Leidningsanlegg i sjø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leidningsanlegg i sjø"

Transkript

1 Leidningsanlegg i sjø PLANLEGGING OG UTFORMING v/trond Sekse, Norconsult AS DISFVA - FAGSAMLING

2 Trond Sekse (siv.ing VA i Norconsult AS, Sogn & Fjordane) Over 20 års erfaring fra planlegging/prosjektering av VA-anlegg, både i kommune og i rådgjevande ingeniørfirma. Kontorstad i Sogndal. Norconsult har og kontor i Førde og Årdal. Ca 35 tilsette i S&F Nyttar spesialkompetanse i Norconsult etter behov, mellom anna ved planlegging/ prosjektering av sjøleidningar DISFVA - FAGSAMLING

3 Trond H Hanssen (Norconsult AS, Bergen) 37 års erfaring fra alle faser av anleggs- og VA-teknikk. VA-ingeniør og dykker. Spesialkompetanse vedr. undervannsarbeid og sjøledninger Har hatt mange oppdrag der det blir utført dykking (tekniske vurderinger, traseundersøkinger mv) Prosjektering av pumpeledning Tyssedal Holmen, Odda. Ca lm sjøledning. Prosjektering/oppfølging av hovedvannforsyning Kismul Hamre, inkl. ca meter sjøledning Ø630 m.m. Prosjektering/oppfølgning av ny hovedvannledning Floridabukten Bl.a. ca. 400 meter sjøledning. Prosjektering/oppfølgning av Ytre Arna avløpssanering, inkl. ca lm sjøledninger, avløpsrenseanlegg mv. Byggeledelse sjøledninger Ytre Laksevåg/Godvik Prosjektering/oppfølging utslippsanlegg Holen Renseanlegg. Prosjektering/oppfølging ledninger i sjø og grøfter, pumpestasjoner Bergen Sentrum Nord/Eidsvåg. Prosjektering/oppfølgning/byggeledelse ifm. avløpssanering Odda, inkl lm pumpeledning i sjø, utslippsledninger, pumpestasjoner etc. Hovedvannledning i Florø, 3600 meter (130 meter dyp). Vannledninger over Sørfjorden i Hardanger, for vannprodusent Isklar (4000 lm, 2 x Ø140 mm til 380 meters vanndyp) Kontroll av sjøledninger for Miljøvernavdelingen, diverse kommuner, Statens Vegvesen etc. Prosjektering m.m. av et utall av sjøledninger for vann- og avløp for de fleste kommuner på Vestlandet. DISFVA - FAGSAMLING

4 Sjøledninger Sjøledninger kan i utgangspunktet være ønskelig å unngå fordi adkomst for reparasjon kan være vanskelig og som regel kostbart. Dess dypere ledningene ligger dess høyere blir kostnadene. Store dimensjoner øker kostnadene radikalt. Korte sjøledninger på grunt vann (0-50 m) er o.k. Det er viktig å vurdere hvilke type ledning det er snakk om. Tåler systemet et driftsavbrudd? Hvor lenge og hvor lang tid tar det evt. å reparere en sjøledning på dypt vann? Tilgjengelig personell og utstyr? F.eks. en kjølevannsledning, eller en ledning som forsyner et smoltanlegg er viktige ledninger ettersom de ikke tåler driftsavbrudd. Kommunale vannledninger også til en viss grad (reserveforsyning?). Fordelene med sjøledninger er at en unngår kostbare grøfter. Spesielt er dette viktig i tettbygde områder hvor det ligger svært mange rør og kabler i bakken fra før. Andre løsninger må vurderes opp mot alternativet med en sjøledning. Det må være en viss besparelse for å velge sjøledning framfor andre alternativ. DISFVA - FAGSAMLING

5 Forundersøkelser Før en velger å benytte sjøledninger bør sjøbunnen i aktuelle traseer sjekkes. Best er det å få målt opp bunnen vha. multistråle-ekkolodd som gir som resultat et bunnkotekart med ganske god kvalitet. Selv om et slikt kart koster en del vil det likevel være helt nødvendig ved utlegging av viktige ledninger samt store dimensjoner som medfører høye kostnader. Etter kontroll av sjøbunnens bunnforhold/topografi må følgende sjekkes : Strømforhold, særlig dersom ledninger skal legges på tvers av strømretningen. Dette har betydning for loddbelastning og utførelsesmetode. Er det kryssende eller langsgående kabler i området? Aktuell trase tegnes inn på kart og oversendes energiselskap og Telenor. Sistnevnte har mange sjøkabler og de kan være vanskelige å passere. Ved legging av tynne telekabler må det være strekk i kabelen for å unngå "engelskmann" med påfølgende brudd. Dette medfører ofte at kablene står som en fiolinstreng ut fra landtakene og en vet ikke hvor de tar bunn. Der det går kabler ut i sjøen fra et landtak beliggende i bratt terreng anbefales det en videoinspeksjon og avmerkes hvor kabel når bunn. DISFVA - FAGSAMLING

