Parken hotel 3 og 4 desember 2014 Tema: Lufteventiler Problemer/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt Norge Hans Hatmyr Luft i vannledninger

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende:

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende: 1 ORIENTERING Novatek AS har på oppdrag for Multiconsult AS, Tromsø, utført topografisk kartlegging av trase for undervannsledning samt visuell undervannsinspeksjon med ROV, i sjøen ved Vika i Harstad

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand Frostsikring av VA-anlegg Stein-Tore Sørland Norconsult VA-seksjonen Bergen 14 april 2011 Balestrand 1 Frostsikring av VA-anlegg Etablere ledningsanlegg frostfritt kan få kuldebro i kummer Etablere ledningsanlegg

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Rengjøring av vannledninger

Rengjøring av vannledninger Rengjøring av vannledninger Nils Halse Driftsansvarlig Halsabygda Vassverk BA IKT konsulent Halsa kommune Prinsipp plugging Spyleplugg drives av vasstrykket Stor vannhastighet mellom plugg og rørvegg gir

Detaljer

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Egen bakgrunn Espen Killingmo, avdelingsleder / VA-ingeniør 20 års erfaring fra planlegging, prosjektering og byggeledelse

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 2

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 2 JØLEDNING KVANNDAL FOLKEDAL HA- PLAN MED RIIKOVURDERING ADREE COWI A Magasinvegen 35 5705 Voss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 2 3 Organisasjon

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT FORELØPIG HØYSAND VANN OG AVLØP FORPROSJEKT Høysand november 2007 INNLEDNING...2 1. FORUTSETNINGER FOR TILKNYTNING...2 2. GEOGRAFISK FORSYNINGSOMRÅDE...3 3. VANNFORBRUK...4 4. LEKKASJEVANNMENGDE...4 5.

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2006. LEGGING AV GASSRØR. Presentasjon av Magnar Sætre COWI AS, Haugesund. COWI presentasjon

Gasskonferansen i Bergen 2006. LEGGING AV GASSRØR. Presentasjon av Magnar Sætre COWI AS, Haugesund. COWI presentasjon . LEGGING AV GASSRØR Presentasjon av Magnar Sætre COWI AS, Haugesund. 1 Verdal Trondheim Tjeldbergodden + NORD NORGE Molde Florø Bergen Haugesund Stavanger Fredrikstad Porsgrunn 2 Lista TRANSMISJONSLEDNING.

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen Bruk av NO dig/utblokking i Eid Eid kommune v/ Per Bøen Eid kommune har hatt 4 prosjekt der det har vore gjennomført utblokking/krekking av vasslinje. Alle desse prosjekta er knytt til Kaldekloven vassverk,

Detaljer

Driftsoptimalisering PS er

Driftsoptimalisering PS er Driftsoptimalisering PS er Rolf Helge Ingebrigtsen Driftsingeniør avløp Tromsø kommune Hva er driftsoptimalisering? Valg av materialer sump og rør Hydraulisk del Overbygg Styring Redusere behov for besøk/ettersyn

Detaljer

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg Vannledninger og utvikling siste 40 år Utvikling, fordeler og valg 2015 Vanndager Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene? Materialkvalitet Produksjonsutstyr Strengere standarder og tester Sertifiserte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

PE trykkrør og deler. Unike egenskaper

PE trykkrør og deler. Unike egenskaper PE trykkrør og deler Unike egenskaper Velger du Pipelife som leverandør, får du en kompetent problemløser med på kjøpet Pipelife Norge AS - en ledende produsent av PE-rør Pipelife Norge AS har vært ledende

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving Baio Systemet Bolteløst system for nedgraving Baio systemet Innhold Innledning 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK 2 Eksempel på bruk av Baio 3 Baio-systemet: Gode råd 3 Baio Combi / sluser 4 Baio-systemet 5 Bend

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - hva er viktig og hvilke feil gjøres?

1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - hva er viktig og hvilke feil gjøres? NORSK VANN, FAGTREFF 9. 10. FEBRUAR 2016 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - ha er iktig og hilke feil gjøres? 05.02.2016 NORSK VANN, FAGTREFF 9. 10.

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Teknologi for kystkabling av optiske nettverk. Ragnar Vogt

Teknologi for kystkabling av optiske nettverk. Ragnar Vogt Teknologi for kystkabling av optiske nettverk Ragnar Vogt Disposisjon Teknologi for kystkabling rundt 1920-30 Utvikling hjelpemidler Planlegging og gjennomføring av fiber sjøkabel anlegg Noen eksempler

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi.