6 Forundersøkelser Innmålingene fra kabeleierne er som regel ikke til å stole på, i hvert fall ikke for gamle kabler. De viser heller ikke hvor kablene når bunn. Det må videre kontrolleres at ikke traseen kolliderer med båndlagte områder ifm. fiskeriinteresser, som låssettingsplasser, oppdrettsanlegg etc. Slike opplysninger finnes på fiskeridirektoratets kartgrunnlag, men det er også greit å ta kontakt med lokale fiskerlag som ofte har god opplysninger å komme med, ikke bare når det gjelder båndlagte områder. De siste årene er det også kommet krav fra museale interesser, her på Vestlandet representert ved Sjøfartsmuseet i Bergen. Det kan bli dyrt å krysse over et bevaringsverdig vrak. Sjøfartsmuseet forlanger ofte en "befaring" som tiltakshaver må betale. Sjøforsvaret bør informeres om planene dersom det er mistanke om at de kan ha interesser i området. Minefelt er ikke avmerket på sjøkartene (miner som er festet til bunn for automatisk utløsning). Heller ikke lytte- eller signalkabler for Forsvaret er avmerket noe sted. Ankringsområder (sjøkart, Kystverket) Søknad!!!!!! DISFVA - FAGSAMLING

7 Leggedybder sjøledninger Kostnadsmessig er det en fordel å holde dykkerarbeid på grunnere vann enn 12 mvs. Dette gir lang arbeidstid for dykker. Fra 12 mvs og dypere vil tilgjengelig effektiv arbeidstid reduseres med vanndybden. Som regel er dette vanskelig å få til grunnet topografien. Ideell leggedybde er meter, dels fordi en holder seg innenfor kravene til maks. dybde for arbeidsdykking uten bruk av trykkammer, dels fordi strøm og bølgepåvirkning er svært redusert. Imidlertid utføres dykkerarbeid hovedsaklig i landtakene, gjerne med unntak av evt. flytting av ledning i trase. Mye undervannsarbeid kan imidlertid utføres med video og ROV. Ifm. ledningsarbeid er det sjelden behov for dykking dypere enn 30 meter. Unntakene er ofte ved fjerning av blindlokk ved senking. Sørfjorden i Ullensvang ble krysset med 2 x Ø110 SDR 7,4 på 380 meters dyp uten problemer. I Årdalsfjorden ble det lagt en Ø400 SDR9 på 200 meters dyp DISFVA - FAGSAMLING

8 Leggedybder sjøledninger Faren ved senking på dypt vann at ledningen klapper sammen grunnet undertrykk. Så lenge en kan holde senkehastighet/mottrykk/undertrykk/ loddbelastning under kontroll er det strengt tatt ingen grense, men utfra erfaring vil vi tro at det vil bli problemer dypere enn meter. En annen fare ved senkning på dypt vann er at ledningens tyngde drar slepefartøy, slik at det oppstår "engelskmann" på ledningen. Grunn trase, men strøm/bølger Djup trase, rasfare?, tilkomst? DISFVA - FAGSAMLING

9 Strandsone / landtak Kumbunn på utslippskum bør ligge over flomålet om mulig. Dersom oppstrøms rørledning ligger svært bratt må det settes inn en hastighetsbrems før vannet går ut på selve ledningen. Dette for å unngå luftmedrivning med påfølgende problemer. Ved sterkt varierende vannmengder, ofte dårlig oppstrøms ledningsnett med mye og hurtig tilført overvann, kan de første meterne av utslippsledningen med fordel ha større dimensjon (gjerne 2-3 dimensjoner opp) enn selve ledningen. En slags variant av skråkum. Overgangen mellom dimensjonene må være kòn og det anbefales at overgangen flenses til rørene. Dette for å kunne demontere den dersom den tilstoppes av større elementer. Av estetiske hensyn bør rørføringen ut fra kummen være nedgravd/lagt i grøft. Grøften bør tas ned til under LLV for å unngå synlig rør i strandsonen. I ferskvann vil grøften beskytte rør mot isgang. Sand-/steinfang før påslipp til sjøledning, og evt. T-rør med blindflens på lavbrekk? (spesielt aktuelt ved dykkerledninger) DISFVA - FAGSAMLING

10 Strandsone / landtak Der ledningen blir liggende i løsmasser utover en strand, på grunt vann, bør det graves en grøft så langt som mulig for å skjule ledningen. NB! Husk at loddene bygger opp fra ledningen. Det kan evt. benyttes betongmadrasser som beskytter og skjuler ledningen. Madrassene kan leveres med farget vev. Vekten av disse holder ledningen nede, men det kan være litt styr å få dem på plass dersom ledningen ikke er loddbelastet. En annen variant er bruk av gabbioner (steinfylte nettingkasser/madrasser). I landtakene bør det legges inn skjøterør mellom ledning fra kum og sjøledningen der denne ligge fritt på bunnen. Dette er en fordel dersom ledningen må heves fordi en da kan koble fra selve sjøledningen uten å måtte grave opp grøftene igjen. Landtakskummer med mulighet for spyling og innføring av renseplugg Landtakskummer med mulighet for overvåkning/kontroll DISFVA - FAGSAMLING

11 Strandsone / landtak Florø vassverk. Sjøledning råvann. Tegning viser bruk av "skjøterør" med flenser fritt tilgjengelig ute i sjø. Dette forenkler evt. senere utskiftning, reparasjonsarbeid m.m. DISFVA - FAGSAMLING

12 Sikkerhet Det bør utarbeides en SJA (Sikker Jobb Analyse) før senkning, i tillegg til en senkeprosedyre, for å unngå uhell med mannskap og materiell. Spesielt viktig er det at tauverk, flagrende kjeledresser mv. holdes under kontroll slik at ingen hekter seg opp og følger med ledningen ned mot bunnen. En dreven undervannsentreprenør vet hva som skal til! Ved legging av store dimensjoner, med lang senketid, er det viktig at alt materiell er gjennomgått, overhalt og i orden. Ved stopp i et slepefartøy eller i kompressor vil senkningen lett kunne mislykkes. Fartøy/utstyr benyttet for senkning av sjøledning må være dimensjonert for aktuelle belastninger. DISFVA - FAGSAMLING

13 Krav til utførende Det viktigste kravet er at utførende firma har tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring fra tilsvarende arbeider som tenkes utført. Det er svært viktig å forlange en referanseliste, med angitte kontaktpersoner. En undervannsentreprenør som har lagt noen 160 mm rør er ikke kvalifisert til store kompliserte operasjoner. Det må stilles krav om at sjøentreprenøren utarbeider en teknisk beskrivelse om hvordan han tenker å utføre arbeidene. I denne bør det redegjøres for mannskapets kvalifikasjoner og erfaring (navn og referanseliste), hvor og hvordan han tenker seg riggområde, sveiseplass, kaiplass mv. Spesielt viktig er det at entreprenøren utarbeider en senkeprosedyre hvor det i detalj spesifiseres hvordan han tenker å foreta senkingen. I tillegg til bør det opplyses om bl.a. følgende : - Antall mannskap - Fartøyer m/angitt slepekraft/motorstyrke - Utlegging av moringer ved retningsendringer - Kompressorer m/ luftmengde/trykk - Senkehastighet DISFVA - FAGSAMLING

14 Krav til utførende (forts.) I tillegg kommer bl.a følgende standardkrav : For graving i landtak: sentralgodkj./entreprenørklasse tilpasset kompleksitet For sveising av PE-ledninger, sertifikat for gjeldene dimensjon og referanseliste fra utførte sveisearbeider For dykkerarbeid samt loddbelasting og senking av rørledninger er det vanskelig å stille spesielle krav, men dersom firma ikke innehar entreprenørklasse må det forlanges lokal godkjenning Dykkere skal selvsagt inneha nødvendige sertifikater, helseattester mv. Alt dykkerarbeid skal utføres iht. gjeldende regelverk, forskrift "Forskrift om utførelse av arbeid"kap. 26. (Gjelder alt arbeid, ikke bare dykkerarbeid) Utstyr skal ha nødvendige godkjenninger, f.eks. kompressorer, dykkemateriell etc. Evt. trykkammer skal være godkjent iht. regelverket. DISFVA - FAGSAMLING

15 Krav til utførelse En viktig forutsetning for et godt resultat er valg av trasè og at ledningsmateriell er tilpasset traseen. De "vanskeligste" ledningene er overføringsledninger for avløp i gravitasjon. For slike ledninger er det en avveining mellom vannhastighet og ønsket overført mengde. Normalt er selvrensningshastigheten i området 0,8-1 m/sek., men ved dårlige traseforhold bør den være høyere for medriving av luft. Ved markerte høybrekk må det settes inn T-rør med lufteledning til kum på land (lufteledningen må selvsagt ligge på stigning) Slike løsninger er ofte vanskelig å få til. Alternativet er pumping. Ulempene ved avløpsledninger er at det kan dannes gass ved lengre driftsstopp, med påfølgende oppflyting. Det er prøvd med spesiallufteklokker montert rett på T-rør på sjøbunnen, men dette krever stadig vedlikehold og kan ikke anbefales. NB! Ved lengre tids driftsstopp må pumpeledninger og gravitasjonsledninger for avløpsvann spyles/pluggkjøres og fylles med ferskvann for å unngå gassdannelser og oppflyting. Anbefaling: god trase, god hastighet, lufting i markerte høybrekk. DISFVA - FAGSAMLING

16 Krav til utførelse (forts.) Forankring av avløpsledninger må vies spesiell oppmerksomhet. Loddbelastningen må velges utfra trase og ledningens funksjon. I spesielle tilfeller må dette beregnes særskilt. Gravitasjonsledninger med mindre høybrekk kan aksepteres, men må loddlastes adskillig mer over høybrekk enn andre strekninger. På grunt vann og små ledningsdimensjoner er dette ikke noe problem, men store ledninger (som har tunge lodd) for senking på dypt vann vil loddvekten på den delen av ledningen som "henger" før den nå bunn være betydelig, noe som krever stor slepekraft for å unngå "engelskmann". Vær også obs på fare for "loddras". Dersom det er fjellbunn og rimelig grunt vann kan ledningen med fordel klamres over høybrekket. Vannledninger tåler høybrekk såfremt det ikke kommer til luft. Ifm. senkeprosessen er hele ledningen vannfylt og forblir vannfylt. DISFVA - FAGSAMLING

17 DISFVA - FAGSAMLING Ny VL PE100 Ø400 SDR9 m/kappe PEØ315 (1987, i drift) PEØ280 (1978, i drift) PEØ266 (1968, ikke i drift)

18 Krav til utførelse (forts.) Undervannsras kan man ikke gardere seg mot. Dette må vurderes utfra traseforhold og topografi. Alle sjøledninger skal måles inn og vises på sjøkart/navigasjonskart. Valg av trase i ankringsområder vil normalt ikke bli tillatt av Kystverket. Fiske, unntatt med bunntrål, har ingen betydning. DISFVA - FAGSAMLING

19 Krav til materiell/utstyr/ledninger Valg av ledningsmateriell er avhengig av trase/topografi og vanndybde samt ledningens funksjon/viktighet. Ved lange viktige ledninger som ikke tåler driftsavbrudd, og ligger på fjellbunn/ur, anbefales det å gå opp en SDR-klasse og ha ledning med PP-kappe. Dette gir mer materiale å slite på dersom ledningen blir liggende inntil stein over bergnabber. Dessuten er PP hardere enn PE og bedre egnet for gnag. Ledninger på dypt vann bør være helsveist, dvs. uten flensekoblinger. Evt. skjøting på flåte med flenser/elektromuffe bør unngås (gir ofte luftproblemer). DISFVA - FAGSAMLING

20 Krav til materiell/utstyr/ledninger Flenser i landtak bør være varmgalvaniserte og flenser og bolter beskyttes med sinkanoder. Det finnes også PP-belagte flenser, men boltene er fortsatt (som regel) det svakeste ledd. Alle sveisemaskiner, også for elektromuffer, skal være kalibrert og godkjent. Sertifikat skal kunne framlegges. Ved viktige ledninger bør det tas ut en sveiseprøve for analyse. Sveisen skal utføres med samme sveisemaskin som anvendes ved øvrige sveiser på aktuell ledning. For slike ledninger bør det stilles krav om at rørprodusenten leverer en spesifikk sveiseprosedyre for akkurat dette røret. DISFVA - FAGSAMLING

21 Mulighet for FDV, reparasjoner. For elle typer ledninger bør det med jevne mellomrom utføres en ROVinspeksjon, alt. dykkerkontroll om det er passende dybder, f.eks. hver 2. eller 3. år. Nye ROV'er har måleutstyr som gir koordinater for plassering. Vi anbefaler at det for vannledninger settes inn trykkgivere i begge landtak slik at det finnes overvåkning på anlegget. En lekkasje vil da kunne oppdages. Alternativt kan benyttes vannmålere. Når det gjelder reparasjon av gravitasjonsspillvannsledninger (ledninger med lavt trykk) kan det enkelt benyttes syrefaste reparasjonsmuffer ved enkle små reparasjoner. Disse er ikke strekkfaste. Ved innskjøting av rør i små dimensjoner, både for vann og avløp, kan det benyttes strekkfaste helplast skjøtemuffer. For store avløpsledninger, med lavt trykk, kan det brukes reparasjonsmuffer, også ved innskjøting av rør dersom sjøbunnen er rimelig flat. Større vannledninger, selv på grunt vann, og vannledninger generelt på dypt vann må heves for å få en fullgod reparasjon. DISFVA - FAGSAMLING

22 Krav mhp dokumentasjon etter utførelse For alle typer PE-ledninger skal det leveres sveiseprotokoller, også evt. bend såfremt de ikke er sprøytestøpt. Kravene til slike protokoller finnes i NS-EN publikasjoner. ROV-film av lagte ledninger, inkl. bruk av måleutstyr som viser koordinater. Koordinatene skal entreprenøren levere som sosi-fil eller annet format for bruk ved kartframstilling. Alle trykkledninger skal trykkprøves iht. NS Materiallister som viser type materiell, produsent, leverandør etc. Som-bygget tegninger ved behov Bilder tatt ved utførelsen Alt samles på DVD-plater for overlevering til byggherre. Det er viktig å holde tilbake siste faktura/innestående til dokumentasjon er levert. DISFVA - FAGSAMLING

23 Utsleppsleidning Loen (2009) Utslippsledning etablert i 2009, m/diffusor. Innmålt og filmet etter legging. Inspeksjon i 2015: diffusor er avrevet og ledning ligger som vist med rød linje Fiskeredskap/trål, eller anker???? DISFVA - FAGSAMLING

24 Hovedvannledning Senjahopen PEH Ø250mm PN6 lagt i Lengde 5000m. Dybde 0-80m Lekkasje oppstod/oppdaget i 2014 Ledning ble filmet med ROV Ledning ligger med flere høybrekk Betonglodd forvitret, 60-70% er falt av Ledning gnager mot lodd som har falt av Noe bevegelse i ledning (strøm/bølgepåvirkning). Gnager mot steiner Ligger noen steder på steinur/steiner Ledning svever i vannet noen steder (luft i ledning?) Ledningen har flere flensekoblinger. Betydelig korrosjon og lav restlevetid. Lekkasje ble funnet på 18m dyp. Årsak: gnag fra kryssende ledning Konklusjon: må erstattes DISFVA - FAGSAMLING

25 Noen generelle kommentarer til slutt Det er alltid en rekke detaljer som må løses på stedet og det er derfor viktig at de som prosjekterer sjøledninger er orientert om framdrift og utførelse. Teknisk beskrivelse må være så detaljert som mulig for å unngå høye ekstrakostnader. Dykkerarbeid er dyrt ettersom det er et strengt regelverk for slikt arbeid, i tillegg til at det kreves svært mye utstyr, særlig om det er store rørdimensjoner og/eller lange rørledninger. Dagrater er ofte i størrelsesorden kr ,- pr. dag ved omfattende anlegg som krever mye mannskap og utstyr. Levetid for sjøledninger er sterkt avhengig av kvalitet på planlegging, materialkvaliteter og utførelse! Bruk av sjøledninger medfører ofte sparte kostnader, små ulemper for innbyggere, små terrenginngrep. I årenes løp er det prosjektert og lagt tusenvis av kilometer sjøledninger. De aller fleste prosjekter med bruk av sjøledninger kan karakteriseres som vellykkede prosjekter. DISFVA - FAGSAMLING

26 Avløpsløsning Øvre Årdal Dimensjonering: pe Qdim = 100 m³/time Qmaks.dim = 4 Qdim = 400 m³/time Prosess: Sandfang og båndsiler 0,54 mm spalteåpning Pumpeanlegg: Våtoppstilte pumper, 2 synker á 2 pumper, kapasitet 2 Qdim = 200 m³/time Pumpeledning Årdalsvatnet: 9,4 km, PE 100 RC+ Ø 400 mm SDR 9 m/ PP-kappe. Maks. dybde 200 m Utslippsanlegg: Selvfallsledning delvis nedgravd i Hæreidelva, 2 km PE 100 RC+ m/ppkappe Ø355 SDR11 og Ø450 mm SDR 17 Utslipp - 40 m Årdalsfjorden, utenfor kartlagt elvemunning Årdalstangen Årdalsfjorden Øvre Årdal Årdalsvatnet