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi. a plan viak Opr Ål Kommune Opp 520289 Forprosjekt - ledningsanlegg Sangelia Del: Vurdering kostnader kommunal overføringsledning Dato: 2011-06-17 Magnus Skrindo Kvalit c ntroli: Jan Hå ård KOMMUNAL LEDNING

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon Januar 2013 Teknisk informasjon Historikk Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene med betegnelsen PEL, ble produsert midt

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

20 kommuner / int. 76 A/S. 7 kommuner 8 A/S. Mine erfaringer 11.03.2013. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14.

20 kommuner / int. 76 A/S. 7 kommuner 8 A/S. Mine erfaringer 11.03.2013. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14. mars 2013 Nedstigningskummer Hygiene i felleskummer Sikkerhet i vannkummer (Forslag til nye krav) arve.hansen@asplanviak.no yngvar.heimstad@hotmail.no Mine erfaringer

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år - Aktuelle metoder for ulike rørmatrialer - Tilknytning av stikkledninger/anboringer - Hvilke ledningsdimensjoner er mest aktuelle

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Breivoll Inspection Technologies. Arne Christian Vangdal

Breivoll Inspection Technologies. Arne Christian Vangdal Breivoll Inspection Technologies Arne Christian Vangdal Inspeksjon av vannledningsnett Hvilke rør er viktige å få undersøkt Hva er nytteverdien av fremskaffet data Inspeksjon i praksis Hvilke rør er viktige

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Virkeområde Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere gjelder for vannmålere

Detaljer

Driftsassistansen, Lindås 12.11.2015

Driftsassistansen, Lindås 12.11.2015 Driftsassistansen, Lindås 12.11.2015 STEINAR TRAGETHON Råvareprosessen Første operasjon i raffineri er destillasjon av råolje. Det flytende destillatet er nafta. PE blir utvunnet av gass fra Nafta = plussprodukt

Detaljer

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm Lekkasjesøker Arnt Olav Holm «Feil på nyanlegg»: Med dagens kunnskap om produkter, utførelse og levetid: Tidspress i anleggsfasen må ikke ødelegge VAsystemets kvalitet. Hva med opplæring av gutta i grøfta

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum 1952 Båsum Boring AS Utvikling 1980 1952-2014 1975 2002 2005 Startet med gjennomboring i 1975 Norges største borerigg med kapasitet ned til 1500 meter

Detaljer

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon RØRLEDNINGER AV PVC Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon Kvalitet og levetid 2015 Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) Faratangen Samvirke SA (FSA) VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM TIL HELÅRSDRIFT FOR FRITIDSBOLIGER I ØSTRE OG VESTRE FARATANGEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE 26.7.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken

X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken Oddbjørn Andersen Vann- og avløpsetaten Prosjektleder sentrumsprosjekter + Representerer Va-etaten i Graveklubben GRAVEKLUBBEN I BERGEN KOORDINERING I GRUNNEN

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg. Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand

Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg. Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg ivaretas? Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand Norsk Vann rapport «Sikring av kvalitet på ledningsanlegg 1.

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Lokalisering av rørledninger

Lokalisering av rørledninger Lokalisering av rørledninger Molde, 5. Oktober 2004 Magne Roaldseth Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 1 Metoder/utstyr for påvisning av rør Det er i hovedsak to metoder som benyttes

Detaljer

DRIFTSOPERATØR SAMLING LINDÅS 11.11.2015

DRIFTSOPERATØR SAMLING LINDÅS 11.11.2015 DRIFTSOPERATØR SAMLING LINDÅS 11.11.2015 STEINAR TRAGETHON Fabrikken i Hallingdal 12000 m2 under tak Lokaler 50000m2 utvendig lagerplass Lager 500 M2 BEDRIFTENS UTVIKLING SIDEN 1969 FREM TIL I DAG 350

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon Dokumentasjon Teknisk dokumentasjon FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon TEK 10 Kap. 4 4-1 Ansvarlig PRO og UTF skal fremlegge nødvendig dokumentasjon for igangsetting, forvaltning, drift og

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Marlys Side 1 12.11.2014 TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Dam i Konovatnet Marlys Side 2 12.11.2014 HOVEDMÅLSETTING 1 Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer